0 загальний відділСторінка11/11
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

АВТОРЕФЕРАТИ

30

159.923.2 : 378.147(043.2)

К 90

Куліш, В. І. Особливості усвідомлення майбутніми психологами перспектив професійної самореалізації : автореф. дис.... канд. псих. наук: 19.00.07 / В.І. Куліш ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – К. : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, 2012. – 20с.


1

31

355.232 : 37.015.3(043.2)

Ш 24

Шаповал, О. А. Формування професійно-пізнавального інтересу майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.А. Шаповал ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х. : ХПНУ ім. Г.С. Сковороди, 2012. – 20с.


1

32.

37(09) : 51(477.8)(043.2)

Г 19

Гапак, О. М. Становлення і розвиток змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях (кінець ХІХ-початок ХХ століття) : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.М. Гапак ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукраїнський НУ ім. В. Даля, 2012. – 20с.


1

33.

37.01 : 373.5 : 7.01(043.2)

К 89

Кузнецова, О. В. Розвиток інформологічної культури в учнів середнього шкільного віку у процесі естетичної діяльності : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 /  О.В. Кузнецова ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 19с.


1

34.

37.013.42:377.1(043.2)

Т 50

Товканець, О. С. Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ : автореф.дис....канд. пед. наук: 13.00.07 / О.С. Товканець ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 21с.


1

35.

37.017.4(043.2)

О-76

Остапйовська, І. І. Формування активної громадянської позиції підлітків у виховній діяльності пласту : автореф. дис.... канд. пед. наук:13.00.07 / І.І. Остапйовська ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Тернопольський НПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 20с.


1

36.

37.018.1(410.5)(043.2)

В 75

Воронцова, Т. Ю. Традиції народного виховання в сімейній педагогіці Шотландії : автореф. дис... канд. пед. наук:13.00.07 / Т.Ю. Воронцова ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукраїнський НУ ім. В. Даля, 2012. – 20с.


1

37.

37.018.1 : 372(73)(043.2)

І-23

Івасішина, С. В. Організація педагогічної просвіти батьків дітей дошкільного віку у США : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01 / С.В. Івасішина ; ХНПУ ім. Г. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. Сковороди, 2012. – 20с.


1

38.

37.018.2 : 39(043.2)

К 96

Кушнір, Ю. В. Виховання у старшокласників культури міжетнічного спілкування : автореф. дис....канд. пед. наук: 13.00.07 / Ю.В. Кушнір ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукраїнський НУ ім. В. Даля, 2012. – 20с.


1

39.

37.032(043.2)

А 53

Алфімов, Д. В. Теорія і методика виховання лідерських якостей особистості у сучасній загальноосвітній школі : автореф. дис.... д-ра пед. наук: 13.00.07 / Д.В. Алфімов ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукраїнський НУ ім. В. Даля, 2012. – 40с.


1

40.

37.035.6 : 502(71)(043.2)

К 59

Козьменко, О. І. Виховання почуття національної ідентичності старшокласників засобами природоохоронної діяльності у школах Канади : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 / О.І. Козьменко ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукраїнський НУ ім. В. Даля, 2012. – 20с.


1

41.

37.036(043.2)

С 32

Середа, І. О. Розвиток творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання : автореф. дис... канд. пед. наук:13.00.07 / І.О. Середа ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 18с.


1

42.

37.043.1 : 796(043.2)

Є 26

Євстігнеєва, І. В. Гендерне виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 / І.В. Євстігнеєва ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукраїнський НУ ім. В. Даля, 2012. – 20с.


1

43.

371.13 : 502(043.2)

М 59

Микитенко, Н. О. Теорія і технології формування іншомовної професійної компетентності у майбутніх фахівців природничих спеціальностей : автореф. дис.... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н.О. Микитенко ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 43с.


1

44.

371.132(043.2)

Ф 63

Фісун, О. В. Формування фасилітуючої позиції вчителя в системі науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.В. Фісун ; ХНПУ ім. Г. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. Сковороди, 2011. – 20с.


1

45.

371.134 : 377(043.2)

Щ 61

Щербак, О. І. Теоретичні і методичні засади професійно-педагогічної освіти : автореф. дис.... д-ра пед. наук:13.00.04 /  О.І. Щербак ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. : Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих, 2012. – 43с.


1

46.

373.3 : 502(043.2)

К 96

Кушакова, І. В. Виховання ціннісного ставлення до природи в учнів 3-4 класів у позакласній роботі : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 / І.В. Кушакова ; Східноукраїнський НУ ім В. Даля. – Луганськ : Східноукраїнський НУ ім. В. Даля, 2012. – 20с.


1

47.

371.381(438)(043.2)

М 14

Майовські, Я. (Майовські, Ян) Мотивація навчання техніки учнів базової шестирічної школи Польщі : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ян Майовські ; Тернопільський НПУ ім. В. Даля. – Тернопіль, 2012. – 20с.


1

48.

373.51 : 004(043.2)

К 56

Ковальчук, В. Н. Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі : автореф дис.... канд. пед. наук: 13.00.10 /  В.Н. Ковальчук ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. – К. : Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання, 2011. – 20с.


1

49.

376.54(73)(043.2)

Т 13

Тадеєв, П. О. Теорія і практика організації навчання обдарованих школярів у США (20-і роки ХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис.... д-ра пед. наук: 13.00.01 /  П.О. Тадеєв ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукраїнський НУ ім. В. Даля, 2012. – 40с.


1

50.

377.1 : 001.895(043.2)

Р 63

Рожнова, Т. Є. Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.06 / Т.Є. Рожнова ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – К. : Ун-т менеджменту освіти, 2012. – 18с.


1

51.

377.1(043.2)

О-40

Одайський, С. І. Управління навчально-виробничим процесом професійно-технічного навчального закладу при впровадженні державних стандартів підготовки робітників : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.06 / С.І. Одайський ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – К. : Ун-т менеджменту освіти, 2012. – 18с.


1

52.

378.147 : 33(043.2)

М 82

Москалець, М. М. Формування умінь самоконтролю навчальної діяльності студентів першокурсників економічного профілю : дис ... канд. пед. наук: 13.00.09 / М.М. Москалець ; Херсонський НПУ. – Херсон : Херсонський НТУ, 2011. – 288с.


1

53.

378.147 : 7(043.2)

Д 24

Дворцева, Г. В. Формування у студентів образу людини культури у навчально-виховному процесі класичного університету засобами мистецтва : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 / Г.В. Дворцева ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукраїнський НУ ім. В. Даля, 2012. – 20с.


1

54.

378.147 : 53 : 004(043.2)

Є 91

Єфименко, Ю. О. Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями фізики : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю.О. Єфименко ; Бердянський ДПУ. – Бердянськ : Бердянський ДПУ, 2012. – 20с.


1

55.

378.147 : 7.05(043.2)

С 77

Заргарян, І. В. Педагогічні умови формування колористичного сприйняття майбутніми дизайнерами у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис.... канд пед. наук:13.00.04 / І.В. Заргарян ; Кримський гуманітарний ун-т. – Ялта : Кримський гуманітарний уні-т, 2012. – 20с.


1

56.

378.147 : 811.111 : 355(043.2)

З-67

Златніков, В. Г. Методика навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис.... канд. пед. наук:13.00.02 / В.Г. Златніков ; Південноукраїнський НПУ ім. К. Ушинського. – 2012.-20с.


1

57.

378.147 : 37.036(043.2)

І-21

Іванова, О. І. Виховання духовних якостей студентів засобами естетичного середовища університету : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 / О.І. Іванова ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукраїнський НУ ім. В. Даля, 2012. – 20с.


1

58.

378.147 : 37.026.9(043.2)

К 59

Кокарева, Е. О. Евристичне навчання як засіб творчого саморозвитку майбутніх педагогів : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.09 / Е.О. Кокарева ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Тернопольський НПУ ім.В. Гнатюка, 2012. – 19с.


1

59.

378.147 : 5 : 004.738.5(043.2)

К 82

Криштоф, С. Д. Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання Інтернет-підтримки у процесі навчання старшокласників : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / С.Д. Криштоф ; ХНПУ ім. Г. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. Сковороди, 2012. – 20с.


1

60.

378.147 : 364(043.2)

Р 13

Равлюк, Т. А. Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики : автореф. дис.... канд. пед. наук:13.00.04 /  Т.А. Равлюк ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 23с.


1

61.

378.147(043.2)

С 77

Старокожко, О. М. Формування готовності до удосконалення професійного рівня майбутніх учителів в умовах безперервної освіти : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.М. Старокожко ; Кримський гуманітарний ун-т. – Ялта : Кримський гуманітарний ун-т, 2012. – 20с.


1

62.

378.147(44)(043.2)

Х 76

Хоменко, В. В. Підготовка майбутніх менеджерів освіти у вищих навчальних закладах Франції : автореф дис.... канд. пед. наук: 13.00.01 / В.В. Хоменко ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукраїнський НУ ім. В. Даля, 2012. – 20с.


1

63.

378.147 : 78(043.2)

Ц 55

Цзян, Х. (Цзян, Хепін)Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики у процесі самостійної навчальної діяльності : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / Хепін Цзян ; Південноукраїнський НПУ ім. К.Д. Ушинського. – Одеса : Південноукраїнський НПУ ім. К.Д. Ушинського, 2012. – 20с.


1

64.

51(07) : 377.36(043.2)

П 54

Полякова, Н. М. Методика навчання математики молодших спеціалістів харчової промисловості з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис.... канд. пед. наук:13.00.02 / Н.М. Полякова ; Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 20с.


1

65.

54(07)(043.2)

К 64

Кононенко, Н. О. Комплексне використання засобів навчання хімії у процесі вивчення будови речовини в основній школі : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.О. Кононенко ; Ін-т педагогіки НАПН України. – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2012. – 20с.


1

66.

54(07)(043.2)

Я 62

Янків, К. Ф. Формування у старшокласників понять про газові закони у факультативному навчанні хімії : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / К.Ф. Янків ; Ін-т педагогіки НАПН України. – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2012. – 19с.


1

67.

616.89:616.345:616-053.2(043.2)

К 28

Касьянова, А. Ю. Медико-психологічний супровід дітей з синдромом подразненого кишківника : автореф. дис.... канд. мед. наук: 19.00.04 / А.Ю. Касьянова ; Харків. мед. акад. післядипл. освіти. – Х. : Харків. мед. акад. післядипл.освіти, 2012. – 20с.


1

68.

633.11(477.4)(043.2)

Т 66

Третьякова, С. О. Оптимізація елементів технології вирощування пшениці озимої у Лісостепу правобережному : автореф. дис.... канд. пед.наук: 06.01.09 / С.О. Третьякова ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – 20с.


1

69.

781.2(07) : 37.015.3(477)

Я 77

Ярошенко, О. М. Теорія і практика навчання читанню нот з аркуша: психологічний аспект (на матеріалі творів українських композиторів) [Текст + Ноти] : навч.-метод. посіб. / О.М. Ярошенко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 313с.


1

70.

81'271 : 5(043.2)

П 14

Паламарчук, Л. М. Формування якостей професійного мовлення у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 /  Л.М. Паламарчук ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 22с.


1

71.

811.161.2'271 : 33(043.2)

Ш 57

Шилінська, І. Ф. Формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю в процеси вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис.... канд. пед. наук:13.00.04 / І.Ф. Шилінська ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 20с.


1

72.

91(07)(043.2)

С 89

Супричов, О. В. Формування країнознавчих понять в учнів основної школи у процесі факультативних занять з географії : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 /  О.В. Супричов ; Ін-т педагогіки НАПН України. – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2012. – 20с.


1

73.

94(498) : 94(477)(043.2)

Р 39

Рендюк, Т. Г. Національні меншини в українсько-румунських відносинах: історичний досвід та сучасні проблеми (1990-2007роки) : автореф. дис.... д-ра іст. наук: 07.00.02 / Т.Г. Рендюк ; Дипломатична академія України. – К. : Дипломатична академія України, 2012. – 38с.

1

Каталог: Librarydocument -> Novi nadhod
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Novi nadhod -> Навчальна література


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

0 загальний відділ iconНавчальна література 0 загальний відділ
Вовковінська, Н. Як створити комп'ютерну презентацію: посібник / Н. Вовковінська, С. Литвинова. – К.: Шк світ, 2009. – 128с
0 загальний відділ iconОсновні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
0 загальний відділ iconВасиль Стус. Загальний огляд життя І творчості. Як добре те, що смерті не боюсь я…
...
0 загальний відділ iconЗагальний опис

0 загальний відділ iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка