Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференціяСторінка4/11
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

КОНЦЕПТ POWER/ВЛАДА В НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Дослідження концептів є одним із найперспективніших напрямків сучасної лінгвістики, оскільки саме концептосфера структуровано втілює менталітет народу, який потім відображається у мові. Наразі цей напрямок є актуальним і у перекладознавчих та зіставних студіях. Розглядаючи предмет перекладу у концептосфері мови оригіналу, перекладач верифікує концепт та пропускає його крізь призму розуміння даного концепту у мові перекладу.

Аналіз особливостей функціонування концептів POWER / ВЛАДА у відповідних лінгвокультурах дає можливість встановити ряд спільних і відмінних ознак. Так як досліджуваний концепт входить до списку базових інституціональних концептів, на яких будується будь-яке суспільство, то спільними є фундаментальні характеристики поняття, як то «сила», «контроль», «управління», «урядові особи», «вплив»; його також пов’язують із «багатством» та «грішми». Обидва концепти виражають понятійний спектр трьох головних значень: 1) влада в широкому значенні; 2) політична влада; 3) конкретні представники політичної влади. Як POWER, так і ВЛАДА ототожнюються із чимось могутнім; щось, що «встановлює, вирішує», має перевагу над іншими. Це стосується як міжособистісних відносин, так і тих, що виникають між громадянином і державою.

Щодо відмінностей, то найперше слід зауважити різницю в етимологічному підґрунті: український концепт ВЛАДА пов’язується з володінням, англійський POWER через своє латинське походження тяжіє до трактування «beable» / «бути здатним». Саме цей складник «ability» і зумовлює когнітивну основу розвитку смислових інваріантів, пов’язаних з англомовним концептом. Когнітивними ознаками концепту ВЛАДА для української лінгвокультури є наступні поняття: 1) матеріальний достаток; 2) відповідальність / її відсутність; 3) моральність; 4) справедливість; 5) вплив; 6) добро / зло; 7) суд; 8) президент. Когнітивнимиознакамиангломовногоконцепту POWER є: 1) strength; 2) president; 3) democracy;4) religion; 5) family; 6) law; 7) manipulation; 8) responsibility; 9) status.

Відмінні риси простежуються в межах концептуальної зони «влада як система», де на перший план виходить політична картина країни. Якщо для англомовних носіїв у цьому контексті POWER – це «закон», «надійність», «підпорядкування», то українцям першим на думкуспадає ВЛАДА як «корупція», «вибори», «недовіра». У свідомості носіїв української мови превалює уявлення про владу як систему державних органів, осіб, представників цієї системи, або вплив системи. ВЛАДА асоціюється в першу чергу з грошима та корупцією. Це свідчить про наявність певного лінгво-ментального стереотипу в свідомості представників української лінгвокультури, який, як правило, репрезентує найбільш частотні асоціації.
Анастасія Шерстобітова (Львів)

МЕТОД КОМПОНЕНТНОГО АНАЛІЗУ

Методкомпонентного аналізу є одним з найпоширеніших у лінгвістиці. Призначенняі сутність методу компонентного аналізу полягає в тому , що в сукупності досліджуваних мовних одиниць виділяються ті ознаки, за допомогою яких одні одиниці різняться між собою, інші, навпаки, об'єднуються в групи або сукупності. Тобто,компонентний аналіз — система прийомів лінгвістичного вивчення значень слів, суть якої полягає в розщепленні значення слова на складові компоненти, які називають семами, семантичними множниками і, зрідка, маркерами.

За цими ознаками (компонентами) лексичні одиниці різняться між собою або об’єднуються. Виділення в лексичній одиниці складових елементів здійснюється шляхом зіставлення її з іншими одиницями, які мають з нею семантичну спільність. Ознаки, за допомогою яких значимі одиниці відрізняються одна від одної, називаються диференційними, а ознаки, що сприяють об'єднанню одиниць, - інтегральними. Одна і та самий ознака може бути диференціальною та інтегральною в залежності від того, які одиниці зіставляються між собою.

Зокрема, всі терміни спорідненості описують за допомогою трьох компонентів: стать (Ч — чоловіча, Ж —жіноча), характер спорідненості (П — пряма, Н —непряма), покоління.

Висновок:. Елементи компонентного аналізу використовують у методиці викладання мов. У вивченні синонімів часто виникає необхідність виділити в них семантичні нюанси, якими вони різняться. Найкраще це зробити в термінах компонентного аналізу. Для того, щоб розкрити семантичну неадекватність іншомовного слова та його корелята в рідній мові, найефективнішим також буде виявлення розбіжних сем.

Список використаних джерел:


 1. Березін Ф.М. Історія лінгвістичних вчень. М, 1975.

 2. Березін, Ф.М. і Головін, Б.М. Загальне мовознавство. М., 1979.

 3. Лайонз, Джон. Введення в теоретичну лінгвістику. М., 1987.


Секція 6: Перекладацькі трансформації, техніки та прийоми перекладу
Ольга Віровець (Львів)

Контрастивний аналіз термінів метеорології в англійській та українській мові

Цікавими та досить складними є дослідження, які пов`язані з походженням слів у двох різних мовах. Адже кожне слово приховує в собі таємний зміст, який потрібно розгадувати та підбирати нові методи їхнього вивчення. Розглянемо приклади деяких термінів з цієї галузі науки та зможемо порівняти, які в них спільні та відмінні риси. Перший термін Advection–переміщення повітряних потоків від лат advectiō перевезення, в українській мові. Адвекція, що означає позначення також походить від латинської мови. Наступний термінCyclone циклон, введений британським метеоролог Генрі Піддінгтоном в 1848 році, можливо, грецького kyklôn обертаючись. В українській мові циклон, походження теж таке саме або ж це просто запозичення з англійської. Mist походить з давньої англійської також є варіант що це з лат.Mistūra. В українській роса - краплі води, що осідають на поверхні грунту, рослин та інших предметів, коли з ними стикається охолоджений приземний шар повітря. Поки сонце зійде, роса очі виїсть (Номис, 1864, № 5679); Ліс ще дрімає в передранішній тиші… Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою[1:881]Fog походить від анг. fogge, fog. скандинавське; порівнюють з норвезькимfogglonggraß ondampground. Туман - скупчення найдрібніших крапель води або кристалів льоду в нижніх шарах атмосфери, яке робить повітря непрозорим; тим самим нечіткими видаються також обриси речей, що породжує символіку неясності, невиразності й, у свою чергу, стану суму, туги, печалі, пор. у Панаса Мирного: «Негода й туди [в хату] залазить, то важким туманом налягає, от, як надворі, то німим сумом по хаті снує»; туман залежно від його щільності, густоти і від настрою людини має такі епітети: безпросві́тний, блаже́нний, важки́й, в’язки́й, каламу́тний, легки́й, мрі́йний, невира́зний, п’янки́й, солодкий [2:608]. Rime походить з анг.rim, давньо англійськоїhrīm, або старо норвезької hrīm. Іній- тонкий шар кристалів льоду, що утворюється осіданням водяної пари з повітря на охолоджені предмети; паморозь, наморозь. З чорної дірки [вікна] виходила сиза пара, осідаючи на віконниці інеєм. [3:29] Rainbow походить від давньо англійськоїreinbowe,regnboga; cognatewithOldNorseregnbogi.Весе́лка дугоподібна різнобарвна смуга, яка з’являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу, води; райдуга. Небесні води густо злетіли на ниви в тінях сизої хмари, але сонце зараз десь близько засвітило веселку, і дощ перестав. [4:339]

Підводячи підсумки можна помітити зв`язок термінів обох мов з латинським походженням. Походження слів в українській мові запозичено з англійської у багатьох випадках.

Список використаних джерел:


 1. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 7. — С. 881.

 2. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 608-609.

 3. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 4. — С. 29.

 4. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 1. — С. 339.


Тетяна Мішеніна (м. Кривий Ріг)

ВИВЧЕННЯ ІНТЕРФЕРЕМНИХ ОДИНИЦЬ У ЗМІСТІ КУРСУ

«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Вироблення культури мовлення майбутнього фахівця значною мірою окреслює подальше зростання у процесі діяльності. У змісті підготовки студентів вітчизняних педагогічних вишів мовленнєва підготовка становить змістовий компонент фахової компетентності майбутніх спеціалістів, спрямовуючи їхню увагу на вироблення мовленнєвих умінь і навичок, реалізацію основних комунікативно-стилістичних ознак мовлення.

На окрему увагу заслуговує у змісті курсу вивчення явища інтерференції(від лат. inter – між, взаємно іferens (ferentis) – мимовільне перенесення, накладання ознак однієї мови на іншу в практиці двомовної людини [1 : 70]), яке слід пов’язувати з негативним аспектом мовної взаємодії, оскільки наслідком цього процесу є відхилення від норми. «Конкретним мовним виявом інтерференції є інтерферема[2 : 11]» – лінгвоодиниця, утворена шляхом буквального перекладу з урахуванням фонетико-вимовних норм мови, що зазнає впливу. Не мотивовані номінативно, інтерфереми не стають фактом мови, оскільки функціонують як паралельні, але не синонімічні до наявних засоби словесного вираження.

Аналіз фахового мовлення майбутніх учителів засвідчує, що рівень їхньої мовної грамотності не відповідає ідеальній моделі мовної поведінки в науковій й освітній галузях як професійного комунікатора, оскільки в матеріалах констатовано мовні девіації інтерферентного характеру. Прикладом можуть бути такі зафіксовані такі типові мовні девіації, зумовлені явищем інтерференції: учбовий заклад* (навчальний); вуз* (ВНЗ, виш); виховні міроприємства* (заходи); розповсюдження інформації* (поширення інформації); музикальний твір* (музичний твір); об’єми навчального матеріалу* (обсяги навчального матеріалу); дане питання* таке питання); ведучий учений* (провідний науковець / дослідник); ціль навчання* (мета навчання); багаточисельні досліди* (численні досліди);числений масштаб* (числовий масштаб); науково-дослідна робота* (науково-дослідницька); представляє інтерес* (становить інтерес); освітня область* (галузь) тощо.

З огляду на визначальну роль освіти у формуванні соціокультурних цінностей, нагальною видається потреба укладання рекомендацій із розв’язання проблем мовних девіацій у змісті фахової підготовки майбутніх педагогів, подання належної теоретичної інтерпретації природи помилки, інтегрованого осмислення аналізованого явища, а також узагальнення досвіду його вивчення.

Список використаних джерел:


 1. Ахундзянов Э.М. Двуязычие и лексико-семантическая интерференция / Э.М. Ахудзянов. – Казань, 1972. – 234 с.

 2. Кривошеєва О.С. Питання культури української мови у періодичних виданнях української діаспори США і Канади: автореф. на здобуття наук. ступеня дис. канд. філол. наук : 10.02.01 / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1996. – 18 с.


Ірина Тарновська (Львів)

ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЮ ТВОРІВ МАРІЇ МАТІОС

Визначальною характеристикою стилю творів Марії Матіос є використання порівнянь, зокрема індивідуально-авторських, властивих її внутрішній природі. Ці порівняння є особливо перспективними, бо в художніх творах відображено внутрішню індивідуальну модель світу автора, яка детермінує окреме висловлювання крізь текст як ціле. З когнітивного погляду порівняння є і засобом пізнання навколишнього світу, і синтезованим результатом цього пізнання [1:20].Оригінальність індивідуально-авторських порівнянь Марії Матіос. Порівняння у художніх творах письменниці оригінальні, незвичні, не схожі на інші. Наприклад, «Руки літали над ліжком у відчаї, як ворони» [2:12], «Звивиста, як гадина, і зелена, мов кобиличка, ріка» [2:40], «Не лишилося на світі нічого, окрім полохливого, як пташка, Матрончиного серця в Михайловій жмені» [2:41].

Напрямки метафоризації в індивідуально-авторських порівняннях Марії Матіос. У своїй творчості Марія Матіос використовує різні напрямки метафоризації: речоморфний, зооморфний, антропоморфний, флороморфний, природоморфний, об’єктоморфний [4:96]. Вони несуть певне психологічне навантаження, допомагають зрозуміти фізичний і психічний стан героя, його емоційний стан, уявити зовнішній вигляд, фізичні дії людини [3:14]. Наприклад, «Даруся зів’яла, геть зовсім безсила, змаліла, як дитинка» [2:3], Васюта побивається, що її «георгіни скрутилися, як равлики», незважаючи на те, що господиня їх добре пильнувала [2:1].

Використання художніх засобів у творах Марії Матіос. В індивідуально-авторських порівняннях письменниця вдало використовує діалектизми (ненза, вуйки-ведмеді), оксиморони (веселий, як цвинтар опівночі), синоніми (заплакати-заридати), принцип градації: «Не могти заплакати-заридати, викричатися, засміятися, а бути живою мумією і мати в голові велику, як від кулі, рану і не могти про неї говорити, а лиш думати, думати» [2:26].

Список використаних джерел:

 1. Голоюх Л. В. Порівняння як структурно-стилістичний компонент художнього тексту : (на матеріалі сучасної історичної прози) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. В. Голоюх. — К., 1996. — 225с.

 2. Матіос М. Солодка Даруся. — Львів: ЛА «Піраміда», 2005. —176с.

 3. Прокопчук Л. В. Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. В. Прокопчук. — К., 2000. — 18с.

 4. Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови / І. Г. Чередниченко. — К. : Рад. шк., 1962. — 495с.


Секція 7: Проблеми сучасної лексикографії та термінографії
Друпова Каріна (Львів)

Використання анатомічних термінів в технічній літературі

Кожна мова світу має набір певних терміносистем, що належать до різних галузей. Саме тому розвиток мови суттєво впливає на розвиток кожної із її терміносистем. На сьогодні, в сучасній англійській та українській мовах спостерігається тенденція активного утворення та розвитку технічної терміносистеми.

Ознакою, на основі якої відбувається перетворення початкових значень, може бути схожість функції, зовнішня схожість, поєднані функціональна й зовнішня схожість та інші. Найпоширенішою є метафора, що ґрунтується на схожості функції, оскільки принцип функції, дії є основною категорією техніки. Часто вживаною є також метафора за зовнішньою схожістю порівнюваних об’єктів, функціональною й зовнішньою схожістю [1].

Об’єктом даного дослідження є анатомічні терміни в технічній літературі. Предмет дослідження – “Thunder Tiger Car Engines Instructions”[2] та “Tripod Operating Instructions”[3].Підчас дослідження було виявлено наступні анатомічні терміни:

Rubber Foot [3]

Foot - The lower extremity of the vertebrate leg that is in direct contact with the ground in standing or walking [4].

Foot - Something suggestive of a foot in position or function [4].

Rubber Foot [3] – резинова ніжка підставки (термін утворений на підставі схожості зовнішнього вигляду та функцій предмета з органом тіла людини);

Pull the handle straight away from the starter housing so that it prevents

the cord from being damaged by rubbing against the starting wheel

cover or car body.[2]

Body - The entire material or physical structure of an organism, especially of a human or animal [4].

Body - The largest or principal part of an organ; corpus [4].

Car body [2] – кузов автомобіля (термін утворений на підставі схожості функцій предмета та органу тіла людини);

Carburetor body [2]

Body - The entire material or physical structure of an organism, especially of a human or animal [4].

Body - The largest or principal part of an organ; corpus [4].

Carburetorbody [2] – корпус карбюратора (термін утворений на підставі схожості функцій предмета та органу тіла людини);

This can be caused by either an excessively lean needle setting or a lack of airstream across the cylinder and head.

Head - The uppermost or forwardmost part of the body of a vertebrate, containing the brain and the eyes, ears, nose, mouth, and jaws [4].

Head - the top or front part of something [5].

Head [2] – головка (термін утворений на підставі схожості зовнішнього вигляду та функцій предмета з органом тіла людини);

Be sure to put the glow plug washer between the cylinder head and glow plug to eliminate gas leakage.

Head - the top or front part of something [5].

Head [2] – головка (термін утворений на підставі схожості зовнішнього вигляду та функцій предмета з органом тіла людини);

Thecylinderhead [2] – кришка циліндра (термін утворений на підставі схожості зовнішнього вигляду предмета з органом тіла людини).

Список використанихджерел:

 1. http://www.thundertiger.com

 2. http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-39436527843437/tripodinstructions.pdf

 3. Кримець О. Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української технічної термінології / Оксана Кримець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2010. – № 675. – С. 23–27.

 4. http://www.thefreedictionary.com/

 5. http://www.macmillandictionary.com/


Андріана Казибрід (Львів)

ЕЛЕКТРОННА ЛЕКСИКОГРАФІЯ

З розвитком комп’ютерних технологій, програмного забезпечення у лексикографії з’явилася нова галузь – електронна лексикографія.За визначенням проф. Перебийніс В.І [1],комп'ютерналексикографія – це галузь лексикографії, яка використовує комп’ютери в лексикографічній практиці. За короткий час вона пройшла шлях дуже інтенсивного розвитку – від спроб використання комп’ютера для автоматизації трудомістких лексикографічних процесів до повністю комп’ютерного укладання різноманітних словників.

Комп’ютерним словником у комп’ютерній лексикографії проф. Є. Карпіловська називає «словник, процедури укладання якого здійснює комп’ютер» [2]. Є багато різнихкласифіікацій компютерних словників,але в основному проф. В. Перебийніс зазначає, що комп'ютерні словники повністю відповідають класифікації словників, прийнятій у традиційній лексикографії. [1:188-192]. Види комп’ютерних словників :

-комп’ютеризовані паперові словники;

-електронні словники.

Найбільш популярними є електронні словники, адже вони є багатофункціональними. В свою чергу електронні словники поділяються на

- тлумачні словники;

-спеціальні словники;

-термінологічні;

-словники територіальних варіантів української мови двомовні словники;

Ще одним підвидом електронних словнків є:

-словники укладені на основі коп’ютерної бази даних;

- автоматичні.

Звичайно, що автоматичні словники є найбільш зручними для людей. Найкращим прикладом цього є те, що автоматичні словники, призначені дляінформаційно-пошукових систем,які можливо розширяти,а також вони здатні розпізнавати мову,якою написаний текст.Всі ці речі значно полегшують пошук потрібної інфорації для людини.

Робота над поповненням й удосконаленням електронних словників ведеться весь час. І є надія,що укладання електронних версій словників та видання на їх основі паперових,стане більш популярним, ніж базування на конкретному типі вже виданих паперових версій словників.

Список використаних джерел:


 1. Перебийніс В.І., Сорокін В.М. Традиційна та комп’ютерна лексикографія: Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. 218 с.

 2. Карпіловська Є. А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 188 с.


Оксана Таран (Львів)

ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІОЛЕКТІВ

Лексикографічний опис одиниць соціальних діалектів в україністиці має не таку давню традицію, як скажімо, германістика, яка ще в ХVІІІ–ХІХ ст. мала чималий доробок опрацьованих сленгізмів, колоквіалізмів, вульгаризмів з етимологічними довідками, описом функціональних особливостей тощо (див., наприклад: F. Grose, 1785; J. Badcock, 1823; J.C. Hotten, 1870). Українська соціолексикографія представлена розробками К. Широцького, А. Пашківського, О. Горбача, Й. Дзендзелівського, словниками сучасних соціолектів О. Поповченка, С. Пиркало, Л. Ставицької, Т. Кондратюк, Г. Аркушина, П. Грабового. Поряд із ними з’являються різного ґатунку словнички-мінімуми (у тому числі електронні) які, як правило, оперативно зібрані й видані друком, а отже, наведений у них матеріал, зокрема приклади, має претендувати на новизну, а це важливо для здійснення порівняльного аналізу семантичного обсягу сленгових одиниць із метою виявлення їхньої динаміки в мові.

Здійснений аналіз лексикографічних праць засвідчив взаємодію в живомовній стихії територіальних, соціальних діалектів і літературної мови, зокрема розмовного її шару, — це зумовлює низку проблемних питань, що постають перед лексикографами:

1. Принцип відбору до словників українського сленгу / жаргону соціолектних одиниць: а) одиниці всіх соціолектів з відповідним маркуванням, б) одиниці якогось одного соціолекту, в) лексикон найбільш уживаних соціолектних одиниць, які не обмежені певним соціальним середовищем — по суті, це словник загального сленгу.

2. Принцип соціолінгвістичного маркування одиниць загального сленгу з огляду на інтержаргонний характер багатьох із них. Це такою ж мірою стосується і словників певних соціальних груп.

3. Проблема розмежування розмовної та сленгової лексики: має значення чинник часових меж.

4. Проблема розмежування одиниць територіальних і соціальних діалектів.

5. Зв’язок сленгової лексики з діалектною зумовлює ще одну проблему лексикографічного опрацювання соціолектів: розмежування сленгової омонімії та багатозначності, на що хибують практично всі проаналізовані словники.

6. Проблема сленгового статусу евфемізмів.

7. Проблема орфографічного оформлення сленгових одиниць: усі словники засвідчують різне їх написання, що відбиває, очевидно, різну вимову. Ця проблема чи не вперше була поставлена російським соціолінгвістом Л. Скворцовим (1974).

Отже, виявлені проблеми лексикографічного опису соціолектних одиниць потребують детального аналізу співвідношення територіальних і соціальних діалектів, соціальних діалектів і літературної мови, загального сленгу й просторіччя, суржику.

НАПРЯМ ІІ. ПРАВО

Секція 1: Історія розвитку міжнародного права та його вплив на становлення сучасного світу


Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> 74 В. М. Щербаківський як дослідник народного розпису
6789 -> О. В. Лісовська георгій семенович тереверко: мрія злетіти в небо
6789 -> 09 Ісаченко В. П
6789 -> Гончарук в. А
6789 -> Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва
6789 -> Вікторія Валюк стан проблеми використання історичного матеріалу як засобу формування мотивації вивчення хімії в середній школі постановка проблеми
6789 -> Педагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)
6789 -> Науковий часопис східноподільського лінгвокраєзнавчого центру


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція iconДержавна служба україни з надзвичайних ситуацій
«Особистість в екстремальних умовах», VІ всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція iconСциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ

Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Вимірності фазового простору на прикладі математичної моделі хімічного реактора 30
Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція iconКвачан В. О., Рожко Є. Ю. студентки 2 курсу, напрям підготовки: «Облік І аудит»
Хіv всеукраїнська науково-практична конференція студентів “Проблеми І перспективи розвитку банківської системи України: погляд у...
Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція iconУкраїни в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи
Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція
У виданні вміщено програму Міжнародної науково-практичної конференції «іv міждисциплінарні гуманітарні читання»
Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»

Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція iconІі міжнародна науково-практична конференція суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті
Внз, науковці науково-дослідних установ, докторанти, аспіранти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка