Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Технології видобутку та переробки корисних копалинСторінка9/10
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Технології видобутку та переробки корисних копалин
-1. Підземний видобуток рудних і нерудних корисних копалин
--1.1. Техніка і технологічні схеми очисних робіт та їх елементів для підземного видобутку корисних копалин, визначення способів розкриття, підготовки і розробки родовищ
--1.2. Технології підготовчих робіт та засобів розташування, проведення і підтримування підземних гірничих виробок з урахуванням проявів гірського тиску при експлуатації родовищ корисних копалин
--1.3. Засоби і способи підвищення повноти вилучення та якості твердих корисних копалин і комплексного використання надр
--1.4. Технологічні схеми утилізації відходів гірничого виробництва, а також використання підземних пустот
-2. Фізичні процеси гірничого виробництва
--2.1. Методи і засоби експериментального визначення властивостей і стану гірських порід і масивів лабораторними і польовими приладами і комплексами
--2.2. Напружено-деформований стан гірських порід навколо гірничих виробок, закономірності управління масивом гірських порід та їх стійкістю фізико-технічними способами
--2.3. Закономірності фізико-хімічних та технологічних процесів вибухового руйнування гірських порід і масивів
--2.4. Процеси тепло- і масоперенесення при веденні підземних робіт і отриманні геотермальної енергії
--2.5. Аеро-, газо-, гідро-, пило-і термодинамічні процеси в гірничих виробках та санітарно-гігієнічні норми складу атмосфери в шахтах, рудниках, кар’єрах та підземних спорудах
--2.6. Акустичні, електричні, радіохвильові, радіаційні, ультразвукові та інші фізичні поля
--2.7. Механічні, гідро- та газодинамічні, адгезійні, когезійні та інші процеси при переміщуванні, обезводненні, дегазації, спіканні, огрудкуванні та складанні гірської маси
-3. Науково-технічні проблеми збагачення корисних копалин
--3.1. Фізико-механічні та фізико-хімічні властивості мінеральної сировини, процеси та апарати руйнування руд для розкриття цінних мінералів з мінімальними витратами енергії та матеріалів
--3.2. Безвідходні технології збагачення корисних копалин, комплексне використання сировини та захист навколишнього середовища
-4. Науково-технічні проблеми маркшейдерії
--4.1. Методи та засоби виконання маркшейдерських зйомок
--4.2. Геометризація родовищ корисних копалин, оцінки головних параметрів родовищ та раціональне планування гірничих робіт
--4.3. Зрушення масиву гірських порід при розробці родовищ корисних копалин
-5. Видобуток корисних копалин відкритим способом
--5.1. Технологія та механізація відкритих гірничих робіт
--5.2. Технологічні процеси розкриття і розробки кар’єрних полів
-6. Шахтне та підземне будівництво
--6.1. Засоби і способи технології буропідривних, комбайнового і геотехнічного способів спорудження, підтримання, ремонту та ліквідації гірничих виробок при будівництві, експлуатації та закритті гірничих підприємств
--6.2. Моделі та методи розрахунку на міцність, стійкість та надійність кріплення підземних виробок, елементів конструкцій будівель та споруд при освоєнні підземного простору міст і споруд спеціального призначення
--6.3. Процеси взаємодії інженерних конструкцій і кріплення з масивом гірських порід та грунтів, обґрунтування способів і технологій керування станом масивів гірських порід і грунтів
--6.4. Вивчення гірничо-геологічних і геотехнічних умов будівництва, властивостей, структури та поведінки гірських порід і грунтів, управління властивостями масивів грунтів і гірських порід
-7.Геологічні умови утворення гірських порід та мінералів у вигляді природних мінерально -сировинних об'єктів
--7.1. Геологічна будова родовищ та рудоносних територій, картування, розроблення класифікацій та геолого-генетичних моделей утворення рудоконтролюючих структур
--7.2. Геолого-історичні реконструкції розвитку рудоносних територій та об'єктів (родовищ, рудопроявів), металогенічний аналіз
--7.3. Розроблення і вдосконалення методів розвідки родовищ чорних, кольорових, рідкісних, радіоактивних, благородних металів та їх сполук, а також неметалевих корисних копалин
-8. Наукові проблеми дослідження геофізики Землі
--8.1. Геофізика твердої Землі й гідросфери, фізико-математичні моделі геофізичних явищ і процесів, прямі й обернені задачі геофізики, інтерпретація геофізичних даних
--8.2. Гравітаційне, теплове, постійне магнітне, електромагнітне поля Землі; термодинаміка надр
--8.3. Радіоактивність Землі, ядерна геофізика
--8.4. Вивчення еволюції структури і речовинного складу Землі, геотектонічні дослідження проблем геодинаміки системи "Земля": динаміки ядра, мантії та літосфери
--8.5. Геофізична апаратура та методи пошуку корисних копалин: геотермічна, магніто-, електро- і гравірозвідка, радіометрія
-9. Наукові проблеми дослідження гідрогеології та інженерної геології
--9.1. Закономірності формування й розподілу природних і експлуатаційних ресурсів підземних вод та оптимізаційне прогнозування кількісного та якісного їх складу
--9.2. Інженерно-геологічні процеси, типи, фактори й механізм їх розвитку, теорія, методологія, методи і методики інженерно-геологічних досліджень
--9.3. Проблеми раціонального використання геологічного середовища та захист територій від несприятливих інженерно-геологічних процесів
-10. Наукові проблеми дослідження хімічного і мінерального складу, структурно-текстурних та геологічних особливостей магматичних, метаморфічних, метасоматичних, осадових гірських порід і руд, петрологія (петрогенезис)
--10.1. Петрологія та етрографія конкретних регіонів, структурних зон, комплексів, формацій тощо (регіональна петрологія), структурно-петрографічне картування та оцінка якості мінеральної сировини
--10.2. Розроблення теорії магматизму, метаморфізму, метасоматозу, епігенезу та рудоутворення на підставі експериментальних і термодинамічних даних (фізико-хімічна петрологія)
--10.3. Розчленування й кореляція кристалічних комплексів докембрію та фанерозою
--10.4. Геолого-економічна оцінка, методичне інформаційне та правове забезпечення геологорозвідувальних робіт, комплексного використання й охорони надр, геоекологія, пов'язаної з діяльністю мінерально сировинного комплексу
-11. Наукові проблеми дослідження теоретичних і методичних питань палеонтології та стратиграфії
--11.1. Розроблення теоретичних і методичних питань палеонтології, монографічне вивчення систематичного складу, морфології, мікроструктури, філогенії різних груп органічного світу пізнього докембрію та фанерозою
--11.2. Теоретичні і методичні питання стратиграфії, біостратиграфічні, літостратиграфічні, екостратиграфічні, циклостратиграфічні, сейсмостратиграфічні, радіоізотопні, палеомагнітні, палеоседиментологічні дослідження
--11.3. Відтворення фізико-географічних умов на поверхні Землі на різних етапах її історико-геологічного розвитку, зв'язок і залежність еволюції палеобіосфери від сукупного впливу ендогенних та екзогенних факторів
-12. Наукові проблеми дослідження форм скупчення вуглеводнів у літосфері Землі
--12.1. Геологія, гідрогеологія нафтових і газових родовищ, геохімія нафти і газу
--12.2. Літологія та літофаціальні умови утворення нафтогазоносних комплексів, формування і розміщення порід-покришок і колекторів
--12.3. Нафтогазопромислова геологія, методи і способи вивчення нафтових, газових і газоконденсатних родовищ за даними буріння свердловин і результатами геофізичних досліджень
-13. Науково-технічні проблеми створення нових енергоресурсозберігаючих, екологічнобезпечних технологій видобутку вуглеводнів з родовищ нафти і газу
--13 2. Енергоресурсозберігаючі, екологічнобезпечні технології збільшення поточних відборів нафти, газу і конденсату з родовищ
--13.1. Розвиток методів проектування розробки родовищ нафти, газу і вугільних пластів
--13.3. Фізичне і математичне моделювання фазових перетворень, процесів руху газу, рідини і газорідинних сумішей у свердловинах та процесів підготовки продукції, видобутої з родовищ нафти і газу, для транспортування
--13.4. Обладнання для експлуатації нафтових, газових і газоконденсатних свердловин, нафто- і газопроводів та промислового підготовляння продукції
--13.5. Методи захисту навколишнього середовища під час видобування нафти і газу з морських родовищ
-14. Науково-технічні проблеми дослідження, проектування новітніх технологій і технічних засобів буріння нафтових і газових свердловин
--14.1. Теорія руйнування гірської породи та оптимізація режимних параметрів буріння нафтових і газових свердловин
--14.2. Розроблення нових технологій розкриття і випробування продуктивних пластів під час буріння та їх освоєння
--14.3. Науково-технічні проблеми будівництва похило-скерованих, горизонтальних (ПС і ГС) та багатовибійних свердловин на суші і на морі
--14.4. Методи і засоби технічної діагностики бурового та нафтогазопромислового обладнання й інструменту
-15. Науково-технічні проблеми виробництва чавуну та розробка сучасних технологій
--15.1. Розробка і вдосконалення технологій виробництва залізорудної сировини, залізорудних обкотишів, агломерату та брикетів, у тому числі з відходів металургійних виробництв
--15.2. Математичне моделювання доменного процесу, методи і алгоритми оперативного управління технологічним режимом доменної плавки
--15.3. Розробка нових енергозберігаючих технологій виплавки чавуну в доменних печах
--15.4. Дослідження фізико-хімічних закономірностей процесів виплавки чавуну в доменних печах та агрегатах рідкофазного відновлення заліза
--15.5. Розробка нових енергоефективних способів отримання заліза високої якості на основі фізико-хімічних досліджень процесів в гетерогенних системах
-16. Науково - технічні проблеми створення новітніх та удосконалення існуючих технологій і устаткування для виплавки, позапічної обробки та розливання сталі
--16.1. Дослідження фізико-хімічних та термодинамічних закономірностей взаємодії газової, шлакової та металевої фаз
--16.2. Дослідження фізико-хімічних процесів у вогнетривкій футерівці сталеплавильних агрегатів при взаємодії металу і шлаку з елементами вогнетривів
--16.3. Створення ресурсозберігаючих технологій виплавки, позапічної обробки та розливання сталі на базі наскрізних моделей процесів й розробки нових реагентів
--16.4. Створення фундаментальної гідродинамічної теорії сталеплавильних процесів на основі положень хвильової гідродинаміки
--16.5. Дослідження та моделювання процесу зневуглецювання металевих розплавів при продуванні киснем та вакуумуванні, в тому числі методами нерівноважної термодинаміки
--16.6. Розробка наукових положень оптимізації технології конвертерної плавки в умовах перемінної якості і витрат шихтових матеріалів
--16.7. Удосконалення технології безперервного лиття трубних сталей та сталей для сортового прокату
-17. Науково-технічні проблеми виробництва металів, сплавів, абразивних, вуглецьграфітових та інших неорганічних матеріалів електротермічним способом.
--17.1. Розробка і дослідження ефективних науково-технічних рішень підвищення якості електросталі широкого сортаменту
--17.2. Вдосконалення технологічних схем виплавки феросплавів, енерго- і матеріалозбереження, підвищення якості сплавів та техніко-економічних показників виробництва
--17.3. Розробка та вдосконалення технологічних схем раціонального використання ресурсів брухту та техногенних відходів для виробництва кольорових металів із забезпеченням мало- та безвідходних процесів
--17.4. Теоретичні основи та технологічні схеми рафінування кольорових металів та сплавів, дослідження механізму легування та модифікування металів і сплавів від шкідливих домішок
--17.5. Вдосконалення технології високотемпературної (1250–2000°С) обробки вуглецевих матеріалів, які використовуються для виготовлення графітових, вуглеграфітових виробів та електродних мас електродів рудовідновних печей
--17.6. Розробка і дослідження технології виробництва алюмінійкремнійових комплексних сплавів з використанням вітчизняної глиноземвміщуючої сировини та техногенних відходів
--17.7. Фізико-хімічні та мінералогічні дослідження марганецьмістячої сировини нових родовищ та розробка технологічних схем їх раціонального використання
--17.8. Обладнання, параметри рудовідновних печей для виплавки технічного кремнію високої чистоти, нетрадиційні засоби його рафінування для одержання сонячного кремнію
-18. Науково-технічні проблеми обробки металів тиском
--18.1. Теорія експерименту в обробці металів тиском, теорія подібності металів та процесів
--18.2. Фізичне, математичне та комп’ютерне моделювання процесів ОМТ
--18.3. Розробка методів пластичної обробки металів, процеси та машини обробки тиском порошкових та подрібнених металевих матеріалів
--18.4. Дефекти металевих виробів, закономірності їх утворення та методи запобігання
Фізико-технічні проблеми матеріалознавства
-1. Металеві матеріали
--1.1. Рудні та гібриднорудні матеріали
--1.2. Металеві матеріали на основі чорних металів
--1.3. Металеві матеріали на основі кольорових металів
--1.4. Інструментальні матеріали та матеріали з високою твердістю
--1.5. Сплави з особливими властивостями (нержавіючі, жаростійкі, жароміцні, холодностійкі, радіаційностійкі, магнітні, діелектричні, акустичні, напівпровідникові, надпровідникові, фрикційні, оптоволоконні)
-2. Неметалеві матеріали
--2.1. Матеріали на основі вуглецю
--2.2. Скло, скловироби, ситали
--2.3. Технічна кераміка
--2.4. Біоматеріали та біосумісні матеріали
--2.5. Полімери, гума та пластмаси
--2.6. Лакофарбові матеріали
--2.7. Клейові матеріали та герметики
--2.8. Текстильні матеріали
-3. Композиційні матеріали
--3.1. Металеві композиційні матеріали
--3.2. Полімерні композиційні матеріали
--3.3. Вуглець-вуглецеві матеріали
--3.4. Керамічні композиційні матеріали
--3.5. Металокерамічні композиційні матеріали
--3.6. Нанокомпозити
-4. Аморфні матеріали
--4.1. Квазіаморфні матеріали
--4.2. Дрібнокристалічні матеріали
-5. Матеріали і вироби з порошків
--5.1. Конструкційні, інструментальні, порошкові матеріали із спеціальними властивостями
--5.2. Способи одержання порошків, подрібнення та спікання порошків, додаткова обробка порошкових матеріалів
-6. Функціональні матеріали
--6.1. Вплив атомно-електронної структури на функціональні властивості
--6.2. Вплив фазового складу та мікроструктури на оптичні, електрофізичні, магнітні, корозійно-електрохімічні та фізико-механічні властивості
-7. Методи інженерії поверхні
--7.1. Механічні: обкочування (роликом, кулькою, диском); ударом (обробка кварцовим піском, шрамом, вибухом)
--7.2. Термомеханічні: напилення (газополуменеве, електродугове, плазмове, детонаційне); плакування (обкочуванням, детонаційне, усадкою); зміцнення (детонаційне, лазерне, електронне)
--7.3. Термічні: гартування, відпуск, відпал (індукційний, полуменевий, плазмовий, лазерний, електронний); наплавлення (дугове, полуменеве, плазмове, лазерне, електронне); оплавлення (лазерне, електронне, електроіскрове)
--7.4. Хіміко-термічні: насичення (порошкове, рідинне, газове, в тліючому розряді, лазерним легуванням тощо)
--7.5. Електрохімічні та хімічні – осадження (електролітичне, хімічне, конверсійне)
--7.6. Фізичні: осадження з газової фази (з пари, напилення, розпилення); імплантація іонів (первинних, вторинних, іонне змішане)
--7.7. Формування захисних та функціональних покриттів на матеріалах. Властивості покриттів
--7.8. Плівкові та тонкоплівкові технології
-8. Процеси дифузії та фазові перетворення
--8.1. Процеси структуроутворення матеріалів під час конденсації, кристалізації, твердіння та аморфізації
--8.2. Дифузійні процеси, деградація та ідентифікація структури поверхневих шарів конструкційних матеріалів у процесі експлуатації виробів і моніторинг їх працездатності
--8.3. Програмно-апаратні методи моделювання структури матеріалів та прогнозування динаміки деградації їх експлуатаційних властивостей
-9. Водневе матеріалознавство
--9.1. Металогідрідні процеси синтезу та обробки матеріалів
--9.2. Функціональні матеріали для водневої енергетики
-10. Комп’ютерне матеріалознавство
--10.1. Моделювання процесів синтезу та обробки матеріалів, їх взаємодії з середовищем
--10.2. Теоретичне прогнозування структури та властивостей нових речовин та матеріалів
--10.3. Розробка методів комп’ютерного моделювання кількісної та якісної оцінки впливу структурних складових сплавів на працездатність деталей машин та інструменту залежно від параметрів зовнішнього впливу
--10.4. Розробка комп’ютерних моделей тестування експлуатаційної надійності конструкційних та інструментальних матеріалів за характеристиками параметрів їх структури
Філософія, історія та політологія
-1. Філософія
--1.1. Історія філософії
---1.1.1. Історія світової філософської думки
---1.1.2. Філософська думка на українських теренах: віхи історії
---1.1.3. Вивчення і публікація пам'яток вітчизняної філософської думки
---1.1.4. Філософія в сучасному світі: проблеми і перспективи
--1.2. Онтологія, гносеологія, феноменологія
---1.2.1.Онтологія як філософське вчення про буття
---1.2.2. Філософське усвідомлення світу, його сутність та проблеми
---1.2.3. Матеріальне та ідеальне
---1.2.4. Матерія: її види і структурні форми
---1.2.5. Рух, простір і час
---1.2.6. Категорії і принципи гносеології
---1.2.7. Історія феноменології
---1.2.8. Завдання і метод феноменології
--1.3. Діалектика і методологія пізнання
---1.3.1. Діалектика розвитку наукового і філософського пізнання
---1.3.2. Аксіологічні аспекти наукового пізнання: ідеали, норми, цінності та регулятиви
---1.3.3. Онтологічні аспекти сучасних наукових пошуків
---1.3.4. Логіка наукового пізнання
---1.3.5. Логіко-гносеологічні та методологічні аспекти наукової діяльності
---1.3.6. Феномен знання
--1.4. Соціальна філософія та філософія історії
---1.4.1. Суспільні процеси і суспільні структури: філософський аналіз
---1.4.2. Соціально-філософський аналіз формування і розвитку громадянського суспільства, правової держави
---1.4.3. Проблеми інформаційного суспільства
---1.4.4. Соціально-філософські аспекти розвитку інформаційних технологій
---1.4.5. Проблеми збереження національної і етнічної самобутності в умовах сучасної глобалізації і інформатизації
---1.4.6. Глобальні проблеми сучасної цивілізації
---1.4.7. Проблема смислу історії
---1.4.8. Філософський аналіз історичного процесу
--1.5. Філософська антропологія і філософія культури
---1.5.1. Розвиток філософської антропології
---1.5.2. Філософія людини в епоху глобалізації
---1.5.3. Свідомість, мова і спілкування
---1.5.4. Антропологічні виміри волі: бажання, мотиви і потреби
---1.5.5. Людська тілесність як філософська проблема
---1.5.6. Людське буття як антропологічна проблема
---1.5.7. Антропологічний зміст культури
---1.5.8. Філософські проблеми культури
--1.6. Логіка
---1.6.1.Логіка висловлювань
---1.6.2.Логіка предикатів
---1.6.3. Силогістика
---1.6.4. Логічні парадокси
---1.6.5. Властивості логічних систем
---1.6.6. Модальна логіка висловлювань
---1.6.7. Модальна логіка предикатів
---1.6.8. Застосування модальної логіки
--1.7. Етика
---1.7.1. Основні типи етичних вчень
---1.7.2. Мораль як соціальний феномен
---1.7.3. Мораль і спільності
---1.7.4. Проблеми етноетики
---1.7.5. Моральні норми і цінності
---1.7.6. Співвідношення аксіології і деонтології в сучасній етиці
---1.7.7. Категорії етики
---1.7.8. Проблема сенсу життя в етиці
---1.7.9. Моральна свідомість і самосвідомість
---1.7.10. Моральні проблеми людської діяльності
---1.7.11. Етика спілкування
---1.7.12. Етика і політика
--1.8. Естетика
---1.8.1. Поняття естетичного
---1.8.2. Мистецтво як предмет естетичного аналізу
---1.8.3. Естетика і проблема смаку
---1.8.4. Категорії естетики
---1.8.5. Мистецтво і пізнання
---1.8.6. Види та еволюція мистецтв
---1.8.7. Сучасні теорії мистецтва
--1.9.Філософія науки
---1.9.1.Філософські аспекти осмислення науки як соціокультурного феномена
---1.9.2.Філософський аналіз історії науки і техніки
---1.9.3. Взаємодія природничо-наукового та соціогуманітарного пізнання
---1.9.4.Сучасні стратегії гуманітарного знання
---1.9.5. Філософія техніки
---1.9.6. Методологічні проблеми технічних наук
--1.10. Філософія освіти
---1.10.1. Освіта як соціокультурний феномен
---1.10.2.Становлення філософії освіти
---1.10.3. Формування та розвиток сучасних освітніх парадигм
---1.10.4. Філософсько-методологічні проблеми розвитку сучасної освіти
---1.10.5. Філософська освіта: історія, сучасність, перспективи
--1.11. Релігієзнавство
---1.11.1. Методологічні проблеми релігієзнавства
---1.11.10. Феноменологія релігії
---1.11.11. Психологія релігії
---1.11.12. Соціологія релігії
---1.11.13. Релігія і церква в Україні
---1.11.2. Релігія як соціальний феномен
---1.11.3. Світові релігії
---1.11.4. Релігія в сучасному світі
---1.11.5. Нетрадиційні релігії
---1.11.6. Феномен вільнодумства
---1.11.7. Мораль і релігія
---1.11.8. Свобода совісті
---1.11.9. Філософія релігії
-2. Історія
--2.1. Історія України
---2.1.1. Стародавня історія України
---2.1.10. УРСР та західноукраїнські землі між двома світовими війнами
---2.1.11. Україна періоду Другої світової війни
---2.1.12. УРСР у складі СРСР в 40 - 80-х рр. XX ст
---2.1.13. Незалежна Україна (90-ті рр. XX ст. - початок XXI ст.)
---2.1.14. Історія культури українського народу
---2.1.15. Інтелектуальна історія України
---2.1.16. Історія повсякденності України
---2.1.17. Історія української еміграції. Українці в світі
---2.1.18. Етнічні меншини у складі української політичної нації
---2.1.19. Релігія і церква в історії України
---2.1.2. Україна середньовічна: Київська держава і Галицько-Волинське князівство
---2.1.20. Історичне краєзнавство в Україні
---2.1.21. Історична регіоналістика в Україні
---2.1.22. Міжнародні зв'язки України
---2.1.23. Джерела з історії України. Історіографія історії України
---2.1.3. Українські землі у складі Великого князівства Литовського
---2.1.4. Влада Речі Посполитої та боротьба українців за збереження та розвиток національної ідентичності
---2.1.5. Запорізька Січ та Гетьманська держава
---2.1.6. Українські козаки в державотворчій традиції та історичній пам'яті народу
---2.1.7. Українські землі у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій
---2.1.8. Національно-визвольний рух. Українські визвольні змагання 1914 - 1921 рр. Українська Народна Республіка. Українська держава. Західно-Українська Народна Республіка
---2.1.9. УРСР: протистояння націонал-комунізму та більшовицькому централізму
--2.2. Всесвітня історія
---2.2.1. Історія первісного суспільства
---2.2.10. Економічні форми суспільного життя, їх місце в історичному розвитку та взаємодія з іншими формами суспільного життя
---2.2.11. Історія повсякденності
---2.2.12. Політико-правові процеси та розвиток політико-правових вчень
---2.2.13. Інтелектуальна історія
---2.2.14. Релігія та релігійні уявлення людства
---2.2.15. Історія світової культури, науки та освіти
---2.2.16. Етнодемографічні, етнопсихологічні, екологічні процеси та чинники в історії людства
---2.2.17. Міжетнічні, міжнаціональні, міжнародні відносини та зовнішня політика, етнокультурні зв'язки
---2.2.18. Історія дипломатії
---2.2.19. Особистості, їх місце в суспільному житті
---2.2.2. Історія Стародавнього світу
---2.2.3. Історія середніх віків
---2.2.4. Історія раннього нового часу
---2.2.5. Нова історія
---2.2.6. Новітня історія
---2.2.7. Джерельна база всесвітньої історії. Історіографія всесвітньої історії
---2.2.8. Історія становлення, розвитку та занепаду цивілізацій. Політичні, соціальні, ідеологічні форми суспільного життя, їх різновиди та тенденції розвитку
---2.2.9. Перебіг політичної історії
--2.3. Археологія
---2.3.1. Археологія первісного суспільства
---2.3.10. Давня історія суспільства
---2.3.11. Історія культури
---2.3.12. Палеодемографія
---2.3.13. Проблеми етногенезу давніх суспільств
---2.3.14. Палеоантропологія, палеозоологія, палеоботаніка
---2.3.2. Скіфо-сарматська археологія
---2.3.3. Антична археологія
---2.3.4. Археологія давніх слов'ян
---2.3.5. Археологія Стародавньої Русі
---2.3.6. Середньовічна археологія
---2.3.7. Методи точних і природничих наук в археології
---2.3.8. Теорія та методологія пізнання та інтерпретації артефактів
---2.3.9. Джерелознавство археології
--2.4. Етнологія
---2.4. 1. Історія етнологічної науки
---2.4.10. Етнопсихологія, національний характер, ментальність
---2.4.11. Духовна культура етносів у розвитку
---2.4.12. Методика та методи етнологічних досліджень
---2.4.13. Етнографічні дослідження традиційної культури
---2.4.14. Етномузикологія
---2.4.15. Сучасні етнічні процеси
---2.4.16. Теорія українського етносу
---2.4.17. Український етнос та його субетнічні групи. Звичаї, обряди, традиції
---2.4.18. Ареальні дослідження в етнології
---2.4.2. Теоретичні проблеми етносу, розв'язання яких спрямоване на дослідження етногенезу, еволюції
---2.4.3. Питання національної та етнічної ідентифікації
---2.4.4. Знакова система в культурі
---2.4.5. Теорії народного мистецтва
---2.4.6. Процеси етнокультурної взаємодії. Процеси етнокультурної адаптації
---2.4.7. Матеріальна культура етносів
---2.4.8. Світоглядні уявлення народів світу
---2.4.9. Етнодемографічні процеси і проблеми
--2.5. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
---2.5.1. Структура історичної науки: історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни
---2.5.10. Проблемна історіографія. Дослідження проблеми в історії історичної науки за тематичним, хронологічним принципом
---2.5.11. Комплекс спеціальних історичних дисциплін, історія розвитку, методи та техніки дослідження
---2.5.12. Закономірності появи, поширення, розвитку різних типів джерел й інформаційних ресурсів та їх роль у розвитку історичних знань
---2.5.13. Методи дослідження інформаційних можливостей джерел різних типів і видів
---2.5.14. Джерелознавчий аналіз та синтез в історичних дослідженнях
---2.5.15. Функціональні особливості джерел різних типів і видів та їх дослідження методами спеціальних історичних дисциплін
---2.5.16. Проблеми розвитку, інтеграції та диференціації комплексу спеціальних історичних дисциплін та їх вплив на розвиток історичної науки
---2.5.17. Теорія і методика пошуку, опрацювання та видання історичних джерел
---2.5.18. Археографія в Україні та за її межами
---2.5.19. Архівознавство: історія розвитку та теоретико-методологічні засади
---2.5.2. Основні поняття та категорії історіографічного пізнання
---2.5.20. Інноваційні технології в історіографічних та джерелознавчих дослідженнях
---2.5.21. Веб-ресурси і комплекс спеціальних історичних дисциплін
---2.5.3. Методи історіографічного дослідження, їх класифікація
---2.5.4. Методика історіографічного дослідження
---2.5.5. Періодизація історії історичної науки, наукові інституції та заклади, історія історичної освіти
---2.5.6. Наукові напрями і школи
---2.5.7. Культурно-інтелектуальна історія
---2.5.8. Персоналійна історія (біоісторіографія)
---2.5.9. Історична біографістика. Інтелектуальна біографія
--2.6. Теорія історичної науки
---2.6.1. Історіософія історії, її об’єкт, предмет, структура та функції
---2.6.2. Основні проблеми історіософії історії України та всесвітньої історії
---2.6.3. Поняття і категорії історичного процесу та процесу історичного пізнання
---2.6.4. Особливості історичного пізнання в різні епохи
---2.6.5. Сучасні теоретичні концепції історичного процесу
---2.6.6. Практика дослідження і вивчення історичного процесу
---2.6.7. Методологія історії: поняття, принципи, підходи, методи
--2.7. Історія науки
---2.7.1. Історія розвитку окремих наук, галузей наукових знань, наукових проблем
---2.7.10. Еволюція методів наукових досліджень
---2.7.11. Історична біографістика вчених та організаторів науки
---2.7.2. Розвиток науково-технічного потенціалу країни
---2.7.3. Закономірності та механізм розвитку науки, чинники, що впливають на цей процес
---2.7.4. Еволюція соціального розвитку науки
---2.7.5. Періодизація історії науки
---2.7.6. Історія популяризації науки
---2.7.7. Формування і розвиток наукових шкіл
---2.7.8. Розвиток форм організації науки (академій, інститутів, лабораторій, наукових зібрань, наукових товариств)
---2.7.9. Історія наукових відкриттів
--2.8. Антропологія
---2.8.1. Історія антропологічних досліджень
---2.8.2. Теоретичні та методичні основи антропології
---2.8.3. Джерела і методи дослідження
---2.8.4. Антропологічний склад давнього населення України за доби неоліту, енеоліту - бронзи, скіфо-сарматської, античної, I тис. н. е., Київської Русі та середньовіччя
---2.8.5. Етногенетичні процеси в Україні та їх взаємодія з археологічними та історичними джерелами
---2.8.6. Палеодемографія населення України
---2.8.7. Палеопатологія та палеоекологія
--2.9. Українознавство
---2.9.1. Вивчення методологічних та світоглядних засад українознавства і українознавчих досліджень
---2.9.2. Методи вивчення ролі українського народу у загальносвітовому контексті. Вивчення етапів розвитку українського етносу, нації, становлення і розвитку держави, культури українців як мікросистеми
---2.9.3. Розкриття особливостей формування ментальності, типу людини у їх історичному аспекті
---2.9.4. Дослідження історичних уроків та історичної місії українців; закономірностей розвитку суспільства у взаєминах та взаємозв'язках
-3. Політологія
--3.1. Теорія та історія політичної науки
---3.1.1.Політологічне знання в системі гуманітарних знань
---3.1.10. Особливості ставлення і розвитку політичної думки в Україні: історія і сучасність
---3.1.11. Особливості і різновидності в сучасній вітчизняної політології
---3.1.12. Галузі науки, в яких відбувається присудження наукового ступеня політичної науки
---3.1.2. Предмет, структура, функції політології
---3.1.3. Основні парадигми політології
---3.1.4. Аналіз методологічних основ політичної науки
---3.1.5. Раціональне та ірраціональне у політичній науці та практиці
---3.1.6. Оцінка політики та її функцій у витоків політичної думки
---3.1.7. Становлення і розвиток політологічної науки нового часу
---3.1.8. Раціоналістичні та традиційні концепції політики
---3.1.9. Сучасні політичні теорії
--3.2 Політичні інститути та процеси
---3.2.1. Сутність політичних інститутів, їх різновиди й класифікації. Місце й роль політичних інститутів в політичній системі суспільства
---3.2.10. Проблеми громадської участі у політичних процесах
---3.2.11. Конфлікт і злагода у політичному процесі
---3.2.12. Особливості аналізу й прогнозування перебігу політичних процесів
---3.2.2. Способи утворення політичних інститутів, механізми визначення кола їхніх повноважень
---3.2.3. Механізми стримування, контролю та легітимного позбавлення повноважень політичних інститутів
---3.2.4. Проблеми міжінституційної взаємодії. Взаємозалежність типів політичних інститутів та форм державного правління, політичних режимів та форм державного устрою
---3.2.5. Взаємовплив політичних інститутів та суспільної модернізації. Головні тенденції розвитку політичних інститутів
---3.2.6. Поняття політичної системи, її складових. Порівняльна характеристика політичних систем країн світу
---3.2.7. Політичний процес як суспільно-політична взаємодія, боротьба за владу, застосування влади та вплив на владу
---3.2.8. Процес державного урядування; керування, управління та регулювання; множина форм, субординація
---3.2.9. Процеси ухвалення і здійснення суспільних рішень
--3.3. Політична культура та ідеологія
---3.3.1. Теоретичні дослідження природи, характеру, функцій, окремих елементів політичної культури та ідеології в контексті загальнолюдських ціннісних орієнтацій і специфічних проявів національних особливостей
---3.3.2. Аналіз статичних і динамічних характеристик політичної культури та ідеології в умовах колективного та індивідуального людського буття
---3.3.3. З'ясування основних законів, закономірностей, принципів, функціональних характеристик розвитку політичної культури
---3.3.4. Співставлення та з'ясування характеру основних ідеологічних систем сучасності
---3.3.5. Співвідношення політичних ідеологій з політичними реаліями, правлячими режимами та політичними системами різних країн
---3.3.6. Виявлення ментально-психологічних засад національного розвитку, дослідження загальнокультурних і культурно-специфічних основ політичного життя
---3.3.7. Аналіз трансформаційних процес

в культурно-політичного та ідеологічного розвитку на міжнародному та внутрішньополітичному рівнях існування держави


--3.4. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
---3.4.1. Міжнародні відносини і світова політика: сутність, зміст, види, функції, основні тенденції розвитку
---3.4.10. Європейський Союз: інститути, цінності, традиції
---3.4.11. Україна в Європейських інтеграційних структурах
---3.4.12. ОБСЄ, Рада Європи. Перспективи членства в Європейському Союзі
---3.4.13. Глобалізація - основний напрямок розвитку людства
---3.4.14. Антиглобалізм
---3.4.15. Глобальні проблеми сучасності
---3.4.16. Лідери сучасної міжнародної спільноти
---3.4.17. Регіональні конфлікти в сучасному світі
---3.4.18. Україна як регіональна держава
---3.4.19. Українсько-російські відносини на сучасному етапі
---3.4.2. Дослідження міжнародних відносин: основні школи та напрямки
---3.4.20. Безпека України
---3.4.21. Еволюція політики США та Заходу щодо України
---3.4.22. Стан і перспективи української зовнішньої політики
---3.4.3. Проблема війни та миру в теорії міжнародних відносин
---3.4.4. Геополітика як форма інтерпретації міжнародних відносин
---3.4.5. Геополітична динаміка посткомуністичного світу та суперечності геополітичного визначення України
---3.4.6. Україна в міжнародних концепціях та стратегіях XX століття
---3.4.7. Національні інтереси як фундамент міжнародних відносин
---3.4.8. Проблема визначення національних інтересів України
---3.4.9. Феномен регіональної інтеграції у сучасному світі
--3.5. Етнополітологія та етнодержавознавство
---3.5.1. Виявлення специфіки етнополітичного мислення, взаємовідносин етносів, націй і етнонаціональних груп між собою та з державою
---3.5.2. З'ясування особливостей цивілізаційних процесів і гуманітарних принципів етнонаціонального розвитку
---3.5.3. Вивчення історії світової та вітчизняної етнополітичної думки різних епох, співвідношення її з суспільно-політичною практикою сьогодення
---3.5.4. Дослідження етнополітичної історії України
---3.5.5. З'ясування основних засад функціонування етнонаціональних спільнот у суспільно-політичній сфері, вивчення етнонаціональної структури українського суспільства
---3.5.6. Дослідження концептуальних підходів щодо з'ясування основних складових національної ідеї, її ролі в розвитку людської цивілізації і окремих націй
---3.5.7. Аналіз становлення розвитку, історичних та духовних джерел формування української національної ідеї
---3.5.8. Виявлення основних напрямів втілення етнонаціональної політики, проблем збереження етнополітичної стабільності, розв'язання етнонаціональних конфліктів, забезпечення національної безпеки держави
Каталог: images -> doc
doc -> Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту
doc -> Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
doc -> Програмами rita, Фондом «Освіта для демократії»
doc -> М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015
doc -> Програма стажування складається з таких елементів: 360 mirror; план розвитку лідерства; коучинг; щорічний саміт
doc -> “Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)”
doc -> Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів" напрям підготовки: 090103 "Лісове І садово-паркове господарство" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство»
Контроль знань та умінь з дисципліни проводиться у формі виконання лабораторних робіт, завдань для самостійної роботи, курсового...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКнига для читання про природу. 009 С ільське І лісове господарство
Воронина Л. У пошуках Огопого: нотатки навколосвітньої мандрівниці/ Л. Воронина. – 2010
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconІ. Теоретичний тур
Чому сільське господарство України має зональний характер спеціалізації? Відповідь обґрунтуйте конкретними прикладами
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичних матеріалів
Комплекс навчально-методичних матеріалів для слухачів Малого філософського факультету
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка