Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринаріяСторінка5/10
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Інформатика та кібернетика
-1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики
--1.1. Теорія комп'ютерних систем і мереж.
--1.2. Теорія автоматів і дискретних систем.
--1.3. Теорія алгоритмів і обчислень, теорія складності.
--1.4. Математичні основи комп'ютерної математики та логіки. Логіки програмування.
--1.5. Формальні мови та їх дефініції. Семантика мов програмування.
--1.6. Формальні перетворення й оптимізація алгоритмів і програм.
--1.7. Формальні методи аналізу та синтезу програмних систем.
--1.8. Математичні моделі паралельних і розподілених обчислень, реактивні системи.
--1.9. Теорія агентів і середовищ.
--1.10. Математичні основи інтелектуальних систем опрацювання інформації; експертні системи; математичні проблеми розуміння природної мови.
--1.11. Теоретичні основи баз знань і даних.
--1.12. Теоретичні основи розпізнавання образів.
--1.13. Математичне програмування та дослідження операцій.
-2. Математичне моделювання та обчислювальні методи
--2.1. Створення, дослідження та теоретичне обґрунтування коректності класів математичних моделей
--2.2. Удосконалення математичного моделювання та методів чисельного аналізу.
--2.3. Розроблення методів ідентифікації параметрів математичних моделей.
--2.4. Розроблення методів і алгоритмів розв'язування дискретних задач: дослідження існування розв'язків, визначення їх стійкості, збіжності до розв'язків математичних задач;
--2.5. Створення інтелектуального інтерфейсу (бази знань, керівної програми, графічних методів, інформаційного забезпечення, засобів доступу) для чисельного моделювання об'єктів і процесів у наукових дослідженнях
--2.6. Комп'ютерні аспекти обчислювальних алгоритмів (загальна теорія похибок, опрацювання даних, апроксимація та мінімізація функцій, прискорення збіжності, рекурентні співвідношення).
--2.7. Методи й алгоритми паралельних обчислень.
-3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
--3.1. Моделі програм і систем; мови специфікації програм; мови програмування і їх дефініції; формалізми подання синтаксису та семантики програм.
--3.2. Мовні процесори.
--3.3. Моделі та методи доказового програмування; методи синтезу програм.
--3.4. Алгоритмічні алгебри та програмні логіки.
--3.5. Методи організації ефективних обчислень на ЕОМ, комплексах і мережах.
--3.6. Моделі баз даних і знань, математичне забезпечення подання, ефективного зберігання та пошуку інформації в базах даних і знань.
--3.7. Методи та засоби вимірювання, оцінювання якості та оптимізації програм, тестування та верифікації програм.
--3.8. Операційні системи та оболонки.
--3.9. Математичне та програмне забезпечення багатопроцесорних комплексів і мереж.
--3.10. Інтелектуальні прикладні програмні системи, експертні системи, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень.
--3.11. Інформаційно-пошукові системи.
--3.12. Методологія розроблення програмних систем.
--3.13. Загальносистемне програмування.
--3.14. Середовища моделювання та програмування.
-4. Системний аналіз та теорія оптимальних рішень
--4.1. Розроблення методів структурування, моделювання, аналізу та синтезу.
--4.2. Проектування складних і конфліктних систем.
--4.3. Розроблення основ прийняття рішень при керуванні об'єктами різної природи в умовах невизначеності та векторних критеріальних оцінок.
--4.4. Методи проектування експертних систем, орієнтованих на розв'язання неформалізованих слабкоструктурованих задач.
--4.5. Аналіз і синтез детермінованих і стохастичних систем.
--4.6. Статистична теорія прийняття рішень.
--4.7. Теорія розпізнавання та класифікації.
--4.8. Прийняття оптимальних рішень.
--4.9. Прийняття рішень у конфліктно-керованих ситуаціях.
--4.10. Теорія багатозначних відображень.
--4.11. Розроблення методів опуклого та неопуклого аналізу.
--4.12. Розроблення методів знаходження оптимальних керувань.
--4.13. Оптимізація систем.
-5. Системи та процеси керування
--5.1. Аналіз і синтез систем керування технічними, технологічними, економічними, екологічними та соціальними процесами, зокрема з невизначеністю.
--5.2. Моделювання, оптимізація та адаптація керованих процесів як слабко формалізованих (на підставі самонавчання, розпізнавання тощо), так і відносно добре вивчених
--5.3. Розроблення алгоритмічного та інформаційного забезпечення систем і процесів керування й систем підтримання прийняття рішень на підставі процедур оптимізації та адаптації.
--5.4. Розроблення програмно-технічних засобів, які забезпечують створення і впровадження систем керування, моделюючих комплексів, пакетів прикладних програм.
-6. Комп’ютерні системи та компоненти
--6.1. Теоретичні основи створення і вдосконалення високоефективних технічних і програмних компонентів комп'ютерних систем та мереж загального та спеціального призначення, розподілених систем та їх компонентів
--6.2. Методи й засоби забезпечення ефективності, надійності, контролю, діагностики, визначення параметрів, відлагодження, випробування
--6.3. Теоретичні основи, методи та технології системного та прикладного програмування, створення операційних систем для комп'ютерних систем та мереж загального та спеціального призначення
--6.4. Дослідження та розробки нових високоефективних архітектур комп'ютерних систем і мереж загального і спеціального призначення, топологічної організації розподілених систем та комунікаційних технологій в них.
--6.5. Теоретичні засади, методологічні, алгоритмічні та програмно-апаратні засоби опрацювання інформації, представленої формалізованими знаннями та природномовними об'єктами.
--6.6. Теоретичні основи, методи і апаратно-програмні засоби комп'ютерної криптографії, розподілу доступу та захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах.
--6.7. Розробка та дослідження методів та технологій автоматизованого проектування технічних та програмних засобів комп'ютерних систем і мереж, мов описання, моделей та структурно-алгоритмічної організації систем та мереж
--6.8. Теоретичні основи аналізу, синтезу, інтелектуалізації, підвищення ефективності, оптимізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем, орієнтованих на різні предметні області
-7. Інформаційні технології
--7.1. Розроблення наукових і методологічних основ створення і застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованого перероблення інформації і управління.
--7.2. Розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об'єктів і процесів, що автоматизуються.
--7.3. Розроблення моделей і методів автоматизації виконання функцій та завдань виробничого і організаційного управління в звичайних і багаторівневих структурах
--7.4. Дослідження та побудова інформаційних технологій для розроблення і впровадження баз і сховищ даних, баз знань і систем комп'ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах і мережах.
--7.5. Створення інформаційних технологій з метою дослідження, розроблення і впровадження комунікаційних протоколів та інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем і мереж
--7.6. Розроблення теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій для автоматизації функціональних завдань керування, аналізу і оцінювання ефективності автоматизованих систем
--7.7. Створення інформаційних технологій для системного аналізу, дослідження, розроблення архітектури та методів побудови багаторівневих, територіально розосереджених комп'ютерних систем і мереж
--7.8. Побудова інформаційних технологій для ефективного розроблення програмного забезпечення комп'ютерних мереж і систем розподіленого оброблення даних.
--7.9. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей і методів контролю, класифікації, кодування та забезпечення достовірності інформації
--7.10. Моделювання предметних галузей інформаційних систем (аналітичне, імітаційне, інфологічне, об'єктно-орієнтоване, тощо) на підґрунті створення і застосування відповідних інформаційних технологій.
--7.11. Розроблення інформаційно-пошукових і експертних систем оброблення інформації для прийняття рішень
--7.12. Розроблення інформаційних технологій для побудови і впровадження: автоматизованих систем технічного діагностування, геоінформаційних систем різного призначення та комп'ютерних систем електронного бізнесу.
--7.13. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей, методів та інструментальних засобів автоматизації інформаційно-пошукових і телекомунікаційних систем, мереж і засобів інформаційного забезпечення
--7.14. Розроблення й дослідження моделей і методів оцінювання якості і підвищення надійності, функціональної безпеки і живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем
--7.15. Дослідження, розроблення і впровадження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих систем, а також для організації та реалізації систем розподіленої обробки інформації.
-8. Автоматизація процесів керування
--8.1. Методи створення автоматизованих систем керування процесами та комплексами різного призначення.
--8.2. Формалізація завдань керування складними організаційно-технічними об'єктами та комплексами, розроблення критеріїв оцінювання якості їхнього функціонування.
--8.3. Моделювання об'єктів та систем керування (статичні та динамічні, стохастичні та імітаційні, логіко-динамічні тощо моделі).
--8.4. Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованих систем керування організаційно-технічними об'єктами та комплексами.
--8.5. Ідентифікація та контроль параметрів об'єктів керування в різних галузях народного господарства.
--8.6. Діагностування та забезпечення надійності автоматизованих систем керування.
--8.7. Системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні організаційно-технічними об'єктами і комплексами різного призначення.
--8.9. Розробка методів моделювання і планування, математичного, алгоритмічного і програмного забезпечення задач аналізу/синтезу складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем
-9. Системи автоматизації проектувальних робіт
--9.1. Теоретичні основи й методологія створення систем автоматизованого проектування, зокрема формалізація об'єктів, цілей та критеріїв проектування.
--9.2. Технологія реалізації систем автоматизованого проектування як складної організаційної, технічної та програмної системи на базі основних загальносистемних принципів включення, системної єдності, розвитку
--9.3. Математичне моделювання й аналіз технічних об'єктів у систем автоматизованого проектування, зокрема методи ідентифікації об'єктів, декомпозиція та макромоделювання, чисельно-аналітичні методи аналізу об'єктів
--9.4. Синтез описів технічних об'єктів у систем автоматизованого проектування, зокрема: методи структурного аналізу та параметричної оптимізації, методи синтезу технічних розв'язань
--9.5. Машинна графіка в завданнях проектування та виготовлення конструкторсько-технологічної інформації.
--9.6. Пакети прикладних програм автоматизованого проектування.
--9.7. Системи підтримки прийняття проектних рішень, експертні системи в систем автоматизованого проектування.
--9.8. Автоматизовані місця проектувальників та інтерактивні графічні системи.
-10. Системи захисту інформації
--10.1. Теоретичні, методологічні, технічні, технологічні та організаційні основи створення комплексних систем захисту інформації, зокрема інформації
--10.2. Організація, архітектура, методологія проектування, технологія функціонування систем захисту інформації.
--10.3. Шифри, шифросистеми, криптографічні протоколи та способи вибору систем криптозахисту, адекватних прийнятій політиці безпеки інформації.
--10.4. Методологія криптографічного аналізу та побудови оцінок криптографічної стійкості шифросистем, методи викриття механізмів криптоперетворень, зокрема дешифрування.
--10.5. Математичні моделі інформаційних структур, що потребують захисту, шифрів, шифросистем і криптографічних протоколів.
--10.6. Математичні та обчислювальні методи розрахунку надійності криптосистем, прогнозування оцінок криптографічної стійкості, вирішення задач криптографічного аналізу та синтезу шифросистем і криптографічних протоколів.
--10.7. Технічні канали витоку інформації та їх моделі, нові технології та засоби захисту інформації від витоку технічними каналами.
--10.8. Моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту.
--10.9. Методи та засоби вимірювання й обчислення параметрів небезпечних сигналів.
-11. Системи та засоби штучного інтелекту
--11.1. Розроблення теоретичних засад створення та застосування систем штучного інтелекту різноманітного призначення.
--11.2. Теоретичні засади та прикладні проблеми створення інтелектуалізованих робототехнічних систем.
--11.3. Моделювання інтелектуальної діяльності людини та його застосування в системах штучного інтелекту.
--11.4. Створення засобів і систем інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів.
--11.5. Розроблення алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп'ютерного розпізнавання та відтворення (синтезу) мовних і зорових образів.
--11.6. Дослідження процесів формування образів і моделювання принципів їх відтворення на підставі формальних логік.
--11.7. Розроблення інтелектуальних систем керування автономними роботами та робототехнічними комплексами.
--11.8. Розроблення сенсорних інтелектуальних систем розпізнавання.
--11.9. Створення й застосування високоінтелектуальних мульти- та гіпермедійних технологій і засобів для систем штучного інтелекту.
--11.10. Створення навчальних програм і віртуальних середовищ з елементами штучного інтелекту.
--11.11. Створення математичних моделей на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту.
--11.12. Розроблення принципів, методів й архітектурних розв'язань побудови баз знань і технологія їх експертування (експертні та багатоагентні системи).
--11.13. Комп'ютерна лінгвістика та лексикографічні системи.
--11.14. Аналіз, синтез і моделювання нейронних мереж, розроблення методів їх проектування, оптимізації та навчання.
--11.15. Розроблення технологій застосування нейрокомп'ютерів, прикладні системи на основі нейронних мереж.
-12. Управління проектами і програмами
--12.1. Методологія управління проектами та програмами.
--12.2. Програми та портфелі проектів.
--12.3. Фази життєвого циклу проекту.
--12.4. Процеси управління проектами та програмами.
--12.5. Елементи управління проектами та програмами: управління ресурсами (людськими, матеріальними тощо), інтеграцією, інформаційними зв'язками, змістом, часом, закупівлями, вартістю, якістю, ризиками тощо.
--12.6. Проектно-орієнтовані організації й офіси з управління проектами та програмами.
--12.7. Управління знаннями у проектах і програмах.
-13. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
--13.1. Теоретико-методологічні проблеми математичного моделювання соціально-економічних систем.
--13.2. Моделі та методи дослідження проблем економічної теорії.
--13.3. Моделі та методи програмно-цільового управління економічними системами і процесами.
--13.4. Моделювання процесів управління соціально-економічними системами.
--13.5. Моделювання процесів суспільного відтворення, економічного зростання; прогнозування тенденцій і показників розвитку економічних систем і процесів.
--13.6. Математичні моделі економічної динаміки.
--13.7. Моделювання балансових пропорцій і показників економіки; математичні моделі та методи формування балансів для різних рівнів управління економікою.
--13.8. Системний аналіз економічних процесів.
--13.9. Моделювання реструктуризаційних процесів в економіці.
--13.10. Моделі і методи формування раціональних організаційно-економічних структур і систем управління в економіці.
--13.11. Моделювання процесів ефективного використання виробничого потенціалу.
--13.12. Моделювання в окремих сферах суспільної діяльності.
--13.13. Аналіз, оцінка, моделювання та оптимізація ризику в економіці.
--13.14. Системи підтримки прийняття рішень, методи штучного інтелекту в економіці.
--13.15. Моделі, методи та інформаційні технології функціонування систем моніторингу в економіці.
--13.16. Теоретико-методологічні проблеми інформатизації суспільства, побудованого на знаннях.
--13.17. Впровадження нових комп'ютерних технологій оброблення статистичної інформації.
--13.18. Формування інтегрованих інформаційних баз даних за результатами статистичних спостережень.
--13.19. Гіпертекстові, мультимедійні та геоінформаційні технології в соціально-економічних системах.
--13.20. Економічні й організаційні проблеми інформаційної діяльності, створення інформаційного простору об'єкта.
--13.21. Безпека та надійність інформаційних систем.
--13.22. Економічна ефективність розроблення, впровадження та функціонування інформаційних систем і технологій.
--13.23. Методи системного аналізу, оптимізації, управління в інформаційних системах.
--13.24. Інструментальні засоби проектування та створення управлінських інформаційних систем.
Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації
-1. Літературознавство
--1.1. Українська література
---1.1.1. проблеми періодизації історії української літератури
---1.1.2. український літературний процес певних історичних періодів
---1.1.3. українське літературне зарубіжжя
---1.1.4. творчість українських письменників
---1.1.5. літературні угрупування в Україні та діаспорі
---1.1.6. наукові біографії письменників
---1.1.7. художні напрями і течії
---1.1.8. стильові явища, їх природа та еволюція
---1.1.9. генологія
---1.1.10. поетика художнього тексту
---1.1.11. рецепція української літератури
---1.1.12. історія українського літературознавства
--1.2. Російська література
---1.2.1. особливості розвитку російської літератури у контексті світової
---1.2.2. дослідження національної своєрідності російської літератури, літературних традицій у синхронному і діахронному аспектах, проблеми їх функціонування та модифікацій;
---1.2.3. генологія та динаміка російської літератури
---1.2.4. проблеми хронології та періодизації історії російської літератури
---1.2.5. специфіка культурно-історичних епох
---1.2.6. російський літературний процес певних періодів
---1.2.7. дослідження механізмів зміни художніх систем, іманентного розвитку російської літератури
---1.2.8. становлення, розвиток та динаміка родів, видів і жанрів російської літератури
---1.2.9. художні напрями та течії, школи, літературні угрупування
---1.2.10. стильова динаміка російської літератури
---1.2.11. особливості творчості російських письменників
---1.2.12. наукові біографії письменників
---1.2.13. поетика російської літератури, поетика твору
---1.2.14. рецепція та інтерпретація творів російської літератури
---1.2.15. специфіка взаємовідносин "високої" і масової російської літератури
---1.2.16. історія російського літературознавства та критики
---1.2.17. розвиток російської літератури в контексті художньої культури
---1.2.18. типологічні сходження в творчості письменників російської літератури, специфіка взаємного впливу та художнього діалогу текстів та естетичних настанов
---1.2.19. література російського зарубіжжя
---1.2.20. російськомовна література України
---1.2.21. вивчення сучасного літературного процесу
--1.3. Література слов’янських народів
---1.3.1. становлення і розвиток національної літератури в контексті художньої культури, типологія слов'янських літератур
---1.3.2. національні естетичні концепції, їх історія, розвиток та взаємодія у світлі тенденцій загальноєвропейської культури
---1.3.3. специфіка культурно-історичних епох даної національної літератури
---1.3.4. проблеми хронології та періодизації слов'янських літератур
---1.3.5. парадигми національного письменства та їх взаємодія
---1.3.6. особливості художнього світобачення та ідеологія творчості
---1.3.7. становлення, розвиток та динаміка родів, видів і жанрів національного письменства у конкретних літературних фактах та явищах
---1.3.8. національні літературні стилі, школи, течії, напрями в діахронному та синхронному аспектах, програмах, маніфестаціях та художній практиці
---1.3.9. історія літературних угруповань, об'єднань та осередків (як ідейно-естетичних, так і ситуативних)
---1.3.10. життя і творчість окремих письменників
---1.3.11. дослідження національних літературних форм і традицій у синхронному й діахронному аспектах, проблеми їх динаміки й модифікацій
---1.3.12. проблеми літературної критики та її історія
---1.3.13. поетика літературно-художнього тексту
---1.3.14. ґенеза національних художніх форм та естетичних концепцій
--1.4. Література зарубіжних країн
---1.4.1. сучасний літературний процес
---1.4.2. історія античної літератури
---1.4.3. дослідження своєрідності розвитку національних літератур Західної та Східної Європи, Близького, Середнього та Далекого Сходу, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії
---1.4.4. специфіка культурно-історичних епох
---1.4.5. літературний процес певних періодів
---1.4.6. дослідження механізмів зміни художніх систем, іманентного розвитку літератур Західної та Східної Європи, Близького, Середнього та Далекого Сходу, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії
---1.4.7. становлення, розвиток та динаміка родів, видів і жанрів літератур Західної та Східної Європи, Близького, Середнього та Далекого Сходу, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії
---1.4.8. художні напрями та течії, школи, літературні угрупування
---1.4.9. стильова динаміка літератур Західної та Східної Європи, Близького, Середнього та Далекого Сходу, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії
---1.4.10. особливості творчості зарубіжних письменників
--1.5. Порівняльне літературознавство
---1.5.1. тематологічна
---1.5.2. літературно-морфологічна (перманентні структури та їхні варіації)
---1.5.3. генологія
---1.5.4. стилі (епохи, національних літератур, напрямків, шкіл, окремих письменників тощо)
---1.5.5. література в системі мистецтв( література - музика; література - кіно тощо)
---1.5.6. імаґологія
---1.5.7. рецепція
---1.5.8. інтертекстуальність
---1.5.9. література і сучасні аудіо та відеомистецтва
---1.5.10. традиційні сюжети, образи й мотиви (міфологічні, легендарно-фольклорні, літературні, історичні, легендарно-церковні) в художніх літературах Європи, Азії, Америки, Африки, Австралії
---1.5.11. компаративна поетика
---1.5.12. наукові біографії письменників
---1.5.13. поетика російської літератури, поетика твору
---1.5.14. рецепція та інтерпретація творів літератур Західної та Східної Європи, Близького, Середнього та Далекого Сходу, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії
---1.5.15. історія літературознавства та критики Західної та Східної Європи, Близького, Середнього та Далекого Сходу, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії
---1.5.16. розвиток літератур Західної та Східної Європи, Близького, Середнього та Далекого Сходу, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії в контексті художньої культури
---1.5.17. типологічні сходження в творчості письменників літератур Західної та Східної Європи, Близького, Середнього та Далекого Сходу, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії
--1.6. Теорія літератури
---1.6.1. становлення і розвиток літературної творчості, її феноменологія/типологія
---1.6.2. наука про літературу від давнини до сучасності: аналіз, синтез, прогноз
---1.6.3. епохальні літературно-мистецькі стилі: теоретичн

й дискурс, художня практика


---1.6.4. стилі напрямів, течій, шкіл, угруповань та інших об'єднань: теоретичний дискурс, художня практика
---1.6.5. індивідуальні стилі: феноменологія/типологія; динаміка/статика
---1.6.6. твір/текст як бінарна опозиція ("текст-читання" і "текст-письмо"), його суб'єктна організація (автор, оповідач, персонажі та ін.)
---1.6.7. художня феноменальність і питома самодостатність літературного твору
---1.6.8. літературна генерика та генологія: діахронія/синхронія
---1.6.9. поетика (описова, генеративна, історична, теоретична, загальна, прикладна та ін.)
---1.6.10. питання композиції (архітектоніки), художньої структури
---1.6.11. формозміст і його чинники (змістові прояви художньої форми, формальні проявники художнього змісту)
---1.6.12. художня мова в усіх її сферах (від фоніки до літературознавчої стилістики)
---1.6.13. версифікація
---1.6.14. імаґологія, іконіка, ейдологія
---1.6.15. проблеми прагматики художнього тексту, його функціонування та рецепції; література "висока", белетристика, "кіч"
---1.6.16. літературознавча герменевтика, джерелознавство, евристика, семіологія, структуралізм, рецептивна естетика, постструктуралізм, деконструктивізм, "нова критика", постколоніальна критика, феміністична критика
--1.7. Фольклористика
---1.7.1. історіографія
---1.7.2. джерелознавство
---1.7.3. текстологія варіантів
---1.7.4. етнопсихологія народної культури
---1.7.5. історичне побутування видів і жанрів фольклору
---1.7.6. народна версифікація
---1.7.7. вивчення регіонального побутування зразків народної поетичної творчості
---1.7.8. формування художніх систем жанрів фольклору
---1.7.9. психологія художнього образного мислення українців
---1.7.10. проблема генофонду образів українського фольклору
---1.7.11. проблеми авторства народних пісень літературного походження
---1.7.12. творчий процес у фольклорі
---1.7.13. культурно-цілісний вимір еволюційного розвитку у сучасному фольклорі
---1.7.14. сучасна інтердикція фольклору до формування національної свідомості
--1.8. Літературне джерелознавство і текстологія
---1.8.1. історія літературного джерелознавства
---1.8.2. автор як суб'єкт тексту, поняття творчої волі письменника
---1.8.3. питання психології творчості
---1.8.4. текст – твір як бінарна опозиція, проблема вибору основного тексту
---1.8.5. джерела тексту, різні редакції та варіанти, питання атрибуції, датування
---1.8.6. генетика художнього тексту, проблеми його функціонування та рецепції
---1.8.7. теоретичні аспекти текстології, авантекст, метатекст, гіпертекст
---1.8.8. принцип контексту, інтертекстуальність, генологія, проблеми цензури та редагування
---1.8.9. лінгвістичні аспекти текстології
---1.8.10. принципи підготовки і видання творчої та епістолярної спадщини, коментування видань
-2. Мовознавство
--2.1. Українська мова. Дослідження закономірностей і специфіки структури, функціонування та розвитку української мови, її контактів з іншими мовами, її місця серед інших мов
---2.1.1. напрями, школи і методи дослідження в українському мовознавстві
---2.1.2. фонетика, фонологія, акцентуація, просодія української мови
---2.1.3. граматика (морфеміка, морфологія, синтаксис, текст) української мови
---2.1.4. лексикологія, фразеологія, семантика, лексикографія української мови
---2.1.5. словотвір української мови
---2.1.6. ономастика української мови
---2.1.7. стилістика, поетика, культура української мови
---2.1.8. соціолінгвістичні і психолінгвістичні аспекти дослідження української мови
---2.1.9. діалектологія і лінгвогеографія української мови
---2.1.10. історія української мови (народної і літературної)
---2.1.11. міжмовні контакти і запозичення
---2.1.12. історія українського мовознавства
--2.2. Російська мова. Дослідження закономірностей і специфіки структури, функціонування та розвитку російської мови, її контактів з іншими мовами, її місця серед інших мов
---2.2.1. напрями, школи і методи дослідження в російському мовознавстві
---2.2.2. фонетика, фонологія, акцентуація, просодія російської мови
---2.2.3. граматика (морфеміка, морфологія, синтаксис, текст) російської мови
---2.2.4. лексикологія, термінологія, фразеологія, семантика, лексикографія російської мови
---2.2.5. словотвір російської мови
---2.2.6. ономастика російської мови
---2.2.7. стилістика, поетика, культура російської мови
---2.2.8. соціолінгвістичні і психолінгвістичні аспекти дослідження російської мови
---2.2.9. діалектологія і лінгвогеографія російської мови
---2.2.10. історія російської мови (народної і літературної)
---2.2.11. міжмовні контакти і запозичення
---2.2.12. історія російського мовознавства
--2.3. Слов'янські мови. Дослідження загальнотеоретичних проблем слов'янського мовознавства і специфіки окремих слов'янських мов у їх історичному розвитку, взаємозв'язків слов'янських мов
---2.3.1. наукові концепції та теорії славістичних шкіл
---2.3.2. фонетика, фонологія, акцентуація, просодія слов'янських мов
---2.3.3. граматика (морфеміка, морфологія, синтаксис, текст) слов'янських мов
---2.3.4. лексикологія, термінологія, фразеологія, семантика, лексикографія слов'янських мов
---2.3.5. словотвір слов'янських мов
---2.3.6. слов'янська ономастика
---2.3.7. стилістика і поетика слов'янських мов, культура мови
---2.3.8. соціолінгвістичні і психолінгвістичні аспекти дослідження слов'янських мов
---2.3.9. діалектологія і лінгвогеографія слов'янських мов
---2.3.10. історія слов'янської писемності
---2.3.11. історія слов'янських мов (народних і літературних)
---2.3.12. місце старослов'янської (церковнослов'янської) мови в історії слов'янських мов
---2.3.13. міжмовні контакти і запозичення
---2.3.14. історія слов'янського мовознавства
--2.4. Германські мови. Дослідження загальнотеоретичних проблем германського мовознавства і специфіки окремих германських мов у їх історичному розвитку взаємозв'язків германських мов
---2.4.1. наукові концепції та теорії в германському мовознавстві
---2.4.2. фонетика, фонологія, акцентуація, просодія германських мов
---2.4.3. граматика (морфеміка, морфологія, синтаксис, текст) германських мов
---2.4.4. лексикологія, термінологія, фразеологія, семантика, лексикографія германських мов
---2.4.5. словотвір германських мов
---2.4.6. германська ономастика
---2.4.7. стилістика і поетика германських мов, культура мови
---2.4.8. соціолінгвістичні і психолінгвістичні аспекти дослідження германських мов
---2.4.9. діалектологія і лінгвогеографія германських мов
---2.4.10. історія германських мов (народних і літературних)
---2.4.11. міжмовні контакти і запозичення
---2.4.12. історія германського мовознавства
--2.5. Романські мови. Дослідження загальнотеоретичних проблем романського мовознавства і специфіки окремих романських мов у їх історичному розвитку взаємозв'язків романських мов
---2.5.1. наукові концепції та теорії в романському мовознавстві
---2.5.2. фонетика, фонологія, акцентуація, просодія романських мов
---2.5.3. граматика (морфеміка, морфологія, синтаксис, текст) романських мов
---2.5.4. лексикологія, термінологія, фразеологія, семантика, лексикорафія романських мов
---2.5.5. словотвір романських мов
---2.5.6. романська ономастика
---2.5.7. стилістика і поетика романських мов, культура мови
---2.5.8. соціолінгвістичні і психолінгвістичні аспекти дослідження романських мов
---2.5.9. діалектологія і лінгвогеографія романських мов
---2.5.10. історія романських мов (народних і літературних)
---2.5.11. міжмовні контакти і запозичення
---2.5.12. історія романського мовознавства
--2.6. Балтійські мови. Дослідження загальнотеоретичних проблем балтійського мовознавства і специфіки окремих балтійських мов у їх історичному розвитку, взаємозв'язків балтійських мов
---2.6.1. наукові концепції та теорії в балтійському мовознавстві
---2.6.2. фонетика, фонологія, акцентуація, просодія балтійських мов
---2.6.3. граматика (морфеміка, морфологія, синтаксис, текст) балтійських мов
---2.6.4. лексикологія, термінологія, фразеологія, семантика, лексикографія балтійських мов
---2.6.5. словотвір балтійських мов
---2.6.6. балтійська ономастика
---2.6.7. стилістика і поетика балтійських мов, культура мови
---2.6.8. соціолінгвістичні і психолінгвістичні аспекти дослідження балтійських мов
---2.6.9. діалектологія і лінгвогеографія балтійських мов
---2.6.10. історія балтійських мов (народних і літературних)
---2.6.11. міжмовні контакти і запозичення; балто-слов'янські мовні зв'язки
---2.6.12. історія балтійського мовознавства
--2.7. Індоіранські мови. Дослідження загальнотеоретичних проблем індоіранського мовознавства і специфіки окремих індоіранських мов у їх історичному розвитку, взаємозв'язків індоіранських мов
---2.7.1. наукові концепції та теорії в індоіранському мовознавстві
---2.7.2. класифікація індоіранських мов
---2.7.3. фонетика, фонологія, акцентуація, просодія індоіранських мов
---2.7.4. граматика (морфеміка, морфологія, синтаксис, текст) індоіранських мов
---2.7.5. лексикологія, фразеологія, семантика, лексикографія індоіранських мов
---2.7.6. словотвір індоіранських мов
---2.7.7. індоіранська ономастика
---2.7.8. стилістика і поетика індоіранських мов
---2.7.9. соціолінгвістичні і психолінгвістичні аспекти дослідження індоіранських мов
---2.7.10. діалектологія і лінгвогеографія індоіранських мов
---2.7.11. історія індоіранських мов (народних і літературних)
---2.7.12. давні індоіранські мови; санскрит
---2.7.13. контакти індоіранських мов
---2.7.14. історія їх вивчення
--2.8. Тюркські мови. Дослідження загальнотеоретичних проблем тюркського мовознавства специфіки окремих тюркських мов у їх історичному розвитку взаємозв'язків тюркських мов, контактів тюркських мов з українською
---2.8.1. наукові концепції та теорії в тюркському мовознавстві
---2.8.2. класифікація тюркських мов
---2.8.3. фонетика, фонологія, акцентуація, просодія тюркських мов
---2.8.4. граматика (морфеміка, морфологія, синтаксис, текст) тюркських мов
---2.8.5. лексикологія, фразеологія, семантика, лексикографія тюркських мов
---2.8.6. словотвір тюркських мов
---2.8.7. тюркська ономастика
---2.8.8. стилістика і поетика тюркських мов
---2.8.9. соціолінгвістичні і психолінгвістичні аспекти дослідженні тюркських мов
---2.8.10. діалектологія і лінгвогеографія тюркських мов
---2.8.11. історія тюркських мов (народних і літературних)
---2.8.12. арабсько-персько-тюркські, тюрксько-українські мовні контакти
---2.8.13. історія тюркського мовознавства
--2.9. Фіно-угорські та самодійські мови
---2.9.1. наукові концепції та теорії у фіно-угорському мовознавстві
---2.9.2. класифікація фіно-угорських мов
---2.9.3. фонетика, граматика, лексикологія, фразеологія та лексикографія: фіно-угорських мов
---2.9.4. стилістика і поетика фіно-угорських мов
---2.9.5. діалектологія фіно-угорських мов
---2.9.6. контакти фіно-угорських та самодійських мов
---2.9.7. історія цих мов (народних і літературних)
---2.9.8. порівняльно-історичне і типологічне дослідження фіно-угорських мов
---2.9.9. історія їх вивчення
--2.10. Іберійсько-кавказькі мови. Дослідження проблем синхронного стану та історичного розвитку іберійсько-кавказьких мов
---2.10.1. наукові концепції та теорії в іберійсько-кавказькому мовознавстві
---2.10.2. класифікація іберійсько-кавказьких мов
---2.10.3. фонетика, граматика, лексикологія, фразеологія та лексикографія цих мов
---2.10.4. стилістика і поетика цих мов
---2.10.5. діалектологія
---2.10.6. історія іберійсько-кавказьких мов (народних і літературних)
---2.10.7. контакти іберійсько-кавказьких мов; інгусько-чеченська мовнаспорідненість
---2.10.8. порівняльно-історичне і типологічне дослідження іберійсько-кавказьких мов, історія їх вивчення
--2.11. Монгольські мови. Дослідження проблем синхронного стану та історичного розвитку монгольських мов
---2.11.1. наукові концепції та теорії в монгольському мовознавстві
---2.11.2. класифікація монгольських мов
---2.11.3. фонетика, граматика, лексикологія, фразеологія та лексикограф цих мов
---2.11.4. стилістика і поетика цих мов
---2.11.5. діалектологія
---2.11.6. історія монгольських мов (народних і літературних)
---2.11.7. контакти монгольських мов
---2.11.8. порівняльно-історичне і типологічне дослідження монгольські мов, історія їх вивчення
--2.12. Семітські мови. Дослідження проблем синхронного стану та історичного розвитку семітських мов
---2.12.1. наукові концепції та теорії в семітському мовознавстві
---2.12.2. класифікація семітських мов
---2.12.3. фонетика, граматика, лексикологія, фразеологія та лексикографії цих мов
---2.12.4. стилістика і поетика цих мов
---2.12.5. діалектологія
---2.12.6. історія семітських мов (народних і літературних)
---2.12.7. контакти семітських мов
---2.12.8. порівняльно-історичне і типологічне дослідження семітських мов, історія їх вивчення
--2.13. Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії. Дослідження проблем синхронного стану та історичного розвиткуцих мов
---2.13.1. наукові концепції та теорії в мовознавстві країн Сходу
---2.13.2. проблеми класифікації цих мов
---2.13.3. фонетика, граматика, лексикологія, фразеологія та лексикографія цих мов
---2.13.4. стилістика і поетика цих мов
---2.13.5. діалектологія
---2.13.6. історія мов народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії
---2.13.7. порівняльно-історичне і типологічне дослідження мов народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії, історія їх вивчення
--2.14. Класичні мови; окремі індоєвропейські мови
---2.14.1. звукова та граматична системи давньогрецької і латинської мов
---2.14.2. лексикологія, фразеологія та лексикографія класичних мов
---2.14.3. ономастика цих мов
---2.14.4. діалектне членування цих мов
---2.14.5. стилістика і поетика цих мов
---2.14.6. історія розвитку цих мов, історія їх літературних мов
---2.14.7. особливості мови давньогрецьких та давньоримських письменників
---2.14.8. специфіка середньовічної латині в Європі та в Україні
---2.14.9. історія письма грецькою та латинською мовами
---2.14.10. історія класичної філології
---2.14.11. проблеми класифікації індоєвропейських мов
---2.14.12. наукові концепції та теорії в індоєвропейському мовознавстві
---2.14.13. фонетика, граматика, лексикологія, фразеологія та лексикографія зазначених індоєвропейських мов
---2.14.14. стилістика і поетика зазначених індоєвропейських мов
---2.14.15. діалектологія зазначених індоєвропейських мов
---2.14.16. контакти між індоєвропейськими мовами
---2.14.17. історія зазначених індоєвропейських мов (народних і літературних)
---2.14.18. порівняльно-історичне і типологічне дослідження зазначених індоєвропейських мов
---2.14.19. історія їх вивчення.
--2.15. Загальне мовознавство. Загальнотеоретичні проблеми мови і мовознавства
---2.15.1. мова людини, її природа і функції; теорії виникнення мови; мова як знакова система
---2.15.2. психолінгвістичні аспекти дослідження мови
---2.15.3. проблеми зв'язку мови, мислення і свідомості
---2.15.4. проблеми зв'язку мови і суспільства; соціолінгвістичні аспекти дослідження мови
---2.15.5. принципи класифікації мов світу
---2.15.6. дослідження загальнотеоретичних проблем внутрішньої структури мови та її окремих рівнів, структура і система мови
---2.15.7. літературні мови, особливості їх розвитку та функціонування; стилі мови; історія письма
---2.15.8. діалектологія і лінгвогеографія
---2.15.9. мовні контакти
---2.15.10. проблеми історичного розвитку мов світу
---2.15.11. мовознавство, його розділи і галузі; зв'язок мовознавства з іншими науками; лінгвістичні методи; історія лінгвістичних учень
--2.16. Перекладознавство. Історія, теорія та критика перекладу; методика перекладу
---2.16.1. теоретичні школи перекладу
---2.16.2. еволюція принципів та підходів до перекладу
---2.16.3. типологія перекладу
---2.16.4. специфіка перекладу текстів різних жанрів та стилів
---2.16.5. особливості писемного та усного перекладу
---2.16.6. комп'ютерний переклад
---2.16.7. принципи укладання перекладних словників, перекладна лексикографія
---2.16.8. критичний аналіз перекладацького процесу
--2.17. Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Дослідження мов світу на основі генеалогічної і типологічної класифікацій
---2.17.1. принципи класифікації мов світу; генеалогічна і типологічна класифікацій
---2.17.2. порівняльно-історичне мовознавство, його методи і напрями, історія його розвитку
---2.17.3. дослідження конкретних груп мов на основі порівняльно-історичного методу
---2.17.4. типологічна класифікація мов, її різновиди, методи і напрями
---2.17.5. мовні універсалії
---2.17.6. дослідження конкретних груп мов на основі лінгвістичної типології
--2.18. Структурна, прикладна та математична лінгвістика. Методологія і методика формально-структурного та статистичного описів мови; сучасні проблеми прикладного застосування різних аспектів опису мови
---2.18.1. дослідження мови на основі методів і способів формально-структурного та статистичного описів, математичного апарату
---2.18.2. теоретичне забезпечення розв'язання практичних завдань, пов'язаних з використанням мови
---2.18.3. методи, напрями і школи структурно-математичної лінгвістики
-3. Мистецтвознавство
--3.1. Театральне мистецтво
---3.1.1. драматургійний напрям - вивчення особливостей стилістики та композиції драматургійних творів в аспекті їх сценічного втілення
---3.1.2. режисерський напрям - вивчення творчої спадщини видатних режисерів, закономірностей історико-стильового розвитку театральної режисури, особливостей її техніки
---3.1.3. сценографічний напрям - дослідження матеріальної культури театру, тобто предметного середовища вистави, в тому числі особливостей гриму, маски, конструкції ляльок (для лялькового театру)
---3.1.4. напрям акторської майстерності - аналіз виконавських аспектів театральної вистави, системи театральних амплуа, факторів акторської особистісної індивідуальності
---3.1.5. міждисциплінарний напрям - дослідження взаємодії театру з іншими видами мистецтва, передусім з музикою (в жанрах музичного театру та в прикладних музичних жанрах) та з образотворчим мистецтвом
--3.2. Музичне мистецтво
---3.2.1. історико-стильовий напрям – вивчення закономірностей стильового розвитку музичного мистецтва
---3.2.2. історико-біографічний напрям – вивчення творчого шляху видатних композиторських постатей, їх індивідуальних стилів
---3.2.3. історико-культурологічний та історіографічний напрям – вивчення музичного життя
---3.2.4. теоретико-композиційний напрям – аналіз музичних текстів як результатів процесу формоутворення музичного матеріалу, визначення характеристик музичних творів як замкнених та цілісних текстів
---3.2.5. теоретико-інтонаційний напрям – аналіз мелосу, ритміки, гармонічних систем, гомофонної, поліфонічної та монодичної фактури, спрямований на вивчення своєрідності музичних засобів виразності
---3.2.6. виконавський напрям – дослідження практичного досвіду виконавства, специфічних виконавських засобів (артикуляції, темподинаміки), розроблення інтерпретологічних концепцій
---3.2.7. етномузикознавчий напрям (фольклористика) – дослідження синкретичних та автономних форм народної музичної творчості, їх етнічної своєрідності, специфіки музичного мислення народу, жанрово-стильової системи фольклору
---3.2.8. музично-педагогічний напрям – розроблення музичного виховання, дослідження музичного сприйняття; сольфеджіо
---3.2.9. прикладні напрями – органологія (інструментознавство, оркестрування), нотна палеографія (вивчення систем нотного запису)
--3.3. Кіномистецтво, телебачення
---3.3.1. сценарний напрям – вивчення досвіду створення сценаріїв для продукції кінематографа та телебачення, спадщини видатних сценаристів, переробки літературних першоджерел у сценарії
---3.3.2. режисерський напрям – вивчення творчого доробку режисерів кінематографа та телебачення, їх індивідуальної творчої манери, специфіки аудіовізуальної режисури, закономірностей її розвитку
---3.3.3. виконавський напрям – вивчення досвіду акторської майстерності в аудіовізуальній культурі, системи ролей у цій сфері, індивідуального творчого доробку видатних представників акторського мистецтва
---3.3.4. соціально-психологічний напрям – вивчення психологічних ефектів аудіовізуальної продукції, її функціонування в середовищі аудиторії кінематографа та телебачення, контингенту публіки аудіовізуальної культури
---3.3.5. міждисциплінарний напрям – вивчення взаємодії аудіовізуальної культури з іншими сферами художньої культури, її впливу на них та аудіовізуального переосмислення традиційних художніх засобів
--3.4. Образотворче мистецтво
---3.4.1. загальноестетичні проблеми теорії та історії образотворчого мистецтва;
---3.4.10. проблеми синтезу мистецтв і образотворче мистецтво;
---3.4.11. проблеми гезези та еволюції стилів і напрямків в образотворчому мистецтві, їх світоглядне підґрунтя, .особливості національної інтерпритації, зв’язок з такими в інших мистецтвах (театр, музика, література і т. п.);
---3.4.12. іконологія та іконографія як важливі елементи мистецтвознавчого дослідницького інструментарію.
---3.4.2. образотворче мистецтво у системі художньої культури суспільства;
---3.4.3. історія та теорія мистецтвознавства і художні критики;
---3.4.4. історико-теоретичні проблеми розвитку окремих видів та жанрів образотворчого мистецтва;
---3.4.5. станковий та монументальний живопис, притаманні йому прийоми та засоби вирішення художніх творів; живописні техніки;
---3.4.6. станкова, монументальна та монументально-декоративна скульптура, її функціонування в архітектурних та садово-паркових ансамблях;
---3.4.7. станкова та книжкова графіка, притаманні їй особливості художньої мови; роль і значення книжкової графіки в інтерпретації змісту літературного твору та як елементу книги
---3.4.8. театрально-декоративне мистецтво, його роль у розкритті драматургічного задуму театральної або кінопостановки;
---3.4.9. художній дизайн;
--3.5. Декоративне і прикладне мистецтво
---3.5.1. кераміка – вивчення історичних закономірностей розвитку гончарства як одного з найдавніших видів синкретичної художньої творчості, аналіз його технологічних процедур, ареальних особливостей;
---3.5.2. силікатна продукція – вивчення процедур виготовлення та сфери вжитку виробів зі скла, особливостей поєднання утилітарних та естетичних функцій, їх зв’язку з архітектурною композицією;
---3.5.3. деревообробництво – вивчення традицій різьбярства, способів їх відтворення та розвитку, їх осмислення у фольклорній практиці, їх трансформації в урбанізованому середовищі
---3.5.4. текстиль – вивчення ткацтва, шитва, процедур та продукції ремісничого текстильного виробництва, крою одягу, композиції килимів, рушників та інших предметів з текстильних матеріалів, фонду цих матеріалів;
---3.5.5. орнаментологія – дослідження загальних закономірностей орнаментальної мови декору художніх виробів незалежно від матеріалів їх носіїв, особливостей орнаментального мислення порівняно з образотворчим мистецтвом;
---3.5.6. етнологічно-археологічний напрям - вивчення реліктових форм синкретичної творчості, ареалів їх поширення, їх еволюції.
-4. Соціальні комунікації
--4.1. Теорія й історія соціальних комунікацій. Галузь науки, яка вивчає сутність, закономірності соціальних комунікацій, процеси, структури та форми соціально-комунікаційних відносин
---4.1.1. Теорія та закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства
---4.1.2. Історія соціально-комунікаційних інститутів суспільства
---4.1.3. Етапи становлення соціально-комунікаційних структур і процесів
---4.1.4. Історія важливих наукових відкриттів щодо знакових систем, інструментів, способов документалізації інформації
---4.1.5. Розвиток соціально-комунікаційної культури суспільства
---4.1.6. Аналіз, становлення та розвиток основних напрямів діяльності документально-інформаційних структур (книготорговельних установ, бібліотек, бібліографічних служб, центрів науково-технічної інформації тощо)
---4.1.7. Методологічні, методичні й організаційні засади функціонування документально-інформаційних і когнітивних структур у системі соціальних комунікацій
---4.1.8. Теоретичні закономірності розвитку документа, інформації та знань як складових соціальної комунікації
---4.1.9. Семіотика соціальних комунікацій
---4.1.10. Стратегія розвитку соціальних комунікацій, футурологічні концепції трансформації комунікаційних структур
---4.1.11. Комунікаційні відносини й інформаційна культура суспільства, теорія комунікаційних потреб
---4.1.12. Концепції соціальної інформації та знань у сучасній науці
---4.1.13. Комунікаційні канали та засоби трансляції знань
---4.1.14. Соціально-інформаційна технологізація суспільства
---4.1.15. Теорія, історія та методологія наукових дисциплін соціально-комунікаційного циклу
---4.1.16. Професіологічні аспекти підготовки кадрів для сфери соціальних комунікацій
---4.1.17. Інформаційно-когнітивна динаміка суспільства та його підсистем (політики, освіти, науки, управління тощо)
--4.2. Журналістика та засоби масової інформації
---4.2.1. Методологічні засади та міждисциплінарний комплекс досліджень засобів масової інформації
---4.2.2. Теорія та закономірності становлення соціального інституту журналістики
---4.2.3. Історія та концепції журналістики, преса
---4.2.4. Журналістська комунікативістика
---4.2.5. Засоби масової інформації та їх інфраструктурні особливості
---4.2.6. Типи, види, жанри журналістської діяльності
---4.2.7. Журналістська творчість, правові й етичні норми
---4.2.8. Ринкові моделі журналістської діяльності
---4.2.9. Менеджмент засобів масової комунікації
---4.2.10. Інформаційно-комунікаційні засоби передавання повідомлень у суспільстві
---4.2.11. Аудиторія засобів масової інформації, її потреби, особливості взаємодії
---4.2.12. Зарубіжна журналістика
---4.2.13. Електронні засоби масової інформації та їх інтеграція з системою соціальних комунікацій суспільства
---4.2.14. Змістовно-функціональні та техніко-технологічні особливості засобів масової інформації
---4.2.15. Інформаційно-когнітивні процеси передачі повідомлень у системі засобів масової інформації
--4.3. Прикладні соціально-комунікаційні технології
---4.3.1. Історія, теорія та методологія формування інформаційних середовищ взаємодії суб'єктів соціальної діяльності
---4.3.2. Соціально-комунікаційні технології позиціювання суб'єктів соціальної діяльності в суспільстві (зв'язки з громадськістю, реклама, іміджмейкінг, бізнес-комунікації тощо)
---4.3.3. Комунікаційний образ суб'єктів суспільних відносин
---4.3.4. Використання засобів масової інформації при здійсненні зв'язків із громадськістю
---4.3.5. Управління прикладними соціально-комунікаційними технологіями
---4.3.6. Організація діяльності служб і агенцій (зв'язків із громадськістю, рекламних агенцій тощо)
---4.3.7. Спеціалізовані ПР-технології (політичні, консалтингові, журналістські
---4.3.8. Публічні зв'язки з державними структурами
---4.3.9. Прес-стратегія та форми її реалізації в соціально-інформаційному середовищі
---4.3.10. Концепція іміджмейкінгу
Каталог: images -> doc
doc -> Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту
doc -> Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
doc -> Програмами rita, Фондом «Освіта для демократії»
doc -> М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015
doc -> Програма стажування складається з таких елементів: 360 mirror; план розвитку лідерства; коучинг; щорічний саміт
doc -> “Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)”
doc -> Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів" напрям підготовки: 090103 "Лісове І садово-паркове господарство" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство»
Контроль знань та умінь з дисципліни проводиться у формі виконання лабораторних робіт, завдань для самостійної роботи, курсового...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКнига для читання про природу. 009 С ільське І лісове господарство
Воронина Л. У пошуках Огопого: нотатки навколосвітньої мандрівниці/ Л. Воронина. – 2010
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconІ. Теоретичний тур
Чому сільське господарство України має зональний характер спеціалізації? Відповідь обґрунтуйте конкретними прикладами
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичних матеріалів
Комплекс навчально-методичних матеріалів для слухачів Малого філософського факультету
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка