Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни


Семінар за працею Мішеля ФукоСторінка7/9
Дата конвертації18.08.2017
Розмір1,43 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Семінар за працею Мішеля Фуко

Археологія знання”


……

 1. “Археологія знання” як робота Мішеля Фуко і як нетрадиційна наукова дисципліна. Опозиція до традиційної “історії ідей”.

 2. Взаємодія між різними видами дискурсивних практик. Врахування донаукових рівнів “знання”.

 3. Мовленнєва подія, факт висловлювання. Особлива “функція існування” знаків.

 4. “Дискурсивна формація”. Відновлення зв’язку між “словами” і “речами”.

 5. Основні поняття “Археології знання”:

а) “позитивність”;

б) “історичне апріорі”;

в) “архів”.
Література:

- Фуко М. Археологія знання. Пер. з франц. – К., 2004.

- Бодрияр Ж. Забыть Фуко. Пер. с франц. - СПб., 2000.

- Делез Ж. Фуко. Пер. с франц. Вступ. статья И.П.Ильина – М., 1998.

- Рудинеско Е. Мішель Фуко: читання історії божевілля // Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі. Пер. з франц. – К., 2007.
6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Культурно-історичні передумови формування посткласичної філософської парадигми. Визначення основних причин, внаслідок яких ХІХ сторіччя для західної філософії виявилося переломним.

2

2

Єнський гурток романтиків. Означення найсуттєвіших новацій в ідеях, запропонованих німецькими романтиками. Диференціація діяльності єнських і гайдельберзьких романтиків.

2

3

Антигегелівська традиція європейської філософії ХІХ століття: від Шопенгауера до Маркса.

4

4

Еволюція філософських поглядів Шопенгауера. Метафізика волі як альтернатива до традиційної раціоналістичної метафізики. «Викриваюче» мислення: критика ідеології. Шопенгауер як предтеча «філософії життя»

2

5

Ідейне підгрунтя антиметафізичної та антихристиянської спрямованості філософії Фрідріха Ніцше. Особливості духовного шляху філософа.

2

6

Ключові новаторські концепції Ніцше (про «переоцінку всіх цінностей», «надлюдину», «вічне повернення того самого») і їхнє відлуння у ХХ столітті (наприклад, у «Нестерпній легкості буття» Мілана Кундери).

2

7

«Філософія життя» у ХХ столітті (Бергсон, Зіммель, Дільтай, Шпенглер, Юнгер).

2

8

Достоєвський і Ніцше як мислителі-пророки ХХ століття. Інтерпретація явищ нігілізму і насильства (на прикладі філософії Андре Глюксмана)

2

9

Естетичне, етичне і релігійне у Шопенгауера і К’єркегора: порівняльний аналіз

2

10

Феномен предтеч екзистенційної філософії (Августин, Паскаль, К’єркегор, Достоєвський)

4

11

Негативні екзистенціали у творчості К’єркегора: жах і відчай

2

12

Філософія і історія як предмет екзистенціалістського аналізу К.Ясперса

2

13

Гайдеггерова критика метафізики і герменевтичний проект феноменології.

2

14

Християнські джерела філософії Гайдеггера (від ап.Павла до К’єркегора)

2

15

Спадщина Ж.-П.Сартра як єдність філософії і літератури: від «Нудоти» до «Буття і ніщо»

2

16

Екзистенційна філософія як соціокультурне явище Заходу ХХ століття

2

17

Неотомізм і новітня католицька думка: від Ж.Марітена до Івана Павла ІІ.

2

18

Концепція інтегрального гуманізму Жака Марітена: антагонізм християнської та совєтської моделей гуманізму .

2

19

Специфіка російської релігійної філософії: спільне і відмінне щодо західного релігійного мислення. Філософія В.С.Соловйова

4

20

Філософські ідеї «післясибірських» романів Ф.М.Достоєвського у контексті проблематики нігілізму

2

21

Тлумачення творчості Ф.Достоєвського: екзистенційна рецепція Бердяєва та «діалогічна» Бахтіна

2

22

Основні поняття гуссерлівської феноменології: від інтенціональності до феноменологічної редукції

4

23

Розвиток феноменологічних ідей Морісом МерлоПонті: феноменологія тілесності

2

24

Еволюція герменевтичних ідей у ХІХ-ХХ століттях: від Шляєрмахера до Рікера

2

25

Огюст Конт: суперечність «раннього» та «пізнього» періодів творчості

2

26

«Перший позитивізм» на британському грунті: Дж.С.Мілл та Г.Спенсер

2

27

Історія становлення неопозитивістської філософії та фактор Віденського гуртка

2

28

Мислення Л.Вітгенштайна в контексті розвитку новітньої західної філософії

2

29

Постпозитивістський рух і принцип фальсифікації (критичний раціоналізм Карла Поппера)

2

30

Прагматизм В.Джеймса і прагматицизм Ч.С.Пірса як симптоматичні концепції американського мислення

2

31

Синтетичні тенденції філософії Р.Рорті: від прагматизму до неопрагматизму

2

32

Етапи у розвитку соціальної теорії Франкфуртської школи. Від «Діалектики Просвітництва» як програмної праці «франкфуртців» до «Теорії комунікативної дії»

4

33

Концепція «хворого суспільства» у філософії і психології у Е.Фромма крізь призму проблеми любові

2

34

Ключові ідеї структуралізму. Ф.де Соссюр і Р.Барт

2

35

Обгрунтування постмодерні стичного світогляду у філософії Ж.Ф.Ліотара

2
Разом

80

На базі перерахованих тем для самостійної роботи студент має визначитися із тематикою і проблематикою підсумкового есею, який має бути написаний і поданий викладачеві у кінці навчального року. Із формулюванням теми і постановкою проблеми есею студент визначається сам, але остаточне формулювання він повинен узгодити з викладачем.


7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Самостійна навчальна робота є однією з важливих форм навчання студентів. Під самостійною роботою розуміється організована викладачем активна діяльність студентів, спрямована на виконання поставленої дидактичної мети в спеціально відведений для цього час. Самостійна робота орієнтована на розв’язання конкретних науково-дослідних завдань. Передовсім це пошук знань, їхнє осмислення і закріплення, формування і розвиток практичних навичок. Вона підвищує відповідальність, стимулює й активізує здатність самостійної, творчої праці.

Основними методами самостійної роботи є написання есе і курсової роботи.

Есе – нарис, у якому порушувані проблеми трактуються у невимушеній, довільній формі, при цьому часто поєднуються елементи наукового, художнього та публіцистичного стилів. Написати есе означає викласти проблему довільно, стисло і аргументовано. При цьому посилання на першоджерела можуть бути мінімальними. Обсяг есе повинен складати 3-5 сторінок.

Курсова робота – це самостійне творче дослідження, присвячене актуальним проблемам наукової дисципліни. Виконання курсової роботи сприяє глибшому і усвідомленішому оволодінню теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками, прищепленню інтересу до науково-дослідницької роботи, виробленню навичок самостійної творчої діяльності. У процесі і в результаті виконання курсової роботи виробляється вміння аналізувати актуальні проблеми, узагальнювати власні теоретичні знання і практичний досвід, самостійно розробляти окремі питання, теми з курсу, осмислювати різноманітні соціокультурні ситуації, працювати з літературою.

Виконання студентами курсових робіт – істотний елемент навчального процесу. Курсова робота є підсумковим науковоим дослідженням того чи іншого аспекту, теми, курсу “Історія філософії 19-20 століття”. Працюючи над нею, студент повинен виявити навички та вміння наукового підходу до висвітлення теми, вибору, аналізу та узагальнення матеріалу.

Вибір теми курсової роботи

Студент обирає тему курсової роботи із числа тих, які рекомендуються кафедрою і пропонуються викладачем, який читає курс. Студент може й сам запропонувати тему курсової роботи у відповідності до своїх наукових інтересів, проте у цьому випадку йому слід остаточно сформулювати її після консультації з викладачем. Теми курсових робіт затверджуються на засіданні кафедри.


Загальні вимоги до курсової роботи

Обсяг курсової роботи з історії філософї ХІХ-ХХ століття становить 35-40 сторінок друкованого тексту.

При написанні курсової роботи студет повинен використати:


 • першоджерела;

 • монографічні праці;

 • наукові статті;

 • навчальну та методичну літературу;

 • інформаційні джерела, енциклопедичні довідники.

Для студента важливо навчитися працьовувати першоджерела і літературу, вміти аргументовано, дохідливо, послідовно викладати матеріал, логічно його узагальнювати.

Студент повинен стилістично грамотно писати, відповідно до існуючих вимог оформити науковий апарат.

Структура курсової роботи

Курсова робота повинна включати такі елементи: • Титульну сторінку (яка оформляється згідно із стандартними вимогами).

 • Зміст (він відображає розділи курсової роботи і нумерацію сторінок).

 • Вступ.

 • Текст роботи (поділяється на розділи – бажано не більше трьох ­– і параграфи (оптимально – 2 параграфи в розділі, але можна і без параграфів)).

 • Висновки.

 • Список використаних першоджерел та коментаторської літератури.

 • Перелік додатків (якщо такі є).


8. Методи контролю
Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням дослідження за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Ïðèêëàä ðîçïîä³ëó áàë³â, ÿê³ îòðèìóþòü ñòóäåíòè (äëÿ çàë³êó)

Семінарські заняття

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2


Т3

Т4

Т5
25

-

10


-

10

5
Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулівСемінарські заняття

Сума

Змістовий модуль №3

Змістовий модуль № 4

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13
65

-

10

15

10

10

10

10

-
Т6, Т7 ... Т13 – теми змістових модулів

Ìàêñèìàëüíà ñóìà, ÿêó ï³ñëÿ ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü ÿê îñíîâíî¿ ôîðìè ïîòî÷íîãî êîíòðîëþ ìîæå îòðèìàòè ñòóäåíò – 90 áàë³â (ìàêñèìàëüíî ïî 5 áàë³â çà êîæíå ç 18 ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü). Äî öüîãî äîäàºòüñÿ ïîòî÷íå òåñòóâàííÿ, ÿêå ïðîâîäèòüñÿ íàïðèê³íö³ ñåìåñòðó – 10 áàë³â. Îòîæ, 90 + 10 == 100.Ïðèêëàä ðîçïîä³ëó áàë³â, ÿê³ îòðèìóþòü ñòóäåíòè (äëÿ åêçàìåíó)

Семінарські заняття
Сума

Змістовий модуль 5

Змістовий модуль

6


Змістовий модуль

7

30

Т14

Т15
Т16

Т17Т18

Т19

Т20-

5
-

5-

10

10


Семінарські заняття
Сума

Змістовий модуль 8

Змістовий модуль

9


Змістовий модуль

10

20

Т21

Т22
Т23

Т24Т25

Т26


2,5

2,5
5

55

-


Т14, Т15 ... Т 26– теми змістових модулів
Отже, студент спроможний набрати максимальну кількість за семінарські заняття 50 балів (від 5-го по 10-й змістовий модуль). До цього додається модульне опитування (10 балів), підсумковий есей (10 балів) і, нарешті, підсумковий усний екзамен – 30 балів (по 10 балів за кожне з трьох питань за матеріалом усього курсу).

Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до _25__

до __25_

до _50__

100

Îö³íþâàííÿ çíàíü ñòóäåíòà çä³éñíþºòüñÿ çà 100-áàëüíîþ øêàëîþ (äëÿ åêçàìåí³â ³ çàë³ê³â). • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


Відмінно” – студент володіє грунтовними знаннями програмного матеріалу, виявляє здатність до самостійного аналізу, глибоко і правильно тлумачить зміст курсу, його судження чітків, послідовні та аргументовані.

Добре” – студент володіє достатніми знаннями матеріалу в обсязі програми, добре орієнтується в темі, не допускає суттєвих помилок при аналізі відповідого матеріалу, вільно викладає власні міркування.

Задовільно” – знання студента є неповними і недостатньо точними, грунтуються на поверховому ознайомленні з матеріалом, він допускає помилки при аналізі, не може розтлумачити зміст окремих тем, судженні нечіткі і непослідовні.

Незадовільно” – студент не має достатніх знань програмного матеріалу, не засвоїв основних понять, не орієнтується в матеріалі, допускає грубі помилки при відповідях, виклад власних суджень відсутній.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНауковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНазва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р
Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма вступного випробування
В. Скуратівського, редакцією Р. Мовчан та навчальної програми О. Бандури, Н. Волошиної, а також програми Українського центру оцінювання...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРозпорядження міського голови №7-р від 11. 01. 2017 «Про утворення робочої групи по напрацюванню Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки»
Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки, з метою покращення поінформованості туристів про м. Канів та наявні...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРобоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми
Робоча програма навчальної дисципліни «Фах. Підготовка магістерської виконавської програми» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво»...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconТипова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців
України нефілологічного профілю. На основі цієї єдиної типової навчальної програми мовними кафедрами вищих навчальних закладах розробляються...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Тех­но­логії. 10-11 класи." Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка