А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник


Тема: Професійно орієнтовані виховні заходи у старшій школіСторінка16/17
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,41 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Тема: Професійно орієнтовані виховні заходи у старшій школі
Зміст

 1. Виховна робота з української мови у старшій школі.

 2. Методика організації та проведення лінгвістичних заходів.

 3. Лінгвістичні екскурсії.

 4. Лінгвістичні виставки.

 5. Проектування філологічних лекторіїв, свят, фестивалів.

 6. Організація кабінету, творчої лабораторії з лінгвокультури рідного краю.


Проблемно-пошукові домашні завдання

 1. Виконайте аналіз шкільного підручника з української мови для учнів 10 / 11 класу, методичного посібника «Мова наша – українська» (на вибір) на наявність завдань виховного спрямування.

 2. Укладіть список бібліографічних джерел (монографічних публікацій та статей) до теми «Оформлення кабінету української мови».

Завдання для письмового виконання на занятті

 1. Підберіть дидактичний матеріал до соціокультурної змістової лінії на одну з тем «Мовний портрет як самооцінка власного майбутнього в сучасних соціокультурних умовах», «Українська ділова мова в різних професіях».

 2. Здійсніть пошукову роботу з етнолінгвістичної культури рідного краю, описавши мовні особливості говірки рідного села батьків, дідів…

 3. Складіть два варіанти мовознавчої олімпіади для учнів 10 – 11 класів.

 4. Підготуйте на основі текстів про школу сценарій до Дня вчителя.

 5. Підберіть матеріал для випуску газети, що присвячена Дню української писемності й мови.


Література

 1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика : [монографія] / Н. П. Волкова. – Донецьк : РВВ ДНУ, 2005. – 304 с.

 2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія та методологія : посібник / Н. П. Волкова. – Донецьк : РВВ ДНУ, 2006. – 88 с.

 3. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования / М. М. Левина. – М.: Академия, 2001.

 4. Мацько Л. І. Українська мова: 10 – 11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль – українська філологія / Л. І. Мацько, О. М. Семеног. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – 82 с.; К.: Грамота, 2011. – 135 с.

 5. Мова наша – українська: навч.-метод. посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног, Н. Б. Голуб та ін. ; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А. М., 2011. – 512 с.

 6. Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 7. Семеног О. М. Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного краю) : навч. посібник / О. М. Семеног – К.-Глухів : РВВ ГДПУ, 2003. – 105 с.

 8. Симоненко Т. Авторська програма спецкурсу «Дидактична текстологія» (програма для студентів філологічних факультетів) / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 2. – С. 43-48.

 9. Українська мова: підручник для 10 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою. Профільний рівень / М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.

 10. Українська мова: підручник для 11 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою: академічний рівень, профільний рівень / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ, В. І. Тихоша. – К .: Освіта, 2010. – 416 с.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


 1. Intel – навчання для майбутнього. − К., 2004.

 2. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : навч. посібник / Я. Я. Болюбаш. − К.: Компас, 1997.

 3. Бородюк Н. Університетський філолог в інтер'єрі сучасності / Н. Бородюк // Урядовий кур'єр. − 2004. − № 21, 1 липня. − С. 19.

 4. Бук С. Н. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / С. Н. Бук. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2006. – 192 с.

 5. Вдовиченко Н. В. Мовленнєвий практикум з української мови: навч. посібник / Н. В. Вдовиченко, Л. В. Шевчук . − Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – 238 с.

 6. Великожон В. А. Історія створення підручників з української мови : від давнини до 80-х років ХХ століття [текст] / В. А. Великожон. − К.: НДІУ, 2008. – 88 с.

 7. Волкова Н. П. Педагогічні комунікації : практ. посібник / Н. П. Волкова. – Донецьк : РВВ ДНУ, 2005. – 128 с.

 8. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія та методологія : посібник / Н. П. Волкова. – Донецьк : РВВ ДНУ, 2006. – 88 с.

 9. Волкова Н. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика : [монографія] / Н. П. Волкова. – Донецьк : Вид-во ДНУ, 2005. – 304 с.

 10. Волосова О. Культурно-освітня ситуація в країні й викладання української мови у вищій школі / О. Волосова // Українська мова і література в школі. − 2005. − №6. − С. 36 − 39.

 11. Воронина Т. Управление инновациями в сфере образования / Т. Воронина, О. Молчанова, А. Абрамешин // Высш. образование в России. – 2001. − № 6. – С. 3 − 12.

 12. Гарбусєв В. Вивчаємо комп’ютерні мережі / В. Гарбусєв. − К., 2005.

 13. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ века / Б. С. Гершунский. – М., 1997.

 14. Глуховцева К. Д. Складні питання сучасної української літературної мови. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / К. Д. Глуховцева. – Луганськ, 2008. – 260 с.

 15. Гойхман О. Я. Основы речевой коммуникации : [учебник для вузов] / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина ; под ред. проф. О. Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 272 с.

 16. Голобородько Є. Аспекти підготовки сучасного вчителя / Є. Голобородько // Педагогічні науки : зб. наук. праць. − Вип. ХІХ.– Херсон : ОЛДІ-плюс, 2001.– С. 14-17.

 17. Голуб Н. Б. Організація самостійної роботи студентів під час вивчення риторики / Н. Б. Голуб // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Пед. науки. – 2009. − № 4 (167). − С. 88-102.

 18. Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі : монографія [текст] / Н. Б. Голуб. − Черкаси : Брама – Україна, 2008. – 400 с.

 19. Гончаренко С. І. Український педагогічний словник / С. І. Гончаренко. – К., 1997.

 20. Горбачук В. Т. Основи наукових досліджень : конспекти лекцій для студентів та магістрантів педагогічного університету / В. Т. Горбачук. – Слов’янськ, 2003.

 21. Горошкіна О. М. Крок до викладацької майстерності : педагогічна практика в магістратурі : [метод. рекоменд.] / О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. О. Попова. – Луганськ, 2006. – 26 с.

 22. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю : [монографія] / О. М. Горошкіна. − Луганськ : Альма-матер, 2004. − 362 с.

 23. Горошкіна О. М. Магістерська робота: від задуму до захисту : [метод. путівник] / О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. О. Попова. − Луганськ, 2006. – 25 с.

 24. Григоренко Л. Самостійна робота як фактор підвищення ефективності підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності / Л. Григоренко // Рідна мова. − 2005. − №8. − С. 22-24.

 25. Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість : методолого-світоглядний аналіз / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко. – К.: Знання України, 2002. – 578 с.

 26. Гуманітарні технології. – К.: ВД „КМ Akademia”, 1994.

 27. Давыдов В. В. Научное обеспечение образования в свете нового педагогического мышления / В. В. Давыдов // Новое педагогическое мышление / под ред. А. В. Петровского. – М.: Педагогика, 1989.

 28. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире : учеб. пособие / А. Н. Джуринский. – М., 1999. – 200 с.

 29. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004 .

 30. Дичківська І. М. Основи педагогічної інноватики / І. М. Дичківська. – Рівне, 2001. – 222 с.

 31. Дороз В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : навч. посібник / В. Ф. Дороз. − К.: Центр навч. літ., 2008 – 176 с.

 32. Доценко О. Розвивати методичний „смак” викладачів. Модульно-рейтингова технологія вивчення курсу „Ділова українська мова” / О. Доценко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. − 2003. − № 6. − С. 93-98.

 33. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. докт. пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 34. Загвязинский В. И. Дидактика высшей школы : текст лекцій / В. И. Загвязинский. – Челябинск, 1990.

 35. Згуровський М. Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці / М. Згуровський // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2004. − №5/6. − С.54-61.

 36. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов / И. А. Зимняя. – Изд. второе, доп., испр. и перераб.– М.: Издат. корпорация «Логос», 2000. – 384 с.

 37. Зимняя И. А. Психологические особенности восприятия лекции в аудитории / И. А. Зимняя. – М.: Знание, 1970. – 30 с.

 38. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К., 1997.

 39. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки : [наук.-метод. зб.] / Ін-т педагогіки АПН України ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка; Житомирський обласний ін-т післядипломної пед. освіти / Г. В. Грибан (відп. ред.). – Житомир : Полісся, 2004. – 212 с.

 40. Капська А. Й. Педагогіка живого слова : навч.-метод. посібник / А. Й. Капська. – К.: ІЗМН, 1997. – 140 с.

 41. Караман С. Спецкурс «Актуальні проблеми поглибленого вивчення української мови в гімназіях» / С. Караман // Дивослово.− 1997. − № 11. − С. 58 − 60.

 42. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії : [навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти] / С. О. Караман. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.

 43. Киричок І. Педагогічне спілкування у діяльності вчителя : [навч.-метод. посібник] / І. Киричок, В. Кучерявець. – Ніжин, 2008. − 391 с.

 44. Кмерин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе / М. В. Кмерин. – М., 1989.

 45. Концепція педагогічної освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1999. – № 8.

 46. Кремінь В. Філософія освіти ХХІ століття / В. Кремінь // Пед. газета. − №1 (102). − січень. − 2003.

 47. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту (програма курсу для філологічних факультетів) / М. Крупа // Дивослово. − 2006. − №11. − С. 36-39.

 48. Кузнецова Г. Інтерактивний методичний колоквіум як засіб формування вчителя-словесника / Г. Кузнецова // Дивослово. − 2006. − №11. − С. 32-36.

 49. Куньч З. Риторичний словник / З. Куньч. – К.: Рідна мова, 1997. – 342 с.

 50. Кучерук О. А. Перспективні технології навчання в шкільному курсі української мови : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів] / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 182 с.

 51. Кучерук О. А. Самостійна робота студентів з методики української мови : [метод. посібник] / Житомирський держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. Кафедра методики викладання мов і літератур. – Житомир : Поліграфічний центр ЖДПУ, 2001. – 91 с.

 52. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования / М. М. Левина. – М.: Академія, 2001.

 53. Левківський К. М. Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу / К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков // Вища шк. − 2004. − №5 − 6. − С. 89.

 54. Лудченко А. А. Основы научных исследований : [учеб. пособие] / А. А. Лудченко и др. ; под ред. А. А. Лудченко. – К., 2000.

 55. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти / В. С. Лутай. – К., 1996.

 56. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике русского язика / М. Р. Львов. – М., 1988.

 57. Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії : проектування процесу навчання української мови у вищій школі / О. В. Любашенко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 296 c.

 58. Методика ігрових занять : [навч. посібник] / П. М. Олійник, Р. Р. Балан, О. Ф. Вербило та ін. ; за ред. П. М. Олійника. – К.: Вища шк., 1992. – 213 с.

 59. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : [підручник для студентів-філологів] / за ред. М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2005. – 400 с.

 60. Методология социально-педагогических исследований : [науч. учеб.-метод. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов] / Авт.-сост. : С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, А. Н. Чиж, В. А. Кратинова. – Луганск, 2001.

 61. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи : [навч. посібник] / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко ; за заг. ред. О. Г. Мороза. – К.: НПУ, 2003. – 267 с.

 62. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / за ред. акад. О. Г. Мороза. − К.: НПУ, 2000.

 63. Нагаєв В. М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-кредитною технологією навчання / В. М. Нагаєв // Педагогіка і психологія АПН України. − 2000. − № 3. − С. 84-88.

 64. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Проект // Шкільний світ. – 2001. – Липень. – 16 с.

 65. Нікітіна А. В. Текст. Педагогічний дискурс : [метод. рекоменд. до вивчення курсу для магістрантів філологічного факультету] / А. В. Нікітіна. – Луганськ, 2006. – 27 с.

 66. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : [навч. посібник] / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. − К.: Просвіта, 2000.

 67. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е. Полат. – М., 2000.

 68. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; под ред. Е. С. Полат. – М.: Издат. центр „Академия”, 2000. – 272 с.

 69. Окуневич Т. Модульна система навчання в удосконаленні культури мовлення майбутнього вчителя-словесника / Т. Окуневич // Вісник Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2003. − № 12 (68).

 70. Онкович Г. В. Українознавство і лінгводидактика / Г. В. Онкович. – К., 1997.

 71. Організація та методика проведення науково-педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів / Кол. авт. : М. І. Соловей, Є. С. Спіцин, К. К. Потапенко та ін. – К., 2004.

 72. Осадчук Р. І. Діалогічні методи навчання : [посібник для вчителя] / Р. І. Осадчук. – К.: Рута, 2000. − 56 с.

 73. Освітні технології : навч.-метод. посібник / за ред. доктора пед. наук О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003.

 74. Остапенко Н. Зміст, структура та особливості вивчення курсу „Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі / Н. Остапенко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2003. – № 12. – С. 152-160.

 75. Остапенко Н. М. Теорія і практика формування лінгводидактичних компетентностей у студентів філологічних факультетів ВНЗ / Н. М. Остапенко. − Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2008. – 330 с.

 76. Павлова К. Г. Спор, дискуссия, полемика / К. Г. Павлова. – М., 1991.

 77. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. – М.: Академія, 2006. − С. 125-170.

 78. Педагогика / под ред. Ю. К. Бабанского. − М.: Просвещение, 1988. – 608 с.

 79. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя української мови та літератури : навч.-метод. посібник / С. І. Галактюк, В. В. Грубінко, Г. І. Дідук, Н. М. Страшнюк, Н. Д. Камінська ; за ред. Галини Дідук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 144 с.

 80. Педагогическое речеведение : словарь-справочник / под ред. Т. А. Ладыженской и А. К Михальской ; сост. А. А. Князьков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Флинта, Наука, 1998. – 312 с.

 81. Педагогіка вищої школи : [навч. посібник] / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін. ; за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2005. − 399 с.

 82. Пентилюк М. І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : зб. статей / М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – 256 с.

 83. Подготовка учителя русского языка для национальной школы : лингводидактический аспект / под ред. Н. М. Шанского, Г. Г. Городиловой. – М., 1989.

 84. Полат Е. Интернет в гуманитарном образовании / Е. Полат. – М., 2001.

 85. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [наук.-метод. посібник] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 192 с.

 86. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс : посібник для студ. Педуніверситетів та інститутів / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – 366 с.

 87. Селіванова С. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енцикл. / С. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. − 2006. − 716 с.

 88. Семеног О. М. До проблеми формування мовної особистості майбутнього вчителя-української мови і літератури / О. М. Семеног // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 6. – С.175-182.

 89. Семеног О. М. Допрофесійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури / О. М. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 4. – С. 4-7.

 90. Семеног О. М. Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника : [навч. посібник] / О. М. Семеног. – Глухів, 2005.

 91. Семеног О. М. Етнолінгводидактична культура педагога: шляхи її формування в умовах вищої школи / О. М. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 9. – С. 47-52.

 92. Семеног О. М. Інноваційні тенденції у професійній підготовці майбутнього вчителя рідної мови і літератури в Росії / О. М. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – №7. – С. 47 50.

 93. Семеног О. М. Інтегративний потенціал спецкурсів у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників / О. М. Семеног // Рідна школа. – 2005. – № 11. – С.29-33.

 94. Семеног О. Культура наукової української мови : [навч. посібник] / О. Семеног ; за ред. Л. Мацько. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 252 с.

 95. Семеног О. М. Курс "Вступ до слов'янської філології" у професійній парадигмі майбутнього вчителя-словесника / О. М. Семеног // Дивослово. – 2004. – № 1. – С. 41-46.

 96. Семеног О. Мовна особистість учителя в художній літературі : навч. посібник / О. Семеног, Л. Базиль – К.: Фенікс, 2008. – 224 с.

 97. Семеног О. М. Модернізація навчально-методичного супроводу професійної підготовки вчителів української мови і літератури / Олена Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 8. – С. 48-52.

 98. Семеног О. Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів : [навч.-метод. посібник] / О. Семеног – К.-Глухів : РВВ ГДПУ, 2002. – 96 с.

 99. Семеног О. М. Педагогічна практика – шлях до професійної майстерності вчителя-словесника // Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи / О. М. Семеног : [монографія] / Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюн, Л. П. Пуховська та ін. – К.-Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – С. 185-196.

 100. Семеног О. М. Підготовка вчителя української мови і літератури: проблеми, пошуки, перспективи / О. М. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006.– № 7.– С. 51-56.

 101. Семеног О. Проблеми лінгвістичної підготовки вчителів-словесників у педагогічному університеті / О. М. Семеног // Українська мова та література. − 2005. − № 4. − С.45-49.

 102. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : [монографія] / О. М. Семеног. – Суми : ВВП “Мрія 1” ТОВ, 2005. – 404 с.

 103. Семеног О. М. Тенденції професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (70-ті роки ХХ століття) / О. М. Семеног // Рідна школа. – 2004. – № 12. – С. 36-38.

 104. Семеног О. М. Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури / О. М. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 8. – С. 49 53.

 105. Симоненко Т. Авторська програма спецкурсу «Дидактична текстологія» (програма для студентів філологічних факультетів) / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 2. – С. 43-48.

 106. Симоненко Т. Базова система вправ у роботі над розвитком професійно-комунікативних умінь студентів-філологів / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 7. – С. 40-43.

 107. Симоненко Т. Ефективні форми та засоби контролю в роботі над формуванням професійної комунікативної компетенції студентів-філологів / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. –2004. – № 5. – С. 51-54.

 108. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів / Т. В. Симоненко : [монографія] – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2006. – 328 с.

 109. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. – С. 214-231.

 110. Скуратівський Л. До лінгводидактики, зорієнтованої на формування духовної мовної особистості / Л. Скуратівський // Дивослово. – 1997. – № 9. – С. 52-53.

 111. Скуратівський Л. Світоглядні засади навчання словесності / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі. – 1998. – № 1. – С. 6-11.

 112. Словник-довідник з української лінгводидактики: навч. посібник / М. Пентилюк, О. Горошкіна, Н. Єсаулова, О. Лук’янченко, Н. Мордовцева, А. Нікітіна, Л. Попова ; за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149 с.

 113. Створюємо презентації Power Point / упоряд. І. Скляр. – К., 2005.

 114. Стецюк Н. Інтегроване заняття-дослідження як перспектива творчого розвитку студентів / Надія Стецюк // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 4. – С. 39-43.

 115. Теория и практика дистанционного обучения : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева ; под ред. Е. С. Полат. − М.: Академия, 2004. − 416 с.

 116. Цінько С. Роль ТЗН і комп'ютерних технологій у розвитку професійно-творчого потенціалу майбутніх вчителів-словесників / С. Цінько, О. Рябцев // Українська мова і література в школі. – 2005. – №1. – С. 40 42.

 117. Чошанов М. А. Гибкая технология проблемного модульного обучения : [метод. пособие] / М. А. Чошанов. – М., 1996.

 118. Шайдур І. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів / І. Шайдур // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 54-61.

Інтернет-ресурси

Електронний підручник з сучасної української мови: http://www.philolog.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

Нова мова: http://www.novamova.com.ua

Семеног О. М. Електронний навчально-методичний комплекс «Словесник»:

htpp://www.children.edu-ua.ne.

Українська мова: Енциклопедія. – http://litopys.narod.ru/ukrmova/ um113.htm

Українська мова в Інтернеті http://www.novamova.com.ua

Український тезаурус: http://www.geocities.com/hommah_chorny/

Уроки державної мови: http://mova.kreschatic.kiev.ua/

Урок української: http://www.t.kiev.ua/urok_ukrain/
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальне завдання – форма організації навчання, що має на меті поглибити, узагальнити і вміти використати набуті знання на практиці. Такі завдання магістранти виконують самостійно під керівництвом викладача. У випадку, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучитися кілька магістрантів.

Мета індивідуальних навчально-дослідних завданьопанування частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань магістранта з навчального курсу і розвиток навичок самостійної роботи.


Варіанти індивідуальних навчально-дослідних завдань
1. Позааудиторна робота з української мови
Зміст

 1. Позааудиторна робота, її організаційні форми. Вивчення лінгвістичної географії краю.

 2. Лінгвістичні екскурсії й походи.

 3. Випуск газет, рукописних журналів, альманахів, альбомів тощо.

 4. Методика організації і проведення лінгвістичних заходів.

 5. Лінгвістичні гуртки. Лінгвістичні виставки.

 6. Організація кабінету, творчої лабораторії з лінгвокультури рідного краю.

Завдання

 1. Підготуйте конспект екскурсії у лінгвогеографічний музей.

 2. Розробіть позакласний захід на основі залучення матеріалів навчальних експедицій студентів.

 3. Укладіть план роботи фольклорного, лінгвогеографічного, етнографічного, літературно-краєзнавчого гуртка.

Література

 1. Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. /за ред. О.М.Семеног. – К.: Фенікс, 2008. – 300 с.

 2. Семеног О. М. Етнолінгводидактична культура педагога : навч.-метод. посібник. – К.-Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. – 152 с.


2. Комп΄ютерна дидактика
Зміст

 1. Особливості комп΄ютерної дидактики.

 2. Електронні тексти лекцій.

 3. Електронні підручники, посібники, навчальні програми, мультимедійні курси і методика їх використання.

 4. Лінгвокультурологічні словники та енциклопедії, розміщені в Інтернеті.

 5. Методика проведення занять з використанням інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів, електронних підручників, енциклопедій і комп΄ютеризованих курсів.

Завдання

Проаналізуйте структуру і зміст електронного навчально-методичного комплексу «Словесник».Література

 1. Горбусєв В. Вивчаємо комп’ютерні мережі / В. Горбусєв. – К., 2005.

 2. Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. М. Семеног. – К.: Фенікс, 2008. – 300 с.

 3. Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : [монографія] / за ред. Л. І. Мацько. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 272 с.

Електронні навчальні посібники

Назва роботи

Вид посібника

Автори

1. Етнолінгводидактична культура педагога

Web-посібник

//www.vesna.org.ua. /txt/

semenogo/etmnocult.doc


О. М. Семеног,

А. Ю. Семеног2. Український фольклор

Web-посібник

htpp://www.ukrlit.vn.ua/info/folk.htmlО. М. Семеног,

А. Ю. Семеног3. Вступ до слов'янської філології

Web-посібник


О. М. Семеног,

А. Ю. Семеног4. Мовне родинознавство

Web-посібник

htpp://www.tnpu. edu-ua/subjects/83/17/movne%20rodunozn/default.htmО. М. Семеног,

А. Ю. Семеног5. Науково-дослідна робота

Web-посібник htpp: //www.

children. edu-ua.net /slovesnik /Polissa /vstup% 20do% 20 slov /Modul 3. htmО. М. Семеног,

А. Ю. Семеног6. Інформаційно-пошукова система «Традиційна культура Східного Полісся»

Web-посібник htpp://www.

children.edu-ua.net, htpp://www.tnpu.edu-ua/subjects/83/17/ Golovna.htmО. М. Семеног,

А. Ю. Семеног3. Методичні засади підручника з української мови

для старшої школи
Зміст

 1. Мета і завдання профільного навчання української мови.

 2. Програмні засади профільного навчання (профіль – українська філологія).

 3. Сучасний стан шкільного підручникотворення.

 4. Пропозиції щодо вдосконалення шкільного підручника з української мови.

Завдання

 1. На основі аналізу теоретичних джерел схарактеризуйте сутність, дидактичні функції шкільних підручників з української мови.

 2. З'ясуйте психолого-педагогічні особливості учнів старшого шкільного віку.

 3. Окресліть програмні засади профільного навчання (профіль – українська філологія) [3; 4].

 4. Виконайте аналіз навчально-методичного забезпечення з української мови для профільної школи (профіль – українська філологія) [5; 6].

Література

 1. Аніскіна Н. О. Організація профільного навчання в сучасній школі / Н. О. Аніскіна. – Харків : Основа, 2003. – 176 с.

 2. Концепція профільного навчання в старшій школі // Управління освітою : довідник управління. – 2005. – Ч. 15/16, серпень. – С. 33-46.

 3. Мацько Л. І. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 10 – 11 класи. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Л. І. Мацько, О. М. Семеног. – К.: Грамота, 2011. – 136 с.

 4. Пентилюк М. І. Концепція профільного навчання української мови в 10 – 11 класах // Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : зб. статей / М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – С. 238-248.

 5. Українська мова : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з українською мовою навчання: профільний рівень / М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.

 6. Українська мова : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. з українською мовою навчання: академічний рівень, профільний рівень / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ, В. І. Тихоша. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка