11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. Скачати 240,35 Kb.
Дата конвертації04.02.2018
Розмір240,35 Kb.

11 б (профільний рівень)

Українська мова

Підручник. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова: Підруч. для 11 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов; наук. ред.. І.Вихованець. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.

Мета: шляхом самоосвітньої діяльності повторити відомості та закріпити знання, отримані в попередніх класах.

Друже!

Поданий матеріал уміщує найрізноманітніші завдання, необхідні вправи для повторення відомостей, отриманих у попередніх класах, що допоможе тобі під час вивчення нового матеріалу.Виконуючи подані завдання, ти

ПРИГАДАЄШ:

-про мова як особливу систему знаків, її місце серед інших знакових систем.

Закріпиш уміння з поданої теми.

Бажаю успіхів!

Вправи виконуй у зошиті. Оціни свою роботу, залиши на сторінці зошита смайлик.Тема. Мова як особлива система знаків, її місце серед інших знакових систем.

Мета: дати поняття про мови природні та штучні, досягти усвідомлення місця і ролі природної мови в житті суспільства, розвивати логічне мислення, увагу, збагачувати словниковий запас учнів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладання: підручник1 (с. 4-11).

Зміст уроку

І. Організаційно-психологічний момент.

* Знайомство з новим підручником. • Читання передмови.

 • Ознайомлення з використаними в підручнику умовними позначеннями (знаками-символами).


*Робота з підручником. Виконання вправи 1.

* Прочитати (прослухати) висловлювання. За допомогою яких знаків можна передавати інформацію?
Знак — матеріальний, чуттєво сприйманий об’єкт, який у процесах пізнання та спілкування виступає в ролі замінника (представника) іншого предмета, явища, дії або події, і використовується для одержання, зберігання, перетворення та передачі інформації. Знак сприймається як носій певного значення, інформації. Знаки поділяють на природні та штучні. Сукупність знаків утворює знакову систему.

За матеріальною природою знаки бувають: 1) звукові (людське мовлення, музика тощо), сприймаючий аналізатор — слуховий; 2) графічні (алфавіт, живопис, фотографія, стенографія, загальнонаукові символи, ноти, ієрогліфи тощо), сприймаючий аналізатор — зоровий; 3) рух (танець, мова глухонімих, положення рук регулювальника), сприймаючий аналізатор — зоровий; 4) запах (моря, болота, хвойного лісу, згарища, їжі, хімікатів, виробництва), сприймаючий аналізатор — органи нюху; 5) колір (світлофор, кольори як символи), сприймаючий аналізатор — зоровий; 6) форма (співвідношення опуклостей та впадин в алфавіті сліпих), сприймаючий аналізатор — тактильний, органи дотику; 7) предмет (ялинка як символ новорічних свят, обручка як символ пошлюблення), сприймаючий аналізатор — зоровий; 8) матеріал (золото як символ багатства, сталь як символ міцності), сприймаючий аналізатор — зоровий; 9) вчинок (заручини як символ обіцянки вступити у шлюб), сприймаючий аналізатор — переважно зоровий (З підручника).

* Навести приклади природних і штучних знаків: графічних, рухових, предметних, звукових.

* Які знаки для зберігання, перетворення та передачі інформації використовують найбільш популярні сучасні ЗМІ: телебачення та Інтернет? Чи може повноцінне передання змісту інформації відбутися без застосування мови?

* Яка сукупність знаків використовується в рекламі? Як таке поєднання впливає на сприйняття змісту? Чи може поєднання графіки, музики та ін. знаків повністю витіснити мову?

*Робота з підручником. Виконання вправи 2.

* Шкільна лекція з елементами бесіди.
Будь-яку інформацію можна представити як ланцюжок знаків. Що таке знак? Знак — це певний матеріальний об'єкт, який сприймається на чуттєвому рівні і виступає в процесі спілкування і мислення людей представником якогось іншого об'єкта.

Знак або копіює об’єкт (іконічний знак), або на нього вказує (індексальний знак), або його символізує, перебуваючи з ним в умовному зв’язку (знак-символ).Дим — знак вогню, розбитий автомобіль — знак транспортної аварії, крадіжка автомобіля — знак злочину, безпідставне звільнення людини з роботи — знак правопорушення тощо.

Відповісти на запитання:

 • До якого типу знаків відносяться названі вище знаки?

 • Наведіть приклади іконічних знаків.

 • Які ви знаєте знаки-символи української культури? (Т.Шевченко, Леся Українка, червона калина, вишиванка, писанка, бандура та ін).

 • Які знаки-символи Української держави ви можете назвати? (Синьо-жовтий Державний прапор, Державний герб, Державний гімн).

 • Які є знаки-символи мистецтва? (Ліра, перо, палітра й пензлі, маска, муза, Аполлон, крилатий кінь Пегас, кастальське джерело та ін.).

 • Які символічні зображення покладено в основу української вишивки? (Коло - символ Сонця, птах - вічності, безсмертя душі; квадрат чи ромб, поділений на кілька частин із крапками в кожній, - символ засіяного поля; трикутник уособлює поєднання Землі, Води та Вогню; постать Богині-Берегині з чотирма або шістьма руками, що робить зображення схожим на дерево або нагадує літеру "Ж", що в кирилиці прочитується як "живіте", символізує вічне життя).

 • Які символи наявні в розписі трипільської кераміки? (Дивлячись на посуд зверху, трипільці начебто розгортали у плані увесь художній задум і центром сюжету вибудовували символ – Сваргу, Хрест або Триквестр. Космос бачили єдиним і неподільним, і виображували його триярусним: хвилястою лінією біля вінців посуду зображували Найвище Небо, де перебувають вічний Всетворящий і Всеможний Господар Світу і Світові Води. На другому ярусі зображували Небесні Сили (астральний ряд – сонце, місяць, зорі, дощові потоки, які зумовлюють життєдайний колообіг природи). На третьому ярусі – нижча частина посуду – вимальовували світ Потойбічний, позначений двома паралельними лініями. Світове Дерево вивершується образом самої Берегині (підкреслюється їхнє символічне й семантичне злиття), у якої голова – ромб із хрестом усередині, а руки хрестоподібні. Над її головою - корона з трьох хрестів, тобто Трисвітле Сонце).

Знаки, за допомогою яких люди можуть порозумітися, мають бути наділені такими ознаками:

 • намір (знак використовують для передавання конкретного змісту: ліра – означає музичне мистецтво, а не живопис; черевик над будкою шевця передає запрошення поремонтувати взуття і под.);

 • двосторонність (знак втілює дві сторони: він щось передає (зміст) і якось це передає (форма), це назвивається планом змісту й планом вираження;

 • конвенційність (від конвенція – угода: той, хто передає інформацію. і той, хто її сприймає, мають домовитися про зміст знака, наприклад: зелені – захисники природи; вазон на вікні – явку провалено);

 • обумовленість (розуміння місця знаків у їхній системі: переривчасті гудки в телефоні –лінію зайнято, тоді як безперервний гудок – лінія вільна).

Відповісти на запитання:

 • Який знак сповіщає про початок уроку? Які ознаки характерні для цього знака?

 • Які ще немовні знаки використовують для позначення початку певного процесу, дії тощо? Що потрібно, щоб люди реагували на такі знаки?

 • На деяких стільцях у шкільному актовому залі лежать книжки. Чи є це знаком? Що цей знак означає? Чи всім він зрозумілий?

 • Чи є знаком оплески після виступу? Чи є знаком відсутність оплесків?

 • Які ще знаки використовують для вияву оцінки?

 • Які ви знаєте мови жестів? (Морська сигналізація, жести регулювальника, жестова мова глухих, мова віяла). Чи зрозуміє їх заздалегідь не підготовлена людина? Чому?

Наука, яка вивчає знаки і знакові процеси, зветься семіотика (від гр. semeion – знак). Семіотика не обмежується аналізом окремих видів знаків, вона досліджує мови людей, тварин, кібернетичних пристроїв.

Різновидами знаків є мовні знаки. Що є мовним знаком?

Окремо взятий звук мови так само, які і окремо взятий склад не є знаками. Їм властивий план вираження, але вони не мають плану змісту.

Термін сема – це мінімальний змістовий елемент, так би мовити, «атом» змісту, і тільки поєднавшись із іншими семами, він може утворити зміст. Так, окремо взяте слово «день» має тільки план змісту (семи: «частина доби», «доба», «календарна дата»), тому саме по собі не є знаком. Лише в сукупності з іншими семами план змісту цього слова з»єднається з планом вираження.

Така єдність – обов’язкова для морфеми, слова, словосполучення, речення, тексту.

Основний знак мови з-поміж названих вище – слово. План його вираження – послідовність звуків. План змісту – сукупність сем. Сукупність сем передають терміном семема. У плані вираження слова мати виділяються найменші звукові одиниці мови фонеми [м а т и] а в плані змісту (семемі) такі семи: [+жива істота], [+людина], [+жіноча стать], [+перебуває в родинних зв’язках], [+знаходиться в прямому зв’язку], [+старша на одне покоління].

Зі слів будують речення, з яких утворюють текст.

Оскільки центральне місце серед знакових систем посідає мова, предмет вивчення семіотики перетинається з тим, що досліджує лінгвістика. Таким чином, слово можна вивчати як з позицій семіотики,так і з позицій мовознавства.

Мова розвивається, і її розвиток виявляється не тільки в творенні нових слів та зникненні інших. Розвиток відбувається і в середині мовного знака, який може змінити і план змісту, і план вираження. Передовсім це проявляється у виникненні переносних значень слова (план змісту). Щодо плану вираження, з’являються фонетичні та морфологічні варіанти слів і їхніх форм: Дніпро – Дніпер, учню-учневі; чечен – чеченець.

Один і той план змісту може співвідноситися з кількома планами вираження (синонимія), один і той план вираження відповідати різним планам змісту (омонімія). Такі співвідношення між двома сторонами одного знака називають асиметрією сторін знака.

Людська мова як звукова знакова система виникає при становленні суспільства із його потреб. Поява мови зумовлена суспільними факторами, але разом з тим, обумовлена й біологічно, тобто походження мови передбачає певний ступінь розвитку анатомічного, нейрофізіологічного та психологічного механізмів, які вивищують людину над твариною та якісно відрізняють людське знакове спілкування від сигнальної поведінки тварин.Виконати завдання і відповісти на запитання:

 • Виділіть сукупність сем слів батько, книжка, осінь.

 • Які є знаки мови? Чому основним вважають слово?

 • Яке явище називають асиметрією сторін знака? Поясніть, як утворюються синоніми та омоніми.

 • Якими факторами зумовлено появу людської мови?

 • Чим людське спілкування відрізняється від сигнальної поведінки тварин?

Саме за допомогою мовних знаків позначають предмети, виражають думки, почуття, настрої, бажання, потреби людини. Через мовні знаки реалізується пізнавальна діяльність (людина пізнає світ за допомогою мислення, а мислення реалізується через мову). За допомогою мовних знаків передаються відомості, знання від людини до людини, від покоління до покоління. Через мовні знаки відбувається спілкування; мовні знаки є засобом засвоєння національної та загальнолюдської культури окремою людиною або соціальною групою, через мові знаки відбувається передавання культурних традицій, особистого та колективного досвіду.

Отже, мова - особлива система знаків. Саме через мовні знаки реалізуються всі функції мови.

Процес, у якому щось функціонує як знак, називають знаковим процесом, або семіозисом.

Відповісти на запитання:


 • Чи можна знаковими системами вважати карти, таблиці, схеми, діаграми, формули, графіки?

 • Чи утворюють ці звукові системи мови? Чому ці мови є штучними?

 • Чому стосовно природної мови всі штучні мови є допоміжними? Відповідь проілюструйте прикладами.*Робота з підручником. Опрацювати теоретичний матеріал (с. 5-6)


Сутність мови найбільш зримо, чітко виявляється через аналіз співвідношення природних і штучних мов.

Природною (національною, материнською) називають таку мову, основою якої є слово. Як засіб спілкування природна мова виникла разом зі становленням, формуванням людини впродовж її еволюції.

У природній мові фіксуються не лише інформативний зміст, а й почуття, переживання, характер, темперамент, образ того чи іншого народу. Мова відображає стан розвитку інтелекту людини, її душу.Штучною мовою називають такий засіб спілкування, який має допоміжне значення, не замінюючи природні мови в повному обсязі. Такими є есперанто, мова кібернетичних пристроїв (мови програмування: Алгол, Фортран, Кобол та ін.) і дорожних знаків, мови кодових систем (наприклад азбука Морзе), різного типу системи сигналізації, попереджень (наприклад сигнал SOS), а також формули, графіки, схеми, коди, шифри тощо.

Штучна мова дає людям змогу оперативно, ефективно діяти в інформаційному просторі та часі. Але вона не передає чуттєвого, емоційного стану людини, не має національного колориту, художньої образності, у ній не виявляється особистісне, індивідуальне в людині.

Хоч би якими засобами передавалися думки, врешті-решт вони так чи інакше перекладаються на природну – словесну (звукову) мову – універсальний засіб серед використовуваних людиною знакових систем.V. Виконання вправ на закріплення сприйнятого.
*Назвати відомі вам штучні мови. Чи є штучна мова засобом мислення, способом опредметнення та об'єктивізації думки?

*Чи стосується штучних мов відомий вислів Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина? Відповідь побудувати у формі роздуму.

* Чому в основу лексики штучних мов здебільшого покладено іннтернаціоналізми?

* Чи є слова міжнародний та інтернаціональний дублетами (абсолютними синонімами)? Чи синонімічні терміни світова мова та мова міжнародного спілкування? Перевірити себе за словником.* Що вам відомо про мертві мови? Чи можна відродити мертву мову? Чи відомі історії такі прецеденти? (Наприкінці ХІХ с. в Ізраїлі, завдяки зусиллям ентузіастів, зокрема лінгвіста Еліезера Бен-Єгуди (1859-1922), гебрейська мова (іврит) з суто літургійної, писемної мови, якою вона була понад два тисячоліття, стала розмовною; нині це державна мова Ізраїлю. Сьогодні 65% населення Ізраїлю вважають іврит рідною мовою).

* Чи співвідносний з мертвою мовою жаргон (арго)? (Відмираючи, мова може в останній період свого існування ставати засобом спілкування лише певних соціальних або професійних груп, трансформуючись у своїх рештках у арго – умовну говірку, незрозумілу для сторонніх, у вужчому розумінні – мову соціального дна, декласованих елементів).

* Чи спроможна, на вашу думку, котрась штучна мова виконувати функцію міжнародної мови? Чому?

Словник.

Мова міжнаціонального спілкування – мова, що використовується в багатонаціональних державах як мова-посередник. Зазвичай це мова найбільш чисельної нації держави. Мова світова – поняття має такі ознаки: глобальність поширення за межами етнічної території, визначення як робочої в ООН, специфіка суспільних функцій. Нині до світових мов належать англійська, французька, іспанська, російська, арабська і китайська. (Зі Словника термінів між культурної комунікації). Мертва мова - мова, що не має живих носіїв, для яких вона є рідною, існує тільки в писемній формі (латина, санскрит, старотибетська, церковнослов»янська, староанглійська мови). Деякі мертві мови використовують у наукових та релігійних цілях (З Вікіпедії).

VІ. Підбиття підсумків уроку.

*Прослухати (прочитати). Чи є обмін предметами (яблуками) спілкуванням? Чи можна через яблуко передати інформацію? Чи можна такий обмін інформацією порівняти зі спілкуванням за допомогою звукової мови? Чому?

Про спілкування англійський драматург Бернард Шоу говорив так: якщо у тебе є яблуко і в мене є яблуко і якщо ми обміняємося цими яблуками, то в кожного з нас буде по одному яблуку; якщо ж у тебе є думка, і в мене вона є, то після обміну ними в кожного з нас буде аж по дві думки. 

Найважливішим засобом спілкування є мова, це найдосконаліший засіб спілкування, тому що…

* Переказати висловлювання, завершивши переказ міркуваннями щодо того, чому саме природну звукову мову можна вважати найдосконалішим засобом спілкування.

* Прочитати.Що означає вислів слова роз’їдає іржа? Що означає часто вживаний у ЗМІ вираз «девальвація слова»? Пояснити з позиції семіотики.

Історію людства можна звести до історії стосунків слів і мислення. Усяка переломна епоха супроводжується кризою мови: зненацька втрачається віра в дієвість слів. Якось Конфуція спитали: «Якщо повелитель покличе тебе керувати країною, з чого почнеш?» Учитель відповів: «Із реформування мови».

Важко визначити, де зароджується зло – у словах чи в предметах, діях і вчинках – проте коли слова роз’їдає іржа та їхній смисл стає приблизним, наші вчинки також втрачають сенс (Октавіо Пас, мексиканський поет).

*Витлумачити інший вислів поета: Слово – це сама людина. Нас зіткано зі слів. Вони – єдина наша реальність, принаймні, єдине свідчення того, що ми існуєм. Якою мірою ви з ним згодні?Довідка. «Конфуцій» – латинизація імені філософа, відомого в Китаї як Кун-цзи, Учитель Кун (551-479 г. до н. е.).

VІІ. Домашнє завдання. Вправа 5.

Варіант: започаткувати виконання одного з проектів: • Природні та штучні мови: спільне та відмінне.

 • Штучні мови в інформаційному суспільстві: функції та перспективи.

 • Штучні мови в творах письменників-фантастів.

З журналу «Методичні діалоги» (№8, 2011)

ЮНИМ ЛІНГВІСТАМ
ПРО ШТУЧНІ МОВИ
За призначенням штучні мови поділяють на такі типи:


 • міжнародні допоміжні мови (їхня мета – полегшення міжнародного спілкування),

 • експериментальні (створені з метою експериментування в логіці, філософії, лінгвістиці);

 • вигадані (утворені з метою гумористичного чи естетичного ефекту або для змалювання фантастичного світу.

Найвідоміші серед міжнародних мовесперанто, ідо, інтерлінгва, волапюк.

Мова есперанто (від ісп. esperanto - той, що сподівається) створена 1887 р. польським лікарем-окулістом Людовиком Лазарем Заменгофом (1859-1917). Свою 40-сторінкову брошуру «Міжнародна мова. Передмова та повний підручник» Заменгоф опублікував російською у Варшаві, підписавши її псевдонімом «Доктор Есперанто». Основою мови есперанто є лексика, яка базується на коренях індоєвропейських мов – романських, германських і слов’янських, та граматика, що підпорядковується лише 16 правилам без жодного винятку. Графічна система включає 28 літер латинського алфавіту, яким відповідають 28 звуків, літера позначає 1 звук незалежно від позиції в складі, наголос завжди падає на передостанній склад. Словотвір має багаті можливості: за допомогою невеликої кількості словотворчих елементів (10 префіксів, 35 суфіксів та 11 закінчень) від кожного кореня можна створювати від 20 до 60 (а від деяких коренів навіть до 100) слів. В есперанто є лише 2 відмінки – називний і знахідний. На навчання та практичне засвоєння есперанто вистачає від 50 до 200 год.

За оцінками Європарламенту, сьогодні в Європі мовою есперанто володіють близько 10 млн людей. Існує експерантомовна оригінальна та перекладна література, есперантомовна періодика, численні есперантомовні веб-сайти. Більшість країн світу мають національні есперанто-організації та есперанто-клуби. Починаючи з 1905 р., Всесвітня Есперанто-Асоціація щороку (в липні або серпні) проводить восьмиденний Всесвітній конгрес есперантистів. Есперантисти мають свій гімн La Espero (Надія) та прапор.

Перший український підручник з есперанто видано ще в 1904 р., перше есперантистське товариство «Поступ» проіснувало в Західній Україні до 30-х рр. Пізніше розвиток есперанто довгий час гальмувався через політичні обставини. За енциклопедією «Українська мова», з 1938 р. в СРСР есперантистів переслідували, мову есперанто називали «мовою шпигунів і космополітів». Есперанто перебувало під забороною до середини 60-х рр.., дослідження в цій галузі не велися.

Сьогодні в Україні діє Українська Есперанто-Асоціація та Благодійний фонд «Есперо» імені Василя Єрошенка. Великий українсько-есперантський словник (2008 р.) містить 280 тис. слів.

Численні дослідження підтверджують, що володіння есперанто значно полегшує вивчення іноземних мов. Певна кількість осіб вважає есперанто рідною мовою (народилися в сім’ях, у яких цією мовою спілкувалися батьки). Серед них Вікіпедія називає фінансиста Джорджа Сороса (США) та лауреата Нобелівської премії фізіолога та фармаколога Даніеля Бове (Швейцарія).

Створюючи мову своєї мрії, Заменгоф прагнув позбавити людство від найстрашнішого, на його думку, зла - міжетнічних конфліктів. Іронія долі виявилась у тому, що в день відкриття Х конгресу есперантистів почалася Перша світова війна. Помер Людовик Лазар Заменгоф у окупованій кайзерівськими військами Варшаві...

Подекуди висловлюється пропозиція зробити есперанто державною всеєвропейською мовою. Певно, це протест проти засилля англійської. Проте функцію допоміжної мови есперанто виконує блискуче.Ідо - створена на основі есперанто (мовою есперанто іdо – дитина, нащадок) універсальна міжнародна мова. Кожній з 26 літер відповідає 1 звук, наголошеним є передостанній склад слова. Частини мови розрізняють за закінченнями (іменники – -о, прикметники - -а, прислівники – -е).

Інтерлінгва – штучна міжнародна мова, оприлюднена 1951 р. Міжнародною асоціацією допоміжної мови. 1954 р. було утворено Всесвітній союз поширення інтерлінгви. Упродовж 27 років укладався інтерлінгво-англійський словник. Мова має 27 латинських літер, орфографія має відхилення від вимови, наголос ненормований.

Волапюк (від від vol — світ + pük — мова, тобто «мова світу») - перша відома штучна мова, створена у 1879 р.(за 8 років до есперанто) в Німеччині німецьким католицьким священиком Йоганном Мартіном Шлейєром. Більшість коренів слів узято з французької та англійської мов, проте їх значно змінено. Наприклад, англійські world (світ) і speak (говорити) перетворились на vol і pük (саме ці корені дали назву новій мові).

Штучними мовами укладають статті Вікіпедії. Вікіпедія мовою волапюк — найбільший розділ Вікіпедії штучною мовою, посідає 15-е місце серед усіх Вікіпедій за кількістю статей.

Прикладом експериментальної мови є мова логлан (від англ. Logical language -логічна мова), створена для досліджень, зокрема для проведення експерименту з перевірки гіпотези Сепіра-Уорфа стосовно того, що мова, якою спілкується людина, обмежує свідомість, заганяючи її в певні рамки. Задум створити ідеальну, позбавлену будь-яких неточностей штучну мову виник у науковця Джеймса Кука Брауна в 1955 р. Ідею підхопили письменники: у фантастичних повістях Роберта Хайнлайна (1965 р.) комп’ютери спілкуються саме мовою логлан. Браун видав свою книжку про логлан лише 1975 р. Тоді ж почав видаватися журнал «Логланіст», утворилася перша спільнота мовців, які спілкувалися на логлані. Сьогодні знавців логлана налічують до кількох тисяч осіб.

Щодо вигаданих мов, то прикладом такої мови може бути створена в 1827 р. музична мова сольресоль. Автор проекту (сольресоль так і не набула поширення) – француз Жан Франсуа Сюдр. Пізніше до складання мови долучилися музикант Венсан Гаєвські та його син Сизаль Болеслав Гаєвські. Слова мови сольресоль складаються з різних комбінацій семи музичних нот. Наприклад, слово я вимовляється доре, тидомі, мій - редо, мова - сольресоль. бажання, бажати - міфаля, допомога, допомагати - досіля, любити, любов – мілясі. Речення «Я люблю тебе» звучить так: «Дорі мілясі домі». Антоніми утворюються переставлянням складів (фаля - хороший, добре; ляфа - поганий, погано). У мові сольресоль два роди – жіночий і нежіночий (чоловічий та середній роди граматично не розрізняються). Всього існує 49 двоскладних слів, 336 – трискладових, 2268 – чотирискладових, 9072 – п’ятискладових слів (усього 2660 слів). Записувати слова мови сольресоль автори пропонували кількома способами: 1) словами-назвами нот; 2) назвами нот, але опускаючи голосні, 3) нотами на нотному стані (або на трьох горизонтальних лініях), 4) першими сімома арабськими цифрами; 5) першими сімома літерами латинського алфавіту; 6) знаками спеціальної стенографії сольресоль; 7) кольорами веселки (кольоровими лініями на папері). Щодо усного мовлення, що спілкуватися мовою сольресоль пропонували по-різному: вимовляючи назви нот уголос, застосовуючи мову жестів глухонімих; грою на музичному інструменті; співом; жестами, що повторюють знаки спеціальної стенографії сольресоль; сигнальними прапорцями; кольорами веселки (спалахами світла або кольоровими лініями на папері). Зрозуміло, що така мова мала суто естетичний характер, створювалася заради розваги, і для «спілкування» нею потрібно добре знати музичну грамоту.

Прихильникам творчості Джона Рональда Толкієна (1892–1973) відомо, що саме перейнявшись конструюванням штучних мов, професор, завідувач кафедри англосаксонської мови Оксфордського університету, талановитий лінгвіст Толкієн усвідомив необхіднсть створення світу, у якому такі мови могли б звучати. «Створення мов – це був початок. Либонь, «історії» было написано для того, щоб створити світ для мов, а не навпаки», - пояснював Толкієн. «За суттю своєю я - хобіт (у всьому, крім розміру), - уточнював він пізніше. – Адже я володію унікальною здатністю відчувати одночасно і мову поезії, і поезію мови».

Відомо 6 мов, які філолог-фантаст створив для народів, що населяли Арду. А ще існувала єдина мова Westron – щось подібне до есперанто. До речі, Толкієн - один з укладачів Оксфордського словника англійської мови.

2001 р. канадським лінгвістом і перекладачем Сонею Елен Кісою презентовано створену нею штучну «ідеологічну» мову токіпона («гарна мова», «мова добра», «проста мова»). За задумом свого автора, ця мова має допомогти людям «жити просто, жити зараз, жити щасливо». Мова відповідає принципам даосизму, який оспівує просте, чесне життя та невтручання в хід природних процесів. Токіпона має всього 14 фонем, 118 слів та надпросту граматику.

Останнім часом багато пишуть про створення лінкосу — мови для можливих контактів з інопланетянами, яка спеціалізується на передачі математичних знань і основ механіки.

Штучні мови поділяють на мови апріорні (створені апріорі, від лат. a priori — первісно, без попереднього досвіду)  та апостеріорні (створені апостеріорі, від лат. a posterioriна основі певного досвіду, з попереднього). Граматика та словниковий запас перших створюються з нуля, з опорою на уяву автора чи на певні розрахунки, жодні елементи не запозичуються з природних мов. Другі базуються на основі реальних мовних явищ і закономірностей природних мов.

Мови, створені апостеріорі, поділяють на схематичні, у яких природній, чи частково природній словниковий запас змінюється відповідно до заздалегідь установлених правил, і натуралістичні, у яких природні слова зберігають своє звичне звучання й написання.

Есперанто - схематична мова, інтерлінгва - натуралістична. Ідо представляють як компроміс між обома видами штучних мов.

Оскільки межі між видами мов досить розмиті, одна штучна мова може підпадати одночасно під ознаки кількох різних видів.
АВТОРИТЕТНА ДУМКА
Потреба в міжнародних зв’язках зумовила доконечну необхідність виділення ряду живих мов для обслуговування цих зв’язків. Так, у ролі так званих світових мов сьогодні виступають найпоширеніші національні мови – англійська, французька, німецька, іспанська, російська тощо. Дедалі гострішою стає потреба в існуванні універсальної єдиної «іноземної мови», у функції якої найзручніше використовувати планову (штучну) мову. Найпоширенішою й ефективно використовуваною (уже понад 100 років) виявилася тут мова есперанто, відносно незначне поки що поширення якої, очевидно, пояснюється не стільки її лінгвістичною недосконалістю, скільки тим, що мовна картина світу, розвитку людства як суми етнічних суспільств ще не досить визріла для масового застосування цієї мови, оскільки в обставинах, які існують, потреби людства ще задовольняють національні мови вужчого використання і ті з них, які застосовують також у ролі так званих світових мов (З енциклопедії «Українська мова», автор статті «Мова і суспільство» Орест Ткаченко, член-кореспондент НАН України, фахівець із загального мовознавства та соціолінгвістики).
Мова — це не лише засіб комунікації, але й своєрідна операційна система такого великого комп’ютера, яким є суспільство. Так, комп’ютер може працювати на базі «Віндовз» чи «Лінукс», але одночасно включити обидві системи не вийде. Суспільство або людина використовує мову як базову оперативну систему, на основі якої працюють усі інші програми. І якщо ця базова система недорозвинена чи конфліктує з іншою операційною системою, то обов’язково виникають певні помилки, які ведуть до застою, замкнених кіл і до того, що люди, які входять до інших базових систем, де не існує подібних проблем, конкурентно виграють (Кирило Стеценко, музикант, композитор).
Ми не можемо створювати мову, ми приймаємо її з певним наповненням. Це саме те, про що писав Потебня. Це — внутрішня форма слова, яка обростає упродовж століть додатковими смислами, які передаються від покоління до покоління. Тут не лише свої, притаманні народу міфіологеми, але й символічні значення слів. Так, в одній народній пісні співається «Несіть мене, лелеченьки, мертвого додому». Для українців, які асоціювали лелеку з народженням нового життя, це страшно. Тут цілий комплекс символів — ірію, повернення з чужини, лелеки. І це закодовано в кількох словах.

Вигадана мова не матиме цих смислів, тож треба буде затратити непорівняно більшу масу слів для того, щоб передати ці відчуття. Слова без внутрішнього образу будуть бюрократичними, сухими, у них не буде емоцій. І це доводить, що мова — це закодована свідомість, це певні цінності, це — колиска твоєї ідентичності (Володимир Моренець, доктор філологічних наук, професор, віцепрезидент НаУКМА)
Використані Інтернет-джерела:

Вікіпедія: Українська мова

http://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_мова#cite_note-top-4

Острів знань: Розвиток української мови. Українська мова в світі

http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2475&Itemid=-5#2.1.

Єрмоленко Світлана. Мова і українознавчий світоглядhttp://www.nrius.org.ua/images/book/book_yermolenko.pdf

1
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. iconПояснювальна записка до питань для підсумкової атестації з української мови за курс школи ІІІ ступеня (10-11 клас)
Дані питання розроблені на основі діючої програми: Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи....
11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. К; 2010. 111с
Навчальний предмет. Українська література 11 клас. Розділ. Еміграційна література
11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
Укра­їні. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського народу І форма його національної...
11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. iconПоети-шістдесятники
Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, М. Сулима, О. Ковальчук, О. Ткачук, Н. Тимків Українська література: Підручник для 11 класу...
11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. iconУкраїнська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Складні суспільно-історичні умови розвитку. Основні напрямки:...
11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. iconВаріант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія
Українська література. 11 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям...
11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. iconУрок №1 українська мова 11 клас О. В. Заболотний
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. iconСічень 2015 р. Профільний рівень

11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. iconХудожня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка