А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку


Тематика індивідуальних завданьСторінка10/10
Дата конвертації12.03.2018
Розмір2,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тематика індивідуальних завдань
1. Поняття, стан і тенденції розвитку ІМ.

2. Вплив ІМ на розвиток творчого потенціалу особистості, держави й суспільства.

3. Деформовані ІМ у теорії й практиці пізнавальної діяльності.

4. Місце і роль усного спілкування в процесах творчого пошуку.

5. Методи дискурсу в процесах творчого пошуку.

6. Позасвідомі складники творчої діяльності: поняття й структура.

7. ІМ у системі управління процесами творчого пошуку.

8. ПР як інструмент розвитку пізнавальних можливостей ІМ.


Список рекомендованої літератури
Блэк С. Введение в ПР. – Ростов /Д. – 1997. – 318с.

Викентьев В.Л. Неизбежность ПР//Управление персоналом. – 2002. – №12. – С.22 – 26.

Ібрагімова І. ПР і державне управління//Вісник УАДУ. – 2002. – №4. – С.242 – 248.

Кашпур А. Внутренний ПР//Персонал. – 2000. - №4. – С.96 – 100.

Колосок С. Ефективність ПР у системі державного управління//Актуальні проблеми державного управління. – О.:ОРІДУ УАДУ, 2001. – Вип..8 – С.130 – 139.

Королько В. В поисках теории мультикультурных ПР//Соціологія:теорія, методологія, маркетинг. – 2003. – №3. – С.28 – 41.

Лискул Н. Вплив суспільства на сучасну рекламу//Соціологія:теорія, методологія, маркетинг. – 1999. – №2. – С.136 – 141.

Почепцов Г. ПР – шлях від шаманізму до професіоналізації//Урядовий кур’єр. – 1998. – 26 трав. – №98. – С.7.

Самойлова Н.Б. Исторические типы и история развития ПР в государственных органах власти//Вестник МГУ. – 2001. - №1. – С. 44 – 47.

Свідзинський А. Про рекламу в Україні та рекламних менеджерів//Розбудова держави. – 2001. – №7 – 12. – С.74 – 80.

Хенкин С. Корпорация и работник: роль ПР //Власть. – 2000. – №1. – С.39 – 45.

Яковлев Д.В. Масс–медиа и реальность: опыт политической трансформации //Філософія, культура, життя. Міжвуз. зб. наук.праць. - №6. – Д., 1999. – С.223 – 227.Післямова
Розглянуті в роботі методи нагадують краплину у безкінечній кількості об’єктивно існуючих можливостей пізнання й перетворення як внутрішнього, так і зовнішнього світів. Оволодіти ж навіть відносно незначною кількістю методів творчого пошуку може лише людина з доволі високорозвинутим рівнем свідомості, самосвідомості, професійної та духовної культури. Що ж стосується головної й по суті визначальної кількості базових методів творчого пошуку, то сьогодні вони на 95 – 98% перебувають поки що поза межами свідомості не тільки пересічних громадян, а й вельмишановних науковців. Отже, головний секрет суттєвого збільшення кількості нових методів творчого пошуку полягає в переведенні їх із розряду існуючих позасвідомо в такі, сутність, можливості та форми реалізації яких стали б зрозумілі й доступні значній кількості людей.

Усвідомлення ж природи методів творчого пошуку полягає в розумінні того, що сам по собі кожен метод є надзвичайно складною структурою, фундамент якої складає безліч операцій, технік, процедур, а вершину – закони, принципи та механізми життєдіяльності. Отже сутність кожного методу полягає в здатності гармонізувати відносно „прості” та „складні” елементи функціонування суспільства й природи. Сутність же методу творчого пошуку полягає в здатності віднайти ті нові, раніше невідомі умови, засоби, інструменти, які б найбільш повно, ефективно оптимізували та гармонізували розвиток людини, держави й суспільства.

Нові методи творчого пошуку з’являються за декількома схемами, основні з яких мають характер диференціації, інтеграції та додатковості процесів. Схеми диференціації обумовлюють появу нових методів творчого пошуку шляхом виокремлення із досить відомого розвиненого загального методу ряду методів спеціальних та окремих. Саме так від загальнонаукового методу аналізу документів відділився метод контент-аналізу, а із нього – економічного, правового, політичного та інші різновиди конвент-аналізу. Те саме стосується виокремлення із загального методу спостереження багатоманітних методів самоспостереження, включеного, лабораторного, конфіденціального та інших різновидів цього методу.

Інтеграційна схема відкриває шляхи поєднання раніше відомих декількох методів, із яких згодом складаються нові загальні, спеціальні чи окремі методи. Саме за цією схемою створено цілу галерею розглянутих нами евристичних методів, більшість із яких зобов’язана своїй появі поєднанню візуальних, слухових, вербальних, організаційних та інших методів. Так, у методі „635” досить гармонійно поєднані організаційні вимоги, які обмежують кількість учасників шістьма членами творчих груп, письмовим обґрунтуванням пропозицій з трьох базових проблем, та кількістю часу на обдумування, який обмежується п’ятьма хвилинами. Досить модний останнім часом у Японії колологічний метод базується на поєднанні можливостей різноманітних ігрових та тестологічних методів.

Третя схема появи нових методів на основі принципу „додатковості” супроводжується не тільки серйозними досягненнями, а й певними коміксами. Саме так сталося із заявкою принципово нових можливостей „суоністичного” методу творчого пошуку, сутність якого насправді розкривала російську абревіатуру: „стремящийся” „уйти” от „научности”.

Що ж стосується серйозних потенційних можливостей, то вони пов’язані, на нашу думку, зі створенням цілого ряду „універсологічних” методів, сутність яких була б здатна розкрити особливості розвитку як цілісного універсуму буття, так і побудованих на мультимодальній логіці методів створення та аналізу тезаурусів понять і категорій, кольорів, звуків, почуттів та чисел. Подібні мультимодальні різноякісні тезауруси мають скласти, на нашу думку, головне підґрунтя розвитку процесів творчого пошуку в третьому тисячолітті й створити передумови керованості процесами творчої активності.Бібліографія до курсу


 1. Абовский Н.П. Творчество: системный подход, законы развития, принятие решений. – М.:СИНТЕГ, 1998. – 312с.

 2. Акофф Р. Искусство решения проблем. – М.: Мир, 1982.

 3. Альтшулер Г.С. Алгоритм изобретения//»Московский рабочий», 1973. – 296с.

 4. Альтшулер Г.С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. – Новосибирск: Наука, 1986. – 209с.

 5. Альтшулер Г.С. Творчество как точная наука. – М.:Советское радио, 1979.

 6. Альтшулер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением. – Минск:Беларусь, 1994. – 478с.

 7. Альтшулер Г.С., Злотин Б.Л., Зусман А.В., Филатов В.И.Поиск новых идей:от озарения к технологии. – Кишинёв, 1985. – 381с.

 8. Андерсен Дж. Когнитивная психология. – 5-е изд. С.Пб.: Питер, 2005. – 276с.

 9. Анисимов О.С. Основы методологического мышления. М., 1983. – 152с.

 10. Антология мировой философии, в 4 – х т. Т.1 – 4. – М., „Мысль” 1969 – 1972.

 11. Балабанов И.Т.Инновационный мененджмент. – С.Пб.:Питер, 2000. – 208с.

 12. Батищев Г.С. Диалектика творчества. – Рук. Деп. ИНИОН СССР № 18609 от 1...84 г. – М., 1984. –

 13. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 7-180.

 14. Бельчиков Я.М., Бирштейн М.Н. Деловые игры. – Рига, 1989.

 15. Бердяев Н. Самопознание. – М.:ДЭМ, 1990. – 336с.

 16. Бердяев Н.А. Смысл творчества. – М., 1916.

 17. Библер В.С.Мышление как творчество(Введение в логику мысленного диалога). – М.:Политиздат, 1975. – 399с.

 18. Блэк С.Введение в ПР. – Ростов на Дону. – 1997. – 318с.

 19. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г.Введение в акмеологию. – Калуга, 2000.

 20. Брудный А.А. Психологическая герменевтика: Учеб. Пособ. – М.: Лабиринт, 1998. – 335 с.

 21. Венгер В., Поу Р. Неужели я гений? - СП-б.: Питер, 2005 http://www.piter.com/

 22. Викентьев В.Л.Неизбежность ПР//Управление персоналом. – 2002. - №12. – С.22 – 26.

 23. Волошин М., Лики творчества. – Ленинград; «НАУКА», 1988 – 848с.

 24. Вопросы философии, 1978. – № 3.

 25. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. 704 с.

 26. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. М.: Изд-во МГУ, 1988, С. 34-47

 27. Гринёв В.Ф.Инновационный менеджмент: Учебн.пособие. – К.:МАУП, 2000. – 148с.

 28. Громов Е.С. Художественное творчество. (Опыт эстетической характеристики некоторых проблем). – М.: Политиздат, 1970. – 263с.

 29. Гугнин А.М., Корбан Г.О.Очерки методологии социального познания: Учеб.пособие. – Д, 1997.- 100с.

 30. Дерзкие формулы творчества. Сб.осно.матеориалов по ТРИЗ, серия «Техника – иолодёжь – творчество». /сост.Селюцкий А.Б. – Петрозаводск:Карелия, 1987. – 269с.

 31. Деркач А., Зазыкин В. Акмеология:Учебное пособие. – СП – б.:Питер, 2003. – 256с.

 32. Джеральд Н. Ниренберг. Искусство творческого мышления. – Минск:Попурри, 1996. – 270с.

 33. Древнекитайская философия. Собр. текстов: В 2т.- Т.1. – М., 1972 – 1973.

 34. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія: Підруч. –К.: Лібра, 1999. – 620 с.

 35. Злотин Б.Л., Зусман А.В.Месяц под звёздами фантазии. – Кишинёв:Лумина, 1988. – 271с.

 36. Ібрагімова І. ПР і державне управління//Вісник УАДУ. – 2002. - №4. – С.242 – 248.

 37. Кант И. Соч., т.3. – М., 1964.

 38. Кант И. Тартуская рукопись, // Эстетика Иммануила Канта и современность. М., 1991. С. 56.

 39. Карпова Ю. А. Введение в социологию инноватики: Учебное пособие - СП – б.:Питер, 2004. – 192c.

 40. Кашпур А.Внутренний ПР//Персонал. – 2000. - №4. – С.96 – 100.

 41. Кедров Б.О. О творчестве в науке и технике. – М.:Мол. гвардия, 1987. – 191 с.

 42. Кинг Л. Тесты на креативность. СПб.: Питер, 2005

 43. Князева М. Ключ к самопознанию. – М., 1990. – 225 с.

 44. Колосок С.Ефективність ПР у системі державного управління//Актуальні проблеми державного управління. – Вип..8. – Од.:ОРІДУ УАДУ, 2001. – С.130 – 139.

 45. Королько В. В поисках теории мультикультурных ПР//Соціологія:теорія, методологія, маркетинг. – 2003. - №3. – С.28 – 41.

 46. Коршунова Л.С., Пружинин Б.И. Воображение и рациональность. Опыт методологического анализа познавательных функций воображения. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 182 с.

 47. Красовский Ю.Д. Мир деловой игры. Опыт обучения хозяйственных руководителей. – М, 1989.

 48. Крюков М. Деловые игры и гуманитарное знание//Вестн. высш. школы. – 1991. - №10. – с.22 – 26.

 49. Лискул Н.Вплив суспільства на сучасну рекламу//Соціологія:теорія, методологія, маркетинг. – 1999. - №2. – С136 – 141.

 50. Лихолетов В.В. Технологии творчества: теоретические основы моделирования, практика реализации в профессиональном образовании. – Челябинск:Изд – во ЮурГУ, 2001. – 208с.

 51. Лук А.Н.Юмор, остроумие, творчество. – М.: Искусство, 1977. – 183с.

 52. Майданов А.С.Процесс научного творчества. – М.: Наука, 1983. – 207с.

 53. Меерович М.И., Шрагина Л.И.Технология творческого мышления. – М., 2000. – 430с.

 54. Микалко Майкл - "Тренинг интеллекта" СП-б.: Питер, 2005 http://www.piter.com/

 55. Миторофанов В.В.От технологического брака до научного открытия. – Санкт – Петербург, 1998. – 395с.

 56. Мостепаненко М.В.Философия и методы научного познания. – Л.:Лениздат, 1972. – 263с.

 57. Мэй Р.Мужество творить: Очерк психологии творчества. – Львов: Инициатива; Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 128с.

 58. Наумов С.В.Организационно – деятельностные игры//Природа, 1987.

 59. Николко В.Н. Творчество как новационный процесс: философско – антологический анализ. – Симферополь: Таврия, 1991. – 191с.

 60. Новиков Б.В.Творчість як засіб здійснення гуманізму. – Монографія. – К.:НТТУ”КПІ”, 1998. – 310с.

 61. Парахонский Б.А. Метод и стиль творческого мышления // Логико-гносеологические исследования категориальной структуры мышления. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 47-65.

 62. Пигоров Г.С., Козинец В.П., Махмудов А.Г., Антоненко С.В., Малый В.В., Козинец В.В., Резник Н.А. Креатология и интеллектуальные технологии инновационного развития. Учебник для вузов. – Д.:Пороги, 2003. – 502с.

 63. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение: Учебник. – М.: Профиздат, 1991. – 192с.

 64. Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 105-106.

 65. Платон. Софист//Соч. – М.,1970. – Т.2.

 66. Половинская А.И. и др. Автоматизация поискового конструирования. – Волгоград., 1981. – 344с.

 67. Пономарёв Ю.П. Игровые модели: математические методы. Психологический анализ. – М., 1991.

 68. Попович М.В. Категориальные структуры в естественнонаучном знании // Логико-гносеологические исследования категориальной структуры мышления. – К.: Наук. думка, 1980. – С.144-191.

 69. Почепцов Г.ПР – шлях від шаманізму до професіоналізації//Урядовий кур’єр. – 1998. – 26 травня. - №98. – С.7.

 70. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия. М., 1989.

 71. Программа инновационной игры. – Ярославль, 1987.

 72. Психология творчества. Общая, дифференциальная, прикладная/Под ред Пономарёва Я.Д. – М.:Наука, 1990. – 224с.

 73. Пэнто М., Гравитц М. Методы социальных наук. – М.: Прогресс, 1972.

 74. Решетниченко А.В.Парадигма жизнедеятельности и мировоззрение. Методологический аспект: Монография. – Днепропетровск: Изд – во ДГУ, 1997.

 75. Решетніченко А.В. Програма соціологічного дослідження//Соціологія. Посібн. для студ. вищ. навч. закл./За ред.Городяненко В.Г. – К.:Академія, 1999.

 76. Роменець В.А.Психологія творчості: Навч. посібник, 2 – ге вид., доп. – К.:Либідь, 2001. – 288с.

 77. Рузавин Г.И. Логика и методология научного поиска. – М., 1986

 78. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. – М.: ЮНИТИ, 1999. -318 с.

 79. Самойлова Н.Б.Исторические типы и история развития ПР в государственных органах власти//Вестник МГУ. – 2001. - №1. – С. 44 – 47.

 80. Свідзинський А.Про рекламу в Україні та рекламних менеджерів//Розбудова держави. – 2001. - №7 – 12. – С.74 – 80.

 81. Сигов Б.К. Игра // Современная западная философия: Словарь. М.: Политиздат, 1991. С. 110-112.

 82. Социальное проектирование в сфере культуры: центры досуга. М.:НИИ Культуры, 1987.

 83. Столович Л.Н. Искусство и игра. М.: Знание, 1987. 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Эстетика", № 6).

 84. Сухотин А.К. Парадоксы науки. М.: Наука, 1987.

 85. Тарасов В.К. Персонал – технология: отбор и подготовка менеджеров. – Л., 1989. Малышева А. Осенний марафон //Поиск.- 1989. - №27., - 1999. - №1. Философские и социологические аспекты активизации человеческого фактора: исследования советских учёных. – М., 1988. С.94 – 115.

 86. Угаров В.И.Творческая активность трудящихся: система ПМП. – М.:Знание, 1982. – 64с.

 87. Уёмов А.И. Основы практической логики с задачами и упражнениями. – О.: ОГУ им. И.И.Мечникова, филос. отделение ИСН, 1997. – 388 с.

 88. Управление инновационными процессами в образовании: проблемы и подходы к их решению/Под ред. Г.Н.Прозументовой. – Томск, 2000. – 320с.

 89. Фаренік С.А.Логіка і методологія наукового дослідження: Наук. - метод. посіб. – К,:УАДУ, 2000. – 340с.

 90. Фейербах л. Фрагменты к характеристике моей философской биографии//Соч. – М.,1955. – Т.1.

 91. Финк О. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. С. 357-403.

 92. Фихте И.Г. О назначении учёного. – М.,1935-

 93. Фихте И.Г. Факты сознания - .СПб., 1914

 94. Фихте И.Г. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии. – М.,1937.

 95. Хайдеггер М.Время и бытиё: Статьи и выступления: Пер.с нем. – М.:Республика, 1993. – 447с.

 96. Хёйзинга И. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Издательская группа "Прогресс", 1992. 464 с.

 97. Хенкин С.Корпорация и работник: роль ПР //Власть. – 2000. - №1. – С.39 – 45.

 98. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг:игры ы управление. – М., 1988.

 99. Чепмэн Э.Хочешь быть счастливым – будь им! СП-б.: Питер, 2005 //http:shop.piter.com/library/978588782325/happi.phtml

 100. Чус А.В., Данченко В.П. Основы технического творчества. – Киев – Донецк: Вища школа, 1983. – 184с.

 101. Шушански Я.Методология рационализации. – М.: Экономика, 1987. – 248с.

 102. Эренберги Н.И.Развитие возможностей интеллекта. – Минск: Попурри, 1996. – 336с.

 103. Юшкин В.П.Руководство по интенсивному развитию организаторских способностей руководителей. – Луцк: МП ”Заря”, 1988. – 256с.

 104. Яковлев Д.В. Масс – медиа и реальность: опыт политической трансформации//Філософія, культура, життя. Міжвуз. зб. наук.праць. - №6. – Д., 1999. – С.223 – 227.
1 Платон. Софист//Соч. – М.,1970. – Т.2. – С.325.

2 Див.там само, С.394.

3 Антология мировой философии:В 4т. – Т.1.ч.1:Философия древности и средневековья/Ред. – сост. В. В.Соколов. – М., 1961. – С.83.

4 Древнекитайская философия. Собр. текстов: В 2т.- Т.1. – М., 1972 – 1973. – С.5 – 77.

5 Див там само, параграф 42. – С.128.

6 Батищев Г.С. Диалектика творчества. – Рук. Деп. ИНИОН СССР № 18609 от 1...84 г. – М., 1984. – С.421.

7 Новіков Б. В.Творчість як засіб здійснення гуманізму. – К, 1998. – С.19.

8 Фихте И.Г. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии. – М.,1937. – С.11 - 12.

9 Фихте И.Г. О назначении учёного. – М.,1935- С.99.

10 Фихте И.Г. Факты сознания - .СПб., 1914. – С.142.

11 Фейербах л. Фрагменты к характеристике моей философской биографии//Соч. – М.,1955. – Т.1. – С.268.

12 Бердяев Н.А. Смысл творчества. – М., 1916.

13 Решетниченко А.В.Парадигма жизнедеятельности и мировоззрение. Методологический аспект:Монография. – Днепропетровск:Изд – во ДГУ, 1997. – С.15 – 24.

14 Поняття емерджентності розкриває особливості, які властиві лише системам як чомусь цілому, а не лише її окремим елементам. Принцип емерджентності складає підвалини нового наукового напрямку пізнання – науки „оптимології”.

15 Решетніченко А.В.Програма соціологічного дослідження//Соціологія. Посіб. для студ. вищ. навч. закл./За ред.Городяненко В.Г. – К.:, 1999. – С.296 – 305.

16 Бердяев Н.А. Смысл творчества.. М., 1916

17 Кант И. Соч., т.3. – М., 1964. – С.402.

18 Сухотин А.К. Парадоксы науки. М.: Наука, 1987. – С. 105.

19 Вопросы философии, 1978. – № 3. – С.174.

20 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. 704 с..

21 Рефлексія – це один з агротехнічних методів, заснований на осмисленні процесу, засобів та результатів діяльності окремої людини та групи. Людина має можливість поглянути на те, що відбувається ніби зі сторони та „побачити” свою свідомість, власне мислення, а також свідомість, мислення та дії інших людей. Рефлексія – механізм саморозвитку людини, який закріплює вдалі елементи і відкидає невдалі.

22 Анисимов О.С. Основы методологического мышления. М., 1983.

23 Решетніченко А.В.Парадигма життєдіяльності і світогляд. Методологічний аспект:Монографія. – Д.:Вид – во ДДУ, 1997. – С.91 – 92, 113 – 120; Решетніченко А.В., Серьогін С.М.Теорія управління соціальним розвитком:українсько – англійський глосарій/Пер. Л.В.Павленко та ін. – ДРІДУ НАДУ, 2005. – 144 с.

24 Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия. М., 1989.

25 Социальное проектирование в сфере культуры: центры досуга. М.:НИИ Культуры, 1987.

26 Тарасов В.К. Персонал – технология: отбор и подготовка менеджеров. – Л., 1989. Малышева А. Осенний марафон //Поиск.- 1989. - №27., - 1999. - №1. Философские и социологические аспекты активизации человеческого фактора: исследования советских учёных. – М., 1988. С.94 – 115.

27 Красовский Ю.Д. Мир деловой игры. Опыт обучения хозяйственных руководителей. – М, 1989.

28 Решетніченко А.В.Парадигма життєдіяльності і світогляд. Методологічний аспект: Монографія. – Д.:Вид – во ДДУ, 1997. – С.52 – 53. Гугнин А, Корбан Г.Очерк методологии социального познания:Учеб. Пособие. – Днепропетровск, 1997. – С.75 – 80.

29 Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993. С.53.

30 Решетніченко А.В., Серьогін С.М. Засоби реалізації державної соціальної політики//Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. праць. Вип..4. – Львів:Львівська філія УАДУ. – 2000. – С.196 – 207.

Решетніченко А.В., Серьогін С.М. Теорія управління соціальним розвитком: українсько – англійський глосарій. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2005. – С.55, 129.
31 Гёте И.В.Собрание сочинений, в переводе русских писателей. 2 – е изд. Т.1 – 8.. – СПб, 1892 – 1895. - Т.7. – С.359.

1 Решетниченко А.В. Парадигма жизнедеятельности и мировоззрение. Методологический аспект. Монография. – Д.:ДГУ, 1997. – с.91 – 92, Рис. 3, 5.

32 Серьогін С.М., Решетніченко А.В. Засоби реалізації державної соціальної політики// Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. .Вип. 4. – Л.: ЛФ УАДУ Кальварія, 2000. – с. 196 - 207.


33 Решетніченко А.В., Серьогін С.М.Теорія управління соціальним розвитком:українсько – англійський глосарій. /Пер. Англ..Л.В.Павленко та ін. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2005. – С.55 – 56.

34 Решетніченко А.В. Управління розвитком гуманістичного потенціала організацій// Філософія, культура, життя. Міжвуз. Зб.наук. праць. Вип. 7. – Д.:Наука і освіта, 2000. – С.235 – 244.


35 Див. Австрійський психолог Піз Аллан “Язик телодвижений. Как читать мысли других людей по их жестам”.-М., 1992


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconВолодар дум століття
...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconПриродознавство Міні-проекти
Впровадження проектної технології спрямоване на стимулювання інтересу учнів до пошуку інформації, розвиток дитини через розв'язання...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconБойко Ю. О. наук співроб. Нбув, канд. іст наук
Формування, систематизація, реконструкція, наукове використання та популяризація архівних матеріалів вченого дають змогу здійснити...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconТі люди, що живим поета знали, не відали, яким єдиним він зі світом був: його лицем ставали
Двадцяте століття принесло людству не лише зло й найбільші земні трагедії, але й спонукало до пошуку шляхів до втраченої гармонії,...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconЗагальноосвітній навчально – виховний комплекс І – ІІІ ступенів «Школа – інтернат – гімназія»
Розробка представлена в ході проведення естафети методичних розробок «Від творчого прийому до творчого уроку та заходу» І рекомендується...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconВпровадження методів активізації
У цій ситуації на допомогу вчителям прийдуть активні та інтерактивні методи ( або методи активізації пізнавальної діяльності ), що...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку icon«Краса чистих людських стосунків та пошуку щастя у новелах Б. Лепкого та О. Генрі»
Тема уроку: «Краса чистих людських стосунків та пошуку щастя у новелах Б. Лепкого та О. Генрі»
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку icon1. Поняття, завдання, об’єкт, предмет і система криміналістика. Методи криміналістики
Зі злочинністю. Саме криміналістика на основі своїх наукових досліджень та розробок пропонує оперативно-розшуковим працівникам, слідчим,...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку icon«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій»
«Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій»
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку icon«Вічне буяння молодості, енергії, духу, пошуку, тривання гри і наснаги…».База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка