Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліниСторінка9/9
Дата конвертації18.08.2017
Розмір1,43 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
 1. Культурно-історичні умови формування філософських ідей у ХІХ-ХХ століттях.

 2. Виникнення і розвиток некласичної філософської парадигми.

 3. Романтизм як джерело формування некласичної філософської парадигми.

 4. Протилежність просвітницької і романтичної ліній у філософії.

 5. Німецький романтизм. Єнська школа.

 6. Історіософія Новаліса.

 7. Поняття іронії у творчості Фрідріха Шлегеля.

 8. Релігійно-філософський складник романтизму: творчість Фрідріха Шляйєрмахера.

 9. Гайдельберзький гурток романтиків.

 10. Романтизм проти ідеалів філістерства: Клеменс Брентано.

 11. Естетичні погляди романтиків.

 12. Романтична філософія культури.

 13. Характерні ознаки філософського романтизму.

 14. Трансформація Артуром Шопенгауером ідей Канта: світ як воля і світ як уявлення.

 15. Етика песимізму Артура Шопенгауера.

 16. Метафізика волі Артура Шопенгауера.

 17. Артур Шопенгауер і буддизм.

 18. Фрідріх Ніцше як центральна постать “філософії життя”.

 19. Мислення Фрідріха Ніцше і “переоцінка всіх цінностей”.

 20. Фрідріх Ніцше і концепція смерті Бога.

 21. Ніцше як критик західної метафізики.

 22. Концепція надлюдини Фрідріха Ніцше.

 23. Ніцшеанське протиставлення аполонічного і діонісійського начал у культурі і житті.

 24. Загальний аналіз “філософії життя”.

 25. Ключові представники і головні ідеї “філософії життя”.

 26. Концепція творчої еволюції Анрі Бергсона.

 27. Вплив філософії Бергсона на західне мислення ХХ століття.

 28. Інтуїтивістська гносеологія Анрі Бергсона.

 29. Морфологія культури Освальда Шпенглера в контексті “філософії життя”

 30. Розвиток Шпеглером ідей Ніцше..

 31. Екзистенційна філософія у світлі духовної ситуації ХХ століття.

 32. Основні засади екзистенційної філософії.

 33. Релігійний і атеїстичний варіанти філософії існування

 34. Система псевдонімів як ключовий методологічний момент в осягненні філософії К’єркегора.

 35. Передекзистенціалізм Сьорена К’єркегора.

 36. Еволюція людської екзистенції у філософії К’єркегора: від естетизму до релігійності.

 37. Естетична стадія людського існування у філософській концепції К’єркегора.

 38. К’єркегор про релігійну стадію людського існування: Авраам і Йов як парадигматичні постаті.

 39. Антиномія віри і розуму у філософії К’єркегора.

 40. Феномен передекзистенціалізму: К’єркегор і Достоєвський.

 41. Подвійність лейтмотиву гайдеггерівського мислення: питання про сенс буття і питання про істину (алетейя).

 42. “Буття і час” у контексті філософування Мартіна Гайдеггера.

 43. Проблема духовної еволюції Мартіна Гайдеггера.

 44. Фундаментальна онтологія і аналітика ось-буття (Dasein) у гайдеггерівській філософській спадщині

 45. Онтологія Карла Ясперса: предметне буття, екзистенція, трансценденденція.

 46. Проблема комунікації у філософії Ясперса.

 47. Ясперсівська концепція “осьового” часу.

 48. Історико-філософська класифікація Карла Ясперса.

 49. Атеїстичний екзистенціалізм. Основні ідеї і представники.

 50. Філософська концепція Жана Поля Сартра.

 51. Екзистенціалістський період творчості Сартра.

 52. Жан-Поль Сартр і концепція критики діалектичного розуму.

 53. Взаємодія літератури та філософії у Сартровій творчості.

 54. Проблема абсурду у філософії Альбера Камю.

 55. Альбер Камю і проблема самогубства.

 56. Спроба конституювання “позитивного екзистенціалізму” Нікколо Аббаньяно.

 57. Основні засади неотомістської філософії.

 58. Неотомізм і Другий Ватіканський собор.

 59. Співвідношення теології, філософії і науки у неотомізмі.

 60. Концепція інтегрального гуманізму Жака Марітена.

 61. Соціально-філософські погляди Жака Марітена.

 62. Жак Марітен і філософія Нового часу.

 63. Трагедія людини і трагедія культури у філософській концепції Жака Марітена.

 64. Філософські погляди Етьєна Жільсона.

 65. Етьєн Жільсон як історик середньовічної філософії.

 66. Неотомізм Карла Ранера.

 67. Філософія позитивізму. Загальна характеристика.

 68. “Перший позитивізм”. Огюст Конт.

 69. Конт про псевдопоняття і псевдопроблеми.

 70. Огюст Конт і подолання релігійного та метафізичного етапів у розвитку філософії.

 71. Періодизація позитивістської філософії.

 72. Джон Стюарт Мілль і заперечення метафізики.

 73. Індукція та дедукція у філософії Мілля.

 74. Свобода як умова морального самовдосконалення та розвитку суспільства у філософії Мілля..

 75. Філософія емпіріокритицизму (Ернст Мах, Ріхард Авенаріус).

 76. Основні принципи філософії Маха.

 77. Філософія неопозитивізму і аналіз мови науки.

 78. Філософські погляди Людвіга Вітгенштайна.

 79. “Лінгвістичний поворот” у філософії і значення Вітгенштайна.

 80. Теорія мовних ігор Людвіга Вітгенштайна.

 81. Людвіг Вітгенштайн і проблема мовного скептицизму.

 82. Бертран Рассел як засновник філософії логічного аналізу.

 83. Аналітичний метод у філософії Рассела.

 84. Расселівська доктрина логічного атомізму.

 85. “Філософія організму” Алфреда Норта Вайтгеда: синтез платонівсько-арістотелівської традиції та класичного англійського емпіризму.

 86. Засадничі принципи “філософії організму” Вайтгеда.

 87. Неопозитивізм і принцип верифікації.

 88. Особливості розвитку постпозитивізму.

 89. Емпіричний фальсифікаціонізм Карла Поппера.

 90. Наукове і ненаукове пізнання в інтерпретації Поппера.

 91. Фаллібілізм у філософії науки Поппера.

 92. Карл Поппер про відкриті і закриті суспільства: історико-філософський аспект.

 93. Значення попперівської концепції відкритого суспільства.

 94. Історіографічна концепція науки і теорія парадигм Томаса Куна.

 95. Критика Куном демаркаційної теорії.

 96. Концепція наукової раціональності Стівена Тулміна.

 97. “Еволюційна епістемологія” Тулміна.

 98. Постпозититвістські ідеї Імре Лакатоса: “жорстке ядро” та “захисний пояс” у структурі науково-дослідницьких програм.

 99. Фройдизм. Проблема безсвідомого.

 100. Психоаналітична концепція Зігмунда Фройда.

 101. Фройдизм і неофройдизм.

 102. Концепція колективного безсвідомого у творчості Карла Густава Юнга.

 103. Соціальні й антропологічні погляди Еріха Фромма.

 104. Соціальна філософія Франкфуртської школи.

 105. Макс Горкгаймер і критика інструменталістського мислення.

 106. Теодор Адорно як чільний репрезентант філософії Франкфуртської школи.

 107. Розвиток ідей Франкфуртської школи Юргеном Габермасом.

 108. Теорія дискурсу Апеля і Габермаса.

 109. Філософські основи прагматизму. Принцип практичних наслідків.

 110. Чарлз Сандерс Пірс і заснування прагматизму.

 111. Прагматизм і прагматицизм.

 112. Прагматистські погляди Вільяма Джеймса.

 113. Філософська еволюція Вільяма Джеймса.

 114. Вільям Джеймс і концепція “волі до віри”.

 115. Інструменталізм Джона Дьюї: організм у взаємодії із середовищем.

 116. Неопрагматистські ідеї Річарда Рорті.

 117. Позиція Рорті щодо місії філософії у нинішньому світі: зміна соціокультурних умов і зміна філософії.

 118. Філософське герменевтика. Загальний огляд.

 119. Герменевтика та її історія.

 120. Проблема “герменевтичного кола” (від Шляйєрмахера до Гадамера).

 121. Розвиток герменевтичних ідей Гансом-Георгом Гайдеггером.

 122. Герменевтика Поля Рікера.

 123. Філософія постмодернізму.

 124. Арендт Х. «Джерела тоталітаризму»

 125. Бергсон А. “Про два джерела моралі і релігії»

 126. Бохеньський Ю. “Духовна ситуація часу”

 127. Вайтгед А. Н. “Процес і реальність”

 128. Вітгенштайн Л. “Логіко-філософський трактат”

 129. Габермас Ю. «Залучення іншого»

 130. Гадамер Г.-Г. “Істина і метод”

 131. Гайдеггер М. “Буття і час”

 132. Гайдеггер М. “Питання про техніку”

 133. Гвардіні Н. “Кінець Нового часу”

 134. К’єркегор С. Страх і тремтіння”

 135. Конт О. “Курс позитивної філософії”

 136. Ліотар Ж. Ф. “Ситуація постмодерну”

 137. Марітен Ж. “Інтегральний гуманізм”

 138. Ніцше Ф. “Так казав Заратустра”

 139. Новаліс «Християнство, або Європа»

 140. Ортега-і-Гасет Х. “Бунт мас”

 141. Поппер К. Р. “Відкрите суспільство і його вороги”

 142. Рассел Б. “Людське пізнання. Його сфера і межі”

 143. Рорті Р. Прагматизм, релятивізм і ірраціоналізм

 144. Сартр Ж. П. “Екзистенціалізм – це гуманізм”

 145. Тейяр де Шарден П. “Феномен людини”

 146. Тулмін С. “Людське розуміння”

 147. Фейєрабенд П. “Проти методу”

 148. Фромм Е. «Втеча від свободи»

 149. Фуко М. «Археологія знання»

 150. Шляєрмахер Ф.Д. «Промови про релігію»

 151. Шопенгауер А. “Світ як воля і уявлення”

 152. Ясперс К. “Про витоки і мету історії”


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна складатися зі: змісту, вступу, основної частини (декілька розділів),висновків, списку використаної літератури.

У вступі слід: а) обґрунтувати актуальність обраної теми; б) показати ступінь розробленості даної теми, а також в) поставити завдання дослідження.

В основній частині потрібно подати короткі біографічні відомості про мислителя,

передати зміст його основних ідей, показати їх актуальність.

У висновках потрібно представити результати дослідження, підвести його підсумки.

У списку використаної літератури джерела потрібно подавати в такій формі:

Ім’я автора (прізвище, ініціали). Назва твору. – Місце видання: Назва видавництва, рік

видання. – Сторінки.

Так само вказується джерело під час цитування. Можна вказувати джерело цитати на

кожній сторінці, а можна посилатися на список літератури, вказуючи при цьому в квадратних

дужках номер джерела у списку використаної літератури і сторінку, на якій міститься текст

цитати за таким зразком: [1, 255]. Обсяг курсової роботи 20-25 сторінок, друкований (формат А-

4; інтервал 1,5; розмір шрифту – 14).ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

з курсу “Історія філософії 19-20 ст.”

для студентів ІV курсу філософського факультету 1. Романтизм як джерело некласичної парадигми філософування.

 2. Контроверза романтичного і просвітницького світоглядів.

 3. Філософське обгрунтування романтизму: Єнський гурток.

 4. Зміни у світовідчуванні: песимізм посткласичної епохи у філософії.

 5. Теорія пізнання Артура Шопенгауера.

 6. Артур Шопенгауер і буддизм.

 7. Артур Шопенгауер як провісник нової філософської парадигми.

 8. Проблема співвідношення науки та філософії у “першому позитивізмі”.

 9. Антиметафізичні й антирелігійні засади як передумова конституювання “першого позитивізму”.

 10. Огюст Конт як родоначальник позитивістської традиції в західному мисленні.

 11. “Перший позитивізм” Джона Стюарта Мілла.

 12. Гуманітарне знання і проблема розуміння: герменевтика Вільгельма Дільтая.

 13. Вільгельм Дільтай: філософські основи історії як науки.

 14. Трагедійність настрою як єднаючий мотив творчості Фрідріха Ніцше.

 15. Філософія релігії Фрідріха Ніцше: аналіз концепції смерті Бога.

 16. “Морфологія культури” Освальда Шпенґлера.

 17. Логічний прагматизм Чарлза Сандерса Пірса.

 18. Філософія Вільяма Джеймса у контексті виникнення і розвитку прагматизму.

 19. Вільям Джеймс: розмаїтість релігійного досвіду і плюралістичний універсум.

 20. Інструменталістський варіант прагматизму: Джон Дюї.

 21. Неопрагматистські ідеї Річарда Рорті.

 22. Сенс і призначення філософії: рефлексія Річарда Рорті.

 23. Філософія прагматизму в контексті світоглядних установок середнього американця.

 24. Трагічне відчуття життя: філософська есеїстика Міґеля де Унамуно.

 25. Проблема “людини-маси” у філософії Хосе Ортеґи-і-Ґасета.

 26. Проблема масової людини і сучасна західна філософія.

 27. Макс Шелер: філософія моралі на основі феноменології.

 28. Едмунд Гуссерль: конституювання феноменології як чільного методу філософії.

 29. Едмунд Гуссерль: криза європейських наук і “життєвий світ”.

 30. Проблематика тілесності у феноменології Моріса Мерло-Понті.

 31. Феноменологічний рух у новітній західній філософії.

 32. Фундаментальна онтологія Мартіна Гайдеґґера. і традиція західної метафізики.

 33. Проблема нігілізму у філософській рефлексії Мартіна Гайдеґґера.

 34. Філософія техніки Мартіна Гайдеґґера.

 35. Основні проблеми гайдеґґерівського “Буття і часу”.

 36. Часовість і смертність у філософії Мартіна Гайдеґґера.

 37. Тривимірність буття в онтології Карла Ясперса.

 38. Філософія історії Карла Ясперса у світлі його теорії “осьового часу”.

 39. Проблема комунікації та інтерсуб’єктивності у західній філософії ХХ століття.

 40. Християнський екзистенціалізм Ґабріеля Марселя.

 41. Екзистенційна проблематика в романах Федора Достоєвського.

 42. Достоєвський і Ніцше як пророки тоталітаризму ХХ століття.

 43. Криза християнства: діагностика і терапія (К’єркеґор і Достоєвський).

 44. Філософська герменевтика Ганса-Ґеорга Ґадамера.

 45. Поль Рікер і конфлікт інтерпретацій.

 46. Діалектика людського існування у стадіальній концепції Сьорена К’єркеґора.

 47. “Естетик” Сьорена К’єркеґора і орієнтири сучасного гедонізму.

 48. Інтуїтивізм Анрі Бергсона.

 49. Гегель і К’єркеґор: відмінність спекулятивного та екзистенційного типів діалектики.

 50. Одиничний перед Богом: трактування людини в релігійному екзистенціалізмі.

 51. Діалектична теологія як провідна течія протестантського мислення ХХ століття.

 52. Релігійне філософування Льва Шестова.

 53. Буття і Ніщо: екзистенціалізм Жана-Поля Сартра.

 54. Традиція атеїстичного екзистенціалізму (Жан-Поль Сартр, Альбер Камю).

 55. Проблема абсурду у філософії Альбера Камю.

 56. Проблеми смерті у західній філософії ХХ столітті.

 57. “Смерть людини” у структуралізмі.

 58. Мішель Фуко і структуралізм в історії.

 59. Розуміння філософії як “критики мови”: Людвіґ Вітґенштайн.

 60. Філософія постпозитивізму і реабілітація метафізики.

 61. Антропологічна філософія Ніколая Бердяєва.

 62. Проблема співвідношення віри і розуму у філософії неотомізму (Жак Марітен, Етьєн Жільсон).

 63. Концепція інтеґрального гуманізму Жака Марітена.

 64. Діалогічна філософія Мартіна Бубера.

 65. Філософія постмодернізму. Критика принципів Модерну.

 66. Деконструктивізм Жака Дерріди.

 67. Негативна діалектика Теодора Адорно.

 68. Концепція одновимірної людини Герберта Маркузе.

 69. Комунікативна і стратегічна форми раціональності у філософії Юрґена Габермаса.

 70. Стратегія інклюзії Іншого в концепції комунікативної раціональності Габермаса.

 71. Критика інструментального розуму у філософії Франкфуртської школи.

 72. Емманюель Левінас і феноменологія обличчя Іншого.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНауковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconНазва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р
Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма вступного випробування
В. Скуратівського, редакцією Р. Мовчан та навчальної програми О. Бандури, Н. Волошиної, а також програми Українського центру оцінювання...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРозпорядження міського голови №7-р від 11. 01. 2017 «Про утворення робочої групи по напрацюванню Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки»
Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки, з метою покращення поінформованості туристів про м. Канів та наявні...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconРобоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми
Робоча програма навчальної дисципліни «Фах. Підготовка магістерської виконавської програми» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво»...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconТипова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців
України нефілологічного профілю. На основі цієї єдиної типової навчальної програми мовними кафедрами вищих навчальних закладах розробляються...
Äîäàòîê 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Тех­но­логії. 10-11 класи." Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка