Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринаріяСторінка7/10
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Право
-1. Науково-теоретичні та філософські проблеми розвитку правової державності
--1.1.  Загальна характеристика теоретичного право - і державознавства, проблеми методології взаємозв'язку з іншими науками про людину, суспільство, державу і право
--1.2.  Проблеми раціональної організації державного механізму, особливості організації влади в сучасній державі, типологізація і класифікація державних форм
--1.3.  Історичні шляхи і перспективи правового регулювання
--1.4.  Право і справедливість; моральні критерії права і закону; проблема легітимації справедливості у позитивному праві
--1.5.  Правове суспільство і правова держава актуальні проблеми загального розуміння, фіксації, реалізації та захисту суб'єктивних прав
--1.6.  Соціальні, психологічні, культурологічні та інші аспекти правомірної та протиправної поведінки; ефективність механізмів юридичної відповідальності
--1.7.  Порівняльна характеристика державних та правових систем та їх основних інститутів
--1.8.  Становлення, проблеми та особливості розвитку держави, права, правової системи, право ідеології, правової культури, правової свідомості в Україні
--1.9.  Закономірності виникнення та стан розвитку світової теоретичної думки про державу, політику право
--1.10. Основні школи правознавства і державознавства на сучасному етапі
-2. Теоретично-прикладні проблеми становлення та розвитку конституційного та міжнародного публічного права
--2.1. Поняття, предмет і метод конституційного права, його провідна роль в системі права України
--2.2. Поняття і основні властивості Конституції України; правова охорона Конституції України
--2.3. Конституційно-правова відповідальність
--2.4. Поняття і система конституційного ладу України; суверенітет народу; суверенітет нації; демократизм і гуманізм суспільства
--2.5. Поняття та види недержавних організацій; церква і держава; правовий статус релігійних організацій в Україні
--2.6. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права
--2.7. Громадянство: поняття громадянства і види громадянського стану особи; поняття конституційних прав і свобод людини і громадянина, їх система
--2.8. Конституційні форми народовладдя в Україні; безпосередня і представницька демократія як форми здійснення влади народом
--2.9. Поняття і види референдумів
--2.10. Сутність та юридична природа державної влади і державного суверенітету
--2.11. Принципи організації і діяльності органів державної влади, їх конституційне закріплення
--2.12. Становлення і розвиток вітчизняного парламентаризму
--2.13. Поняття законодавчого процесу
--2.14. Депутатський мандат; його сутність та види
--2.15. Президент України як глава держави; правова природа, соціальне призначення і роль інституту глави держави
--2.16. Поняття і види органів виконавчої влади України; Кабінет Міністрів - вищий орган в системі органів виконавчої влади України
--2.17. Місце і роль Конституційного Суду України в системі органів державної влади
--2.18. Суди в системі органів судової влади; функції судової влади; судова система України та форми здійснення правосуддя
--2.19. Поняття прокуратури; місце і роль прокуратури в системі органів державної влади.
--2.20. Територія як об'єкт конституційно-правових відносин; державно- територіальний устрій України, його поняття та види
--2.21. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим, її державні органи
--2.22. Поняття місцевого самоврядування, його природа, роль і значення; система і принципи місцевого самоврядування в Україні; органи місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями
--2.23. Сучасні тенденції у питанні міжнародної правосуб'єктності, в тому числі правосуб'єктності держав (зокрема, їх державного суверенітету), міжнародних організацій та інших суб'єктів міжнародного права
--2.24. Сучасна теорія та практика взаємодії міжнародного права та внутрішнього державного (національного) права
--2.25. Міжнародні організації у сфері підтримання міжнародного миру та безпеки, відповідно до статуту ООН, та інших сфер міжнародного співробітництва держав
--2.26. Проблема входження України як незалежної, правової, соціальної держави у світовий та європейський правовий, економічний простір, зокрема, до системи ГАТТ/СОТ та Європейського Союзу
-3. Теоретико-прикладні проблеми становлення і розвитку приватного права
--3.1. Суб'єкти цивільного права; фізичні особи
--3.2. Речове право, види речових прав; право власності
--3.3. Право інтелектуальної власності
--3.4. Зобов'язальне право, поняття і види зобов'язань
--3.5. Недоговірні зобов'язання та їх види; зобов'язання, які виникають з публічної обіцянки винагороди; конкурс; відшкодування моральної та матеріальної шкоди; інші види недоговірних зобов'язань
--3.6. Спадкове право
--3.7. Сімейне право
--3.8. Цивільний процес; цивільно-процесуальні відносини і їх особливості
--3.9. Нотаріат, форма цивільного процесу; представництво і його види; права і обов'язки громадянських організацій в цивільному процесі
--3.10. Підвідомчість цивільних справ і її види; непозовні провадження; провадження в апеляційній та касаційній інстанціях; виконавче провадження
--3.11. Міжнародне приватне право
--3.12. Міжнародне спадкове право
--3.13. Зобов'язання з правопорушень; міждержавні договори, що торкаються деліктної відповідальності
--3.14. Міжнародний цивільний процес; міжнародний комерційний арбітраж
--3.15. Державне регулювання в умовах змішаної економіки
--3.16. Оподаткування в системі регулювання і стимулювання господарської діяльності; ліцензування господарської діяльності
--3.17. Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання; правові гарантії господарської діяльності
--3.18. Правові основи обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції
--3.19. Господарське процесуальне право
-4. Науково-теоретичні проблеми розвитку екологічного, земельного та трудового права
--4.1. Правові аспекти державної екологічної та регіональної екологічної політики
--4.2.  Проблеми об'єктів екологічного права
--4.3.  Форми екологічного права, їх диференціація та інтеграція
--4.4.  Проблеми еколого-процесуального права
--4.5.  Проблеми природноресурсового права і законодавства, право власності на землю та інші природні ресурси
--4.6.  Проблеми права екологічної безпеки
--4.7.  Проблеми земельного права, правове забезпечення земельної реформи та приватизації земель
--4.8.  Правові спекти екологічної експертизи, екологічна експертиза в системі державно-правового механізму екологічної безпеки
--4.9.  Правові засади управління в галузі екології (тектоекології)
--4.10. Проблеми формування міжнародного екологічного права, екологічного права Європейського союзу, зарубіжних країн та правового забезпечення міжнародного співробітництва в галузі екології
--4.11. Дослідження умов, підстав та порядку виникнення, розвитку, зміни, припинення трудових відносин
--4.12. Суб'єкти трудових правовідносин, їх правовий статус
--4.13. Наукове дослідження трудового договору (його укладення, змісту, строку, форми, зміни та припинення)
--4.14. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників
--4.15. Дослідження робочого часу та часу відпочинку, нормування та оплати праці, гарантійних та компенсаційних виплат
--4.16. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору; дисципліна праці, її забезпечення, дисциплінарна відповідальність за неналежне виконання трудових обов'язків
--4.17. Охорона праці; нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю
--4.18. Дослідження питань трудових спорів (конфліктів)
--4.19. Теоретичні дослідження поняття, предмету, методу, системи, функцій, принципів та правовідносин, джерел та суб'єктів соціального забезпечення
--4.20. Форми та види соціального забезпечення; проблеми державного соціального захисту окремих категорій громадян
-5. Науково-практичні проблеми розвитку адміністративого, інформаційного та фінансового права
--5.1.  Адміністративно-правова реформа в Україні
--5.2.  Кодифікація й інкорпорація адміністративного права
--5.3.  Реалізація норм адміністративного права
--5.4.  Адміністративно-процесуальне право як галузь адміністративного права
--5.5.  Виконавча влада і державне управління
--5.6.  Галузеве і функціональне управління, державний контроль
--5.7.  Фінансова діяльність інститутів публічної влади
--5.8.  Суб'єкти фінансового права та фінансових відносин
--5.9.  Право на регулювання фінансового контролю
--5.10. Право регулювання фондового ринку та обіг цінних паперів
--5.11. Міжнародне фінансове право
--5.12. Структура, джерела і методологія інформаційного права та правової інформатики
--5.13. Удосконалення правової основи інформаційного простору й інформаційних ресурсів України
--5.14. Законодавче забезпечення формування та розвитку єдиного інформаційного простору України
--5.15. Проблеми міжнародного співробітництва в правовому регулюванні та розвитку глобального інформаційного простору
-6. Науково-практичні проблеми розвитку наук кримінально-правового циклу
--6.1.  Кримінальне право і кримінально-правова політика
--6.2.  Кримінально-правова норма, її поняття та структура; джерела кримінального права
--6.3.  Поняття та соціальне призначення кримінального закону; застосування кримінального закону; межі чинності та дії кримінального закону; тлумачення кримінального закону
--6.4.  Сучасні цілі кримінального покарання
--6.5.  Проблеми кримінальної відповідальності за окремі види та групи злочинів
--6.6.  Злочин як соціальне явище; злочинність; теоретичне уявлення про злочинність
--6.7.  Особа злочинця та злочинна поведінка; типологія особи злочинця
--6.8.  Проблеми попередження злочинності
--6.9.  Кримінально-виконавче опосередкування окремих напрямів юрисдикційної діяльності, розробка науково-практичних рекомендацій по підвищенню ефективності сучасної процесуальної практики у сфері виконання покарань
--6.10. Кримінально-виконавчі закономірності та принципи в кримінально- виконавчій системі
--6.11. Поняття кримінально-процесуального законодавства; норми кримінально- процесуального права та їх тлумачення, межі дії кримінально-процесуального закону
--6.12. Поняття суб'єктів кримінального процесу; органи, які ведуть кримінальний процес та його учасники; докази і доказування у кримінальному процесі; види доказів; заходи кримінально-процесуального примусу
--6.13. Стадії кримінального процесу; поняття і форми досудового розслідування
--6.14. Міжнародні стандарти в кримінально-процесуальному законодавстві; уніфікація та гармонізація кримінально-процесуального права
--6.15. Зміст і структура загальної теорії криміналістики; наукові основи криміналістичної ідентифікації
--6.16. Наукові основи криміналістичної техніки; правові підстави застосування науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю
--6.17. Криміналістична тактика і практика боротьби зі злочинністю; предмет і структура криміналістичної тактики
--6.18. Поняття криміналістичної методики; структура і зміст окремих криміналістичних методик
--6.19. Концептуальні основи судової експертизи; загальна теорія судової експертизи; експертна діяльність і сучасні можливості судових експертиз
Приладобудування
-1. Науково-технічні проблеми дослідження, проектування, виробництва, випробування, експлуатації та ремонту приладів для вимірювання механічних величин
--1.1. Розробка, дослідження та оптимізація нових принципів та методів вимірювання механічних величин
--1.2. Дослідження та вдосконалення існуючих методів вимірювання механічних величин
--1.3. Розробка, дослідження та оптимізація нових приладів вимірювання та перетворювачів механічних величин
--1.4. Дослідження та вдосконалення існуючих приладів вимірювання та перетворювачів механічних величин
--1.5. Розробка та дослідження математичних моделей та систем імітаційного моделювання методів та приладів вимірювання механічних величин
--1.6. Створення нових, вдосконалення існуючих приладів і методів випробувань та повірки засобів вимірювання механічних величин
--1.7. Дослідження та прогнозування напрямків та тенденцій розвитку приладів і методів вимірювання механічних величин
-2. Фундаментальні, прикладні та експериментальні дослідження для проектування, виробництва та випробування гіроскопів та навігаційних систем
--2.1. Розробка, дослідження нових принципів та методів автономного визначення параметрів руху і орієнтації тіл
--2.2. Вдосконалення методів, приладів та систем автономного вимірювання параметрів руху, орієнтації і навігації та гіроскопів
--2.3. Розробка, дослідження та оптимізація нових гіроскопів, навігаційних приладів та систем
--2.4. Розробка та дослідження математичних моделей та систем моделювання, навігаційних приладів, систем та їх чутливих елементів
--2.5. Створення та вдосконалення існуючих методів і засобів випробувань та повірки навігаційних систем та чутливих елементів
-3. Розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування приладів та методи вимірювання теплових величин
--3.1. Фізичні основи і теорія вимірювань температури, теплопотоку та кількості тепла
--3.2. Методи та засоби термометрії, теплометрії, калориметрії
--3.3. Методи та засоби радіаційної пірометрії
--3.4. Методи та засоби визначення коефіцієнтів теплопереносу в твердих тілах, рідинах, газах та радіаційного переносу
--3.5. Метрологічне забезпечення засобів температурних, тепло потокових та калориметричних вимірювань. Забезпечення єдності вимірювань температури
-4. Розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування приладів та методи вимірювання електричних та магнітних величин
--4.1. Розробка, дослідження та оптимізація нових принципів та методів вимірювання електричних та магнітних величин
--4.2. Дослідження та вдосконалення існуючих методів вимірювання електричних та магнітних величин
--4.3. Розробка, дослідження та оптимізація нових приладів вимірювання та вимірювальних перетворювачів, вимір

вальних систем та мереж


--4.4. Дослідження та вдосконалення існуючих приладів вимірювання, вимірювальних перетворювачів, систем та мереж
--4.5. Розробка математичних моделей та систем імітаційного моделювання методів та приладів вимірювання електричних та магнітних величин
--4.6. Створення нових, вдосконалення існуючих приладів і методів повірки засобів вимірювання електричних і магнітних величин
--4.7. Створення та оптимізація засобів обробки вихідних сигналів
--4.8. Дослідження та прогнозування напрямків та тенденцій розвитку приладів і методів вимірювання електричних і магнітних величин
-5. Розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування оптичних приладів і систем
--5.1. Дослідження проблем створення та функціонування оптичних та оптично електронних приладів і систем та їх складових частин
--5.2. Системні дослідження технологій в оптичному приладобудуванні
--5.3. Розробка приладів для обробки та реєстрації оптичної інформації, спектральних закономірностей випромінювання космічних об’єктів, їх положення
--5.4. Дослідження, розробка та оптимізація схем побудови оптичних та оптично електронних приладів та їх систем
--5.5. Розробка методів та засобів моделювання оптичних та оптично електронних приладів і систем
--5.6. Дослідження методів проектування, функціонування та метрологічного забезпечення оптичних оптично електронних приладів і систем
--5.7. Розробка методів розрахунку оптичних систем
--5.8. Дослідження оптичних методів обробки зображення
--5.9. Розробка засобів та приладів для дослідження космічних об’єктів
-6. Науково-технічні проблеми дослідження, проектування, виробництва, випробування, експлуатації та ремонту приладів контролю та визначення складу речовин
--6.1. Підвищення точності, вірогідності, чутливості, швидкодії, надійності приладів контролю та визначення складу речовин
--6.10. Дослідження методів збудження аналітичних сигналів шляхом зондування електронами, іонами, іонізуючим випромінюванням, лазерним та електромагнітним випромінюванням
--6.11. Дослідження методів визначення складу газового середовища, зокрема парціальних тисків складових газів, малих домішок речовин
--6.12. Дослідження методів визначення складу рідин із застосуванням поверхнево-чутливих матеріалів, спектрофотометрів, хроматографів та мас-спектрометрів
--6.13. Дослідження методів визначення складу твердих тіл із застосуванням збудження електронами, фотонами, лазерним та електромагнітним випромінюванням
--6.2. Технічні засоби для систем контролю та захисту технічного стану об’єктів
--6.3. Прилади і обладнання для систем тестової діагностики об’єктів
--6.4. Прилади для систем функціональної діагностики об’єктів
--6.5. Прилади випробувальної техніки
--6.6. Прилади неруйнівного контролю матеріалів і виробів
--6.7. Технічні засоби для дослідження впливу кліматичних факторів
--6.8. Прилади контролю надійності промислового обладнання і передаварійних ситуацій
--6.9. Прилади і засоби контролю та захисту навколишнього природного середовища
-7. Розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування всіх класів технологічних процесів і обладнання виробництва приладів
--7.1. Теоретичні основи проектування прогресивних технологічних процесів виготовлення деталей і вузлів та складання приладів
--7.2. Технологічні основи формування високих якісних показників продукції приладобудування
--7.3. Методи управління точністю та якістю обробки деталей і складання виробів приладобудування
--7.4. Аналіз і синтез технологічних систем виготовлення приладів
--7.5. Контроль, управління та діагностування технологічних систем приладобудування
--7.6. Проблеми типізації виробів і розробки групових технологічних процесів приладобудування
--7.7. Механізація та автоматизація основних і допоміжних процесів приладобудування
--7.8. Технологічні проблеми гнучкого та автоматизованого приладобудівного виробництва
-8. Розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування всіх класів біологічних та медичних приладів і систем
--8.1. Дослідження фізичних основ побудови медико-діагностичних, лікувальних та хірургічних приладів, систем та їх складових частин
--8.10. Розробка методів та засобів метрологічного забезпечення медикодіагностичних приладів та систем
--8.11. Дослідження цифрових та голографічних методів реєстрації біомедичної інформації
--8.12. Розробка пристроїв та систем лазерної хірургії та терапії
--8.13. Дослідження та розробка методів, засобів та технології, технічного обслуговування, ремонту і експлуатації біомедичних систем
--8.14. Системні дослідження технології в біологічному та медичному приладовудуванні
--8.2. Дослідження та розробка нових методів та засобів діагностування і вимірювання медико-біологічних параметрів
--8.3. Дослідження та оптимізація радіоелектронних та оптоелектронних перетворювачів і схем біологічних та медичних приладів і систем
--8.4. Розробка методів та засобів діагностування і моделювання біомедичних приладів та систем
--8.5. Розробка методів та засобів підвищення точності та вірогідності діагностування і вимірювання медико-біологічних параметрів
--8.6. Розробка, дослідження та оптимізація біомедичних систем життєдіяльності в умовах космічного польоту, а також екстремальних умовах
--8.7. Розробка цифрових методів обробки та реєстрації медико-діагностичної інформації
--8.8. Розробка та оптимізація схем побудови та функціонування телемедичних приладів та систем
--8.9. Дослідження та розробка нових методів розрахунку, проектування та моделювання біологічних та медичних приладів і систем
-9. Науково-технічні проблеми дослідження, проектування, виробництва, випробування, експлуатації та ремонту акустичних приладів
--9.1. Дослідження загальних властивостей акустичних генераторів та випромінювачів
--9.2. Дослідження властивостей поширення акустичних хвиль у матеріалах і середовищах
--9.3. Дослідження загальних властивостей акустичних датчиків
--9.4. Дослідження явищ та ефектів, пов'язаних із поширенням акустичних хвиль (кавітація, дифузія тощо)
--9.5. Дослідження, розроблення, оптимізація приладів, пов'язаних із використанням ефектів акустики (локація, дефектоскопія, п'єзоелектричне двигунобудування тощо)
-10. Науково-технічні проблеми дослідження, проектування, виробництва, випробовування та експлуатації термоелектричних приладів
--10.1. Дослідження явищ і ефектів для створення термоелектричних приладів
--10.2. Розвиток інформаційно-енергетичної теорії термоелектричних приладів
--10.3. Дослідження та розробка комп’ютерних засобів проектування термоелектричних приладів
--10.4. Дослідження та розробка термоелектричних сенсорів
--10.5. Розробка термоелектричних систем (вимірювань електромагнітного поля, інфрачервоного та лазерного випромінювання, мікрокріогенних та оптоелектронних приладів)
-11. Науково-технічні проблеми дослідження, проектування, виробництва, випробування, експлуатації та ремонту приладів для вимірювання іонізуючих випромінювань
--11.1. Методи, прилади та системи для вимірювання іонізуючих випромінювань, що мають підвищену точність, швидкодію, експлуатаційні характеристики
--11.2. Методи, прилади для вимірювання іонізуючих випромінювань, які використовують нові фізичні принципи, мікропроцесорну і цифрову техніку
--11.3. Елементна база для створення нових приладів, пристроїв та систем, призначених для вимірювання іонізуючих випромінювань
--11.4. Прилади, пристрої та системи контролю радіаційної обстановки й радіаційної безпеки АЕС
--11.5. Методи, прилади радіоекологічного моніторингу та дозиметричного контролю, контролю вмісту радіонуклідів у натуральних і штучних об'єктах
--11.6. Методи, прилади, пристрої та системи контролю технологічних процесів із використанням іонізуючих випромінювань
--11.7. Засоби вимірювання іонізуючих випромінювань у медицині
--11.8. Засоби вимірювання вищої точності (еталони, зразкові джерела іонізуючих випромінювань) метрологічного забезпечення систем вимірювання іонізуючих випромінювань
--11.9. Методи, прилади та пристрої для дослідження матеріалів із використанням іонізуючих випромінювань
-12. Розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування всіх засобів метрології та метрологічного забезпечення
--12.1. Дослідження фізичних явищ в атомних та макроскопічних системах для побудови еталонів і засобів вимірювань найвищої точності
--12.2. Створення нових та вдосконалення наявних засобів і методів вимірювань
--12.3. Експериментальні дослідження систематичних та випадкових похибок вимірювальних засобів, що розробляються
--12.4. Експериментальні дослідження технологічних властивостей матеріалів, які застосовуються для побудови еталонів та засобів вимірювань найвищої точності
--12.5. Дослідження експлуатаційних властивостей засобів вимірювання, що розробляються
--12.6. Аналіз стану вимірювань у галузях з метою розроблення заходів, удосконалення метрологічного забезпечення нових вимірювальних засобів
--12.7. Оптимізація схем передачі розміру фізичних величин від еталонів до робочих засобів вимірювань для спрощення їх
-13. Фундаментальні, прикладні та експериментальні дослідження для розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування інформаційно-вимірювальних систем.
--13.1. Загальнотеоретичні проблеми побудови, проектування, створення та застосування ІВС. Питання інтелектуалізації ІВС
--13.2. Проблеми побудови ІВС різноманітної структури та алгоритмів їх роботи (синтез, аналіз, оптимізація тощо)
--13.3. Вдосконалення засобів технічного забезпечення ІВС, пристроїв, перетворення, кодування, передачі, відображення та збереження інформації структурних ланок ІВС
--13.4. Розроблення нових засобів методичного забезпечення ІВС, нових методів і алгоритмів отримання та обробки вимірювальної інформації
--13.5. Розроблення нових перспективних засобів програмного та інформаційного забезпечення ІВС, зокрема проблемно-орієнтованих баз вимірювальної інформації
--13.6. Розроблення методів підвищення техніко-експлуатаційних характеристик ІВС, швидкості, точності, вірогідності контролю, забезпечення завадостійкості
--13.7. Розроблення проблемно-орієнтованих ІВС систем контролю параметрів процесів і середовищ, автоматичного контролю технологічних процесів
Каталог: images -> doc
doc -> Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту
doc -> Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
doc -> Програмами rita, Фондом «Освіта для демократії»
doc -> М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015
doc -> Програма стажування складається з таких елементів: 360 mirror; план розвитку лідерства; коучинг; щорічний саміт
doc -> “Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)”
doc -> Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів" напрям підготовки: 090103 "Лісове І садово-паркове господарство" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство»
Контроль знань та умінь з дисципліни проводиться у формі виконання лабораторних робіт, завдань для самостійної роботи, курсового...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКнига для читання про природу. 009 С ільське І лісове господарство
Воронина Л. У пошуках Огопого: нотатки навколосвітньої мандрівниці/ Л. Воронина. – 2010
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconІ. Теоретичний тур
Чому сільське господарство України має зональний характер спеціалізації? Відповідь обґрунтуйте конкретними прикладами
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичних матеріалів
Комплекс навчально-методичних матеріалів для слухачів Малого філософського факультету
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка