Академії мистецтв україни


Кількість наукових праць – 33Сторінка10/15
Дата конвертації18.04.2017
Розмір3 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

1. Кількість наукових праць – 33, в т.ч.:

а) за темою «Формування художньої культури України: історія, соціологія, естетика, семіотика – проблеми, перспективи» – 4, в т.ч. монографія:

1. Юдкін І.М. Формування визначників української культури.

У т.ч. статті:2. Берегова О.М. Академічне мистецтво в системі сучасної музичної комунікації // Музична україністика: сучасний вимір. – Вип. 2. – К.–Івано-Франківськ, 2008. – С. 77–83.

3. Берегова О.М. Сучасні теорії дискурсу і рефлексії в розробці теорії музичної комунікації // Музикознавство України: Збірник наукових праць Академії мистецтв України. – К., 2008.

4. Берегова О.М. Музична творчість у вимірах художньої комунікації // Музикознавство України: Збірник наукових праць Академії мистецтв України. – К., 2008.

б) за темою «Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури» – 5, в т.ч. монографія:

1. Безгін О.І. Проблеми мистецької освіти: типологічні критерії та науково-методична розробка.

У т.ч. статті:2. Волков С.М. Українська та світова система мистецької освіти: проблема сумісності в пострадянські часи // Естетика і практика мистецької освіти: Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – К., 2008. – Вип. 74. – С. 79–89.

3. Кононов І.Ф. Идеи конфуцианства в глобальном контексте // Конфуцианство: философия, этика, политика: Сб. научн. раб. / Под ред. С.Я. Харченко. – Луганск: Альма-матер, 2008. – С. 33–34.

4. Прибєга Л.В. Методичні засади підготовки архітекторів-реставраторів в контексті світового досвіду // Вісник УНК ICOMOS. – К., 2008. – Т. ІІ. – С. 15–18.

5. Прибєга Л.В. Методологічні засади містобудівної реставрації. – Праці центру пам’яткознавства. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 19–25.
в) за темою «Культура України: історико-культурологічні виміри» – 10, в т.ч. монографія:

1. Шейко В.М., Романенко Г.О. Еволюція мистецько-літературних об’єднань України: історико-культурологічний вимір.

У т.ч. статті:2. Бурковська Л.В. Іларіон Свінцицький – видатний вчений, музеєзнавець, дослідник сакрального мистецтва // Могилянські читання 2007: Збірник наукових праць Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – К., 2008. – С. 228–235.

3. Бурковська Л.В. Особливості іконографічної традиції зображень св. Миколи Мірлікійського в дрібній пластиці Київської Русі // Народна творчість та етнографія: Науковий часопис. – К., 2008. – № 3. – С. 31–40.

4. Бурковська Л.В. Житійні сюжети св. Миколи Мірлікійського давньоруського запису і їх відображення в українському ікономалярстві // Матеріали XV Міжнародної наукової конференції «Волинська ікона: дослідження та реставрація». – Луцьк, 2008. – С. 31–39.

5. Бурковська Л.В. Софіївська Оранта та образ св. Миколи Заступника // Народознавчі зошити: Науковий часопис Інституту народознавства НАНУ. – Львів, 2008. – Ч. 3. – С. 17–25.

6. Бурковська Л.В. Принципи побудови середників житійних ікон св. Миколи Мірлікійського // Мистецтвознавчі записки: Збірник наукових праць Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 149–158.

7. Волков С.М. Особистості директорів КДВМУ ім. Р. Глієра в дзеркалі історії професійної мистецької світи України // Мистецтвознавство України: Збірник наукових праць Академії мистецтв України. – К., 2008.

8. Оляніна С.В. Етнокультура народу в композиції іконостасів українських православних храмів // Технічна естетика і дизайн: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: Віпол, 2008. – Вип. 5. – С. 250–253.

9. Оляніна С.В. Композиція іконостасів України доби класицизму: виникнення нового конструктивно-пластичного образу // Полтава: ПІЕП, 2008.

10. Берегова О.М. Історія спілки композиторів України в особистостях її керівників // Вісник НАМУ ім. П.І. Чайковського. – К., 2008. – Вип. 76.

г) за темою «Самоорганізація та динаміка культури та їх особливості в Україні» – 4, в т.ч. монографія:

1. Богуцький Ю.П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи.

У т.ч. статті:2. Богуцький Ю.П. Актуальні проблеми гуманістичної орієнтації в культурі // Культура України: Збірник наукових праць. – Харків: Харківська державна академія культури, 2008. – Вип. 22. – С. 14–27.

3. Іваненкова С.І. Золоті сторінки української культури. – К., 2008.

4. Вітер Д.В. Онтологія культури в контексті постмодерністської безсуб’єктності // Збірник наукових праць ДАКККіМ. – К., 2008.

ґ) за темою «Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження» – 4, в т.ч. монографія:

1. Оніщенко О.І. Художня творчість: проект некласичної естетики.

У т.ч. статті:2. Оніщенко О.І. Понятійний апарат некласичної естетики: до проблеми універсалій // Актуальні філософські і культурологічні проблеми сучасності. – К.: КНЛУ, 2008. – С. 115–121.

3. Оніщенко О.І. Потенціал паралельного аналізу і його реалізація в дискурсі некласичної естетики // Гуманітарні студії. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – Вид. 4. – С. 162–169.

4. Оніщенко О.І. Моделювання як методологічний чинник некласичної естетики // Історія, філософія, релігієзнавство. – Житомир: Антросвіт, 2008. – № 3. – С. 22–28.

д) за темою «Українська національна культура як цілісність: регулювання її регіональних відмінностей» – 6, в т.ч. статті:

1. Кононов І.Ф. Внутрідержавна інтеграція України: актуальні завдання для наукових пошуків і практичних кроків: Рец. на кн.: Сторонянська І., Шульц С. Міжрегіональна інтеграція в Україні. – Львів: Арал, 2007. – 292 с. // Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 235–239.

2. Кононов І.Ф. Донбас і Галичина: проблема управління міжрегіональними стосунками // Сучасні соціальні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». – Донецьк, 2008. – Вип. 4 (94): Соціологія управління. – С. 218–227.

3. Кононов І.Ф. Донбас і Галичина в регіональній системі України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 3. – С. 73–98.

4. Алієва Л.О. Роль соціології у формуванні громадянського суспільства в Україні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. XIX. – С. 83–88.

5. Алієва Л.О. З історії становлення і розвитку соціології літератури в Україні: XIX – перша половина XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К.: Міленіум, 2008. – № 2. – С. 95–102.

6. Алієва Л.О. Методологічні проблеми дослідження нової соціально-художньої реальності в Україні (соціокультурологічний підхід) // Культура і сучасність: Альманах. – К.: Міленіум, 2008. – № 1. – С. 137–140.

2. Кількість наукових семінарів, конференцій, у яких узяв участь інститут – 13, в т.ч.:

 • Міжнародна науково-теоретична конференція (м. Харків, Харківська державна академія культури, 3–4 квітня 2008 р.).

 • XVIII Міжнародний круглий стіл «Історія релігії в Україні» (м. Львів, Львівське відділення Інституту археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України імені Г. Сковороди, Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, 12–15 травня 2008 р.).

 • Міжнародна наукова конференція «Традиція і культура. Вічні цінності в сучасній культурі» (м. Київ, Асоціація «Новий Афон», філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, Інститут педагогічної освіти і освіти для дорослих АПН України, 6–7 червня 2008 р.).

 • Міжнародна наукова конференція «Українознавство XXI ст.: нові вимоги, проблеми та методологія розвитку» (м. Київ, Міністерство освіти і науки України, Науково-дослідний інститут українознавства, Міжнародна асоціація «Україна і світове українство», 21–22 жовтня 2008 р.).

 • XV Міжнародна наукова конференція «Волинська ікона: дослідження та реставрація» (м. Луцьк, Волинський краєзнавчий музей, Музей волинської ікони, 25–26 вересня 2008 р.).

 • Міжнародна конференція «Композитор на зламі тисячоліть між серйозною і легкою музикою» (до 70-річчя Мирослава Скорика) (м. Львів, 12–13 вересня 2008 р.).

 • Науково-теоретична конференція «Історія в особистостях» (м. Київ, 30 вересня – 1 жовтня 2008 р.).

 • Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю В. Топіліна (м. Київ, 10–11 грудня 2008 р.).

 • Наукова конференція «Музичний твір: дослідження, інтерпретація, реалізація», присвячена 100-річчю музикознавця З. Лісси (м. Львів, 23 грудня 2008 р.).

 • XIII Могилянські читання «Церква і музеї. Втрати XX століття» (м. Київ, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 3–4 грудня 2008 р.).

 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології, дизайн, архітектура, археологія» (м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 24–27 квітня 2008 р.).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 90-річчю від дня заснування Національної академії наук України «Україна: від самобутності – до соборності» (м. Київ, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 22–23 травня 2008 р.).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура України: цілісність і регіональні різноманітності та глобальний контекст розвитку» (м. Київ, Інститут культурології АМУ та ДАКККіМ, 19 листопада 2008 р.).


3. Кількість видань наукових праць: монографій – 3, в т. ч.:

 • Формування визначників української культури (Юдкін І.М.).

 • Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи (Богуцький Ю.П.).

 • Еволюція мистецько-літературних об’єднань України: історико-культурологічний вимір (Шейко В.М., Романенко Г.О.).

Збірників наукових праць – 1:

 • Культурологія. Мистецтвознавство / Відп. ред. В.М. Шейко. – Вип. 22.


4. Кількість монографічних досліджень, підготовлених до друку, – 2, в т.ч.:

1. Художня творчість: проект некласичної естетики (Оніщенко О.І.)

2. Збірник правових документів з охорони культурної спадщини (Упорядники: Прибєга Л., Богуцький Ю., Яковлєв М., Яковина М., Міщенко О., Оляніна С.).
5. Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями, опонування та рецензування дисертацій, дипломних робіт, відгуки, експертні оцінки, рецензії мистецьких проектів:

1. Наукове керівництво магістерськими дослідженнями «Новітні тенденції західної соціології культури» та «Гендерні дослідження в соціології» (Алієва Л.О.).

2. Наукове керівництво дисертаційним дослідженням Д.О. Пламеницької на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури зі спеціальності 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури (Прибєга Л.Д.).

3. Опонування дисертації Потапчик І.В. «Природно-ландшафтні фактори архітектурно-просторової еволюції історичних міст Волині» зі спеціальності 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури (Прибєга Л.В.).

4. Опонування дисертаційного дослідження Герасимчук В.А. «Специфіка тексту філологічного роману ХХ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.08 – естетика (Оніщенко О.І.).

5. Наукове керівництво кандидатською дисертацією Загарової Н.В. «Урбаністичні мотиви в італійському кінематографі другої половини ХХ ст.» зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (Оніщенко О.І.).

6. Наукове керівництво докторською дисертацією «Художнє мислення в контексті естетичної теорії» зі спеціальності 09.00.08 – естетика (Оніщенко О.І.).

7. Наукове керівництво докторською дисертацією «Естетико-художні засади реформаторів західноєвропейського театру» зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (Оніщенко О.І.).

8. Наукове керівництво кандидатською дисертацією Бондар Є.В. «Глобалізація: цивілізаційні і формаційні виміри» зі спеціальності 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія (Лобас В.Х.).

9. Наукове керівництво кандидатською дисертацією Молотцова Б.І. «Об’єктивність ідеальної соціально-економічної реальності» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (Кононов І.Ф.).

10. Наукове керівництво кандидатською дисертацією Лебедя Л.І. «Соціальний простір бідності в старопромисловому регіоні (на прикладі Донбасу)» за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (Кононов І.Ф.).

11. Опонування кандидатського дисертаційного дослідження Єрмакової Т.Г. «Функції освіти в умовах її регіоналізації: зміст та рівень виконання» за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (Кононов І.Ф.).


РОБОТА ПРЕЗИДІЇ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АМУ
У 2008 році проведено вісім засідань Президії Академії мистецтв України, на яких розглянуто 79 питань. Прийнято 54 постанови Президії.

У звітному періоді Президією АМУ розглядались питання наукової, організаційної, суспільної, фінансово-економічної діяльності, кадрової роботи.

Серед них найважливіші такі:


 • заходи на виконання Рішення ХІІ сесії Загальних зборів;

 • план роботи АМУ, тематичні плани фундаментальних досліджень підвідомчих установ та зміни до них;

 • стан розвитку сучасного мистецтва у сфері театру, кіно, образотворчого мистецтва, архітектури, мистецтвознавства, культурології, декоративно-прикладного мистецтва;

 • стан підготовки наукових видань;

 • заходи з нагоди професійних свят: днів науки, театру, кіно, музики, художника та ін.;

 • проведення науково-практичної конференції «Українська музична культура: проблеми наукового осмислення» (на базі НМАУ ім. П.І. Чайковського);

 • заходи в рамках відзначення 100-річчя від дня народження М.О. Приймаченко та 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя;

 • заходи з проведення Року пам’яті жертв Голодомору;

 • участь у Всеукраїнському фестивалі науки 14–17 травня 2008 року;

 • підсумки проведення науково-творчої акції «Мистецтво молодих – 2008»;

 • результати атестації наукових працівників АМУ;

 • удосконалення структури Президії Академії, Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології;

 • клопотання про відзначення діячів культури і мистецтва державними та галузевими нагородами, а також відзначення їх медалями та почесними дипломами АМУ.

Затверджувались нові умови оплати праці працівників Президії та підвідомчих установ Академії відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. № 74, від 25.10.2008 р. № 939.
* * *
28 березня 2008 року відбулася ХІІ сесія Загальних зборів Академії мистецтв України.

У роботі сесії взяли участь заступник голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України М.М. Шевченко, голова Центрального комітету профспілки працівників культури Л.Ф. Перелигіна, голова міського комітету профспілки працівників культури Л.В. Колодко, голова Національної спілки майстрів народного мистецтва Є.І. Шевченко, головний учений секретар Академії педагогічних наук М.І. Бурда, академік-секретар Академії аграрних наук І.В. Граник, представники навчальних закладів мистецтв, музеїв, преси, працівники Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ.

Президент АМУ академік А.В. Чебикін доповів про діяльність Академії, відділень, Інституту проблем сучасного мистецтва за період, що минув після ХІ сесії Загальних зборів.

В обговоренні звітної доповіді взяли участь віце-президенти, академіки І.Д. Безгін та В.Д. Сидоренко, академіки-секретарі відділень: театрального мистецтва М.Ю. Рєзникович, теорії та історії мистецтв О.К. Федорук, образотворчого мистецтва М.А. Стороженко, академік В.А. Чепелик та члени-кореспонденти В.М. Шейко, Л.П. Скорик, І.Д. Гамкало, А.Г. Новіков, В.М. Апатський, В.Я. Даниленко, М.Г. Іллєнко.

У виступах обговорювалися питання:


 • відповідальності за сучасний стан культури в Україні та її майбутнє;

 • розбудови громадянського суспільства;

 • створення Закону України про культуру;

 • розробки стратегії розвитку культури в Україні із залученням творчих спілок;

 • ролі окремих особистостей у розвитку культури;

 • сприяння розвитку мистецтва шляхом державної підтримки, благодійництва, меценатства, спонсорства;

 • формування суспільної свідомості засобами телебачення;

 • участі представників АМУ у Форумі творчої інтелігенції;

 • діяльності науково-дослідних інститутів Академії;

 • участі членів Академії у розробці наукових тем і підготовці публікацій з фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

 • стану мистецької освіти;

 • врахування специфіки вищих мистецьких навчальних закладів у ході приєднання національної освіти до Болонської конвенції;

 • акредитації вищих навчальних закладів мистецької освіти;

 • внесення до Державного класифікатора професій нових мистецтвознавчих професій, пов’язаних з теорією і практикою дизайну, синтезом пластичних мистецтв, культурологією та ін.;

 • затвердження наукової галузі культурології (створення програм кандмінімуму тощо);

 • тестування з культурологічних питань при вступі до мистецьких навчальних закладів;

 • збереження національних творчих спілок, правових та фінансових проблем їх діяльності, правового режиму майна громадських об’єднаних організацій;

 • охорони, збереження національної культурної і мистецької спадщини в Україні та за рубежем;

 • створення Інституту реставрації і музеєзнавства;

 • формування духовно-морального і матеріального середовища в суспільстві на засадах високої естетики;

 • співучасті Академії мистецтв у розгляді в Міністерстві регіонального розвитку, архітектури та будівництва глобальних питань із формування середовища міст і населених пунктів;

 • боротьби проти безконтрольної забудови історичного центру міста Києва, знищення парків, пам’яток архітектури;

 • врахування думки митців-професіоналів під час створення будь-яких мистецьких проектів;

 • збереження будівлі Кримського українського театру, надання приміщення для театральної школи-студії при Кримському академічному російському драматичному театрі ім. М. Горького.

Під час обговорення доповіді виступаючими запропоновано визнати роботу Академії за звітний період задовільною.


На сесії Загальних зборів було вручено Золоті медалі Академії мистецтв України нагородженим у 2007 році:

Гайдабурі Валерію Михайловичу – члену-кореспонденту АМУ, доктору мистецтвознавства, заслуженому діячу мистецтв України за вагомий внесок у розвиток національної театрознавчої науки, поглиблення інтеграційних зв’язків українського і зарубіжного мистецтва;

Новікову Анатолію Григоровичу – члену-кореспонденту АМУ, народному артисту України за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва України.
Науково-організаційне управління
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
Науково-інформаційний відділ, який був створений за рішенням Президії Академії мистецтв України від 11.04.2008 р. № 3/21-09, працює у складі науково-організаційного управління АМУ. Діяльність відділу спрямована на активну співпрацю із засобами масової інформації з метою інформаційного супроводу наукових і творчих акцій, що їх проводить Президія Академії мистецтв України, на створення наукового архіву Президії АМУ, координацію інформаційного наповнення веб-сайту, електронної бази даних АМУ тощо.

Протягом року відділом було проведено роботу із залучення засобів масової інформації до співпраці з метою висвітлення наукових та творчих заходів, що відбувалися в Академії мистецтв України протягом року.

Зокрема, роботу XIІ звітної сесії Загальних зборів Академії мистецтв України (28 березня 2008 р.) у засобах масової інформації висвітлювали представники Всесвітньої служби «УТР» у програмі «Новини», Київської державної регіональної телерадіокомпанії (КДР ТРК) у програмах «Новини» та «За київським часом», телеканалу «Культура» у програмі «Події культури». Також своїми враженнями поділилися в ефірі радіожурналісти Національної радіокомпанії України, каналу «Культура». Друковані засоби масової інформації представляли журналісти таких видань, як «Урядовий кур’єр», «Культура і життя», журнал «Українська культура» та ін.

Учасники сесії, гості та представники вищевказаних ЗМІ мали змогу оглянути виставку, присвячену Міжнародному дню театру, що була представлена в Академії.

Окрім того, науково-інформаційним відділом АМУ було здійснено інформаційний супровід відкриття ряду виставок, зокрема виставки творів члена-кореспондента Академії мистецтв України, художника-живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, професора, члена Національної спілки художників України Віри Іванівни Баринової-Кулеби (5 березня 2008 р.). Виставкові події були висвітлені Київською державною регіональною телерадіокомпанією в телепрограмі «За київським часом». Окрім того, було організовано інтерв’ю В.І. Баринової-Кулеби на радіоканалі «Майдан».

У травні 2008 року працівники ЗМІ, зокрема КДР ТРК, радіо «Ера», газет «Культура і життя», «День», «Україна молода», «Слово Просвіти», журналу «Українська культура», Інформаційного агентства «УНІАН» та ін., відгукнулися на запрошення бути присутніми на презентації Інституту культурології АМУ. Їх враження були оприлюднені у відповідних інформаційних виданнях, а також на телебаченні та радіо.

Щорічна творча акція «Мистецтво молодих», яку в 2008 році було присвячено проблемам молодих фахівців екранних мистецтв, розпочалася в АМУ 30 жовтня 2008 року. Її проведення здобуло широкий резонанс у засобах масової інформації, зокрема в цей день Академію відвідали кореспонденти телевізійних каналів ДТРК «Культура», КДР ТРК, «Тоніс», Всесвітньої служби «УТР», Інформаційного агентства «Відео-новини».

6 листопада в приміщенні Академії мистецтв України відбулося відкриття виставки плаката «Україна. 1932–33. Голодомор» Всеукраїнської асоціації дизайнерів-графіків 4-й Блок» (м. Харків) до 75-ї роковини голодомору в Україні. Для висвітлення цієї події до Академії завітали представники КДР ТРК, Всесвітньої служби «УТР», Інтернет-телебачення, газет «Слово Просвіти», «День» та інших ЗМІ.

Презентація монографії О.К. Федорука «Маестро художнього скла Андрій Бокотей» (22 грудня 2008 року) привернула до себе увагу представника Інформаційної агенції «Укрінформ» Леоніда Новохатька, журналу «Українська культура» та ін.

Протягом року активною була співпраця відділу з такими ЗМІ, як телеканали КДР ТРК, ДТРК «Культура», Всесвітня служба «УТР», «Тоніс»; газети «Культура і життя», «Урядовий кур’єр», «День», «Слово Просвіти», «Україна молода»; радіоканали «Культура» Національної радіокомпанії України, «Майдан», «Ера»; Інформаційна агенція «Укрінформ» та ін.

Важливим напрямом активності відділу стала розробка нормативної документації: Положення про науково-інформаційний відділ, Положення про науковий архів Президії АМУ, інших документів, що забезпечують ефективність виконання основних завдань, покладених на відділ.

Відділом розроблено номенклатуру справ Президії АМУ на 2009 рік, налагоджено зв’язки з архівними підрозділами Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, Академії медичних наук України, розпочато підготовчу роботу з приймання від структурних підрозділів Академії документів, результатів діяльності АМУ, що підлягають збереженню відповідно до законодавства України.

Із дня започаткування і до кінця звітного року відділом здійснюється робота з координації інформаційного наповнення веб-сайту АМУ, бази даних АМУ, подано пропозиції щодо перспективних шляхів інформування організацій та наукових установ про результати науково-творчої діяльності АМУ за допомогою веб-сайту; систематизовано інформацію з діяльності мистецьких академій, інших науково-творчих установ України і світу з метою інформаційної підтримки активізації наукової і творчої діяльності АМУ. Окрім того, відділом виконано ряд окремих доручень керівництва АМУ.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Академії мистецтв україни iconНаціональної академії мистецтв
Загальним зборам Академії 24 березня 2016 року
Академії мистецтв україни icon«Через очі фотографа теперішнє стає минулим…» /Береніс Ебот
Ф. Д. Араго, виступивши перед спільним засіданням Паризької Академії наук І академії Образотворчих Мистецтв, познайомив присутніх...
Академії мистецтв україни iconПоложення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1
Кабміну України від 14. 06. 2000 №960, від 27. 08. 2004 №1124, від 02. 03. 2010 №254, від 28. 07. 2010 №642, статтями 36 та 58 Закону...
Академії мистецтв україни iconГоловне управління культури київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи олійник Борис Ілліч
Бібліографічний список підготовлено до 77-ої річниці від дня народження Героя України, видатного українського поета, перекладача,...
Академії мистецтв україни iconРудольф герц
Народився 1954 року, живе й працює в Мюнхені. З 1974 до 1981 навчався в Академії образотворчих мистецтв Мюнхена, клас скульпторів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка