А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспектСторінка13/13
Дата конвертації13.04.2017
Розмір3,63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
канд. ист. наук. Специальность 07.00.02. – Санкт-Петербург, 2008. – 183 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : disserCat http://www.dissercat.com/content/reforma–gosudarstvennogo–banka–tseli–proekty–rezultaty–konets–80–kh–vtoraya–polovina–90–kh–g#ixzz2bCVJc6lU

64 Смирнова Н. И. Санкт-Петербургская (Петроградская) контора Государственного банка 1894–1918. / Смирнова Н. И., Чеснокова А. Н. – СПб., 2001; Бугров А. В. Московская контора Государственного банка Российской империи. / Приложение к журналу «Банки и технологи» / А. В.  Бугров. – М., 1999. – 224 с.

65 Краткий очерк деятельности Польского банка с 1828 по 1886 г., а также деятельности варшавской конторы Государственного банка с 1.01.1886 по 1.01.1894. – Варшава, 1894.

66 Исторические сведения о Польском банке // Ежегодник Министерства финансов. Вып. IX. – СПб., 1878.

67 Бугров А. В. Очерки по истории Государственного банка Российской империи / Приложение к журналу «Банки и технологии» / А. В. Бугров. – М., 2000. – С. 19.

68 Міщенко В. І. Становлення і розвиток кредитно-фінансової системи на Сумщині (XIX – поч. XX ст.) / В. І. Міщенко, Г. І. Корогод. – Суми : Слобожанщина, 1999. – 76 с.

69 Розвиток банківської справи на Сумщині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] : монограф. / за заг. ред. канд. екон. наук С. В. Тихенка ; [уклад.: С. В. Тихенко, Г. І. Корогод, О. І. Кисельов] ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 166 с.

70 Венгерська В. О. Формування кредитно-банківської системи на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) [Текст] / В. О. Венгерська ; відп. ред. В. Г. Сарбей ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : [б. в.], 1997. – 43 с.; Венгерська В. О. Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Венгерська Вікторія Олексіївна ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – Житомир, 1998. – 196 с.

71 Стельмах В. С. Фінансово-кредитна система України-Росії (ХVІІІ–ХХ ст.) / Стельмах В. С., Д’яконова І. І., Сало І. В. – Суми : Слобожанщина, 2000. – 312 с.

72 Стельмах В. С. Фінансово–кредитна система України-Росії (ХVІІІ–ХХ ст.) / Стельмах В. С., Д’яконова І. І., Сало І. В. – Суми : Слобожанщина, 2000. – С. 308.

73 Гай-Нижник П. П. Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917–1919 рр. / П. П. Гай-Нижник // Український історичний журнал. – 1998. – № 4. – С. 3–17; Орлюк О. П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Орлюк Олена Павлівна. – Х., 2003. – 476 с.

74 Ткаченко А. О. Правове регулювання банківської діяльності в період державотворчих пошуків на території України у 1917–1921 рр. : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ткаченко Анатолій Олександрович. – К., 2012. – 245 с.

75 Ткаченко А. О. Окремі історико-правові аспекти регулювання відносин у банківській сфері України // Правове регулювання відносин на фінансовому ринку: стан та напрями вдосконалення: монографія / відп. ред. В. Д. Чернадчук. – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2013. – С. 91–120.

76 Ткаченко А. О. Правове регулювання банківської діяльності Українською Центральною Радою / А. О. Ткаченко // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 18–24; Ткаченко А. О. Становлення національного банківського права у період державотворення в Україні (1917–1920 рр.) / А. О. Ткаченко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – №  1 (1). – С. 3–8; Ткаченко А. О. Правове регулювання банківської діяльності на території Західноукраїнської Народної Республіки / А. О. Ткаченко // Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького (1919–2009) і сучасність : XXIV Міжнар. істор. - прав. конф., 28 квіт. – 1 трав. 2011 р., м. Львів : матеріали конф. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 318–323; Ткаченко А. О. Актуальні проблеми правового регулювання кредитно–банківських відносин в Україні у 1917–1918 рр. / А. О. Ткаченко // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово–кредитних відносин : II Міжнар. наук. - практ. конф., 10–11 черв. 2011 р. : тези доп. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С. 66–69.

77 Безклубий І. А. Банківські правочини : [монографія] / І. А. Безклубий. – К. : Ін Юре, 2007. – 456 с.

78 Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Юрид. литература, 2009. – 768 с.

79 Кириченко В. Є. Установи довгострокового кредиту Російської імперії в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) : історико-правове дослідження : [монографія] / В. Є. Кириченко. – Х. : Контраст, 2010. – 688 с.

80 Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія / за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 157 с.

81 Бугров А. В. Коммерческие банки и экономическое развитие России в конце XIX – начале XX века. Из истории Банка России / А. В. Бугров. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr2–1.html; Бугров А. В. Государственный банк и российская провинция. Из истории Банка России / А. В. Бугров – Ч. I, II. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr2–2.html

82 У юридичній літературі поняття банківського правовідношення визначається занадто широко. Деякі дослідники вважають, що банківське правовідношення має комплексний характер, що воно регулюється нормами і публічного, і приватного права. Див. : Банковское право Российской Федерации. Общая часть. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. – М. : Юристъ, 2003 – 448 с. Очевидно, слід погодитися з думкою, що при такому підході створюються передумови для поглинання цивільних правовідносин, побудованих на основі рівності сторін, банківськими відносинами, які будуються на основі влади і підпорядкуванні. Грань між приватним і публічним правом у цьому випадку стирається. Відповідно центральний банк за таких обставин має можливість втручатися в приватні правовідносини між кредитними організаціями і їх клієнтами. Слід також враховувати, що у банківському праві, на відміну від права цивільного, застосовується тільки метод владного наказу.

83 Трубeцкoй E. Н. Энциклoпeдия прaвa / Е. Н. Трубeцкoй. – СПб., 1998. – С. 113.

84 Вeрнaдский Г. В. Oчeрк рaзвития прaвa русскoгo гoсудaрствa XVIII – XIX вeкoв / Г. В. Вeрнaдский. – М., 1998. – С. 167.

85 Ананьич Б. В. Банкирские дома в России 18601914 гг. Очерки истории частого предпринимательства / Б. В. Ананьич. – Л., 1991. – С. 32.

86 Сизов С. Ю. Развитие законодательства о банковской деятельности и иностранных инвестициях в банковскую систему России (середина XVIII – начало XX в.) / Сизов С. Ю. // Банковское право. – 1999. – № 1–2. – С. 91–92.

87 Полное собрание законов Российской империи [далі – ПСЗ]. – Собр. 2-е. – Т. XXXV. – № 35847.

88 ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 37. – № 38798; ПСЗ. – Собр. 3-е. – Т. 15. – № 11755.

89 Сизов С. Ю. Развитие законодательства о банковской деятельности и иностранных инвестициях в банковскую систему России (середина XVIII – начало XX в.) / Сизов С. Ю. // Банковское право. – 1999. – № 1 – 2. – С. 91.

90 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов / М. М. Сперанский. – СПб., 1845. – С. 87–88.

91 ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 15. – № 11756.

92 Финогентова О. Е. Законодательное регулирование банковской деятельности в России. Первая половина XVIII – начало XX в. / О. Е. Финогентова. Дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2005. – С. 17.

93 Карданова Л. К. Развитие законодательства о банках и иных кредитных организациях в России: историко-правовой аспект / Л. К. Карданова. Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 43.

94 Рашидов О. Ш. Система законодательства о банках и иных кредитных учреждениях Российской империи / Рашидов О. Ш. // Журнал российского права. – 2007. – № 10. – С. 109.

95 Памфилов С. Ф. Акционерные коммерческие банки в России в прошлом и настоящем / С. Ф. Памфилов // История России : кредитная система. – М., 1995. – С. 257.

96 1-е видання складене під керівництвом М. М. Сперанського і видане у 1830 р. Воно включало 30.600 законодавчих актів Росії з часу Соборного укладення 1649 р. до 12 грудня 1825 р., розміщених у 45 томах. До цього видання не увійшла значна частина законодавчих актів, особливо XVIII ст., переважно через політичні мотиви. 2-е видання ПЗЗ випускалося щорічно з 1830 р. по 1884 р. і охоплювало законодавчі акти з 12 грудня 1825 р. по 28 лютого 1881 р. Складалося з 55 томів і включало 62.928 законодавчих актів. 3-е видання ПЗЗ випускалося щорічно до 1916 р. і охоплювало період з 1 березня 1881 р. до кінця 1913 р. Складалося з 33 томів і включало 40.846 законодавчих актів.

97 При цьому до складу 33 (том XI, ч. 1) вперше вводилися статути наукових установ та навчальних закладів Міністерства народної просвіти.

98 У XI том частину 2 увійшли статут торговельний у трьох книгах, статут судочинства торговельного, статут консульський, статут про промисловість у трьох книгах.

99 Пашенцев Д. А. Правовое регулирование банковской деятельности в Российской империи, вторая половина XIX – начало XX в. / Д. А. Пашенцев. Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 11.

100 Карданова Л. К. Развитие законодательства о банках и иных кредитных организациях в России: историко-правовой аспект / Л. К. Карданова. Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 43.

101 Карданова Л. К. Развитие законодательства о банках и иных кредитных организациях в России: историко-правовой аспект / Л. К. Карданова. Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 43.

102 Сборник наказов и правил по операциям Государственного банка. – СПб., 1913.

103 ПСЗ. – Собр. 3-е. – Т. 3. – № 1336; Положение об учреждениях мелкого кредита. – СПб., 1914. – С. 589.

104 Рашидов О. Ш. Система законодательства о банках и иных кредитных учреждениях Российской империи / Рашидов О. Ш. // Журнал российского права. – 2007. – № 10. – С. 110.

105 Рашидов О. Ш. Система законодательства о банках и иных кредитных учреждениях Российской империи / Рашидов О. Ш.. // Журнал российского права. – 2007. – № 10. – С. 111–112.

106 Трубeцкoй E. Н. Энциклoпeдия прaвa / Е. Н. Трубецкой. – М. : Товарищество скоропеч. А. А. Ливенсон, 1908. – С. 113.

107 Д’яконова І. І. Історичні аспекти розвитку банківської системи України / Д’яконова І. І. // Экономика промышленности. – Донецк. – 2008. – № 2 (41). – С. 11.

108 Батюшков Д. Д. Банки. Их значение, операции, историческое развитие и счетоводство / Д. Д. Батюшков. – Владикавказ : Типография Терского областного правления, 1904. – С. 165.

109 ДАПО. Полтавський Союз кредитних і позичково-ощадних товариств. – Ф. 1004. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 57.

110 ЦДІА України. Обіжники Українського народного кооперативного банку (копії). – Ф. 1111. – Оп. 1. – Спр. 145. – Арк. 56; ДАХО. Протоколи з’їзду представників земських кас дрібного кредиту. – Ф. 365. – Оп. 1. – Спр. 53. – Арк. 76.

111 ДАЗО. Акціонерне товариство «Підкарпатський банк», м. Ужгород (1920–1944). – Ф. 52. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 1–9.

112 ДАВО. Вінницьке відділення Державного банку (1907–1919). – Ф. 62. – Оп. 1. – Спр. 194. – Арк. 2.

113 Хвостов В. М. Общая теория права. Элементарный очерк. По изданию 1911 г. [Электронный ресурс] / В. М. Хвостов. – Режим доступа : http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum 958/item1969.html

114 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 115.

115 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 115.

116 За нашими підрахунками це ст. ст. 43, 46, 47, 48, 50, 51, 109. Див. : Руська Правда (Просторова редакція) // Хрестоматія з історії держави і права України:. – Том 1. З найдавніших часів до початку XX ст.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В. Д. Гончаренка. – К. : Ін Юре, 1997. – С. 29–39.

117 Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю. В. Ващенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с. – Режим доступу : // http://textbooks.net.ua/content/view/2732/14/

118 Детальніше див. : Ткаченко А. О. Проблеми формування банківської системи на території України: історико-гносеологічний аспект / Ткаченко А. О. // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2 (9). – С. 7–12.

119 Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть : учеб. [Электронный ресурс] / Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. ; под общ. ред. Б. Н. Топорнина. – М. : Юристъ, 1999. – Режим доступа : http://yourlib.net/content/view/3724/51/

120 Костюченко О. А. Банківське право України: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник. – 3-тє вид. / Костюченко О. А. [Електронний ресурс]. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – 928 с. – Режим доступу : http://codex.at.ua/load/bankivske_pravo/bankivske_pravo_ukrajini_kostjuchenko_o_a_pidruchnik_3_te_vid_k_vidavnictvo_a_s_k_2003/18-1-0-11

121 Новікова І. Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення) / І. Е. Новікова // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2007. – Вип. 39–40. – С. 179–187.

122 Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю. В. Ващенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с. – Режим доступу : // http://textbooks.net.ua/content/view/2732/14/

123 Ткаченко А. О. Становлення банківської системи як фактор державотворення: історико-правовий аспект (1917-1920 рр.) / Ткаченко А. О. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН Україн, 2007. – С. 285–290.

124 Костіна Н. І. Банки: сучасні інформаційні технології: Навч. посібник / Н. І. Костіна, В. М. Антонов, Н. І. Ганах. – Ірпінь, 2001. – 359 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vuzlib.org/banki/2.htm

125 Кириленко В. Банківська система: суть та перспективи її розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Кириленко В. // Журнал Європейської економіки. – Т. 9 (№ 3). – Вересень 2010. – С. 352–375. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/jee/ua/2010_3/jee-3-ua/08K_ua.pdf

126 Новікова І. Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.01. [Електронний ресурс] / Новікова Ірина Едуардівна. – К. : КНУТШ, 2009. – 19 с. – Режим доступу : http://library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1248825

127 Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть : учеб. [Электронный ресурс] / Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. ; под общ. ред. Б. Н. Топорнина. – М. : Юристъ, 1999. – Режим доступа : http://yourlib.net/content/view/3724/51/

128 До 1917 р. у Росії існувала трирівнева банківська система: Держбанк; комерційні й ощадні банки; спеціальні кредитні інститути, констатує д.е.н. І. І. Д’яконова. На відміну від західних країн третій рівень був не досить розвинений у зв’язку з нерозвиненістю ринку капіталів і цінних паперів. Особливістю банківської системи дореволюційної Росії була її концентрація в декількох великих банках, проте у цілому банки здійснювали операції, характерні для банків інших країн. Див. : Д’яконова І. І. Історичні аспекти розвитку банківської системи України / Д’яконова І. І. // Экономика промышленности. – Донецк. – 2008. – № 2 (41). – С. 9–17.

129 У останньому випадку вона включає усі фінансові організації, у тому числі і страхові компанії.

130 Биман А. Б. История банков: История развития банков в России и за границей с древнейших времен до наших дней / А. Б. Биман. – С.-Петербург : типография Г. А. Шумахера и Б. Д. Брукера, 1914. – С. 55.

131 Альтерзон С. Нарис розвитку київської кредитної системи / С. Альтерзон. – Київ, 1929. – С. 4.

132 Костюченко О. А. Банківське право: Навч. посібник / О. А. Костюченко. – К. : КНЕУ, 1999. – С. 36.

133 Боровой С. Я. Кредит и банки России (середина XVII в. – 1861 г.) / С. Я. Боровой. – М. : Госфизниздат, 1958. – С. 12.

134 Боровой С. Я. Кредит и банки России (середина XVII в. – 1861 г.) / С. Я. Боровой. – М. : Госфизниздат, 1958. – С. 13.

135 Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть : учеб. [Электронный ресурс] / Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. ; под общ. ред. Б. Н. Топорнина. – М. : Юристъ, 1999. – Режим доступа : http://yourlib.net/content/view/3724/51/

136 Яснопольский Л. Н. Зачатки коммерческого банкового кредита в России / Л. Н. Яснопольский // Коммерческие банки: история, современная организация и деятельность коммерческих банков на Западе: Русский государственный банк и его коммерческая деятельность. – К. : Тип. 2-й артели, 1914. – С. 279.

137 Яснопольский Л. Н. Зачатки коммерческого банкового кредита в России / Л. Н. Яснопольский // Коммерческие банки: история, современная организация и деятельность коммерческих банков на Западе: Русский государственный банк и его коммерческая деятельность. – К. : Тип. 2-й артели, 1914. – С. 280.

138 Памфилов С. Ф. Акционерные коммерческие банки в России в прошлом и настоящем / С. Ф. Памфилов / Под ред. и с предисл. Н. Ю. Кислицына. Изд. первое. – Н. Новгород : Гублит, 1924. – С. 66–67.

139 Деньги, кредит, банки / Под ред. Г. М. Белоглавой: Учебник. – М. : Юрайт-Издат, 2004. – С. 262.

140 Детальніше див. : Ткаченко А. О. Нормативно-правове регулювання банківської мережі у пореформений період / Ткаченко А. О. // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Збірник наукових праць. – Суми ВВП «Мрія–1». – С. 246–248.

141 Устав о пошлинах // СЗ. – СПб., 1857. – Т. 5. – Ст. 484–489; ПСЗ. Собр. 2-е. – Т. 38. – № 39118; Т. 40. – № 41779.

142 Хромов П. А. Экономическая история СССР. Период промышленного и монополистического капитализма в России / П. А. Хромов : Учеб. пособие для эконом. спец. ун-тов. – М. : Высшая школа, 1982. – С. 109.

143 Шевченко В. Правове регулювання банкірської діяльності у Підросійській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Шевученко В. // Український історичний збірник. 2008. Вип. 11. – С. 133.

144 Устав торговый // Свод законов Российской империи (далі – СЗ). – СПб., 1857. – Т. 11, Ч. 2. – ст. 2.

145 Підраховано по: Петров Ю. А. Коммерческие банки и экономическое развитие России в конце XIX – начале XX века / Петров Ю. А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr28.html

146 Москва була центром всеросійської торгівлі й промисловості. Петербург був морськими воротами в Європу і осередком урядових відомств. У Москві основним типом банківського діяча був торговець або промисловець. Серед петербурзьких фінансистів, особливо на рубежі ХIХ–ХХ ст., переважали банкіри, тісно пов’язані з фондовою біржею, урядовими канцеляріями і європейськими фінансовими партнерами.

147 Шевченко В. Правове регулювання банкірської діяльності у Підросійській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Шевченко В. // Український історичний збірник. – 2008. Вип. 11. – С. 136.

148 Бугров А. В. Государственный банк в период Первой мировой войны (1914–1917 гг.) / А. В. Бугров // Вестник Банка России. – 2000. – № 14.

149 Гиндин И. Ф. Московские банки в период империализма (1900–1917) / И. Ф. Гиндин // Исторические записки. – М., 1956. – Т. 58. – С. 38.

150 Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Документы и материалы. Ч. 1 : Март-октябрь 1917 г. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1957. – С. 391.

151 ЦДАВО України. Українська Центральна Рада (УЦР), м. Київ, м. Житомир (1917–1918). – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 26. – Арк. 16 зв.

152 Нова Рада. – 1917. – 21 груд.

153 ДАЧО. Копії обіжників Полтавської казенної палати про порядок нарахування зборів з прибутків від грошових капіталів, що були на кореспондентських рахунках. – Ф. 1519. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 100.

154 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР, 1917. – № 252. – С. 1807.

155 Воробьев Н. Я. Изменения в русской промышленности во время войны и революции / Н. Я. Воробьев // Вестник статистики. – 1923. – Кн. 14. – С. 152–153.

156 Прокопович С. Н. Народное хозяйство в дни революции. (Три речи) / Прокопович С. Н. – М. : б. и., 1918. – С. 36–37.

157 Вісти з Української Центральної ради. – 1917. – № 24, груд.

158 Вісти з Української Центральної ради. – 1917. – № 24, груд.

159 Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки: из истории финансового капитала в России / И. Ф. Гиндин. – М. : Госфиниздат, 1948. – С. 238.

160 Детальніше див. : Венгерська В. О. Владний калейдоскоп 1918 р.: політика та суспільство (за матеріалами Волинської періодики) / Венгерська В. О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzvdpu_ist/2009_16/vladnuu.pdf

161 Танатар М. И. Народное хозяйство Украины в 1921/1922 г. / М. И. Танатар // Народное хозяйство Украины в 1921/1922 г. – Х., 1923. – С. 7.

162 Вітанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Вітанович. – Нью-Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964. – С. 258.

163 Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев под ред. Н. Н. Попова. – Репринтное воспроизведение издания 1930 г. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – С. 85–86.

164 Мироненко О. М. Українська Центральна Рада / О. М. Мироненко // Юридична енциклопедія : у 6 т. Т. 6 : Т–Я / голова редкол. Ю. С. Шемшученко. – К. : Укр. енцикл., 2004. – С. 197–198.

165 Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні: наприкінці XIX – початок XX століття / Павко А. І. – К. : Іван Федоров, 1999. – С. 107–108; Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті : Документи і матеріали. Т. 1 / [упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник]. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – С. 123–124, 193.

166 Багатопартійна українська держава на початку XX ст.: Програмні документи перших українських політичних партій / Упор. В. С. Журавський. – К. : Пошук, 1992. – С. 8, 15, 36, 59; Українські політичні партії кінця ХІХ – початку XX ст. : Програмові і довідкові матеріали / [упоряд. В.Ф. Шевченко]. – К. : Консалтинг : Фенікс, 1993. – С. 123, 151; Українська суспільно–політична думка в ХХ столітті : Документи і матеріали. Т. 1 / [упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник]. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – С. 333.

167 Венгерська В. О. Владний калейдоскоп 1918 р.: політика та суспільство (за матеріалами Волинської періодики) / Венгерська В. О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzvdpu_ist/2009_16/vladnuu.pdf

168 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. – 1917. – № 278.

169 Українська Центральна рада : Документи і матеріали : у 2 т. Т. 1. : 4 березня – 9 грудня 1917 р. / [упоряд. B. Ф. Верстюк] ; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 1996. – С. 499.

170 Свод Законов Российской Империи : в 5 кн. Кн. 5, Т. ХV. Уложение о наказаниях / под ред. И. Д. Мордухай-Болтовского ; [сост. Н. П. Балканов, С. С. Войт, В. Э. Герценберг]. – СПб. : Деятель, 1912. – Ст. 3557–3588.

171 Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Документы и материалы. Ч. 1 : Март–октябрь 1917 г. – М. ; Л. : Изд–во АН СССР, 1957. – С. 212.

172 Павленко Ю. В. Українська державність у 1917–1919 рр. (історико-генетичний аналіз) / Ю. В. Павленко, Ю. О. Храмов. – К. : Манускрипт, 1995. – С. 207.

173 Українська Центральна рада : Документи і матеріали : у 2 т. Т. 1. : 4 березня – 9 грудня 1917 р. / [упоряд. B. Ф. Верстюк] ; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 1996. – С. 158.

174 Українська Центральна рада : Документи і матеріали : у 2 т. Т. 1. : 4 березня – 9 грудня 1917 р. / [упоряд. B. Ф. Верстюк] ; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 1996. – С. 373.

175 Західноукраїнські землі в другій половині XIX – на початку XX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/5818/41/

176 Золотий ринський [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К. : В-во «Наукова думка», 2005. – 672 с.: іл. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Zoloty_Rynsky (останній перегляд: 22-03-2014)

177 Зварич В. В. До питання про грошовий обіг у Галичині під пануванням Австро-Угорщини / Зварич В. В. // Історичні джерела та їх використання. – К., 1966, вип. 2. – С. 203–214; Зварич В. Нумізматика. Довідник / Зварич В., Шуст Р. – Тернопіль; Львів, 1998. – 464 с.

178 Західноукраїнські землі в другій половині XIX – на початку XX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/5818/41/

179 Західноукраїнські землі в другій половині XIX – на початку XX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/5818/41/

180 Західноукраїнські землі в другій половині XIX – на початку XX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/5818/41/

181 Західноукраїнські землі в другій половині XIX – на початку XX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/5818/41/

182 РУРП і УНДП були переконані, що до державної незалежності слід іти через виборювання національно-територіальної автономії, а УСДП першочерговим завданням вважала змагання за культурно-національну автономію.

183 Боровой С. Я. Кредит и банки России (середина XVII в. – 1861 г.) / С. Я. Боровой. – М. : Госфиниздат, 1958. – С. 21.

184 Боровой С. Я. Кредит и банки России (середина XVII в. – 1861 г.) / С. Я. Боровой. – М. : Госфиниздат, 1958. – С. 25.

185 Боровой С. Я. Кредит и банки России (середина XVII в. – 1861 г.) / С. Я. Боровой. – М. : Госфиниздат, 1958. – С. 73.

186 Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник / Ю. В. Ващенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 48–49.

187 Ламанский Е. И. Статистический обзор операций государственных кредитных установлений с 1817 г. до настоящего времени / Е. И. Ламанский. – СПб., 1854. – С. 69.

188 Государственный коммерческий банк Российской империи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/

189 Боровой С. Я. Кредит и банки России (середина XVII в. – 1861 г.) / С. Я. Боровой. – М. : Госфиниздат, 1958. – С. 54.

190 Гиндин И. Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX - начало XX в.): Очерки истории и типологии русских банков : Избр. / И. Ф. Гиндин. / Редколлегия : Л. И. Абалкин (отв. ред.) и др. – М. : Наука, 1997. – С. 461.

191 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 208.

192 Колісник М. Б. Періодизація розвитку банківської системи України / Колісник М. Б. // Збірник науково-технічних праць. Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.9. – С. 184–191.

193 Кожне вірменське братство мало статут, згідно з яким до братств могли належати тільки побожні люди зі зразковою поведінкою.

194 Ананьич Б. В. Банкирские дома в России. 1860-1914 гг. / Б. В. Ананьич. – Л., 1991. – С. 27.

195 Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России / Братко А. Г. – М. : Спарк, 2001. – 335 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://knu.znate.ru/docs/index-415235.html?page=28

196 Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть : учеб. / Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. ; под общ. ред. Б. Н. Топорнина. – М. : Юристъ, 1999. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://yourlib.net/content/view/3724/51/

197 Ходченко О. В. З історії формування кредитної системи російської імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) / О. В. Ходченко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-10904.html

198 Ходченко О. В. З історії формування кредитної системи російської імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) / О. В. Ходченко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.info-library.com.ua/books-text-10904.html

199 В. у. Устав Государственного Банка // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 35. – Отд. 1-е. – 1860. – № 35847. – СПб., 1862. – С. 645–646.

200 Бугров А. В. Государственный банк и российская провинция (1860–1917 гг.) / Бугров А. В. // Экономическая история: Ежегодник. 2004. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 457.

201 Учреждён Государственный банк Российской империи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=1055

202 Київська контора Державного банку була організована з Київської контори Державного Комерційного банку в 1860 р. Банк спочатку розміщувався в двоповерховій будівлі на вулиці Інститутській.

203 Шипов А. П. Реформа нашей кредитной системы с установлением наибольшей правильной свободы банков, или устранение давлений плутократии. / Шипов А. П. – СПб., 1874. – С. 88.

204 Головним ідеологом створення банку був відомий економіст і географ Є. І. Ламанський, син директора Кредитної канцелярії, автор робіт по історії грошового обігу. Він припускав організацію банку за зразком Банка Франції, передбачаючи його відносну незалежність від уряду і надання емісійного права. Проте аж до 1897 р. він не мав емісійного права, маючи лише дозвіл про випуски невеликих об’ємів кредитних білетів.

205 Государственный банк Российской империи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/

206 Отчет государственных кредитных установлений за 1861 г. – СПб., 1863. – С. 5.

207 Детальніше див. : Бугров А. В. Государственный банк и российская провинция (1860–1917 гг.) / Бугров А. В. // Экономическая история: Ежегодник. 2004. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 433–434.

208 Бугров А. В. Государственный банк и российская провинция (1860–1917 гг.) / Бугров А. В. // Экономическая история: Ежегодник. 2004. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 441.

209 Отчет государственных кредитных установлений за 1861 г. – СПб., 1863. – С. 5.

210 Пихно Д. И. Коммерческие операции Государственного банка / Д. И. Пихно. – Киев, 1876. – С. 114; Головачев А. А. Десять лет реформ 1861–1871 / [Соч.] А. А. Головачева. – Санкт-Петербург : Вестн. Европы, 1872. – С. 50.

211 Бугров А. В. Государственный банк и российская провинция (1860–1917 гг.) / Бугров А. В. // Экономическая история: Ежегодник. 2004. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 443.

212 Левичева И. Н. Реформа Государственного банка накануне XX столетия (принятие устава 1894 г.) / И. Н. Левичева // Вестник Банка России. – 1999. – № 33. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr18-2.html

213 У перші пореформені десятиліття промисловість виробляла в основному предмети споживання. Розвиток економіки визначала легка промисловість при провідній ролі в ній текстильної. Розвиток легкої промисловості був заслугою купців, а вони традиційно вели справи на свої засоби. Таким чином, при тому рівні промислового розвитку, який був у Росії після відміни кріпосного права, втім, як і десяток років опісля, особливого попиту на промисловий кредит не існувало.

214 Сборник циркулярных распоряжений Государственного банка по его конторам и отделениям, последовавших с 1 сентября 1894 г. по 1 января 1897 г. – СПб., 1897. – С. 39.

215 До складу комісії увійшов і автор першого Статуту Є. І. Ламанський.

216 Бугров А. В. Государственный банк и российская провинция (1860–1917 гг.) / Бугров А. В. // Экономическая история: Ежегодник. 2004. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 453.

217 Бугров А. В. Государственный банк и российская провинция (1860–1917 гг.) / Бугров А. В. // Экономическая история: Ежегодник. 2004. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 445.

218 Для її здійснення потрібні були значні грошові кошти і достатня кількість кваліфікованих кадрів. Знову ж таки, грошова реформа 1895–1897 рр. і економічна криза 1899–1902 рр. не сприяли розвитку банківських установ на території України.

219 На підставі цього Статуту, оскільки він не був скасований, формально банк працював до часу своєї ліквідації у січні 1920 р.

220 Із скасуванням у 1895 р. Ради державних кредитних установлень, на Державну раду було покладено розгляд звітів державних кредитних установлень.

221 Ревізії Державного контролю підлягали витрати банку (ст. 12) і його операції за рахунок казни (ст. 15).

222 При Раді Банку знаходилися відділ кредитних білетів, юрисконсульт, судовий відділ, відділ місцевих установ, центральна бухгалтерія, інспекція, канцелярія і управління державними ощадними касами (ст. 26).

223 Пов’язано це було з тим, що Статут 1894 р. увійшов у протиріччя з принципами побудови грошової системи. У 1895-1898 рр. в Росії була проведена грошова реформа, результатом якої було введення золотого монометалізму. Державний банк перетворювався у емісійний центр. Встановлений був розмін державних кредитних білетів на золоту монету. Для забезпечення вільного розміну був обмежений випуск кредитних білетів.

224 В. у. Положение о Крестьянском Поземельном Банке // ПСЗ. – Собр. 3-е. – Т. 2. Отд. 1-е. – 1882. – № 894. – СПб., 1886. – С. 219.

225 Соколов Е. В. История банковского дела : Учеб. пособие / Е. В. Соколов. – Москва, 2001. – С. 63–64.

226 А. Б. Деятельность Крестьянского банка на Украине / А. Б. // Украинский вестник. – 1906. – № 8. – С. 585.

227 Горенко Л. М. До аграрної історії України: деякі аспекти соціально-економічного розвитку Правобережної України в ХІХ ст. (історико-економічне дослідження) / Л. М. Горенко, Ю. П. Присяжнюк. – Черкаси : Сіяч, 1996. – С. 64–65.

228 В. у. Положение о Государственном Дворянском Земельном Банке // ПСЗ. – Собр. 3-е. – Т. 5. – Отд. 1-е. – 1885. – № 3016. – СПб., 1887. – С. 264.

229 Савич В. Державний земельний (іпотечний) банк як елемент інфраструктури іпотечного ринку / В. Савич // Банківська справа. – 2004. – № 3. – С. 12.

230 Новікова І. Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст.: структура та функціональне призначення / І. Е. Новікова // Історія народного господарства та екон. думки України. – 2007. – Вип. 39–40. – С. 179.

231 Першим у 1864 р. був відкритий Петербурзький приватний банк.

232 Памфилов С. Ф. Акционерные коммерческие банки в России в прошлом и настоящем / С. Ф. Памфилов / Под ред. и с предисл Н. Ю. Кислицына. Изд. первое. – Н. Новгород : Гублит, 1924. – С. 67–71.

233 Новікова І. Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення) / І. Е. Новікова // Історія народного господарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3 : Збірник праць. – Київ, 2009. – С. 180.

234 Новікова І. Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення) / І. Е. Новікова // Історія народного господарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3 : Збірник праць. – Київ, 2009. – С. 182.

235 Ходченко О. В. З історії формування кредитної системи Російської імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) / О. В. Ходченко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.info-library.com.ua/books-text-10904.html

236 В. у. мнение Государственного Совета «Об учреждении частных кредитных установлений» // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 57. – 1872. – № 50913. – СПб., 1875. – С. 757.

237 Левин И. И. Акционерные коммерческие банки в России / И. И. Левин. – Т 1. – Петроград, 1917. – С. 245.

238 Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки: Из истории финансового капитала в России / И. Ф. Гиндин / Под ред. С. Г. Струмилина. – М. : Госфиниздат, 1948. – С. 43–44; Крохмалюк Д. Банківська справа в Україні у складі Російської імперії (друга половина ХІХ століття – 1917 р.) / Д. Крохмалюк // Вісник Національного банку України. – 2000. – № 9. – С. 61.

239 В. у. мнение Государственного Совета «Об изменении и дополнении существующих ныне правил относительно открытия новых акционерных коммерческих банков» // ПСЗ. – Собр. 3–е. – Том 3. – 1883. – № 1484. – СПб., 1886. – С. 105–106.

240 В. у. Правила о порядке ликвидации дел частных и общественных установлений краткосрочного кредита // ПСЗ. – Собр. 3–е. – Т. 4. – 1884. – № 2249. – СПб., 1887. – С. 307–312.

241 Петров Ю. А. Коммерческие банки и экономическое развитие России в конце XIX – начале XX века / Петров Ю. А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr28.html

242 Хромов П. А. Экономическая история СССР. Период промышленного и монополистического капитализма в России / П. А. Хромов. Учеб. пособие для эконом. спец. ун-тов. – М. : Высшая школа, 1982. – С. 195.

243 Идельсон В. Кредит, банк и биржа: Лекции, читанные студентам экономического отделения С.- Петербургского политехнического института императора Петра Великого в 1913-14 году / В. Идельсон. – Спб. : Типо-литогр. И. Трофимова, 1914. – С. 247–249.

244 Исторический обзор правительственных, общественных и частных кредитных установлений в России / Сост. Я. И. Печерин. – СПб. : Тип. В. О. Киршбаума, 1904. – С. 83–84.

245 Проте аж до 1871 р. не було видано жодного загального банківського закону. Банківське законодавство було фактично представлене статутами окремих банків.

246 В. у. Положение о городских общественных банках // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 37. Отд. 1-е. – 1862. – № 37950. – СПб., 1865. – С. 111–115.

247 Ткаченко А. О. Нормативно-правове регулювання банківської мережі у пореформений період // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Збірник наукових праць / А. О. Ткаченко. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД : Ініціатива, 2000. – С. 247.

248 Детальніше див. : Ткаченко А. О. Нормативно-правове регулювання функціонування банківської мережі (історія і сучасність) // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць

249 Ткаченко А. О. Нормативно-правове регулювання функціонування банківської мережі (історія і сучасність) // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць / А. О. Ткаченко. – Т. 4. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД : Ініціатива, 2000. – С. 80–82.

250 Ткаченко А. О. нормативно–правове регулювання функціонування банківської мережі (історія і сучасність) // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць / А. О. Ткаченко. – Т. 4. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД : Ініціатива, 2000. – С. 79.

251 В. у. Положение о городских общественных банках // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 37. Отд. 1-е. – 1862. – № 37950. – СПб., 1865. – С. 114.

252 В. у. Положение о городских общественных банках // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 37. Отд. 1-е. – 1862. – № 37950. – СПб., 1865. – С. 115.

253 Ткаченко А. О. Нормативно–правове регулювання функціонування банківської мережі (історія і сучасність) // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць / А. О. Ткаченко. – Т. 4. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД : Ініціатива, 2000. – С. 80–82.

254 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 173. Автори стверджують, що І. Г. Харитоненко був «відомим місцевим меценатом», що не зовсім відповідає дійсності, оскільки місто Суми, де проживав Іван Григорович, входило до складу Харківської губернії.

255 Новікова І. Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст.: структура та функціональне призначення / І. Е. Новікова // Історія народного господарства та екон. думки України. К., – 2007. – Вип. 39–40. – С. 177.

256 Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки / И. Ф. Гиндин. – М. : Госфиниздат, 1948. – С. 46.

257 Макаров А. Ф. Банки и кредитные учреждения / А. Ф. Макаров. – СПб, 1913. – С. 182–205.

258 Судейкин В. Т. Наши общественные городские банки и их экономическое значение / В. Т. Судейкин. – СПб. : Типо-литогр. Дома Призр. Малолет. Бедных, 1884. – С. 30–31.

259 Голубев А. К. Русские банки: Справочные и статистические сведения о всех действующих в России государственных, частных и общественных кредитних учреждениях / А. К. Голубев. – СПб. : Лештуковская Паровая Скоропечатня, 1899. – С. XXV.

260 В. у. мнение Государственного Совета О главных основаниях устройства земских кредитных учреждений // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 46. – Отд. 1-е. – 1871. – № 49609. – СПб., 1874. – С. 583–584.

261 Гурьев А. Н. История России : Кредитная система / А. Н. Гурьев, С. Ф. Памфилов. – Репринтное воспроизведение. – СПб., 1904; Памфилов С. Ф. Акционерные коммерческие банки в России в прошлом и настоящем / С. Ф. Памфилов. – Н. Новгород, 1924. – М. : ЮКИС, 1995. – С. 253.

262 В. у. мнение Государственного Совета О главных основаниях устройства земских кредитных учреждений // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 46. – Отд. 1-е. – 1871. – № 49609. – СПб., 1874. – С. 583–584.

263 В. у. Устав Земского Банка Херсонской губернии // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 39. Отд. 1-е. – 1864. – № 40898. – СПб., 1867. – С. 433–435.

264 Алчевський Олексій Кирилович народився 1835 р. у м. Суми. Він чи не перший, який у довідковій літературі подається як український банкір. Детальніше див. додатки.

265 Биман А. Б. История банков: История развития банков в России и заграницей с древнейших времен до наших дней / А. Б. Биман. – С.-Петербург. 1914 – С. 64.

266 Банки и банкирские конторы Российской империи. (Справочная книга для коммерсантов). В 2 ч. / Сост. и издал Л. М. Варшавський. – Изд. второе. – М. : Т-во Типо-литографии И. М. Машистова, 1910. – С. 34.

267 Ходченко О. В. З історії формування кредитної системи Російської імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) / О. В. Ходченко. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.info-library.com.ua/books-text-10904.html

268 О порядке учреждения кредитных установлений частных и общественных // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 47. – Отд. 1-е. – 1872. – № 49980. – СПб., 1875. – С. 430–432.

269 О порядке учреждения кредитных установлений частных и общественных // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 47. – Отд. 1-е. – 1872. – № 49980. – СПб., 1875. – С. 430–431.

270 Галаган А. А. История предпринимательства российского. От купца до банкира / А. А. Галаган. – М., 1997. – С. 98.

271 Ананьич Б. В. Банкирские дома в России 1860–1914 гг. Очерки истории частого предпринимательства / Б. В. Ананьич. – Л., 1991. – С. 25.

272 Ананьич Б. В. Банкирские дома в России 18601914 гг. Очерки истории частого предпринимательства / Б. В. Ананьич. – Л., 1991. – С. 23.

273 Ананьич Б. В. Банкирские дома в России 18601914 гг. Очерки истории частого предпринимательства / Б. В. Ананьич. – Л., 1991. – С. 26.

274 Ананьич Б. В. Банкирские дома в России 18601914 гг. Очерки истории частого предпринимательства / Б. В. Ананьич. – Л., 1991. – С. 26.

275 ПСЗ. – Собр. 3-е. – Т. 14. – № 10711. – СПб. 1894. – С. 134.

276 ПСЗ. – Собр. 3-е. – Т. 15. – № 11733. – СПб. 1895. – С. 199.

277 ПСЗ. – Собр. 3-е. – Т. 15. – № 11698. – СПб. 1895. – С. 101.

278 Устав кредитный // СЗ. – СПб., 1903. – Т. 11, ч. 2. – Ст. 10–13.

279 В. у. Устав Общества взаимного поземельного кредита // ПСЗ. – Собр. 2-е. – Т. 41. – Отд. 1-е. – 1866. – № 43361. – СПб., 1868. – С. 623–630.

280 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 174.

281 Їхні статути базувалися на принципах існування установ дрібного кредиту, розроблених у 1850-х pp. у Німеччині Ф. Г. Шульце-Делічем. Група дрібних власників, яким потрібен кредит, недостатньо фінансово самостійна для того, щоб отримати його у банку, створювала товариство на паях, яке надавало своїм членам позики з власних коштів і кредитів, отриманих іншим чином.

282 Исторический обзор и современное положение учреждений мелкого кредита в России в связи с предположениями о мерах к их развитию. – СПб., 1902. – С. 4.

283 Новікова І. Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення) / І. Е. Новікова // Історія народного господарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3 : Збірник праць. – Київ, 2009. – С. 179.

284 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 170.

285 Бугров А. Из истории Банка России. Сельские учреждения мелкого кредита в России до 1917 года / Бугров А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr21-2.html

286 Тицкий С. И. Всемирная история денег, кредита и банков / С. И. Тицкий. – К. : Крещатик, 1997. –С. 446, 448.

287 Боровой С. Я. Кредит и банки России (середина XVII в. – 1861 г.) С. Я. Боровой. – М., 1958. – С. 237.

288 Цьому сприяла також фінансова реформа. З 1857 р. назва золотий ринський була перенесена на флорин австрійської валюти, а від 1892 – на відповідні дві крони Золотої кронової валюти, яка мала поширення і на території західноукраїнських земель.

289 Цяпало О. С. Іпотечні банки Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. / Цяпало О. С. // Фінанси України. – 1998. – № 5. – С. 54.

290 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 208.

291 На території Галичини було два види кредитних спілок. Якщо у містах більшого поширення набули кредитні спілки Шульце, то в сільській місцевості особливою популярністю користувалися «райффайзенки». У 1898 р. останні об’єднались у Крайовий союз кредитовий у Львові.

292 В основу його діяльності було покладено німецький тип народного банку Шульце, який полягав у тому, що членські внески були досить високими, а відповідальність членів обмежувалася розміром вкладу.

293 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 215.

294 Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть : учеб. / Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. ; под общ. ред. Б. Н. Топорнина. – М. : Юристъ, 1999. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://yourlib.net/content/view/3724/51/

295 Мигулин П. П. Наша банковская политика (17291903) / П. П. Мигулин. – Харьков, 1904. – С. 334.

296 Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть : учеб. / Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. ; под общ. ред. Б. Н. Топорнина. – М. : Юристъ, 1999. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://yourlib.net/content/view/3724/51/

297 Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть : учеб. / Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. ; под общ. ред. Б. Н. Топорнина. – М. : Юристъ, 1999. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://yourlib.net/content/view/3724/51/

298 У це число з 1912 р. входили невеликі агентства, у тому числі що існували при зерносховищах, які дуже короткий час фігурували в звітах банку як агентства I розряду.

299 Государственный банк Российской империи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/

300 Бугров А. В. Государственный банк и российская провинция (1860–1917 гг.) / Бугров А. В. // Экономическая история: Ежегодник. 2004. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 457.

301 Бугров А. В. Государственный банк в период первой мировой войны (1914–1917 гг.) / Бугров А. В. // Вестник Банка России. – 2000. – № 14 (442). [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fox–notes.ru/spravka/fn_st0055.htm

302 Высочайшие повеления 1915 г. (архивное дело, находящееся в библиотеке Банка России). – СПб., 1915. – Л. 50 об.

303 Высочайшие повеления 1915 г. (архивное дело, находящееся в библиотеке Банка России). – СПб., 1915. – Л. 51.

304 Высочайшие повеления 1915 г. (архивное дело, находящееся в библиотеке Банка России). – СПб., 1915. – Л. 54.

305 Петров Ю. А. Коммерческие банки и экономическое развитие России в конце XIX – начале XX века / Петров Ю. А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr28.html

306 Исторический обзор и современное положение учреждений мелкого кредита в России в связи с предположениями о мерах к их развитию. – СПб., 1902. – С. 13.

307 Операції в установах Державного банку вели за подвійною (французькою) системою.

308 Отчет Государственного банка за 1910 г. – СПб., 1911. – С. XIII.

309 Учреждён Государственный банк Российской империи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=1055

310 Петров Ю. А. Государственный банк в годы первой мировой войны (1914–1917 гг.) / Петров Ю. А. // Вестник банка России. – 2007. – № 61 (1005). [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fox–notes.ru/spravka/TXT_FN140713_AAA.htm

311 Об улучшении благосостояния сельского населения. Манифест // ПСЗ. – Собр. 3-е. – Т. 25. – Отд. 1-е. – 1905. – № 9737. – СПб., 1908. – С. 790.

312 Петров Ю. А. Коммерческие банки и экономическое развитие России в конце XIX – начале XX века / Петров Ю. А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr28.html

313 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://knowledge.allbest.ru/bank/2c0a65625b3ac68a4d53b89421306d37_0.html

314 Беляев С. Г. Русско-французские банковские группы в период экономического подъема 1909–1914 гг. / С. Г. Беляев. – СПб. : Акционерное Общество «эН-Пи», 1995. – С. 98.

315 Петров Ю. А. Коммерческие банки и экономическое развитие России в конце XIX – начале XX века / Петров Ю. А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr28.html

316 Дмитриев-Мамонов В. А. Теория и практика коммерческого банка / В. А. Дмитриев–Мамонов, З. П. Евзлин. – Пг., 1916. – С. 359.

317 Петров Ю. А. Коммерческие банки и экономическое развитие России в конце XIX – начале XX века / Петров Ю. А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr28.html

318 Депозитні банки, що здійснювали в основному регулярні вексельно–позикові операції з торгово–промисловою клієнтурою, ототожнювалися з банками Москви, а ділові, більше схильні до біржових операцій з цінними паперами, – з петербурзькими банками. Перша категорія банків, так звана депозитна, переслідувала вузько банківські цілі: враховувала першокласні векселі, мала малі втрати, викликала цим до себе довіру і залучала депозитні гроші. Друга категорія – банки спекулятивні. Бажаючи швидко дати акціонерові більш менш великий дивіденд банки різними способами, грюндерськими прийомами і негайним перепродажем наживалися на різниці в ціні.

319 Петров Ю. А. Коммерческие банки и экономическое развитие России в конце XIX – начале XX века / Петров Ю. А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr28.html

320 Титов И. В. Государственный банк и финансово-экономические задачи / И. Т. Титов. – СПб., 1914. – С. 4.

321 Бугров А. В. Государственный банк в период первой мировой войны (1914–1917 гг.) / Бугров А. В. // Вестник Банка России. – 2000. – № 14 (442). [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fox–notes.ru/spravka/fn_st0055.htm.

322 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 77. – Арк. 1.

323 Устав Харьковского Земельного банка, утвержденный 4 мая 1871 г., с последующими изменениями по 1 января 1916 г. – Харьков, 1916.

324 Макаров А. Ф. Банки и кредитные учреждения / А. Ф. Макаров. – С.-Петербург, 1913. – С. 182–205.

325 Свод Законов Российской Империи : в 5 кн. Кн. 4, т. 11, ч. 2. Устав кредитный. Раздел 11. Положение о городских общественных банках / под ред. И. Д. Мордухай-Болтовского ; [сост. Н. П. Балканов, С. С. Войт, В. Э. Герценберг]. – СПб. : Деятель, 1912. – С. 886–889.

326 Ананьич Б. В. Банкирские дома в России 1860–1914 гг. Очерки истории частого предпринимательства / Б. В. Ананьич. – Л., 1991. – С. 31.

327 Ананьич Б. В. Банкирские дома в России 1860–1914 гг. Очерки истории частого предпринимательства / Б. В. Ананьич. – Л., 1991. – С. 33.

328 Міщенко В. І. Становлення і розвиток кредитно-фінансової системи на Сумщині (XIX – поч. XX ст.) / В. І. Міщенко, Г. І. Корогод. – Суми : Видавництво «Слобожанщина», 1999. – С. 19–38.

329 Комаринська 3. Банки та банківська справа в Західній Україні / Комаринська 3. // Вісник НБУ. – 2000. – № 11. – С. 58–61.

330 Красовський І. Діяльність «Просвіти» на Лемківщині / І. Красовський // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2010. – № 19. – С. 323.

331 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 209.

332 Комаринська З. М. Банки та банківська справа в Західній Україні / Комаринська З. М. // Енциклопедія банківської справи України / голова редкол. В. С. Стельмах. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – С. 50–53.

333 Цяпало О. С. Іпотечні банки Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. / Цяпало О. С. // Фінанси України. – 1998. – № 5.

334 Комаринська З. М. Земельний іпотечний банк / Комаринська З. М. // Енциклопедія банківської справи України / голова редкол. В. С. Стельмах. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – С. 249.

335 Комаринська З. М. Земельний іпотечний банк / Комаринська З. М. // Енциклопедія банківської справи України / голова редкол. В. С. Стельмах. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – С. 249.

336 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 220.

337 ЦДАВО України. Державний земельний банк, м. Київ (1918–1919). – Ф. 4191. – Оп. 2. – Спр. 2. – Арк. 1.

338 Дослідники наводять і інші дані, зокрема, 353 товариства взаємного кредиту та біля 5 тис. закладів дрібного кредиту. Див. : Акуленко В. Кредитная система Украины в довоенное и дореволюционное время / В. Акуленко // Хозяйство Украины. – 1926. – № 10. – С. 131.

339 Петров Ю. А. Государственный банк в годы первой мировой войны (1914–1917 гг.) / Петров Ю. А. // Вестник банка России. – 2007. – № 61 (1005). [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fox–notes.ru/spravka/TXT_FN140713_AAA.htm

340 Шевченко В. Правове регулювання банкірської діяльності у Підросійській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Шевченко В. // Український історичний збірник. – Вип. 11. – 2008. – С. 139.

341 Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев под ред. Н. Н. Попова. – Репринтное воспроизведение издания 1930 г. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – С. 44.

342 Нова Рада. – 1917. – 30 верес.

343 Нова Рада. – 1917. – 28 жовт.

344 Нова Рада. – 1917. – 30 верес.

345 Народна воля. – 1917. – 12 груд.

346 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 88.

347 Народна воля. – 1917. – 12 груд.

348 ЦДАВО України. Народне міністерство закордонних справ УНР. – Ф. 2592. – Оп. 2. – Спр. 2. – Арк. 50–51 зв.

349 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 229; ДАВО. Подільський губернський союз кредитних і позичково–ощадних товариств українського центрального кооперативного банку («Союзбанк»). – Ф. Р–988. – Оп. 2. – Спр. 2. – Арк. 8.

350 Вітанович І. Історія українського кооперативного руху / Вітанович І. – Нью-Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964. – С. 193.

351 Енциклопедія банківської справи України / голова редкол. В. С. Стельмах. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – С. 507.

352 ДАПО. Полтавський Союз кредитних і позичково-ощадних товариств. – Ф. 1004. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 53.

353 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Народної Республіки, м. Київ, м. Вінниця, м. Рівне, м. Кам’янець-Подільський (1918–1925). – Ф. 1509. – Оп. 5. – Спр. 27. – Арк. 7–7 зв; Вітанович І. Історія українського кооперативного руху / Вітанович І. – Нью-Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964. – С. 239, 262.

354 ЦДІА України. Обіжники Українського народного кооперативного банку (копії). – Ф. 1111. – Оп. 1. – Спр. 145. – Арк. 14.

355 Вітанович І. Історія українського кооперативного руху / Вітанович І. – Нью-Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964. – С. 214.

356 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Народної Республіки, м. Київ, м. Вінниця, м. Рівне, м. Кам’янець-Подільський (1918–1925). – Ф. 1509. – Оп. 5. – Спр. 27. – Арк. 6–9.

357 Вітанович І. Історія українського кооперативного руху / Вітанович І. – Нью-Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964. – С. 235–236.

358 Можливо, псевдонім одного із провідних кооператорів Полтавщини.

359 ДАВО. Подільський губернський союз кредитних і позичково–ощадних товариств українського центрального кооперативного банку («Союзбанк»). – Ф. Р–988. – Оп. 2. – Спр. 2. – Арк. 90.

360 Вітанович І. Історія українського кооперативного руху / Вітанович І. – Нью-Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964. – С. 214, 236–237.

361 ДАВО. Подільський губернський союз кредитних і позичково–ощадних товариств українського центрального кооперативного банку («Союзбанк»). – Ф. Р–988. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 199.

362 ДАЛугО. Річні звіти кредитних товариств Луганського повіту Донецької області. – Ф. 573. – Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 92.

363 ДАЛугО. Річні звіти кредитних товариств Луганського повіту Донецької області. – Ф. 573. – Оп. 1. – Спр. 8. – арк. 9.

364 ЦДАВО України. Рада народних міністрів Української Народної Республіки, м. Житомир, м. Київ (1917–1918). – Ф. 1063. – Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 10.

365 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 42–43.

366 Міністром фінансів в уряді П. Скоропадського був К. Ржепецький, поляк за національністю.

367 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 82.

368 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 40. – Арк. 29.

369 Вітанович І. Історія українського кооперативного руху / Вітанович І. – Нью-Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964. – С. 213.

370 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 76. – Арк. 4.

371 Кириченко В. Є. Правове регулювання поземельного кредиту (в українських губерніях Російської імперії у другій половині XIX – початку XX століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / В. Є. Кириченко. – Х., 2011. – С. 31.

372 ЦДАВО України. Державний земельний банк, м. Київ (1918–1919). – Ф. 4191. – Оп. 2. – Спр. 2. – Арк. 3.

373 ЦДАВО України. Державний земельний банк, м. Київ (1918–1919). – Ф. 4191. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 125 зв., 129.

374 Гай-Нижник П. П. Український Державний Земельний банк в світлі офіційних документів Гетьманату 1918 р. / Гай-Нижник П. П. // Український селянин: Збірник наукових праць. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 11. – С. 28.

375 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 45. – Арк. 63, 64–66.

376 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 45. – Арк. 66–66зв.

377 Вітанович І. Історія українського кооперативного руху / Вітанович І. – Нью-Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964. – С. 241.

378 ЦДАВО України. Державний земельний банк, м. Київ (1918–1919). – Ф. 4191. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 1–1 зв.

379 ДАХО. Харківський земельний банк (1877–1919). – Ф. 71. – Оп. 1. – Спр. 87. – Арк. 1.

380 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 71.

381 ДАХО. Харківський земельний банк (1877–1919). – Ф. 71. – Оп. 1. – Спр. 85. – Арк. 4–4 зв., 20.

382 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 5. – Спр. 2. – Арк. 5 зв.

383 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 83, 87.

384 ДАХО. Протоколи з’їзду представників земських кас дрібного кредиту. – Ф. 365. – Оп. 1. – Спр. 53. – Арк. 104–106.

385 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 45. – Арк. 66–68.

386 ДАХО. Протоколи з’їзду представників земських кас дрібного кредиту. – Ф. 365. – Оп. 1. – Спр. 53. – Арк. 104–106.

387 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 76. – Арк. 104–106 зв.

388 ДАХО. Харківський земельний банк (1877–1919). – Ф. 71. – Оп. 1. – Спр. 92. – Арк. 21–25.

389 ДАХО. Харківський земельний банк (1877–1919). – Ф. 71. – Оп. 1. – Спр. 92. – Арк. 65–66.

390 ДАХО. Харківський земельний банк (1877–1919). – Ф. 71. – Оп. 1. – Спр. 364. – Арк. 21; ДАХО. Харківський земельний банк (1877–1919). – Ф. 71. – Оп. 1. – Спр. 92. – Арк. 60 зв.

391 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 45. – Арк. 1–6 зв.

392 ЦДАВО України. Рада народних міністрів Української Народної Республіки, м. Київ, м. Кам’янець-Подільський, м. Тарнів (Польща). – Ф. – 1065. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 11.

393 ЦДАВО України. Рада народних міністрів Української Народної Республіки, м. Київ, м. Кам’янець-Подільський, м. Тарнів (Польща). – Ф. – 1065. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 72.

394 Симон Петлюра. Життя отамана, біографія, факти, спогади, документи та багато іншого. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://petlura.poltava.ua/2012/01/02/symon-petlyura-i-kooperatsiya-podillya-dovira-vzaemorozuminnya-pidtrymka-ta-spivpratsya-doba-dyrektoriji-unr/

395 ДАВО. Подільський губернський союз кредитних і позичково-ощадних товариств українського центрального кооперативного банку («Союзбанк»). – Ф. Р. – 988. – Оп. З. – Спр. 2. – Арк. 35.

396 ДАВО. Подільський губернський союз кредитних і позичково-ощадних товариств українського центрального кооперативного банку («Союзбанк»). – Ф. Р. – 988. – Оп. 2. – Спр. 44. – Арк. 26.

397 ДАВО. Подільський губернський союз кредитних і позичково-ощадних товариств українського центрального кооперативного банку («Союзбанк»). – Ф. Р. – 988. – Оп. З. – Спр. 7. – Арк. 73.

398 ДАВО. Подільський губернський союз кредитних і позичково-ощадних товариств українського центрального кооперативного банку («Союзбанк»). – Ф. Р. – 988. – Оп. З. – Спр. 5. – Арк. 13.

399 ДАВО. Подільський губернський союз кредитних і позичково-ощадних товариств українського центрального кооперативного банку («Союзбанк»). – Ф. Р. – 988. – Оп. 2. – Спр. 44. – Арк. 22.

400 Симон Петлюра. Життя отамана, біографія, факти, спогади, документи та багато іншого. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://petlura.poltava.ua/2012/01/02/symon-petlyura-i-kooperatsiya-podillya-dovira-vzaemorozuminnya-pidtrymka-ta-spivpratsya-doba-dyrektoriji-unr/

401 П’ятаченко Г. О. Міністри фінансів України 1917–1998 : Короткі біографії / Г. О. П’ятаченко, В. І. Кравченко, Л. В. Кухарець. – К. : НДФІ при Мінфіні України, 1998. – С. 56.

402 Нагаєвський І. Історія української держави XX століття / Нагаєвський І. – К. : Укр. письменник, 1993. – С. 272–273.

403 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Народної Республіки, м. Київ, м. Вінниця, м. Рівне, м. Кам’янець-Подільський (1918–1925). – Ф. 1509. – Оп. 5. – Спр. 52. – Арк. 19.

404 ЦДАВО України. – Ф. – 1065. – Оп. 2. – Сп. 9. – Арк. 67.

405 Енциклопедія банківської справи України / голова редкол. В.С. Стельмах. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – С. 510.

406 ЦДАВО України. Міністерство фінансів Української Держави, м. Київ (1918). – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 76. – Арк. 132–134 зв.

407 ЦДІА України. Обіжники Українського народного кооперативного банку (копії). – Ф. 1111. – Оп. 1. – Спр. 145. – Арк. 30; Вітанович І. Історія українського кооперативного руху / Вітанович І. – Нью-Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964. – С. 238.

408 Вітанович І. Історія українського кооперативного руху / Вітанович І. – Нью-Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964. – С. 240; ЦДІА України. Обіжники Українського народного кооперативного банку (копії). – Ф. 1111. – Оп. 1. – Спр. 145. – Арк. 32; ДАВО. Подільський губернський союз кредитних і позичково-ощадних товариств українського центрального кооперативного банку («Союзбанк»). – Ф. Р–988. – Оп. 2. – Спр. 9. – Арк. 71.

409 ЦДАВО України. Київська окружна контора Народного банку РСФРР, м. Київ (1919–1921). – Ф. 4216. – Оп. 1. – Спр. 137. – Арк. 50 зв.

410 Тищик Б. Й. Західна Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і права / Тищик Б. Й. – Львів : Тріада плюс, 2004. – С. 248–250.

411 Пилипчук Д. П. Українбанки / Д. П. Пилипчук // Енциклопедія банківської справи України / гол. ред. В. С. Стельмах. – К. : Молодь : Ін Юре, 2001. – С. 507.

412 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. Т. 2 : Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2001. – С. 331–332.

413 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. Т. 2 : Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2001. – С. 582.

414 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. Т. 2 : Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2001. – С. 91.

415 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. Т. 2 : Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2001. – С. 382.

416 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. Т. 2 : Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2001. – С. 357.

417 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 pp. Документи і матеріали : у 5 т. Т. 3, кн. 2. Суспільно-політичні процеси. Національно-культурне відродження / [уклад. О. Карпенко, К. Мицан]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – С. 180.

418 Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923 : Історія / [кер. авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко]. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – С. 220.

419 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 pp. Документи і матеріали : у 5 т. Т. 3, кн. 2. Суспільно-політичні процеси. Національно-культурне відродження / [уклад. О. Карпенко, К. Мицан]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – С. 180 с.

420 ДАЗО. Акціонерне товариство “Підкарпатський банк”, м. Ужгород (1920–1944). – Ф. 52. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 1–25.

421 ДАЗО. Акціонерне товариство “Підкарпатський банк”, м. Ужгород (1920–1944). – Ф. 52. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 2.

422 ДАЗО. Акціонерне товариство “Підкарпатський банк”, м. Ужгород (1920–1944). – Ф. 52. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 1.

423 ДАЗО. Акціонерне товариство “Підкарпатський банк”, м. Ужгород (1920–1944). – Ф. 52. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 1.

424 ДАЗО. Акціонерне товариство “Підкарпатський банк”, м. Ужгород (1920–1944). – Ф. 52. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 9.

425 ДАЗО. Акціонерне товариство “Підкарпатський банк”, м. Ужгород (1920–1944). – Ф. 52. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 7.

426 ДАЗО. Акціонерне товариство “Підкарпатський банк”, м. Ужгород (1920–1944). – Ф. 52. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 14.

427 ДАЗО. Акціонерне товариство “Підкарпатський банк”, м. Ужгород (1920–1944). – Ф. 52. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 5.

428 Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923 : Історія / [кер. авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко]. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – С. 204–221.

429 Маркс К. Капитал. Книга третья. Процесс капиталистического производства, взятый в целом / К. Маркс // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. изд. 2-е, Т. 25. Ч. II. – М.: Государственное издательство политической литературы. 1962. Насправді ж наведена теза належить не Марксу, а взята із: Some Thoughts of the interest of England. By a lover of commerce. London. 1697. (Некоторые мысли о проценте в Англии. Написано доброжелателем торговли. Лондон, 1697). – С. 156–157.

430 Ленін В.І. Тези банкової політики / В. І. Ленін // Повне зібрання творів. Т. 36. – К.: Видавництво політичної літератури України. 1973. – С. 207.

431 Цитовані тези були написані В.І. Леніним на одній із нарад, яка відбулася у березні-квітні 1918 р., з керівними працівниками Народного комісаріату фінансів (далі – НКФ) і Державного банку. Із чотирьох представників, присутніх на нараді, при голосуванні резолюції двоє її підтримали, один був проти, а один утримався, вважаючи це практично нездійсненним.

432 Ткаченко А. О. Правове регулювання реорганізації і ліквідації банківських установ у період державотворення в Україні (1917–1920 рр.) / А. О. Ткаченко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 1 (2). – С. 3–9.

433 Декреты Советской власти. Том VII. 10 декабря 1919 г.-31 марта 1920 г. – М. : Издательство политической литературы. 1974. – С. 509.

434 Ленін В. І. Тези банкової політики / Ленін В. І. // Повне зібрання творів. Т. 36 : (березень – липень 1918). – К. : Політвидав України, 1973. – С. 207.

435 ЦДАВО України. Всеукраїнська ліквідаційна комісія у справах колишніх державних земельних банків, м. Харків (1919). – Ф. 4200. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 38.

436 Декреты Советской власти. – М. : Издательство политической литературы. 1957. – Т. 1. – С. 225–231.

437 ЦДАВО України. Всеукраїнська ліквідаційна комісія у справах колишніх державних земельних банків, м. Харків (1919). – Ф. 4200. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 15.

438 Ткаченко А. О. Націоналізація банківських установ як історико-правова проблема (на прикладі України у 1917–1920 рр.) / А. О. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – Суми : УАБС НБУ, 2005. – Т. 15. – С. 35–43.

439 ДАЧО. Копії обіжників Полтавської казенної палати про порядок нарахування зборів з прибутків від грошових капіталів, що були на кореспондентських рахунках. – Ф. 1519. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 155.

440 ЦДАВО України. Київська окружна контора Народного банку РСФРР, м. Київ (1919–1921). – Ф. 4216. – Оп. 1. – Спр. 28. – Арк. 10.

441 ДАЧО. Копії обіжників Полтавської казенної палати про порядок нарахування зборів з прибутків від грошових капіталів, що були на кореспондентських рахунках. – Ф. 1519. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 193.

442 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. – 1919. – № 3. – Ст. 36, 39; – № 4. – Ст. 48; – № 5. – Ст. 58, 63.

443 ДАСО. Фінансовий відділ виконавчого комітету Конотопської повітової ради робочих і селянських та червоноармійських депутатів, м. Конотоп Конотопського повіту Чернігівської губернії (1919–1923). – Ф. Р–4389. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 23, 38.

444 ДАСО. Рада народного господарства при Глухівському повітовому виконкомі. – Ф. Р–1575. – Оп.1. – Спр. 86. – Арк. 34–34 зв.

445 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. – 1919. – № 3. – Ст. 38,39; – № 9. – Ст. 124.

446 Павленко Ю. В. Українська державність у 1917–1919 рр. (історико-генетичний аналіз) / Ю. В. Павленко, Ю. О. Храмов. – К. : Манускрипт, 1995. – С. 218.

447 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. – 1919. – № 8. – Ст. 100.

448 ЦДАВО України. Київська окружна контора Народного банку РСФРР, м. Київ (1919–1921). – Ф. 4216. – Оп. 1. – Спр. 137. – Арк. 181.

449 ЦДАВО України. Київська окружна контора Народного банку РСФРР, м. Київ (1919–1921). – Ф. 4216. – Оп. 1. – Спр. 1а. – Арк. 42–48.

450 ЦДАВО України. Всеукраїнська ліквідаційна комісія у справах колишніх державних земельних банків, м. Харків (1919). – Ф. 4200. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 10–13.

451 Пилипчук Д. П. Українбанк / Пилипчук Д. П. // Енциклопедія банківської справи України / голова редкол. В. С. Стельмах. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – С. 507.

452 ДАСО. Копия декрета Совета Народных Комиссаров о расчетных операциях. Директивные указания, приказы, операции, циркуляры Черниговского губернского финансового отдела по организационным и финансовым вопросам (4 января – 21 декабря 1921 г.). – Ф. Р-4389. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 23.

453 ДАСО. Копия декрета Совета Народных Комиссаров о расчетных операциях. Директивные указания, приказы, операции, циркуляры Черниговского губернского финансового отдела по организационным и финансовым вопросам (4 января – 21 декабря 1921 г.). – Ф. Р-4389. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 43–43 зв.

454 ДАСО. Копия декрета Совета Народных Комиссаров о расчетных операциях. Директивные указания, приказы, операции, циркуляры Черниговского губернского финансового отдела по организационным и финансовым вопросам (4 января – 21 декабря 1921 г.). – Ф. Р-4389. Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 60 зв.

455 Главк окнами на Кремль. Из истории Московского главного территориального управления Банка России. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vep.ru/bbl/history/cbr-95.html

456 Перехід від «військового комунізму» до НЕПу, як відомо, був проголошений Х зїздом РКП(б) у березні 1921 р. 28 травня 1921 р. X конференція РКП(б) проголосила відповідний курс, а 11 серпня 1921 р. був опублікований наказ РНК про проведення її в життя.

457 Государственный банк Российской империи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/

458 23 квітня 1922 р. був відкритий перший в країні акціонерний комерційний банк. Він називався Південно-східний комерційний банк у Ростові-на-Дону.

459 Государственный банк Российской империи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://knowledge.allbest.ru/bank/2c0a65625b3ac68a4d53b89421306d37_0.htm

460 Пилипчук Д. П. Українбанк / Пилипчук Д. П. // Енциклопедія банківської справи України / голова редкол. В. С. Стельмах. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – С. 507.

461 Пилипчук Д. П. Українбанк / Пилипчук Д. П. // Енциклопедія банківської справи України / голова редкол. В. С. Стельмах. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – С. 510.

462 Костіна Н. І. Банки: сучасні інформаційні технології: Навч. посібник / Н. І. Костіна, В. М. Антонов, Н. І. Ганах. – Ірпінь, 2001. – 359 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vuzlib.org/banki/2.htm

463 Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва [Текст] : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука / І. Г. Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. – К. : Атіка, 2004. – С. 264.

464 Государственный банк Российской империи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/

465 Свод балансов городских и сельских общественных банков на 1 января 1914 года и прибыли и убытки банков за 1913 год. – Петроград, 1914.

466 Новікова І. Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : Дис... канд. наук: 08.00.01 / Новікова І. Е. – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.disslib.org/rozvytok–bankivskoyi–systemy–ukrayiny–v–umovakh–stanovlennja–rynkovoho–hospodarstva.html

467 Детальніше див.: Новікова І. Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). : Дис... канд. економ. наук: 08.00.01. / І. Е. Новікова. – К., – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.disslib.org/rozvytok–bankivskoyi–systemy–ukrayiny–v–umovakh–stanovlennja–rynkovoho–hospodarstva.html

468 Государственный банк Российской империи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/

469 Державний архів м. Києва: Путівник. – Т. 1. Фонди дорадянського періоду. – Київ, 2007. – 128 с. – С. 22–27. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/Guidebooks/Tom-1-Putivnuk.pdf


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> Олег туляков
123456789 -> Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconТетяна Калініна рисунки із збірки федота ткаченка в колекції нмтш
Тарас Шевченко, Федот Ткаченко І кіндрат Єжов наймали спільну квартиру на Васильєвському острові. У 1842 р., здобувши в Академії...
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconТетяна Ткаченко, Тарас Чухліб василь чухліб
Ткаченко Т. В., Чухліб Т. В. Василь чухліб. Біо-бібліографічний нарис: 1941 – 1997 роки. – К.: «Amenhotep», 2016. – 125 стор
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconПравовий вісник української академії банківської справи
А. О. Ткаченко, канд юрид наук, канд. іст наук, доц., зав кафедри державно-правових дисциплін двнз “Українська академія банківської...
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconМ. М. Поплавський доктор педагогічних наук
В. В. Ткаченко – зав лабораторією, викладач кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconСерія “Історики та краєзнавці Чернігівщини”
Володимирович Ткаченко: (Біобібліогр покажч.) /Скл. І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова; Відп за вип. П. В. Грищенко. Чернігів, 2004....
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»

А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconРоман Ткаченко Поклик Химери Декаданс в українській літературі к. ХІХ – п. ХХ ст
Химера: я шукаю нових пахощів, небачених квітів, незвіданих насолод. Якщо я помічаю десь людину, чий дух спочиває в мудрості, я нападаю...
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект icon+37. 014. Ббк 63. 1(Укр) Василь Жупник депортаційні процеси 1944-1953 рр. На території західних областей урср як засіб тоталітарного “упокорення”: історіографічний аспект
...
А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconТ. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску

А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект iconМатеріали 7 засідання президії ЦК профспілки працівників державних установ україни
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка