Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни


Ïðèêëàä âàð³àíòó òåñòîâîãî çàâäàííÿ äëÿ ïðîì³æíîãî òà ï³äñóìêîâîãî êîíòðîëþ ç êóðñó «²ñòîð³ÿ ô³ëîñîô³¿ 19-20 ñò.»Сторінка8/9
Дата конвертації18.08.2017
Розмір1,43 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ïðèêëàä âàð³àíòó òåñòîâîãî çàâäàííÿ äëÿ ïðîì³æíîãî òà ï³äñóìêîâîãî êîíòðîëþ ç êóðñó «²ñòîð³ÿ ô³ëîñîô³¿ 19-20 ñò.»:I рівень: виберіть правильні варіанти відповіді на питання.
1. Íà ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäíèõ çàñàä ðîìàíòèçìó, çîêðåìà, íà â÷åííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ àáñîëþòíî êðåàòèâíîãî ñóá’ºêòó íàéá³ëüøèé âïëèâ ñïðàâèëà äîêòðèíà í³ìåöüêîãî ô³ëîñîôà…


 1. Хрістіана Вольфа

 2. Йоганна Готтліба Фіхте

 3. Іммануеля Канта

 4. Готтфріда Вільгельма Ляйбніца

2. Потужним імпульсом для мислення якого філософа послужили ідеї Артура Шопенгауера?
 1. Огюста Конта

 2. Сьорена К’єркеґора

 3. Вільгельма Віндельбанда

 4. Фрідріха Ніцше.
 1. Яке поняття стало предметом прискіпливого тлумачення з боку романтиків?

 1. іронії.

 2. гумору.

 3. маєвтики.

 4. сарказму.


II рівень: Хто започатковує антиметафізичну лінію у західній філософії? Чи траплялися подібні спроби ще до ХІХ століття? Відповідь обгрунтуйте.
III рівень: Чи існує суперечність між поглядами Конта в його ранній та пізній періоди творчості. Якщо так, то в чому ця суперечність полягає?
Перші три питання (питання 1-го рівня), передбачають лише один правильний варіант відповіді; правильна відповідь оцінюється одним балом, за неправильну - нуль. Питання 2-го рівня оцінюється від 0 до трьох балів (у залежності від компетентності, повноти і логічності викладу), питання 3-го рівня – від 0 до чотирьох балів. Отож, максимальна потенційна кількість балів, набраних студентом у результаті проміжного модульного опитування, становить 10 балів.
10. Рекомендована література

Базова

 1. Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. Пер.с нем. – СПб., 1999.

 2. Бохенский Ю.М. Современная европейская философия – Москва, 2000.

 3. Гільдебранд Д. Що таке філософія? Пер. з англ. – Львів, 2008.

 4. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.1. Під кер. Б.Кассен. Пер. з франц. – К., 2009.

 5. Зотов А.Ф. Современная западная философия – М., 2001.

 6. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І, Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І.Ярошовця – К., 2002.

 7. История мировой философии: учеб. пособие / А.И.Алешин, К.В.Бандуровский, В.Д.Губин и др.; под ред. В.Д.Губина и Т.Ю.Сидориной – М., 2007.

 8. Коплстон Ф. История философии. ХХ век. Пер. с англ. – М., 2002.

 9. Êðàôò Â. Âåíñêèé êðóæîê. Âîçíèêíîâåíèå íåîïîçèòèâèçìà. Ïåð. ñ íåì. – Ì., 2003.

 10. Крічлі С. Вступ до континентальної філософії. Пер. з англ. – К., 2008.

 11. Мельвиль Ю.К. Пути буржуазной философии ХХ века. – М., 1983.

 12. Нагель Т. Что все это значит? Очень краткое введение в философию. Пер. с англ. – М., 2001.

 13. Никоненко С.В. Современная западная философия – СПб., 2007.

 14. Путь в философию. Антология – М.-СПб., 2001.

 15. Райда К.Ю. Екзистенціальна філософія. Традиція і перспективи. – К., 2009.

 16. Рассел Б. Історія західної філософії. Пер. з англ. – К., 1995.

 17. Реале Д. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. Пер. с итал. – Санкт–Петербург, 1997.

 18. Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі. Пер. з франц. – Київ, 2007.

 19. Сахарова Т.А. От философии существования к структурализму – Москва, 1974.

 20. Скирбекк Г. Гилье Н. История философии. Пер. с англ. – М., 2000.

 21. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. Від Декарта до Вітгенштайна. Пер. з - англ. – К., 1998.

 22. Современная западная философия. Словарь. – Москва, 1991, 2000.

 23. Татаркевич В. Історія філософії. Т.3. Філософія ХІХ століття і новітня. Пер. з польс. – Львів, 1999.

 24. Хофмайстер Х. Что значит мыслить философски. Пер. с нем. – СПб., 2006.

 25. Хрестоматия по истории философии (западная философия). Учеб. пособие для вузов: в 3 ч. – М., 2001.

 26. Читанка з історії філософії у 6 кн. Кн.6. Зарубіжна філософія ХХ століття – Київ, 1993.

 27. Янарас Х. Нерозривна філософія. Пер. з новогрец. – К., 2000.

 28. Huegli A. Luebcke P. (Hg.) Philosophie im 20. Jahrhundert - .Hamburg, 1998.

 29. Philosophie der Gegenwart. In Einzeldarstellungen. - Stuttgart, 1991.

 30. Pöggeler O. Der Denkweg Martin Heideggers. – Pfullingen, 1963.

 31. Tillich P. A History of Christian Thought. from Its Judaic and Hellenistic Origins to Existentialism – New-York, 1972.

 32. Ulfig A. Grosse Denker – Köln, 2006.


Допоміжна

 1. Àááàíüÿíî Í. Ìóäðîñòü ôèëîñîôèè. Ïåð. ñ èòàë. – ÑÏá., 1998.

 2. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки – К., 2004.

 3. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія – К., 1999.

 4. Кошарний С. Біля джерел філософської герменевтики – К., 1992.

 5. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – Москва, 1991.

 6. Cитниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії – К., 1996.

 7. Соловьев Э.Ю. Экзистенциализм (историко-критический очерк) // Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас – М., 1991.

 8. Судьба нигилизма: Эрнст Юнгер. Мартин Хайдеггер. Дитмар Кампер. Гюнтер Фигаль / Пер. с нем. – СПб., 2006.

 9. Типсина А.Н. Немецкий экзистенциализм и религия. – Ленинград, 1990.

 10. Тревога и тревожность. Хрестоматия / Сост. и общая редакция В.М.Астапова – М., 2008.

 11. Финкелстайн С. Экзиcтенциализм и проблема отчуждения в американской литературе – М., 1967.

 12. Хамітов Н.В. Антропологія граничного буття: постановка проблеми // Колізії антропологічного розмислу / В.Г.Табачковський, Г.І.Шалашенко, А.М.Дондюк, Н.В.Хамітов, Г.П.Ковадло, Є.І.Андрос – К., 2002.

 13. Хюбшер А. Мыслители нашего времени. Пер. c нем. - М., 1962.

 14. A Companion to Phenomenology and Existentialism. Ed. By H.L.Dreyfus and M.A. Wrathall – Oxford, 2006.

 15. Apel K.O. Heidegger und Wittgenstein // Heidegger . Perspektiven zur Deutung seines Werkes – Königstein, 1984.

 16. Baba T.B. Ausserhalb des Seins. Die Überwindung der Lebensontologie M.Heideggers durch die Transzendenzphilosophie von E.Levinas – Göttingen: unipress, 2006.

 17. Biemel W. Martin Heidegger mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. – Hamburg, 1991.

 18. Birault H. Heidegger et l’expérience de la pensée – Paris, 1978.

 19. Campanini G. L’utopia della nuova cristianitá. Introduzione al pensiero politico di J.Maritain – Brescia, 1975.

 20. Catalano J.S. A commentary on J.-P. Sartre’s Being and nothingness. – Chicago, 1980.

 21. Cohen-Solal M. Sartre – Paris, 1985.

 22. Contat M. Rybalka M. Les écrits de Sartre. Chronologie. Bibliographie commentée – Paris, 1970. Daujat J. Maritain, un maître pour notre temps – Paris, 1978.

 23. Doering B.E. J.Maritain and the French Catholic Intellectuals – Notre Dame, Indiana, 1983.

 24. Dobson A. Jean-Paul Sartre and the Politics of Reason – Cambridge, 1993.

 25. Hanke J.W. Maritain’s Ontology of the Work of Art – Den Haag, 1973.

 26. Hartmann K. J.-P.Sartre Das Sein und das Nichts (L’être et le néant, 1943) // Interpretationen. Hauptwerke der Philosophie – Stuttgart, 2003.

 27. Harth H. Roloff V. Literarische Diskurse des Existenzialismus – Tübingen, 1986.

 28. Hastedt H. Sartre (Grundwissen Philosophie) – Leipzig, 2005.

 29. Joliver R. Le probleme de la mort chez M. Heidegger et J.-P. Sartre. - Abbaye S. Wandrille, 1950.

 30. Kampits P. Jean-Paul Sartre - München, 2004. Kernan J. Our friend J.Maritain – New-York, 1975.

 31. Nickl P. Jacques Maritain // Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Von Adorno bis v. Wright –Stuttgart, 1991.

 32. Slök J. Christentum mit Leidenschaft. – Muenchen, 1990.

 33. Schulte J. Rudolf Carnap „Der logische Aufbau der Welt“ (1928) // Interpretationen. Hauptwerke der Philosophie – Stuttgart, 2003.

.

Місце курсу „Історія філософії ХІХ-ХХст.”у структурній схемі навчального процесу
Вивчення дисципліни „Історія філософії ХІХ-ХХст.” здійснюється студентами-філософами на ІV курсі у 7-8 семестрі після вивчення протягом трьох попередніх років курсів із історії античного, середньовічного та новочасного періодів філософії (в рамках великого, кількарічного нормативного курсу „Історія філософії” для студентів, чиєю спеціалізацією є «філософія» та «історія філософії»), тому курс із історії філософії ХІХ-ХХ століть виступає своєрідним вінцем, завершальним етапом у вивченні історико-філософського курсу як найфундаментальнішого з-поміж усіх філософських дисциплін. Водночас цей курс у цілому, і курс з історії новітньої філософії зокрема, можуть розглядатися як пропедевтичні стосовно подальших курсів для філософів-магістрів і філософів-спеціалістів. А, зважаючи на те, що серед цих спецкурсів особлива вага припадає на філософську проблематику сучасності (проблеми громадянського суспільства, сталого розвитку, проблематика свободи і т.д.), курс «Історія філософії ХІХ-ХХ ст..» має і під цим кутои зору сприйматися як напрочуд важливий і актуальний.

Крім того, завдяки ознайомленню з курсом „Історія філософії ХІХ-ХХст.” студенти отримують важливий поштовх до суттєвого розширення пізнавального горизонту, до вдосконалення ними власної культури історико-філософського мислення, до формування навичок роботи із текстами, які містять модерний понятійний апарат і модерну філософську проблематику і стиль; врешті-решт, студенти спонукаються до осмислення шляхів і механізмів здійснення науково-дослідної теоретичної діяльності.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНауковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНазва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р
Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма вступного випробування
В. Скуратівського, редакцією Р. Мовчан та навчальної програми О. Бандури, Н. Волошиної, а також програми Українського центру оцінювання...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРозпорядження міського голови №7-р від 11. 01. 2017 «Про утворення робочої групи по напрацюванню Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки»
Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки, з метою покращення поінформованості туристів про м. Канів та наявні...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРобоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми
Робоча програма навчальної дисципліни «Фах. Підготовка магістерської виконавської програми» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво»...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconТипова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців
України нефілологічного профілю. На основі цієї єдиної типової навчальної програми мовними кафедрами вищих навчальних закладах розробляються...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Тех­но­логії. 10-11 класи." Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка