Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни


Тема 21. Прагматизм Ч.С.Пірса та В.ДжеймсаСторінка3/9
Дата конвертації18.08.2017
Розмір1,43 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 21. Прагматизм Ч.С.Пірса та В.Джеймса

Загальна характеристика прагматизму. Прагматизм як філософська течія. Прагматизм і особливості англо-саксонської ментальності. Близькість емпіристської установки прагматизму до основоположень махізму.

Зародження прагматизму. Група "Метафізичний клуб". Розвиток В.Джеймсом ідей Ч.С. Пірса у сенсі популяризації (допомога яскравості стилю). Новий тип філософського мислення: своєрідне розуміння людської дії. Дія як основна форма життєдіяльності людини.Відмова розглядати пізнавальну діяльність стосовно зовнішньої реальності. Перенесення уваги на внутрішні, переважно психологічні процеси. Розуміння філософії як загального методу розв"язання проблем у динамічному світі. Абсолютизація успіху. Успіх як критерій істинності ідей.

Чарлз Сандерс Пірс: трактування процесу пізнання як переходу від сумніву до віри (колективної чи соціальної)."Як зробити наші ідеї ясними". Істина як загальнозначуще вірування. Необхідність розглядати функціонування поняття з точки зору майбутнього. "Прагматична максима" Пірса. Ідея речі як ідея її чуттєвих наслідків. Призначення мислення - забезпечення переходу від сумніву до стійкої віри. Пірс як основоположник семіотики. Вчення про принципову погрішність знання. Розвиток В. Джеймсом основоположних ідей Пірса. Прагматизм і прагматицизм. Вибудування стрункого прагматичного вчення. Дух популяризації. Прагматизм як метод і особлива теорія істини. В.Джеймс: виправдання ідеалізму з точки зору майбутнього. "Воля до віри". Можливість здійснення вибору на емоційній основі. Істина як успішність чи дієздатність ідеї, як її корисність для досягнення цілі. Трактування Джеймсом "потоку свідомості".Досвід як "речовина" світу; досвід чуттєвий, емоційний, релігійний. Досвід і "потік свідомості". "Плюралістичний Всесвіт", його пластичність, незамкненість, незакономірність, панування у ньому випадку.


Література:

 1. Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века. – Москва. 1974.

 2. Грязнов А.Ф. У истоков прагматизма // Вопросы философии. 1996. №12.

 3. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. Пер. с англ. – Москва. 1992.

 4. Джемс У. Что такое прагматизм // Вестник Моск. ун-та. Философия. 1993. №3.

 5. Джеймс В. Прагматизм. Пер. з англ. – К., 2000.

 6. Зотов А.Ф. Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. Учебное пособие. – М., 1998.

 7. Зотов А.Ф. Современная западная философия – М., 2001.

 8. Мельвиль Ю.К. Как сделать наши идеи ясными // Мельвилль Ю.К. Пути буржуазной философии ХХ в.– Москва. 1983.

 9. Никоненко С.В. Современная западная философия – СПб., 2007.

8 Пирс Ч.С. Как сделать наши идеи ясными // Вопросы философии. 1996. №12.

 1. Современная буржуазная философия. – Москва, 1978.

 2. Хилл Т.И. Современные теории познания. – Москва, 1965.


Тема 22. Розвиток прагматизму у ХХ столітті: інструменталізм Джона Дьюї і неопрагматизм Річарда Рорті.

Джон Дьюї як систематизатор прагматизму. Виникнення філософії із стресів і напруг суспільного життя. Головна ціль філософії – вдосконалення соціального досвіду. Широке розуміння поняття досвіду. Підривання "фундаменталізму", негація стійких основ, постулювання відсутності "перших начал". Умовний характер будь-яких узагальнень. Релятивність протиставлення матеріалізму і ідеалізму. Взаємодія організму та середовища і утворення ситуації. Прагматистське витлумачення наукового методу. Значення експерименту. Метод проб і помилок. Небезпека, прагнення керуватися заздалегідь встановленими кінцевими цілями чи ідеалами. Інструментальна логіка Дьюї. П"ять етапів "дослідження", які складають "метод розумності" (відчуття затруднення; визначення його змісту і меж; утворення гіпотези про можливе розв"язання проблем; критичне виведення наслідків; спостереження, які призводять до прийняття чи відхилення гіпотези).


Література:

 1. Зотов А.Ф. Прагматизм – американский синтез европейских философских идей // Современная западная философия – М., 2001.

 2. Львов В. Прагматизм // Литературное обозрение. 1991. № 3.

 3. Никоненко С.В. Современная западная философия – СПб., 2007.

 4. Рорти Р. Философия и будущее // Вопросы философии. 1994. № 6.

 5. Рорти Р. Прагматизм, релятивизм и иррационализм // Хрестоматия по истории философии (западная философия). Учеб. пособие для вузов – М., 2001. С.478-496.

 6. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Пер. с англ. – Новосибирск, 1997.

 7. Hook S. Pragmatism and the tragic sense of life. New York. 1975.

 8. Rorty R. Consequences of pragmatism. Brighton. 1982.

 9. The Philosophy of J.Dewey. Ed. by J. Mc Dermott. Chicago. 1981.


Змістовий модуль 9. Розвиток марксистських ідей у ХХ столітті. Франкфуртська школа
Тема 23. Реформізм і виникнення критичної теорії Франкфуртської школи
"Реформізм" Едуарда Бернштайна. Несправдженість багатьох прогнозів марксизму. Необхідність ревізії. Проти революції і "диктатури пролетаріату". Демократія у новому світлі. Австромарксизм. Постановка проблеми науковості марксизму. Доцільність відділення науки від етики в марксизмі. Акцентування соціально-психологічного компоненту марксистської теорії. Марксизм у Радянському Союзі. Критика В. Лєніним ідей Плєханова. Держава, революція, диктатура пролетаріату і комуністична мораль. "Ціль виправдовує засоби". Лєнін проти емпіріокритицизму. Діалектичний матеріалізм як альтернатива. Тотальність і діалектика у філософії Дьйордя Лукача. Філософська історіографія. "Принцип надії" Ернста Блоха. Між марксизмом і теологією. Критика "спекулятивності" й анахронічності мислення Блоха з боку Ю. Габермаса.

Розвиток Франкфуртської школи. Макс Горкгаймер і Теодор Адорно та Франкфуртський інститут соціальних досліджень. Програма критичної теорії. Діалектика просвітництва. Негативна діалектика Адорно. Песимістичні обертони “Діалектики Просвітництва”. Критика явища культуріндустрії. Протиставлення Максом Горкгаймером інструментального (стратегічного) та комунікативного типів раціональності. Філософія як викривання інструментального розуму. Герберт Маркузе. Революція як справжня екзистенція. Психоаналіз звільнення. Ерос і цивілізація. Одновимірна людина. Концепція Маркузе як різновид "постіндустріального" романтизму. Еріх Фромм і пошуки шляхів до оздоровлення суспільства. Деформація любові в умовах ринкового капіталістичного суспільства. Антитеза “мати” і “бути”. Втеча від свободи: психологічне підгрунтя тоталітаризму.


Література:

 1. Адлер М. Маркс как мыслитель. – Ленинград-Москва, 1924.

 2. Адорно Т. Актуальность философии. Пер. с нем. // Путь в философию. Хрестоматия – М., 2001.

 3. Баталов Э.Я. Философия бунта. – М., 1973.

 4. Бессонов Б.Н. Нарский И.С. Дьердь Лукач как философ и социальный мыслитель // Вопросы философии. 1985. №3.

 5. Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. Пер. с нем. – М., 1991.

 6. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Пер. с англ. – М., 1994.

 7. Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. – М., 1978.

 8. Плеханов Г.В. О мнимом кризисе марксизма // Плеханов Г.В. Избраные философские произведения. Т.2. – М., 1956.

 9. Соловьева Г.Г Современный Сократ // Путь в философию. Хрестоматия – М., 2001.

 10. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. Пер. с англ. – М., 2004.

 11. Хоркхаймер М. Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. Пер. с нем. – М.- СПб., 1997.

 12. Штейгервальд Р. Третий путь Г. Маркузе. Пер. с нем. – М., 1971.


Тема 24. Друга генерація Франкфуртської школи. Соціальна теорія Юргена Габермаса

Філософський дебют: з Гайдеґґером проти Гайдеґґера. Націонал-соціалізм і німецька традиція. Структурні перетворення у сфері публічності. Критична соціальна наука і герменевтика. Установка на міждисциплінарність. Комунікативна компетенція. Правила мовленнєвої дії. "Теорія комунікативної дії". Апелювання до ідей історичної соціології. Розуміння раціональності. Модерн як незавершений проект. Критична теорія в нових умовах. Інтерпретація секуляристських тенденцій. Стратегія залучення (інклюзії) Іншого. Сприйняття Іншого в його інакшості. Пошуки порозуміння і консенсусу. Концепт правової держави і демократія. Постнаціональна констеляція: життя в умовах плюралістичного мультикультурного суспільства.


Література:

 1. Габермас Ю. Залучення іншого. Пер. з нім. – Львів, 2006.

 2. Габермас Ю. Філософський дискурс модерну. Пер. з нім. – К., 2001.

 3. Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы. – М., 1978.

 4. Дахній А. Юрген Габермас: становлення соціального філософа // Габермас Ю. Залучення іншого. Пер. з нім. – Львів, 2006.

 5. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія – К., 1999.

 6. Cитниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії – К., 1996.

 7. Социальная философия Франкфуртской школы. – М., 1978.

 8. Фарман И.П. “Для чего нужна философия?» // Путь в философию. Хрестоматия – М., 2001.

 9. Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. 1989. №2.

 10. Хабермас Ю. Философия как местоблюститель и интерпретатор // Путь в философию. Хрестоматия – М., 2001.


Змістовий модуль 10. Структуралізм, постструктуралізм, постмодернізм
Тема 25. Філософія структуралізму та постструктуралізму
Виникнення структуралізму. Від описового-емпіричного до абстрактно-теоретичного рівня дослідження. Моделювання, елементи формалізації і матемазації. Фердінанд де Соссюр, Клод Леві-Строс, Ролан Барт як основні репрезентанти структуралізму. Поняття структури як сукупності правил. Виявлення єдиних структурних закономірностей сукупності об’єктів. Методологічний примат відношень над елементами в системі. Основні процедури структурного методу: виділення первинної сукупності об’єктів; розчленування об’єктів на елементарні сегменти; розкриття відношень перетворення між сегментом і побудова абстрактної структури; виведення із структури всіх теоретично можливих наслідків і перевірка їх на практиці. Тісний взаємозв’язок структуралізму і семіотики. Дослідження глибинних структур знакових систем. Вивчення структур безсвідомого як запорука наукової об’єктивності. Постструктуралізм Мішеля Фуко.
Література:


 1. Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. – М., 1977.

 2. Автономова Н.С. От "археологии знания" к "генеалогии власти" // Вопросы философии. 1978. №2.

 3. Грецкий М.Н. Французский структурализм. – М., 1971.

 4. Грецкий М.Н. Структурализм: основные проблемы и уровни их решения // Философские науки. 1974. №4.

 5. Делез Ж. Мишель Фуко. Пер. с франц. – М., 1998.

 6. Митина С.М. Генетический структурализм. Критический очерк. – М., 1981

 7. Сахарова Т.А. От философии существования к структурализму. – М., 1974.

 8. Фуко М. Археологія знання. Пер. з франц. – К., 2003.

 9. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с франц.– М., 1977.

 10. Фуко М. Наглядати і карати. Народження в’язниці. Пер. з франц. – К., 1998.

 11. Griffiths A.Ph. Contemprory French philosophy. Cambridge. 1987.

 12. Schiwy G. Der französische Strukturalismus. Hamburg. 1985.

 13. Maravia S. Lo strutturalismo francese. Firenze. 1975.

 14. Corradi E. La filosophia della "morte dell’uomo". Saggio sul persiero di M. Foucault. Milano. 1977.Тема 26. Постмодерністська ситуація і постмодерністська філософія

Виникнення поняття "постмодернізм". Ситуація постмодерну. Постмодернізм у контексті кінця ХХ століття. Атмосфера гри. Сумнів у місії. Конституювання Ж.Ф. Ліотаром філософської концепції постмодернізму. Основні риси постмодерністського мислення: утвердження плюралізму, множинності мовних ігор і форм життя; антитоталітарна тенденція, акцентування на диференціацію; критика науковості; децентрація суб’єкта – пріритетність несуб’єктивного дискурсу. Метод метанаративів (Ж.Ф. Ліотар). Метод "археології знання" (М.Фуко). Використання структуралізмом психоаналітичних ідей (Ж. Лакан). Концепція деконструктивізму (Ж. Дерріда). Об’єднання за принципом негативного відштовхування від модерністської парадигми.


Література:


 1. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть. Пер. з франц. – Львів, 2004.

 2. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. Пер. з франц. – К., 2004.

 3. Дерида Ж. Письмо та відмінність. Пер. з франц. – К., 2004.

 4. Джеймісон Ф. Постмодернізм, або логіка культури пізнього капіталізму. Пер. з англ. – К., 2008.

 5. Енциклопедія постмодернізму. За ред. Ч.З. Вінквіста та В.Е.Тейлора. Пер. з англ. – К., 2003.

 6. Козловски П. Культура постмодерна. Пер. с нем. – М., 1997.

 7. Кононович Л. Смертельний дарунок Ж.Бодріяра // Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть. Пер. з франц. – Львів, 2004.

 8. Ліотар Ж. Ситуація постмодерну // Філософська і соціологічна думка. 1995. №5-6.

 9. Соболь О.М. Постмодерн: філософські та культурні виміри // Філсофські і соціологічна думка. 1992. №8.

 10. Сєдакова О. Постмодернізм: засвоєння відчуження // Дух і літера. 1997. №1-2.

 11. Силичев О.А. Деррида: деконструкция или философия в стиле постмодерн // Философские науки. 1992. №3.

 12. Слотердайк П. Критика цинічного розуму. Пер. з нім. – К., 2002.

 13. Постмодернизм и культура. Материалы "Круглого стола" // Вопросы философии. 1993. №3.

 14. Вельш В. Постмодерн. Генеалогия и значение одного спорного понятия. // Путь.– М., 1992. №1.

 15. Kampits P. Abschied vom Prinzipiellen - Apologie des Zufaelligen // Glückliches Babel. Beitraege zur Postmoderne-Diskussion. Wien. 1991.

 16. McGowan: Postmodernism and its Critics. 1991.4. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Предмет історії філософії 19-20 ст. Становлення посткласичної філософської парадигми та філософія романтизму

Тема 1. Предмет, завдання і структура курсу

4

2

-


2Тема 2. Становлення і розвиток посткласичної філософії. Романтизм

10

2

4


4Разом – зм. модуль 1

14

4

4


6Змістовий модуль 2. “Філософія життя”

Тема 3. Артур Шопенгауер як предтеча “філософії життя”

4

2

-


2Тема 4. “Філософія життя” у ХІХ столітті. Мислення Ф.Ніцше

12

4

4


4Тема 5. “Філософія життя” в кінці ХІХ-ХХ ст.:А.Бергсон і О.Шпенглер

8

2

2


4Разом – зм. модуль 2

24

8

610
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Змістовий модуль 3. “Екзистенційне філософування 19-20 ст.”


Тема 6.Екзистенційна філософія. Основні характеристики напряму

.


4

2

-


2Тема 7.

Передекзистен- ціалізм С.К’єркегора.
12

4

4


4Тема 8. М.Гайдеґґер:фунда-

ментальна онтологія і філософія техніки.16

4

66Тема 9. Екзистенційна

філософія К.Ясперса8

2

42Тема 10. Атеїстичний екзистенціалізм Ж.-П.Сартра і А.Камю

12

4

44Разом – зм. модуль 3

52

16

18


18Змістовий модуль 4. “Релігійні напрями західного мислення другої половини 19-20 ст.”

Тема 11. Філософія

неотомізму10

4

4


2Тема 12.

Популяризація католицької доктрини та теярдизм8

2

4


2Тема 13 Діалектична

теологія.4

2

-


2Разом – зм. модуль 4

22

8

86Разом – модуль 1

112

36

3640
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 2

Змістовий модуль 5. «Російська релігійна філософія 19-20 ст.»

Тема 14. Російське релігійне мислення 19ст.: В.Соловйов

і Ф.Достоєвський8

4

-


4Тема 15. Російська релігійна філософія

20 ст.: М.Бердяєві Л.Шестов

10

4

2


4Разом – зм. модуль 5

18

8

2


8Змістовий модуль 6. “Феноменолог.-герменевтична традиція в новітній зах. філософії”

Тема 16. Феноменологія.

4

2

-


2Тема 17. Філософська герменевтика

10

4

2


4

Разом – зм. модуль 6

14

6

26


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Змістовий модуль 7. “Філософські школи позитивістської традиції”

Тема 18. Філософія

“першого”

позитивізму


6

4

-


2Тема 19. Від “другого”

позитивізму до “третього”12

4

4


4Тема 20. Постпозитивізм.

К.Поппер, Т.Кун10

2

44Разом – зм. модуль 7

28

10

8


10Змістовий модуль 8. “Філософія американського прагматизму”

Тема 21. Прагматизм Ч.С. Пірса та В.Джеймса

8

4

1


2Тема 22. Розвиток прагматизму

у 20ст. Дж.Дьюї і Р.Рорті6

2

1


2

Разом – зм. модуль 8

12

6

24

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

П

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Змістовий модуль 9. “Розвиток марксистських ідей у 20ст. Франкфуртська школа»

Тема 23. Реформізм і виникнення критичної теорії Франкфуртської школи

8

2

2


4Тема 24. Друга генерація

Франкфуртської школи. Ю.Габермас6

2

2


2Разом – зм. модуль 9

14

4

4


6Змістовий модуль 10. .”Структуралізм, постструктуралізм, постмодернізм”

Тема 25. Філософія структуралізму та постструктуралізму

4

2

2


2Тема 26.

Постмодерністська ситуація і постмодерністська філософія12

4

-


4Разом – зм. модуль 10

10

6

2


6Разом – модуль 2

100

40

2040

Óñüîãî ãîäèí


212

76

5680Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНауковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНазва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р
Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма вступного випробування
В. Скуратівського, редакцією Р. Мовчан та навчальної програми О. Бандури, Н. Волошиної, а також програми Українського центру оцінювання...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРозпорядження міського голови №7-р від 11. 01. 2017 «Про утворення робочої групи по напрацюванню Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки»
Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки, з метою покращення поінформованості туристів про м. Канів та наявні...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРобоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми
Робоча програма навчальної дисципліни «Фах. Підготовка магістерської виконавської програми» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво»...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconТипова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців
України нефілологічного профілю. На основі цієї єдиної типової навчальної програми мовними кафедрами вищих навчальних закладах розробляються...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Тех­но­логії. 10-11 класи." Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка