Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліниСторінка4/9
Дата конвертації18.08.2017
Розмір1,43 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Філософія німецького романтизму.

Фрідріх Шляєрмахер “ Про релігію: промови до освічених людей, серед тих, які її зневажають”


2

2

Християнські корені Європи:

Новаліс “Християнство, або Європа”2

3

Зародження і становлення “філософії життя”:

Фрідріх Ніцше “Так казав Заратустра”4

4

Розвиток “філософії життя”:

Анрі Бергсон “Два джерела моралі і релігії”2


5

Передекзистенціалізм ХІХ ст.:

Сьорен К’єркеґор “Страх і тремтіння”4

6

Фундаментальна онтологія:

Мартін Гайдеґґер “Буття і час”4

7

Філософія техніки:

Мартін Гайдеґґер “Питання про техніку”2

8

Екзистенційна філософія історії:

Карл Ясперс “Про витоки і мету історії”4

9

Атеїстичний екзистенціалізм:

Жан-Поль Сартр “Екзистенціалізм – це гуманізм”4

10

Соціальна філософія неотомізму:

Жак Марітен “Інтегральний гуманізм”4

11

Католицька філософія культури:

Романо Гвардіні “Кінець Нового часу”2

12

Християнський еволюціонізм:

П’єр Теяр де Шарден “Феномен людини”2

13

Духовна ситуація сучасності в релігійно-філософській перспективі:

Микола Бердяєв “Доля людини в сучасному світі”2

14

Філософська герменевтика:

Ганс-Георг Гадамер “Філософія і поезія”2

15

Неопозитивістське сприйняття пізнання:

Бертран Рассел “Людське пізнання. Його сфера і межі”2

16

Світ, мова, мислення:

Людвіг Вітгенштайн “Логіко-філософський трактат”2

17

Парадигмальний розвиток науки:

Томас Кун “Структура наукових революцій”2

18

Методичний анархізм:

Пол Феєрабенд “Проти методу”2

19

Основи американського прагматизму:

Вільям Джеймс “Прагматизм”1

20

З’ясування принципів неопрагматизму:

Річард Рорті “Прагматизм, релятивізм і ірраціоналізм”1

21

Зародження критичної теорії Франкфуртської школи:

Макс Горкгаймер, Теодор Адорно “Діалектика Просвітництва”2

22


Розвиток ідей Франкфуртської школи:

Юрген Габермас “Залучення Іншого”2

23


Від структуралізму до постмодернізму:

Мішель Фуко “Археологія знання”2

Разом

56

ÏËÀÍÈ ÑÅ̲ÍÀÐÑÜÊÈÕ ÇÀÍßÒÜ
Семінарське заняття № 1.

Філософія німецького романтизму:

Фрідріх Шляєрмахер “Про релігію: промови до освічених людей, серед тих, які її зневажають”

  1. Місце Фрідріха Шляйєрмахера в Єнському гуртку романтиків і в романтичному русі загалом. Емоційне та інтелектуальне зацікавлення у вірі.

  2. Вихідні настановлення Шляйєрмахерових “Ідей про релігію”:

а) ситуація занедбання релігії і авторове бажання відродити її вплив на сучасників;

б) співвідношення іманентного та трансцендентного;

в) два протилежні пориви душі і їхня гармонізація;

г) усвідомлення автором власного покликання і намагання донести справжню суть релігії до скептично налаштованої освіченої аудиторії;

д) природа і характер релігійного почуття;


  1. Співвідношення метафізики (трансцендентальної філософії), моралі та релігії.

  2. Споглядання в релігії.

  3. Важливість пробудження релігійного почуття для творення духовної культури.

  4. Фрідріх Шляйєрмахер як богослов романтичної доби.

˳òåðàòóðà:  • Áåëîáðàòîâ À.Â. Ðàííèé ðîìàíòèçì è èåíñêèé êðóæîê ðîìàíòèêîâ // Áåëîáðàòîâ À.Â. Áåðåçèíà À.Ã. Ïîëóáîÿðèíîâà Ë.Í. Èñòîðèÿ çàïàäíîåâðîïåéñêîé ëèòåðàòóðû Õ²Õ âåêà – Ì., 2003.

  • Øëåéåðìàõåð Ô.Ä. Ðå÷è î ðåëèãèè ê îáðàçîâàííûì ëþäÿì åå ïðåçèðàþùèì. Ìîíîëîãè. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1994. Ñ.43-273.

  • Øëÿéºðìàõåð Ô. Ïðî ðåë³ã³þ: ïðîìîâè äî îñâ³÷åíèõ ëþäåé, ñåðåä òèõ, ÿê³ ¿¿ çíåâàæàþòü // Ìèñëèòåë³ í³ìåöüêîãî ðîìàíòèçìó – ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 2003. Ñ. 210-246.

  • Ôðàíê Ñ. Ëè÷íîñòü è ìèðîâîççðåíèå Ôð.Øëåéåðìàõåðà // Øëåéåðìàõåð Ô.Ä. Ðå÷è î ðåëèãèè ê îáðàçîâàííûì ëþäÿì åå ïðåçèðàþùèì. Ìîíîëîãè. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1994. Ñ.7-34.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНауковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНазва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р
Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма вступного випробування
В. Скуратівського, редакцією Р. Мовчан та навчальної програми О. Бандури, Н. Волошиної, а також програми Українського центру оцінювання...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРозпорядження міського голови №7-р від 11. 01. 2017 «Про утворення робочої групи по напрацюванню Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки»
Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки, з метою покращення поінформованості туристів про м. Канів та наявні...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРобоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми
Робоча програма навчальної дисципліни «Фах. Підготовка магістерської виконавської програми» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво»...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconТипова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців
України нефілологічного профілю. На основі цієї єдиної типової навчальної програми мовними кафедрами вищих навчальних закладах розробляються...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Тех­но­логії. 10-11 класи." Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка