2 (237) 2012 2012 січень №2 (237)Сторінка21/21
Дата конвертації15.04.2017
Розмір3,82 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Література

1. Беляева А. Управление самостоятельной работой студентов / А. Беляева // Высшее образование в России. – 2003. – № 6. – С. 105 – 109. 2. Зайцева Ж. Н. Открытое образование – объективная парадигма XXI века / Зайцева Ж. Н., Рубин Ю. Б., Титарев Л. Г., Тихомиров В. П. и др. – М. : Изд-во МЭСИ, 2000. – 356 с. 3. Моисеев В. Б. Информационные технологии в системе высшего образования / В. Б. Моисеев. – Пенза : Изд-во Пензтехнол. ин-та, 2002. – 118 с.
Рудакова О. В. Інформаційні технології в організації самостійної та позааудиторної роботи студентів: особливості застосування при викладанні соціологічних дисциплін

У статті визначаються роль і місце позааудиторної та самостійної роботи студентів у навчальному процесі. Окреслюються перспективи застосування інформаційних технологій у процесі організації самостійної та позааудиторної роботи студентів ВНЗ.Ключові слова: інформаційні технології, позааудиторна робота, інформаційно-освітнє середовище, самостійна робота, студентське наукове товариство.
Рудакова Е. В. Информационные технологии в организации самостоятельной и внеаудиторной работы студентов: особенности применения в преподавании социологических дисциплин

В статье определяются роль и место внеаудиторной и самостоятельной работы студентов в учебном процессе. Анализируются перспективы применения информационных технологий в процессе организации самостоятельной и внеаудиторной работы студентов ВУЗов.Ключевые слова: информационные технологии, внеаудиторная работа, информационно-образовательная среда, самостоятельная работа, студенческое научное общество.
Rudakova E. V. Information technologies in the organization of independent and extracurricular student work: peculiarities of applying and teaching of sociological disciplines.

The article defines the role and place of extracurricular and independent work of students in the learning process. Perspectives of application of information technologies in the organization of independent work and extracurricular work of university students.Keywork: information technologies, information-educational sphere, students’ scientific society.
Стаття надійшла до редакції 24. 05. 2011 р.

Прийнято до друку 25. 11. 2011 р.

протоколом № 4.

Рецензент – к. соц. н., ст. викладач Лебідь Л. І.ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ


  1. Віхров Максим Миколайович – аспірант кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  2. Горошко Олена Ігорівна – доктор філологічних наук, доктор соціологічних наук, професор кафедри прикладної соціології факультету соціології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

  3. Живілова Маргарита Сергіївна – аспірантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  4. Зірак Абдулла Карім – аспірант кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  5. Єнін Максим Наімович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  6. Кононов Ілля Федорович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  7. Кухаренко Олена Валеріївна – магістрантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  8. Лебідь Лілія Іванівна – кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  9. Левада Ірина Ігорівна – магістр соціології (м. Луганськ).

10. Мацнєв Максим Ігорович – директор з розвитку бізнесу ООО «Кредитне Бюро» (м. Москва).

11. Мотунова Інна Геннадіївна – аспірантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

12. Патрична Ганна Андріївна – магістрантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

13. Петренко Ольга Сергіївна – аспірантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

14. Проценко Григорій Миколайович – асистент кафедри гуманітарних наук і української мови Технологічного інституту СНУ ім. В. Даля (м. Сіверськодонецьк Луганської області).

15. Рудакова Олена В’ячеславівна – викладач кафедри інформаційних систем і природничонаукових дисциплін Курського інституту соціальної освіти (філіалу) РДСУ (м. Курськ, Російська Федерація).

16. Рудакова Ольга Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії і соціології Курського інституту соціальної освіти (філіал) РДСУ (м. Курськ, Російська Федерація).

17. Соловйова Яна Юріївна – головний спеціаліст управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Луганської облдержадміністрації (м. Луганськ).

18. Стулова Ганна В’ячеславівна – аспірантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

19. Тягнібедіна Ольга Стефанівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

20. Хобта Світлана Вікторівна – кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

21. Швець Олександр Михайлович – старший викладач кафедри соціально-економічних і гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання (м. Сіверськодонецьк, Луганської області).


Наукове видання

ВІСНИК

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

(соціологічні науки)Відповідальний за випуск:

д. с. н., проф. Кононов І. Ф.


Технічне редагування та коректура:

Ступницька Н. П.


Здано до склад. 25.10.2011 р. Підп. до друку 25.11.2011 р.

Формат 60х84 1/8. Папір офсет. Гарнітура Times New Roman.

Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 24,41. Наклад 200 прим. Зам. № 00.

Видавець і виготовлювач

Видавництво Державного закладу

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011. Т/ф: (0642) 58-03-20.e-mail: alma-mater@list.ru

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3459 від 09.04.2009 р.

1 Тут і далі кореляція значуща на рівні 0,01.

2 Метод витягу факторів – метод головних компонент, метод обертання – Варімакс. У табл. 2 показані фактори при відсіканні незначущих змінних на рівні 0,4.

3 Ми зберегли факторні рейтинги (тобто приналежність кожного респондента до певного фактора) як змінні, ранжували та потім розділили створену змінну на квартилі, які описують чотири рівні кожного фактора [про процедуру див. 17, с. 163]. У нашому випадку такими рівнями будуть: «значимо», «скоріше значимо», «скоріше не значимо», «не значимо». У таблиці 4 представлена тільки позиція «значимо».

4 Всього було опитано 800 чол., з яких 26 чол. не дали відповіді на це запитання.

5 Cohen, S., R. Mermelstein, T. Kamarck, and H. Hoberman. Measuring the Functional Components of Social Support / / Social support: Theory, research and application / IG Sarason and B.R. Sarason (Eds.). The Hague, Holland: Martinus Nijhoff. 1985. P. 73 – 94.

6 В анкеті: „В каких местах города Вы чаще всего встречаетесь с друзьями, гуляете?”, „Если к Вам приедут друзья, то какие места города Вы им покажете?”.

7 Надалі, для спрощення викладу матеріалу, будемо використовувати поняття „діти” (для позначення опитаних школярів, вік яких визначається в межах 13 – 17 років) і „дорослі” (для позначення повнолітніх мешканці міста).

8 Нумінозним німецький історик релігії і теолог Р. Отто назвав релігійний досвід,, пов'язаний з переживанням таємничої і страшної Божої присутності. Йому відповідають страх і трепет у поєднанні з захопленням і екстазом[3].

9 І. Ф. Девятко пише: «Сензитивними можуть вважатися будь-які запитання, спрямовані на отримання відомостей, які люди зазвичай вважають за краще приховувати» [18].

10 Під соціальним вебом на сьогодні розуміють сукупність соціальних стосунків та інтеракцій, що відбуваються між індивідами з використанням веб-технологій, і особливо технологій веб 2.0. Також до соціального вебу відносять усі веб-сайти і певне програмне забезпечення, спеціально розроблене для підтримки соціальних онлайнових взаємодій: економічних, освітніх, наукових тощо, наприклад, здійснення покупок у віртуальних крамницях, участь у віртуальних іграх, спілкування в соціальних мережах, а також блогінг і твітерінг [16, с. 12].

11Заява, зроблена на Всеросійському форумі з малого та середнього підприємництва, організованого Міністерством економічного розвитку РФ, ДК «Банк розвитку и зовнішньоекономічної діяльності», Всеросійською організацією малого та середнього підприємництва («Опора Росії»), наприкінці квітня 2011. Основною темою обговорення стали заходи державної підтримки МСБ, зниження адміністративних перешкод і створення комфортного середовища для розвитку малого та середнього підприємництва.Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconІнформаційний вісник 4 (44) 2012 Київ 2012 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (44) 2012 / [редкол. Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп ред.), О. Виноградова, Т. Якушко];...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) icon5 квітня 2012 р. Чернівці 2012
Букова віть: Матеріали ІІ міжвузівської студентської конференції, Чернівці, 5 квітня 2012 р. / [Упоряд: М. В. Мандрик, Г. В. Чайка]....
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconСторінками краєзнавчої спадщини А. Кащенка
За В. Бідновим, “…біографія його – се сторінка з історії, ще не написаної, нашого національного руху на Наддніпрянщині в старі, передреволюційні...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconБюлетень нових надходжень за вересень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Образ пространства [Текст]: карта и информация / Александр Михайлович Берлянт; рец. А. И. Преображенский. Москва : Мысль, 1986. 240...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconМонографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M
Опубліковано 321 наукову статтю, у т ч. 237 – у вітчизняних наукових виданнях, 84 – у зарубіжних, а також понад 234 публікації у...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) icon2014 рік, з метою гідного відзначення 200-річного ювілею видатного сина українського народу, Указом Президента України від 11. 04. 2012 №257/2012 оголошений Роком Тараса Шевченка
Указом Президента України від 11. 04. 2012 №257/2012 оголошений Роком Тараса Шевченка
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconКоростіль Л. А. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. 2011-2012 н р. Суми: рвв соіппо, 2012. 60 с

2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconПлан проведення тижня права з 10. 12. 2012 по 15. 12. 2012 День неділі Захід Відповідальний
Підготовка матеріалів до створення пам’ятки для учнів І батьків «Стоп – насильство»
2 (237) 2012 2012 січень №2 (237) iconКнига року колегіумних класів 2011-2012 новоград-волинський 2012 I. Книга братства
Валентина Зайцева); 11 клас (історичний) – 29


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка