№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV стСкачати 94,47 Kb.
Дата конвертації16.05.2017
Розмір94,47 Kb.
#2808


Бердянський державний педагогічний університет

Інститут фізико-математичної і технологічної освіти

Кафедра дидактики природничо-наукових дисциплін та

інформаційних технологій у навчанні


Завдання та інструктивно-методичні матеріали

до практичних занять навчальної дисципліни
ІСТОРІЯ ФІЗИКИ”
Галузь: 0402 – фізико-математичні науки,

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.040203 “Фізика (за напрямами)”
Курс IV

Семестр 8


форма навчання: денна

Загальна кількість годин ‒ 72

Кредитів ‒ 2 кредити ECTS

Змістових модулів ‒ 4

Лекцій: 24 години

Практичних занять: 8 годин

Самостійна робота: 40 годин

Вид контролю: залік


форма навчання: заочна

Загальна кількість годин ‒ 72

Лекцій: 16 годин

Практичних занять:

Самостійна робота: 56 годин

Вид контролю: залік

2011 р.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1Тема №1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст./

План

1. Предмет, зміст і завдання “Історії фізики”. Наукове і практичне значення курсу.

2. Фізика стародавнього світу. Антична натурфілософія. Наукова діяльність Аристотеля. Значення античної науки в історії науки і культури.

3. Фізика епохи феодалізму. Винаходи в добу середньовіччя. Досягнення науки на Сході (Біруні, Альхазен, Хайсам). Дослідження в галузі механіки та оптики. Р.Бекон – провісник нової науки.


І. Завдання та вправи:

1. Аналіз та обговорення відповідних теоретичних питань навчального курсу.

2. Обговорення реферативних матеріалів студентів за матеріалами семінарського заняття.

3. Перевірка виконання відповідних завдань для самостійної роботи згідно плану (наявність конспекту).


ІІ. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

1. Яким є предмет і завдання курсу “Історія фізики” ? У чому полягає наукове і практичне значення курсу ?

2. Якими є форми використання історизму у навчанні фізики в загальноосвітній школі ?

3. Навести періодизацію історії розвитку фізичної науки. За якими критеріями проводять періодизацію науки ?

4. Охарактеризувати виникнення та розвиток наукових і технічних знань стародавнього світу.

5. Які ідеї складають основи античної натурфілософії ? Чому Древню Грецію називають батьківщиною всіх наук ?

6. Проаналізувати результати наукової діяльності Арістотеля.

7. У чому полягає значення античної науки в історії фізики ?

8. Загальний аналіз наукових і технічних знань на Сході (ХІ-ХIV ст.).

9. Наукові досягнення в механіці та оптиці (Хорезмі, Біруні, Хайсам).

10. Европейська середньовічна наука (Р.Бэкон).

11. Значення середньовічного періоду в розвитку фізики.
ІІІ. Основна література:

 1. Кудрявцев П. С. Курс истории физики / П. С. Кудрявцев. – М. : Просвещение, 1982. – 447 с.

 2. Дягилев Ф. М. Из истории физики и жизни её творцов / Ф. М. Дягилев. – М. : Просвещение, 1986. – 286 с.

 3. Мощанский В. Н. История физики в средней школе / В. Н. Мощанский, Е. В. Савелова. – М. : Просвещение, 1981. – 317 с.

 4. Кордун Г. Г. Історія фізики / Г. Г. Кордун. – К. : Вища школа, 1980. – 388 с.

 5. Спасский Б. И. История физики : в 2-х т. / Б. И. Спасский. – М. : МГУ, 1964. ‒ Ч.1. – 300 с.


Додаткова література:

 1. Андрианов В. М. Удивительный мир физики / В. М. Андрианов. – Винница, 1996. – 220 с.

 2. Голин Г.М. Классики физической науки / Г. М. Голин, С. Р. Филонович. – М. : Высшая школа, 1989. – 576 с.

 3. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики с древнейших времён и до конца XVIII века / Я.Г.Дорфман. – М. : Наука, 1974. – Т.1. – 351 с.

 4. Кордун Г. Г. Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г.Кордун. – К. : Рад. шк., 1985. ‒ 387 с.

 5. Храмов Ю. О. Биография физики. Хронологический справочник / Ю. О. Храмов. – К. : Наука. 1983. – 341 с.

 6. Эйнштейн А. Эволюция физики / А. Эйнштейн, Л. Инфельд. – М. : Наука, 1965. – 326 с.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема №2. Виникнення нового світогляду і створення основ класичної фізики /ХV –ХVIII ст./

План

1. Епоха Відродження (М.Кузанський, Леонардо да Вінчі). Наукова революція М.Коперніка. Боротьба за геліоцентричну систему (Дж.Бруно, І.Кеплер).

2. Г.Галілей – засновник нового природознавства.

3. Нова методологія і нова організація науки (Ф.Бекон. Р.Декарт). Перші успіхи експериментальної фізики (ХVІ – ХVІІ ст.).

4. Наукова діяльність І.Ньютона.

5. Період “невагомих рідин” в історії фізичної науки (XVIII ст.).


І. Завдання та вправи:

1. Аналіз та обговорення відповідних теоретичних питань навчального курсу.

2. Обговорення реферативних матеріалів студентів за матеріалами семінарського заняття.

3. Перевірка виконання відповідних завдань для самостійної роботи згідно плану (наявність конспекту).


ІІ. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

1.Передумови наукової революції епохи Відродження. Нова методологія і нова організація науки.

2. Наукова діяльність Леонардо да Вінчі.

3. У чому полягала наукова революція М.Коперніка ? Боротьба за геліоцентричну систему (Дж.Бруно, І.Кеплер).

4. Г.Галілей – засновник нового природознавства. Основні результати наукової діяльності.

5. Перші успіхи експериментальної фізики (ХVІ – ХVІІ ст.).

6. Період “невагомих рідин” (XVIII ст.).

7. Наукова діяльність І.Ньютона.

8. Винайдення парової машини (І.Ползунов, Ньюкоумен, Дж.Уатт).

9. Аналітична механіка ХVІІІ ст. (Л.Ейлер, Лагранж, Даламбер, Бернулі).

10. Розвиток науки в Росії. Наукова діяльність М.В.Ломоносова.
ІІІ. Основна література:

 1. Кудрявцев П. С. Курс истории физики / П. С. Кудрявцев. – М. : Просвещение, 1982. – 447 с.

 2. Дягилев Ф. М. Из истории физики и жизни её творцов / Ф. М. Дягилев. – М. : Просвещение, 1986. – 286 с.

 3. Мощанский В. Н. История физики в средней школе / В. Н. Мощанский, Е. В. Савелова. – М. : Просвещение, 1981. – 317 с.

 4. Кордун Г. Г. Історія фізики / Г. Г. Кордун. – К. : Вища школа, 1980. – 388 с.

 5. Спасский Б. И. История физики : в 2-х т. / Б. И. Спасский. – М. : МГУ, 1964. ‒ Ч.1. – 300 с.


Додаткова література:

 1. Андрианов В. М. Удивительный мир физики / В. М. Андрианов. – Винница, 1996. – 220 с.

 2. Голин Г.М. Классики физической науки / Г. М. Голин, С. Р. Филонович. – М. : Высшая школа, 1989. – 576 с.

 3. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики с древнейших времён и до конца XVIII века / Я.Г.Дорфман. – М. : Наука, 1974. – Т.1. – 351 с.

 4. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики с начала XIХ в. – до середины ХХ века / Я. Г. Дорфман. – М. : Наука, 1979. – Т.2. – 317 с.

 5. Лауэ М. История физики / М.Лауэ. – М. : Просвещение, 1956. ‒ 516 с.

 6. Кордун Г. Г. Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г.Кордун. – К. : Рад. шк., 1985. ‒ 387 с.

 7. Храмов Ю. О. Биография физики. Хронологический справочник / Ю. О. Храмов. – К. : Наука. 1983. – 341 с.

 8. Храмов Ю. А. История формирования и развития физических школ на Украине / Ю. О. Храмов. – К. : МП Феникс, 1991. – 216 с.

 9. Эйнштейн А. Эволюция физики / А. Эйнштейн, Л. Инфельд. – М. : Наука, 1965. – 326 с.

 10. Нариси з історії фізики в Росії / [за ред. А. К. Тімірязева]. – К. : Рад. шк., 1951. – 433 с.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема №3. Розвиток основних напрямків класичної фізики /ХІХ ст./

План

1. Аналітична механіка і хвильова оптика першої половини ХІХ ст.

2. Відкриття І та ІІ законів термодинаміки. Закон збереження енергії (Майєр, Джоуль, Гельмгольц).

3. Виникнення та розвиток електрики і магнетизму ХІХ ст. (Гальвані, Вольта, Петров; Ерстед, Ампера; Фарадей; Ом, Ленц, Джоуль, Кірхгоф, Маквелл, Герц, Попов, Едісон, Тесла).


І. Завдання та вправи:

1. Аналіз та обговорення відповідних теоретичних питань навчального курсу.

2. Обговорення реферативних матеріалів студентів за матеріалами семінарського заняття.

3. Перевірка виконання відповідних завдань для самостійної роботи згідно плану (наявність конспекту).


ІІ. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

1. Розвиток основних напрямків класичної фізики (ХІХ ст.). Аналітична механіка і хвильова оптика першої половини ХІХ ст.

2. Розвиток МКТ будови речовини. Роботи Карно.

3. Відкриття І та ІІ законів термодинаміки.

4. Закон збереження енергії (Майєр, Джоуль, Гельмгольц).

5. Електрика і магнетизм. Відкриття гальванізму (Гальвані, Вольта, Петров).

6. Відкриття Ерстедом електромагнетизму. Роботи Ампера.

7. Наукова діяльність М.Фарадея.

8. Відкриття законів електричного струму (Ом, Ленц, Джоуль, Кірхгоф).

9. Виникнення термодинаміки фізико-хімічних систем.

10. Розвиток електротехніки у другій половині ХІХ ст.

11. Виникнення і розвиток теорії е/м поля. Відкриття е/м хвиль Герцем. Радіо Попова.
ІІІ. Основна література:

 1. Кудрявцев П. С. Курс истории физики / П. С. Кудрявцев. – М. : Просвещение, 1982. – 447 с.

 2. Дягилев Ф. М. Из истории физики и жизни её творцов / Ф. М. Дягилев. – М. : Просвещение, 1986. – 286 с.

 3. Мощанский В. Н. История физики в средней школе / В. Н. Мощанский, Е. В. Савелова. – М. : Просвещение, 1981. – 317 с.

 4. Кордун Г. Г. Історія фізики / Г. Г. Кордун. – К. : Вища школа, 1980. – 388 с.

 5. Спасский Б. И. История физики : в 2-х т. / Б. И. Спасский. – М. : МГУ, 1964. ‒ Ч.1. – 300 с.


Додаткова література:

 1. Андрианов В. М. Удивительный мир физики / В. М. Андрианов. – Винница, 1996. – 220 с.

 2. Голин Г.М. Классики физической науки / Г. М. Голин, С. Р. Филонович. – М. : Высшая школа, 1989. – 576 с.

 3. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики с древнейших времён и до конца XVIII века / Я.Г.Дорфман. – М. : Наука, 1974. – Т.1. – 351 с.

 4. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики с начала XIХ в. – до середины ХХ века / Я. Г. Дорфман. – М. : Наука, 1979. – Т.2. – 317 с.

 5. Лауэ М. История физики / М.Лауэ. – М. : Просвещение, 1956. ‒ 516 с.

 6. Кордун Г. Г. Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г.Кордун. – К. : Рад. шк., 1985. ‒ 387 с.

 7. Храмов Ю. О. Биография физики. Хронологический справочник / Ю. О. Храмов. – К. : Наука. 1983. – 341 с.

 8. Эйнштейн А. Эволюция физики / А. Эйнштейн, Л. Инфельд. – М. : Наука, 1965. – 326 с.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема №4. Наукова революція у фізиці на межі ХІХ – ХХ ст. Розвиток основних напрямків фізичної науки ХХ ст.

План

1. Наукова революція у фізиці та криза механістичного світогляду на межі ХІХ – ХХ століть. термодинаміка випромінювання та виникнення гіпотези квантів. Класична теорія електропровідності Лоренца. Дослідження катодних променів. Відкриття законів фотоефекту, електрону. Теорія відносності Ейнштейна.

2. Фізика атома і ядра на початку ХХ ст. (Резерфорд, Бор, Чедвік, Іваненко, Гейзенберг, Фермі, Опенгеймер. Створення основ квантової механіки (Л. де Бройль, М.Борн, Гейзенберг, Паулі, Дірак, Шредінгер).

3. Розвиток основних напрямків фізичної науки в СРСР (досягнення радянських фізиків у галузі фізики твердого тіла, магнетизму і напівпровідників, молекулярної фізики і термодинаміки, статистичної фізики, радіофізики, фізики космосу).

4. Розвиток фізики в Україні. Організація наукових товариств, центрів та дослідних інститутів.

5. Сучасна фізична картина світу. Роль і місце фізики у науково-технічному прогресі.


І. Завдання та вправи:

1. Аналіз та обговорення відповідних теоретичних питань навчального курсу.

2. Обговорення реферативних матеріалів студентів за матеріалами семінарського заняття.

3. Перевірка виконання відповідних завдань для самостійної роботи згідно плану (наявність конспекту).


ІІ. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

1. Наукова революція у фізиці на межі ХІХ – ХХ ст. Термодинаміка випромінювання та виникнення гіпотези квантів.

2. Класична теорія електропровідності Лоренца.

3. Дослідження катодних променів.

4. Відкриття законів фотоефекту, електрону.

5. Теорія відносності Ейнштейна.

6. Фізика атома і ядра (поч. ХХ ст.). Атом Резерфорда-Бора. Відкриття нейтрону. Здійснення перших штучних ядерних реакцій. Протонно-нейтронна модель ядра Іваненко-Гейзенберга. Здійснення першої ланцюгової реакції.

7. Створення основ квантової механіки (Л. де Бройль, М.Борн, Гейзенберг, Паулі, Дірак, Шредінгер).

8. Розвиток основних напрямків фізичної науки в СРСР. Досягнення радянських фізиків у галузі фізики твердого тіла, магнетизму і напівпровідників, молекулярної фізики і термодинаміки, статистичної фізики, радіофізики, фізики космосу.

9. Розвиток фізики в Україні. Організація наукових товариств, центрів та дослідних інститутів.

10. Сучасна наукова картина світу. Роль та місце фізики у науково-технічному прогресі.
ІІІ. Основна література:

 1. Кудрявцев П. С. Курс истории физики / П. С. Кудрявцев. – М. : Просвещение, 1982. – 447 с.

 2. Дягилев Ф. М. Из истории физики и жизни её творцов / Ф. М. Дягилев. – М. : Просвещение, 1986. – 286 с.

 3. Мощанский В. Н. История физики в средней школе / В. Н. Мощанский, Е. В. Савелова. – М. : Просвещение, 1981. – 317 с.

 4. Кордун Г. Г. Історія фізики / Г. Г. Кордун. – К. : Вища школа, 1980. – 388 с.

 5. Спасский Б. И. История физики : в 2-х т. / Б. И. Спасский. – М. : МГУ, 1964. ‒ Ч.1. – 300 с.


Додаткова література:

 1. Андрианов В. М. Удивительный мир физики / В. М. Андрианов. – Винница, 1996. – 220 с.

 2. Голин Г.М. Классики физической науки / Г. М. Голин, С. Р. Филонович. – М. : Высшая школа, 1989. – 576 с.

 3. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики с древнейших времён и до конца XVIII века / Я.Г.Дорфман. – М. : Наука, 1974. – Т.1. – 351 с.

 4. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики с начала XIХ в. – до середины ХХ века / Я. Г. Дорфман. – М. : Наука, 1979. – Т.2. – 317 с.

 5. Лауэ М. История физики / М.Лауэ. – М. : Просвещение, 1956. ‒ 516 с.

 6. Кордун Г. Г. Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г.Кордун. – К. : Рад. шк., 1985. ‒ 387 с.

 7. Храмов Ю. О. Биография физики. Хронологический справочник / Ю. О. Храмов. – К. : Наука. 1983. – 341 с.

 8. Эйнштейн А. Эволюция физики / А. Эйнштейн, Л. Инфельд. – М. : Наука, 1965. – 326 с.


Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifmto -> didact -> shkola -> ist fiziki
elearning -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
elearning -> Навчальна дисципліна
elearning -> Історія християнського хорового співу слав’ян
elearning -> Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
ist fiziki -> Інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи студентів з курсу “Історія фізики”
shkola -> Історія науки І техніки”
ifmto -> Елементи теорії множин. Операції над множинами
ifmto -> Елементи теорії множин. Операції над множинами

Скачати 94,47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст iconТема: Практичне заняття. Відлік часу в історії стародавнього світу
...
№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст iconКультура Стародавнього світу
Виникнення стародавніх цивілізацій у IV-III тис до н е
№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст iconI. Обрати одну правильну відповідь Відзначте ім’я французького письменника І філософа епохи Просвітництва, якому належать слова: «Якби Бога не було, то його слід було б вигадати»
Тема. Тематичне оцінювання за темами «Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн»
№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст icon6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника з предмету, додаткова навчальна література та...
№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст iconСписок здобувачів наукового ступеня кандидата наук Фізико-математичні науки Головна астрономічна обсерваторія нан україни д 26. 208. 01 Андрієць Олена Сергіївна, 01. 03. 03 «Геліофізика І фізика Сонячної системи»
Степанчиков Дмитро Михайлович, 01. 04. 10 «Фізика напівпровідників І діелектриків»
№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст iconВідділ освіти Любашівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
«Сучасна техніка ― це перш за все фізика в різних її застосуваннях». За допомогою цих знань сильна рука людини запустила космічні...
№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст iconДз «Державна бібліотека України для юнацтва»
Фізика формує картину світу : бібліогр покажч. – Вип. 2 / [уклад. Ю. Круть; ред. C. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич]; дз «Держ б-ка...
№1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст iconО.І. Купрін яскравий представник російської літератури кінця ХІХ середини XX ст
Розділ 1 Змалювання теми кохання у творах німецьких письменників кінця ХІХ середини XX ст
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка