А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник


Тема: Методика побудови програми з української мови для учнів профільних класів (профіль – українська філологія)Сторінка15/17
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,41 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Тема: Методика побудови програми з української мови для учнів профільних класів (профіль – українська філологія)
Зміст

 1. Мета та завдання програм з профільного навчання.

 2. Навчальна програма з української мови для учнів 10 – 11 класів (профіль – українська філологія), її структура та зміст.

 3. Особливості організації профільного навчання за філологічним напрямом (профіль – українська філологія).

 4. Принципи навчання української мови у старшій профільній школі.

 5. Організація оцінювання навчальних досягнень у профільних класах. Вимоги до рівня підготовки учнів профільних класів.


Запитання та практичні домашні завдання

 1. За якими принципами будуються навчальні програми з української мови для учнів?

 2. З яких частин складається програма з української мови для учнів профільних 10 – 11 класів (профіль – українська філологія). Охарактеризуйте її зміст

 3. Виконайте порівняльний аналіз програми з української мови для учнів 10 – 11 профільних класів (профіль – українська філологія) і стандартної програми для учнів 10 – 11 класів.


Завдання для письмового виконання на занятті

 1. Порівняйте зміст і вимоги двох програм з української мови для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів авторів Л.І. Мацько, О.М. Семеног (К., 2011) та для філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів О.В. Заболотного (Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 27-34.)

 2. Випишіть з профільної програми (11 клас) 10 тем, які сприяють формуванню вмінь і навичок спілкуватися українською мовою в професійно-діловій сфері.

 3. З’ясуйте за програмою, в якому класі і в якому обсязі формується культура ведення дебатів, дискусій, диспутів, полемік. Порівняйте методику проведення їх, знайдіть спільне й відмінне. Розробіть фрагмент мовознавчої полеміки на основі навчальних досягнень учнів, що вказані в програмі [6, 88-89].

 4. Складіть список підручників і посібників для реалізації програми «Українська мова» для профільного навчання учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія Л.І. Мацько, О.М. Семеног.

 5. Випишіть з програми «Українська мова» для профільного навчання (11 клас) положення, що повинні вміти учні, порівняйте їх з вимогами в академічній програмі.


Література

 1. Горошкіна О.М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в класах природничо-математичного профілю: [монографія / О.М. Горошкіна. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 362 с.

 2. Донченко Т. Лабораторні заняття з методики української мови / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. – 2002. – №8. – С.50-53.

 3. Заболотний О.В. Основи науки про мову. Програма спеціального курсу для 10-12 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів/ О.В.Заболотний // Дивослово. – 2007. – №2. – С. 27-34.

 4. Мацько Л.І. Перспективи профільного навчання: програмні засади / Л.І. Мацько, О.М. Семеног // Дивослово. – 2008. – №2. – С.4-9.

 5. Мацько Л. І. Українська мова в системі профільного навчання // Профільне навчання: Теорія і практика: зб. наук. праць за матеріалами методичного семінару АПН України/ Л. І. Мацько. – К.: Педпреса, 2006. – С.105-109.

 6. Мацько Л. І. Українська мова: 10 – 11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль – українська філологія / Л. І. Мацько, О. М. Семеног. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – 82 с.; К.: Грамота, 2011. – 135 с.

 7. Мова наша – українська : навч.-метод. посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног, Н. Б. Голуб та ін. ; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А. М., 2011. – 512 с.

 8. Пентилюк М. Концепція навчання української мови в системі профільної освіти / М. Пентилюк, О. Горошкіна, А. Нікітіна // Українська мова і література в гімназіях, колегіумах, ліцеях. – 2006. – № 9/10. – С.76-84.

 9. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс : посібник для студ. педун-тів та ін-тів / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – 366 с.

 10. Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 11. Шелехова Г. Українська мова: 10 – 11 класи: Програма для загальноосвітніх закладів: академічний рівень / Г. Шелехова, В. Новосьолов, Я. Остаф // Українська мова і література в школі. – 2010. – №5. – С.43-47.Лабораторне заняття № 2

Тема: Професійна зорієнтованість підручника з української мови

для старшої школи
Зміст

 1. Сучасний стан шкільного підручникотворення.

 2. Шкільний підручник з української мови для учнів 10 – 11 класів: принципи побудови, критерії відбору навчального матеріалу в контексті вимог до професійно-орієнтованої підготовки.

 3. Професійна орієнтація на уроках української мови в 10 класі (профіль – українська філологія): підбір текстів, вправ, завдань.

 4. Професійна орієнтація на уроках української мови в 11 класі (профіль – українська філологія): підбір текстів, вправ, завдань.


Запитання та практичні домашні завдання

 1. Підготуйте список біографічних джерел (монографічних публікацій та статей) до даної теми.

 2. Виконайте аналіз шкільного підручника з української мови для учнів 10 / 11 класу (профіль – українська філологія) за такими критеріями: принципи побудови, відбір навчального матеріалу; врахування психолого-педагогічних та вікових особливостей учнів; використання інноваційних технологій.

 3. Виконайте аналіз методичного посібника «Мова наша – українська» за такими критеріями: принципи побудови, відбір навчального матеріалу; врахування психолого-педагогічних та вікових особливостей учнів; використання інноваційних технологій.

 4. Який Ваш улюблений підручник? Чому?

Завдання для письмового виконання на занятті

 1. Покажіть своє вміння орієнтуватися у змісті підручника з рідної мови (9 або 11 клас) щодо професійної направленості.

 2. Дайте відповідь на запитання, як правильно реалізувати потенційні можливості підручника щодо методичного апарату з професійної орієнтації.

 3. Виберіть з підручника рідної мови (9 клас) вправи, які мають міжпредметні зв’язки (українська мова / українська література) і професійно орієнтовані на соціальну роль учителя.

 4. Проаналізуйте вправи підручника щодо наукового стилю мовлення (11 клас), виберіть завдання, які сприяють розвиткові професійних здібностей (5 вправ), відзначаються точністю (5 вправ), високою інформативністю (5 вправ), насиченістю науковими термінами (5 вправ) і сприяють розвиткові науковості мовлення.

 5. Розгляньте одну з вправ професійної орієнтації (на вибір) підручника рідної мови (8 клас) щодо ознак тексту (опис, розповідь, роздум), абзаців,теми, засобів зв’язку речень у тексті.

 6. Враховуючи категорію інформативності тексту, підберіть дидактичний матеріал про одну з професій для умовного підручника на тему «Типи простих речень», який би сприймався як цілісне явище мистецтва слова.


Література

 1. Великожон В. А. Історія створення підручників з української мови: від давнини до 80-х років ХХ століття / В. А. Великожон / НДІ українознавства. – К.: НДІУ, 2008. – 88 с.

 2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 139 с.

 3. Зарубина Н.Д. Текст: Лингвистический и методологический аспекты / Н.Д. Зарубина. – М.: Рус.яз., 1980. – 113 с.

 4. Мацько Л.І. Українська мова: 10 – 11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль – українська філологія / Л.І. Мацько, О.М. Семеног. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – 82 с.; К.: Грамота, 2011. – 135 с.

 5. Мова наша – українська: навч.-метод. посібник для вчителя / Л.І.Мацько, О.М.Семеног, Н.Б.Голуб та ін. ; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011. – 512 с.

 6. Пентилюк М.І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : зб. статей / М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – 256 с.

 7. Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 8. Симоненко Т. Авторська програма спецкурсу « Дидактична текстологія» (програма для студентів філологічних факультетів / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2007. – №2. – С.43-48.

 9. Українська мова: підручник для 10 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою. Профільний рівень / М.Я.Плющ, В.І. Тихоша, С.О.Караман, О.В. Караман. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.

 10. Українська мова: підручник для 11 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою, академічний рівень, профільний рівень / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.


Лабораторне заняття № 3

Тема: Технологія сучасного уроку української мови

у старшій профільній школі
Зміст

 1. Технологічний підхід до навчання української мови у старшій профільній школі (профіль – українська філологія): сутність, принципи, класифікація.

 2. Сучасні технології у сфері освіти.

 3. Типологія уроків української мови у старшій профільній школі (профіль – українська філологія) та специфіка їх організації.

 4. Проектування аспектних уроків української мови у старшій профільній школі (профіль – українська філологія). Професійна зорієнтованість уроків.

 5. Технологія конструювання уроків розвитку зв'язного мовлення.


Запитання та практичні домашні завдання

 1. Побудуйте таблицю «Сучасні технології на уроці української мови у старшій профільній школі».

 2. Проаналізуйте урок (на вибір) у шкільному підручнику для 10 класу і методичному посібнику «Мова наша – українська» щодо новітніх технологій.

 3. Підготуйте план-конспект уроку для 11 класу, використовуючи інноваційні технології (на вибір).

Завдання для письмового виконання на занятті

 1. Розгляньте раціональні методи, принципи, прийоми для подачі матеріалу до теми «Професійна і діалектна лексика».

 2. Враховуючи методику словникової роботи з лексики в системі розвитку зв’язного мовлення й збагачення словникового запасу школярів, розробіть вправу ефективного використання нових мовознавчих термінів у висловлюваннях учнів.

 3. Учні кожного класу володіють певним словниковим запасом. Підберіть мовні формули привітань, прощань, вибачень і розробіть технології ефективного та якісного збагачення ними лексикону школярів.

 4. Складіть лінгвістичну гру «Словникове лото» з мовознавчою термінологією, ввівши в нього 10 нових термінів. Використовуйте гру в гуртковій роботі, в групах продовженого дня, в домашніх завданнях.

 5. Використовуючи загальнопедагогічні й часткові методи вивчення української мови, розробіть фрагмент уроку на закріплення лінгвістичного матеріалу з культури мовлення.Література

 1. Бабенко О. Плекаймо мовну особистість / О. Бабенко // Дивослово. – 2004. – №4. – С.56-60.

 2. Гуманітарні технології. – К.: ВД «КМ Akademia», 1994.

 3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004.

 4. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки: наук.-метод. зб / Інститут педагогіки АПН України; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка; Житомирський обласний ін-т післядипломної пед. освіти / Г. В. Грибан (відп. ред). – Житомир : Полісся, 2004. – 212 с.

 5. Караман С. Спецкурс «Актуальні проблеми поглибленого вивчення української мови в гімназіях» / С. Караман // Дивослово. – 1997. – № 11. – С.58-60.

 6. Кмерин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе / М.В.Кмерин. – М., 1989.

 7. Мацько Л.І. Українська мова: 10 – 11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль – українська філологія / Л.І. Мацько, О.М. Семеног. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – 82 с.; К.: Грамота, 2011. – 135 с.

 8. Мова наша – українська: навч.-метод. посібник для вчителя / Л.І.Мацько, О.М.Семеног, Н.Б.Голуб та ін. ; за ред. Л.І.Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011. – 512 с.

 9. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: навч. посібник / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К.: Просвіта, 2000.

 10. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред Е. Полат. – М., 2003. – 352 с.

 11. Освітні технології: навч.-метод. посібник / за ред. д.п.н. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003.

 12. Остапенко Н.М. Технологія сучасного уроку рідної мови: навч. посібник / Н.М.Остапенко, Т.В.Остапенко, В.М.Руденко. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 248 с.

 13. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології / Н.М.Островерхова. – К.: Фірма «ІНКОС», 2003. – 352 с.

 14. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник / О.І.Пометун, Л.В. Пироженко ; за ред. О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.

 15. Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 16. Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : [монографія] / О. Семеног ; за ред. Л. І. Мацько. — К.: Пед. думка, 2007. — 272 с.

 17. Сікорська З.С. Практикум з української мови: Система навчальних вправ і завдань для класів з поглибленим вивченням української мови (10 – 11 класи) / З.С.Сікорська. – Луганськ : Знання, 2000. – 284 с.

 18. Токмань Г. Сучасні навчальні технології та методи викладання літератури / Г.Токмань // Дивослово. – 2002. – №10. – С.39-45.

 19. Українська мова: підручник для 10 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою. Профільний рівень / М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман, О.В.Караман. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.

 20. Українська мова: підручник для 11 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою: академічний рівень, профільний рівень / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.Лабораторне заняття № 4

Тема: Мовознавче дослідження старшокласника
Зміст

 1. Організація науково-дослідної роботи старшокласників з лінгвістики.

 2. Науковий (лінгвістичний) гурток: специфіка роботи, мета, завдання.

 3. Наукова праця з лінгвістики: складові композиції; робочий план; мовне оформлення основних композиційних компонентів наукового дослідження.

 4. Методи лінгвістичного дослідження.

 5. Композиційно–логічна побудова усної наукової доповіді, повідомлення, виступу.

 6. Мовленнєва поведінка в усній науковій дискусії, полеміці.


Запитання та практичні домашні завдання

 1. Виконайте аналіз шкільного підручника з української мови для учнів 10 /11 класу, методичного посібника «Мова наша – українська» (на вибір) на наявність дослідницьких завдань.

 2. Укладіть список бібліографічних джерел (монографічних публікацій та статей) до однієї з тем авторської програми доц. Н. П. Дейниченко
  (с. 192–194).

 3. Чи виконували Ви в школі мовознавче дослідження? Розкажіть про нього.

Завдання для письмового виконання на занятті

 1. Письмово прокоментуйте визначення об`єкта й предмета дослідження, зроблене проф. П. І. Білоусенком.

Об`єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як поняття родове і видове відповідно, як поняття системи чи її елементів. Тому, коли виникає потреба уточнити об`єкт дослідження, визначають ще й його предмет.

Визначте об`єкт і предмет дослідження для таких учнівських тем: „Антропоніми в творах Всеволода Нестайка”, „Воєнна лексика в романі Олеся Гончара „Прапороносці”, „Власні назви в медичній термінології”. 1. Опишіть композицію мовознавчого дослідження старшокласників. Дайте розгорнутий коментар-пораду до написання вступу наукової роботи.

 2. Напишіть загальні вимоги до теоретичного розділу. Подайте зразок опису історіографії до одного з питань авторської програми мовознавчого гуртка.

 3. Ознайомтеся з планом роботи теоретичної підготовки мовознавчого гуртка МАН (укладач доц. Н. П. Дейниченко). Складіть план пропедевтичної роботи.

 4. Опишіть організацію та методику проведення наукових мовознавчих конференцій (виступів) старшокласників.


Авторська програма мовознавчого гуртка для слухачів МАН

на 2011 – 2012 н. р. (укладач доц. Н. П. Дейниченко)
Мова. Науки про мови. Функції мови.

Основи наукових досліджень.

Взаємодія мов. Мова й народ. Двомовність.

Особливості вибору теми дослідження.

Мова й діалекти. Типи діалектів.

Мовне оформлення роботи.

Українська мова в світі. Світовий мовний досвід і українські реалії. Виконання тестів.Мова як національний феномен. І. Котляревський і Т. Шевченко як родоначальник і основоположник нової української літературної мови. Мовна політика в Україні. „Закон про мови”. Нормативно-правове забезпечення української мови.Традиційний і нетрадиційний погляди на походження української мови.

Об`єкт і предмет дослідження.

Історія виникнення наших букв. Диктант.

Добір і систематизація фактичного мовного матеріалу.

Історичні зміни в житті слів.

Вибір способу опису фактажу.

Українська ономастика. Українська антропоніміка.

Прийоми опрацювання фахової літератури.

Походження жіночих імен.

Композиція наукової роботи.

Походження чоловічих імен.

Вступ дослідження, його структура.

Походження, правопис і відмінювання прізвищ українців.

Загальні вимоги до теоретичного розділу.

Письменники в масках (про псевдоніми).

Основна частина роботи, її структура, вимоги до частин.

Києво-Могилянська академія.

Висновки наукового дослідження.

Культура усного й писемного мовлення.

Оформлення бібліографії.

Мовний етикет (форми привітання, прощання, подяки, вибачення, звертання...).

Додатки наукової роботи (схеми, таблиці, графіки).

Мовний режим, основні вимоги до нього.

Сфера виявлення мовного режиму.

Мовний „суржик”.

Загальнонаукові методи досліджень.

Акцентологічні вправи. Орфоепічні норми.

Часткові методи наукових досліджень.

Лексичні норми.

Вивчення лексики на засадах дослідницького підходу.

Словотворчі норми.

Оформлення титульної сторінки.

Морфологічні норми.

Оформлення змісту наукової роботи.

Синтаксичні норми.

Підготовка до публічної апробації виступів слухачів МАН на засіданні гуртка.

Стилістичні норми.

Структура публічного виступу.

Публіцистика. Публіцистичний стиль.

Особливості публічного виголошення.

Типи газет. Типи матеріалів у газетах. Типи заголовків. Типи шрифтів. Аналіз місцевих газет. Шкільна газета.

Мовленнєва поведінка в науковій дискусії.

Стиль художньої літератури. Образні засоби української мови.Апробація наукових виступів учнів.Редагування речень. Диктант.

Апробація наукових виступів учнів.

Складання зв`язних текстів за даними словами й конструкціями (усно й письмово). Апробація наукових виступів учнів.Складання описів, роздумів, розповідей.

Апробація наукових виступів учнів.

Ознайомлення з різними типами словників.

Апробація наукових виступів учнів.

Лінгвістичні словники.

Апробація наукових виступів учнів.

Підготовка тематичного виступу на лінгвістичну тему на основі кількох джерел довідкової літератури.

Апробація наукових виступів учнів.

Засоби милозвучності української мови.

Апробація наукових виступів учнів.

Українська фразеологія, її виникнення й розвиток. Фразеологічні вправи. Апробація наукових виступів учнів.Складні випадки орфографії. Складні випадки відмінювання та дієвідмінювання.

Апробація наукових виступів учнів.

Складні випадки пунктуації.

Апробація наукових виступів учнів.

Красномовство (риторика). Основи ораторського мистецтва. Підготовка матеріалів для публічного виступу. Формування психологічної готовності до публічного виступу.

Апробація наукових виступів учнів.

Мовні особливості під час виконання народних традицій (культурних, духовних, моральних, трудових, сімейно-побутових).

Апробація наукових виступів учнів.

Мовні особливості українських народних пісень.

Апробація наукових виступів учнів.

Мовні особливості українських народних дум.

Апробація наукових виступів учнів.

Мовні особливості українських народних казок.

Апробація наукових виступів учнів.

Походження назв української геральдики.

Апробація наукових виступів учнів.

Піїтика. Основи віршування. Буріме.

Підсумкове заняття про рівень готовності слухачів МАН до участі в II турі конкурсу наукових робіт.

Література

 1. Білоусенко П.І. Мовознавче дослідження школяра / П.І. Білоусенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 16/18. – С.2-15

 2. Білоусенко П. І. Мовознавчі студії в школі / П. І. Білоусенко. – Запоріжжя : Хортиця, 2000. – 40 с.

 3. Білоусенко П.І. Плани практичних занять з курсу «Методика і техніка науково-лінгвістичних досліджень» / П. І. Білоусенко. – Ялта, 2007. – 20 с.

 4. Брага І. І. Реферат як наукова робота студента-першокурсника (лінгводидактичний аспект) / І. І. Брага // Педагогічні науки : зб. наук. праць. Ч. ІІ. – Суми : CумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. – C. 14-20.

 5. Горбачук В.Т. Основи наукових досліджень: конспекти лекцій для студентів та магістрантів пед. ун-ту / В.Т . Горбачук. – Слов’янськ, 2003.

 6. Лудченко А.А. Основы научных исследований: учеб. пособие / А.А. Лудченко и др. ; под ред. А.А. Лудченко. – К., 2000.

 7. Мацько Л.І. Українська мова: 10 – 11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль – українська філологія / Л.І. Мацько, О.М. Семеног. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – 82 с.; К.: Грамота, 2011. – 135 с.

 8. Мова наша – українська: навч.-метод. посібник для вчителя / Л.І.Мацько, О.М.Семеног, Н.Б.Голуб та ін. ; за ред. Л.І.Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011. – 512 с.

 9. Новиков А. М. Научно-эксперементальная работа в общеобразовательном учреждении / А.М. Новиков. – М., 1996.

 10. Організація та методика проведення науково-педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів / Кол. авт.: М. І. Соловей, Є. С. Спіцин, К. К. Потапенко та ін. – К., 2004.

 11. Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 12. Семеног О. М. Культура наукової української мови: навч. посібник / О.М. Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.

 13. Українська мова: підручник для 10 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою. Профільний рівень / М.Я. Плющ, В.І. Тихоша, С.О. Караман, О.В. Караман. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.

 14. Українська мова: підручник для 11 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою: академічний рівень, профільний рівень / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.


Лабораторне заняття № 5


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка