А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник


Тема: Методи навчання лінгвістичних дисциплін у ВНЗСторінка11/17
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,41 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Тема: Методи навчання лінгвістичних дисциплін у ВНЗ
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Традиційні і нетрадиційні методи навчання у вищих навчальних закладах.

 2. Лекційний метод.

 3. Дискусія.

 4. Дидактична гра.

 5. Інтерактивні методи.

 6. Метод проектів.


Практичні завдання

 1. Розробіть план-конспект практичного заняття (навчальна дисципліна, тема на вибір) з використання одного із запропонованих методів.

 2. Виконайте аналіз шкільного підручника з української мови для учнів 10/11 класу (на вибір), методичного посібника „Мова наша – українська” на наявність і застосування методів [31; 51; 52].

 3. Познайомтеся з деякими класифікаціями методів навчання, які існують у сучасній дидактиці середньої та вищої школи. Порівняйте та прокоментуйте, чим вони відрізняються.

Класифікація методів за рівнем пізнавальної діяльності, запропонована І. Я. Лернером і М. М. Скаткіним:

  • пояснювально-ілюстративний;

  • частково-пошуковий (евристичний);

  • проблемний виклад;

  • репродуктивний;

  • дослідницький.

О. М. Біляєв за способом взаємодії вчителя й учня на уроці мови виділяє такі методи:

 • розповідь, пояснення, лекція;

 • спостереження учнів над мовою;

 • бесіда;

 • робота з підручником.

В. О. Онищук класифікує методи так:

  • пояснювально-ілюстративний;

  • проблемний;

  • програмний;

  • комп’ютеризації.

А. В. Хуторський за характером пізнавальної діяльності та її метою виділяє 3 методи навчання, називаючи їх „продуктивні методи особистісно орієнтованого навчання” [53, 17-18]:

1) когнітивні (мета навчальної діяльності – пізнавання об’єкта);

2) креативні (мета – створення усної чи письмової навчальної продукції);

3) методи організації навчання (учень самостійно оцінює свій рівень знань чи відбувається взаємонавчання, взаємоконтроль).

В. Ф. Дороз класифікує 10 методів навчання засвоєння дисциплін циклу українська мова в умовах кредитно-модульної системи.


 1. Методи одностороннього подання матеріалу.

 2. Методи ознайомлення з досвідом роботи інших суб’єктів.

 3. Методи проблемного навчання.

 4. Методи спонукання до творчого пошуку.

 5. Методи активізації слухачів.

 6. Методи надання додаткової інформації.

 7. Методи контролю.

 8. Методи самостійної роботи.

 9. Методи виховного спрямування.

 10. Методи модульного навчання: інформаційні, операційні, пошукові, методи самостійного навчання.

Кілька класифікацій методів у дидактиці вищої школи робить і А. Кузьмінський.

Структура методів навчання за характером логіки пізнанняМЕТОДИ НАВЧАННЯАналітичний


Індуктивний
Синтетичний


Дедуктивний
Аналітико-синтетичний


Традуктивний

Структура методів навчання за джерелами знань


МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні
Наочні
Практичні


Розповідь
Ілюстрація
Лабораторна

роботаПояснення
Демонстрація
Практична робота


Бесіда
Спостереження
Вправи


Евристична


Підготовчі


Репродуктивна


Пробні


Вступна


Тренувальні


Поточна


Творчі


Підсумкова


Усні


Лекція


Практичні


Інструктаж


Графічні


Вступний


Технічні


ПоточнийРобота

на виробництві
Підсумковий

Структура методів навчання за рівнем самостійної розумової діяльності
МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Проблемний
Частково-пошуковий

Дослідницький 1. Які педагогічні школи сформувалися щодо класифікації методів навчання?

 2. У чому полягає суть бінарних методів навчання (інформаційно-порівняльний, інструктивно-практичний, пояснювально-спонукальний)?

 3. Чим відрізняються інноваційні та традиційні методи навчання?

 4. За допомогою алгоритму навчіться розмежовувати додатки, неузгоджені / узгоджені означення. Підберіть свої приклади (10 словосполучень) для розмежування, визначте члени речення за допомогою алгоритму. Користуйтеся ним з учнями і студентами.

І. Залежне слово в словосполученні прикметник
так

„предмет – ознака предмета”ні

Див. ІІ


ІІ. Залежне слово-іменник перетворюється на прикметник
так

„предмет – ознака предмета”ні

Див. ІІІ


ІІІ. Словосполучення перетворюється на речення
так

„предмет – інший предмет”ні

„предмет – ознака предмета” 1. Гарна школа.

 2. Зелене місто.

 3. Магазин взуття.

 4. Студент інституту.

 5. Захід сонця.

 6. Корова колгоспника.

 1. Збори робітників.

 2. Степи України.

 3. Свідомість народу.

 4. Шапка батька.

 5. Хід конем.

 6. Прохання вчителя.
 1. Підготуйте повідомлення на тему «Аналіз технологій закордонного досвіду» [8; 16; 18; 22].


Література

 1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі / А. М. Алексюк. – К.: Рад. шк., 1981. – 215 с.

 2. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики / Ю. Д. Апресян. – М.: Просвещение, 1966. – 302 с.

 3. Аргунова Е. Р. Активные методы обучения : учеб.-метод. пособие / Е. Р. Аргунова, Р. Ф. Жуков, И. Г. Маричев ; под науч. ред. Н.В. Кузьминой. – М., 2006. – С. 16-34.

 4. Бабин І. Особливості організації навчання на основі системного дидактичного модуля / І. Бабин, Г. Мирська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1997. – № 3/4. – Ч. 1. – С. 105-109.

 5. Бабійчук Т. Відеофрагменти як ефективний засіб навчання на заняттях української мови / Т. Бабійчук // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 6. – С. 42-50.

 6. Біляєв О. М. Проблема методів у навчанні мови / О. М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1980. – № 10. – С. 57-67.

 7. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів / В. І. Бондар. – К.: Вересень, 1996. – 129 с.

 8. Бондарчук Ю. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до Болонського процесу // Ю. Бондарчук, Г. Чуйко, Н. Чуйко // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 35-41.

 9. Вергасов В. М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе / В. М. Вергасов. – К.: Высшая шк., 1985. – 210 с.

 10. Гаврилюк О. Нові технології навчання: ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів / О. Гаврилюк // Рідна школа. – 1998. – № 6. – С. 68-76.

 11. Головко М. В. Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій навчання / М. В. Головко // Нові технології навчання. – 2001. – Вип. 30. – С. 89-98.

 12. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 334 с.

 13. Євдокімов О. В. Ефективність нових технологій організації навчання студентів / О. В. Євдокімов // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 161-170.

 14. Каган В. И. Основы оптимизации методов обучения в высшей школе : учеб.-метод. пособие / В. И. Каган, И. А. Сычёвников. – М.: Высшая шк., 1987. – 143 с.

 15. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – Рига : НПИ „Эксперимент”, 1998. – 180 с.

 16. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. – М.: Знание, 1989. – 80 с.

 17. Кобиляцький І. І. Методи навчально-виховної роботи у вищій школі / І. І. Кобиляцький. – Львів : Вид-во ЛДУ, 1979.

 18. Козаков В. А. Сучасні тренінгові методи : проект за програмою TACIS / В. А. Козаков, Н. Р. Меун, Г. О. Ковальчук та ін. – К., 1996. – 215 с.

 19. Коротяєв В. І. Гнучкі педагогічні технології навчання і підготовки спеціаліста / В. І. Коротяєв, Є. О. Гришин, О. А. Устенко // Педагогіка вищої школи. – К., 1990. – С. 45-67.

 20. Корсакова О. Про технологію диференційованого навчання / О. Корсакова // Рідна школа. – 2001. – № 9. – С. 44-46.

 21. Костриця Н. Мова і література в школах нового типу та ВНЗ / Н. Костриця // Пошуки нових форм проведення занять з української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 3. – С. 53-54.

 22. Кошманова Т. Конструктивістські методи підготовки учителів в американських університетах / Т. Кошманова // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С. 66-69.

 23. Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади / Л. Кратасюк // Дивослово. – 2004. – № 10. – С. 2-11.

 24. Кулінська Л. П. Екранна і звукова наочність на уроках української мови : посібник для вчителів / Л. П. Кулінська. – К., 1986. – 118 с.

 25. Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности / И. Я. Лернер. – М.: Знание, 1980.

 26. Литвин О. Г Елементи нових технологій при вивченні фундаментальних дисциплін у вищих навчальних закладах / О. Г. Литвин, В. П. Мележик, Т. В. Іванова // Нові технології навчання. – 2000. – Вип. 25. – С. 12-18.

 27. Мамаєв Л. Нові технології навчання у ВНЗ / Л. Мамаєв, О. Романюк // Рідна школа. – 2002. – № 4. – С. 68-70.

 28. Мартинюк В. А. Інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнєвої діяльності студентів університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. А. Мартинюк. – К., 2009. – 22 с.

 29. Методы системного педагогического исследования / под ред. Н. В. Кузьминой. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 172 с.

 30. Михеев В. И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике / В. И. Михеев. – М.: Высшая шк., 1987. – 199 с.

 31. Мова наша – українська: навч.-метод. посібник для вчителя / Л.І. Мацько, О.М. Семеног, Н.Б. Голуб та ін. ; за ред. Л.І. Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011. – 512 с.

 32. Монахов В. М. Проектирование и внедрение новых технологий обучения / В. М. Монахов // Сов. педагогика. – 1990. – № 7. – С.17 22.

 33. Низамов Р. А. Формы и методы обучения в вузе / Р. А. Низамов // Вопросы вузовской педагогики и методики. – Казань, 1971. – Вып. 1. – 186 с.

 34. Никандров Н. Д. Организационные формы и методы обучения в высшей школе / Н. Д. Никандров // Проблемы педагогики высшей школы. – Л., 1992. – 190 с.

 35. Новик И. Б. Метод моделирования в современной науке / И. Б. Новик, М. М. Мамедов. – М.: Знание, 1981. – 40 с.

 36. Окалелов О. П. Оптимизационные методы дидактики / О. П. Окалелов // Педагогика. – 2000. – № 3. – С. 21-26.

 37. Остапенко Н. Місце моделювання як методу навчання в педагогічному проектуванні (на матеріалі лінгвометодики вищої школи) / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 6. – С.41-46.

 38. Остапенко Н. Особливості технології дидактичної гри у системі підготовки магістрів-філологів ВШ / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 4. – С. 55-58.

 39. Пєхота О. М. Освітні технології : навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська ; за ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2011. – 256 с.

 40. Подмазін С. І. Особистісно-орієнтований освітній процес: Принципи. Технології / С. І. Подмазін // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 37-43.

 41. Полат Е. С. Метод проектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsk.fio.ru/festival/docs/polat/htm – Заголовок с экрана.

 42. Распопов И. Р. Методология и методика лингвистических исследований / И. Р. Распопов. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1976. – 199 с.

 43. Рейнгард И. А. Формы и методы преподавания в высшей школе / И. А. Рейнгард. – Днепропетровск, 1973. – С. 11-18.

 44. Сайко А. О моделировании школьного урока на практических занятиях / А. Сайко, М. Заяц // Проблемы высшей школы : республ. науч.-метод. сб. – К., 1988. – Вып. 64. – С. 57-59.

 45. Саранцев Г. И. Теория, методика и технологии обучения / Г.И. Саранцев // Педагогика. – 1999. – № 1. – С. 19-24.

 46. Селевко Г. К. Образовательные технологии : учеб. пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

 47. Симоненко Т. Система основних методів та прийомів у процесі формування професійно-комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів / Т. Симоненко // Рідна школа. – 2005. – №7. – С. 29-31.

 48. Скнар О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи / О. Скнар // Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 33-45.

 49. Смолкин А. М. Методы активного обучения : учеб.-метод. пособие / А. М. Смолкин. – М.: Высшая шк., 1991. – 176 с.

 50. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю. С. Степанов. – М.: Наука, 1975. – 312 с.

 51. Українська мова: підручник для 10 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою. Профільний рівень / М.Я. Плющ, В.І. Тихоша, С.О. Караман, О.В. Караман. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.

 52. Українська мова: підручник для 11 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою: академічний рівень, профільний рівень / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.

 53. Хуторской А. В. Педагогика / А. В. Хуторской. – СПб., 2001.

 54. Юрійчук Н. Форми організації навчальної діяльності студентів з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” / Н. Юрійчук // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 5. – С. 29-32.

 55. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Ф. Янушкевич ; пер. с польск. О. В. Довженко. – М.: Высшая шк., 1986. – 253 с.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Схожі:

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка