72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 рокуСторінка23/28
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6.19 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

2. Наука селфи: в чём секрет их популярности? [ Електронний ресурс ].- Режим доступу: http://www.lookatme.ru/mag/live/interweb/202555-selfie

3. Андрей Злотников 5 причин популярности селфи / Злотников Андрей [ Електронний ресурс ].- Режим доступу: http://ru.tsn.ua/blogi/themes/psihology/5-prichin-populyarnosti-selfi-369668.html

4. Федорченко Ю.В. ДО ПРОБЛЕМИ “ Я“ ТРАНСЦЕДЕНТАЛЬНОЇ АППЕРЦЕПЦІЇ / Ю.В.Федорченко//Мультиверсум. Філософський альманах.-К: Центр духовної культури, - 2004.-№40. – 14 др. арк.

5. Зеленский В. Словарь аналитической психологии / В. Зеленский. - М.: Когито-Центр, 2008г.

6. Nicolas Carr. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. W. W. Norton & Company, 2011. – 280 p.

7. Jennifer Ouellette. Me, Myself and Why: Searching for the Science of Self . New York: Penguin, 2014. – 368 p.Н.
Ярощук

Науковий керівникк.і.н. О.П.Швед
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ НАВИЧОК СПОРТСМЕНІВ
Інтерференція навичок проявляється у бажанні якомога краще зреалізувати себе як в основному виді діяльності, так і в суміжних, повнота усвідомлення та реалізації в яких залежить від рівня та якості персонального розвитку особистості, зокрема, спортсмена. Розвиток вольових якостей та праця над собою є основними елементами формування характеру, які визначають ставлення до перешкод, їх подолання, створюють рівень адаптованості спортсмена до життя.

Набуті навички в процесі соціалізації певною мірою спираються на раніше сформовані навички, тобто новостворювані динамічні стереотипи нашаровуються в корі великих півкуль головного мозку на раніше сформовані стереотипи, співіснують та взаємодіють між собою. Раніше сформовані навички можуть як сприяти виробленню нових навичок, так і гальмувати цей процес [2].

Часто сформовані раніше навички сприяють засвоєнню нових, полегшуючи цей процес. Перенесення навичок зумовлене передусім наявністю схожих і тотожних рис у вже сформованій на новій основі навичках, спільних прийомів виконання відповідних дій. Елементи сформованої навички входять при цьому до структури новостворюваної навички і цим полегшують процес оволодіння нею. Отже, відбувається використання раніше вироблених тимчасових нервових зв’язків, що формують навички та автоматизми, їхніх груп у нових ситуаціях.

Однак, раніше вироблені навички іноді справляють негативний, гальмівний вплив на формування нових навичок, що виявляється у зниженні продуктивності дій, виникненні помилок тощо. Вироблені у людини навички підтримуються на належному рівні досконалості, якщо вони використовуються. Коли ж навички впродовж певного часу залишаються без застосування, вони ослаблюють систему тимчасових нервових зв’язків, що є їх фізіологічним підґрунтям, починають гальмуватися. Виконання відповідних дій уповільнюється, знижується їх якість [1].

Навички тим швидше ослаблюються, чим меншою мірою вони сформовані та закріплені, причому їх ослаблення виявляється в деавтоматизації виконуваних дій. Сильні хвилювання та втома людини часто спричинюють порушення її звичних дій.

Динамічний стереотип рухової навички, з одного боку, виступає у вигляді чіткої програми повторного виконання завченої дії, а з іншого – становить основу для побудови нових рухових структур. Перенесенням рухових навичок ми називаємо позитивну їх взаємодію, а в окремих випадках він може гальмувати оволодіння новими рухами і діями.

Розрізняють три види інтерференції рухових навичок: асоціативну, репродуктивну і ретроактивну. Усі вони виступають у єдності, хоч і мають специфічні особливості [1].

Основою продуктивної інтерференції навички, яка формується на основі цілісного розвитку особистості, рівня та сили персональної мотивації, самоусвідомлення на основі самоаналізу, самоконтролю, загальної інтернальності, є підвищення рівня адаптованості людини до різнобічних сфер життя та обумовлення її успішності.

Спортсмени, які поєднують сфери діяльності на основі систематичних тренувань є: більш вмотивованими, володіють вищою здатністю до більш якісної реалізації в суміжних сферах діяльності, володіють вищою загальною здатністю до самоуправління в різних сферах людської життєдіяльності(r=0,698; р≤0,01); вищою загальною інтернальністю (r=0,519; р≤0,05); інтернальністю у виробничих стосунках (r=0,48; р≤0,05); у ставленні до здоров’я (r=0,561; р≤0,01); у сфері досягнень. (r=0,38; р≤0,05).

При зростанні кількості років тренувань та поєднання сфер реалізації на основі життєдіяльності відповідно до первинних, вторинних та інших за черговістю схильностей та здібностей власного покликання (часу систематичної, інтенсивної та наполегливої праці над своєю сутністю), збільшується частота та якість застосування в стресових ситуаціях таких копінг стратегії як: самоконтролю (r=0,54; р≤0,01); пошуку соціальної підтримки; конфронтації та планування вирішення проблем (r=0,667÷0,623, р≤0,01); зменшується частота використання стратегії уникнення та дистанціювання (r=-0,366÷-0,477; р≤0,01).

Також зі зростанням тривалості тренувань зростає: якість персональної реалізації в основній сфері, в якій розвивається спортсмен; внутрішня мотивація спортсмена (r=0,805; р≤0,01); рівень загальної інтернальності та інтернальності у різних сферах людської життєдіяльності.

Чим вищий рівень самоконтролю спортсмена в стресових та стандартних ситуаціях, тим в нього вищий рівень: загального самоуправління (r=0,698; р≤0,01); загальної інтернальності (r=0,519; р≤0,05); інтернальності в сфері ставлення до здоров’я (r=0,561,р≤0,01); інтернальності в сфері досягнень(r=0,383; р≤0,05).

Таким чином, інтерференція навички проявляється в способі вирішення проблеми, в якій особистість, реалізуючи себе, намагається контролювати власні емоції, імпульсивні пориви, планує спосіб вирішення проблеми, та намагається його дотримуватися, схильна покладатися на допомогу оточення в складних життєвих ситуаціях.

Отже, персональна успішність особистості, спосіб подолання перешкод залежать від того, з якою мотивацією, наскільки якісно, відповідально, наполегливо спортсмен буде діяти в кожній життєвій ситуації, реалізуючи себе як в основній, так і вторинних сферах діяльності, що є виразом рівня персональної адаптованості та підтверджує процес інтерференції навичок.
Література

1.Максименко С.Д. Загальна психологія. Київ 20082.Деревінська В.В. Систематизація методів регуляції емоційних станів спортсмена до умов змагальної діяльності

3.Ярушкин Н.П. Саморегуляция и самоорганизация социального поведения личности.-СПб, 1


А. Яценко

Науковий керівник — к.і.н. Швед О.П.
МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ: ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Напередодні виборів актуальним є питання політичного маніпулювання, вибору технології привернення уваги виборців, нав’язування ім певного вибору. Проблемами маніпуляції та політичного маніпулятивного впливу вивчали Р.Чалдіні, Узнадзе, Д.Карнегі, Л.Орбан-Лембрик та інші.

Метою дослідження є аналіз політичних технологій в Україні на предмет маніпулятивного впливу. Основними поняттями є: маніпуляція - психологічна дія, яку використовують для досягнення виграшу за допомогою прихованого стимулювання іншої особи до здійснення певних дій; політична маніпуляція - комплекс дій, спрямованих на приховане корегування масової свідомості з метою стимулювання суспільної активності у потрібному маніпуляторові напрямі в боротьбі за політичну владу; політичні технології - сукупність методів і систем послідовних дій, спрямованих на досягнення необхідного політичного результату.

Політичні технології спрямовані на те, щоб завоювати прихильність виборців. Політичне маніпулювання — синтез психологічного та технологічного знання, має прийоми, які: а) підвищують увагу людей до відповідної інформації, – "техніка уваги"; б) спрямовані на підвищення рівня довіри до інформації – "техніка довіри"; в) дозволяють впливати на процеси розуміння людиною інформації – "техніки розуміння"; г) забезпечують закріплення інформації в пам'яті людини, – "техніки підкріплення".

Ми проаналізували політичну рекламу, пропаганду, замоби масової інформації та PR, що представляють виборчу кампанію Парламентських виборів 2014 р методом контент-аналізу і дійшли висновків, що політичне маніпулювання має на меті прихований вплив, створює свою реальність, яка має для електорату набагато більше значення, ніж існуюча дійсність.

Основним засобом впливу є інформація, а точніше, управління нею. Таким чином, будь-яку інформацію цілком можливо сфабрикувати, спотворити шляхом неповної, односторонньої подачі, відредагувати, додавши власні домисли та коментарі, інтерпретувати у вигідному для маніпулятора світлі, приховати будь-які істотні деталі, проявляти виборчу увагу до фактів, супроводити матеріал беззміствоним заголовком, опублікувати правдиву, але не актуальну інформацію,вибрати з контексту конкретну фразу та побудувати на її основі свою версію подій, зробити припис твердження. Засоби масової інформації використовують ті прийоми привернення та утримування уваги: “гучні” заголовки, використання емоційно забарвленої лексики, штампів та упереджень, кольорові акценти та зміну фокусу подій.

В усіх елементах пропаганди наявний елемент нав’язування, зараження, навіювання, переконання. Акцентується увага на потребах, установках, ціннісних орієнтаціях, комплексах, страхах. Також маніпулятивний вплив здійснюється шляхом навішування ярликів, використання стереотипів, повторення інформації, використання неаргументованих тверджень, створення чуток, використання напівправди, висміювання опонентів чи використання відволікання уваги, створення негативних асоціацій, використання переконання через апеляцію до документації.

У політичній рекламі елементи маніпуляції виражені яскравіше, ніж у інших елементах, використовується еріксонівський гіпноз — техніка гіпнозу, де практично не віддають наказів, а за допомогою певних мовленнєвих стратегій дають змогу отримати згоду практично без свідомого опору реципієнта. Кольорові акценти, руйнування стереотипів та незвичні образи викарбовуються у пам’ять, і під час споглядання такої реклами виникають асоціації політичного лідера із гаслами, картинками та подіями.

Кожен вид політичного впливу має свою специфіку, але усі ці техніки поєднують базові елементи маніпуляції: “бачимо те, що хочемо бачити”; наявна виборча подача матеріалу, несистематизованість інформації та повне заповнення нею ефіру; є компонування інформації та наведення реципієнта на однозначність висновків; відбувається зміна фокусу уваги щодо певної інформації, а також підпорогова подача — у нейтральному тексті подається матеріал, на який аудиторія має звернути увагу, вибірковість часу подачі інформації; кольорові акценти; руйнування стереотипів; апелювання до авторитету; акцентуація на підсвідових потребах; мімікрія — злиття з натовпом; підпорогова подача інфорації, яка є елементом НЛП; деперсоналізація, генералізація потреб; всеохоплюючий вплив; наявність готових програм мислення, оцінки, реакцій на певну подію великої маси людей; інформація заповнює простір навколо індивіда, вона має тотальний характер, постійно повторюється, внаслідок чого відкключається механізм критичного мислення та індивід починає вірити у те, що чує, бачить, сприймає; мішенню впливу маніпуляції є потреби, бажання, амбіції, ідеали, спосіб поведінки, характер комунікації, психічні стани, когнітивні процеси, ціннісні орієнтації, страхи, потяги, мотиви, стійкість чи нестійкість до впливу.

Заповнення інформаційного простору здійснюється за допомогою засобів нейро-лінгвістичного програмування. Критерієм оцінки достовірності одержуваної інформації виступає сформована думка одержувача. Засоб психологічного захисту використувуються проти інтересів індивіда.

Отже, ми можемо сказати, що вся інформація, що надається мас-медіа, несе приховану та явну маніпуляцію свідомістю з метою формування образу політика, який “врятує” суспільство.

О. Заяць

Науковий керівник –к. психол.. н., доцент О. Широка
ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН НА ЕМОЦІЙНУ ВРІВНОВАЖЕНІСТЬ ДІВЧАТ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Стосунки між батьками та дітьми зажди викликали багато розмов та інтересів. Батьки є першими вихователями дитини , тому вони мають дуже сильний вплив на дітей.

Ще Ж.-Ж Руссо стверджував, що кожен наступний вихователь надає дитині менше впливу , ніж попередній.

Дитячо-батьківські відносини – це не тільки сукупність як певних відносин між батьками та їхніми дітьми, але й певних передумов, тобто певного способу життя сімї та взаємодії членів сімї між собою.

Сімя – це особливий колектив, що у вихованні дитини відіграє оновну, довгострокову і найважливішу роль. У тривожних матерів часто виростають тривожні діти.

Емоційна врівноваженість – це контроль людиною своїх емоційних проявів. На цей стан часто впливають відносини між батьками і дитиною, а також місце проживання дитини.

Навесні 2014 року я досліджувала особливості дитячо-батьківських стосунків, зокрема що стосується дочірньо-материнських взаємин в юнацькому віці

У дослідженні взяло участь 32 дівчинки 1-ого курсу педагогічного коледжу. Для вивчення впливу дитячо-батьківських стосунків на емоційну врівноваженість дитини (дівчинки) в юнацькому віці залежно від місця проживання під час навчання у ВНЗ була розроблена анкета. Анкета складалася з 3 тестових рівнів: емоційна та конфліктна незалежність підлітка,емоційна врівноваженість.

Дані описової статистики вказують на те, що дівчата віком 17-18 років, які навчають у коледжах проживають найчастіше самі на квартирах або в гуртожитках, щоб відчути доросле життя , яке їм забороняють відчути батьки. Тому більшість при вступі до ВНЗ хочуть якомога дальше відлучитись від надмірної турботливості батьків. Так ось , як виявилось, лише 22% опитаних мною дівчат проживають з батьками, а решта 78% - окремо від батьків , у інакшому місті. Більше половини дівчат,як виявилось, є конфліктно та емоційно залежними від своїх матерів.

В загальному по тестах визначили, що місце проживання не впливає значним чином на емоційну врівноваженість дівчат-студенток, а все ж таки, значною мірою, впливають їхні стосунки з матір’ю. Порівняння між 3-ма проведеними тестами було видно, що більша частина дівчат через погані стосунки з їх матерями мають середній та високий рівень емоційної неврівноваженості.

По реультатах проведених тестів було видно, що для дівчат іноді мама є тягарем, проявляє занадто багато своєї уваги, студентки бажали, щоб їхні матері ставились до них частіше, як до дорослих людей.

Тепер можна чітко сказати, що на врівноваженість більшості дітей, часто впливать їхні відносини з батьками. Чим більше будуть загострені стосунки з батьками, тим сильнішою буде ненависть і дітей до батьків і тим швидше вони захочуть від них відлучитись, щоб розпочати своє життя самостійно, що було видно по тестах.

Також я надала деякі рекомендаці для дівчат та їхніх матерів для покращення їхніх відносин: • Обмежте контроль. Не давайте себе дозвіл на читання електронної пошти дочки, вивчення її SMS або риття в ящиках столу.

 • Поговоріть з вашою дочкою про питання, пов'язані із статевим актом.

 • Намагайтеся не критикувати її друзів і подруг, навіть якщо ви не любите їх.

 • Говоріть компліменти дочкці.

 • Не намагайтеся силою "вичавити" з неї секрети.

 • Не сперечайтеся через дрібниці.

 • Нехай ваша дочка живе своїм власним життям.

 • Не чекайте від дочки підпорядкування.

 • Не критикуйте коханої людини своєї дочки.

А також я дала декілька порад дівчатам: частіше обіймайте свою маму і цікавтеся її життям. Уважно слухайте всі її поради і настанови, показуючи їй, що для вас дуже важливо її точка думки. Не обов'язково при цьому з нею погоджуватися, аналізуйте її думку і самі приймайте рішення, яке для вас буде краще. Не потрібно ображатися на батьків і тим більше з ними сваритися. Всі люди роблять помилки, а мама і дочка не повинні бути ворогами все життя тільки через те, що хтось із них колись поступив невірно. Будьте вище вашого образу і першою самі зателефонуйте вашій мамі.

Ми маємо завжди повторяти собі такі слова: «Моя сім'я - моя фортеця.», і коли навчимось будувати дружні відносини із батьками все налагодиться.Кута О.

Науковий керівник, к., психол. н., доц.Широка А. О.
ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ
Ми бачимо багато проблем, що можуть зацікавити психологів у сучасному світі. Але є одна річ у нашому суспільстві, надії на яку покладають всі – студенти. Студентський період життя найвдаліший для саморозвитку, пошуку справи, якою займатимуться вже життя. Та ми знаєм, що як би не вчився студент і які б оцінки в нього не були, ключову роль в успішності його спеціальності і його подальшої роботи у вибраній сфері відіграє професійна мотивація.

Нагадаємо, що професійна мотивація – це чинники навколишнього середовища і особливості особистості, що спонукають людину до професійної діяльності. Професійна здатність до конкретної діяльності визначається, як рівнем розвитку здібностей, так і низкою інших особистісних властивостей. Характер мотивації (конкретні мотиви і цілі, спрямованість, широта та інтенсивність) обумовлюється особливостями етапів професійного становлення суб’єкта – вибору професії, реалізації діяльності.

Професійна мотивація є важливою частиною особистості. Вона визначає діяльність людини, її здібності, можливості і бажання працювати у конкретній сфері. Ми з впевненістю можемо сказати, що професійна мотивація допомагає особистості розвиватись із кожним днем і відкривати для себе щось нове у вибраній галузі. Тобто, професійна мотивація є важливою для особистості не лише з точки зору діяльності, вибраної професії, заробітної плати, але й з точки зору розвитку самої особистості. Наприклад, робота психолога допомагає не лише працювати з людьми, але й розуміти себе. Робота філолога дає не лише знання мов, а й можливість спілкувати з людьми з різних країн, що приносить великий досвід і додаткові знання. Ми знаємо, що розвиватися можна кожного дня, починаючи ще з маленького віку, але, звичайно, найбільшого інтелектуального розвитку особистість досягає у Вищому навчальному закладі. Саме так професійна мотивація впливає на розвиток особистості. На рівень і розвиток професійної мотивації впливають:


 • Професійна орієнтація

 • Спрямованість особистості

 • Професійне самовизначення

 • Вплив соціуму

 • Психофізіологія особистості

 • Самоактуалізація і самореалізація.

Професійну мотивацію досліджували: Н.Л. Коломінський, У. Ворум, Є.П. Ільїн, А.К. Маркова.

В. Альпет виокремив наступні чинники впливу на розвиток професійної мотивації: соціальні, пізнавальні, комунікативні, мотиви саморегуляції. В.О. Якунін у професійній мотивації найбільше значення надає потребам спілкування, домунування, досягнення. За даними М.В. Вовчик-Блакитної у професійній мотивації провідним мотивом є мотив престижу – затвердження себе у статусі студента і у вибраній сфері діяльності.

Доцільно зазначити, що професійна мотивація є важливою у різному віці – починаючи від дошкільного і закінчуючи виходом на пенсію. Але чому ж рівень професійної мотивації важливий саме у студентів? У студентів є одна проблема – яку професію обрати, де навчатись і зрозуміти «Чого я хочу». Часто абітурієнти помиляються у виборі – йдуть навчатись не туди, стають конформними. Але провчившись кілька місяців, вони усвідомлюють, що пішли не тим шляхом, втрачають бажання навчатись, а пізніше – взагалі не хочуть чути про дану спеціальність. Таким чином студенти втрачають свою професійну мотивацію. Багато з них не хоче нічого змінювати і залишається на обраному, «немилому душі» факультеті. Після цього вони стають некваліфікованими працівниками своєї галузі, бо ми знаємо, що чим нижчий рівень професійної мотивації – тим менше бажання вчитись і працювати у вибраній сфері. Це і є проблема низького рівня професійної мотивації – випуск некваліфікованих кадрів. А тепер уявіть, що таких студентів не один і не два, а кілька сотень щороку. І ці студенти підуть працювати і будуть погано виконувати свою роботу. В такому випадку рівень розвитку особистості і прогресу їхньої спеціальності просто мізерний.

Що робити у таких випадках? Як вирішити таку проблему? Є багато способів – робота з дитиною і батьками, адже батьки мають підтримувати свою дитину у виборі, а не тиснути на неї, робота з психологом також допоможе обрати професію за допомогою методик або ж за спостереженнями, які здібності і таланти переважають в особистості. Якщо ж студент вже навчається на факультеті, що йому не подобається, то потрібно допомогти йому змінити спеціальність, направити його енергію і професійну мотивацію у правильне русло.Якщо вдало все це поєднати, то з легкістю можна сказати, що особистість є добре професійно мотивованою. Якщо в одному з цих пунктів виникає проблема, то її можна коректувати або ж розв’язати заради блага професійного майбутнього особистості.
А. Нечипоренко

Науковий керівник – к. психол.. н., доц. З.О. Романець
СТАВЛЕННЯ ПАЦІЄНТА ДО ВЛАСНОЇ ХВОРОБИ
В чому проявляється неприйняття своєї хвороби, хворим на шизофренію: не усвідомлення через відсутність критики; відсутність критики залежить від тривалості і перебігу хвороби.

 • Методика PANSS

На основі методики PANSS можна виявити різне ставлення до хвороби на прикладі шизофренії.

 1. Концептуальна дезорганізація. Дезорганізація процесу мислення характеризується розірваністю послідовного,цілеспрямованого мислення, тобто є обставлене і поверхове мислення, втрата асоціативних зв’язків, непослідовність, груба алогічність чи блокування мислення.

 2. Манія величі. Перебільшена само думка і нереалістична впевненість у власній неперевершеності, включаючи маревні ідеї про власні екстраординарні здібності, багатстві, знаннях, популярності, владі і моральної праведності.

 3. Емоціональна відгородженість. Знижене емоціональне реагування, спостерігається втрата інтересу до життя, знижена потреба у переживанні життєвих ситуацій.

 4. Недостатній рапорт(контакт). Втрата міжособистісного співчуття і співпереживання, відкритості в бесіді й інтересу до неї, відчуття скованості під час спілкування з інтерв’юером. Це являється результатом обмеження міжособистісних контактів, зменшення вербального і невербального спілкування.

 5. Нестача спонтанності і плавності бесіди. Зниження нормальної плавності бесіди, пов’язане з апатією, нестачею вольових спонукань, захисною позицією або когнітивним дефіцитом. Це проявляється зменшенням плавності і продуктивності вербально-комунікативних процесів.

 6. Депресія. Відчуття суму, спадок духу, безпорадності і песимізму.

 7. Некооперативність. Активне уникання контактів з іншими людьми, в тому числі інтерв’юера, персонал лікарні, членів родини, що може бути пов’язане з недовірою, захисною позицією, впертістю, несприйняттям авторитетів, ворожнечею чи войовничістю.

 8. Дезорієнтація. Зниження рівня усвідомлення і розуміння взаємовідносин в оточуючому середовищі, включаючи людей, місце і час, що може бути наслідком дезорієнтації і відчуженості.

 9. Зниження розважливості і усвідомлення хвороби. Порушення рівня усвідомлення чи розуміння свого власного психічного стану і життєвої ситуації. Це проявляється порушенням розуміння минулих чи дійсних психічних захворювань або їх симптомів, запереченням необхідності госпіталізації або лікування у зв’язку з психічним розладом; не прийняття рішення характеризується недостатнім передбаченням результатів, і також нереалістичним короткотривалим або довготривалим плануванням.

 10. Недостатній контроль імпульсивності. Порушення регуляції і контролю внутрішніх переконань, що призводить до раптової, довільної, не модульованої, направленої не на той об’єкт розрядці напруги і спалахам емоцій, не піклуючись про наслідки.

 11. Відчуженість від реальності. Заглибленість в свої внутрішньо виникаючі думки і почуття в збиток реальному життю і адаптивній поведінці.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Схожі:

72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconТом Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconУкраїни в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconНаціональна металургійна академія україни
Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів І молодих учених
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconБердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року iconЗміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С
Букова віть: ІІІ міжвузівська студентська науково-практична конференція, Чернівці, 25 квітня 2013 р. [Упоряд.: С. П. Кармалюк, Г....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка