А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник


Тема: Методика української мови у вищій школіСторінка9/17
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,41 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Тема: Методика української мови у вищій школі

як наука і фахова дисципліна
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Методика української мови у вищій школі як наука і навчальна дисципліна. Зміст і структура курсу.

 2. Мовний компонент у стандартах вищої професійної освіти і стандартах базової середньої освіти. Концепція мовної освіти в контексті розвитку культури.

 3. Специфіка мовнокомунікативної підготовки у профільній філологічній та вищій школі. Історичний аспект мовної підготовки вчителя-словесника.

 4. Модель викладача української мови. Мовнокомунікативна, лінгвометодична, лінгвокультурознавча, педагогічна, психологічна, науково-дослідна компетенції викладача української мови як мовної особистості.

 5. Програмні засади вивчення української мови у старшій школі (профільний рівень).


Запитання і практичні завдання

 1. Порівняйте й прокоментуйте поняття “методика як наука”, “методика як предмет навчання” на основі праць О. Біляєва [1], С. Гончаренка [2], Т. Донченко [3], С. Яворської [29].

 2. Поміркуйте, чим відрізняються поняття “методика навчання мови” і “лінгводидактика”.

 3. Як Ви усвідомлюєте суспільне значення своєї майбутньої педагогічної професії? Дайте відповіді на опитувальник.

 4. На основі праць [6; 9; 12; 13] зробіть спробу створити образ ідеального викладача.

 5. Які риси характеризують викладача української мови? Відповідь мотивуйте, використовуючи структуру педагогічної майстерності, зроблену А. Кузьмінським, дайте характеристику професійних якостей улюбленого викладача української мови.


ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ


Морально-духовні якості

Професійні знання

Соціально-педагогічні якості

Психолого-педагогічні уміння

Педагогічна техніка

 • гуманістична спрямованість;

 • національна гідність;

 • інтелігентність;

 • життєві ідеали;

 • совісність;

 • чесність;

 • об’єктивність;

 • толерантність

 • навчального предмета;

 • анатомії і фізіології людини;

 • психології;

 • педагогіки;

 • методики навчання

 • організаторські здібності;

 • витримка;

 • терпеливість;

 • принциповість і вимогливість;

 • оптимізм;

 • чуйність;

 • творчий склад мислення;

 • увага;

 • тактовність
 • конструктивні;

 • комунікативні;

 • дидактичні;

 • перцептивні;

 • сугестивні;

 • пізнавальні;

 • прикладні;

 • володіння основами психотехніки

 • зовнішність;

 • володіння мімікою, жестом, тілом;

 • культура мовлення;

 • дотримання темпу, ритму, стилю;

 • культура спілкування;

 • дидактичні вміння;

 • уміння керувати своїми почуттями 1. Ознайомтеся з категоріями викладачів залежно від якості володіння майстерністю педагогічного спілкування, розроблену А. Кузьмінським. Спробуйте віднести себе до якоїсь із цих категорій.  Викладачі – “вічні студенти”.

  Розуміють студентів, бачать у них особистість, охоче спілкуються на різні теми, володіють високим інтелектом і професіоналізмом.  Викладачі – “колишні моряки”.

  Намагаються встановити військову дисципліну. Вимагають тотального й безумовного прийняття їхньої думки. Цінують “рабство”, а не інтелект і вміння логічно мислити. Намагаються задавити “я” студента шляхом адміністративних заходів.  Викладачі-формалісти.

  На роботі “відбувають” свої години. До студентів байдужі: робіть, що хочете, аби мені не заважали.  “Байдужі”, “обмежені”, “пани”, “роботи”.

  Викладачі, які за людськими та професійними якостями не відповідають ідеалу, прийнятному для студентів.  “Трудяги”, “гурмани”, “друзі”.

  Викладачі, які користуються авторитетом у студентів у зв’язку з окремими привабливими особистісними рисами.  “Викладач-стандарт”.

  Знає свій предмет, живе своєю роботою. Тяжкий у спілкуванні. Амбітний. Впертий, нецікавий ні собі, ні студентам.

 2. На матеріалі публікацій фахових журналів окресліть проблеми підготовки вчителя, викладача української мови в сучасних умовах [20; 23].

 3. У навчальному посібнику В.Герман та Н.Громової «Культура української мови» (Суми, 2010) подана характеристика терміна «чуття мови». Прокоментуйте його крізь призму сучасних змін.

Чуття мови передбачає наявність природних, вроджених здібностей. Відомо, що «поетом народжуються», а от справжнім мовцем можна стати, якщо до цього прагнути, зокрема:

 • багато читати літератури різних жанрів; критично ставитися до написаного;

 • слухати живе слово (людей різних соціальних та професійних груп, майстрів художнього слова, політичних і культурних діячів);

 • працювати зі словниками (загальномовними і спеціальними, одномовними і перекладними); володіти кількома мовами, але не допускати інтерференції – змішування мовних явищ ;

 • стежити за змінами норм, які фіксуються в словниках і довідниках;

 • не піддаватися впливам «модних» тенденцій, які здебільшого спричинені прагненням окремих мовців виділитися, похизуватися неординарністю «індивідуального» стилю (іншомовні синоніми до загальновідомих слов’янських слів, жаргонізми, вульгаризми, діалекти). Мода в мові − річ шкідлива, бо породжується снобізмом, лінощами думки, убогістю індивідуального словника.

 1. Виписати з «Інструктивно-методичних рекомендацій» основні завдання сучасної школи [5].


Література

 1. Біляєв О. Методика мови як наука / О. Біляєв // Дивослово. – 2002. – №11. – С.20-50.

 2. Гончаренко С.У. Методика як наука / С.У. Гончаренко. – К.-Хмельницький, 2000. – 30 с.

 3. Донченко Т. Методика навчання української мови як наука і предмет вивчення у педагогічних ВНЗ / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. – 2006. – №7. – С.2-5.

 4. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання і оцінювання / наук. ред. С.Ю. Ніколаєва. – К., 2003. – 261 с.

 5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення української

мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014

навчальному році // // Українська мова і література в школі. – 2013. –

№ 6. – С. 2-12.


 1. Кіпень В. Викладачі вузів: соціологічний портрет / В. Кіпень, Г. Коржов. – Донецьк, 2001.

 2. Корчова К. Формування лексико-семантичної компетенції майбутнього вчителя-словесника на засадах комунікативно-діяльнісного підходу / К. Корчова // Українська мова і література в школі. – 2013. - №5. – С.64-67.

 3. Кузнецова Г. Наукові основи професійної вправності вчителя-словесника від ретроспекції до сьогодення / Г. Кузнєцова // Українська мова і література в школі. – 2013. - №5. – С.42-50.

 4. Мацько Л. І. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу / Л.І. Мацько // Дивослово. – 2006. – №7. – С.2-4

 5. Мацько Л.І. Перспективи профільного навчання: програмні засади / Л.І. Мацько, О.М. Семеног // Дивослово. – 2008. – №2.– С.4-9.

 6. Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / За ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2004. – 405 с.

 7. Мистецтво бути викладачем : практ. посібник / А. Брінклі, Б. Десантс, М. Флемм та ін. ; за ред. О. І. Сидоренка. – К.: Навч.-метод. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2003. – 144 с.

 8. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал / Л.М. Митина. – М.: Педагогика, 1994. – 135 с.

 9. Мізін К.І. Нові напрями в українському мовознавстві: зіставна лінгвокультурологія / К.І. Мізін // Мовознавство. – 2012. - №6. – С.38-52.

 10. Мова наша – українська: навч.-метод. посібник для вчителя /Л.І. Мацько, О.М. Семеног, Н.Б.Голуб та ін.; за ред. Л.І.Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011. – 512с.

 11. Наєнко М. Державна мова в українських університетах / М.Наєнко // Освіта України. – 2000. – № 23, 7 червня. – С.6.

 12. Остапенко Н. Лінгводидактичні компетентності як основа професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів-філологів/ Н. Остапенко // Українська мова та література. – 2006. – №4. – С.44-48.

 13. Потапенко О. Лінгвокультрологічна неосферна парадигма навчання

мови у ВНЗ / О. Потапенко // Українська мова і література в школі . – 2013. - №6. – С.57-60.

 1. Потапенко О. І. Лінгводидактика (курс лекцій) / О. І. Потапенко, Л. П. Кожуховська, Т. І. Товкайло, Т. В. Чубань: навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів. – К.: Міленіум, 2005. – С. 268-288.

 2. Проблеми особистості вчителя та його фахової підготовки / за ред. М.Євнуха. – К.: Вища шк., 1995. – 153 с.

 3. Семеног О. Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищій філологічній

школі: досвід зарубіжжя й України / О. Семеног // Українська мова і

література в школі. – 2013. - №3. – С.30-34. 1. Семеног О. Мовнокомунікативна особистість студента-філолога у сучасній освітній парадигмі / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 10. – С. 11-12.

 2. Семеног О. Проблеми лінгвістичної підготовки вчителів-словесників у педагогічному університеті / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 4. – С. 45-49.

 3. Симоненко Т. Лінгводидактичні засади формування професійної компетенції студентів філологічних факультетів / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2006. – №6. – С.38-41.

 4. Трубачова Д. Шляхи підвищення ефективності комунікативної діяльності студентів / Д. Трубачова // Українська мова і література в школі. – 2013. - №3. – С.34-38.

 5. Українська мова: підручник для 10 класу ЗНЗ з навчанням українською мовою: профільний рівень / М.Я. Плющ, В.І. Тихоша, С.О. Караман. – К.:Освіта, 2010. – 416 с.

 6. Чемерис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й

компетенції / І. Чемерис // Вища освіта України. – 2006. - №2. – С.84-88.

 1. Ющук І. Українська мова як навчальний предмет у вищій школі / І. Ющук // Урок української. – 2001. – №1. – С.32-33.

 2. Яворська С.Т. Методика української мови як наука і навчальна дисципліна / С.Т. Яворська // Теоретические и прикладне проблемы русской филологии: науч.-метод. сб. – Славянск : СГПИ, 2001. – Вып. ІХ. – Ч.І. – С.192-202.

Опитувальник для визначення стану фахової підготовки

студентів-випускників

1. Назва ВНЗ, курс, група_____

2. Як виявлявся Ваш інтерес до професії педагога? (підкресліть):

2.1. Інтересом до діяльності видатних педагогів.

2.2.Читанням художньої літератури, переглядом кінофільмів і телепередач.

2.3. Спостереженням за роботою своїх шкільних учителів.

2.4.Інтересу до майбутньої професії не виявляв /ла.

2.5.Ваша відповідь_____________3. За що Ви насамперед поважали учителів?

3.1. Це “сильна особистість”.

3.2. За доброту, тактовність, гумор, оптимізм.

3.3. За вміння цікаво провести урок.

3.4. За ерудицію в різних галузях знань.

3.5.Ваша відповідь _____________4. Що Вас не задовольняло у шкільних учителях?

4.1.Невміння дати знання з предмета.

4.2.Невміння виховувати.

4.3.Формалізм, байдужість.5. Що вплинуло на Ваше рішення вступити на філологічний факультет?

5.1. Поради батьків, друзів, учителів.

5.2. Бажання вдосконалити знання з мови, літератури.

5.3. Сюди легше вступити, ніж в інший ВНЗ.

5.4. Бажання стати вчителем-словесником.

6. Чи подобається вам навчатися на філологічному факультеті?

6.1.Так, тут прекрасні викладачі.

6.2.Тут розширюється коло знань.

6.3.Ваша відповідь _____________.7. Як Ви охарактеризуєте якість професійної підготовки, отриманої в університеті (підкресліть потрібне): маю несистематизовані (систематизовані) знання з різних циклів філологічних, психолого-педагогічних наук; не маю уявлення (маю загальні уявлення, маю чітке уявлення) про важливі професійні вміння (оволодів/ла в цілому ними).

8. Оцініть Ваш рівень знань з педагогічних (8.1) та філологічних (8.2) дисциплін Високий. 8.1; 8.2; середній. 8.1; 8.2.; нижче середнього. 8.1; 8.2. (обведіть номери).

9. Поясніть, яким чином Ви робите висновок про рівень своїх знань?

9.1. На основі оцінок у заліковій книжці.

9.2. Виходячи з власної оцінки знань з предмета.

9.3.Враховуючи, наскільки легко можете застосовувати отримані знання в діяльності.10.Чи хотіли б Ви дізнатись, як готують учителів-словесників у інших країнах? (1.Так. 2.Ні.). В яких країнах? США, Франція, Польща, Німеччина, Росія ( потрібне підкресліть).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: Курс «Сучасна українська літературна мова»

у вищій і старшій профільній школі
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Тенденції сучасного викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі (крізь призму соціо-, етнолінгвістики, лінгвокультурології, теорії міжкультурної комунікації).

 2. Зміст і структура курсу сучасної української мови у вищих навчальних закладах філологічного профілю: мета, завдання, зміст, загальнодидактичні та специфічні принципи викладання.

 3. Зміст, структура навчальної та робочої навчальної програм з української мови (за традиційним і модульним навчанням).

 4. Вiдбiр навчального матеріалу. Текст – основна одиниця навчального заняття.

 5. Розвиток професійних компетенцій мовної особистості в текстовій діяльності: орфографічної, фонологічної, орфоепічної, лексико-фразеологічної, граматичної, пунктуаційної, стилістичної, дискурсивної.

 6. Підручники та навчальні посібники з курсу сучасної української мови: принципи побудови, критерії відбору навчального матеріалу в контексті вимог до мовної підготовки.

 7. Шкільні підручники і навчальні посібники з курсу сучасної української мови: порівняльна характеристика.


Запитання і практичні завдання

 1. Які принципи лежать в основі побудови навчальних і робочих програм із курсу сучасної української мови? Законспектуйте основні положення робочої навчальної програми.

 2. Чи відповідає інтерпретація лінгвістичних відомостей у чинних вузівських підручниках сучасній парадигмі лінгвістичної науки? Обґрунтуйте свою думку на основі статей І.К. Кучеренка «Лексичне значення прийменника» (Мовознавство. – 1973. – № 3. – С. 12-23) і «Граматична характеристика дієприкметника і його місце в системі частин мови» (Мовознавство. – 1967. – № 4. – С. 12-20).

 3. Яким ви уявляєте собі підручник нового покоління для філологічних факультетів вищих навчальних закладів?

 4. Складіть анотацію на підручник із сучасної української літературної мови для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів ( на вибір).

 5. Познайомтеся з рецензіями на підручник із сучасної української літературної мови за ред. І.К. Білодіда (Українська мова і література в школі. – 1973. – №12. – С.83-89), на збірник вправ із сучасної української літературної мови М.Ф. Кобилянської та Н.В. Гуйванюк (Українська мова і література в школі. – 1983. – №12. – С.75) і посібник зі словотвору М.Я. Плющ (Українська мова і література в школі. – 1987. – №2. – С.75 76). Зверніть увагу на зауваження. З’ясуйте їх правомірність. Чи є дискусійними ці зауваження?

 6. Підготуйте рецензію на навчально-методичний посібник «Мова наша – українська» [18].

 7. Зі статті І.В. Дмитрієвської [9] випишіть вимоги до інформативності тексту.

 8. Порівняйте визначення підручника і посібника. Що в них спільного і чим вони відрізняються щодо структурування матеріалу?

Підручник – це навчальна книга, в якій розкривається зміст навчального матеріалу з конкретної дисципліни відповідно до вимог чинної програми.

Навчальний посібникце навчальна книга, в якій розкривається зміст навчального матеріалу з окремих аспектів програми, а також подається додатковий матеріал для формування в студентів умінь і навичок.

 1. Проаналізуйте власний досвід роботи з навчальними посібниками А.А. Силки «Практикум із синтаксису простого речення» (Суми, 2007) та «Практикум із синтаксису складного речення» (Суми, 2008). Які переваги тестового тренінгу при вивченні синтаксису у ВНЗ ви можете назвати?


Література

 1. Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть / В.П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – №1. – С.11 17.

 2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе/ С.И. Архангельский. – М.: МГУ, 1974. – 208 с.

 3. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти / Я.Я.Болюбаш. – К.: Компас, 1997.

 4. Возрастные возможности усвоения знаний / под ред. Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. – М., 1966.

 5. Волосова О. Культурно-освітня ситуація в країні й викладання української мови у вищій школі / О.Волосова // Українська мова і література в школі. – 2005. – №6. – С.36-39.

 6. Готуємося до уроку української мови: методичний посібник для вчителя / За ред. О.М. Семеног. – Суми: Вид-во СумДПУ
  імені А.С. Макаренка, 2012. – 260 с.

 7. Глуховцева К. Д. Складні питання сучасної української літературної мови. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К. Д. Глуховцева / Державний заклад «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ, 2008. – 260 с.

 8. Девдера М. Від антропоцентричної лінгводидактики / М. Девдера // Дивослово. – 1997. – №7. – С.62-64.

 9. Дмитриевская И.В. Текст как система: понимание, сложность, информативность / И.В. Дмитриевская. – Иваново, 1985.

 10. Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі / В.Ф. Дороз : навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 176 с.

 11. Загнітко А. Лінгвістика тексту: Теорія і практикум / А. Загнітко : наук.-навч. посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289 с.

 12. Карпенко Ю.А. Принципы изучения словарного состава русского языка в высшей школе / Ю.А. Карпенко // Пути улучшения подготовки учителя русского языка: сб. статей из опыта работы. – К.: Рад. шк., 1984. – С.72-76.

 13. Колегаева И. Текст как единица научной и художественной коммуникации / И. Колегаева. – Одесса, 1991.

 14. Коротєєва-Камінська В.О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) / В.О. Коротєєва-Камінська: навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2006. – 304 с.

 15. Любашенко О. Українська мова як мова навчання та дисципліна у вищій школі // О. Любашенко // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 7. – С. 39-42.

 16. Мацько Л. Українська мова у вищій школі України / Л.Мацько // Дивослово. – 1996. – №11. – С.24-26.

 17. Мацько Л.І. Українська мова: 10 – 11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль – українська філологія / Л.І. Мацько, О.М. Семеног. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – 82 с.

 18. Мова наша – українська: навч.-метод. посібник для вчителя / Л.І.Мацько, О.М.Семеног, Н.Б.Голуб та ін. ; за ред. Л.І.Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011. – 512 с.

 19. Овсієнко Л. Методи навчання лінгвістики тексту в системі компетентнісної

мовної освіти майбутніх учителів-словесників / Л. Овсієнко // Українська мова і

література в школі. – 2013. - №2. – С.42-50. 1. Семеног О. Проблеми лінгвістичної підготовки вчителів-словесників у педагогічному університеті / О. Семеног // Українська мова і література. − 2005. − № 4. − С.45 − 49.

 2. Симоненко Т. Реалізація у ВНЗ основних принципів навчання мови / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2002. – №8. – С.53-55.

 3. Стельмахович М. Етнопедагогічні основи методики української мови / М.Стельмахович // Дивослово. – 1993. – №5-6. – С.19-23.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема: Лінгвістичні дисципліни у вищій школі
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Сучасні підходи до викладання курсів «Вступ до мовознавства» і «Загальне мовознавство» та принципи їх побудови.

 2. Зміст, структура навчальної та робочої навчальної програм з «Вступ до мовознавства» і «Загальне мовознавство» (за традиційним і модульним навчанням).

 3. Завдання і зміст історико-лінгвістичних дисциплін. Вiдбiр навчального матеріалу.

 4. Інтегрований характер курсу «Вступ до слов'янської філології».

 5. «Українська діалектологія», її призначення й роль у професійній підготовці майбутнього вчителя-словесника. Мова міста і села. Потреби у знанні міської комунікації. Жаргон, арго, сленг сучасного студента і школяра. Професійний сленг.

 6. Підручники і навчальні посібники з відповідних курсів: принципи побудови, критерії відбору навчального матеріалу.

 7. Вимоги до культуромовних курсів («Стилістика», «Культура мови»). Мистецтво переконуючої комунікації. Робочі програми, підручники, збірники вправ.

 8. «Лінгвістичний аналіз тексту» – інтегрований курс, що узагальнює результати лінгвістичних і літературознавчих досліджень щодо художнього тексту. Робочі програми, підручники, збірники вправ.

 9. Аналіз тексту у вищій і старшій профільній школі.

 10. Вікові домінанти сприйняття художнього тексту.


Практичні завдання

 1. Ознайомтеся зі змістом і структурою програми з однієї з навчальних дисциплін, прокоментуйте особливості побудови.

 2. Порівняйте висвітлення відповідної (тотожної) теми в підручнику для вищої і старшої (профільної) школи.

 3. Підготуйте список бібліографічних джерел (монографічних публікацій та статей) до відповідної теми.

 4. Доповніть список рекомендованих джерел працями викладачів кафедри української мови.

 5. Успішною складовою практичних занять з культури української мови (викл. доц. В.В. Герман, ст. викл. Н.В. Громова) є підготовка виступів на теми “Комплімент як складова успіху”, “Сучасний керівник – яким він має бути”, “Ділова телефонна розмова”, “Комунікативні компетенції”, “Культура мови в мережі Internet”. Підготуйте повідомлення на одну з тем.

 6. Познайомтеся з 5 рецензіями на вузівські підручники та посібники (на вибір).
 1. Батюк Л.І. А.П. Коваль. Пригоди слова. – К.: Рад. шк., 1985. – 214 с. / Л.І. Батюк // Українська мова і література в школі. – 1986. – №3. – С.77-78.

 2. Бичко З.М. О.М. Беляєв та інші. Методика викладання української мови в школі / З.М. Бичко // Українська мова і література в школі. – 1989. – №7. – С.78-79.

 3. Лущай В.В. М.Ф. Кобилянська, Н.В. Гуйванюк. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: збірник вправ. – К.: Вища шк., 1981. – 222 с. / В.В. Лущай // Українська мова та література в школі. – 1983. – №12. – С.75.

 4. Мірченко М.В. І. Р. Вихованець Система відмінків української мови. – К.: Наук.думка, 1987. – 232 с. / М.В. Мірченко // Українська мова та література в школі. – 1989. – №12. – С.70-72.

 5. Ощипко І.Й. Н.Д. Бабич. Практична стилістика: збірник вправ. – Львів: Вища шк., 1977 / І.Й. Ощипко // Українська мова і література в школі. – 1979. – №1. – С.77-78.

 6. Пентилюк М.І. І.С. Олійник, В.К. Іваненко, Л.П. Рожило, О.С. Скорик. Методика викладення української мови в середній колі. – К.: Вища шк., 1979 / М.І. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 1980. – №6. – С.75-78.

 7. Регушевський Є.С. К.М. Плиско Викладання синтаксису української мови. – К.: Рад. шк., 1978 / Є.С. Регушевський, В.В. Власенко // Українська мова і література в школі. – 1979. – №4. – С.79.

 8. Свашенко А.О. М.Я. Плющ Словотворення та вивчення його в школі. – К.: Рад. шк., 1985. – 128 с. / А.О. Свашенко // Українська мова і література в школі. – 1987. – №2. – С.75-76.

 9. Свашенко А.О. О.М. Бєляєв та інші. Методика вивчення української мови в школі. – К.: Рад. шк.,1987. – 246 с. / А.О. Свашенко, Н.О. Воскресенська // Українська мова і література в школі. – 1989. – №7. – С.77-78.

 10. Слинько І. І. М. Я.Плющ Категорія суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. – К.: Вища шк., 1986. – 175 с. / І. І. Слинько // Українська мова і література в школі. – 1988. – №5. – С. 74-75.

 11. Чехівський О.О. М.Я. Брицин, М.А. Жовтобрюх, А.В. Майборода Порівняльна граматика української і російської мов. – К.: Вища шк., 1978 / О.О. Чехівський // Українська мова і література в школі. – 1980. – №3. – С.80-81.

 1. Складіть 6 варіантів однієї вправи відповідно до даної таблиці, щоб отримати знання, перевірити розуміння, навчити закріплювати знання, здійснювати аналіз і синтез, використовувати вже відомі критерії.
Знання

Відтворення чи впізнавання інформаціїРозуміння

Розуміння та інтерпретаціяВикористання

Перетворення з одних умов

на інші


організувати

визначити

відтворити

ідентифікувати

скласти список

запам'ятати

перерахувати


назвати

переказати

впізнати

повторити

показати

встановитикласифікувати

порівняти

продемонструвати

описати


виразити

ідентифікувати

вказати

інтерпретуватиперефразувати

переустановити

трансформувати

візуалізуватизвітувати

підсумувати

скласти

розпізнатирозмістити

перевірити

обрати

прояснитирозділити

обговорити

пояснити


застосувати

вирахувати

обрати

класифікуватипродемонструва-ти

зіграти в ролях

ілюструвати

інтерпретувати

маніпулювати

модифікуватиоперувати

застосовувати

на практиці

встановити

співвідношення

вирішити


проблему

використати

записати

Навички мислення високого рівня

Аналіз

Ідентифікувати частини та встановити співвідношенняСинтез

Скласти частини разом, щоб сформувати єдине цілеОцінювання

Виявити цінності чи використати вже відомі критеріїпроаналізувати підрахувати виділити категорії протиставити прокритикувати

експериментуватививести формулу (умовивід)

запитати


виділити

розпізнати обратикласифікувати

зібрати


(змонтувати) сконструювати схематизувати винайти

висунути

гіпотезу


управляти

встановити

порядок

плануватипідтримати

провести

оцінювання

дати оцінку

довести


оцінити

порівняти зкритеріями

визначити цінність розсудити виправдати передбачити встановити вибрати


Література

 1. Вербич С. Актуальні питання викладання ономастики у вищій школі / С. Вербич / Українська мова. – 2008. – № 4. – С. 83-88.

 2. Возрастные особенности усвоения знаний; под. ред. Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. – М.,1966.

 3. Выборнова В.Ю. Проблемы преподавания культуры речи учителя в педагогических вузах / В.Ю. Выборнова // Русский язык в школе. – 1991. – №5. – С. 93-96.

 4. Гайдаєнко І.В. Наукові засади навчання стилістики у вищій школі. Ч.І / І.В. Гайдаєнко, М.І. Пентилюк // Информационно-методический журнал изд-ва ХГУ “Печатное слово”. – 2005. – №5. – С.43-49.

 5. Гайдаєнко І.В. Наукові засади навчання стилістики у вищій школі. Ч.ІІ / І.В. Гайдаєнко, М.І. Пентилюк // Информационно-методический журнал изд-ва ХГУ “Печатное слово”. – 2006. – №7. – С.26-32.

 6. Єрмоленко С. Розвиток зв’язного мовлення у ВНЗ / С. Єрмоленко // Українська мова та література. – 2006. – №35/36, вересень. – С.53-56.

 7. Єрмоленко С. Синергетика на заняттях із синтаксису у ВНЗ: Головні та другорядні члени речення, традиційна та нетрадиційна класифікація другорядних членів речення / С. Єрмоленко // Українська мова та література в школі. – 2006. – №18, травень. – С.13-18.

 8. Єрмоленко С. Синергетика на заняттях із синтаксису у ВНЗ /С. Єрмоленко // Українська мова та література в школі. – 2006. – №3. – С.49-54.

 9. Знанченко О.П. Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін: автореф. дис. … канд. пед. наук / О.П.Знанченко. – К., 2005. – 20 с.

 10. Каліш В.А. Вивчення функцій слова у вузівському курсі лексикології / В.А. Каліш // Українська мова і література в школі. – 2001. – №3. – С.71-76.

 11. Кочерган М.П. Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу / М.П. Кочерган // Мовознавство. – 2004. – №5-6. – С.13-14.

 12. Кочерган М.П. Зіставне мовознавство: методи, принципи, аспекти й рівні дослідження / М.П. Кочерган // Мовознавство. – 2006. – №5. – С.34-51.

 13. Кочерган М.П. Мовознавство на сучасному етапі / М.П. Кочерган // Дивослово. – 2003. – №5. – С.24-29.

 14. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту (програма курсу для філологічних факультетів) / М. Крупа // Дивослово. – 2006. – №11. –С.36-39.

 15. Кудряшова М.В. Як я буду вас навчати мови золотої: з досвіду викладання курсу лексикології вищої школи / М.В.Кудряшова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – №29. – С.29-30.

 16. Кухарчук І. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у фаховій підготовці вчителя-словесника / І. Кухарчук // Українська мова і література в школі. – 2005. – №2. – С.50-54.

 17. Ладыженская Т.А. Основы культуры речи в вузе / Т.А. Ладыженская // Советская педагогика. – 1991. – №2. – С.81-85.

 18. Лобашенко О.В. Стратегії навчання жанрово-стильових форм української мови у вищій школі / О.В. Лобашенко // Проблеми освіти: науковий збірник/ Ред. кол. : С.М. Ніколаєнко, В.Д. Шинкарук, К.М. Левківський та ін. – К., 2007. – Вип. 53. – С.118-124.

 19. Львов В.В. О работе по орфоэпии в вузе / В.В. Львов // Русский язык в школе. – 1990. – №5. – С.97-99.

 20. Михайлов В.Н. О системе лингвистического разбора текста на филологическом факультете / В.Н. Михайлов // Методика преподавания русского языка и литературы. – К., 1973. – Вып.8. – С.155 161.

 21. Мова наша – українська: навч.-метод. посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног, Н. Б. Голуб та ін. ; за ред. Л.І. Мацько. – К.: Богданова А. М., 2011. – 512с.

 22. Пентилюк М. І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : зб. статей / М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – 256 с.

 23. Підгурська В. Аналіз типових мовних помилок у мовленні майбутніх

учителів початкових класів / В. Підгурська // Українська мова і

література в школі. – 2013. - №3. – С.39-43. 1. Семеног О.М. Вступ до слов’янської філології: навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – 190 с.

 2. Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : монографія / за ред. Л. І. Мацько. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 272 с.

 3. Томилина Г.Я. Использование русско-украинских лексических параллелей в процессе преподавания русского языка в вузе / Г.Я. Томилина // Пути улучшения подготовки учителей русского языка : сб. статей из опыта работы. – К.: Рад. шк., 1984. – С.132-136.

 4. Томілін О. Лексичний склад української мови: відкрите заняття з української мови у вищому навчальному закладі / О. Томілін, Т.Федоренко // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. – №11/12. – С.52-54.

 5. Фурман А. Підручник у модульно-розвивальній системі: зміст, структура, оформлення / А.Фурман // Рідна школа. – 2000. – №7. – С.23-32.

 6. Хом’як І. Лінгвістично-педагогічні задачі як засіб навчання студентів-

філологів / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 2013. -

№5. – С.35-38. 1. Шенкевец Н.П. Работа над лингвистической терминологией как средство профессиональной подготовки будущего учителя / Н.П. Шенкевец // Русский язык в школе. – 1982. – №6. – С.98-100.

 2. Штонь О. Вивчення семантики слова у вузі / О. Штонь // Дивослово. – 1997. – №10. – С.34-37.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Схожі:

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка