Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринаріяСторінка6/10
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Математика
-1. Наукові проблеми теорії функцій і функціонального аналізу
--1.1. Дійсний аналіз
--1.2. Теорія наближення і функціональних просторів
--1.3. Комплексний аналіз
--1.4. Функціональний аналіз
--1.5. Теорія операторів
--1.6. Варіаційне числення і оптимізація
-2. Наукові проблеми теорії диференціальних рівнянь
--2.1. Звичайні диференціальні рівняння
--2.2. Рівняння в частинних похідних
--2.3. Різницеві і функціональні рівняння
--2.4. Динамічні системи та ергодична теорія
-3. Наукові проблеми математичної фізики
--3.1. Групові, диференціально-геометричні та алгебраїчні методи в задачах теорії диференціальних рівнянь та математичної фізики
--3.2. Спектральна теорія операторів математичної фізики
--3.3. Рівняння математичної фізики
-4. Наукові проблеми геометрії і топології
--4.1. Геометрія
--4.2. Топологія
-5. Наукові проблеми теорії ймовірностей і математичної статистики
--5.1. Теорія ймовірностей та випадкові процеси
--5.2. Статистика
-6. Наукові проблеми алгебри, теорії чисел та дискретної математики
--6.1. Загальні алгебраїчні системи
--6.2. Теорія груп
--6.3. Теорія категорій та гомологічна алгебра
--6.4. Теорія чисел
--6.5. Теорія кілець, полів і алгебр
--6.6. Алгебраїчна геометрія
--6.7. Лінійна і полілінійна алгебра, теорія матриць
--6.8. Теорія категорій та гомологічна алгебра
--6.9. Теорія множин і математична логіка
-7. Наукові проблеми обчислювальної математики, математичного моделювання та прикладної математики
--7.1. Обчислювальна математика
--7.2. Математичні проблеми інформатики
--7.3. Операційне числення та математичне програмування
--7.4. Математичні проблеми теорії ігор, економіки та соціальних наук
--7.5. Математичні проблеми біології
--7.6. Теорія систем та контролю
-8. Математичні проблеми механіки
--8.1. Механіка тіл і систем
--8.2. Механіка деформівних тіл
--8.3. Гідро- і аеродинаміка
--8.4. Термодинаміка, тепло перенос
--8.5. Статистична механіка
Машинобудування
-1. Машинознавство
--1.1. Фундаментальні проблеми машинознавства.
--1.2. Прикладні проблеми машинознавства.
--1.3. Наукові завдання розрахунків, проектування та випробувань деталей машин, механізмів, машинних агрегатів, машин-автоматів і автоматичних ліній.
-2. Тертя та зношування машин
--2.1. Розроблення та застосування моделей і методів механіки контактної взаємодії поверхонь елементів машин з урахуванням тертя, зношування, мащення, деформування, температури, шорсткості, швидкості проковзування
--2.2. Розроблення методів проведення випробувань на тертя та зношування устаткування, випробувальних стендів і трибометричних комплексів
--2.3. Дослідження триботехнічних аспектів формоутворення деталей, обробка матеріалів руйнівними та деформуючими способами
--2.4. Конструювання вузлів тертя, систем змащення та їх оптимізація, методи розрахунку вузлів тертя, їх надійність
--2.5. Дослідження процесів, котрі самоорганізуються при фрикційній взаємодії в трибологічній системі
-3. Технологія машинобудування та приладобудування
--3.1. Основи проектування прогресивних технологічних процесів виготовлення деталей і складання машин та приладів
--3.2. Інтегровані та комп'ютерні технології в машинобудуванні та приладобудуванні. Проблеми створення систем підтримки життєвого циклу виробу
--3.3. Технологічні основи формування точності й якості поверхонь деталей машин та приладів. Методи управління точністю й якістю обробки та складання виробів
--3.4. Механізація та автоматизація процесів виробництва. Технологічні проблеми гнучкого й автоматизованого виробництва
--3.5. Контроль, управління та діагностика технологічних систем. Прилади й обладнання систем тестової та функціональної діагностики технологічних процесів і систем
--3.6. Технології мікрообробки та мікроскладання, нанотехнології в машинобудуванні та приладобудуванні
-4. Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
--4.1. Механічна обробка матеріалів. Теорія різання матеріалів. Математичне моделювання процесів механічної обробки
--4.2. Теорія проектування верстатів та інструментів для матеріалообробки
--4.3. Працездатність інструментів із нових матеріалів. Обладнання інструментального виробництва
--4.4. Діагностування процесів механічної обробки, роботи верстатів та інструментів. Надійність та вібростійкість процесів механічної обробки, верстатів та інструментів
--4.5. Системи автоматизованого проектування верстатів та інструментів
-5. Процеси та машини обробки тиском
--5.1. Теорія обробки металів тиском
--5.2. Технологія листового штампування, оснащення та обладнання
--5.3. Технологія об'ємного штампування та видавлювання, оснащення та обладнання
--5.4. Розроблення ковальсько-штампувального обладнання, зокрема машини та устано-вок для обробки металів імпульсним тиском
--5.5. Технологія обробки металів високоенергетичними та високошвидкісними метода-ми (вибухом, високовольтним імпульсним розрядом, магнітним полем і т. ін.), оснащення та обладнання
--5.6. Технологія обробки тиском порошкових, композиційних і мілкоподрібнених матеріалів, оснащення та обладнання
--5.7. Методи дослідження та розрахунки процесів обробки матеріалів тиском, оснащення та обладнання
--5.8. Методи дослідження, розрахунку та оптимізації засобів механізації та автоматизації для обробки металів тиском
-6. Зварювання та споріднені процеси і технології
--6.1. Теоретичні основи процесів зварювання й інших споріднених процесів і технологій. Моделювання фізичних і хімічних явищ при утворенні нероз'ємних з'єднань і нанесенні покриття
--6.2. Фізико-металургійні процеси при зварюванні, наплавленні, паянні й інших спорідненних процесах. Зварюваність матеріалів, здатність їх до паяння. Проблеми нанесення по-криттів
--6.3. Вплив термодеформаційного циклу в процесі формування нероз'ємних з'єднань на якість і технологічну міцність
--6.4. Металургійні та технологічні проблеми створення та виробництва електродів присадкових матеріалів, припоїв, порошків, флюсів та інших
--6.5. Принципи створення сучасного багатофункціонального обладнання для реалізації технологій з'єднання матеріалів плавленням, тиском, паянням тощов
--6.6. Автоматизація та роботизація зварювання та споріднених процесів і технологій
--6.7. Напружено-деформований стан зварних виробів і конструкцій, методи його експериментальної та розрахункової оцінки та засоби керування
-7. Процеси фізико-технічної обробки
--7.1. Теорія взаємодії висококонцентрованих джерел енергії з речовиною неорганічного та органічного походження, механізмами змінення їх стану
--7.2. Теплофізичні основи обробки матеріалів концентрованими джерелами енергії. Математичне моделювання процесів фізико-технічної обробки матеріалів
--7.3. Фізичні методи досліджень процесів фізико-технічної обробки
--7.4. Теорія фізико-технічної обробки матеріалів з метою формоутворення або зміцнення їх властивостей.
--7.5. Теорія лазерного наплавлення, легування та зварювання матеріалів. Теорія розроблення та проектування спеціалізованого лазерного обладнання
--7.6. Теорія та системи автоматизованого проектування технологічних процесів фізи-ко-технічної обробки та обладнання
-8. Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
--8.1. Створення нормативної документації зі стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, розвиток і вдосконалення науково-технічної термінології
--8.2. Науково-технічні засади створення нормативних документів з питань безпеки продукції (процесів, робіт, послуг)
--8.3. Розроблення науково-технічної бази поліпшення техніко-економічних показників виробництва, систем збирання, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної інформації
--8.4. Створення нових і вдосконалення наявних засобів і методів оцінювання точності вимірювань і якості продукції та послуг для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку
--8.5. Розроблення систем уніфікації вимог до науково-технічної продукції, дослідження сумісності та взаємозамінності продукції
--8.6. Розроблення нових і вдосконалення наявних методів і засобів вимірювань і їх метрологічного забезпечення
Механіка
-1. Математичні проблеми механіки
--1.1. Розвиток математично обґрунтованих варіаційних підходів для створення скінченовимірних нелінійних математичних моделей
--1.2. Розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу полів різної фізичної природи та дефектів
--1.3. Дослідження в галузі динаміки та міцності робототехнічних систем
-2. Проблеми механіки і засоби їх вирішення із використанням комп’ютерних технологій
--2.1. Розробка методів, інформаційних технологій, обчислювальних алгоритмів і процедур для чисельного розв’язання практичних задач
---2.1.1. механіки деформівного твердого тіла
---2.1.2. механіки руйнування,
---2.1.3. будівельної механіки
---2.1.4. динаміки і міцності машин
---2.1.5. механіки рідини, газу та плазми
--2.2. Розробка комп'ютерних засобів та систем для моніторингу і аналізу механічних процесів, визначення параметрів та діагностики механічного стану технічних систем та об'єктів
--2.3. Розробка і реалізація навчальних програм та організація навчального процесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій
-3. Загальні проблеми механіки: створення нових та уточнення існуючих теорій і закономірностей для опису перебігу механічних процесів та розробка методик розв’язання задач наступних розділів механіки
--3.1. Механіка деформівного твердого тіла
---3.1.1. Фундаментальні проблеми теорії пружності, електропружності, теорії пластичності і повзучості, в тому числі при геометрично-нелінійному деформуванні
---3.1.10. Коливання механічних систем, хвильові та вібраційні процеси
---3.1.2. Методи розрахунку та дослідження напружено- деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження
---3.1.3. Методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу матеріалів і конструкцій при тривалій експлуатації
---3.1.4. Методи оцінки технічного стану та несучої здатності матеріалів і конструкцій в екстремальних умовах навантажень
---3.1.5. Механіка руйнування та критерії граничного стану
---3.1.6. Механіка композитних матеріалів, включаючи нанокомпозити
---3.1.7. Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій
---3.1.8. Теорія і методи дослідження задач контактної взаємодії, процесів тертя і зношування
---3.1.9. Некласичні проблеми механіки тонкостінних систем (пластини та оболонки)
--3.2. Механіка рідини, газу та плазми
---3.2.1. Закономірності взаємодії тіл з рідиною при надзвукових швидкостях руху та методи управління такими рухами
---3.2.2. Механіка взаємодії деформівних твердих тіл, рідини та газу
---3.2.3. Механіка взаємодії твердого тіла з іонізованим середовищем та електромагнітним полем
---3.2.4. Виявлення закономірностей турбулентних течій стисливої і нестисливої рідини при наявності гідродинамічної кавітації та відриву потоку
--3.3. Загальна механіка
---3.3.1. Динаміка, стійкість і оптимізація взаємодіючих дискретно-континуальних механічних систем
---3.3.2. Динаміка руху космічних механічних систем
--3.4. Механіка грунтів і гірських порід
---3.4.1. Формування і еволюція напружено-деформованого стану масивів гірських порід при відпрацюванні родовищ корисних копалин
---3.4.2. Методи дослідження і прогнозування напружено-деформованого стану масивів гірських порід
--3.5. Механіка ракетно-космічної та авіаційної техніки і наземних транспортних систем
---3.5.1. Динаміка ракет-носіїв космічних апаратів
---3.5.2. Динаміка віброзахисних систем об'єктів ракетно-космічної техніки і наземних транспортних засобів
---3.5.3. Механіка магнітолевітуючого та інших нових і нетрадиційних транспортних систем
---3.5.4 Проблеми опису динамічних процесів і визначення напружено-деформованого стану вітроенергетичних систем
-4. Динаміка та міцність матеріалів, з'єднань та конструкцій
--4.1. проблеми прикладної теорії коливань
--4.2. проблеми прикладної теорії пружності
--4.3. проблеми прикладної теорії пластичності і повзучості, в тому числі із урахуванням недосконалостей матеріалу
--4.4. методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах і апаратах
--4.5. теорія і методи захисту машин, приладів і апаратури, а також оператора від ударів і вібрацій
--4.6. конструкційна міцність машин, приладів і апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях
--4.7. теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів
--4.8. експериментальні методи і засоби досліджень міцності машин, приладів і апаратури
Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту
-1. Педагогіка та проблеми організації освіти
--1.1. Загальні засади педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. Педагогіка як наука. Основні педагогічні категорії. Система педагогічних наук
--1.2. Методологія педагогіки, наукові дослідження у педагогіці, логіка, методи та засоби педагогічного дослідження, методологічне забезпечення педагогічної практики, педагогічна методика
--1.3. Основні проблеми розвитку європейського шкільництва та педагогічної думки. Антична педагогіка. Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя
--1.4. Історія українського шкільництва та педагогіки. Розвиток змісту освіти в історико-педагогічному вимірі. Антропологічні проблеми історико-педагогічної науки та дослідження розвитку педагогічного знання
--1.5. Проблеми розвитку особистості. Поняття про особистість, її розвиток та формування. Роль спадковості, середовища й діяльності в розвитку особистості. Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку
--1.6. Теорія виховання. Виховання як соціокультурний феномен. Поліфункціональні виховні структури та їх моделі, сучасні виховні технології: теорія і принципи діяльності. Теорія і методика виховання виховного ідеалу
--1.7. Організаційні форми виховної роботи. Позакласна, позаурочна виховна робота. Колективні творчі справи. Колективне планування виховної роботи. Позашкільні навчальні заклади в системі освіти і виховання
--1.8. Проектування сучасної системи національного та військово-патріотичного виховання в Україні. Історичний досвід та сучасні напрями, форми і засоби залучення підлітків
--1.9. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток. Зв’язок дидактики з іншими науками
--1.10. Процес навчання як цілісна система, поняття та сутність навчання. Дидактичне обґрунтування навчального процесу та моделей і технологій особистісно орієнтованого навчання й виховання на різних рівнях освіти
--1.11. Закони і закономірності взаємообумовленості та єдності навчання, виховання та діяльності осіб, що навчаються, цілісності та єдності педагогічного процесу, теорії та практики у навчанні
--1.12. Зміст освіти в сучасній школі. Загальна характеристика змісту освіти. Освітня система в Україні. Стандарти освіти. Основні джерела змісту освіти: навчальний план, навчальна програма, підручники
--1.13. Компетентнісний підхід. Дидактичні засади формування ключових і предметних компетентностей у процесі навчання й виховання
--1.14. Загальні методи навчання. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності
--1.15. Проблемно-розвиваюче навчання. Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів. Класифікація методів проблемно-розвиваючого навчання. Способи та умови застосування методів проблемно-розвиваючого навчання
--1.16. Форми організації навчання. Урок – основна форма організації навчання. Позаурочні форми навчання. Семінарські заняття. Практикуми. Факультативні заняття. Навчальна екскурсія. Додаткові групові, індивідуальні заняття
--1.17. Теорії і методики навчання шкільних предметів, дисциплін вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Часткові дидактики у контексті сучасних ІТ та інших нових освітніх технологій
--1.18. Школознавство. Управління загальноосвітньою школою. Принципи управління освітою. Структура управління освітою в Україні. Інспектування загальноосвітнього закладу
--1.19. Методична робота в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної підготовки вчителя, педагога чи викладача
--1.20. Педагогічні комунікації. Сучасний педагог. Основні риси, функції сучасного вчителя. Педагогічна майстерність, її елементи. Сутність, функції педагогічної комунікації
--1.21. Педагогічні конфлікти: види, причини виникнення. Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків. Конфлікти у школі
--1.22. Теоретичні проблеми педагогіки: терміни, поняття, склад і структура науки. Теоретичні засади педагогічної думки. Філософія освіти в системі соціогуманітарного знання
--1.23. Формування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем. Методологія та теорія неперервної освіти як концептуальна основа формування інтелектуального потенціалу держави
--1.24. Теорія та історія розвитку соціальної педагогіки та соціальної роботи в Україні й за рубежем. Зміст, форми та методи соціально-педагогічної й соціальної роботи
--1.25. Соціальний патронаж і соціальна підтримка вразливих категорій населення. Соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу
--1.26. Управління вищою освітою. Реформування національної системи вищої освіти в умов інтеграційних процесів. Глобалізація, інтеграція та інтернаціоналізація вищої освіти
--1.27. Управління вищим навчальним закладом. Стратегічне управління вищим навчальним закладом. Національні та міжнародні рейтингові системи оцінювання діяльності вищих навчальних закладів
--1.28. Порівняльна педагогіка як міждисциплінарна складова педагогічної науки. Чинники розвитку освіти в сучасному світі (глобалізація, регіоналізація, інтернаціоналізація, ІКТ-технології тощо)
-2. Психологія
--2.1. Теоретико-методологічні засади історико-психологічного дослідження, становлення та розвиток психологічної думки в Україні. Місце і роль психології в контексті української культури
--2.2. Психологічні передумови, закономірності та механізми розвитку особистості в сучасних суспільно-історичних умовах. Соціально-психологічні закономірності становлення особистості в процесі соціалізації
--2.3. Психологічні механізми і педагогічні умови реалізації в освітньому процесі гуманістичної парадигми. Зміст, організаційні форми та психологічні закономірності функціонування особистісно орієнтовного навчання.
--2.4. Теоретико-методологічні проблеми психології творчості. Психолого-педагогічні основи розвитку здібностей, обдарованості особисті. Психологічні механізми творчої діяльності.
--2.5. Методологічні засади психології професійної освіти. Психологічні закономірності та індивідуальні особливості професійного розвитку учнів, їх нахилів і інтересів.
--2.6. Теоретико-методологічні засади медичної психології. Психологічне здоров’я особистості. Чинники, що забезпечують психологічне здоров’я. Нормальний та патологічний розвиток особистості.
-3. Соціологія
--3.1. Становлення та розвиток соціології (різні періоди). Формування соціологічної думки в Україні. Джерела соціально-політичних учень в Україні.
-4. Методологія та проблеми науки
--4.1. Методи наукового пізнання. Методи теоретичного та емпіричного наукового пізнання. Спостереження та експеримент, аналіз і синтез, узагальнення, абстрагування та ідеалізація.
--4.2. Поняття методології. Методологія науки. Методологія і методика суспільних практик. Рівні методології: філософський, загальнонауковий, дисциплінарний, методика і техніка досліджень. Техніка і технологія.
--4.3. Сектори, сфери та галузі науки. Проблеми розвитку університетської та академічної науки. Наукові установи та вищі навчальні заклади.
--4.4. Загальнонаукова та дисциплінарна епістемологія. Види і типи знань, їх типологія. Методологічні критерії, норми та ознаки науковості знання, проблеми ідентифікації та демаркації різних типів знань.
--4.5. Методологія наукових видів і підвидів діяльності. Наукова, науково-технічна, науково-організаційна, науково-інформаційна, інноваційна діяльність, їх форми, принципи, закономірності та методи реалізації.
--4.6. Система науково-технічної інформації, організаційні форми, методи та засоби науково-інформаційної діяльності. Комп’ютерно орієнтовані навчальні середовища.
-5. Професійна освіта
--5.1. Історія розвитку професійної освіти та окремих галузей.
--5.2. Теоретико-методологічні основи професійної освіти.
--5.3. Порівняльна професійна педагогіка.
--5.4. Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.
--5.5. Теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах.
--5.6. Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно технічних та вищих навчальних закладах.
--5.7. Теорія та методика професійного навчання дорослого і незайнятого населення.
--5.8. Стандартизація у професійній освіті.
--5.9. Інноваційні процеси у професійній освіті.
--5.10. Післядипломна освіта фахівців.
--5.11. Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.
--5.12. Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.
--5.13. Науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки.
--5.14. Теорія та методика організації навчально-виробничої та навчальної практики у професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
--5.15. Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти.
--5.16. Педагогічні технології у неперервній освіті.
-6. Українознавство як наука.
--6.1. Філософське осмислення українознавства. Методологічні та світоглядні засади українознавства. Предмет і завдання українознавства. Інтегратівність українознавства як науки.
--6.2. Українознавство як свідомий вибір нації. Українська національна ідея в часі і просторі: зародження та розвиток. Провісники та теоретики української національної ідеї. Етапи становлення українознавства.
--6.3. Етапи розвитку української нації з найдавніших часів до сьогодення: українознавчий аспект. Етнос, народ, нація. Українська держава, етапи та особливості становлення. Українські національні герої.
--6.4. Українське повсякдення в історичному аспекті: Події. Люди. Речі. Джерельна база з історії українського повсякдення різних історичних етапів.
--6.5. Україна як геополітична реальність. Територія України: історичне ядро та пізніші прирощення. Назви та самоназви української території. Україна і сусіди: взаємостосунки протягом століть.
--6.6. Українознавство в системі просвітництва та безперервної освіти і виховання. Українознавство як навчальна дисципліна в системі шкільної та вузівської освіти. Теорія, методологія та методика викладання українознавства.
-7. Фізичне виховання та спорт
--7.1. Історія розвитку становлення та сучасний стан спорту. Напрями і види спорту в системі спортивного руху. Міжнародний спортивний рух. Любительство та професіоналізм у спорті.
--7.2. Організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури і спорту. Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів та проведення змагань.
--7.3. Міжнародна олімпійська система. Система олімпійської освіти. Програма, організація та проведення Олімпійських Ігор, Паралімпійських ігор, Дефлімпійських ігор, Спеціальних Олімпіад.
--7.4. Система олімпійської підготовки національних команд із видів спорту. Система дитячо-юнацького, резервного та спорту вищих досягнень у загальній системі спорту. Система спорту інвалідів.
--7.5. Сторони підготовки спортсменів, засоби та методи їх удосконалення. Побудова процесу підготовки спортсменів у різних структурних утвореннях.
--7.6. Підготовка та змагальна діяльність з урахуванням клімато-географічних умов. Підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності з урахуванням використання ергогенних засобів і спеціального харчування.
--7.7. Розвиток і становлення фізичної культури, фізичного виховання в різні історичні періоди. Організаційно-управлінські аспекти фізичної культури в Україні та інших країнах світу.
--7.8. Формування фізичного, психічного та морального здоров’я молоді в процесі фізичного виховання. Рухова активність і здоров’я різних груп населення. Формування мотивації до рухової активності і здорового способу життя.
--7.9. Теоретичні засади та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення. Функціонування та розвиток системи оздоровчого фітнесу, спорту для всіх та фізичної рекреації.
--7.10. Інноваційні технології у фізичному вихованні різних груп населення. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні.
--7.11. Теоретико-методичні проблеми у фізичному вихованні у дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. Фізичне виховання дітей і молоді у спеціальних медичних групах.
--7.12. Програмно-нормативні та кадрові проблеми фізичної реабілітації. Особливості функціонування фізичної реабілітації як галузі і її роль, місце і взаємодія з іншими галузями охорони здоров’я.
--7.13. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації, форми організації та варіанти побудови реабілітаційного процесу. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації пацієнтів різних вікових груп та нозологій.
--7.14. Актуальні питання спортивної медицини. Використання та вдосконалення сучасних реабілітаційно-відновлювальних технологій у фізичному вихованні і спорті.
Каталог: images -> doc
doc -> Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту
doc -> Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
doc -> Програмами rita, Фондом «Освіта для демократії»
doc -> М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015
doc -> Програма стажування складається з таких елементів: 360 mirror; план розвитку лідерства; коучинг; щорічний саміт
doc -> “Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)”
doc -> Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів" напрям підготовки: 090103 "Лісове І садово-паркове господарство" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство»
Контроль знань та умінь з дисципліни проводиться у формі виконання лабораторних робіт, завдань для самостійної роботи, курсового...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКнига для читання про природу. 009 С ільське І лісове господарство
Воронина Л. У пошуках Огопого: нотатки навколосвітньої мандрівниці/ Л. Воронина. – 2010
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconІ. Теоретичний тур
Чому сільське господарство України має зональний характер спеціалізації? Відповідь обґрунтуйте конкретними прикладами
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичних матеріалів
Комплекс навчально-методичних матеріалів для слухачів Малого філософського факультету
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка