«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1Сторінка12/16
Дата конвертації19.01.2018
Розмір3,38 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Conclusions. Consequently, the professional activity of a nurse is an organized multifaceted process aimed at a person with his (or her) physical and psychosocial problems. Her activity is governed by international declarations on human rights, the Constitution and legislation of Ukraine, which outlines the importance of moral values, principles and norms of professional ethics. The aim of professional activities of the medical nurse is the recreation and maintenance of the person`s health, her ( his) basic vital needs and preservation of health. An integral part of the professional activity of the nurse is the ethical component which is realized by the deep sense of high professional and moral responsibility for the quality of the nursing process and the result of its activity. It is directed to compliance with the requirements of the Ethical Code of the nurse, the principles of medical, nursing ethics and deontology.

The analysis gives reason to characterize the professional ethics of the future nurse as a set of interrelated cognitive, communicative components presence of which enable to interact efficiently with professional and social environment based on important ethical professional knowledge and skills, professionally important qualities aimed at effective organization of the medical preventive process and the solution of professional tasks. The content of professional ethics of future nurses includes the following ethical and professional features as professional duty, responsibility, dignity, conscience, honor, respect, compassion, empathy, tolerance.The reseach made it possible to identify a number of positive trends in the USA`s medical institutions: the lack of conservatism; variability, resulting in flexibility and openness of the organization, content and process of training and meets the needs and abilities of students; individualized training; competitiveness of the specialty; respect for the language and culture of the patient, counseling dialogue between the teacher and the student, etc. So, knowledge of English, understanding its semantics in US health care, confidence, good interpersonal skills are essential for the nurse. The basic idea of practicing teachers in medical institutions is that the training and the care are both the art and science. The effective forms and methods of forming ethical and cultural competence of future healthcare workers we devote the next publication.
Література

 1. Аниськина H. H. Формирование профессиональной направленности студентов средних медицинских учебных заведений: дисс… канд. пед. наук: 13.00.08 / Аниськина Наталья Николаевна.– Брянск, 1999. – 221с.

 2. Дьюї Джон. Моральні принципи в освіті / Джон Дьюї ; пер. з англ. М.Олійник. – Л.: Літопис, 2001. – 32 с.

 3. Енциклопедія освіти / за ред. В. Г. Кремінь ; Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 4. Етичний кодекс професійної етики Міжнародної Ради медсестер // Медичний вісник. – 2007. – 7 трав.

 5. Лісовий М. І. Формування професійного мовлення майбутніх медичних працівників у вищих медичних навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. І. Лісовий. Вінницький держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 20 с.

 6. Поплавська С. Д. Формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності: дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Поплавська Світлана Дмитрівна. – Житомир, 2009. – 226 с.

 7. Уваркіна О. Стан і тенденції розвитку психолого-педагогічної підготовки в системі вищої медичної освіти України / О. Уваркіна // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2005. – № 1. – С. 100-103.

 8. Шигонська Н.В. Формування моральних цінностей та норм професійної етики у майбутніх медичних працівників / Н.В. Шигонська // Зб. статей «Проблеми сучасної педагогічної освіти». Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта: РВВ КГУ. – 2013. – Вип.41. – Ч.4. – С.320-327.

 9. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посібник / О.В. Яшенкова. – К. : Академія, 2010. – 312 с.

 10. Аmerican Nurses Assotiation [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards

 11. Madeleine leininger’s culture care: diversity and universality theory [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nursing.jbpub.com/sitzman/ch15pdf.pdf

 12. The Purnell Model for Cultural Competence [Електронний ресурс] Режим доступу: http://etna.middlesex.wikispaces. net/file/view/The+Purnell+Model+for+Cultural+Competence%5B1%5D.pdf

 13. CGFNS International [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.cgfns.org/sections/about/mission.shtml

 14. University of Dandee. Medical School Nursing [Електронний ресурс]. – Режим доступу://http://www.dundee.ac.uk/undergraduate/?q=nurse+ curriculum

 15. University of Edinburgh Nursing [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://www.ed.ac.uk/studying/undergraduateО.М. Рудь

Сумський державний педагогічний

університет імені А.С. Макаренка,

м.Суми
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДОКУМЕНТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ
У сучасних умовах розвитку українського суспільства важливим завданням документозабезпечувальної діяльності як складової управління освітньою установою є не тільки створення документації та забезпечення її руху, а й інформаційна підтримка управлінських рішень на підставі досконалої організації їх документаційного забезпечення.

Документна інформація дає можливість керівнику навчального закладу правильно орієнтуватися в середовищі, яке постійно змінюється, оцінювати й аналізувати його, планувати найдоцільніші управлінські дії, організовувати і контролювати їх виконання, що сприяє оптимальному досягненню цілей організації та її розвитку.

Сучасні дослідження вчених у сфері документування та організації роботи з документами спрямовані на перегляд технологій традиційного діловодства і перехід до створення високоефективних систем керування всім комплексом документаційно-інформаційних ресурсів. Історії діловодства в Україні, окремим аспектам, пов’язаним з витоками та передумовами формування сучасної вітчизняної культури діловодства, присвячені публікації О.М.Загорецької, С.Г.Кулешова, Н.С.Костинської.

Основні правила складання й оформлення організаційно-розпорядчої документації відповідно до чинних державних стандартів та інших нормативних документів висвітлено у працях А.С.Головач, А.Н.Діденка, А.П.Коваль, О.В.Лози, С.В.Шевчук та інших.

Вагомий внесок у розроблення проблем теорії й технологій організації роботи з документацією здійснили сучасні українські вчені І.Є.Антоненко, Н.І.Гончарова, Н.М.Кушнаренко, Ю.І.Палеха, В.Т.Савицький. Проблеми комп’ютеризації діловодства, електронного документування та електронного документообігу детально розглянуто в роботах Г.Г.Асеєва, Т.В.Кузнєцової, М.В.Ларіна, В.Е.Лунячек, А.Л.Маньковського.

Аналіз чинної нормативно-правової бази документаційного забезпечення управління в Україні та наукової літератури з проблеми документування та організації роботи з документами дозволив ученим [1; 2; 8] окреслити ряд проблем нормативно-правового регулювання документаційного забезпечення управління на сучасному етапі: • відсутність концепції або цільової програми нормативно-правового регулювання документаційного забезпечення управління;

 • нормативно-правове невизнання в Україні документаційного забезпечення управління як наукового поняття, сфери діяльності;

 • усталене сприйняття документостворення та організації роботи з документами як діловодства у його традиційному розумінні без урахування особливостей, пов’язаних із впровадженням в управління новітніх інформаційних технологій;

 • відсутність основного акумулюючого, стрижневого законодавчого акту з регулювання сфери документаційного забезпечення управління;

 • застарілість окремих підзаконних нормативно-правових актів із питань документування та організації роботи з документами;

 • необхідність адаптації вітчизняних нормативно-правових актів до міжнародних і європейських норм [1; 2; 8].

З метою виявлення актуальних проблем документозабезпечувальної діяльності та рівня відповідності практичної організації документаційного забезпечення управління в загальноосвітніх закладах сучасним вимогам магістрантом спеціальності «Управління навчальним закладом» Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ю. Ревою (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Рудь О.М.) було проведено дослідження за трьома напрямами.

Перший напрям – визначення основних напрямів оптимізації процесів документостворення та організації роботи з документами шляхом анкетування керівників загальноосвітніх закладів та їх заступників. Була розроблена анкета з питаннями відкритого та закритого типу. В анонімному анкетування взяли участь 30 директорів та 20 заступників директорів з навчально-виховної роботи, які проходили курсову перепідготовку на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Вибірка респондентів була проведена з урахуванням репрезентативності щодо стажу, посад опитуваних та типу навчального закладу, в якому вони працюють.

Аналіз результатів анкетування дозволив виявити такі головні проблеми в організації документаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом:


 • великі витрати часу на роботу з документами (62% респондентів витрачають на це більше половини робочого часу, 9% – більше двох третин);

 • недостатній рівень знання нормативних актів, що регламентують документозабезпечувальну діяльність (ніхто з респондентів не визначив власний рівень знання нормативної бази як високий, 23% вважають його достатнім, 58% – середнім, 19% – низьким; переважна більшість опитаних (64%) під час роботи зі службовою документацією керуються лише галузевими інструкціями, в яких сформульовані тільки загальні вимоги до організації роботи з документами, та зразками з періодичних видань);

 • обмежене використання можливостей електронного документостворення та документообігу (87% респондентів використовують персональний комп’ютер для створення та зберігання документів (42% з них – частково), разом з тим використання комп’ютерного документообігу не відзначив ніхто з опитаних);

 • відсутність узагальнених рекомендацій щодо документаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом (необхідність розробки таких рекомендацій відзначили 64% опитаних, 33% респондентів відзначили проблему видання підручників та посібників з шкільного діловодства, 3% опитаних вважають, що ситуацію може покращити проведення тематичних семінарів).

Другий напрям передбачав дослідження стану організації роботи з документами в освітніх закладах за допомогою методу супровідних анкет. Дослідження проводилося в загальноосвітніх закладах Глухівського району Сумської області. До певних видів документів, що мали надійти з відділу освіти до навчальних закладів, були додані анкети з проханням фіксувати всі дії, що стосуватимуться подальшого руху даних документів. Аналіз записів в супровідних анкетах дозволив зробити висновок про невиконання окремих обов’язкових вимог до роботи з документами, зокрема, щодо їх реєстрації, наявності відповідних резолюцій та формування опрацьованих документів у справи.

Третій напрям дослідження – аналіз документації навчальних закладів з метою визначення рівня культури діловодства та відповідності сучасній нормативній базі. Методом статистичного аналізу була оброблена вихідна та внутрішня документація (організаційно-розпорядча, довідково-інформаційна, документація щодо особового складу) чотирьох загальноосвітніх закладів Глухівського району Сумської області.

Характерними порушеннями нормативних вимог та вимог щодо культури діловодства є:

а) невідповідність нормативним вимогам щодо наявності, правильного розміщення та оформлення необхідних реквізитів;

б) порушення вимог до тексту документів (послідовність викладу, стислість тощо), уніфікації стандартних документів;

в) наявність помилок у документах (незначна кількість орфографічних, пунктуаційних та граматичних; значно більша – лексичних, пов’язаних з впливом російської мови, зокрема, використання вживаних у російській мові стійких словосполучень замість їх українських відповідників).

Отримані результати показали недостатній рівень розвитку культури документування у керівників навчальних закладів, сформованості навиків складання службових документів та роботи з документацією, що вимагає спеціальної лінгвістичної підготовки майбутніх менеджерів освіти до складання й оформлення організаційно-розпорядчої документації, документаційного забезпечення управління.

Культура документування менеджера освіти як інтегральне поняття відображає комплекс взаємопов’язаних заходів, методів і засобів щодо роботи з документами, який забезпечує реалізацію процесів створення і подальшого функціонування сучасних документно-інформаційних технологій, а також раціональну організацію керівництва даними процесами з метою підвищення ефективності менеджменту. Основними напрямами підвищення культури документозабезпечувальної діяльності керівників навчальних закладів є: • забезпечення процесу уніфікації та стандартизації службових документів;

 • підвищення рівня культури організації роботи з документами;

 • забезпечення інформаційно-технологічної культури документаційного забезпечення управління;

 • покращення культури письмового ділового мовлення та спеціальна лінгвістична підготовка.

Програмою навчальної дисципліни «Культура фахової мови» для магістрантів спеціальності «Менеджмент» (спеціалізація «Управління навчальним закладом») передбачено вивчення розділу «Культура ділової мови», що містить такі теми: «Документ як засіб писемної професійної комунікації», «Історія вітчизняного діловодства», «Текст як реквізит документа», «Мовні особливості офіційно-ділового тексту», «Професійна документація», «Мовленнєвий етикет як елемент етики професійного спілкування».

У лекційному курсі майбутні керівники навчальних закладів знайомляться із поняттям «документ», «діловодство», «документаційне забезпечення управління», «керування документацією» тощо.

Наголошуємо, що слово документ походить від латинського documentum, що означає взірець, посвідчення, доказ [9, с. 386]. Це основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини [10, с. 5].

Розглядаючи види документів, звертаємося до таблиці 1 «Класифікація документів». При цьому зазначаємо, що найважливішою кваліфікаційною ознакою документа є його зміст, зокрема відношення зафіксованої в ньому інформації до предмета чи напрямку діяльності.


Таблиця 1

Класифікація документів

Ознаки класифікації

Групи документів

За найменуванням

Заява, лист, телеграма, довідка, інструкція, службова записка, протокол та ін..

За походженням

Службові (створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють) й особисті (створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності).

За місцем виникнення

Внутрішні (мають чинність лише всередині тієї організації чи установи, підприємства, де їх складено), зовнішні (є результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціями).

За призначенням

Особові офіційні документи, кадрові, довідково-інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, організаційні, розпорядчі

За напрямом

Вхідні, вихідні

За формою

Стандартні (типові) (мають однакову форму й заповнюються в певній послідовності й за обов’язковими правилами) й індивідуальні (нестандартні) (створюються в кожному конкретному випадку для розв’язання окремих ситуацій).

За терміном виконання

Звичайні безстрокові (виконуються в порядку загальної черги), термінові (установлено строк виконання), дуже термінові (мають позначення «дуже терміново»).

За ступенем гласності

Для загального користування, службового користування, таємні, цілком таємні.

За стадіями створення

Оригінали (основний вид документа, перший і єдиний його примірник), копії (точне відтворення оригіналу), відпуск (повна копія відправленого із установи документа, яка залишається у відправника), дублікат (другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою оригіналу).

За складністю

Прості (відображають одне питання), складні (відображають декілька питань).

За терміном зберігання

Тимчасового (до 10 років), тривалого (понад 10 років), постійного зберігання.

За технікою відтворення

Рукописні, відтворені механічним способом.

За носієм інформації

На папері, диску фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці, дискеті.

Використання на лекційних заняттях різноманітних таблиць, схем, рисунків, що виділяють і розкривають головні теоретичні положення навчального предмету, в наочній формі відображають абстрактні поняття культури ділової мови, їх взаємозв’язки, сприяють кращому засвоєнню магістрантами навчального матеріалу.

Оскільки традиційні підходи до діловодної діяльності не завжди враховують вимоги сучасного менеджменту освіти щодо тієї ролі, яку документна інформація відіграє в досягненні цілей управління, сучасні дослідники виділяють три концептуальні напрямки, що визначають характер документування управлінської діяльності та організації роботи з документами: традиційне діловодство, документаційне забезпечення управління та керування документацією [1; 4; 7]. Під час аналізу цих напрямків пропонуємо майбутнім менеджерам освіти заповнити таблицю 2«Концептуальні напрямки документування управлінської діяльності».

Таблиця 2

Концептуальні напрямки документування управлінської діяльності


Напрямок

Визначення

Характерні риси

Діловодство

галузь діяльності, що забезпечує документування та організацію роботи з документами
Документаційне забезпечення управління

забезпечення процесу управління (прийняття рішення) документованою інформацією (включаючи аналітичні компоненти), що передбачає зв’язок управлінських функцій з документами, які їх обслуговують
Керування документацією

сукупність елементів, що охоплює повний життєвий цикл документів і дозволяє за рахунок систематичного та ефективного використання документованої інформації сприяти досягненню цілей організації та ії розвитку.
Документаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом має впроваджуватися з урахуванням історичних традицій вітчизняного діловодства, за умови неухильного дотримання нормативно-правових вимог до документозабезпечувальної діяльності та на основі сучасних інноваційних технологій роботи з документацією.

Сучасне документаційне забезпечення управління – це результат багатовікового історичного процесу. З найдавніших часів до нас дійшли різні види документів, створені із використанням найрізноманітніших способів, методів і засобів. Комплексне, системне наукове дослідження історичного досвіду документостворення та організації роботи з документами в Україні має здійснюватися у тісному взаємозв’язку з історією державності країни, базуватися на достовірній, науково обґрунтованій історії документозабезпечувальної діяльності у всій багатогранності її вияву.

Під час вивчення теми «Історія вітчизняного діловодства» магістранти розглядають основні історичні періоди становлення та розвитку діловодства в Україні, визначають систему документів, характерну для кожного історичного періоду, і правил роботи з ними.

Саме такий підхід дозволяє магістрантам визначити своєрідність, інформативну цінність, місце серед інших кожного окремого із загальної сукупності видів документів, проаналізувати систему діловодства в цілому.

Формуванню культури документування майбутніх менеджерів освіти сприяє детальний розгляд окремих теоретичних положень, застосовування їх у практичній діяльності, виконання різних професійно спрямованих вправ. Магістрантам пропонуємо визначити вид документа за походженням, за місцем виникнення, за спрямуванням, за найменуванням, назвати його реквізити, виправити помилки та відредагувати офіційно-діловий текст, продовжити речення, скласти професійний документ тощо.

Особлива увага магістрантів звертається на мовні особливості офіційно-ділового тексту, зокрема: особливості вживання синонімів, антонімів в текстах української ділової мови; міжмовні омоніми і проблема двозначного тлумачення контексту; виробничо-професійна, адміністративно-ділова лексика тощо. Магістрати пояснюють відмінність у значенні слів (криза – криз, мотив – мотивація, корисливий – корисний, будова – будівля – будинок, положення – становище – стан), користуючись словниками, тлумачать значення термінів, складають з ними речення. Доречними є завдання на свідомий вибір слова або словоформи відповідно до поставленої мети спілкування, синтаксичної сполучуваності слів у реченні та композиційного оформлення тексту як вищої комунікативної одиниці; засвоєння граматичного матеріалу мови ділових паперів тощо.Таким чином, підвищення рівня культури документування, набуття майбутніми менеджерами освіти професійних умінь і навичок для документаційного забезпечення управління та керування документацією можливе лише за умови систематичного навчання.
Література

 1. Антоненко І.Є. Методика розроблення та впровадження документаційних систем у керуванні документацією: міжнародний досвід. / Антоненко І.Є. // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – С. 137–139.

 2. Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту: характерні ознаки і перспективи. / Гончарова Н.І. // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т.12. – С. 130-131.

 3. Загорецька О.М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст.: Дис. … канд. іст. наук. / Загорецька О.М. – К.: Держкомархів України, УНДІАСД, 2005. – 198 с.

 4. Загорецька О.М. Теорія діловодства як галузь наукових знань. / Загорецька О.М. // Студії з архівної справи та документознавства. – 2002. – Т. 8. – С. 139–140.

 5. Кулешов С.Г. Документознавство: історія, теоретичні основи.: Монографія./ Кулешов С.Г. – К.: Держкомархів України. УНДІАСД, 2000. – 418 с.

 6. Палеха Ю.І. Культура діловодства в сучасних установах України: становлення, технології, організація, керування.: Дис. … канд. іст. наук./ Палеха Ю.І. // К.: Держкомархів України, УНДІАСД, 2005. – 196 с.

 7. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.: Дис. … канд. наук з держ. упр. / Савицький В.Т. // Львів: ЛРІДУ, 2006. – 198 с.

 8. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення управління як сфера нормативно-правового регулювання./ Савицький В.Т. // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту управління. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. - №10. – С. 173.

 9. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.

 10. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – 2-е вид., доп. і випр.. – К. : Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 1998. – 507 с.


Н.П. Пономаренко

Сумський державний педагогічний

університет ім. А.С. Макаренка

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1 iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1 iconАктуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства : збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, 12–14....
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1 iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1 iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1 iconСборник тезисов научных работ
Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної...
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1 iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1 iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1 iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1 iconМатеріал и міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини»
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Випуск 1 icon«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Богдановська Н. В., заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка