А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібникСторінка17/17
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,41 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Концептуальні засади мовної освіти в Україні.

 2. Соціологічні чинники філологічної освіти.

 3. Лінгводидактика.

 4. Лінгвістичні основи лінгводидактики вищої школи.

 5. Зв’язки методики мови з іншими науками.

 6. Розвиток методики викладання мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах.

 7. Загальнодидактичні цілі навчання української мови.

 8. Традиційні й нетрадиційні методи навчання мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах.

 9. Лекція як основна форма навчання.

 10. Вимоги до сучасної академічної лекції у ВНЗ.

 11. Методика викладання практичних курсів української мови.

 12. Основні етапи становлення й розвитку методики викладання філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

 13. Система роботи над вивченням історичних лінгвістичних дисциплін.

 14. Загальна характеристика проблем викладання курсу «Історія української мови».

 15. Мультимедійні засоби при викладанні мови у ВНЗ.

 16. Студент як об’єкт навчальної діяльності при вивченні лінгвістичних дисциплін.

 17. Організація самостійної роботи студентів з мовознавчих дисциплін.

 18. Використання методу проектів під час викладання шкільного і вузівського курсів української мови.

 19. Наукові засади формування професійного мовлення студентів-філологів.

 20. Інтерактивне навчання в середній і вищій школах при вивченні лінгвістичних дисциплін.

 21. Методи викладання стилістики та методика формування стилістичних умінь.

 22. Науково-дослідна робота студентів.

 23. Спецкурси та факультативи з лінгвістичних дисциплін.

 24. Форми контролю знань, умінь і навичок студентів-філологів.

 25. Шляхи підвищення методичної компетентності вчителя української мови.

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
1. Хто ввів поняття „педагогічна система”?

1) С. С. Вітвицька;

2) Н. В. Кузьміна;

3) В. Ф. Дороз.


2. Вища освіта виконує такі функції:

1) навчальну, виховну;

2) освітню, виховну, загальнокультурну, науково-дослідну;

3) навчальну.


3. Вищі навчальні заклади освіти є таких рівнів акредитації:

1) І, ІІ;

2) І, ІІ, ІІІ;

3) І, ІІ, ІІІ, ІV.


4. Термін „методологія” з грецької мови перекладається, як...

1) новизна;

2) теорія методів;

3) результат.


5. За способами проведення є такі види спостереження:

1) довготривале, короткочасне;

2) безпосереднє, опосередковане;

3) безперервне, перервне.


6. Індивідуальна робота будується на таких рівнях:

1) репродуктивний;

2) репродуктивно-творчий;

3) репродуктивний, репродуктивно-творчий, творчо-пошуковий.


7. Теорія управління педагогікою вищої школи – це...

1) маркетинг;

2) менеджмент;

3) аудит.


8. Нова інформація на уроках української мови виконує такі функції:

1) уточнення, доповнення, конкретизації;

2) доповнення, перетворення;

3) уточнення, доповнення.

9. До загальнонаукових відносять такі методи:

1) анкетування, інтерв’ювання, експертні опитування, рейтинг;

2) тестування, тренінг;

3)абстракція, конкретизація, аналіз, синтез, порівняння, протиставлення, індукція, дедукція.


10. Індукція – це...

1) шлях від загального до конкретного;

2) сприйняття як аксіоми;

3) шлях від емпіричного до теоретичного.


11. Викладач вищого навчального закладу виконує такі функції:

1) навчальну, педагогічну, наукову;

2) організаторську, інформаційну, трансформуючу, регулятивну, мобілізуючу;

3) орієнтовну, діяльнісну, навчальну.


12. Кому належить ця цитата: „Навчання – це не проста передача інформації, знань, а складні людські взаємини”?

1) А. С. Макаренку;

2) В. О. Сухомлинському;

3) К. Д. Ушинському.


13. Авторитарний, демократичний, ліберальний, формальний – це:

1) функції спілкування;

2) рівні спілкування;

3) стилі спілкування.


14. Педагогічний професіоналізм – це:

1) професіоналізм знань і професіоналізм спілкування;

2) професіоналізм спілкування і професіоналізм самовдосконалення;

3) професіоналізм знань, професіоналізм спілкування і професіоналізм самовдосконалення.


15. Які ознаки є показником лексичної культури викладача лінгвістичних дисциплін у ВНЗ?

1) граматична правильність, орфоепічна правильність;

2) словниковий запас, точність вживання слів, використання засобів мовлення;

3) правильність, точність, логічність.


16. Правильно розставте групи студентів у класифікації Г. О. Нагорної залежно від типу мислення:

1) творче мислення;

2) інтуїтивне мислення;

3) репродуктивно-творче мислення;

4) репродуктивне мислення.
17. Що в структурі мовного компонента є зайвим?

1) загальнодидактичні принципи викладання української мови у ВНЗ;

2) специфічні принципи;

3) психолого-педагогічні принципи викладання української мови;

4) методи наукових досліджень.
18. Чого немає в структурі робочої навчальної програми?

1) перелік навчальних дисциплін;

2) концентрична будова;

3) лінійна будова.


19. Де є помилки в оцінці знань студентів за кредитно-модульною системою?

ECTS

Літерна оцінка

Рівень засвоєного матеріалу, %

A

90 – 100

B

82 – 89

C

74 – 81

D

64 – 73

E

60 – 63

FX

35 – 58

F

0 – 29

20. Де допущено помилки в функціях лектора?

1) Лектор виступає в ролі вченого, який розглядає факти і явища, дає поштовх науковому мисленню студентів.

2) Лектор виступає в ролі оратора, який озброює матеріалом високої наукової цінності.

3) Лектор виступає в ролі педагога, який переконує аудиторію.
21. Який метод емпіричного дослідження є зайвим?

1) спостереження;

2) порівняння;

3) узагальнення.

22. Який вид контролю знань з лінгвістичних дисциплін залежно від часу проведення не використовується?

1) поточний;

2) тематичний;

3) підсумковий;

4) всебічний.
23. До науково-дослідних робіт з лінгвістичних дисциплін не належить:

1) курсова;

2) контрольна;

3) дипломна;

4) магістерська.
24. Що в структурі практичного заняття з лінгвістичних дисциплін є зайвим?

1) оголошення теми й мети;

2) опитування;

3) завдання для письмового виконання;

4) оцінювання;

5) наукова робота;

6) оголошення домашнього завдання.
25. Індивідуальний план на магістерській практиці завіряють:

1) керівник практики;

2) куратор практики;

3) усі викладачі кафедри.ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Методика української мови у вищій школі як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт, предмет і проблематика курсу. Зв'язок із суміжними дисциплінами.

 2. Зміст і структура курсу «Методика викладання філологічних дисциплін у вищій школі». Методи наукового дослідження.

 3. Основні етапи становлення й розвитку методики викладання лінгвістичних дисциплін у вищих навчальних закладах.

 4. Внесок у вітчизняну педагогічну науку К.Ушинського, В.Сухомлинського, С.Чавдарова, Г.Ващенка, А.Медушевського, Є.Дмитровського, В.Масальського, М.Жовтобрюха, О.Біляєва, В.Стельмаховича, В.Мельничайка, І.Олійника, В.Іваненка, М.Пентилюк, В.Ужченка.

 5. Розвиток методики викладання філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах на сучасному етапі.

 6. Розвиток різноступеневої вищої школи й освіти в умовах незалежної України та завдання сучасної методики.

 7. Сутність і основні категорії проблемного навчання.

 8. Модульно-рейтингова система навчання.

 9. Психологічні основи навчання у вищій школі. Психолого-педагогічні особливості студентського віку.

 10. Новітні педагогічні технології.

 11. Форми навчання й контролю у дидактиці вищих навчальних закладів.

 12. Форми аудиторної роботи зі студентами: лекції, практичні, лабораторні заняття, спецкурси, спецсемінари, спецпрактикуми.

 13. Залік, екзамен, колоквіум як форми контролю.

 14. Індивідуальна та самостійна робота студентів.

 15. Традиційні й нетрадиційні методи навчання філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

 16. Лекційний метод навчання у вищих закладах освіти.

 17. Практичні заняття з лінгвістичних дисциплін, їх специфіка, призначення, співвідношення з лекційними курсами, форми і методика проведення.

 18. Дискусія у вищих закладах освіти.

 19. Моделювання у вищих закладах освіти.

 20. Дидактична гра у вищих закладах освіти.

 21. Засоби навчання, їх роль, місце та методика використання у процесі навчання лінгвістичних дисциплін.

 22. Методика викладання практичних курсів української мови.

 23. Роль і місце орфографічного практикуму.

 24. Загальна характеристика проблем викладання курсу «Сучасна українська літературна мова».

 25. Система роботи над вивченням історико-лінгвістичних дисциплін «Вступ до слов’янської філології», «Історична граматика», «Історія літературної мови».

 26. Сучасні проблеми викладання курсів «Основи культури мови», «Стилістика сучасної української літературної мови», «Риторика».

 27. Особливості впровадження дистанційних курсів.

 28. Організація педпрактики.

 29. Електронні засоби навчання філологічних дисциплін у ВНЗ.

 30. Методика проведення занять з використанням інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів, електронних підручників, енциклопедій і комп’ютеризованих курсів.

 31. Лексикографічні видання на заняттях мовознавчого циклу.

 32. Ділова гра на заняттях у вищих закладах освіти.

 33. Використання комп’ютерних програм при викладанні дисциплін філологічного циклу.

 34. Інтерактивні методи навчання філологічних дисциплін у вищих закладах освіти.

 35. Педагогічна діагностика навчальної діяльності студентів. Функції педагогічного оцінювання: діагностична, навчальна, виховна.

 36. Культурологічний підхід до викладання філологічних дисциплін у вищих закладах освіти.

 37. Особистісно орієнтований підхід до викладання філологічних дисциплін у вищих закладах освіти.

 38. Шляхи інтеграції філологічних дисциплін у вищих закладах освіти.

 39. Риторизація навчального процесу у вищих закладах освіти.

 40. Дискусія як форма вдосконалення мовленнєвих навичок студентів.

 41. Теоретичні і прикладні аспекти мовленнєвого спілкування у вищих закладах освіти.

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ


 1. Методика української мови у вищій школі як наука і навчальна дисципліна. Об'єкт, предмет і проблематика курсу. Зв'язок із суміжними дисциплінами.

 2. Модель викладача української мови. Лінгвістична, мовнокомунікативна, лінгвометодична, лінгвокультурознавча, педагогічна, психологічна, науково-дослідна компетенції викладача української мови як мовної особистості.

 3. Історичний аспект мовної підготовки вчителя, викладача. Висока педагогічна майстерність вітчизняних університетських лінгвістів та методистів (С.Чавдаров, Г.Ващенко, А.Медушевський, Є.Дмитровський, В.Масальський, М.Жовтобрюх, М.Стельмахович, І.Олійник), їх роль у духовному і культурному житті країни.

 4. Пошуки сучасного мовознавства і лінгвометодики (О.Біляєв, А.Грищенко, С.Єрмоленко, Л.Мацько, М.Пентилюк та ін.).

 5. Освітньо-кваліфікаційна характеристика вчителя української мови і літератури. Навчальний план підготовки вчителів української мови і літератури у вищому педагогічному навчальному закладі.

 6. Концептуальні засади навчання української мови в старшій школі (профіль – українська філологія). Принципи навчання української мови у старшій школі. Структура і зміст навчальної програми з української мови для учнів профільних класів. Оцінювання навчальних досягнень. Підручник з української мови для учнів старшої (профільної) школи.

 7. Курс сучасної української літературної мови. Завдання і зміст курсу. Принципи побудови курсу. Навчальна і робоча програми курсу української мови для майбутніх учителів української мови.

 8. Зміст і структура курсу української мови на нефілологічних факультетах. Навчальна і робоча програми курсу української мови на нефілологічних факультетах. Відмінності змісту програм з української мови для різних факультетів вищих навчальних закладів.

 9. Основні завдання вивчення лінгвістичних дисциплін у вищій школі. Вироблення наукової позиції лінгвіста, поглиблене вивчення сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій теоретичного мовознавства. Опанування методології, методики і практики науково-дослідницької діяльності в галузі теорії мови і викладання курсу у вищій школі.

 10. Завдання і зміст культуромовних курсів, їх призначення і роль у професійній підготовці майбутнього вчителя української мови.

 11. Завдання і зміст лінгводидактичних дисциплін у вищій школі, їх призначення і роль у професійній підготовці майбутнього вчителя української мови.

 12. Методи і прийоми вивчення української мови. Методи функціональної спрямованості: методи проблемного навчання; активізації слухачів; надання додаткової інформації; контролю; самостійної роботи; виховного спрямування. Методи модульного навчання.

 13. Форми навчальних занять і методика їх проведення. Лекція у вищій школі. Підготовка до лекції, принципи добору науково-навчального матеріалу. Традиційні та інноваційні форми лекцій. Органiзацiя індивідуальної роботи студента при конспектуванні лекцій. Електронні тексти лекцій.

 14. Практичні заняття з лінгвістичних дисциплін, їх специфіка, призначення, співвідношення з лекційними курсами, форми і методика проведення. Функції і діяльність викладача на практичних заняттях. Зміст роботи студентів на практичних заняттях, способи її активізації, прийоми організації дискусій і обговорення розглянутих питань. Формування у студентів навичок аналітичної діяльності, вміння аргументувати свої судження, вести наукову полеміку.

 15. Специфіка і призначення семінарів, методика їх проведення. Види семінарів. Гра у структурі практичних і семінарських занять. Ділові, рольові, дидактичні ігри. Методичне забезпечення семінарських занять.

 16. Лабораторні роботи, їх призначення, зміст і методика проведення з лінгвістичних і лінгвометодичних дисциплін. Функції та діяльність викладача на лабораторних заняттях. Зміст роботи студентів на практичних заняттях.

 17. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як додаткові форми організації навчання. Призначення, завдання, проблематика, принципи побудови, види, зв'язок з актуальними проблемами науки та науково-дослідною діяльністю кафедр і викладачів. Методика їх підготовки і проведення викладачем.

 18. Методика оцінювання знань, умінь і навичок студентів з лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін у вищій школі. Функції педагогічного оцінювання: діагностична, навчальна, виховна. Традиційні та нетрадиційні види оцінювання на заняттях. Побудова питань: наукова коректність їх формулювань, глибина проникнення у проблемне поле навчальної дисципліни.

 19. Контрольні роботи, інші форми активізації навчальної роботи студентів. Консультації, їх види і роль у викладанні мовознавчих дисциплін. Заліки та іспити, їх призначення, види і форми, методика і культура їхнього проведення. Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів. Самооцінювання.

 20. Форми оцінювання: поточне, тематичне, блокове, підсумкове. Нетрадиційні форми оцінювання: тестування, модульно-рейтингова система, моніторинг.

 21. Організація самостійної та індивідуальної роботи за кредитно-модульною технологією. Способи перевірки самостійної роботи студентів. Колоквіум як форма контролю самостійної роботи студента. Поточна, тематична, періодична, підсумкова перевірка самостійної роботи студента. Усна та письмова форма перевірки знань самостійної роботи студента.

 22. Місце і завдання практик у професійній підготовці майбутнього вчителя. Освітня, розвивальна, діагностико-дослідницька функція практик. Мета і завдання діалектологічної практики. Методика збирання і оформлення експедиційного матеріалу. Розвиток лінгвокраєзнавчої компетенції майбутнього вчителя.

 23. Мета i зміст педагогічної практики. Види педагогічних практик. Органiзацiя i керівництво практикою. Щоденник практики, виконання індивідуальних завдань. Пiдбиття підсумків практики. Методичне забезпечення практики. Взаємозв′язок педагогічних і навчальних практик у системі професійної підготовки вчителів-словесників.

 24. Методологія і методика наукової праці з лінгвометодики. Методи дослідження. Лексикографічна культура дослідника. Мовне оформлення наукового дослідження. Наукова стаття як самостійний науковий твір.

 25. Культура усного наукового мовлення. Композиційно–логічна побудова усної наукової доповіді, повідомлення, виступу. Культура аудіювання доповіді. Мовленнєва поведінка в усній науковій дискусії, полеміці. Мета й ознаки електронної презентації наукового виступу.

 26. Позааудиторна робота з мови, її організаційні форми. Вивчення лінгвістичної географії краю. Лінгвістичні екскурсії. Методика організації і проведення лінгвістичних заходів. Лінгвістичні гуртки. Лінгвістичні виставки. Організація та оформлення кабінету, творчої лабораторії з лінгвокультури рідного краю.

 27. Сучасні освітні технології у процесі викладання української мови. Інформаційно-методичне забезпечення технологій навчання. Досвід вищих навчальних закладів щодо впровадження освітніх технологій на заняттях з лінгвістичних і лінгвометодичних дисциплін.

 28. Інформаційно-методичне забезпечення лінгвістичних і лінгвометодичних курсів. Основна навчальна література: підручники; навчальні, навчально-методичні посібники. Модель підручника нового покоління: принципи побудови, критерії відбору навчального матеріалу.

 29. Додаткові iнформацiйно-методичні матеріали: конспект (текст) лекцій; роздатковий матеріал до лекції, збірник завдань для самостійної роботи студентів, монографія, збірник наукових праць, довідник тощо. Методичні матеріали: інструкції, методичні рекомендації та вказівки, програми дисциплін, плани семінарських занять.

 30. Упровадження інформаційних технологій у мовознавство. Електронні підручники, посібники, навчальні програми, мультимедійні курси і методика їх використання. Дотримання психологічних і педагогічних вимог щодо структурування, ємкості, компресованості словесного тексту, врахування аудіовізуального сприймання і графічного подання. Методика проведення занять з використанням інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів, електронних підручників, енциклопедій і комп΄ютеризованих курсів.

Навчальне виданняСеменог Олена Миколаївна

Дейниченко Наталія Павлівна
Методика викладання української мови

у вищих навчальних закладах
Навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів


Суми: СумДПУ, 2014

Свідоцтво ДК №231 від 02.11.2000 р.

Відповідальна за випуск А. А. Сбруєва

Комп’ютерна верстка Ю. С. Нечипоренко

Здано в набір 20.09.2014 р. Підписано до друку 26.10.2014 р.

Формат 60х84/16. Гарн. Calibri. Друк ризогр. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 12,8. Обл.-вид. арк. 13,5.

Тираж 100. Вид. № 63.

Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка40002, Суми, вул. Роменська, 87
Виготовлено на обладнанні СумДПУ імені А. С. Макаренка


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка