А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник


Тема: Курс «Українська мова за професійним спрямуванням»Сторінка10/17
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,41 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
Тема: Курс «Українська мова за професійним спрямуванням»

для нефілологічних спеціальностей
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Зміст і структура курсу: мета, завдання, зміст, загальнодидактичні та специфічні принципи викладання.

 2. Відбір навчального матеріалу. Текст – основна одиниця навчального заняття.

 3. Розвиток професійних компетенцій мовної особистості в текстовій діяльності: орфографічної, орфоепічної, лексико-фразеологічної, граматичної, пунктуаційної, стилістичної, дискурсивної.

 4. Підручники й навчальні посібники з курсу: принципи побудови, критерії відбору навчального матеріалу в контексті вимог до мовної підготовки.

 5. Вправи і завдання з курсу: принципи побудови, критерії відбору навчального матеріалу.


Практичні завдання

 1. Проаналізуйте робочу навчальну програму з курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів нефілологічних спеціальностей.

 2. Підготуйте рецензію на навчальний посібник з курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів нефілологічних спеціальностей (на вибір).

 3. За книгою З. Мацюк і Н. Станкевич „Українська мова професійного спілкування” [12] познайомтеся з розділами „Програма курсу „Українська мова професійного спілкування” (С. 291-295), з планами практичних занять (С. 296-301), з самостійною роботою студентів (С. 302-306).

 4. Познайомтеся зі словником труднощів у вживанні прийменникових конструкцій, що є в книзі В. О. Михайлюк [14, 370-374], запишіть 20 не вживаних Вами складних конструкцій, які будете використовувати в майбутньому професійному мовленні.

 5. Зі словника типових помилок у слововживанні, що є в додатку до посібника Д. Добрусинець [13, 310-343], випишіть нормативні варіанти до вживаних вами суржикових слів, складіть до них словник під назвою „Правильно / неправильно” (50 реєстрових слів).

 6. Запишіть сучасні етикетні мовні формули звернення у професійному спілкуванні.

Література

 1. Бондаренко Л. Навчання студентів немовних ВНЗ усної мови / Л. Бондаренко // Рідна школа. – 2007. – № 7-8. – С. 56-57.

 2. Боровкова Н. Педагогические условия формирования речевой компетенции студентов технических вузов / Н. Боровкова // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 10. – С. 92-95.

 3. Головата Л. Практичний матеріал для факультетів фізичного виховання педагогічних інститутів / Л. Головата // Дивослово. – 1997. – № 2. – С. 47 51.

 4. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.Б. Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

 5. Дроздова І. Методика аудиторних і позааудиторних занять як основа розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів / І. Дроздова // Українська мова і література в школі. – 2013. - №1. – С.21-25.

 6. Дроздова І. Проблеми навчання усного й писемного професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ / І. Дроздова // Українська мова і література в школі. – 2013. - №4. – С.42-45.

 7. Дроздова І. Формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей під час навчання усного мовлення / І. Дроздова // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 2. – С.37-42.

 8. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк, 2004.

 9. Коренева А. Профессионально-ориентированное обучение речевым жанрам студентов-нефилологов / А. Коренева // Русский язык в школе. – 2008. – № 10. – С. 69-76.

 10. Костриця Н. Мова і література в школах нового типу та ВНЗ: Пошуки нових форм проведення занять з української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах / Н.Костриця // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 3. – С. 53-54.

 11. Кухарчук І. Порушення лексичних норм української мови у мовленні майбутніх практичних психологів / І.Кухарчук // Українська мова і література в школі. – 2013. - №5. – С.60-64.

 12. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2006. – 352 с.

 13. Методичні вказівки до курсу „Українська мова” для неспеціальних факультетів / укл. Д. Добрусинець. – Львів, 2001.

 14. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник / В. О. Михайлюк. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 496 с.

 15. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні: Модульний курс : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. І. Мозговий. – К.: Центр навч. літ., 2008. – 591 с.

 16. Сербенська О. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей / О. Сербенська, М. Волощак. – К., 1999.

 17. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини / О. Сліпушко. – К.: Криниця, 1999. – 200 с.

 18. Тоцька Н. Методика роботи над професійним мовленням студентів технічного вузу / Н. Тоцька // Дивослово. – 2000. – № 6. – С. 24-27.

 19. Юкало В. Вивчення мовних стереотипів у медичному вузі / В. Юкало // Дивослово. – 1999. – № 5. – С. 14-17.

 20. Януш Я. Українська мова в економічному вузі / Я. Януш // Дивослово. – 1999. – № 2. – С. 9-14.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема: Лекція у вищій школі. Лектор та аудиторія
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Лекція як основа навчальної роботи студента: мета, завдання, функції, відмінність від уроку в школі.

 2. Традиційні форми лекцій: вступна, настановча, програмно-тематична, лекція-коментар, оглядова, підсумкова.

 3. Нетрадиційні (інноваційні) форми лекцій: проблемна, лекція-дискусія, лекція-прес-конференція, лекція-візуалізація та ін.

 4. Лектор та аудиторія. Імідж лектора, його складові. Зворотний зв’язок з аудиторією.

 5. Культура сприймання лекції.

 6. Конспект лекції. Організація індивідуальної роботи студента при конспектуванні лекцій.


Запитання і практичні завдання

 1. Що спільного та відмінного в поняттях „форма навчання” і „форма організації навчання”?

 2. Яким ви уявляєте „ідеального” лектора? Якою, на Вашу думку, має бути „ідеальна” лекція?

 3. Напишіть звіт-аналіз про відвідану лекцію або практичне заняття викладача (предмет на вибір).

 4. Складіть план-конспект академічної лекції з курсу сучасної української літературної мови для студентів 2 курсу (тема на вибір).

 5. У навчальному посібникові „Лекції з педагогіки вищої школи” за редакцією В. Лозової розглядаються різні види лекцій. Класифікуйте прослухані Вами лекції за останній навчальний тиждень щодо цих видів:

1)за загальною метою: навчальні, агітаційні, виховуючі, освітні, розвиваючі;

2)за науковим рівнем: академічні й популярні;

3)за дидактичними завданнями: вступні, поточні, заключні, узагальнюючі, оглядові, лекції-консультації, лекції-візуалізації;

4)за способом викладу матеріалу: бінарні, лекції-дискусії, проблемні лекції, лекції-конференції. 1. Прокоментуйте різні визначення лекції як основної форми навчання й підходи до неї.

Лекція – це

1) співдіяльність викладача та студента (О. Любашенко);

2) форма організації і метод навчання (А. Алексюк);

3) творче спілкування викладача зі студентами (З. Слєпкань);

4) головна ланка дидактичного циклу навчання (А. Кузьмінський, З. Слєпкань);

5) педагогічна взаємодія суб’єктів педагогічного процесу (В. Лозова);

6) систематичний, послідовний виклад навчального матеріалу, будь-якого питання, теми, розділу, предмета, методів науки (С. Гончаренко);

7) усне, послідовне, систематичне викладання змісту науки, навчального предмета, певної теми (на думку авторів посібника за редакцією О. Лозової, таке визначення дають більшість словників);

8) джерело знань, стимул самостійності, активності студентів, підготовка їх до самостійної роботи з книгою, засіб розвитку активної уваги студентів, розумової діяльності (на думку авторів посібника за редакцією В. Лозової, таке визначення склалося протягом розвитку науки, техніки, суспільства).


 1. Письмово прокоментуйте всі подані види лекцій щодо їх змісту та форми: проблемні, інформаційні, консультативні (оглядові), підсумкові.

 2. Правильно поставте основні засоби впливу лектора на аудиторію:

1) лінгвістичні (жести, поза лектора, міміка);

2) кінетичні (зміст промови);3) паралінгвістичні (темп, інтонація, модуляція голосу).

 1. Складіть план академічної лекції на тему „Способи словотворення” відповідно до змісту програми. Підберіть 20 джерел до неї.

 2. Які є способи тлумачення незрозумілих термінів, необхідних для розуміння певного питання, на лекції? Серед запропонованих варіантів виберіть найефективніший.

Порівняння, визначення, посилання, конкретні приклади, підбір синонімів.

 1. Спростуйте або підтвердіть, що така форма організації навчального процесу, як лекція провокує репродуктивне навчання й гальмує креативне мислення.

 2. У чому полягає педагогічна парадигма співробітництва на лекції? Лектор має бути доброзичливим, атракційним, емпатичним. Як Ви це розумієте?

 3. Якою, на Вашу думку, повинна бути довжина речення на лекції? (10, 15, 20 слів).

 4. Наведіть приклади статичної й динамічної відеоінформації на лекції.

 5. Підготуйте та проведіть інноваційну міні-лекцію (40-45 хв.), використовуючи інформаційні технології, наочність (з досвіду роботи проф. В.І. Статівки).


Література

 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія / А. М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 557 с.

 2. Архангельский С. И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе / С. И. Архангельский. – М., 1976. – 245 с.

 3. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе / С. И. Архангельский. – М.: Высшая шк., 1980.

 4. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти / Я. Я. Болюбаш. – К.: Компас, 1997. – 63 с.

 5. Бондар В. Дидактичне забезпечення управління процесом навчання / В. Бондар // Освіта і управління. – 1997. – № 2. – С. 85-101.

 6. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстуальный подход / А. А. Вербицкий. – М.: Высшая шк., 1991.

 7. Галушко Т. Є. Лекція у вищій школі / Т. Є. Галушко. – К.: Вища шк., 1971.

 8. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. С. Ю. Ніколаєва. – К., 2003. – 261 с.

 9. Корсак К. Традиційні уроки та лекції: сучасний стан і перспективи / К. Корсак, Т. Зінченко // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С.75 80.

 10. Лекції з педагогіки вищої школи: навч.посібник / За ред.. В.І. Лозової. – Харків: ОВС, 2006. – 496 с.

 11. Леонтьев А. Н. Лекция как общение / А. Н. Леонтьев. – М., 1974.

 12. Мова наша – українська : навч.-метод. посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног, Н. Б. Голуб та ін. ; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А. М., 2011. – 512 с.

 13. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / за ред. О. Г. Мороза. – К.: НПУ імені М. Драгоманова, 2001. – 337 с.

 14. Низамов Р. А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов / Р. А. Низамов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1995. – 190 с.

 15. Низамов Р. А. Формы и методы обучения в вузе / Р. А. Низамов // Вопросы вузовской педагогики и методики. – Казань, 1971. – Вып. 1. – 186 с.

 16. Никандров Н. Д. Организационные формы и методы обучения в высшей школе / Н. Д. Никандров // Проблемы педагогики в высшей школе. – Л., 1992. – 190 с.

 17. Основы вузовской педагогики / под ред. Н. В. Кузьминой. – Л., 1972. – 310 с.

 18. Основы педагогики и психологии высшей школы / под ред. А. В. Петровского. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 304 с.

 19. Пименов Ю. С. Студент, лекция, конспект / Ю. С. Пименов // Вести высшей школы. – 1967. – № 6.

 20. Попков В. А. Учебный процесс в вузе: состояние, проблемы, решения / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М., 2000. – 432 с.

 21. П’ятакова Г. П. Сучасні педагогічні технології та методика їх засвоєння у вищій школі : навч.-метод. посібник для студентів та магістрантів вищої школи / Г. П. П’ятакова, Н. М. Заячківська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 55 с.

 22. Ремезовский Г. Д. Применение проблемного чтения лекций в вузе : метод. рекоменд. / Г. Д. Ремезовский. – К., 1982. – 30 с.

 23. Семеног О. Проблеми лінгвістичної підготовки вчителів-словесників у педагогічному університеті / О. Семеног // Українська мова та література. – 2005. – № 4. – С. 45-49.

 24. Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : монографія / О. Семеног ; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Пед. думка, 2007. – 272 с.

 25. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посібник для магістрів ВНЗ / З. Слєпкань. – К.: Вища шк., 2005. – 239 с.

 26. Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика : монографія / за ред. Л. І. Мацько. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2008.

 27. Фейгенберг Н. М. Лекция, отвечающая требованиям времени / Н. М. Фейгенберг // Вестник высшей школы. – 1989. – № 1. – С.33-36.

 28. Хуторской А. В. Современная дидактика : учеб. пособие / А.В. Хуторской. – М.: Высшая шк., 2007. – 639 с.

 29. Черниченко В. И. Дидактика высшей школы: История и современные проблемы / В. И. Черниченко. – М.: Вузовская книга, 2002. – С.117 128.

 30. Чижова Т. И. Совершенствование лекционного курса по методике преподавания русского языка [в вузе] / Т. И. Чижова // Русский язык в школе. – 1988. – № 5. – С. 79-82, 111.

 31. Штокман И. Г. Вузовская лекция. Практические советы по методике преподавания учебного материала / И. Г. Штокман. – К.: Вища шк., 1981. – 149 с.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Тема: Методика проведення практичних і лабораторних занять

з лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Практичні заняття з лінгвістичних дисциплін, їх специфіка, призначення, співвідношення з лекційними курсами, форми і методика проведення.

 2. Текст як основа практичних занять. Герменевтика як основний метод практичних занять.

 3. Функції та діяльність викладача на практичних заняттях.

 4. Зміст роботи студентів на практичних заняттях, способи її активізації, прийоми організації дискусій і обговорення розглянутих питань.

 5. Методи навчання (активні, інтерактивні, суб'єкт-суб'єктна навчальна взаємодія). Методи учіння (навчально-пізнавальна діяльність студента, самонавчання, творче використання теоретичних знань).

 6. Методи перевірки знань, умінь і навичок студентів на практичному занятті.

 7. Специфіка і призначення семінарів, технологія підготовки до семінару, вимоги до виступу на семінарі.

 8. Лабораторні роботи з лінгвістичних і лінгвометодичних дисциплін, їх призначення, зміст і методика проведення.

 9. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як додаткові форми організації навчання: їх призначення, завдання, проблематика, особливості підготовки до занять.

 10. Гра у структурі практичних і семінарських занять. Ділові, рольові, дидактичні ігри.

 11. Оцінювання знань за кредитно-модульною системою.


Запитання та практичні завдання
Запитання

 1. Яка мета практичних занять?

 2. Яка структура практичних занять?

 3. Як реалізується процес навчання на практичних заняттях?

 4. Які вимоги ставлять до викладача-словесника на практичних заняттях?

 5. Які функції виконує викладач на практичних заняттях?

 6. Якими лінгвістичними компетенціями оволодіває студент на практичних заняттях?

 7. Яке джерело дидактичного матеріалу на практичних заняттях?

 8. Які вимоги до дидактичного матеріалу практичних занять?

 9. Чи всі лінгвістичні дисципліни мають за навчальним планом лабораторні заняття?

 10. Походження терміна лабораторія?

 11. Чим лабораторні заняття відрізняються від практичних?


Практичні завдання

 1. Запропонуйте власний проект плану-конспекту практичного заняття з лінгвістичного курсу (наприклад, курсу сучасної української мови) з двома проблемними ситуаціями та 20-хвилинною дискусією (з досвіду роботи проф. В.І. Статівки).

 2. Проаналізуйте плани практичних занять з лінгвістичних і лінгводидактичних курсів (на вибір) щодо принципів укладання, змістового наповнення, наступності, міжпредметних зв'язків, наочності, запропонованих завдань, літературних джерел.

 3. Проаналізуйте робочу навчальну програму з діалектології української мови на предмет її відповідності дидактичним вимогам.

 4. До практичного заняття на тему “Категорія роду іменників" складіть тести з метою контролю знань студентів щодо визначення роду власних назв і запозичених слів.

 5. Підберіть дидактичні матеріали до лабораторного заняття з сучасної української літературної мови на тему “Односкладні речення”, враховуючи професійні інтереси. Користуйтеся матеріалами статті Н. Баранник “Функціонально-стилістичний підхід до вивчення “Односкладних речень”. (Дивослово. – 2006. – №3. – С.27-29).

 6. Прокоментуйте всі види семінарських занять, виділених проф. А.М. Алексюком.

 1. Семінар запитань і відповідей.

 2. Семінар-розгорнута бесіда передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань.

 3. Семінар-колективне читання: студенти зачитують тексти, коментуючи їх зміст з позицій розвитку сучасної науки.

 4. Семінар, що передбачає усні відповіді студентів з наступним їх обговоренням.

 5. Семінар-дискусія: студенти, маючи програму, завчасно готуються до дискусії та розгортають її безпосередньо на занятті.

 6. Семінар, що передбачає обговорення й оцінювання письмових рефератів студентів.

 7. Семінар-конференція: студенти завчасно готують доповіді, виступають з ними, відповідають на запитання своїх одногрупників.

 8. Семінар-теоретична конференція проводиться зі студентами кількох груп курсу на основі вивчення об’ємного розділу чи всієї дисципліни.

 9. Семінар-вирішення проблемних завдань проводиться на основі створення проблемних ситуацій, виділення проблемних завдань і праці над їх розв’язанням.

 10. Семінар-прес-конференція: кілька студентів готують повідомлення з вузлових питань, а всі учасники беруть участь у їх обговоренні.

 11. Семінар-«мозковий штурм»: студенти завчасно ознайомлюються з важливими проблемними завданнями, які потребують вирішення.

 1. Познайомтеся зі структурою спецсемінару “Уроки розвитку зв’язного мовлення в IV – VIII класах” доц. Н.П. Дейниченко, запишіть його підрозділи [2].

 2. Пригадайте колоквіум з діалектології української мови, познайомтеся з його планом у посібникові доц. Н.П. Дейниченко “Матеріали й методичні вказівки до курсу «Українська діалектологія” [3]. Опишіть його структуру і план проведення колоквіуму, додатково користуючись статтею Т. Кузнєцової “Інтерактивний методичний колоквіум як засіб формування вчителя-словесника” [6].

 3. Назвіть сильні й слабкі місця практичних занять з методики вищої школи. Які зміни Ви внесли б до структури сьогоднішнього практичного заняття?

 4. Проаналізуйте навчальні посібники для практичних занять зі свого фаху щодо відповідності програми, оцініть їх зміст з погляду врахування особливостей Вашого ВНЗ.

 5. Назвіть основні завдання, які повинні розв’язуватися в процесі практичних і лабораторних занять; факультативів, спецкурсів, спецсемінарів.

 6. Познайомтеся зі структурою двох факультативів (на вибір), напишіть на них анотації.

 1. Войцехівська В.Г. Просторові значення префіксів (матеріал для факультативних занять) / В.Г. Войцехівська // Українська мова і література в школі. – 1975. – №4. – С.70-73.

 2. Дарієнко Л.В. Програма факультативу «Українська мова для юристів: 10-11 класи / Л.В. Дарієнко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – №28. – С.36-38.

 3. Мельничайко В.Я. Стилістичні функції періоду. (Матеріал для факультативних занять) / В.Я. Мельничайко // Українська мова і література в школі. – 1975. – №7. – С.61-68.

 4. Програма факультативу «Етимологія української мови» / укл. Л. Кожуховська // Українська мова і література школі. – 2006. – №8. – С.50-53.

 5. Програма факультативного курсу «Лексика української літературної мови» / укл. Л. Федоренко // Методичні діалоги. – 2006. – №5. – С.7-14.

 6. Програма факультативного курсу «Синтаксис української літературної мови» / укл. С.Я.Єрмоленко // Методичні діалоги. – 2006. – № 2. – С.13-20.

 7. Програма факультативного курсу «Стилістика української мови» / укл. О.М. Авраменко // Методичні діалоги. – 2006. – №7. – С. 9-15.

 8. Програма факультативного курсу «Фразеологія української літературної мови» / укл. Л. Федоренко // Методичні діалоги. – 2006. – №6. – С. 6-15.

 1. Прокоментуйте визначення гри, подані в різних аспектах. Які функції виконують ігри на уроках української мови?

Гра – це наслідування серйозних занять у житті (Е. Тайлор).

Гра – вид діяльності, який імітує реальне життя, має чіткі правила й обмежену тривалість (Ю. Ганичев).

Гра – багатофункціональний засіб виховної роботи (А. Гамалій).

Гра – це втілення на всі лади своєї фантазії (А. Петровський).

Гра – це метод навчання (І. Куліш, К. Баханов).

Гра – це засіб формування пізнавальної діяльності (В. Захаров, М. Шукуров).

Гра – це діяльність, що має велике соціалізуюче значення для школярів (А. Петровський).

Гра, з погляду освіти, – це “будь-яке змагання між тими, хто грає, це дії, обмежені певними умовами (правилами) і спрямовані на досягнення певної мети (виграшу, перемоги, призу)” (Г. Ватаманюк).

Гра – це величезне світло в вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ (В. Сухомлинський).

Гра – це велике напруження творчих здібностей, уяви (В. Сухомлинський).

Гра є особливим педагогічним витвором (Г. Щедровський).

 1. Зробіть порівняння ігор на уроках української мови в початковій (Л. Кобилянська, Н. Резніченко, Н. Шарагова), середній (Т. Горбунцова, О. Заболотний, І. Осадча, В. Федоренко) та вищій (Н. Єсіна) школах.

 1. Горбунцова Т.Ю. Цікаві ігри та вправи на уроках української мови / Т.Ю. Горбунцова. – К.: Рад. шк.,1966.

 2. Єсіна Н.О. Формування творчих умінь майбутніх учителів в інтелектуально-ігровій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. пед. наук / Н. О. Єсіна. – Харків, 2009. – 20 с.

 3. Заболотний О. Вчимося граючись : Конкурси юних філологів / О. Заболотний // Українська мова та література. – 2002. – №8.

 4. Кобилянська Л.Н. Навчання грамоти з елементами гри / Л.Н. Кобилянська // Початкова школа. – 2005. – №8. – С.31-32.

 5. Осадча І. Ігрові елементи : цікаво й корисно : Зернини педагогічного досвіду / І.Осадча // Дивослово. – 2003. – №9. – С.41-45.

 6. Резніченко Н.І. Розвиток розумових здібностей на уроках української мови : Урок-гра / Н.І.Резніченко // Початкова школа. – 2006. – №3. – С.5-8.

 7. Федоренко В. Ділові ігри на уроках української мови / В. Федоренко // Українська мова та література. – 2004. – №13. – С. 16-21.

 8. Шарагова Н. Ігри на уроках української мови у 1 – 2 класах / Н. Шарагова // Початкова школа. – 2007. – №9. – С. 6-10.

15. Які групи ігор можна використовувати на уроках української мови і як?
Література

    1. Блинов Р. И. Проведение лабораторных занятий по методике преподавания русского языка в вузе / Р. И. Блинов, Б. Т. Панов // Русский язык в школе. – 1979. – № 3. – С. 111-115.

    2. Дейниченко Н.П. Методичні вказівки до проведення спецсемінару з української мови “Уроки розвитку зв’язного мовлення в IV-VIII класах” / Н.П.Дейниченко. – Суми : СумДПУ, 1990. – 52 с.

    3. Дейниченко Н.П. Матеріали й методичні вказівки до курсу “Українська діалектологія” / Н.П. Дейниченко. – Суми : СумДПУ, 2007. – 71 с.

    4. Донченко Т. Лабораторні заняття з методики української мови / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. – 2002. – №8. – С.52 53.

    5. Качан В.И. Основы оптимизации и методов обучения в высшей школе (единая методическая система института: теория и практика): учеб.-метод. пособие / В.И. Качан, И.А.Сычевников. – М.: Высшая шк., 1987. – 143 с.

    6. Кузнецова Г. Інтерактивний методичний колоквіум як засіб формування вчителя-словесника / Г. Кузнецова // Дивослово. – 2006. – №11. – С. 32-36.

    7. Михайлов В.Н. Спецкурсы и спецсеминары по русскому языку в системе лингвистической подготовки студентов / В.Н. Михайлов // Проблемы высшей школы : респ. науч.-метод. сб. – К., 1983. – Вып. 50. – С.54-57.

    8. Остапенко Н. Місце моделювання як методу навчання у педагогічному проектуванні / Н. Остапенко// Українська мова і література в школі. – 2004. – № 6. – С. 41-46.

    9. Остапенко Н. Особливості технології дидактичної гри у системі підготовки магістрів-філологів ВШ / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 4. – С. 55-58.

    10. Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении и развитии / П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров. – М.: РПА, 1996.

    11. Симоненко Т. Авторська програма спецкурсу “Дидактична текстологія” (програма для студентів філологічних факультетів)/ Т.Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 2. – С.43-48

    12. Симоненко Т. Базова система вправ у роботі над розвитком професійно-комунікативних умінь студентів-філологів / Т. Симоненко // Українська мова та література. – 2005. – № 7. – С.40-43.

    13. Чебурко Т.А. Профессиональная подготовка будущих учителей в курсе практикума по русскому языку в вузах Украины / Т.А. Чебурко // Методика преподавания русского языка и литературы. – К.: Рад. шк., 1985. – С.72-77.

    14. Шутова В.П. Место и назначение лабораторных занятий в системе подготовки студентов по современному русскому языку / В.П. Шутова, Ю.А. Фигаровская, А.В. Немешайлова // Русский язык в школе. – 1982. – №9. – С.93-97.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Схожі:

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка