5-11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів УкладачіСкачати 202,61 Kb.
Дата конвертації28.04.2018
Розмір202,61 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецької облдержадміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


СХВАЛЕНО

Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області для використання у ЗНЗ та ПТНЗ області

Протокол № 3 від19.06.2013р.
Директор

ІППОЧО Білянін Г.І.РЕКОМЕНДОВАНО

Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

на присвоєння грифа «Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України»

Протокол №3 від19.06.2013р.


Директор

ІППОЧОБілянін Г.І.

5-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Укладачі:

Пінтяк Яна Іванівна, методист НМЦ суспільно-гуманітарних дисциплін ІППОЧО

Ткач Алла Василівна, методист ММК управління освіти Чернівецької міської ради


Чернівці

2013

Література Буковини

511 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Укладачі: Я.І.Пінтяк, методист НМЦ

суспільно-гуманітарних дисциплін

ІППОЧО;

А.В.Ткач, методист ММК

управління освіти Чернівецької міської ради
Пояснювальна записка
Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти метою освітньої галузі «Мови і літератури» є «розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій».

Реалізації цієї мети сприяє ознайомлення школярів з літературою рідного краю  одним із розділів навчальної програми, що вивчається на уроках української літератури. Об'єктом її вивчення є художні твори письменників певного регіону, які й становлять зміст цього розділу з урахуванням специфіки предмета «Українська література» як виду мистецтва.

Література Буковини в загальноукраїнському культурному контексті є свідченням багатої духовності буковинців, цивілізованості й високої моральності, виявом творчого потенціалу та обдарованості. Вона несе в собі потужний заряд позитивної духовної енергетики, здатна формувати загальнолюдські й національні цінності. Ознайомлення з постатями митців Буковини, вивчення їх творчості збагачуватиме внутрішній світ дитини, розширюватиме її культурно-пізнавальні інтереси, формуватиме гуманістичний світогляд особистості, породжуватиме гордість за свою маленьку батьківщину, за свій рідний край.

Курс програми «Література Буковини» розрахований на вивчення його в 5-11-их класах загальноосвітніх навчальних закладів, 4 години на рік, які вчитель упродовж року має розподіляти самостійно.Мета програми – прилучити учнів до кращих надбань літератури рідного краю в контексті української класичної і сучасної, а також європейської літератур; пробудити патріотичні почуття, плекати вільну, розкріпачену особистість, яка вміє самовиражатися, шанує історичне минуле та сучасне регіону.

При укладанні програми автори орієнтувалися на виконання завдань:

- створення цілісного уявлення про літературну Буковину в хронологічному та історичному аспектах;

- вивчення високохудожніх літературних текстів;

- ознайомлення з тематичним та жанровим розмаїттям літератури рідного краю;

- формування емоційно-ціннісної сфери учня як національно свідомої особистості з чітко вираженою національною позицією;

- заохочення школярів до власної літературної творчості;

- формування бібліотечно-бібліографічних, книгознавчих умінь.

В основу програми покладено такі методологічні принципи:

- вивчення літератури рідного краю в об’єктивному культурно-мистецькому контексті;

- урахування вікових, пізнавальних і психологічних можливостей учнів;

- доцільність у наростанні складності матеріалу;

- системна опора на різноплановий краєзнавчий матеріал;

- розвиток мовлення та навичок виразного читання.

Одним із найважливіших завдань формування змісту курсу літератури рідного краю вважаємо забезпечення його системності і підпорядкованості сформульованій меті. Тут виникає ряд проблем, обумовлених специфікою предмета: великий обсяг інформації; обмежена кількість годин; різновартісність творчого доробку письменників-земляків; необхідність урахування особистісного фактора митця. Зрозуміло, що зміст курсу мають складати кращі зразки творів письменників-земляків.

Програма відображає такі принципи відбору творів:

-принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей, який спрямовує увагу вчителя на відповідність пропонованого тексту психолого-фізіологічним та індивідуальним особливостям дітей певного віку, рівню їх читацького розвитку;

-принцип естетичної вартості твору “вимагає” звертати увагу не лише на зміст, а й художню цінність тексту;

-принцип надлишковості дає змогу забезпечити можливість вибору учнем твору за інтересами, нахилами, зацікавленням.

Тому добір художніх текстів для вивчення проводився так, щоб учень- читач побачив красу життя навіть у буденному, зацікавлено й толерантно поставився до всіх її проявів. Твір повинен наснажити школяра настроєм віри й надії, радістю від того, що він прийшов у цей світ для повноцінного духовного життя. До «літератури рідного краю» пропоновано включати також художню творчість ровесників учнів, їхніх земляків.

Увесь програмовий матеріал структуровано за 3 тематично-проблемними блоками: «Література Буковини ХІХ-ХХ століття», «Сучасна українська література», «Художня творчість ровесників учнів, їхніх земляків». Групування матеріалу у тематичні блоки дасть змогу забезпечити цілісність, системність, послідовність вивчення курсу, а відтак системність знань і цілісне бачення процесу розвитку літератури в рідному місті, селі, регіоні; спланувати вивчення творчості письменників-земляків не лише на рівні одержання знань, а й вироблення (застосування) різноманітних читацьких умінь; урізноманітнити методи, прийоми, форми роботи; надати ширшу можливість вибору для учнів з огляду на їх інтереси, зацікавлення тощо.

Зміст програми дає можливість учителеві використовувати як традиційні типи уроків та форми й методи навчання, так і нетрадиційні: зустрічі з письменниками, створення літературної карти Буковини, підготовка творчих папок про письменників, укладання альбому «Літературні місця області, району», створення картотеки літературних премій області, участь у наукових конференціях, підготовка проектів, презентацій, дослідницька діяльність учнів в рамках Малої академії наук тощо.

Курс нинішньої освіти на особистісну орієнтацію зумовлює своєрідність виховного аспекту запропонованої концепції літератури рідного краю, яка, окрім того, що дає знання й формує читацькі смаки, водночас виховує громадянина-патріота України, любов до батьків, свого міста, села, вулиці, односельців, краян та їхніх культурно-мистецьких надбань. І той літературний шлях від батьківщини до Батьківщини має формувати особистість, здатну зберегти й продовжити українські культурно-літературно-історичні традиції пращурів, щоб достойно ввійти до європейської і світової спільнот, бути відкритою для інших культур і здатною до збагачення власної духовності.

Література Буковини

5-11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
4 години у кожному класі упродовж рокуЗміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

5-й клас


Література Буковини ХІХ-ХХ століття


Юрій Федькович. «Глогорожечка», «Бідолашко», «Золота кісочка»

Короткі відомості про життя письменника. Ю.Федькович-казкар. Особливості літературних казок та їх аналіз. Добро і зло, фантастичне й реальне в казках Ю.Федьковича.
Знати про письменників- земляків, називати їхні твори.
Вміти переказувати твори та розмежовувати поняття «народна казка» та «літературна».
Виразно читати й висловлювати власну думку про них.
Вивчити напам’ять одну поезію

Віталія Колодія.

Євгенія Ярошинська. Оповідання «Талька», «Коралі», «Найбільший скарб» (на вибір)

Дитячі роки письменниці. Створення цікавих дитячих характерів. Тонке розуміння дитячої психології, любов до сільських дітей. Добро і зло, честь і обов’язок, милосердя і покаяння в оповіданнях Є.Ярошинської.
Ольга Кобилянська. «Доля чи воля?»

Короткі відомості про письменницю. Ранній період творчості письменниці. Зміст оповідання. Ідейні пошуки ранньої творчості. Образ дівчини-інтелігентки Ядвіги. Боротьба за власну долю.
Михайло Івасюк. «Мудрий Тарадуда»

Основні відомості про письменника. М.Івасюк – казкар (збірки «Чарівне горнятко», «Золота карета»).

Ідея справедливості, чесності, доброти у поемі-казці «Мудрий Тарадуда», вміле її розкриття автором. Реальне та фантастичне у творі. Образи поеми.Сучасна українська література

Василь Мельник. «Найкращий день року», «Перламутрові корали», «Дивовисько», «Дружна сімейка»

Розповідь про письменника.

Казковий світ любові, добра і справедливості. Аналіз реального й фантастичного, красивого й доброго в казках. Виховання загальнолюдських цінностей, позитивних рис характеру на прикладі героїв казок.


Олександра Приходько-Возняк. «Казки старого Вітра», («Сонце та вітер», «Чарівна сопілка», «Пісня про Зернину»)

Цікавинки життєвої долі письменниці.

Багатство тематики творів, їх виховне й пізнавальне значення. Ідея справедливості, волелюбства, доброти, чесності у творах митця.

Віталій Колодій. «Осінь», «Опалий перший лист осінній», «Дівчинка стоїть побіля брами»

Коротко про поета та край, де він народився. Тематичне розмаїття поезії. Основні збірки.

Відтворення краси рідної природи засобами поетичного слова. Символічний пам’ятник жінці, що чекає повернення з війни воїна-визволителя («Дівчинка стоїть побіля брами»)


Художня творчість ровесників учнів, їхніх земляків


6-й клас

Література Буковини ХІХ-ХХ століття


Юрій Федькович. Повчальні вірші «Учіться!», «До школи!» та байки «Кінь», «Заєць», «Гривко і Сивко», «Медвідь у пасіці»

Короткі відомості про життя письменника. Повчальний характер поезій. Реалізм байок. Висміювання в них користолюбства, засудження тих, хто не дотримується свого слова, прагне жити за чийсь рахунок тощо.

Знати імена й твори письменників-земляків.
Вдумливо читати їхні твори .
Вміти виокремлювати основні ідеї.
Розуміти зміст та переказувати його.
Висловлювати власні міркування про творчий доробок митця.
Вивчити напам’ять одну поезію Василя Васкана.

Євгенія Ярошинська. «Два слова», «Цвіти»

Основні відомості про життя письменниці.

Зображення проблеми трудового та естетичного виховання. Розкриття понять «добро і зло», «честь і обов’язок», «милосердя і покаяння».


Ольга Кобилянська. «Образок з життя Буковини»

Життєпис письменниці. Змалювання життя сироти Агнеси, сповненого важкої праці й зневаги з боку обмежених і самовдоволених названих батьків, матеріальної нужди, невдач у родинному житті. Висміювання різного роду «патріотиків».
Костянтина Малицька. «Малий гуцулик», «Боягуз» (на вибір)

Життєвий, творчий шлях письменниці, тематика творчості.

Доброта і самовідданість, любов до рідної землі та свого народу, непримиренність до зла й неправди Данилка.

Образ Марка, здатного на самопожертву заради життя товариша. Краса гуцульської природи та художні засоби для її змалювання.Сучасна українська література

Василь Мельник. Збірки гуморесок «Свідок неймовірного», «Поради бувалого» (на вибір)

Автобіографія «Довідка для допитливих».

Іронічно-доброзичливе, іноді жартівливе змалювання непростого, бурхливого життя-буття, розкриття негативних явищ, вад характеру в гумористичних творах.

Віталій Колодій. «Коли настала тиша»

Життєва доля письменника. Проза митця. Щира синівська любов, невмируща пам’ять про батька – основні риси характеру головного героя оповідання.
Василь Васкан. «Земле моя», «Мамине серце», « Буковині», «Мова», «На Анниній горі»

Відомості про життя і творчість поета. Тематика поетичних творів. Громадянська лірика. Патріотичні мотиви творів. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму.
Художня творчість ровесників учнів, їхніх земляків


7-й клас


Література Буковини ХІХ-ХХ століття


Юрій Федькович. «Юрій Гінда», «Циганка», «Мертвець»

Повторення життєпису письменника. Інтимні мотиви балад. Щирість почуттів.

Знати письменників, які народилися в рідному краї, їх твори.

Виразно читати твори.

Вміти розкрити зміст та ідейну спрямованість творів.

Висловлювати власні роздуми про проблеми, розкриті у творах.Ірина Вільде. Повість «Метелики на шпильках»

Короткі відомості про письменницю. Свіжий струмінь психологізму, легкої грайливості слова, химерності образів повісті.
Ольга Кобилянська. «Думи старика»

Повторення відомостей про життєву долю письменниці. Лірико-філософська новела як духовний заповіт О.Кобилянської рідній нації. Заклик до дітей щодо самовдосконалення, ушляхетнення душі. Сповідування гуманістичних ідей добра й любові між людьми, турботи про свій народ, розвиток і піднесення на вищий щабель його культури.
Михайло Івасюк. Збірка новел «Сповідь Аріадни»

Життя і творчість письменника. Щира любов до матері в новелі «Пігулки для матері». Глибокий психологізм твору. Образи Михайлика та Дмитрика, їх щира любов до матері.Сучасна українська література
Микола Бакай. «Одна Батьківщина», «Горнусь до тебе, Україно», «Будуймо храм», «Смерекова хата» , «Живиця», «Не даймо себе обдурити», «Солов’їна

пісня», «Христос Воскрес»

Відомий поет і його твори, що стали піснями. Патріотичні мотиви, духовні цінності в них. Змістова глибина художніх образів. Багатство мови.Галина Тарасюк. Новела «Я маю ноги (Спомин дитинства)»

Короткі відомості про письменницю та її творчість. Уславлення вічності, безперервності життя на землі.
Михайло Ткач. Збірки поезій «Небо твоїх очей», «Зазим’є».

Життя і творчість славетного поета-пісняра. Осмислення гострих доленосних проблем народу, відтворення щирої любові та синівської відданості Україні у поезіях митця. Пісенна творчість М.Ткача («Ясени», «Марічка», «Чуєш, мамо…», «На щастя, на долю» та ін.).
Художня творчість ровесників учнів, їхніх земляків

8-й клас


Література Буковини ХІХ-ХХ століття


Юрій Федькович. «Сафат Зінич»

Короткі відомості про життя письменника. Загальна характеристика творчості. Жовнірська тематика у творах. Глибоке проникнення у внутрішній світ героїв, їх нестримне прагнення до волі, прихований протест проти казарми та муштри.


Знати письменників рідного краю, називати їх твори.
Уміти виокремлювати основне у творах.
Уміти переказувати прочитане.
Удосконалювати вміння висловлювати власні міркування стосовно проблем, розкритих у творах.Ірина Вільде. Повість «Б’є восьма»

Життя і творчість письменниці. Віконце у ментальний світ західноукраїнської молоді міжвоєнної доби.
Ольга Кобилянська. «Valse melancolique»

Поглиблення відомостей про життя і творчість Буковинської орлиці. Три життєві долі жінок-інтелігенток, кожна з яких намагається знайти своє щастя та найповніше виявити багаті духовні сили: Марти, Ганнусі, Софії.
Михайло Івасюк. «Вирок» (окремі розділи)

Доля письменника, повторення та поглиблення знань про життя та творчість. Змалювання сторінок всенародної боротьби проти фашизму в роки Великої Вітчизняної війни на Буковині. Образ ковпаківця Дмитра Мартинюка. Особливість розкриття сюжету (внутрішній монолог героя).Сучасна українська література

Борис Бунчук. Збірки «Вхідчини», «Міра істинного», «Замість центурій»

Розповідь про поета, майстра верлібру. Поєднання наукової, педагогічної та творчої праці. Загальна характеристика поетичних збірок. Громадське і творче кредо поета. Пейзажна та громадянська лірика. Змалювання неповторної краси природи, теми жіночої долі, любові, шани і поваги до батьків. Вірші-присвяти.
Володимир Вознюк. «Під небесами Чернівців»

Розповідь про життя і творчість видатного митця. Загальна характеристика поетичних збірок. Біографічно-краєзнавча монографія «Буковинські адреси Ольги Кобилянської».

Ідейно-художній аналіз поезій «Буковинська легенда», «Черн», «Турецька криниця», «Перше пошанування Кобзаря у Чернівцях 29 лютого (за ст.ст. 1864 року)» .


Художня творчість ровесників учнів, їхніх земляків

9-й клас


Література Буковини ХІХ-ХХ століття


Юрій Федькович. «Три як рідні брати»

Повторення відомостей про життя і творчість письменника. Морально-етичні проблеми твору: вселюдська любов і щастя, моральний закон, добро і зло. Великодушні образи Івана Шовканюка, Якова Нестерюка, Тонія Тайвера.


Знати основні віхи життєвого й творчого шляху письменників.


Уміти прокоментувати зміст твору, визначити його жанр, пояснити особливості сюжету.

Євгенія Ярошинська. («Вірна люба», «Проклятий млин», «Єї повість», «Адресатка померла», «Останнє пристановище», «В лісі», «Вечірні думки», «На цвинтарі» (на вибір)

Життя і творчість письменниці. Мала проза Євгенії Ярошинської. Оптимістичне, романтично-піднесене ставлення до людини, оспівування благородства, краси,

гордості, високої моралі. Тверезий реалістичний погляд на потворні явища дійсності, критика цих умов. Демократизм авторки, композиційна вправність, лаконізм, виразність мови. Майстерне володіння модерними засобами ліро-драматичного психологізму.


Ольга Кобилянська. «За готар»

Зразок художнього аналізу селянської душі. Змалювання безмежної душевної доброти простої жінки та страшна черствість і байдужість священика-скнари.

Образ благородної селянської жінки, матері-страдниці Магдалени.


Михайло Івасюк. «Балада про вершника на білому коні», «Лицарі великої любові», «Турнір королівських блазнів» (на вибір учителя)

Історичне минуле буковинського краю в творчості Михайла Івасюка.

Змалювання широкої панорами боротьби буковинців за кращу долю у другій половині ХVІІ ст. Образи народного ватажка Мирона Дитинки, Артемії, Ластівки, Тихоліза Курилюльки.

Художнє розкриття буковинської історії, пов’язаної з Шипинською землею ХІV ст.Сучасна українська література
Галина Тарасюк. «Три долі», цикл «Моя трудна любове», «Ольга Кобилянська», «Балада про слово»

Розповідь про життя митця. Загальна характеристика поетичних збірок («Смерековий міст», «Множина», «Світло джерела», «Жайворове поле», «Горельєфи», «Сотворіння гнізда», «Зерна полину» тощо).

Тематичний спектр поезій, їх ідейно-художній аналіз.


Знати й уміти розповісти про сучасну поезію Буковини.
Називати її видатних представників.

Уміти аналізувати ідейно-тематичний зміст поезій.
Вивчити напам’ять поезію Галини Тарасюк, Ганни Дущак (на вибір).

Віталій Колодій. «На весіллі»

Життя і творчість (повторення). Відстеження людської поведінки в різних життєвих ситуаціях.
Ганна Дущак. Збірки «Дивоквіт любові», «Спитай себе», «Понад вечірнім Дереглуєм», «Любов я росами розтрушу», «Любові стиглий колос»

Життя поетеси як взірець біблійного трактування незнищенності духу й душі. Загальна характеристика поетичних збірок, їх глибокий ідейний зміст. Символічна назва збірок. Вірші, перекладені англійською та італійською мовами. Пейзажна та інтимна лірика поетеси. Відтворення краси почуттівХудожня творчість ровесників учнів, їхніх земляків

10-й клас


Література Буковини ХІХ-ХХ століття


Юрій Федькович. «Люба-згуба»

Короткі відомості про життя письменника. Велике кохання братів Ілаша та Василя до прекрасної Килини в оповіданні.
Знати основні етапи життєвого і творчого шляху письменників Буковини.

Уміти визначати типові характери, конкретно-історичне та загальнолюдське в них (на прикладах головних дійових осіб вивчених творів).

Висловлювати власні міркування про прочитані твори.


Євгенія Ярошинська. «Рожі а тернє»

Повторення відомостей про життєвий та творчий шлях письменниці. Зображення у повісті любові до бідного та скривдженого народу. Образ священика Богдана. Іронія, сарказм, гротеск для розкриття паразитичного й аморального життя сім’ї протопопа.
Ольга Кобилянська – «поет-пейзажист». «Битва»

Розповідь про буковинські адреси письменниці. Розкриття варварського ставлення до природи.Михайло Івасюк. «Елегії для сина». «Монолог перед обличчям сина»

Відверта сповідь поета-батька – основа поетичної книги.

Жорстока правда батька про сина. Батьківська любов і оцінка творчості Володі.


Сучасна українська література

Галина Тарасюк. «Щаслива Дарочка», «Двомужниця», «Я живу з монстром», «Ерцгерцог їде!», «Один на трасі» (на вибір)

Збірка новел і оповідань «Дама останнього рицаря». Колоритні й самобутні образи сучасних жінок у творах . Розкриття їх душевного стану; показ поведінки у складних ситуаціях екзистенціального вибору.
Віталій Колодій. «Вечірній сніг», «Гординя»

Біографія та творчість письменника (узагальнення знань). Розкриття проблеми вірного і нерозділеного кохання. Причина невлаштованості особистого життя Софії та Андрія.
Марія Матіос. «Солодка Даруся» − «трагедія, адекватна історії ХХ ст.»

Біографія письменниці, загальна характеристика творчості. Гірка доля Дарусі та її батьків, понівечених радянськими НКВДистами в довоєнний та післявоєнний періоди окупації радянськими військами Західної України. Проблема добра і зла, гріха і спокути, життя і смерті, людини й суспільства на сторінках роману.11 клас

Література Буковини ХІХ-ХХ століття


Юрій Федькович. «Серце не навчити» , «Хто винен?»

Повторення відомостей про життя і творчість Буковинського соловія. Твори Ю.Федьковича інтимно-побутового характеру. Нещасливе кохання Олени і Василя, Марка і Килини.

Знати письменників рідного краю.


Уміти прокоментувати ідейно-художні особливості прочитаних творів, висловити власні судження та враження про них.

Уміти аналізувати твір з урахуванням його художньої, естетичної та ідейної цілісності й авторської позиції.

Уміти робити загальні висновки про письменників, їхні твори, особливості стилю тощо.


Євгенія Ярошинська . «Перекинчики»

Узагальнення відомостей про життєвий та творчий шлях письменниці. Розкриття проблеми моральної деградації людини (священика, інтелігента). Глибоко патріотичний зміст повісті. Гостра критика буковинського православного духівництва. Засудження перевертнів-інтелігентів.
Ольга Кобилянська. Мініатюри «Рожі», «Там звізди пробивались», «Смутно колишуться сосни», «Через море», «Сліпець», «Мої лілеї», Хрест», «Весняний акорд» (на вибір)

Поглиблення відомостей про життя і творчість. Поезія в прозі. Відображення прагнень письменниці передати своє бачення світу, свої внутрішні переживання.
Михайло Івасюк. Роман у новелах «У царстві вертухаїв»

Поглиблення відомостей про життя і творчість. Автобіографічний характер твору. Звинувачення тоталітарної системи, котра забрала мільйони життів українців, росіян, білорусів, прибалтійців. Зразок художньої документалістики про найогиднішу епоху сталінізму.
Сучасна українська література

Марія Матіос. «Кулінарні фіґлі»

Біографія митця та загальна характеристика творчості (повторення). Здоровий гумор і міні-енциклопедія сімейного життя самодостатньої жінки, яка знає, що смачна їжа та гарне почуття гумору лише на користь сім’ї та в цілому в житті.
Галина Тарасюк. «Любов і гріх Марії Магдалини»

Життєвий та творчий шлях письменниці (повторення). Огляд «маленьких романів» («Смерть – сестра моєї самотності», «Любов і гріх Марії Магдалини», «Гаспид і Маргарита», «Покоївка», «Сон анахорета»).

Показ трагедії митця в «зашнурованому» суспільстві. Образи молодого художника Ігоря Борканя – «Мольфара» - і його коханої, яка ототожнюється з Марією Магдалиною.


Тамара Севернюк. Збірка «О,Чернівці, оаза дивини..», «Музика чорної вишні»

Життєвий та творчий шлях письменниці (повторення). Згадка про дорогих серцю людей, що відійшли у вічність. Аналіз поезій збірки («Світання» Назарієві Яремчуку, «Червона рута» Володимирові Івасюку, «Меланхолійний вальс» Ользі Кобилянській). Аналіз акровіршів циклу «Квіткове інтермецо». Пісенна творчість поетеси.
Художня творчість ровесників учнів, їхніх земляків


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

5-11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Укладачі iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013
5-11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Укладачі iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
5-11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Укладачі iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
5-11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Укладачі iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка