20 грудня 2017 рокуСторінка7/9
Дата конвертації23.01.2018
Розмір2,02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Наведена характеристика засвідчує низку переваг мережевої моделі організації підприємств. Ключове значення в ній належить стратегічному партнерству, що основується на високому рівні довіри, транспарентності відносин. Це, своєю чергою, веде до зниження трансакційних витрат, збільшує передбачуваність у формі відомих очікувань та забезпечує компаніям гнучкість, посилює їх сприйнятливість до інновацій.

СЕКЦІЯ

«МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ»
УДК: 339

Береза Юлія

Birch Julia

Науковий керівник: к.е.н., доцент Голда Н.М.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Маркетинговий інструментарій сфери послуг

MARKETING INSTRUMENTATION OF THE SERVICES SECTOR
Одним із основних принципів маркетингу послуг є принцип комплексності, що розглядає маркетинг як системну єдність дій, котрі здійснюються за такими напрямами: удосконалення товару і способів його виробництва, збагачення асортиментного ряду шляхом постійної розробки і впровадження нових товарів; реалізація цінової політики, покликаної збалансувати попит та пропозицію; поліпшення способів і методів збуту товару; встановлення доцільної пропорційності у використанні різних каналів розподілу; вдосконалювання комунікативних зв'язків зі споживачем з метою стимулювання збуту товару й ефективне використання засобів рекламного впливу. У теорії маркетингу система таких дій отримала назву «комплекс маркетингу», або системи «маркетинг-мікс». Комплекс маркетингу у сфері послуг включає набір змінних, які піддаються контролю з боку підприємства й утворюють взаємозалежну сукупність (систему), що здатна забезпечити бажану відповідну реакцію з боку цільового ринку. Здатність комплексу маркетингу викликати адекватну реакцію споживача обумовлена властивостями, характерними для маркетингу як системного утворення.

У маркетингу послуг домінуюче становище посідає необхідність обліку соціальних факторів. Результати діяльності підприємств і організацій, які виробляють послуги, безпосередньо формують соціальне середовище й умови життєдіяльності людини, сам же маркетинг послуг може розглядатися як особливий вид соці­альної роботи. На ринку послуг посилюється дія принципу адекватності мінливого попиту і способів виробництва й реалізації продукту. Це зумовлено, по-перше, динамічністю попиту на послуги, обумовленого розвитком соціальних потреб і змінами платоспроможності, по-друге, - особливою вагомістю показників задоволення попиту. Такі показники виступають як підсумкова характеристика будь-якої соціально-економічної діяльності. Ці обставини, а також властивість послуг, яка полягає у неможливості їх зберігання, зумовлюють необхідність більш точного обліку попиту.

Одним із основних принципів маркетингу послуг є принцип обліку зовнішніх ефектів. Соціальна діяльність споживача послуг часто пов'язана з появою пози­тивного або негативного впливу осіб, які безпосередньо не беруть участі в процесі надання цих послуг. Такою є, як правило, численна група членів суспільства. Зовнішній ефект у таких випадках може істотно змінити сформовані соціальні умови, а іноді й вплинути на хід екологічних та економічних процесів. Особливо важливе дотримання цього принципу за умов небезпеки виникнення негативного зовнішнього ефекту, наприклад, порушення екологічної рівноваги, дисбаланс між характером освіти населення і потребою в кадрах фахівців і т. ін. Маркетингова діяль­ність являє собою спробу зробити максимально керованим процес виробництва й реалізації послуг. Звідси головна функція маркетингу - організація комплексної діяльності з виробництва і збуту послуг, з виявленням морально застарілих послуг і просуванням на ринок послуг-новинок.

Різноманітність функцій і видів діяльності, властивих маркетингу, вимагає створення єдиної основи ведення бізнесу в невиробничій сфері.

УДК 339.13

Волянський Андрій

Volianskyi Andrii

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

BASIC PRINCIPLES OF SALE POLITICS OF UKRAINIAN TRADE ENTERPRISES
На сьогоднішній день питання вивчення збутової діяльності є актуальним для всіх торговельних підприємств і відіграє важливу роль в системі виробничих відносин суспільства. Важливим завданням у діяльності будь-якого торговельного підприємства є організація ефективної системи збуту, яка може забезпечити необхідну конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки. Саме система збуту є центральною на підприємстві. Метою збуту є доведення до споживачів конкретного товару з необхідними споживчими властивостями, в необхідній кількості, в певному місці, з мінімальними затратами.

Розробка збутової політики має на меті визначення оптимальних напрямів та засобів, необхідних для забезпечення найбільшої ефективності процесу реалізації товару, що передбачає обґрунтований вибір організаційних форм та методів збутової діяльності, які зорієнтовані на досягнення поставлених кінцевих результатів. Завдяки правильно обраній політиці збуту і оптимізованим збутовим процесам можна боротися за збільшення частки ринку і конкурентні переваги у формі скорочення витрат на збут.

Збут у широкому розумінні являє собою процес організації транспортування, складування, запасів, доробки, просування до торговельних ланок, упакування й реалізації товарів з метою задоволення потреб покупців і отримання на цій основі прибутку [1].

Збут у вузькому значенні (продаж, реалізація) – процес безпосереднього спілкування продавця й покупця, спрямований на отримання прибутку і потребуючий знань, навичок і певного рівня торгової компетенції [1].

Збут виконує наступні основні функції [2]:


 • розробка стратегії збуту підприємства;

 • моніторинг інформації щодо потреб споживачів на локальному, регіональному та національному рівнях;

 • формування партій продукції відповідно до потреб споживачів щодо якості та цінової політики;

 • пакування продукції згідно з вимогами ринку;

 • знаходження каналу (каналів) збуту для віддалених покупців;

 • збереження продукції на складах перед транспортуванням, перевірка продукції на складах;

 • організація логістики і транспортування товару;

 • контроль і допомога посередникам підприємства, щоб вони не перевищували встановлені підприємцем ціни на продукцію;

 • контроль і управління запасами товарів на підприємстві та на його філіях;

 • моніторинг і систематизація думок, висновків про продукцію та ціни підприємства проміжних та кінцевих споживачів, висновки та розробка методів удосконалення діяльності підприємства для подальшого задоволення потреб споживачів.

Проблеми збуту підприємствам необхідно вирішувати під час розробки маркетингової політики. Саме на цьому етапі слід прийняти рішення стосовно вибору ринків збуту, методів збуту і його стимулювання. Розробка збутової політики підприємства передбачає визначення пріоритетних напрямків, засобів та методів, необхідних для активізації збуту. Розробка збутової політики підприємства має базуватись на результатах аналізу наявної збутової системи. Аналіз доцільно здійснювати не лише за кількісними показниками, але й за якісними: рівень обслуговування, задоволеність і прихильність покупців, результативність комунікаційної політики, правильність вибору сегментів ринку, результативність роботи збутового персоналу тощо.

Збут у системі маркетингу має велике значення, оскільки забезпечує зворотний зв'язок з ринком, надає підприємству інформацію про динаміку та структуру попиту, про зміни у потребах і перевагах покупців. Розробка збутової політики є обов’язковою частиною програми маркетингу підприємства.

Збутова політика спрямована на підвищення ефективності роботи торговельного підприємства. Оскільки головною метою будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку, то збутовій діяльності має надаватися якомога більше уваги. На кожному торговельному підприємстві повинна бути добре організована служба збуту, яка займатиметься шляхами просування своєї продукції на ринки вільної конкуренції.
Список використаних джерел:

1) Балабанова Л.В. Маркетинговый аудит системы сбыта [Текст]: монография / Л.В. Балабанова, A.B. Балабаниц. – Донецк: ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2003. – 189 с.

2) Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств [Текст]: монографія / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохіна. – Донецьк: ДонПУЕТ, 2009. – 245 с.

УДК 339.13Галушка С.М., Голда Н.М.

Galuchka S.M., Golda N.M.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Особливості моделей продажів

FEATURES OF MODELS OF SALES
Сутність маркетингової товарної політики полягає у визначенні та підтримуванні оптимальної структури асортименту товарів з урахуванням поточних і довготривалих цілей підприємства. Слід зазначити залежність моделі продажів від тих ринкових умов, у яких діє підприємство, і від обраної ним маркетингової концепції. Виділяють три моделі продажів: 1) Продажі, орієнтовані на товар; 2) Продажі, орієнтовані на продавця; 3) Продажі, орієнтовані на покупця.

Здійснемо класифікацію моделей продажів з погляду головного системоутворюючого критерію – фокусу продажів. Під фокусом продажів розуміється головна ідея, що визначає особливості процесу продажів з погляду досягнення їхнього основного результату – угоди.

Найбільш цікавим з погляду реалізації споживчих товарів є розходження в принципах продажів. Так, принцип «орієнтація на покупця» при реалізації продукції переносить акцент із поняття “продаж” на поняття «купівля», що видозмінює місію торговельного персоналу й основні задачі, що стоять перед ним. Для досягнення максимального результату тепер потрібно не продавати товар, а допомагати споживачеві його купити. Даний принцип можна назвати основним при побудові моделей продажів підприємства, що орієнтується на покупця.

Слід зазначити, що в якості основної маркетингової концепції, на якій будується модель продажів, орієнтованих на покупця, часто пропонують використовувати концепцію маркетингу стосунків.

Застосування ж моделі продажів, орієнтованих на покупця, передбачає забезпечення покупцям зручності купівлі, налагодження зворотного зв'язку з ними, підтримку лояльності до товару і місця продажу. Тому в умовах орієнтації підприємства на задоволення потреб кінцевого споживача повинен бути сформований комплекс маркетингових інструментів, здатних забезпечити не тільки збут товарів за межі підприємства, але і їхнє доведення безпосередньо до покупця. Мова йде про комплекс продажів, який пропонується розглядати в якості третьої складової системи «маркетинг-мікс» підприємства. Комплекс продажів можна визначити як систему взаємопов'язаних маркетингових інструментів, що використовуються підприємством для забезпечення продажів вироблених товарів споживачам відповідно до їхніх потреб на основі підтримки довгострокових партнерських стосунків з учасниками розподільної мережі та споживачами.

Комплексність в даному визначенні – це принцип побудови маркетингових інструментів щодо реалізації товару, що виявляється в певній структурі, ієрархії, логічній послідовності та взаємозв'язку елементів системи для досягнення єдиної мети. Взаємозв'язок його інструментів відображає використання системного підходу до вирішення проблеми реалізації виробленої продукції та дозволяє забезпечити баланс сил між фізичним переміщенням товару за межі підприємства і безпосереднім спілкуванням зі споживачем для найкращого задоволення його потреб. Виробник продукції для успішного функціонування свого підприємства повинен реалізувати свою продукцію в найкоротший термін і з одержанням прибутку. Тому технологія організації ефективного продажу – найважливіша й актуальна задача кожного підприємства.

УДК 339.13

Гетун Д. В., Бурліцька О. П.

Getyn D. V., Burlitska O. P.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У СФЕРІ ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ

THEORETICAL ASPECTS OF MARKETING SERVICES IN THE SPHERE OF ENTERTAINMENT AND ENTERTAINMENT
Увага до сфери відпочинку і розваг з боку бізнесу продовжує зростати, незважаючи на те, що не завжди виявляються причини неуспішності багатьох цих проектів, а ступень використовуваних можливостей розважальних структур залишається на низькому рівні. Маркетингові служби обіцяють нові вигоди від розважальних центрів, але перед споживачами повстають питання їхньої цінності для користувачів, новизни відчуттів. Проблема полягає в тому, як оцінити, ефективну діяльність таких центрів, як підійти до виміру цієї ефективності і в яких одиницях її вимірювати - як і раніше, залишається актуальною.

Функції розважальних центрів давно описані, і розширювати їх без твердого обґрунтування не варто. Але якщо розглянути модель створення споживчої цінності послуг, що надаються користувачам, то розважальний центр стає ключовою ланкою, без якої для постачальників таких послуг корпоративні ринки залишаються закритими, а корпоративні користувачі не мають інтересу до пропонованих послуг. Теоретичні і прикладні аспекти маркетингу послуг розглядалися в роботах таких учених, як Е. Діхтль, Д. Деніелс, Ж. Жалле, Дж. Еванс, Ф. Котлер, Р. Ланкар, Ж. Ламбен, М. Портер, Т. Арасланов, Е. Голубков, Н. Капустіна, та ін. Проте в літературних джерелах відчувається гостра нестача наукових досліджень щодо стимулювання збуту в сфері торгівельно-розважальних послуг.

Зростання купівельної активності українців сприяє збільшенню кількості торговельних підприємств, що функціонують на ринку. До числа таких компаній відносяться торгово-розважальні комплекси (ТРК), відвідуючи які клієнти можуть здійснювати покупки та користуватися різними послугами. Висока конкуренція між торговими центрами змушує компанії не тільки створювати максимально комфортні умови для відвідувачів, але й розробляти та впроваджувати ефективні програми просування, які дозволяють залучати до торгівельного комплексу увагу різних груп громадськості. Найбільш актуальним для даної сфери бізнесу засобом просування є стимулювання збуту, що сприяє збільшенню кількості клієнтів і зроблених ними покупок у період проведення стимулюючого заходу.

Якщо розглянути модель створення споживчої цінності послуг, що надаються користувачам, то розважальний центр стає ключовою ланкою, без якої для постачальників таких послуг корпоративні ринки залишаються закритими, а корпоративні користувачі не мають інтересу до пропонованих послуг. Таким чином, структура організації будь-якого атракціону або іншого місця відпочинку впливатиме на те, чи створить воно додаткову цінність або, навпаки, зменшить споживчі цінності, закладені розробниками в систему розважального центру. Сервісний підхід до побудови розважального центру є відповіддю на вимоги до підвищення якості індустрії розваг. Але, як відомо, практики індустрії розваг довгий час не оперували такими поняттями, як «клієнт», «продуктовий портфель» і т. ін. Процеси розваг і відпочинку не орієнтовані на різновиди споживача. Навпаки, вони орієнтовані на монополію розважального центру. Маркетинговий погляд на послуги у сфері відпочинку і розваг це те ж саме, що й маркетинговий погляд на продаж будь-яких продуктів і надання послуг. Це, у першу чергу, маркетинг-мікс (4P), брендинг і орієнтація на клієнта.

УДК – 339

Голда Надія

Golda Nadiya

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ МЕДІА РИНКУ УКРАЇНИ

FEATURES OF MEDIA MARKET OF UKRAINE
На ринку реклами України, по усіх медіа-каналах ми бачимо стійкий ріст. Проте, слід диференціювати молоді та вже сформовані медіа-носії.

Оскільки телебачення має найбільшу сферу охоплення та, відповідно, і впливу, телереклама є одною з найдорожчих, тому ринок телереклами є одним з найбільших у фінансовому плані.

Друге місце по капіталооборотах ділять між собою ринки реклами в друкованих ЗМІ та зовнішньої реклами. Ці ринки, також, сформувалися відносно давно і є стабільними. Зовнішня реклама, а також реклама в друкованих ЗМІ має не такий вплив як телевізійна реклама (і по широті охоплення аудиторії і по психо-соматичному впливу), тому її ціна є дешевшою, а кількість капіталів на ринку – меншою. Дану величину капіталооборотів, забезпечує велика насиченість обох рекламних ринків.

Слід зазначити, що кількість друкованих ЗМІ постійно зростає, а це призводить до зменшення ефективності одного, окремо взятого рекламного звернення в одному ЗМІ, за рахунок розпорошення та сегментування аудиторії. З іншого боку, такий стан речей, дозволяє чітко виділити сегмент споживачів, на яких повинна працювати реклама. Отже, для спеціалізованих товарів чи послуг, що передбачають чітке сегментування, дана ситуація дозволяє збільшити ефективність рекламних звернень, при цьому знизивши загальні затрати на рекламні кампанії. Для товарів чи послуг широкого загалу, що не мають чіткої сегментації, дробіння ринку друкованої реклами призводить до здорожчання рекламної кампанії в цілому, або зниження її ефективності.

На ринку зовнішньої реклами спостерігаються тенденції стабільного росту за рахунок збільшення як кількості самих рекламо-носіїв так і урізноманітнення їх видів.

Ринок радіо реклами за обсягами капіталооборотів є значно менший за вищеописані ринки. Така ситуація пояснюється низкою факторів: відносно дорогий ефір на фоні відносно невеликої ефективності; відносно мале охоплення аудиторій; сегментування аудиторії відбувається за її меломанськими уподобаннями, а не за віком, рівнем доходів, тощо. Проте в 2015-2016 роках відбулася масова сегментація радіостанцій по регіонах, за музичними уподобаннями. На місцеві ринки вийшли медіа-корпорації, що пропонують групування музики за напрямками та стилями на певних радіостанціях. Таке сегментування дозволяє чіткіше спрямовувати рекламу на потрібні аудиторії.

Ринок Інтернет реклами – наймолодший рекламний ринок України, що демонструє найбільші тенденції росту за останні роки. В цей час, спостерігається початок Інтернет буму, що триває і зараз. До аудиторії інтернет-споживачів, яка до того складалася переважно з молоді та підприємців, приєднуються середньостатистичні споживачі. Поява соціальних мереж призводить до ще більшого зростання кількості інтернет-споживачів. Ринок інтернет-послуг росте лавиноподібним методом. Відповідно до росту ринку самого інтернету, розпочинається ріст ринку Інтернет реклами. Можливості ІТ-технологій, дозволяють рекламодавцям чітко сегментувати рекламу і виводити рекламні звернення чітко на цільову аудиторію. Такі можливості Інтернет реклами роблять її найефективнішою серед інших, а стрімкий ріст ринку Інтернет послуг – робить даний вид реклами одним з найперспективніших.
УДК: 339

Куштинець Олександр

Kushtinets Alexander

Науковий керівник: к.е.н., доцент Голда Н.М.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Послуги із закупівлі, постачання та збуту продукції

SERVICES FOR PURCHASE, SUPPLY AND SUPPLY OF PRODUCTS
Попит на послуги з транспортного експедирування зумовлені розвитком централізованих перевезень вантажів, унаслідок чого автомобільному транспорту часто передаються функції, пов'язані з виникненням або завершенням процесу перевезення вантажів на інших видах транспорту. Автомобільні підприємства чи спеціально створені транспортно-експедиційні організації виконують весь комплекс операцій з відправлення вантажів залізничним, водним та повітряним транспортом, одержання від них вантажів і доставки їх одержувачам, проведення розрахунків за перевезення тощо.

Традиційно послуги, пов'язані з перевезенням вантажу (експедирування), включають:укладання договору перевезення вантажу; перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним клієнтом; доставку вантажів перевізникові зі складів вантажовідправників і від перевізника – на склади одержувачів; оформлення накладних на вантажі, що відправляються; оформлення одержання вантажів, що прибувають; перевірку кількості та стану вантажу, його навантаження та ш і вантаження; оплату мита, зборів та витрат, покладених на клієнта; зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення; одержання необхідних для експорту та імпорту документів; виконання митних формальностей тощо. Транспортні послуги тісно плв’язані з сервісом.

Сервіс є комплексом послуг у сфері обігу та споживання, пов'язаних з товаром і спрямованих на забезпечення надійної працездатності його протягом строку експлуатації за заданими виробництвом характеристиками (цінностями). Попит на надання комплексу послуг (обслуговування) залежить від споживчих цінностей товару. Найбільшим є попит на сервісне обслуговування при збуті машинно-технічних виробів та при забезпе­ченні матеріалами для виготовлення продукції виробничо-технічного призначення.

Ці послуги є суттєвим фактором у визначенні якісних характери­стик товару на конкурентному ринку. Для виробника це важливий засіб боротьби за стабільну діяльність та завоювання потенціальних споживачів, для яких у багатьох випадках споживчий вибір визначається не цінами, а забезпеченням необхідного обслуговування в процесі експлуатації.

Система фірмового обслуговування машинно-технічної продукції виробничого призначення та складної побутової техніки є важливою складовою товарної політики підприємства-виробника та фактором конкурентоспроможності продукції, що випускається. Якісні послуги з підготовки товару до продажу дають можливість продемонструвати в процесі продажу весь набір характеристик товару, що розширює споживчі властивості його та сприяє заохоченню до купівлі покупців з різними споживчими уподобаннями.

Високий рівень обслуговування в процесі купівлі товару сприяє підвищенню фірмового іміджу не тільки продавця, а й торгової марки виробника товару. Ефективне обслуговування є інструментом стимулювання у прийнятті позитивного рішення про купівлю технічно складної продукції. Післяпродажні послуги, які надаються у сфері виробничого або особистого споживання, включають гарантійне обслуговування та післягарантійне обслуговування – сервісний бізнес.

УДК: 339

Лісова Ірина

Lisova Iruna

Науковий керівник: к.е.н., доцент Голда Н.М.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Розвиток туризму в Україні

DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE
Розвиток сучасного туризму в Україні носить двоякий характер стосовно організаційнійної структури, спрямованості розвитку, в стані якісних і кількісних характеристик.

З одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється як кризовий, пов'язаний з різким падінням досягнутих раніше об'ємів надання туристичних послуг, скороченням матеріальної бази туристичної галузі і значною невідповідністю потребам населення в туристичних послугах.

З іншого боку, наголошуються високі темпи будівництва туристичних об'єктів, що відповідають світовим стандартам, значне зростання кількості числа туристичних організацій по всій території України. Тому туристичні підприємства для успішної роботи та «завоювання» своєї ніші на ринку послуг повинні використовувати маркетингову діяльність, щоб розпізнати, ідентифікувати і оцінити існуючий або прихований попит на послуги, які підприємство пропонує або може запропонувати, і спрямувати зусилля фірми на розробку, виробництво, розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг.

Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку національної культури і створює сприятливі умови для туристичної діяльності. Основними напрямами державної політики в області туризму є залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України та створення ефективної системи туристської діяльності для забезпечення потреб внутрішнього та іноземного туризму.

Подальший розвиток туристичної галузі України стримується відсутністю належної інфраструктури, закладів комплексного обслуговування туристів. Облаштування міжнародних транспортних коридорів закладами такого типу значно пожвавив би інтерес до нашої держави і збільшив би надходження у бюджет.

Сьогодні найбільшою проблемою є пошук інвесторів для розбудови готельного господарства, закладів сервісного обслуговування європейського типу, для реставрації, реконструкції історико-архітектурних пам’яток з метою їх раціонального екскурсійно-туристичного обслуговування.

Туристично-рекреаційна діяльність як соціальне економічне явище характеризується значною глибиною проникнення і складністю взаємозв’язків між її елементами. Туристично-рекреаційні підприємства і організації повинні вписуватися в єдину систему регіонального управління та організаційно-економічного механізму господарювання, метою яких є забезпечення постійної та довготривалої конкурентноздатності на ринку. При цьому обґрунтування організаційно-економічного механізму ефективної туристично-рекреаційної діяльності повинне враховувати сукупну дію ряду об’єктивних і суб’єктивних чинників, які в тій або в іншій мірі визначають реальні умови його реалізації.

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного туризму на міжнародному рівні і зниження економічного ризику в умовах ринкових відносин між туристичними організаціями можуть бути забезпечені лише за використання основоположних теоретичних і практичних розробок з маркетингу.

УДК: 339

Микитюк Софія

Nikitiuk Sophia

Науковий керівник: викладач-методист, Обуд О. П.ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»

ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ

INNOVATIVE ADMINISTRATION OF SERVICES ON THE BASIS OF MARKETING APPROACH
Відповідно до розвитку ринкових відносин, зростання витрат і неможливості стандартизації якості послуг усе більше підприємств сфери послуг починають проявляти інтерес до маркетингу. Стали широко користуватися окремими галузями сфери послуг елементи маркетингу для забезпечення високого рівня обслуговування населення.

Сучасний етап розвитку соціально орієнтованого суспільства передбачає формування індустріально-сервісного характеру економіки. Перехід економіки до соціально орієнтованих ринкових відносин, які націлені на всебічну активізацію людського фактора, на послідовне вдосконалення умов побуту і праці людей, а також більш повне, якісне задоволення їх зростаючих потреб, передбачає переважний розвиток «третинного» сектору економіки поряд з індустріальним. Добробут людини і задоволення його соціокультурних потреб, зростання сервісного сектору економіки виступають найважливішою характеристикою прогресивного розвитку соціально орієнтованого господарства. Реформи, що проводяться сьогодні в економіці України, викликали глибокі зміни у всіх сферах. Результатом ринкових реформ стало переосмислення ролі сфери послуг в економічному розвитку країни, створенні ВВП, вирішенні цілого комплексу соціально- економічних проблем в умовах ринкової економіки. У той самий час подальший прогрес неможливий без всебічного і об'єктивного аналізу тенденцій розвитку ринку послуг та розроблення стратегії розвитку даної галузі.

У зв'язку з поступовим переходом на пріоритети товарного виробництва відбувається помітне пожвавлення економічної діяльності в усіх галузях національного господарства. У зв’язку з цим відбувається поступове збільшення обсягу наданих послуг населенню, а, отже, дана тенденція несе із собою сприятливі зміни у структурі сфери послуг. Очікувані позитивні зміни висувають на перший план необхідність формування стратегії розвитку сфери послуг у рамках удосконалення механізму розвитку сфери послуг. Практичну дію механізму управління розвитком сфери послуг передбачають постійний аналіз та уточнення цілей розвитку, завдань, наявних розробок з урахуванням зміни соціально-економічної ситуації, що вимагає, у свою чергу, проведення коригування розроблених раніше засобів і методів державного регулювання сфери послуг з перенесенням горизонту планування на більш перспективний період.

На сьогоднішній день здійснення реформ у сфері послуг відбувається в умовах старих управлінських структур і методів, які склалися при попередніх виробничих технологіях. Така ситуація негативно впливає на загальну ефективність діяльності галузі, тобто гальмує розвиток сфери послуг у цілому, а отже, вимагає впровадження нової стратегії розвитку. Особливе значення для розвитку в даних умовах являє стратегія інновацій. Стратегія інновацій передбачає набуття конкурентних переваг за допомогою створення принципово нових послуг або задоволення існуючих, або потенційних, споживачів новими послугами. Обравши дану стратегію, пропонується розроблення низки заходів щодо впровадження інновацій у кожну з галузей сфери послуг, а також збільшення частки сфери послуг у ВВП країни за рахунок коливань рентабельності продажів або створення нового сегменту споживача, а також впроваджень нових технологій виробництва послуг. Статистичний аналіз показує, що діяльність із створення і впровадження інновацій характеризується, з одного боку, високим рівнем ризику, з іншого – високим рівнем прибутковості.

Одним з етапів розроблення стратегії є визначення основних напрямків вирішення проблеми, яке передбачає цілеспрямований аналіз, складання витрат і прогнозування результатів реалізації різних варіантів інноваційних змін окремих елементів проблемної системи та її зовнішнього оточення. Для кожної окремо взятої проблеми можуть бути сформовані типові направлення рішень. Дії за рішенням різних проблем, локалізованих у досліджуваній системі, взаємозв'язані між собою спільністю заходів щодо поліпшення характеристик використовуваних ресурсів у ході реалізації різних стратегій у цілому. Ця обставина ускладнює загальний процес формування стратегії.

На сьогоднішній день упровадження ринкових інновацій є гострою проблемою розвитку ринку послуг у цілому у зв'язку з відсутністю інтерферентності, тобто функціонування системи розпадається на складові, зменшується взаємовплив окремих ринкових факторів розвитку і руйнується цілісність маркетингового підходу.

Однак, аналізуючи зростання зацікавленості у використанні маркетингових інструментів, необхідно зупинитися на існуванні великої кількості факторів, що обмежують можливості розвитку маркетингових технологій у сфері послуг, а саме: − несприятливі фактори зовнішнього середовища, які пов'язані з відставанням розвинених цивілізованих ринкових відносин; − непослідовність інвестиційної державної політики; − відсутність повноцінного регулювального впливу з боку держави на розвиток галузей сфери послуг, які потребують цього впливу.

УДК: 339


Обуд Ліля

Obud Lilіа

Науковий керівник: к.е.н., доцент Голда Н.М.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Управління сферою послуг

MANAGEMENT OF THE SERVICES SECTOR
Проникати на інші ринки з послугами складніше, ніж з товаром. Це зумовлено специфікою послуг. З іншого боку, створення послуги вимагає наявності певних відносин не тільки в економіці, але й у політиці. Умовно виділяють три рівні регулювання послуг:

Одна з подальших проблем в оцінці характеристик послуги у створенні стратегії позиціонування полягає в тому, що деякі характеристики легко обчислити, тоді як інші є якісними й дуже суб'єктивними. Ціна, наприклад, — величина кількісна. Пунктуальність транспортних послуг можна визначити у відсотках, які б виражали час відхилення прибуття потягів, автобусів або літаків від розкладу. Обидві ці величини прості для розуміння, й тому їх можна узагальнювати. Але такі характеристики, як якість особистих послуг або ступінь фешенебельності готелю – якісні й тому піддаються індивідуальній інтерпретації. Хоча у випадку з готелями мандрівники можуть бути готові довіряти оцінці незалежних оцінників, експертів.

У створенні конкурентної позиції підприємство сфери послуг повинно використовувати стратегію позиціонування, яке передбачає процес створення й утримання визначеного відмінного місця на ринку для організацій і/або окремого продукту. Дж. Траут розкриває сутність позиціонування за допомогою таких чотирьох принципів.

1. Компанія повинна сформувати ставлення до себе у свідомості своїх цільових споживачів.

2. Це ставлення має бути однозначним і асоціюватися з однією простою й постійною ідеєю.

3. Ставлення має виділяти компанію серед конкурентів.

4. Компанія не може бути всім для всіх. Вона мусить сфокусувати свої зусилля у певному секторі послуг й серед певного кола споживачів.

Ці принципи є дійовими для будь-якого типу організації, яка змагається за споживачів. Таким чином українська державна поштова організація конкурує з приватними кур'єрськими фірмами; державні неприбуткові лікарні жорстко конкурують одна з одною і з приватними фірмами, що опікуються здоров'ям громадян; музеї конкурують не лише з іншими музеями, а й з альтернативними формами навчання, розваг і відпочинку. Ринок освіти для дорослих є надзвичайно конку­рентним. На ньому діють як неприбуткові, так і прибуткові організації. Аби бути ус­пішними, навчальні організації потребують чіткого усвідомлення своїх завдань і визначення власної позиції, що виділяє їх поміж конкурентами, привертаючи у такий спосіб потенційних студентів.

Розуміння концепції позиціонування - ключ до створення ефективної конкурентної позиції. Ця концепція, звичайно, не обмежується сферою послуг. Вона виникла й набула поширення у маркетингу упакованих товарів. Але вона пропонує цінну стратегію, змушуючи менеджерів послуг аналізувати існуючі пропозиції фірми. Позиціонування відіграє основну роль у ринковій стратегії, оскільки воно по­єднує аналіз ринку й аналіз конкуренції у внутрішньому корпоративному аналізі. На основі трьох згаданих вище видів аналізу може бути виведене поняття позиціонування, що дасть можливість організації, яка надає послуги, відповісти на запитання: що є нашим продуктом (або концепцією послуги), чого ми можемо з ним досягти і яких заходів для цього маємо вжити?
УДК: 339

Пастущин О.М.

Pastushchyn O.M.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Піняк І.Л.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Управління маркетинговими комунікаціями ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

MANAGEMENT BY MARKETING COMMUNICATIONS OF TOURIST ENTERPRISES
Комунікація – це процес, який здійснюється за допомогою слів, букв, символів та жестів, це спосіб, за допомогою якого висловлюється ставлення одного працівника до знань і розумінь іншого, досягається довіра, взаємосприйняття поглядів тощо.

Розвиток ринкових процесів в Україні, у світове економічне співтовариство потребує певних змін у визначенні пріоритетних форм, методів і напрямів господарської активності. 

На сьогодні однією із найважливіших соціально-економічних галузей світової економіки є туризм. Він суттєво впливає на розвиток політичних, економічних, соціальних та інших відносин  у міжнародному масштабі, стає змістом та стилем життя для багатьох людей.

Україна володіє різноманітними туристичними ресурсами, значним потенціалом для розвитку міжнародного туризму, тому має всі шанси, щоб увійти до найбільш розвинених у туристичному відношенні країн світу, але на цьому шляху існує багато проблем.

Сучасний стан ринку туристичної галузі обумовлюється жорсткою конкуренцією, що спонукає підприємства до боротьби, в якій вже недостатньо створити якісний туристичний продукт, необхідно грамотне використання системи маркетингових комунікації, яка забезпечує формування позитивного іміджу фірми, просування продукту за ринок, привернення уваги покупців та постійне збереження їх прихильності. Використання маркетингових комунікацій є одним з вагомих важелів впливу на вибір споживача та його наступне сприятливе ставлення до туристичної фірми.

Призначення маркетингових комунікацій туристичних підприємств полягає в: • інформуванні потенційних клієнтів про саме підприємство та його продукт;

 • переконанні клієнтів у тому, що продукт даного підприємства задовольнить їхні потреби;

 • нагадуванні клієнтам і майбутнім споживачам про готовність обслуговування та мотивування до придбання запропонованих послуг;

 • підтримуванні контактів із існуючими клієнтами тощо.

Успішна діяльність туристичних підприємств повинна забезпечуватися необхідними потоками інформації, які формують систему комунікацій. Якщо внутрішні комунікації здійснюються всередині підприємств, то зовнішні комунікації здійснюються між підприємствами і окремими людьми, групами, з якими воно взаємодіє. Загалом, маркетингові комунікації – це вся сукупність повідомлень, спрямованих від підприємства до споживача, покликані створити уявлення про загальну маркетингову стратегію за допомогою направлення їм спеціальних повідомлень з метою зацікавити їх або прийняти певну точку зору .

Виходячи з аналізу сучасних концептуальних підходів до процесу управління системою маркетингових комунікацій, доведено, що найбільш перспективною є практичне застосування концепції інтегрованих маркетингових комунікацій.


УДК: 339

Піняк І.Л., Гайдуцька Ю.Б.

Pinyak I.L., Gaidutska Y.B.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

використання засобів стимулювання для продажу молочних продуктів

USE OF SMALLING PRODUCTS FOR SELLING DAIRY PRODUCTS
Молочна продукція та молоко займає вагоме місце в раціоні харчування кожного громадянина України. Дана продукція є популярною через те, що люди звикли вживати молочні продукти і ціни на них не є досить високими. Товари цієї групи належать до FMCG (fast moving consumer goods), а якщо бути більш конкретним – продукти щоденного споживання, яким властивий стабільний попит, короткострокове використання та розгалужена мережа збуту.

Молокопереробні компанії мають величезний ринок конкурентів, що стимулює працювати краще, а також споживачів, які використовують і купують дану продукцію, постійно, бажають отримувати новіші, цікавіші і звичайно ж смачніші види продукції. Головним завданням підприємств, які займаються продажем молочних товарів, є досягнення максимального задоволення потреб споживачів, які в результаті дають прибуток підприємству. Одним із вагомих інструментів досягнення поставлених задач є стимулювання збуту. Для якісного і правильного стимулювання збуту потрібен правильний і раціональний підхід.

В результаті багаточисленних експериментів і дослідів було виявлено і розроблено ряд засобів стимулювання збуту для різних видів товарів. Основними засобами стимулювання збуту для продажу молочної продукції можна вважати :


 1. Зразки;

 2. Купони;

 3. Премії;

 4. Упаковка за пільговими цінами.

У місцях продажу дуже часто влаштовують певні виставки або ж демонстрації, які стимулюють продаж товару. Проте, варто враховувати і витрати на даний захід. Часто результат є нульовим, оскільки весь отриманий прибуток покриває додаткові витрати на організацію такого заходу.

Різноманітні лотереї та конкурси призначені для того, щоб дилери та власний торговельний персонал мали бажання просувати і стимулювати збут даної продукції за певний проміжок часу. В такій ситуації приз отримає особа, яка досягла найкращих результатів.

Спеціалізовані виставки допомагають виробнику привернути до купівлі інших додаткових споживачів, також підтримувати контакти з партнерами і в загальному збільшувати обсяг продажу. Їх завдання:


 • Показати усі властивості товару;

 • Приблизно оцінити можливий попит на товари;

 • Налагодити контакти з новими партнерами;

 • Зробити порівняльну характеристику власної продукції із конкурентною;

 • Показати свій спектр можливостей партнерам;

 • Укласти різноманітні договори, контракти, угоди.

Отже, використання засобів стимулювання збуту – дуже складний і клопіткий процес. Потрібно докласти максимум зусиль для правильної організації і використання цих засобів, адже саме від цього залежить прибуток підприємства і його потенційні можливості.
УДК: 339

Піняк І., Пастущин О.

Pinyak I., Pastushchin O.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Використання звуку в формуванні іміджу магазину

Use of sound in the shaped image of the store
На сьогодні важливим завдання для будь-якої компанії є виділитися серед величезної кількості конкурентів на ринку, залучити більше покупців і зробити їх своїми постійними клієнтами. Це необхідно для зростання обсягу продажів та збільшення прибутку а також досягнення високої конкурентоспроможності. Головними способами залучення уваги споживача до своїх товарів є використання нетрадиційних торгових марок, це: об'ємні, звукові, ароматичні, мультимедійні (рухомі), та інші. Отож, розглянемо детально звукові марки.

Звукові товарні знаки (марки) – це музично оформлений текст гімну фірми, адреси, назви продукту тощо.

Музика, що грає в магазинах, торгових центрах або кафе вже давно використовується всіма досвідченими бізнесменами, для залучення більшої кількості клієнтів. Потужні компанії міжнародного рівня розуміють, що це дуже вигідний вид маркетингу, адже завдяки йому продаж підвищуються в декілька раз.

Створюючи приємну атмосферу і покращуючи настрій покупців після важкого робочого дня фонова музика стає потужним маркетинговим апаратом. Самі магазини покращують свій імідж і стають більш оригінальними і не схожими один на одного, що в підсумку збільшує товарообіг.

В наш час підприємці дуже часто звертаються до професіоналів для підбору кращої музики для їхніх магазинів і торгових центрів. Причина в тому, що необхідно вибрати якісну апаратуру, заповнити безліч бланків на покупку музики і її законне використання. Для того щоб це визначати й існують окремі організації, які вирішують всі питання щодо технічної та юридичної сторони.

Найбільш зажаданими та популярними жанрами є джаз, інструментальна музика або лаундж. Саме під ці мелодії покупці охочіше купують. Так само, англійські хіти в спокійному стилі і вітчизняна музика допомагають залучити більше клієнтів.

Музику потрібно пристосовувати до магазину.

Пролаючи одяг для підлітків, потрібно підібрати пісня, які слухають люди цього віку.

Продаючи стильний одян, музика повинна бути гармонійною та вишуканою. Також продажі повинні стимулюватися ритмом музики.

Згідно з аналізом маркетологів, повільна інструментальна музика здатна збільшити час перебування покупця в магазині на 17%, це розслабляє їхню психіку і покупці здійснюють імпульсивні покупки. Що стосується грошей, то витрачаються вони в середньому на 38% більше, ніж при звучанні швидкої та енергійної мелодії. Саме тому, повинні лунати саме повільні мелодії без різких звуків в магазинах вище середнього класу, де не буває багато людей, але вони здатні зробити імпульсивні покупки на одиниці більше, ніж планували.

Отож, підсумовуючи вище викладене, можна стверджувати, що повільна музика здатна збільшити час перебування покупця в магазині та збільшити кількість проданої продукції.

УДК: 339


Пельчер М.В.

Pelcher M.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Піняк І.Л.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Виявлення загроз функціонування підприємств індустрії краси

Detection functioning of enterprises of beauty industry
На даний момент, великою популярністю користуються послуги салону краси. Кожна жінка прагне бути чарівною та доглянутою, тому вона шукає особливе місце, де їй нададуть широкий спектр косметичних послуг. Кожного року кількість таких закладів зростає, тому для ефективного функціонування, кожен із них повинен використовувати маркетингові вміння, які є вагомою частиною салонного бізнесу.

Метою написання даного дослідження є визначення особливостей впровадження маркетингової діяльності в салонах краси з метою підвищення успішної діяльності.

Суть маркетингу в салонах краси полягає в тому, що діяльність з дослідження, організації та задоволення як існуючих клієнтів, так і майбутніх в результаті приведе до встановлення кращих відносин із споживачами. Ефективне управління маркетингом дозволить вивчити ринок індустрії краси і передбачить можливу реакцію на нові послуги.

Провівши ряд досліджень можемо сказати, що потенціал для розвитку мають всі салони краси, проте існує низка загроз, які можуть негативного вплинути на їхню діяльність. По-перше, прикладом перешкоди на шляху розвитку салону є науково-технічний прогрес. Так, не завжди інновації можуть стати корисними. Наприклад, якщо салон придбав нове обладнання, то при появі сучасніших технологій, він буде і надалі користуватися цим обладнанням до тих пір, поки повністю не окупиться вартість придбаного засобу праці. По-друге, нестабільна економічна ситуація в країні знижує купівельну спроможність клієнтів, тобто падає попит на послуги, які пропонує салон. По- третє, зростання кількості салонів, які пропонують ті ж самі послуги також призводить до зменшення попиту.

Для того, щоб підвищити конкурентоспроможність ми пропонуємо:

- правильно встановити ціни на послуги. При визначенні вартості послуги необхідно керуватись можливостями ринку. Вона повинна бути трохи вище собівартості. Проте, потрібно пам’ятати, що для заохочення клієнтів не обов’язково здешевлювати послуги. Низька ціна послуги може поставити під сумнів поняття її якості;

- детально вивчити цільову аудиторію та зрозуміти, які види послуг її приваблюють та максимально сприяти розширенню клієнтури. Наприклад, статистика показує,що більшість клієнтів салону є жінки, які виховують дітей. В такій ситуації було б доцільно облаштувати кімнату для дітей 3 -12 років. Таке рішення задовільняє потреби як споживачів, так і самого закладу;

- проводити активну рекламну кампанію. Використання телевізійної реклами, реклами у міських журналах, Інтернет-реклами – все це дозволить проінформувати споживачів із послугами салону та розширить базу клієнтів;

- для ефективного просування в бізнесі необхідно вивчати не тільки сьогоднішні потреби, а й робити прогнози на майбутнє.

Підсумовуючи вищевикладене, слід сказати, що місія салону – це бережне створення краси, здоров’я та успішності для клієнтів. Маркетинг дає можливість вийти на якісно новий рівень розвитку таких закладів.


УДК: 339

Цимбалюк Михайло

Tsymbalyuk Mikhail

Науковий керівник: к.е.н., доцент Голда Н.М.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тенденції розвитку ринку туристичних послуг TRENDS OF DEVELOPMENT OF MARKET OF TOURIST SERVICES
Туризм упродовж усієї історії свого економічного існування переконливо утримує репутацію специфічної сфери, яка динамічно розвивається у складі галузей обслуговування і посідає все більш помітне місце в світовій економіці за показником швидкості обігу капіталу, кількості зайнятих, обсягом експорту послуг, в якості джерела доходів для національних бюджетів. Рівень споживання туристичних послуг є одним з важливих індикаторів якості життя. Вплив туризму на економіку України досить відчутний, адже туристиподорожуючи споживають різноманітні товари, користуються послугами, що сприяє наповненню місцевих бюджетів.

Україна має всі передумови для успішного розвитку туристичної галузі, адже за рівнем забезпеченості природними та історико-культурними ресурсами посідає одне з провідних місць в Європі. На даний час склалася сприятлива ситуація для інтенсивного розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму, існує достатній природний потенціал туристично-рекреаційних ресурсів, щоб стати Україні країною з розвиненою туристичною індустрією.

Якщо проаналізувати витрати туристичних підприємств на рекламу, то спираючись на дані державного комітету статистики, можна стверджувати, що найбільшої популярності серед туристичних підприємств за останні роки отримав Інтернет. Цей медіа-канал використовують як малі так і великі туристичні підприємства. Така ситуація пояснюється дешевизною даного носія і його доступністю для користувача, також об’ємом інформації, яку можна донести до кінцевого споживача. За останні роки в Україні туризм активно розвивається у всіх регіонах. Створені нові туристичні маршрути в Києві, на Івано-Франківщині, Луганську, Дніпропетровщині, Тернополі та інших областях. Зростає кількість туристів бажаючих відвідати Україну.

Найбільша кількість готелів та інших місць для тимчасового проживання є у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях, де кількість становить більше ста одиниць, а найменша кількість у Кіровоградській області. Тернопільська область за рівнем завантаженості готелями посідає чотирнадцяте місце серед 24 областей. Готельне господарство України хоч і розвивається прискореними темпами, все ж залишається далеким від світових стандартів. Лише 71% готелів мають у своєму складі ресторани, бари або кафе.

Розвиток туризму залежить від рівня розвиненості інфраструктури, яка повинна забезпечувати необхідні умови для надання туристичних послуг та, відповідно, високу якість обслуговування туристів. Туристи, які відвідують Україну, в основному прибувають з країн, які мають з нею спільний кордон, це так званий гостьовий туризм, який базується на родинних зв’язках. Перші місця в експорті-імпорті туристичних послуг України займають Молдова, Білорусь, Руминія, Польща та Угорщина, які забезпечують прибуття до України понад 90% іноземних туристів. Через територію України проходять міжнародні транспортні магістралі, які відіграють важливу роль для подальшого розвитку ринку туристичних послуг в Україні і є конкурентною перевагою для туризму, адже саме вони є першою ланкою ланцюга в успішному залученні туристського потоку іноземних громадян до країни.

СЕКЦІЯ

«ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ»
УДК 339.13

Баньковський Дмитро

Bankovskyi Dytro

Науковий керівник:к.е.н., доцент Шпилик С.В.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Сегментування ринку

market segmentation
У сучасних умовах ефективність маркетингової стратегії підприємства визначається перш за все коректністю виділення цільових ринкових аудиторій. Немає сенсу говорити про переваги чи недоліки комплексу маркетингу, якщо невірно визначено групи споживачів, на яких він націлений. Таким чином, сегментація ринку є найбільш критичним елементом у маркетинговій стратегії підприємства і формує основу для розробки маркетинг-міксу підприємства, виступаючи як один із основних методів конкурентної боротьби у сучасних умовах.

Застосування концепції ринкового сегментування дозволяє підприємству досягти максимальної результативності маркетингової діяльності шляхом використання своїх сильних сторін з урахуванням реальних умов на ринку. Метою сегментування – є максимальне проникнення підприємства на ці сегменти ринку замість того, щоб розпилювати зусилля по всьому ринку. Від того, наскільки правильно воно проведене, залежить успіх у конкурентній боротьбі. Сегментуючи ринок, слід пам'ятати про те, що різні групи покупців по-різному здійснюють купівлі товарів і послуг. Деякі покупці з легкістю витрачають значні суми грошей та ризикують, купуючи товари, які щойно з'явилися на ринку, інші навпаки. Інколи сегментування можна й не використовувати, масовий маркетинг виявляється більш успішним.

Масовий (недиференційований) маркетинг застосовують відносно продуктів підприємства, які важко представити на ринку з огляду на їх певні унікальні властивості. Наприклад, борошно, цукор, фарба тощо.

Диференційований маркетинг застосовують для більшості товарів широкого вжитку і він передбачає розробку комплексу маркетингу (4-«Р») стосовно кожного сегмента.

Концентрований (цільовий) маркетинг найчастіше застосовують на ринку товарів виробничого призначення і він передбачає розробку комплексу маркетингу, спрямованого на певний цільовий сегмент.

Цільовий маркетинг як захід, що спрямовує зусилля підприємства на обслуговування однієї чи кількох груп споживачів, які мають спільні потреби чи характеристики, передбачає певну послідовність етапів його успішного здійснення. У разі, коли ігнорується відповідна послідовність дій, зусилля, спрямовані на оволодіння цільовим сегментом ринку, можуть виявитися марними та призвести до значних матеріальних збитків.

Проте слід мати на увазі, що увесь процес сегментування ринку супроводжується підприємницькими ризиками, пов'язаними з небезпекою невдалого визначення сегмента, хибного позиціювання продукту тощо. Тому під час визначення цільових ринків фахівцям служби маркетингу слід ураховувати чинники ризику, які можуть виникати.

Отже, сегментація ринку на сьогоднішній день є не просто опцією, а необхідністю для будь-якого підприємства, яке прагне ефективно діяти та розвиватися в умовах посилення конкуренції та зростання запитів та вимог потенційних та наявних споживачів.

УДК 339.13; 659.2

Бучинський Валентин

Buchynskyi Valentyn

Науковий керівник:к.е.н., доцент Шпилик С.В.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Особливості формування маркетингової інформації

Features of the formation of marketing information
Ефективне управління маркетинговою діяльністю підприємства не- можливо без використання маркетингової інформації. Основним призначенням маркетингової інформації є зменшення невизначеності в процесі прийняття управлінських рішень і, як наслідок, зниження ризику прийняття помилкових рішень. Інформація є основним інструментом на шляху до отримання конкурентних переваг на промислових підприємствах. При дослідженні природи інформації використовують два основних підходи: атрибутивний, який трактує інформацію як властивість рухомої матерії, яка перебуває в структурності, впорядкованості, різноманітності її станів; функціонально-кібернетичний який розглядає інформацію як властивість певного класу матеріальних систем.

Серед сучасних напрямів роботи з системами маркетингової інформації в зарубіжних країнах виділяють три основні: впровадження нових методів збору та аналізу даних; формування нових підходів до аналізу ринку з допомогою мікромаркетингу і маркетингу баз даних; застосування нововведень в області організації наявних маркетингових даних, які втілились в концепції управління знаннями.

Система внутрішньої звітності, у будь-якої фірми існує внутрішня звітність, до неї належать показники: поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальних запасів, руху грошової готівки, дані про кредиторську і дебіторську заборгованості.

Система маркетингових досліджень – Маркетингові дослідження являють собою одну з найбільш важливих сторін маркетингу. У деяких випадках зібраної в системі сухі інформації недостатньо для прийняття обдуманого рішення, наприклад при наявності несприятливих симптомів, що є наслідком невідомої проблеми, або ж коли проблема вже відома, але не визначено спосіб її вирішення.

База даних – сукупність даних, організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв'язки між їх елементами; ця сукупність підтримує щонайменше одну з областей застосування.

Система маркетингової звітності – у сучасних умовах потреба в маркетинговій інформації постійно зростає — і фахівці з маркетингу часто відчувають брак достовірних, актуальних і вичерпних даних. Спроби вирішити проблеми збору та використання маркетингової інформації по! лягають у створенні систем, що акумулюють маркетингову інформацію, — маркетингових інформаційних систем.

Системи поточного інформаційного моніторингу, склад якої визначається такими чинниками: функціональне призначення СМ; область застосування та цільові установки з переліку вирішуваних задач; функції обробки інформації, покладені на СМ і визначені користувачем. Під структурою СМ розуміється спосіб встановлення взаємодії джерел інформації, БУСМ, об'єкта моніторингу (ОМ) і блоків.

Оскільки більшість маркетингових процесів на підприємстві є взаємопов’язаними, їх аналіз не може не враховувати всіх цих взаємозв’язків, тому саме комплексний підхід до збору та обробки даних дає змогу отримати релевантну інформацію для вирішення багатьох проблем. Саме вони є основними інструментами для вирішення безпосереднього завдання системи маркетингової інформації – створення інформаційного середовища для прийняття управлінських рішень.

УДК 339.13; 004.77

Вовчук Оксана, Шпилик Світлана

Vovchuk Oksana, Shpylyk Svitlana

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

SMM – просування у соціальних мережах

SMM – promotion in social networks
Сьогодні соціальні мережі займають значну частку життя більшості населення, тому таке явище як реклама у Facebook, Instagram, Twitter та інших соціальних мережах стає дедалі популярнішим. SMM просування у соціальних мережах — це один з найновіших і водночас найперспективніших напрямків промо в Інтернеті.

Основні напрямки SMM просування у соцмережах: створення та брендинг корпоративних сторінок (спільнот, груп) у них; контент-менеджмент (ведення сторінки, публікація постів, модерація коментарів); таргетована реклама та промо-пости; «розкрутка» сторінок (оффери, лайки тощо). Розглянемо основні кроки для збільшення продаж завдяки SMM.Каталог: bitstream -> lib


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

20 грудня 2017 року iconДвадцять сьома сесія Знам`янської міської ради сьомого скликання рішенн я від 17 лютого 2017 року №718
Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н. Клименко про стан виконання рішень міської ради станом на 01. 01. 2017 року, аналізуючи...
20 грудня 2017 року iconМетодичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України
України” від 3 грудня 2015 року №675 пропонуємо протягом 2016 року провести тижні історії під загальноукраїнським гаслом “Незалежність....
20 грудня 2017 року iconПроект порядок денний засідання дисциплінарної секції Вищої ради юстиції 08 грудня 2015 року
Юрченко В. Ю. від 19 листопада 2014 року щодо дій судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Дружиніна Костянтина...
20 грудня 2017 року iconБіографічні дані Романюка Миколи Ярославовича, Луцького міського голови в період з жовтня 2010 року до лютого 2017 року

20 грудня 2017 року iconБойко народилася 26 грудня 1976 року в м. Полтаві в сім'ї зі славного роду козака Мусія Чайки
Марія Володимирівна Бойко народилася 26 грудня 1976 року в м. Полтаві в сім'ї зі славного роду козака Мусія Чайки
20 грудня 2017 року iconСборник тезисов научных работ
Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної...
20 грудня 2017 року iconНародилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І Хелм Функе. Народилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І Хелм Функе
Народилася 10 грудня 1958 року в місті Дорстен. Батьки Карл-Хайнц І хелм Функе
20 грудня 2017 року iconВипуск 2 Культурно-мистецька Сумщина на сторінках періодичних видань : поточний бібліографічний список літератури за II квартал 2017 року / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Г. О. Федоренко. – Суми, 2017. – 24 с
Культурно-мистецька Сумщина на сторінках періодичних видань : поточний бібліографічний список літератури за II квартал 2017 року...
20 грудня 2017 року iconІван Андрусяк
Народився 28 грудня 1968 року в с. Вербовець Косівського району Івано-Франківської області


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка