1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правлінняСторінка4/5
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,66 Mb.
1   2   3   4   5

Г Об'єднання Північної і Південної Русі (Славії і Куявії)

Д Об'єднання полян, деревлян і сіверян під владою київського князя

90.Установіть хронологічну послідовність подій.

А Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив він русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши єпископів...


1
2
3
4
Б А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і послали послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, говорячи: «Піди княже, на стіл батьківський і дідівський..»

В А було ж печенігів без числа. Виступив він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині Свята Софія стоїть. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір...

Г У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська ,і був город в облозі....., і сповнена була земля Руська ворогами....
91.Оберіть крилаті висловлювання, котрі належать князю Святославу:
а) "Був же він самодержцем руським»;б) «Хай буде се мати городам руським»;

в) «Не посоромимо землі Руської»;г) « Не задавивши бджіл, не їсти меду»;

д)»Мертві сорому не знають».

Е) «Чужого шукаючи своє не беріг»

92.Велика княгиня київська Ольга (945 – 957 рр.) під час свого правління

1 створила осередки центральної князівської влади на місцях і регламентувала процес

збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки».

2 поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських

степах, здійснивши низку військових походів.

3 відвідала Константинополь і прийняла християнство, проте християнізація Русі на

державному рівні не відбулася.

А 1, 2

Б 2, 3


В 1, 3

Г 1, 2, 3

93.На карті заштриховано території, приєднані до Київської Русі за часів князювання

А Олега.


Б Ігоря.

В Святослава.

Г Володимира.

94.Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче уривку є правильним?

«В другій половині Х ст. київський князь Володимир приєднав територію _______ до Київської

Русі. Під час війни між синами за батьківську спадщину ця територія опинилася під владою

_______. Але у 1030 та 1031 рр. князь _______ зі своїм братом Мстиславом здійснили два військові походи й знов захопили її».

А міст Переяславця й Доростолу, Болгарського царства, Святослав

Б міст Тмутаракані й Саркелу, Хозарського каганату, Володимир

В Червенських міст, Польського королівства, Ярослав

Г міст Корсуня й Сурожа, Візантійської імперії, Ізяслав

95.Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Ярослава Мудрого?

1. «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили

вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестали усобиця

й заколот, і була тиша велика в землі Руській».

2. «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину.

Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа

люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».

А Обидві події. Б Лише перша.

В Лише друга. Г Жодна з подій.

96.На карті позначено

А спільний похід князя Святослава Ігоревича та варягів

проти Новгорода.

Б традиційний шлях збирання данини – полюддя – за часів

Олега та Ігоря.

В військово-торгівельний шлях «з варяг у греки».

Г шлях місії єпископа Адальберга до Константинополя.
97.Політичний розвиток Київської Русі наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

характеризувався

А слабкістю великокнязівської влади, місцевим племінним сепаратизмом.

Б виходом держави на міжнародну арену, початком її дипломатичної діяльності.

В початком формування її території, широкомасштабними військовими походами.

Г запровадженням державної релігії, поширенням писаного кодифікованого права.

98.Про якого київського князя йдеться в уривку джерела?

Коли ж почули деревляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб'ють його. Так і сей: якщо не вб'ємо його, він усіх нас погубить». І послали вони до нього, кажучи: «Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не послухав їх, і деревляни, вийшовши на супротив з города Іскоростеня, вбили його...

А Кия Б Аскольда В Олега Г Ігоря

99.Одним із наслідків упровадження християнства на Русі стало

А підпорядкування великокнязівської влади церковній владі Візантії.

Б розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами.

В посилення політичної та культурної ізоляції Русі з боку Європи.

Г установлення повної політичної залежності Русі від Візантії.

100.На карті заштриховано території, що були

приєднані до Київської Русі за князювання

А Олега. Б Ігоря. В Святослава. Г Володимира.101.Коли відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?«Рушив Аскольд і Дір на Греків. А цесар Михайло тоді був у поході.... Коли ж прийшла йому вість, що русь іде на Цесарград, вернувся цесар. А руси Цесарград двомастами кораблів оточили. Цесар же ледве в город увійшов, і з патріархом Фотієм усю ніч молитву творили. І знялася буря з вітром, і встали великі хвилі, і кораблі безбожної русі розметало, і побило їх так, що мало їх вибралося з такої біди і до себе повернулося».

А друга половина VIII ст.

Б перша половина IX ст.

В друга половина IX ст.

Г перша половина X ст.

102.Коли відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?«І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. І єсть церква та в городі Корсуні, стоїть вона на високому місці посеред города, де ото чинять торг корсуняни... Коли ж охрестили його в Корсуні, то передали

йому віру християнську...»?

А ІХ ст.


Б Х ст.

В ХІ ст.


Г ХІІ ст.
103.Яке удільне князівство на українських землях у складі Великого князівства Литовського було ліквідовано останнім?

А Подільське Б Волинське В Чернігівське Г Київське

104. Що сприяло утворенню в XV ст. Кримського ханства?

А протистояння між Великим князівством Литовським і МосковієБ укладення Кревської унії між Литвою та Польщею

В розпад Золотої Орди


Г турецька агресія в Північному Причорномор'ї

105.За правління якого князя до складу Великого князівства Литовського було включено більшість українських земель?

А Гедиміна Б Ольгерда В Любарта Г Вітовта

106.У якій угоді були зазначені умови, наведені в уривку джерела?...Государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського.

А у Кревській унії 1385 р.

Б у Литовсько-московській угоді 1503 р.

В у Першому Литовському статуті 1529 р.

Г в «Уставі на волоки» 1557 р.

107.Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем ...

А призвів до розпаду та ліквідації Великого князівства Литовського

Б призвів до громадянської війни у Великому князівстві Литовському

В призвів до ліквідації удільних князівств у Великого князівства Литовського

Г призвів до Кревської унії

108.Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля до середини XVI ст. перебували в складі

А Молдавського князівства. Б Польського королівства.

В Угорського королівства. Г Великого князівства Литовського.

109. Прочитайте уривок з тексту Привілею малярському цеху у Львові та виконайте завдання.

«Постановляємо, що всі товариства художні [Львова], коли вони не створені згідно з приписами і в послухові католицькій церкві, треба розпустити. Бо хто ж не бачить, що товариства схизматиків порушують цеховий лад і підривають послух римському костьолу...»

Зміст Привілею є свідченням

А прагнення католицької церкви вкладати кошти у виробництво.

Б дискримінації ремісників, що сповідували православ’я.

В встановлення державного контролю над цехами.

Г ліквідації цехової організації в місті.

110.У якому столітті відбулися описані події?

«...Василій Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський. Король

Сигізмунд... послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими і руськими. І стали князь з воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, а інших у полон взяли».

А XІV ст. Б XV ст. В XVІ ст. Г XVІІ ст.

111.Що може слугувати аргументом на користь думки істориків про іс
нування Литовсько-Руської держави в другій половині XIV ст.?


 1. Існування віротерпимості

 2. Величезна протяжність кордонів

 3. Вироблення правової системи на основі «Руської правди»

 4. Збереження удільних князівств

 5. Легітимна зміна правлячої династії Рюриковичів на Гедиміновичів

 6. Боротьба з кочівниками

112Хто з правителів Великого князівства Літовського розпочав ліквідацію удільних князівств?

А. Вітовт.


Б. Сігізмунд.
В. Казімир.
Г. Ягайло.

113.Встановіть належність гербів державам, що брали участь у перерозподілі українських земель у XIV—XVI ст.:

А) Польське королівство;

Б) Велике князівство Литовське;

В) Московська держава;

1 2 3 4


Г) Молдавське князівство.

Д) Кримське ханство

114.Коли була підписана Кревська унія?

А. 1471 р. Б. 1385 р. В. 1390 р. Г. 1401 р.

115. Коли князем Казімиром було ліквідовано Київське князівство?

А. 1471 р. Б. 1491 р В. 1390 р. Г. 1401 р.

116. Розташуйте в хронологічній послідовності князів:

А. Ягайло.


Б. Вітовт
В. Ольгерд.
Г. Сігізмунд.

117. Розташуйте в хронологічній послідовності події:


А. Битва під Вількомиром .

Б. Битва на р. Ворскла


В. Битва у р. Сині Води
Г. Битва під Грюнвальдом

118.Городельську унію було укладено між

А Гедиміном та Казиміром III Б Ягайлом та Ядвігою

В Міндовгом та Ольгердом Г Ягайлом та Вітовтом

119.Остаточна втрата останньої можливості української еліти домогтися хоча б автономної національної держави у складі Великого князівства Литовського пов'язана з:

А поразкою Свидригайла у вирішальній битві під Вількомиром. 1435 р.;

Б укладенням Городельської унії;

В укладенням Кревської унії;

Г вторгненням татар на територію Великого князівства Литовського.

120.Визначте, про якого історичного діяча йдеться в уривку з.документа.


«Наприкінці XIV ст. розпочав боротьбу за збереження незалежності Литви, а через два роки король Польщі та Великий князь Литви був .змушений призначити його своїм намісником — фактично головою Великого князівства Литовського».

А Вітовт; Б Ягайло; В .Свидригайло; Г Міндовг.

121.Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А. Укладення Городельської унії;

Б повстання князя Свидригайла та-відновлення Київського і Волинського удільних князівств;

В битва на р. Сині Води

Г входження Чернігово-Сіверських земель до Московської держави

122.Укажіть наслідки укладення Кревської унії.. . 1. Об'єднання білорусів, литовців та українців і створення Білоруське-Литовське-Української держави;

 2. об'єднання Польщі та Литви в єдину Польсько-Литовську державу;

 3. українські землі не ввійшли до нового державного утворення та стали незалежними;

4 втрата Литвою незалежності, прийняття католицизму;

 1. повернення до Польщі захоплених Литвою земель;

 2. утворення Київського та Чернігівського .удільних князівств.


1 Гедимін

 1. Ольгерд

 2. Казимир III.

 3. Владислав II

123.Установіть відповідність

А остаточне приєднання Галичини до Польщі, утворення Руського і Подільського воєводств;

Б початок приєднання українських земель до Литви, - частини Київського князівства з Києвом;

В укладення Кревської унії;

Г приєднання більшості українських земель до Литви;

Д. приєднання на нетривалий час Галичини, частини

Волині до Польщі.
124. У чому полягала особливість польського володарювання на українських землях у XIV—XV ст.?

А поширенні норм польського права та системи судочинства

Б наданні «руській мові» статусу офіційної державної мови

В звільненні православного населення від утисків і обмежень

Г збереженні порядків, традицій, звичаїв місцевого населення

125. Які наслідки мала битва білорусько-литовсько-українського війська з монголами біля річки Сині Води?

А розпад Золотої Орди та утворення Кримського ханства

Б приєднання українських земель до Литовської держави

В посилення нападів на українські землі кримських татар

Г завершення польського панування на українських землях

126. Яка верства українського населення належала до непривілейованого стану суспільства?
А духовенство Б пани В селяни Г шляхта
127.Встановіть відповідність між зображеннями архітектурних споруд та містами де вони розташовані

А Луцьк Б Львів В Хотин Г Острог Д Камянець-Подільський

128. Якою цифрою позначено на карті українські землі, що входили до складу Молдавського князівства в XV ст.?

А 1 Б 2 В З Г 4

129. Магдебургське право — це

А самоврядування території в межах держави

Б звільнення міста від влади місцевого феодала

В загарбання державою території інших держав

Г поширення польської мови, культури, звичаїв

130. Кому з історичних діячів належать такі факти біографії: «Представник князівського роду, гетьман Великого князівства Литовського, брав участь у воєнних діях Литви проти Московії, організував оборону українських земель від татарських нападів»?

А Г. Болгарину

Б М. Глинському

В Ю. Дрогобичу


А гільдія

Б магістрат

В оброк

Г панщина

Д цех
Г К. Острозькому

131 Установіть відповідність між визначеннями та поняттями. 1. об'єднання ремісників однієї чи суміжних спеціальностей

 2. примусова праця залежних селян у господарстві свого пана

 3. натуральна чи грошова плата селян за користування землею

 4. орган міського самоврядування, що складався з лави й ради

132.Установіть послідовність подій, пов'язаних із перебуванням українських земель у складі Литви та Польщі.

А входження Галичини й Волині до Польщі та Литви

Б остаточна ліквідація Київського удільного князівства

В перша документальна згадка про українських козаків

Г утворення Свидригайлом Великого князівства Руського

133 У чому полягала особливість литовського володарювання на українських землях у XIV ст.?
А здійсненні судочинства на підставі норм «Руської правди»

Б витісненні православ'я шляхом утвердження католицизму

В утраті «руською мовою» статусу офіційної державної мови

Г порушенні порядків, традицій, звичаїв місцевого населення


134.Якою цифрою позначено на карті українські землі, що входили до складу Польського королівства у XV ст.?

А 1 Б 2 В З Г 4

135 Які наслідки мала битва під Грюнвальдом об'єднаного війська поляків, литовців, українців і білорусів з рицарями Тевтонського ордену?

А подальше просування Тевтонського ордену на слов'янський Схід

Б приєднання українських земель до Польсько-Литовської держави

В підрив військової могутності Тевтонського ордену та його занепад

Г завершення литовсько-польського панування на українських землях

136.Яка верства українського населення належала до привілейованого стану суспільства?


А купці Б ремісники

В селяни Г шляхта

137.Панщина — це

А об'єднання ремісників однієї чи суміжних спеціальностей

Б примусова праця залежних селян у господарстві свого пана

В натуральна чи грошова плата селян за користування землею

Г орган міського самоврядування, що складався з лави й ради

138.Кому з історичних діячів належать такі факти біографії: «Український вчений і освітній діяч, ректор Болонського університету, викладав астрономію й медицину у Краківському університеті, ініціював друк перших книжок давньоруською, мовою»?

А Г. Болгарину

Б М. Глинському

В Ю. Дрогобичу

Г К. Острозькому

139.Установіть відповідність між визначеннями та поняттями.


 1. нав'язування католицького віросповідання

 2. самоврядування території у межах держави

 3. поширення польської мови, культури, звичаїв

 4. загарбання державою території інших держав

А автономія .

Б експансія

В покатоличення

Г полонізація

Д централізація

140.Установіть послідовність подій, пов'язаних із перебуванням українських земель у складі Литви та Польщі.

А укладення Кревської унії між Польщею й Литвою

Б розгром тевтонських рицарів у Трюнвальдській битві

В укладення Городельської унії між Польщею й Литвою

Г розгром монгольського війська у битві нар. Сині Води

141.Хто з правителів Великого князівства Літовського розпочав ліквідацію удільних князівств?
А. Вітовт.
Б. Сігізмунд.
В. Казімир.
Г. Ягайло.

142.Розташуйте в хронологічній послідовності литовських князів:


А. Казімир.
Б. Вітовт
В. Ольгерд.
Г. Сігізмунд.

143.Розташуйте в хронологічній послідовності події:


А. Ліквідація Київського князівства .
Б. Розподіл Київської митрополії на Київську та Московську.
В. Битва у р. Сині Води
Г. Перша письмова згадка про українське козацтво.

144.Яке поняття відповідає визначенню?Узяті під час на татарських набігів полонені, яких продавали у неволю.

А ярлик Б ясир В каторга Г данина

145.Чим зумовлене будівництво церков, прикладом яких може стати церква в селищі Сутківці, зображена на малюнку?

А наслідуванням візантійської архітектурної школи

Б постійною воєнної небезпекою, набігами татар

В нестачею будівельного матеріалу

Г запозиченням мусульманської традиції в будівництві храмів

146.У якому році Кримське ханство потрапило під залежність Османської імперії?

А у 1434 р. Б у 1452 р. В у 1475 р. Г у 1482 р.


1. Голова міської адміністрації.
2. Міське самоврядування.
3. Дворянський стан у Польщі.
4. Об’єднання ремісників однієї професії.

5. Керівник воєводства


147.Установіть відповідність:
А. Магістрат.
Б. Цех.
В. Війт.
Г. Шляхта
148.У результаті якої битви об'єднані сили Польського королівства і Великого князівства Литовського зупинили агресію Тевтонського ордену на свої землі?

А Битви на Синіх Водах

Б Вількомирської битви

В Грюнвальдської битви

Г Битви не Ворсклі

149.Який замок був резиденцією князя Свидригайла в середині XV ст.?


150.Яка причина зумовила знелюднення в XV—XVI ст. значних територій України і утворення Дикого Поля?

А входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

Б татарсько-турецькі набіги В польська експансія на українські землі

Г розширення кордонів Московської держави

151.Які українські землі більше за інші потерпіли від набігів кримських татар?

А Волинь та Галичина Б Київщина та Галичина

В Закарпаття та Буковина Г Чернігово-Сіверщина та Полісся

152.Фільварок – це

А доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів.

Б форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й ремісничій техніці, що передувала великій машинній індустрії.

В багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж.

Г корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом.

153. Фільваркове господарство було:
А товарним

Б натуральним В монокультурним Г індустріальним

154 Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено

А зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі.

Б неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян.

В конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи.

Г зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках.

155.Вкажіть дату розгрому ординського війська литовсько-руським у битві біля

Синіх Вод:

А 1340 р.;

Б 1239 р.;

В 1240 р.;

Г 1362 р.

156.Вкажіть князя, який очолив повстання 1508 року проти польсько-литовського

панування, яке, за висловом М. Грушевського, стало останнім спалахом “аристократичної фронди”:

А Свидригайло;

Б Дмитро Детько;

В Михайло Глинський;

Г Олелько Володимирович.

157.Укажіть державу, у складі якої до середини XVI ст. перебували Волинь, Підляшшя,


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconІі етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2017/2018 навчальний рік
Дайте назву карті (1 бал), назвіть події, зображені на карті стрілочками
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconІсторія 5 клас § 20 Історія рідного краю
Знайдіть на карті ваш край. Як він по значений на карті (область, район, місто, село, селище)? Поруч з адміністративними існують...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconЗаняття: Кераміка Київської Русі x-xiiст
Мета: Ознайомити гуртківців з керамікою часів Київської Русі, дати стислі відомості про сільське та міське гончарство, формувати...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconКиївська Русь за часів правління Ярослава Мудрого
За часів князювання Ярослава Мудрого Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу, а Київ став великим І відомим містом,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconДоба Київської Русі: Доба Київської Русі
Уявіть, що ви історик І хочете написати книгу про минуле. Кого ви оберете своїми героями: відомих діячів, невідомих поки що осіб...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconКонтрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни І -варіант
Підсумкова контрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconУзагальнення за темою «Галицько-Волинська держава»
Галицько-Волинської держави, правління різних князів, основні події, які відбулися в цей період історії, закріпити розуміння того,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconОсновні питання з дисципліни
Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconПоясніть історичне походження (3б) І сучасне тлумачення (2б) висловлювань: «Ганнібалова клятва»
Перед вами мініатюри з літописів часів Київської Русі. За історичними зображеннями складіть свою версію «Легенди про княгиню Ольгу»,...
1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління iconНавчальний рік 11 клас Тривалість виконання завдань: 120 хвилин
Відповідно до умов якого договору на карті позначено територію Війська Запорозького (Гетьманщини)?


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка