“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит»Сторінка1/3
Дата конвертації30.03.2018
Розмір0,72 Mb.
  1   2   3


ЦЕНТР МЕТОДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ № 16- ДИТЯЧИЙ ЮНАЦЬКИЙ ЦЕНТР «ЛІДЕР» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ”

(з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит»

«Навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад

І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Рибалки Ірини Володимирівни)Кіровоград - 2012

Методичний посібник: опис досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит» щодо організації та проведення різних форм інтелектуальних ігорУ методичному посібнику висвітлено досвід роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор щодо розвитку розумового виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор.


Посібник адресовано керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів, класним керівникам, педагогам-організаторам, всім, хто цікавиться інтелектуальними іграми .
Друкується за рішенням методичної ради Центру методичної та соціально – психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради (протокол № 16 від 26.05. 2011 р.)

Відповідальний за випуск:

Костенко Л.Д., - начальник управління освіти Кіровоградської міської ради;

Пахолівецька М.В., директор центру методичної та соціально – психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради.


ЗМІСТ
І. Вступ (пояснювальна записка)…………………………………………4

ІІ. Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних

ігор..................................................................................................................6

2.1.Пізнавальна активність учнів.......................................................6

2.2.Гра як основний вид діяльності на заняттях гуртка.................11

2.3. Основна мета і задачі в роботі інтелектуального гуртка........13

ІІІ. Структура занять в інтелектуальному гуртку.....................................15

3.1.Підготовка до заняття..................................................................15

3.2.Організаційний момент. Криголами...........................................15

3.3 Розминка. Принципи інтелектуальної розминки.......................16

3.4.Нетрадиційні інтелектуальні ігри................................................16

3.5.Традиційні інтелектуальні ігри.Гра «Що? Де? Коли?» ............27

3.6. Приклади побудови логічного ланцюжка……………………..29

3.7.Алгоритм пошуку відповідей гри «Що? Де? Коли?»................29

3.8. Розподіл командних ролей ……………..................................... 31

3.9.Основні особливості гри «Брей-ринг».........................................33

3.10.Рольові ігри..................................................................................34

ІV. Як організувати інтелектуальний гурток. З чого починати?..............35

V. Питання - основа гри. Вимоги до запитань.......................................... .37

VI.Література.................................................................................................40

VІI.Висновки..................................................................................................41

VIII Додатки………………………………………………………………...44

8.1.Запитання до гри «Брейн-ринг»………………………………...44

8.2.Сценарії позакласних виховних заходів із використанням

інтелектуальних ігор………………………………………………………..49


І. Вступ (пояснювальна записка)

Одним із основних завдань, окреслених Законами України «Про освіту» , «Про позашкільну освіту» та іншими нормативними документами, є формування гармонійно розвиненої підростаючої особистості, культивування знань, пробудження інтересу й прагнення до навчання та іншої праці, розвиток розумових здібностей учнів.

Загальновизнано, що розумове виховання дитини відбувається в процесі її навчально-пізнавальної діяльності. У психолого-педагогічній літературі остання визначається як така, що має пізнавальну мотивацію, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок. Вона включає вміння вчитися, сприймати навчальні завдання, обдумувати способи їх розв’язання та застосування.

У навчальних закладах дітям дається багато знань, понять, від яких вона швидко втомлюється. Внаслідок чого маємо недостатній рівень свідомого та глибокого засвоєння пропонованого матеріалу на уроці, занятті чи іншій формі навчально-виховної роботи.

В умовах постійного зростаючого обсягу інформації, навчального матеріалу, що його має засвоїти дитина, виникає нагальна потреба шукати шляхи ефективного навчання та виховання, приховані резерви розумової активності, підвищення самостійності у пізнані навколишнього світу, методи і прийоми якіснішого засвоєння дітьми знань, умінь і навичок у різних видах діяльності.

Тому ми вважаємо, що одним з ефективних методів розумового виховання та гармонійного розвитку особистості учнів є залучення їх до інтелектуальних ігор на заняттях інтелектуальних гуртків.

Навчання та виховання школярів в інтелектуальному гуртку неможливо уявити без упровадження гри та ігрових технологій. Дослідження переконують: гра використовується з навчально-пізнавальною, розвивальною і розважальною метою. Вона – один із найефективніших методів навчання, що максимально активізує інтелектуально-практичні та творчі можливості індивіда. Стимуляція творчого потенціалу дитини оптимізують інтелектуальні, практичні і фізичні здібності, виховують риси творчої особистості, відкривають в собі нове, а отже, є могутнім стимулятором до самовдосконалення. Будь-яке вдосконалення можливе лише за умов сформованості сучасних й ефективних загальнонавчальних умінь і навичок та психологічних механізмів. Тому гуртки інтелектуальних ігор розлядаються нами як потужний механізм для розумового виховання школярів на сучасному етапі розвитку нашої держави.

У методичному посібнику висвітлено досвід роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор щодо розумового виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор. Дана методична розробка знайомить нас із структурою розвитку пізнавльних здібностей учнів під час гуртових занять, також розлядається гра як основний вид діяльності на заняттях. У розробці представлені основні методи роботи і задачі, які реалізовуються під час занять, детально описана структура гурткового заняття. Автор зупиняється на класифікації інтелектуальних ігор, знайомить нас із із правилами та основними видами поширених інтелектаульних ігор, таких як: «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», «Своя гра», «Надувадовка», «Контакт» та інші. У додатках містяться сценарії виховних та позакласних заходів із застосуванням різних видів інтелектуальних ігор.

Посібник адресовано керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів, класним керівникам, педагогам-організаторам, всім, хто цікавиться інтелектуальними іграми.


ІІ. Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальнихігор

2.1.Пізнавальна активність учнів
Людина належить до виду homo sapiens. Її властиве активне пізнання оточуючої дійсності, оволодіння інтелектуальним досвідом попередніх поколінь, систематизація його і на цій основі підйом сходинками соціального прогресу. Розумова діяльність є провідною в житті людини. Вона є найважливішою передумовою соціального становлення особистості, її морально-духовного збагачення. Розумове виховання спрямоване на розв’язання ряду задач:


 1. Опанування системи знань про наукові засади розвитку природи і суспільства.

 2. Розвиток потенціальних інтелектуальних систем особистості.

 3. Формування культури розумової праці.

Як відомо, основним багатством окремої людини і людської спільноти взагалі є інтелектуальне багатство. Якраз цим критерієм визначається престижність тієї чи іншої держави у світовому співтоваристві. Тому провідним завданням розумового виховання є створення оптимальних умов для розумового розвитку кожної особистості, максимальне використання потенціальних можливостей особистості для зростання її інтелектуальних сил [10, с.264].

Інтелект (від лат. intellectus – пізнання, розуміння, розум) – це суб’єктивна здатність живих істот здійснювати доцільно орієнтовану діяльність, що дає змогу особистості забезпечувати активну діяльність у природному і соціальному середовищі [14, с.57].

У системі розумового розвитку людини важливе місце посідає мислення. Мислення – це процес опоседкованого відображення об’єктивної діяльності в зіставленнях, взаємозв’язках її структурних компонентів [14, с.126].

В дитинстві закладаються основи формування різних видів мислення – діалектичного, логічного, узагальненого, категоріального, теоретичного, індуктивного дедуктивного та ін.

Розумове виховання передбачає оволодіння людиною рядом важливих операцій: аналізом, синтезом, порівнянням, систематизацією. Процес інтелектуального розвитку особистості, накопичення інтелектуальних знань реалізується через наполегливу і напружену самостійну пізнавальну роботу. Один із шляхів розвитку пізнавальної діяльності учнів є залучення їх до інтелектуальних гуртків, основним завданням яких є формування розумових і пізнавальних здібностей учнів в умовах позашкільного закладу за допомогою інтелектуальних ігор.

Пізнавальна активність – основа розумового і духовного багатства особистості. У процесі пізнавальної особистості людина здобуває знання про природу, суспільство та їхні закономірності, а також про саму себе. Якщо у людини не виникає питань – це говорить про те, що їй не цікаво навчатися, здобувати знання [11, с.123].

І якщо ми хочемо бачити Україну розвиненою і заможною, треба долати катастрофічний спад згасання цікавості учнів до знань. Проблема виховання в учнів пізнавальних інтересів – проблема соціальна, яка заслуговує на найпильнішу увагу держави.

Й. Пестолоцці влучно зазначив, що освіта без виховання -„золоте кільце, вправлене в рило свині”. А. Д. Мендеделєєв писав, що „знання без виховання - це меч в руках божевільного” [10, с.45].

Виховання у дітей стійкої пізнавальної потреби, розвиток у них пізнавальних інтересів завжди були актуальною проблемою. Особливої ваги набувають вони сьогодні, в період національного відродження України, коли ринкові умови розвитку економіки, обставини життя вимагають знань, ініціативи, заповзятливості, поїнформованості, конкурентноспроможності. Постійне й інтенсивне нагромадження знань вимагає від людини не тільки природної допитливості, а й здатності аналітично, творчо, активно мислити, вміти вибирати потрібну інформацію [18, с.2].

Саме цьому вони вчаться на заняттях в інтелектуальних гуртках.Схематично можна так зобразити розумове виховання школярів через розвиток пізнавальних здібностей учнів на занятті гуртка інтелектуальних ігор (схема №1).Розвиток пізнавальних здібностей учнів на занятті інтелектуального гуртка – це:

1.Розвиток у дітей цікавості, допитливості інтелекту і формування пізнавальних інтересів ;

Коли учні чують на занятті якусь цікаву інформацію, ще й у формі запитання, вони й самі потім починають цікавитися незвичайною інформацією хоча б для того, щоб розповісти про неї на занятті або щоб зробити питання для гри.2. Розвиток інтересів до різних галузей знань;

Для того, щоб правильно відповідати на запитання, необхідно мати певну базу загальних знань. Тому учні, що грають у „Що?Де?Коли?”, по - іншому ставляться до шкільних предметів. Вони набагато уважніше слухають пояснення вчителя – ці знання знадобляться потім для гри. До того ж, відповідаючи на запитання, вони по - іншому сприймають різні галузі знань. Тому що інформація, яка звучить у питанні , звичайно цікава ,і учні по - іншому сприймають шкільні дисципліни.3. Сприяння інтелектуальному та емоційному розвитку дитини;

Зрозуміло, що на заняттях учні вчаться і розвивають свої інтелектуальні здібності. Також вони розвиваються емоційно – ігри звичайно супроводжуються позитивними емоціями. Граючи, учні вчаться володіти своїм емоційним станом – щоб емоції не відволікали від гри.4. Розвиток потреби у творчому оволодінні знаннями і вміннями їх самостійно здобувати;

На заняттях практикується невеличке домашнє завдання – знайти якесь маловідоме іноземне слово і т.д. – тобто учні вчаться самостійно здобувати знання. Творчо оволодівають знаннями учні під час різних видів ігор – відомо, що емоційно забарвлені знання запам’ятовуються набагато швидше.5. Виховання готовності до практичного застосування знань і вмінь ;
Під час гри учні вчаться на практиці застосовувати знання, які вони здобули в школі, шукають виходу з нестандартних ситуацій. Тому можна зробити висновок, що під час занять в інтелектуальному гуртку у дітей розвивається пізнавальна активність, яка сприяє всебічному розвитку особистості.

6. Організація і проведення різноманітних ігор, вікторин, конкурсів.

Протягом навчального року керівник гуртка інтелектуальних ігор разом із вихованцями проводить безліч виховних заходів та інтелектуальних ігор із дітьми закладу, починаючи з 2 класу. Так учні 2-4 класів грають у «Що? Де? Коли? » з української мови та писемності, у «Вірю-не вірю» з учнями 5-6 класів, присвяченій Т.Г.Шевченку, з учнями 6-7 класів проводиться «Брейн-ринг» з теми «Надзичайні ситуації», учні 9-11 класів змагають на знання з історії та права на «Брейн-ринзі», присвяченому саме цій галузі та багато інших виховних заходів (див. додатки).

Крім того, вихованці гуртка є активними учасниками і призерами усіх міських та обласних змагань з інтелектуальних ігор, дипломантами Всеукраїнських змагань з ігор «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг».

Тому можна зробити висновок, що під час занять в інтелектуальному гуртку у дітей розвивається пізнавальна активність, яка сприяє всебічному розвитку особистості.

Одже, основне завдання на гуртку інтелектуальних ігор – навчити учнів правильному мисленню, знаходження нестандартного рішення в екстремальних ситуаціях, а не розвиток ерудиції. Зараз, у час НТП та Інтернету будь-який пошуковий сайт містить в собі в сотні, а то й тисячі разів більше інформації, якою може володіти людина, а тим паче дитина [9, с. 56].

Інтелектуальні ігри - це ігри, де остаточний результат залежить від самих учнів. Тільки власним розумом можна досягти певних успіхів.


Схема № 1

Структурна схема розумового виховання школярів через

розвиток пізнавальних здібностей учнів на занятті інтелектуального гуртка

Розвиток у дітей цікавості, допитливості інтелекту і формування пізнавальних інтересів.

1


Розвиток потреби у творчому оволодінні знаннями і вміннями їх самостійно здобувати.

4
Розвиток інтересів до різних галузей знань.

2

Виховання готовності до практичного застосування знань і вмінь 5

Сприяння інтелектуальному та емоційному розвитку дитини

3


Організація і проведення різноманітних ігор, вікторин тощо

6
2.2. Гра як основний вид діяльності на заняттях гуртка

Основним видом діяльності на заняттях інтелектуального гуртка є гра. І це не випадково. Тому що гра як діяльність притаманна передусім молодому організмові, що зумовлене потребою дитини у виявлені активності. У дитячому віці гра є норма. Вагомі аргументи на підтвердження значення гри для розвитку дитини містять праці І. Сеченова, І. Павлова, П. Лесгафта, Т. Окосіної та ін. Гра є не лише фактором настрою, емоцій дитини, а й важливим чинником розвитку функцій мозку, серцево-судинної, нервової системи організму. Вона є активною, свідомою, цілеспрямованою діяльністю, яка втілює потребу дитини в активності [10, с.148].

« Гра, - писав Василь Олександрович Сухомлинський – це велике світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається яскравий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості та цікавості» [16, с.9].

Останнім часом дослідники (Н. Михайленко, Н. Короткова) виявляють зацікавленість не так феноменом гри, як сутністю, структурою, динамікою стосунків, що в ній складаються. Цей напрямок наближений до сучасних концепцій виховання, що розглядають гру як джерело формування особистості [11, с.49].

Психологічна природа, сутність, виховні та інші можливості гри як складного, багатофункціонального феномену втілені в її ознаках, одні з яких властиві будь-якій соціальній діяльності, інші – тільки грі. Дитяча гра зумовлена віковими особливостями.

Грі властиві загальні, універсальні ознаки [10, с.147]:

1.Гра як активна форма пізнання навколишньої діяльності. Гра іншим чином відкриває шляхи пізнання світу, ніж праця та навчання. У ній практичне, дієве освоєння дійсності відбувається раніше, ніж здобуття знань.

2.Гра, як відомо, є цілеспрямована дійсність. Кожній грі властива значуща для дитини мета. Крім загальних, гра наділена специфічними, характерними тільки для неї ознаками:

А) Гра як вільна, самостійна діяльність, що здійснюється за особистою ініціативою дитини.

Воля і самостійність дитини виявляється у добровільному об’єднанні з іншими дітьми, у вільному входженні в гру і вихід з неї тощо.

Б) Наявність творчої основи.

Гра завжди пов’язана з ініціативою, вигадкою, кмітливістю, винахідливістю, передбачає активну роботу уяви, емоцій і почуттів дітей. Творчий елемент є носієм індивідуальності кожного гравця, тому гра є засобом розвитку творчості, формування здібностей дітей.

В) Емоційна насиченість.

У процесі гри діти переживають певні почуття. Відомо, що будь-яка інформація, яка передається з емоціями, найкраще запам’ятовується. Інтелектуальні ігри – це ігри майже завжди колективні. У колективних іграх виявляється дружність, товариськість, взаємна відповідальність, відчуття радості від результату, подолання труднощів.

Більшість ігор супроводжуються естетичними емоціями.

Отже, гра як провідний вид діяльності дитини поєднує в собі загальні для будь-якої соціальної діяльності ознаки (цілеспрямованість, усвідомленість, активна участь), такі специфічні (свобода і самостійність, самоорганізація, наявність творчої основи, почуття радості і задоволення).

Навчання та виховання учнів неможливе без упровадження гри та ігрових технологій. Дослідження переконують: гра використовується з навчально-пізнавальною, розвивальною і розважальною метою. Гра – один з найефективніших методів навчання, що максимально активізує інтелектуально-практичні та творчі можливості індивіда. Стимуляція творчих потенцій дитини, оптимізують інтелектуальні, практичні й фізичні здібності, виховують риси творчої особистості [5, с.3].

Знання засвоюються там, де вони стають для дитини чимось своїм, що зачіпає власні думки, почуття. Адже засвоєння – це активне думання, міркування над фактами, дослідницький підхід до речей, предметів, явищ, фактів. А активне думання починається там, де вихованець користується поняттями, судженнями, висновками.

Інтелектуальні ігри розвивають розумові здібності, логічне мислення, спостережливість, сприяють розширенню світогляду, тренують пам’ять. У процесі їх виконання формуються такі якості, як кмітливість, винахідливість, ерудованість, стійкість характеру, дух суперництва, яскрава емоційність, що приносить дитині радість і насолоду.

Характерні риси інтелектуальних ігор за С.А.Шмаковим [10, с.144]:

- вільна розвивальна діяльність;

- творчий, значною мірою імпровізований та дуже активний характер ігрової діяльності;

- емоційне піднесення діяльності, суперництво, змагання, конкуренція;

- наявність правил, що відображають зміст гри, логіку та послідовність її розвитку.

Суттєвими компонентами інтелектуальних ігор, які можуть бути використані на гуртовому занятті, є:

- збір потрібної інформації;

- пошук невідомого елементу, знань чи алгоритму досягнення мети;

- прийняття рішення ( логічний вибір одного шляху з можливих);

- подолання перешкод на шляху до встановленої чи обраної мети.

Головний позитивний чинник гри – спроможність стимулювати пізнавальну активність і викликати потребу вчитися, знати, довідуватися, досліджувати [1, с.25].


3.3.Основна мета і задачі у роботі гуртка інтелектуальних ігор

Інтелектуальні ігри мають свої особливості. Тому, працюючи з учнями в інтелектуальному гуртку, ми ставимо перед собою мету не тільки навчити їх основним прийомами і навичкам гри в „Що?Де?Коли?” або „Брейн-ринг”, а й розширити інтелектуальні навички взагалі, розвити ерудицію, логіку, фантазію, на заняттях учні вчаться зібраності, вмінню приймати рішення в екстремальних ситуаціях. Тому головну мету занять можна сформулювати так: формування гармонійної всебічно розвиненої особистості.

Дослідження вчених переконливо доводить, що інтелектуальні можливості людей, яких звичайно називають талановитими, не аномалія, а норма. Тому наша задача – розкрити мислення кожної дитини, підвищити коефіцієнт корисної дії, розкрити приховані можливості.

Інтелектуальні ігри , за невеликим виключенням, майже всі командні ігри. Тому під час занять учні вчаться висловлювати свою думку, слухати думки інших та вирішувати, чия версія правильна. Перебуваючи в колективі, учні вчаться шанобливо ставитися один до одного, поважати думку інших.

Виходячи з цього можна вирішити такі задачі, які вирішуються під час занять:


 1. Навчальні задачі:

– перевірка рівня отриманих знань;

 • стимулювання до самостійного вивчення матеріалу:

2. Розвиваючі задачі, розвивати:

– логічне мислення; • креативність;

 • винахідливість, кмітливість;

 • вміння діяти в нестандартних ситуаціях;

 • швидкість мислення.

3.Виховні задачі:

 • толерантне ставлення до оточуючих;

 • виховування самоповаги, дружності, товариськості;

 • вміння поводити себе у громадських місцях.

Особливості ігор, які використовуються на заняттях гуртка, полягає в тому, що всі вони (кожна по-різному) розвиваються певні здібності дітей: наприклад, гра коли у „Що? Де? Коли?” учні вчаться знаходити ключові слова і будувати логічний ланцюжок, У „Брейн-ринг” розвивають швидку реакцію і вміння швидко мислити в екстремальних ситуаціях, „Ерудит-квартет”, „Інтелект-бридж” вчить, що кожен несе відповідальність за всю команду, „Контакт”, „Слова” – розвивають мову, логічне мислення, вміння правильно сформулювати думку і побудувати речення, „Даугавпілс” – нестандартно мислити, „Вірю-не вірю” розвиток інтуїції тощо.

ІІІ. СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ГУРТКУ

Кожен педагог будує свої заняття на основі педагогічної методики та користуючись власним дослідом. Тому проводячи заняття гуртка майже 10 років, у нас вибудувалася певна структура заняття, яку умовно можна поділити на кілька частин.

І частина Підготовка до заняття.

ІІ частина Організаційний момент. Криголами.

ІІІ частина Інтелектуальна розминка. Нетрадиційні інтелектуальні ігри.

ІV частина. Традиційні інтелектуальні ігри.

V частина. Рольові ігри.

VІ частина. Висновки. Обговорення результатів.

Не всі заняття можуть проходити за такою схемою. Буває так, що залежно від програмного матеріалу та можливостей або навіть психологічного клімату на занятті деякі частини можуть бути максимально скорочені або навіть їх може не бути .


Каталог: ld
ld -> Ахматова Анна Андріївна Ахматова Анна Андрі́ївна (Горенко) — російська поетеса, родом з України, представниця акмеїзму. Лауреат міжнародної літературної премії «Етна-Таорміна»
ld -> Творчість
ld -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
ld -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
ld -> Альбер Камю. Життєвий І творчий шлях. Філософські й естетичні погляди. Камю І екзистенціалізм. Провідні мотиви творчості
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Проект змін до програми Робоча група
ld -> Художня спадщина: студії
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит» iconТернопільська загальноосвітня школа №8 з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор
«Спочатку я відкривав істини, відомі багатьом; а потім почав відкривати істини, які нікому ще не відомі». Очевидно, це І є шлях становлення...
“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит» icon«Активізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор»
...
“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит» iconДень Олімпійських ігор
Виховна – ознайомити дітей з історією виникнення Олімпійських ігор; з культурою І традиціями Стародавньої Греції, символікою Олімпійських...
“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит» iconІгор Усанов усанов ігор Вікторович
Усанов ігор Вікторович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та політології Полтавського університету економіки...
“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит» iconГлобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання
Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання
“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит» iconІнноваційний підхід на заняттях гуртка «Юний інспектор дорожнього руху» Дидактичний посібник
З досвіду роботи Софіян В. В., педагога-організатора спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 міста Хмельницького,...
“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит» iconНаказ №49 м. Олександрія Про проведення районного чемпіонату серед шкільних команд «Інтелектуальна ліга»
Відповідно до плану роботи відділу освіти, центру дитячої та юнацької творчості та з метою активізації навчальної діяльності учнів,...
“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит» iconНаказ №332 м. Олександрія Про проведення районного інтелектуального чемпіонату серед шкільних команд «Інтелектуальна ліга»
Відповідно до плану роботи відділу освіти, центру дитячої та юнацької творчості та з метою активізації навчальної діяльності учнів,...
“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит» iconРоль музейних уроків для стимулювання інтелектуальних здібностей учнів, формування їх громадянських цінностей та патріотичних почуттів

“ Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор ” з досвіду роботи керівника гуртка інтелектуальних ігор «Юний ерудит» iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор ПетровичБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка