33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 клСкачати 327,39 Kb.
Дата конвертації10.10.2017
Розмір327,39 Kb.


33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл

Ольга Чухілевич,

практичний психолог

навчально-виховного комплексу “Гімназія № 14»

Пояснювальна записка

Перед освітянами України, в тому числі і психологами, стоїть завдання не тільки формувати в учнів певні знання, вміння і навички, а й навчати їх способам самостійного дослідження, наукового пошуку, розвитку творчих здібностей. Одним із шляхів реалізації цієї задачі є введення до навчальних планів різноманітних спецкурсів та факультативів. Програма курсу «Психологія наукової творчості» є спробою вирішити проблему відсутності систематичної психологічної підготовки учнів, що хочуть займатися науковою діяльністю зі шкільної лави, беручи участь в олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт тощо.

Можливість реалізації нових цілей та завдань освіти потребує відповідної перебудови її змісту, введення нових предметів різних циклів, впровадження особистісно-орієнтованої системи навчання, використання активних форм і методів у процесі навчання. До базового навчального плану повинні включатися предмети, які підпорядковані меті формування наукового світогляду, пізнання довкілля, а також такі навчальні курси, які б дозволили учням одержати досвід пізнання самого себе, розуміння інших людей, механізмів і законів, що впливають на людські відносини, сформувати навички конструктивної взаємодії з оточуючими. Синтезом таких навчальних курсів може бути спецкурс «Психологія наукової творчості».

Науково-технічний розвиток та стрімкий прогрес суспільства формують потребу часу у освіченій, озброєній науковим світоглядом та сучасними науковими знаннями молоді. Потреба наукового підходу в тій чи іншій діяльності людини вимагає постійного підвищення рівня підготовки фахівців, творчого підходу до оволодіння знаннями, участі у проведенні наукових досліджень. Підвалини науково-дослідної діяльності закладаються в школі, де серйозна наукова робота формує необхідні якості майбутніх фахівців, розкриває нові шляхи в науці. Саме для тих учнів, що мають потребу науково рости і розвиватися, вбачають своє майбутнє в пізнанні законів розвитку і суспільства з метою впливу на них, і розраховані різноманітні спецкурси та факультативи. Пропонований спецкурс «Психологія наукової творчості» є результатом виконання проекту «Психолого-педагогічний супровід творчо обдарованих дітей різних вікових категорій» і призначений для підготовки учнів до науково-дослідницької діяльності. Спецкурс розрахований на учнів 10-х та 11-х класів, 1 півріччя, 1 годину на тиждень.

Становлення майбутнього науковця базується на вмінні організувати свою творчу діяльність. А це, в першу чергу, починається з вміння організувати свій робочий час, робоче місце і власний архів тощо. Науковець повинен вміти кваліфіковано вести ділове спілкування, ефективно працювати з інформацією, володіти методами як експериментальних, так і теоретичних досліджень, кваліфіковано обробляти та аналізувати отриману інформацію, зрозуміло і лаконічно доводити результати роботи до відома спільноти тощо. Саме такі вміння важливі для успішного результату наукової праці.Обґрунтування актуальності спецкурсу «Психологія наукової творчості»

Процес руху людської думки від незнання до знання називають пізнанням. Наукове пізнання – це дослідження, яке характерне своїми особливими метою і задачами, методами отримання і перевірки знань. Воно торкається сутності явищ, розкриває закони їх існування та розвитку, вказуючи тим самим можливості впливу на ці явища згідно з їх об’єктивною природою. Наукове пізнання покликане освітлювати шлях практиці, надавати теоретичні основи для вирішення практичних проблем.

У розвитку сучасного суспільства важливу роль відіграє наукова інформація, отримана в результаті наукового пізнання. Опановувати наукові підходи до отримання інформації учень починає в школі під керівництвом вчителя. Тому науково-дослідницька робота учня у межах навчального закладу включає:


 • Написання рефератів з конкретної теми в процесі вивчення шкільних дисциплін;

 • Виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, що містять елементи проблемного пошуку;

 • Вивчення додаткових інформаційних джерел поза шкільною програмою;

 • Виконання завдань дослідницького характеру, написання наукових робіт;

 • Підготовку до різноманітних олімпіад, конкурсів, змагань.

Кожен учень-дослідник повинен знати специфіку наукової творчості в цілому і конкретної галузі зокрема. У творчому процесі важливою є кропітка і добре організована праця. Біографії видатних учених свідчать про те, що всі вони були великими трудівниками, що їхні досягнення були результатом значної праці, величезного терпіння та посидючості, надзвичайної завзятості та наполегливості.

Ефективність наукової праці, оптимальне використання потенційних можливостей науковця залежить від раціональної організації праці. Чим вищий рівень організації праці науковця, тим більше результатів він може досягти за короткий термін. І навпаки, при незадовільній організації наукової праці подовжується термін виконання дослідження і знижується його якість, зменшується ефективність. Частина учнів спонукають самі себе та інтуїтивно організовують свій робочий час раціонально. Однак віддача безсумнівно була би більшою, коли б учні володіли системним, цілісним підходом до наукової організації праці, навчалися прийомам і методам ефективного розподілу та використання робочого часу, самоорганізації, плануванняМета і завдання спецкурсу.

Програма спецкурсу «Психологія наукової творчості» складається з тематичного плану, змісту навчального матеріалу, основних вимог до рівня навчальних досягнень, орієнтовного змісту практичних робіт. Метою спецкурсу є формування в учнів комплексу наукових знань з методики проведення наукових досліджень, аналізу й синтезу отриманих результатів, оформлення наукової праці і представлення наукових результатів в публікаціях та доповідях.Основні завдання спецкурсу:

 • Оволодіння типовими процедурами дослідження, структурними моделями викладення матеріалу і відповідними формами лінгвістики

 • Ознайомлення з методами збору, класифікації та аналізу наукової інформації, з особливостями дослідницького процесу, з правилами планування та написання наукових доповідей, наукових робіт.

 • За підсумками вивчення спецкурсу

учень повинен знати:

 • Які етапи включає науково-дослідний процес

 • Як вивчати і опановувати додаткові джерела інформації до інтелектуально-творчих конкурсів

 • Якими є критерії вибору теми наукової роботи

 • Як планувати дослідну роботу

 • Як читати і конспектувати наукову літературу

 • Яким чином висвітлювати історію вивчення образного питання

 • Які методи використовується в наукових дослідженнях

 • Як описувати отримані результати і доповідати про них

 • Якими є основні положення наукової організації праці юного науковця

Учень повинен вміти:

 • Планувати час для праці і відпочинку

 • Швидко та ефективно відновлювати сили

 • Опановувати стрес

 • Раціонально організовувати час

 • Працювати з фактичним матеріалом

 • Укладати каталоги використаних джерел

 • Систематизувати й коментувати отримані результати

 • Робити узагальнюючі і пояснюючі висновки.

Програма спецкурсу курсу «Психологія наукової творчості»

10 клас
Тема

Форма проведення

К-сть год

1.

Вступ. Психологічні основи наукової діяльності. Поняття про науку. Місце наукових знань в діяльності людини

лекція

1

2.

Основні поняття методології наукового дослідження. Інструменти творчості. Загальні принципи наукової праці. Галерея історичних портретів діячів науки

лекція

1

3.

Пізнавальні процеси людини і їх розвиток. Пам'ять, увага і їх місце в науковому пізнанні світу

практикум

1

4.

Мислення. Операції мислення. Логічне мислення як основа багатьох винаходів

практикум

1

5.

Уява і творчість. Креативність

практикум

1

6.

Здібності як психологічна особливість людини. Нахили, задатки, здібності, обдарованість. Види обдарованості

комбінований урок

1

7.

Самооцінка, мотивація, самоорганізація як спонукальні механізми наукової творчості

тренінг

1

8.

Емоційно-почуттєва складова творчого процесу

Лекція з елементами тренінгу

1

9.

Наукова організація праці. Розпорядок дня, вікові та індивідуальні особливості людини.

лекція

1

10.

Планування наукової праці. Розподіл часу. Атрибути науковця. Імідж ділової людини

практикум

1

11.

Постановка та вирішення наукового завдання. Алгоритм дослідження проблеми. Функція гіпотези у дослідженні

Урок-дослідження

1

12.

Аналіз наукової літератури. Пошук альтернативних джерел інформації. Використання ПК

практикум

1

13.

Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Учнівська наукова робота

лекція

1

14.

Ораторське мистецтво. Способи привернення уваги та викладу матеріалу.

тренінг

1

15.

Доповідь на науковій конференції. Захист наукової роботи. Складові успішного виступу. Типові недоліки учнівських наукових робіт та їх захистів

тренінг

2

16.

Умови підтримки працездатності. Боротьба зі стресом.

практикум

1

Всього: 17 годин

Програма спецкурсу «Психологія наукової творчості»

11 клас
Зміст навчального матеріалу

Форма проведення

К-сть год

1.

Вступ. Потребнісно-мотиваційна сфера людини

лекція

1

2.

Потреба людини в саморозвитку і самовдосконаленні

тренінг

1

3.

Мотиви наукової діяльності, участі в інтелектуальних змаганнях. Рівень домагань

Лекція з елементами тренінгу

1

4.

Формування усвідомлених цілей та цілепокладання

Комбінований урок

1

5.

Мета як спонукальний фактор. Умови досягнення успіху

практикум

1

6.

Правильне реагування на перешкоди та невдачі

тренінг

1

7.

Процес наукової праці. Суб`єкт праці, предмети і засоби. Психологічна структура творчого процесу

лекція

1

8.

Продукти наукової праці: відкриття, винаходи чи художні образи

Комбінований урок

1

9.

Фактори, що сповільнюють розвиток механізму творчості

лекція

1

10.

Енергетичне забезпечення діяльності

практикум

1

11.

Психологічна підготовка до ЗНО

Комбінований урок

2

12.

Вибір професії. Мої здібності, уподобання. Моє портфоліо

Комбінований урок

1

13.

Основні помилки при виборі професії

практикум

1

14.

Наукова діяльність та професійне самовизначення

Комбінований урок

1

14.

Підсумкове заняття. Життєві перспективи

обговорення

2

Всього: 1 7 годин

Спецкурс доречно включати в навчальний план в першому півріччі навчального року, тому що саме тоді відбувається інтенсивна підготовка учнів до різного роду інтелектуально-творчих змагань, іде формування мотивації досягнень, життєвих перспектив, відбуваються спроби учнів пов`язати наукову діяльність з майбутнім вступом до ВНЗ, з майбутньою професією.


Критерії оцінювання досягнень учнів
під час вивчення спецкурсу «Психологія наукової творчості» (10-11 клас)

Рівні

навчальних досягненьБали

Критерії оцінювання

І.

Початковий1

Учень може усно відтворити один-два базові поняття окремої теми.

2

Учень може на рівні “так-ні” усно відтворити кілька термінів, обрати правильний варіант відповіді із двох запропонованих.

3

Учень може двома-трьома простими реченнями передати зміст частини теми, знайти відповідь на запитання.

ІІ.

Середній


4

Учень може відповісти на окреме запитання з допомогою вчителя, репродуктивно відтворити частину навчального матеріалу теми чотирма-шістьма простими реченнями, дати визначення базових понять.

5

Учень може відтворити основний зміст навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя; визначає окремі ознаки психологічних понять.

6

Учень у цілому самостійно відтворює частину навчального матеріалу теми, у цілому правильно вживає психологічні терміни, самостійно розв’язує прості завдання, виконує практичні роботи; може користуватись з допомогою вчителя текстами першоджерел, психологічними словниками тощо.

ІІІ.

Достатній7

Учень може самостійно викласти матеріал теми, застосовуючи необхідну термінологію, дати визначення понять, аналізувати зміст текстів за детальним планом, може підтвердити одним-двома аргументами висловлене ним оцінювальне судження, знайти необхідну аргументацію для підтвердження своєї думки. Самостійно виконує та коментує психологічну самодіагностику під керівництвом учителя.

8

Учень володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією; може зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію з допомогою учителя; складати найпростіші таблиці, схеми, аналізувати текст першоджерела з допомогою вчителя.

9

Учень оперує вивченим матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати, аналізувати основні положення теми, давати відгук (рецензію) на відповідь іншого учня; самостійно розв’язувати психологічні задачі середнього рівня складності.

ІV.

Високий


10

Учень вільно викладає основні питання, застосовуючи необхідну термінологію та теоретичну базу; може використовувати інформацію з додаткової літератури (використання додаткової літератури не є обов’язковою вимогою), виконувати з допомогою вчителя завдання вищого рівня; самостійно складати схеми, алгоритми роботи за темою.

ІV.

Високий


11

Учень володіє глибокими і міцними знаннями, може вільно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати; самостійно користується джерелами природознавчих і гуманітарних наук, релігії і філософії, усвідомлює на їх основі свій життєвий досвід, критично ставиться до фактів реальної дійсності.

12

Учень ґрунтовно викладає філософсько-психологічні проблеми, висловлює власну позицію і переконливо її аргументує; самостійно знаходить, оцінює та використовує наукові, релігійні та філософські джерела інформації, вміє узагальнити вивчений матеріал, використовує набуті знання і вміння в практичній діяльності (участь у дискусіях, засіданнях круглих столів тощо); може самостійно перетворювати нові світоглядні положення у власні погляди на навколишній світ, на своє місце в пізнанні і перетворенні світу відповідно до власних потреб і інтересів.

Література

1.Артихович В. Розвиток образного мислення: Формування навичок творчо-дослідницьких здібностей // Завуч. – 2006. – №2. – 44 с.

2.Дзюба В.В. Психологія та технологія наукової творчості// Шкільному психологу:усе для роботи. – 2010. – №2. – С. 22-24

3.Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М.: Прогресс, 1987. – 212 с.

4.Де Боно Э. Шесть шляп мышления. – СПб.:Питер Паблишинг, 1997. – С. 44-50

5.Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком: как? – М.: Mass Media, 1995. – С. 33-38

6.Житник Б.О. Методологічні проблеми дослідницької діяльності вчителя//Управління школою. – 2007. – №17-18. – 88 с.

7.Клименко В. Психологія наукової творчості. – К.:СМП “Аверс”,1998. – 24 с.

8.Психология одаренности детей и подростков/ под ред. Н.С.Лейтеса. М.: Изд. Центр «Академия», 1996. – С. 66-67

9.Сервачак О. Формула успіху на іспитах// Психолог. – 2007. – № 13-15. – С. 23 -25

10.Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К.: „Либідь”, 1998. – 77 с.

11.Фадєєв М.Ю., Голушко О.О. Не хвилюйтесь – у вас екзамени//Практична психологія і соціальна робота. – 2004. – № 2. – С. 33-34

12.Чорна Л.Г. Психологічне забезпечення розвитку творчих здібностей учнів// Обдарована дитина. – 2003. – №3. – С. 12

13.Чухілевич О.П. Я – виступаю// Директор школи. – 2007. – № 5. – С. 15-16Додатки

Зразки конспектів занять за темами курсу

План-конспект заняття «Технологія вдалого виступу»

Мета :

 • підготувати учнів до виступу на конкурсі-захисті наукової роботи

 • розвивати навички ораторського мистецтва, самоорганізації, володіння собою в стресовій ситуації

 • відпрацювати вміння правильно структурувати і подавати виступ

Обладнання:

демонстраційна дошка, маркери, фліп-чарти, заготовки бланків, секундомірХід заняття. Психолог. Доброго дня усім присутнім. Метою нашого сьогоднішнього заняття є психологічна підготовка до серйозного випробування – захисту наукової роботи з обраного вами предмету. Ви здійснили експериментально-дослідну роботу, належним чином оформили її, але за умовами конкурсу вам ще потрібно за 8-10 хвилин виступити і захистити її. Це життєвий іспит, де випробовуються найрізноманітніші риси людини – від ораторського мистецтва та мистецтва пантоміми до якостей пам`яті та вміння зберігати спокій і впевненість. Адже вдалий виступ залежить як від ваших знань, так і від психологічно правильної їх подачі. Про це ми сьогодні і поговоримо.

Вправа „Асоціації”. Назвіть слова, образи, асоціації, які виникають у вас, коли ви думаєте про захист наукової роботи (ланцюжком за спільним початком: „Захист наукової роботи – це...”). Задіяні всі присутні.

Психолог: Отже, ми бачимо, якими різними є відповіді учасників. Кожен варіант по-своєму правильний, адже дрібниць тут не буває. Переважно ваші асоціації пов’язані з тривогами, невпевненістю у своїх силах. Саме слово „захист” ніби передбачає „напад” – боротьба між грізною і могутньою комісією і слабким учнем, тобто вами. Дуже важливо змінити цей настрій на конструктивний. Важливо від установки „комісія зі своїми запитаннями проти мене” до установки „ми з комісією проти питання”. Думайте не про бали, а про тему розмови, наче ви зустрілися з досвідченим старшим колегою, який присвятив усе життя вивченню цих проблем. Як тільки ви припините бачення комісії як суперника, ситуація зміниться на вашу користь.

Психологи, спеціалісти по іміджу дають нам цікаві рекомендації. Перед виступом корисно скласти контрольний список, схожий на ті, якими користуються пілоти авіалайнерів, відмічаючи важливі пункти перед вильотом: • я впевнено відповідаю

 • моя зовнішність в порядку

 • я можу дивитися в очі слухачам

 • вираз мого обличчя, мої жести дружелюбні

 • у мене світла голова

 • я говорю логічно

 • наводжу важливі приклади... тощо.

Таким чином, позитивне психологічне налаштування - справа серйозна.

Вправа „Самонавіювання”. Спробуйте переконати себе за такою схемою:

Я вдало виступлю на захисті

Тому що...

Я вдало виступлю на захисті

Навіть якщо...

Я вдало виступлю на захисті

Не зважаючи на...

Я вдало виступлю на захисті

Так, що...

Я вдало виступлю на захисті

Завдяки...

Я вдало виступлю на захисті

Так само, як і...

Я вдало виступлю на захисті

Разом з...

Я вдало виступлю на захисті

Спираючись на...

Я вдало виступлю на захисті

Бо прагну...

(Учні по черзі придумують закінчення спільної для всіх фрази, бланки знаходяться на столах). Можливо, ці висловлювання стануть дієвою формулою вашого оптимістичного настрою на захисті. Отже, психологічну підготовку проведено, аутотренінг здійснено. Чому ви ще приділите увагу перед виступом? (можливі відповіді учнів: зовнішньому вигляду, повноцінному харчуванню, сну, продумуванню основних елементів виступу, репетиції тощо). Обговорення.Можливо, ви назвали психологічних компонентів навіть більше, ніж інтелектуальних. А тепер перейдемо до самого виступу. Ще римські оратори говорили, що промова повинна мати:

 1. Екзордіум – кілька вступних зауважень щодо теми виступу

 2. Експозиція – визначення поняття, характеристика обсягу і важливості теми

 3. Кауза - логічні аргументи, що підтверджують правильність судження

 4. Сіміле – подібні явища в інших сферах, аналогії

 5. Екземплюм – приклади з історії й повсякденного життя

 6. Тестимоніум – висловлювання славетних людей, авторитетні судження

 7. Конклюзіо – висновки, їх використання.

Вправа „Фішка”. Психолог. У мене в руках 2 червоні магніти. Подумайте і скажіть: які 2 психологічні „фішки” ви б відмітили у цьому списку? Які компоненти виступу з точки зору ефективності впливу на слухачів ви можете назвати як найяскравіші? (учні називають і вмотивовують різні варіанти, прикріплюючи магніти до названих частин.) Найбільш обґрунтована відповідь – головними є з психологічної точки зору початок і кінець. Це психологічний закон „чинника межі” – найкраще запам’ятовуються, мають найбільший ефект перший і останній елементи будь-якого ряду інформації.

Вправа „Промова-експромт”. Зараз ми пограємо в таку гру. Напишіть на смужках паперу будь-який іменник – предмет, явище, абстрактне поняття з оточуючої дійсності. Перемішаємо їх. Хтось один від групи витягне папірець. Дотримуючись основних правил побудови виступу, розкажіть „бліц-промову” за цією темою упродовж 1 хв. (Психолог фіксує час секундоміром, кожна група обирає представника, який навмання витягає тему і виступає). За кожним виступом – обговорення сильних і слабких сторін виступу.

Психолог. Ми з вами змогли потренуватися у публічному виступі. Чи кожна людина може бути оратором? Єдиної відповіді на це запитання не існує. Одні вважають, що для цього необхідні природні здібності, інші стверджують, що якості майстра слова набуваються, розвиваються, виховуються. А в недалекому майбутньому приміряти цю роль на себе доведеться вам усім. Отож якби вас попросили скласти пам’ятку виступаючому, які поради ви б включили в неї?

Вправа „Пам’ятка виступаючому”. Учні по групах заповнюють бланки „Пам’ятка виступаючому”, по черзі зачитують їх. Психолог доповнює відповіді ксероксними матеріалами.

Психолог. Отже, у підсумку заняття давайте виведемо формулу вдалого виступу.

Впрямая соединительная линия 7далий виступ

прямая соединительная линия 6прямая соединительная линия 4прямая соединительная линия 2 Інтелектуальна і психологічна готовність

прямая соединительная линия 5прямая соединительная линия 3

впевненість в собі

знання предмета

зовнішній вигляд контакт зі слухачами структурована

доповідь

Відповіді учнів записуються на дошці, обговорюються.Психолог. Як відомо, початок і кінець виступу мають бути ефектними. Запропонуйте, яким може бути закінчення захисту?

Існує декілька способів завершити свій виступ: 1. Підбити підсумки усього сказаного, повторивши основні положення вступу

 2. Закликати до конкретних дій

 3. Зробити слухачам комплімент

 4. Пожартувати, викликавши сміх

 5. Створити кульмінацію

 6. Процитувати доречні поетичні рядки.

Успіхів і вдалих виступів!

Конспект заняття з елементами тренінгуПсихологічна підготовка до ЗНО

Мета

 • відпрацювати практичні навички запам’ятовування інформації, її групування та узагальнення

 • знайти найбільш прийнятні способи психологічної підготовки до різних іспитів та випробувань

 • розвивати уяву, творче мислення

Обладнання: папір для записів, ноутбук, проектор, мультимедійна презентація за темою

Хід заняття

Вступ. Притча: Один старий мудрець, коли до нього прийшли учні, насипав у глечик камінців. «Чи повний глечик?» - запитав він. «Повний» - відповіли учні. Тоді він досипав дрібніших камінців. «Чи повний глечик?» - «Повний» - відповіли учні. Мудрець узяв пригорщу піску і додав у глечик. «Чи повний глечик?» - «Повний» - знову відповіли учні. І коли вже здавалося, що глечик повний ущент, старий долив туди води.

Нема межі пізнанню! Тому я сподіваюся, що знання, отримані вами, будуть не зайвими.

Тема нашого сьогоднішнього заняття – «Психологічна підготовка до ЗНО». І поговоримо ми сьогодні про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та інших інтелектуальних іспитів, спробуємо з`ясувати психологічні закономірності таких випробувань.

Кожен день наближає вас до одного з найважливіших рубежів усього вашого життя – до здачі ЗНО. Інтелектуальних випробувань у вашому учнівському житті було вже чимало. Попереду – наступні. Що ж для вас означає основний інтелектуальний екзамен – ЗНО?

Завдання. Закінчіть фразу ланцюжком «ЗНО – це…»

Як бачимо, відповіді трапилися різні, і позитивні, і негативні. Як ви вважаєте, яке налаштування на іспит все-таки краще – позитивне чи негативне? Чому? (відповіді учнів)

Дійсно, для спішного подолання труднощів і випробувань вам знадобиться позитивне мислення, позитивне налаштування. Пригадайте: контрольна, екзамен, олімпіада – дехто перед ними хвилюється, труситься, говорить фрази на кшталт «У мене все вилетіло з голови», «Я вже нічого не пам’ятаю». Знайте, що здорова доза хвилювання навіть необхідна, вона мобілізує організм, допомагає зібратися. А щоб хвилювання вам не заважало, пропоную перевести його в позитивне русло.

Закінчіть фразу: «Я вдало здам ЗНО…»


 • тому що…

 • навіть якщо…

 • незважаючи на…

 • так, що…

 • завдяки…

 • так само, як і…

 • разом з…

 • спираючись на…

 • бо прагну…

Навіть пілоти міжнародних авіаліній, вилітаючи в далекі рейси, займаються подібним аутотренінгом: «Мої пасажири хороші… Мій настрій позитивний…» тощо. А як відомо, подібне притягує подібне.

Для емоційного налаштування на стан перемоги, успіху, удачі психологи рекомендують пригадати ситуацію найбільшого успіху, емоційний стан, що його супроводжував, і закріпити його у свідомості. Що під час вашого навчання в гімназії було таким успіхом? Пригадали? Тоді поділіться з нами.

3 учні виступають з випереджувальними завданнями «Мій найбільший інтелектуальний успіх». В кінці їм ставляться запитання – які емоції у них переважали. На дошці кожен учень, що відповідає, записує 2 складові інтелектуального успіху.

Учениця, що відповідала останньою, була переможцем обласного та призером Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт з психології з темою «Вплив музики різних жанрів на процес запам’ятовування». Про що в ній ішлося? (учениця двома реченнями відповідає).

Відомо, що велике значення у процесі підготовки до ЗНО має хороша пам'ять. То під яку музику найкраще готуватися до ЗНО? Обирати музику та обстановку для підготовки – справа ваша, однак найкраще готуватися в умовах тиші, без музики, шуму, розмов. Так само потрібно уникати перегляду фільмів, інтелектуальних ігор, читання художньої літератури, бо вони збільшують і без того велике інтелектуальне навантаження.

Пам'ять має свої закономірності, які варто знати, щоб засвоїти матеріал якомога краще. Зараз ми спробуємо з вами власними зусиллями їх вивести.

Дослід 1. Прослухайте 10 слів і запам’ятайте їх:


 1. журнал 2. малина 3. стовп 4. свічка 5. тачка 6. кіно 7. співчуття 8. корм 9. молодість 10. стіл.

Перевіримо. Скільки слів ви запам’ятали? Підніміть руки. Зверніть увагу, що найчастіше згаданих слів було 7. Отже,

ПРАВИЛО 1. Правило «сімки» - людина здатна запам’ятати і утримати в оперативній пам`яті не більше семи об’єктів, так званих «згустків» інформації за 1 раз (норма 7+-2).

Як ви застосуєте це правило при підготовці до ЗНО?

Дослід 2. Передивіться ще раз свої результати. Хто записав перше слово? Останнє? Отже,

ПРАВИЛО 2. Правило «крайніх об’єктів». В ряду більш-менш однотипних об’єктів краще запам’ятовується той, що знаходиться на початку чи в кінці ряду (по краях).

Як ви використаєте це правило при підготовці до ЗНО?

Дослід 3. Ведучий виводить за двері 4-х учасників, а решті зачитує текст: «Сьогодні четвер. Погода кепська: хмарно, накрапає дрібний дощ. Настрій такий собі, та ще й треба готуватися до завтрашнього ЗНО, яке починається о 9 год. В 10 школі. А після обіду хлопці збираються в кінотеатр на новий фільм. А дівчата хочуть іти на виставку собак, що розмістилася за кіно палацом. Треба взяти 3 гривні і не спізнитися».

1-й учасник заходить, хтось із класу переповідає йому текст. Перший розповідає другому і так далі, а останній розповідає класу і залишається на місці. Порівняємо з оригіналом: яка частина тексту залишилася без суттєвих змін? Чому?

ПРАВИЛО 3. Правило «яскравої плями» - запам’ятовується найкраще та інформація, що емоційно забарвлена, пов’язана з вашими переживаннями зараз чи в минулому. В цьому випадку – інформація про ЗНО.

Як застосуєте почуте при підготовці до ЗНО?Дослід 4. А зараз дайте відповідь на запитання: «Скільки тварин взяв з собою Мойсей на свій ковчег?»

(Правильна відповідь – не Мойсей, а Ной, однак, як правило, діти її знаходять не одразу).

ПРАВИЛО 4. Правило детального осмислення. Вдивляйтесь у запитання, ретельно вичитуйте його.

Як застосуєте це правило при підготовці до ЗНО?

Ви переконалися, що ці правила діють. А для правильної підготовки до ЗНО розв’яжемо ще кілька психологічних задач.

Психологічні задачі

Дано: треба вивчити 120 питань за 4 дні. Як ви їх розподілите?

(правильна відповідь - у перші 2 дні вивчається 70% завдань, третього дня – решта, четвертий день залишається на повторення).

Дано: 6 годин, що ви їх плануєте присвятити підготовці. Як розподілити час на працю і відпочинок?

(правильна відповідь – 40-50 хвилин робота, 10-15 хв. Перерва, не більше, інакше знову втомитесь. Причому перерва має бути не навантажена іншими видами робіт).

Дано: до вас потелефонував друг і каже, що хоче займатися разом з вами. Ваші дії?

(правильна відповідь – вчити матеріал разом неефективно, а от повторювати разом можна і навіть треба).

Отже, ми з вами прояснили багато аспектів інтелектуальної підготовки до екзамену. У великій справі, як відомо, дрібниць не буває. Тому я попрошу об`єднатися в групи по рядах.

Завдання 1 ряду – «Дизайнери». Розробіть макет одягу для інтелектуальних випробувань – доповіді, іспиту, захисту наукової роботи, ЗНО тощо.

Завдання 2 ряду – «Спеціалісти по розпорядку дня». Розробіть рекомендації по режиму дня під час підготовки до ЗНО.

Завдання 3 ряду – «Спеціалісти по боротьбі з передекзаменаційним стресом». Попрацюйте над порадами тим, хто переживає стрес при підготовці до ЗНО.

Групи захищають свої напрацювання.

Узагальнення. Висновки.

Підсумок роботи ми підведемо у вигляді вправи «Суперучень». Складіть портрет «Суперучня», того, хто дуже добре здасть ЗНО, з осіб вашого класу. «Добре здасть ЗНО той, хто розумний, як Дмитро, наполегливий, як Марія, креативний, як Денис….тощо».

Отже, повернімося до записаного вами на дошці. Які фактори інтелектуального успіху ви написали? Хто ще хоче додати? Обговорення.

Бесіда по питаннях:

Що корисного взяли ви для себе?

Що з почутого ви могли б порадити своїм друзям?

Над чим спонукає задуматись сьогоднішнє заняття?

Про що хотілося б почути більше?

Ви – інтелектуальна еліта, гордість гімназії і міста. Вами гордяться ваші батьки. Тому я впевнена, що ми усі, тут присутні, ще не раз почуємо про вас як про хороших студентів, що добре здали ЗНО, чудових професіоналів, відомих людей.

Якщо ви вірите в те, що програєте, - ви програєте.

Якщо ви хочете, але боїтесь, - ви не досягнете мети.

Справжній двобій відбувається у вашому розумі.

Якщо ви думаєте, що переможете, - ви переможете.

Успіх завжди з тим, хто його прагне.

Повірте в себе, аби виграти.

Перемога не завжди приходить до найсильнішого чи найспритнішого

Але рано чи пізно приходить до тих, хто повірив у себеКонспект

Майстер-класу з психології за темою

«Психологічна готовність особистості до вирішення творчих завдань»

(10 клас)

(психологічний практикум з елементами онлайн-діагностики творчого потенціалу)

Обладнання:

Комп’ютери з виходом в Інтернет, бланки для роботи, кольорові олівці, кольорові портрети геніїв

1. Вступ

Психолог. Істориками підраховано, що за всю історію людства на світі жили приблизно 4 тисячі геніїв, 120 тисяч видатних талантів і 150 тисяч дуже обдарованих людей. • 18-річний Сергій Рахманінов уже закінчив консерваторію і був автором опери «Алеко»

 • Тарас Шевченко був не лише геніальним поетом, а й художником

 • Ілля Мечников в 19 років мав уже кілька друкованих наукових робіт

 • Опера «Севільський цирульник» створена Россіні в 24-річному віці

 • Іван Пулюй в 18-річному віці винайшов промені, названі потім рентгенівськими

 • Леонардо да Вінчі досконально знав анатомію, що дозволили йому так добре малювати

 • Всебічно обдарований хімік Нобель самотужки в лабораторії опанував 5 мов.

Список цей можна продовжувати. Ці імена відомі людству. Чи можете ви уявити, що в галереї таких портретів коли-небудь місце займете й ви?

На сьогоднішньому занятті ми з вами спробуємо розібратися, які люди вважаються творчими, завдяки чому з`являються визначні твори і чи можна навчитися творчо вирішувати проблеми.Тема заняття «Психологічна готовність особистості до вирішення творчих задач»

Проблемне питання: Чи можна розвинути в собі психологічну готовність до творчості?

Якби я вас попросила дати визначення поняттю «Творчість», кожен з вас пояснив би його. А що з`являється в результаті творчості?

Що може бути результатом творчості школяра?

Домашнім завданням вам було продемонструвати нам продукт власної творчості. У кожного він свій, тому слово…

(4 учні – вірші, пісня, малюнки, журнал)

Творчість проявляється в усіх сферах людського буття. Творчо можна оформити бутерброд, застелити ліжко, змайструвати виріб, вирішити конфлікт, оформити презентацію. Навіть в етимології слова «твір» (з мови, літератури) закладено значення «творити», тобто продукувавти щось нове.

Одним з найвідоміших міфів про творчість є переконання, що оригінальні думки народжуються спонтанно. Архімед, наприклад, задумав прийняти ванну, сів у неї, розливши воду, в результаті чого знайшов свою знамениту формулу і потім бігав по вулицях з криком «Еврика». Навіть у мультфільмах пропагується спонтанність творчого мислення – в них толкова думка приходить в голову герою лише тоді, коли хтось добряче гепне його по голові.

А як думаєте ви? Чи приходить творча ідея сама собою?

Отже. Крик «Еврика» виривається тоді, коли частинки вклалися в єдине ціле, і чим більше ми знаємо про проблему, тим більше шансів її вирішити. Тому до висновку, що потрібна праця, наполегливість, додамо висновок, що потрібні ще й знання.

Зараз я зачитаю вам перелік психологічних якостей, а ви знайдете в ньому третю необхідну умову творчості, без якої творчість неможлива. • Пам'ять

 • Увага

 • Мислення

 • Уява

 • Темперамент

 • Хитрість

 • Настрій

 • Емоції

Ще один, третій кит творчості – уява. Перед тим, як стати реальним, продукт творчості має уявитися. Саме над розвитком уяви ми з вами зараз і попрацюємо.

Зараз ми працюватимемо групами з картинками, що називаються друдли – незакінчені зображення. Одна група сяде за комп’ютери, інша залишиться. Інструкція: вам пропонується за 3 хв домалювати зображення, щоб воно було осмисленою картинкою, і назвати його. (учні самостійно заходять на сайт hohohu.com, знаходять друдли – незакінчені зображення для творчого домальовування). За відсутності такої можливості можна пропонувати учням картинки із широко відомих тестів творчості Гільфорда, Торранса, роздруковані на папері).

Ті, що працюють онлайн, зможуть зберегти свої малюнки на сайті і порівняти з іншими. Ті, що малюють, - покажіть свої зображення нам. Який, на вашу думку, найоригінальніший?

Саме творча уява допомагає художникам, винахідникам, раціоналізаторам створювати оригінальний продукт. Вони вміють виходити за рамки звичних уявлень, по-своєму, несподівано бачити звичайні речі.

Вправа «Ціль». У кожного з нас є якась мета, якої ми хотіли б досягнути. Уявіть собі, що ця крапка – ваша мета. Візьміть зіжмакайте клапоть паперу і постарайтеся потрапити у цю ціль. Хто найвлучніший? А як зробити так, щоб влучило більше осіб?

Так от, в умові завдання не було сказано, що з місця вставати не можна. Хто вам заважав піднятись і попасти? А заважала вам психологічна інерція. Саме через неї ми не бачимо часто простих і креативних рішень ситуації.

Коли вчені замислились над тим, чи можна навчитися творчо вирішувати задачі, які ставить перед нами життя, вони виявили такі цікаві закономірності. Зараз спробуємо їх вивести і ми.

Ситуація 1. Американська фірма «Ріббок» побудувала на Тайвані і в Таїланді фабрики-філіали, що випускали кросівки. Основне місце збуту – крупні європейські і американські магазини. І стикнулися з новою для них проблемою – робітники фабрик-філіалів крадуть взуття. Що можна зробити на місці керівництва цих фабрик?

(відповіді учнів).

Якщо ви були уважні, то помітили, що всі варіанти розпадаються на такі групи: • Лобова атака – силові методи (звільнення, посилення охорони, контроль)

 • Відхід – невтручання (не звертати уваги, просити, щоб припинили)

 • Творче рішення.

Творче рішення було знайдено. Вони стали робити праві кросівки в Таїланді, а ліві – на Тайвані, а з’єднували в пари уже в Європі та Америці.

У вас, напевно, виникає питання: чи можна опанувати мистецтво вирішення проблем? Виявляється, можна. Для того, щоб навчитися плавати, треба плавати, а не стояти на березі.

Ситуація 2. Російський режисер Грамматіков знімав свій фільм «Усатий нянь» в дитячому садочку Москви. Героями фільму були 15 старанно відібраних, симпатичних дітей віком 5 років. По закону режисер не мав права використовувати працю неповнолітніх більш як 4 год. в день. А обставини не могли чекати, і потрібно було знімати 8 год. Як би діяв режисер в лобовій атаці?

У стратегії відходу?

Догадайтеся, яке креативне рішення знайшов режисер. (оголосив кастинг близнюків).

Напевно, ми переконалися, що правий був Альбер Сент-Дьєрі: «Винахідник дивиться на те, на що дивляться всі, і бачить те, що нікому не спадає на думку»

Або Ейнштейн: «Як робляться відкриття? Всі спеціалісти знають, що це неможливо, потім приходить невіглас, який цього не знає. Ось він і робить відкриття»

Ситуація 3. По закинутій гірській дорозі мчить машина, яку переслідує погоня. Звернути нема куди – зліва скеля, справа провалля. Раптом з-за повороту зявився відрізок дороги, і водій побачив: прямо посеред дороги росте дуб. Машина не може проскочити, не задівши його. Як бути?

(відповідь – дуб щойно проріс із жолудя і небезпечним не був)

На розглянутих нами прикладах можна пересвідчитись, що сильні рішення не лише дають результат, а й можуть бути красивими. Я вважаю, що такі рішення можна назвати творчими, а сам процес – творчістю. Творчість – створення будь-якого нового і корисного продукту в будь-якій сфері життя. З цієї точки зору винахід пороху, колючого дроту чи інтернету теж можна вважати творчістю. Не кажучи вже, що креативні ідеї мають і матеріальну вигоду.

Узагальнення.

Отже, що ви дізналися нового?

Чому навчилися?

Що хотілось би розповісти друзям?

Чи кожній людині доступні прийоми вирішення творчих задач?

Яку ми відповідь дамо на проблемне питання – «Чи можна розвинути в собі психологічну готовність до творчості?»

Що для цього потрібно?

Психолог. Усі люди, які чимось збагатили світову науку, ставили під сумнів звичне явище і бачили його з несподіваного боку. Нове завжди важко пробиває собі дорогу.

Учень 1. Галілео Галілей, який експериментально довів, що Сонце, а не Земля є центром всесвіту, був визнаний єретиком;

Учень 2. Пароплав Роберта Фултона всі називали «дивацтвом Фултона», бо вважали цей транспорт сміхотворним;

Учень 1. Семюель Морзе з великими зусиллями запатентував свою «Азбуку», бо Конгрес вважав це порожньою тратою грошей;

Учень 2. Теорія Альберта Ейнштейна була відкинута вченим комітетом, а вона вважається одним з постулатів сучасної науки.

Ви можете заперечити, що вам ніколи не стати Дженнером або Ейнштейном. Однак геніальні думки і нові рішення проблем можуть прийти в голову кожному, хто не пошкодує сил на вивертання старих переконань, хто не побоїться сумніватися в усьому і шукати нові рішення старих проблем. І тоді можна сподіватися, що в оцій галереї портретів достойне місце займете ви (на порожнє місце між портретами вішається напис «учні 10а класу»)

Успіхів вам!

Каталог: img -> zstored -> files
files -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Проект змін до програми Робоча група
files -> Програма література (російська та зарубіжна)
files -> Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
files -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
files -> Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог
files -> Факультетів
files -> Літературне читання


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл iconПрограма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Мета: сформувати у студентів цілісне уявлення про об’єкт, предмет, завдання, методи, структуру психології творчості; розвиток наукової...
33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл iconВпп. Ввс медична психологія
Медична психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл iconРозділ Психологія творчості. Психологія творчості в контексті психоаналізу
Звісно, це застереження не зупинить нас у нашому бажанні зазирнути за завісу, доторкнутись до невидимих струн поетичної душі. Але...
33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл iconЛекція 8 психологія І технологія наукової творчості
У творчому процесі важливою є копітка й добре організована праця. Біографії видатних учених свідчать про те, що всі вони були великими...
33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл iconМіністерство
Цей спецкурс сприятиме закладенню теоретичного фундаменту для написання магістерських робіт із стилістики завдяки розкриттю глибинних...
33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл icon“Соціальна психологія”
Загальний фонд Наукової бібліотеки на 01. 2014 року становить 797. 391 примірник, у тому числі
33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл iconПрограма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»
Методичний посібник побудовано за програмою «Психологія». 11 клас. Посібник крім теоретичного, вміщує великий обсяг практичного матеріалу,...
33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...
33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл iconМетодичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
Гусакова М. П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка