Академії мистецтв україни


ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛСторінка11/15
Дата конвертації18.04.2017
Розмір3 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Протягом звітного 2008 року роботу відділу було спрямовано на виконання поточних завдань, рішень та вказівок керівництва АМУ, постанов Президії Академії мистецтв України та Концепції державної політики у галузі культури. Основним завданням відділу було організаційно-методичне забезпечення і допомога у створенні фундаментальних та наукових досліджень з проблем художньої творчості та мистецтвознавчої науки. Також відділ брав участь в організації та проведенні виставок, науково-практичних конференцій, різноманітних заходів Академії, зокрема Президії АМУ.

Науковці відділу брали активну участь в організації матеріалів, роботі з авторами та випуску у світ матеріалів тем «Мистецькі обрії», «Мистецтвознавство України», «Вісник Академії мистецтв України». Протягом року працівники відділу підтримували творчі та наукові контакти з авторами наукових тем, брали участь в організації та проведенні виставок і науково-практичних конференцій під егідою АМУ, виконували численні окремі доручення керівництва та Президії Академії з метою організаційно-методичного забезпечення її діяльності, різноманітних заходів АМУ. Разом із роботою згідно з посадовими інструкціями, працівники відділу виконували самостійну творчу та наукову роботу, публікувалися в наукових збірниках, виступали у ЗМІ з метою інформаційного забезпечення акцій АМУ.


Звіт про виконання службових обов’язків,

наукову і творчу роботу

співробітників організаційно-методичного відділу
Начальник відділу Ю.О. Іванченко:

   1. Виконання службових обов’язків:

 • Підготовка планів і звітів про роботу АМУ.

 • Надання науково-організаційної допомоги у підготовці звітів і планів відділень та підвідомчих установ.

 • Підготовка матеріалів засідань Президії АМУ, виконання завдань Президії з організації ХІІ сесії Загальних зборів АМУ.

 • Організаційно-методичне забезпечення тем видань: «Мистецтвознавство України» (вип. 8, 9), «Мистецькі обрії» (вип. 9), «Вісник Академії мистецтв України» (вип. 4).

 • Організаційне та інформаційне забезпечення наукових і творчих заходів Академії: виставок творів члена-кореспондента АМУ В. Баринової-Кулеби, В. Сідака, сценографів – випускників театральних вузів.

 • Готував листи, аналітичні записки та інші документи на запити міністерств і відомств України, документи щодо спільних проектів АМУ та інших установ у галузі мистецтвознавства. Брав участь у розробці «Бюджетного запиту АМУ» на 2009 рік та «Паспорту бюджетної програми АМУ» на 2009 рік за темами: «Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства» та «Науково-організаційна діяльність Президії АМУ».

 • Виконував окремі доручення керівництва: брав участь у Тендерній комісії АМУ; готував обґрунтування до словника термінів з дизайну та збірника наукових праць з дизайну.

2. Наукова і творча робота:

 • Вийшла книга М. Куна «Легенди і міфи Стародавньої Греції» (Переклад з російської, вступна стаття, коментарі та словник Ю.О. Іванченка. – К.: Школа, 2008).

 • Підготовлено й подано до видавництва книгу «З української старовини» (переклад з російської, упорядкування ілюстрацій, передмова, коментарі Ю.О. Іванченка).

 • Подано до видавництва книгу «Київський Атеней: Київ як культурний осередок ХVІІ–ХVІІІ століть» (у співавторстві з В.О. Шевчуком).

 • Подано до видавництва книгу «Згадай мене, брате: Тарас Шевченко у контексті свого часу» (автор-упорядник Ю.О. Іванченко).

3. Громадська робота:

 • Участь у заходах секції мистецтвознавства Національної спілки художників України та Національної спілки журналістів України.

Заступник начальника відділу О.І. Ваврик: 1. Виконання службових обов’язків згідно з посадовою інструкцією.

 2. Складання аналітичної записки АМУ для Міністерства освіти і науки про «Основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету в 2008 році»; Звіт для Міністерства фінансів про результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми АМУ у 2008 році та їхнє планування на 2009 рік.

 3. Надання організаційно-методичної допомоги ученим секретарям відділень Академії, зокрема при підготовці планів наукових і творчих робіт.

 4. Робота з науковцями, опрацювання наукових матеріалів, підготовка до друку збірника наукових праць АМУ «Мистецтвознавство України» (вип. 8, 9).

 5. Робота з організації та методичного забезпечення теми «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії’2007» (вип. 10).

 6. Участь в організації виставки театральних костюмів випускників театральних вищих навчальних закладів.

 7. Участь в організації виставки творів члена-кореспондента АМУ В.І. Баринової-Кулеби.

 8. Участь у засіданнях ВАК України як учений секретар експертної ради з культурології та мистецтвознавства.

Науково-творча робота:

 1. Офіційна експертиза дисертаційних робіт І.В. Панасюка, О.В. Єрошенко.

 2. Редагування наукової монографії Ю.П. Богуцького «Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи».

 3. Робота над завершенням науково-методичного посібника «Дива пухнастої зими».

 4. Рецензія на Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (серія «Мистецтвознавство», вип. 10).

 5. Наукові публікації: стаття «“Просвіта” на Лівобережжі. Роки становлення» (Збірник мистецтвознавчих праць на пошану А.К. Терещенко).

Науковий співробітник О.Г. Бросаліна: 1. Виконання службових обов’язків згідно з посадовою інструкцією.

 2. Надання організаційно-методичної допомоги ученим секретарям відділень Академії, зокрема при підготовці планів наукових і творчих робіт.

 3. Робота з науковцями, опрацювання наукових матеріалів, підготовка до друку збірника наукових праць АМУ «Мистецтвознавство України» (вип. 8).

 4. Збирання, систематизація й опрацювання матеріалів «Вісника Академії мистецтв України» (вип. 4). Вичитування верстки «Вісника АМУ», підготовка видання до випуску в світ.

 5. Робота з організації та методичного забезпечення теми «Мистецтво­знавство України» (вип. 9).

 6. Робота з організації та методичного забезпечення теми «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії’2007» (вип. 10).

 7. Участь в організації виставки театральних костюмів випускників театральних вищих навчальних закладів.

 8. Участь в організації виставки творів члена-кореспондента АМУ В.І. Баринової-Кулеби.

Науково-творча робота:

  1. Офіційне опонування на захисті кандидатської дисертації Наталії Загребельної «Ліричний суб’єкт поезії ХХ століття: форми конституювання та репрезентації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

  2. Редагування наукових монографій:

 • Владимирова Н. В. Західноєвропейський театр у динаміці культуротворчого процесу межі ХІХ–ХХ століть. – К.: Щек, 2008. – 295 с. (у складі колективу редакторів);

 • Качуровський І. 150 вікон у світ: Бесіди, трансльовані по Радіо «Свобода». – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 462 с.

 • Качуровський І. Ґенерика і архітектоніка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – Кн. 2: Засади наукового літературознавства.

 • Качуровський І. Променисті сильвети: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. – Вид. 2. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008.

 • Кочур Г. Література та переклад: Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв’ю / Упоряд. А. Кочур, М. Кочур; Передм. І. Дзюби, Р. Зорівчак. – К.: Смолоскип, 2008. – Т. 1–2. – 612 с.

 • Переклад віршованих фрагментів у кн. Дж. Р. Р. Толкіна «Сказання про дітей Гуріна» (Львів: Астролябія, 2008. – 320 с.) та «Сильмариліон» (Львів: Астролябія, 2008. – 388+ХХVІІІ с.; у співавторстві з Назаром Федораком).

  1. Участь у наукових конференціях:

 • Віршознавчі читання пам’яті Г.К. Сидоренко (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) – доповідь «Етапи теоретико-літературних досліджень Ігоря Качуровського»;

 • Всеукраїнська конференція «Ігор Качуровський: Від Крут до «Старої Европи»« (с. Крути Ніжинського району Чернігівської області) – доповідь «Переклади Ігоря Качуровського у дзеркалі ориінальної поезії перекладача».

Молодший науковий співробітник Т.В. Коляда:  1. Виконання службових обов’язків згідно з посадовою інструкцією.

  2. Опрацювання матеріалів «Вісника Академії мистецтв України» (вип. 4), робота над версткою «Вісника АМУ», підготовка видання до випуску в світ.

  3. Участь у підготовці виставки театральних костюмів випускників театральних вищих навчальних закладів.

  4. Участь у підготовці виставки творів члена-кореспондента АМУ В.І. Баринової-Кулеби.

  5. Здійснювала організаційно-методичне забезпечення теми «Мистецтвознавство України» (вип. 9), працювала з науковцями, готувала матеріали до друку.

  6. Працювала над підготовкою до виходу в світ восьмого випуску теми «Мистецтвознавство України».

  7. Робота з організації та методичного забезпечення теми «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії ’2007» (вип. 10).

  8. Займалася добором та придбанням науково-методичної літератури для співробітників АМУ.

  9. Виконувала окремі доручення керівників апарату Президії АМУ.


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом 2008 року активною була міжнародна діяльність відділень АМУ, спрямована на популяризацію кращих надбань вітчизняного мистецтва на світовому рівні. Члени відділення образотворчого мистецтва брали активну участь у культурно-мистецьких заходах міжнародного рівня, сприяли зміцненню міжнародних контактів: за ініціативи Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, до складу якої входять президент АМУ, академік А.В. Чебикін та академік В.А. Чепелик, до міжнародного переліку річниць видатних діячів, що будуть відзначатися за участю ЮНЕСКО протягом 2008–2009 років, Виконавчою радою ЮНЕСКО було включено вшанування 100-річчя від дня народження М.О. Приймаченко та 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя. Одним із запланованих заходів є співучасть АМУ в організації Міжнародної науково-практичної конференції з відзначення 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя.

Помітною подією в культурно-мистецькому житті стала художня виставка «На Андрія», на якій презентувались нові твори академіків А.В. Чебикіна, А.А. Бокотея та митця з Польщі Андрія Ментуха.

Віце-президент АМУ, академік В.Д. Сидоренко упродовж року брав участь у ряді міжнародних науково-практичних конференцій, здійснив демонстрацію персонального проекту «Аутентифікація» на Міжнародному мистецькому фестивалі «Гоголь Fest» (Мистецький Арсенал, Київ), персональної виставки «Аутентифікація» в галереї «Taiss Gallery» (Париж, вересень–жовтень).

Академік відділення А.В. Кущ розробив проект пам’ятника героєві визвольної боротьби лівійського народу Омару Мухтару. Член-кореспондент В.І. Баринова брала участь у виставці в м. Чикаго (США, жовтень), яка проходила в Музеї українського мистецтва і була присвячена Голодомору в Україні. В листопаді–грудні звітного року В.І. Баринова здійснила творчу поїздку в Китай на живописний пленер. Член-кореспондент П.М. Маков брав участь у групових виставках у Вільнюсі («4х4: українська сучасна графіка», Центр графіки, листопад), Москві («Бедное искусство», галерея Марата Гельмана, вересень), «Contemporary Ukrainian and Russian Art» (White Space Gallery, Нью-Йорк, США). Протягом року публікації члена-кореспондента П.М. Макова з’являлись у виданні «Арт хроника» (Москва, 2008). Члени-кореспонденти АМУ відділення образотворчого мистецтва Г.С. Васецький, О.І. Губарев, О.І. Івахненко, В.Є. Перевальський, С.Г. Якутович та ін. вели активну творчу та виставкову діяльність як в Україні, так і за її межами.

Звітний рік був сповнений яскравих подій для членів відділення музичного мистецтва. Зокрема, з успіхом відбулася ініційована академіком-секретарем АМУ О.С. Тимошенком та Героєм України, академіком М.М. Скориком науково-теоретична конференція «Історія в особистостях», що проходила в рамках щорічного Міжнародного музичного фестивалю сучасної музики «Київ Музик Фест» на базі Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського.

Сучасні напрямки як музичних, так і суспільних процесів державного рівня репрезентувалися членами відділення музичного мистецтва на сотнях всеукраїнських та міжнародних конференцій, круглих столів, майстер-класів, лекцій, семінарів, у виступах на радіо і телебаченні, в численних інтерв’ю для української та зарубіжної преси. 2008 року члени відділення приймали безпосередню участь в організації та проведенні заходів з ушанування пам’яті жертв Голодомору в Україні та за кордоном: у країнах Європи, Північної Америки, в Ізраїлі та інших країнах світу прозвучала «Панахида за померлими з голоду» академіка Є.Ф. Станковича (виконавці: Національні філармонічні оркестри та Національна капела України «Думка» – генеральний директор-художній керівник, академік Є.Г. Савчук).

Щорічне проведення членами відділення Міжнародного дня музики 1 жовтня 2008 року є важливою подією музичного життя України. Яскравою міжнародною акцією став 8-й Міжнародний мистецький дитячо-юнацький конкурс «Срібний дзвін» на приз Євгена Станковича (м. Ужгород).

Твори українських композиторів – академіка АМУ Є.Ф. Станковича та члена-кореспондента АМУ М.М. Скорика – в жовтні 2008 року були представлені в м. Техас (США), де відбувся Фестиваль української камерної музики «Все для Батьківщини» (Festival of Ukrainian Chamber Music).

Академіки відділення музичного мистетцва протягом звітного року взяли участь у ряді міжнародних наукових конференцій, семінарів, конкурсів, зокрема М.І. Чембержі – у Міжнародному науковому семінарі «VI педагогічні читання пам’яті О.П. Рудницької» (м. Київ, грудень); Є.Ф. Станкович – у Восьмому міжнародному дитячо-юнацькому мистецькому конкурсі «Срібний дзвін» (м. Ужгород); П.Я. Чуприна – у Восьмому міжнародному фестивалі балету «Серж Лифар де ля данс»; Л.М. Колодуб – у Міжнародному конкурсі трубачів у м. Тернополі.

З ініціативи організатора і віце-президента благодійного товариства «Друзі України в Швейцарії», академіка-секретаря відділення музичного мистецтва АМУ О.С. Тимошенка відбувся фестиваль камерної музики в замку Гірсберг Кройцлінген (Швейцарія), на якому виступили вісім іменних стипендіатів благодійного фонду – учнів Київської середньої дитячої музичної школи ім. М. Лисенка. Академік О.С. Тимошенко приділяв пильну увагу пропагуванню кращих надбань сучасної української культури за межами України – брав участь у міжнародних наукових конференціях: у мм. Базель, Цюріх (Швейцарія). Академік провів майстер-класи в музичних академіях та творчих колективах м. Мюнхена (Німеччина), м. Базеля (Швейцарія). У 2008 році академік працював членом журі міжнародних конкурсів хорового мистецтва в м. Мюнхені (Німеччина), м. Валенсії (Іспанія). О.С. Тимошенко продовжує активно працювати членом Вищої ради Міжнародної суспільно-патріотичної фундації «Дні України», членом правління українського відділення при Міжнародній музичній раді ЮНЕСКО і є одним з авторів програми «Дні України в Європі – 2009».

Під керівництвом академіка-засновника АМУ, хормейстера, Героя України (2003 р.), генерального директора і художнього керівника Національного академічного народного хору ім. Г. Верьовки А.Т. Авдієвського колектив хору здійснив гастрольну поїздку до Росії (червень–серпень) з програмою «1020-річчя Хрещення Руси» та гастролі до Хорватії, Боснії, Герцеговини. Академік А.Т. Авдієвський представляв Україну та був членом журі на П’ятих всесвітніх хорових іграх Міжнародної Хорової олімпійської ради в Австрії, де виступав з доповіддю на конгресі Олімпійського комітету, був головою журі міжнародних дитячих конкурсів-фестивалів за кордоном.

Академік-засновник АМУ М.М. Вантух – Герой України (2004 р.), генеральний директор і художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю ім. П.П. Вірського, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, голова Національної хореографічної спілки України – протягом року підготував та провів ряд концертів ансамблю ім. П.П. Вірського за межами України. Більш ніж у 30-х містах Франції відбулися концертні турне ансамблю (лютий–березень); у листопаді поточного року ансамбль виступав у Мексиці, а у грудні–січні 2009 року здійснено новорічне турне оркестру ансамблю до Іспанії. Ряд гастролей колективу до Єгипту, США, Канади та ін. заплановано на 2009 рік.

Композитором, академіком АМУ, народним артистом України, професором Л.М. Колодубом створено п’єсу для конкурсного виконання для труби та духового оркестру або фортепіано «Тернопільські награвання» для Міжнародного конкурсу трубачів у Тернополі, підготовлено перше виконання «Української карпатської рапсодії № 2» на фестивалі «Київ Музик Фест» у жовтні 2008 року. Упродовж року Л.М. Колодуб неодноразово працював як голова журі на міжнародних конкурсах.

Плідну творчу діяльність за межами України здійснював академік АМУ Є.Г. Савчук – хормейстер, народний артист України, професор НМАУ, генеральний директор і художній керівник Національної капели «Думка». Протягом року колектив виступав у Польщі (Плоцьк, Варшава, Краків), Казахстані (Астана). Відбулись планові гастролі «Думки» до Франції, капела виступала в інших країнах Європи – Німеччині, Швейцарії, Франції, Іспанії тощо. Колектив хору брав участь у відкритті Днів української культури в м. Сопот (Польща).

Також капела взяла участь у великій міжнародній акції «Україна пам’ятає – світ визнає» до вшанування 75-ї річниці Голодомору в Україні. У рамках акції твір академіка-засновника АМУ Є.Ф. Станковича – композитора, голови Національної спілки композиторів, професора НМАУ ім. П.І. Чайковського – «Панахида за померлими з голоду» на вірші Д. Павличка було виконано в багатьох країнах: Великобританії (Лондон), Нідерландах (Амстердам), двічі в Ізраїлі (Тель-Авів та Єрусалім), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Польщі (Варшава), Франції (Страсбург), Росії. Протягом року частини «Панахиди» виконувались у містах Канади і США в різних виконавських версіях. У звітному році відбулися авторські концерти Є.Ф. Станковича в містах Канади, Данії. Ряд творів академіка було опубліковано в найвідоміших видавництвах світу, записано й видано на СD, вони виконувалися на найпрестижніших міжнародних конкурсах і концертах у Франції, Німеччині, Великобританії, Польщі, Нідерландах, Японії, Кореї, інших країнах.

Член-кореспондент АМУ, народний артист України, професор В.М. Апатський підготував до виступу двох лауреатів Міжнародного конкурсу: (гран-прі та 1-ша премія). Виконавець-соліст В.М. Апатський є членом Міжнародної музично-виконавської асоціації DOBLE REED. Член-кореспондент АМУ, народний артист України, професор, ректор Донецької державної музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва В.В. Воєводін був головою журі в номінації «народні інструменти» Міжнародного конкурсу «Відкрита Європа» (м. Москва, Росія, квітень) та Міжнародного конкурсу «Синій птах» (м. Сімферополь, травень). Член-кореспондент АМУ І.-Я.Д. Гамкало протягом року здійснив внесок у процес інтеграції України в європейський простір, працюючи членом Європейської академії музичного театру, почесним президентом товариства «Україна–Вірменія».

Державний камерний ансамбль «Київські солісти», що працює під керівництвом члена-кореспондента АМУ, виконавця-соліста, диригента, завідувача кафедри скрипки НМАУ ім. П.І. Чайковського, професора НМАУ, народного артиста України Б.А. Которовича, провів понад 60 концертів в Україні та за її межами, зокрема виступив у мм. Гданську, Варшаві, Лодзі, Білостоку (березень, Польща); у грудні 2008 року відбулося гастрольне турне до Естонії.

Під керівництвом члена-кореспондента АМУ, хормейстера А.М. Кушніренка Державний заслужений академічний буковинський ансамбль пісні і танцю України взяв участь у фестивалі «Парад націй» (м. Ганновер, Німеччина, жовтень), дав концерти для делегацій з Канади, Німеччини, Австрії (червень), провів мистецькі акції, присвячені підписанню українсько-румунського договору про співпрацю (вересень). А.М. Кушніренко брав участь у науково-практичній конференції з питань культури прикордонного співробітництва «Україна–Румунія».

У листопаді в Нью-Йорку та Вашингтоні (США) відбулися авторські концерти члена-кореспондента АМУ, Героя України, народного артиста України, професора НМАУ ім. П.І. Чайковського та Львівської музичної академії ім. М.В. Лисенка М.М. Скорика. Протягом року член-кореспондент брав участь у численних фестивалях, міжнародних наукових конференціях, творчих симпозіумах у Токіо (Японія, травень), штаті Техас (брав участь у Днях української музики в США, жовтень) тощо.

Яскравими сторінками міжнародної діяльності члена-кореспондента АМУ, народного артиста України, кандидата мистецтвознавства, генерального директора і художнього керівника Національної опери України П.Я. Чуприни стали спільні проекти з італійським хореографом Л. Мясіним (прем’єра балету М. Теодоракіса «Грек Зорба»); постановка опери В. Белліні «Норма», що відбулася на сцені Національної опери України вперше; прем’єрні постановки українсько-італійського проекту опери Дж. Верді «Бал-маскарад» та балету Є. Станковича «Ніч перед Різдвом». П.Я. Чуприна здійснював розробку концепції і постановчої структури Восьмого міжнародного фестивалю балету «Серж Лифар де ля данс». Плідну організаторську діяльність П.Я. Чуприна поєднує з науковою, виступаючи на міжнародних симпозіумах, конференціях.Відділенням театрального мистецтва АМУ було здійснено ряд міжнародних мистецьких заходів, зокрема проведено наукову конференцію «Український театр в європейському культурному просторі» в рамках Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», наукову конференцію «Український монотеатр. Досягнення і проблеми» в рамках Міжнародного театрального фестивалю «Відлуння», розгорнуту фотовиставку «Академіки і члени-кореспонденти АМУ у вітчизняному театрі і театрознавстві» в АМУ з нагоди Міжнародного дня театру. Члени відділення брали участь як голови і члени журі міжнародних театральних фестивалів і наукових конференцій у роботі таких фестивалів, як «Театральна весна», в рамках якого було проведено конференцію «Чехов на сучасній сцені» (м. Ельблонг, Польща); «Каспійський берег», у рамках якого відбулася наукова конференція «Традиції Сходу і Заходу у театрі ляльок» (м. Астрахань, Росія).

Упродовж року академік-секретар відділення М.Ю. Рєзникович узяв участь у проведенні акторсько-режисерських майстер-класів (Україна, Росія, Німеччина); ініціював і реалізував міжнародні театральні проекти, зокрема «Україна–Канада–Росія», що пов’язаний зі спільною постановкою Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки та Театру ім. Л. Варпаховського (Монреаль, Канада); театральний проект, пов’язаний зі спільною постановкою Театру ім. Лесі Українки та Інституту театрознавства Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана вистави «Марат-Сад» П. Вайса; театральний фестиваль «Балтійський дім. Зустріч в Росії», присвячений пам’яті Кирила Лаврова; театральний фестиваль, присвячений пам’яті Давида Боровського (1934–2006) в м. Москві (квітень); театральний фестиваль імені Чехова (м. Ялта, вересень).

Академік, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Б.С. Ступка у звітному році зіграв ряд ролей, співпрацюючи з такими студіями, як «Мосфільм», «Білорусьфільм»; гастролював у Гданську (Польща), де цього року відбулося відкриття зірки Богдана Ступка на «Алеї зірок». Академік одержав гран-прі на III Римському міжнародному кінофестивалі за виконання ролі Олігарха в кінофільмі Зануссі «Серце на долоні».

Академік АМУ, народна артистка України Т.Є. Назарова брала участь у гастролях в Москві (Росія).

Академіки та члени-кореспонденти АМУ здійснили внесок у розвиток міжнародної наукової співпраці, беручи участь у міжнародних наукових заходах: академік АМУ, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України Р.Я. Пилипчук брав участь у ряді міжнародних наукових конференцій, зокрема виступив на маргінесах монографії Міхала Вітковського «Swiat teatralny mlodego Mickiewicza» (Warszawa, 1971) – Кримській міжнародній інтердисциплінарній конференції «Дні Адама Міцкевича в Криму» (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримське відділення Спілки польських учених в Україні, м. Гурзуф, вересень). З доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Австрія–Україна: театр, драматургія, особистості» (березень) виступив академік АМУ, народний артист України, професор Б.М. Козак. На наукових конференціях з проблем сучасного театру, що відбулися в Санкт-Петербурзі, Москві, Мюнхені, Берліні, виступив член-кореспондент АМУ, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України Ю.О. Станішевський, який також виступав опонентом на захисті трьох докторських дисертацій у Москві. Як віце-президент Всесвітньої федерації міжнародних балетних конкурсів і фестивалів ЮНЕСКО, Ю.О. Станішевський виступав з доповіддю на Генеральній асамблеї федерації.

Член-кореспондент АМУ, учений секретар відділення театрального мистецтва, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України Р.Г. Коломієць протягом року підготував до друку у видавництві «Фоліо» переклад зі староанглійської трагедії Шекспіра «Гамлет», з німецької – трагедії Гете «Фауст», з норвезької – поеми Ібсена «Пер Гюнт». Очолив журі Міжнародного театрального фестивалю одного автора (м. Ельблонг, Польща, травень), у листопаді 2008 року працював членом журі Міжнародного театрального фестивалю театрів ляльок «Каспійський берег» (м. Астрахань, Росія; м. Тегеран (Іран). Р.Г. Коломієць також очолював журі Міжнародного театрального фестивалю «Театральна весна» (м. Ельблонг, Польща).

Втілення сценографічного рішення концерту на честь візиту до України короля Швеції Густава, що пройшов у Національній опері України, здійснила член-кореспондент АМУ, народний художник України М.С. Левитська. В звітному році член-кореспондент АМУ, народний артист України А.Г. Новіков продовжував плідне творче співробітництво з відомим петербурзьким драматургом В. Красногоровим. Член-кореспондент АМУ Ю.В. Шевченко написав музику до вистави «Марат-Сад» з Петером Вайсом (спільний проект Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки та Інституту театрознавства університету Людвіга Максиміліана в Мюнхені, Німеччина).

Результативною й активною була міжнародна діяльність члена-кореспондента АМУ, кандидата мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України О.І. Безгіна, який протягом року взяв участь у Міжнародному фестивалі театральних шкіл «Натхнення» за участю театральних шкіл Польщі, Мексики, Росії, Литви, Вірменії, Словаччини, Грузії, Іраку, Білорусії (квітень); круглому столі за темою «Проблеми виховання творчої молоді в контексті сучасного європейського театрального процесу». У складі членів-засновників світового Консорціуму театральних шкіл ЮНЕСКО О.І. Безгін брав участь у Шекспірівському фестивалі під егідою ЮНЕСКО (м. Крайова, Румунія), других та третіх зборах Міжнародної конференції театральних шкіл під егідою ЮНЕСКО; Всесвітній конференції ректорів театральних шкіл та всесвітньому фестивалі театральних шкіл (м. Барселона, Іспанія, вересень); круглому столі з питань фахової освіти у зв’язку із впровадженням положень Болонського процесу в Україні.

Окрім того, О.І. Безгін брав участь у зборах Міжнародної конференції театральних шкіл м. Сінай (Румунія, червень); зборах Міжнародної конференції театральних шкіл у мм. Веракуз, Ксалапа (Мексика, квітень); Міжнародному конгресі «Зустріч керівників театральних ВУЗів Європи» (м. Санкт-Петербург, Росія, жовтень); в Алматинському міжнародному кінофестивалі «Зірки Шакена – 2008» (м. Алмати, Казахстан, травень); Міжнародному фестивалі театрального мистецтва у м. Єреван (Вірменія, жовтень); як член журі О.І. Безгін працював на Міжнародному фестивалі «Мельпомена Таврії».

Налагодження міжнародних культурних зв’язків є одним з пріоритетних завдань відділення кіномистецтва: протягом року члени відділення стали активними учасниками міжнародних кінофестивалів. У січні 2008-го випущена DVD-копія фільму академіка АМУ Кіри Муратової «Два в одному», світова прем’єра якого відбулася 2007 року в Нью-Йорку; прем’єра нової картини академіка «Мелодія для шарманки» стала помітною подією світу кіномистецтва. К.Г. Муратова взяла участь в організації та проведенні кінофестивалів, у роботі журі та селекційних комісій, зокрема Форуму країн СНД (травень).

Ще одна світова прем’єра – нового фільму академіка АМУ Романа Балаяна «Райські птахи» (спільний проект Sota Cinema Group з Міністерством культури і туризму України) – відбулася в рамках відкриття Міжнародного кінофестивалю «Молодість». Фільм брав участь в основному конкурсі Міжнародного кінофестивалю в Москві (липень 2008 року). Окрім того, академік Р.Г. Балаян брав участь у Днях кіно України в Польщі, а фільм майстра «Ніч світла» взяв участь у Днях кіно України у Парижі.

У серпні 2008 року академік АМУ Ю.Г. Іллєнко став членом (voting member) Європейської Академії кіна (EFA – European Film Academy). Ю.Г. Іллєнко взяв участь в роботі EFA, ротації членів Правління EFA. Академік підготував нову (скорочену) редакцію фільму «Молитва за гетьмана Мазепу» з авторським коментарем і записом саундтреку в системі «Долбі» (спільне виробництво «Timeline Studio» зі студією «Іллєнко Фільм»).

Академік АМУ В.М. Кузнєцов працював головою оргкомітету Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів «КРОК». Академік В.Л. Скуратівський здійснив низку творчих проектів: узяв участь у циклі міжнародних зустрічей на тему «Європейські контексти України» в Центрі європейських досліджень НаУКМА. Матеріали виступів академіка готуються до друку в Польщі. В.Л. Скуратівський протягом року дав ряд інтерв’ю з питань культури для української та зарубіжної періодики, його статті вийшли друком у наукових виданнях Москви та Санкт-Петербурга.

Участь у міжнародних творчих проектах, кінофестивалях стала невід’ємною частиною роботи відділення. Зокрема, член-кореспондент АМУ О.О. Сердюк знявся в телефільмі «Хуторок» (Росія–Білорусь, режисер М. Денісов). Член-кореспондент В.С. Криштофович узяв участь у роботі журі Міжнародного кінофестивалю «Листопад» (м. Мінськ). Важливою частиною творчої діяльності члена-кореспондента АМУ М.Г. Іллєнка стала участь у презентації кращих фільмів кінофестивалю «Відкрита ніч» в рамках 4 edition du Festival «Regard D’Ukraine» (м. Париж, Франція). М.Г. Іллєнко розробив регламент та підготував нову програму кінофестивалю «Відкрита ніч». Член-кореспондент АМУ О.Б. Фіалко взяв участь у презентації російського кіно в Київському будинку кіно, в Міжнародному кінофестивалі дитячого кіно «Артек» (Крим, міжнародний дитячий центр «Артек»), відкритті Днів португальського кіно в Україні, дав інтерв’ю французьким мистецтвознавцям для книжки про видатного українського кінорежисера Олександра Етигілова.

Член-кореспондент АМУ, президент Міжнародного фестивалю анімаційного кіно «КРОК» Д.Я. Черкаський брав участь у підготовці та проведенні кінофестивалю, що 2008 року був присвячений студентському анімаційному кінематографу, був головою журі фестивалю «70 років вірменської мультиплікації». Член-кореспондент АМУ Г.П. Чміль взяла участь у Міжнародній науковій конференції «Освіта ХХІ ст. у контексті Болонської системи» (м. Харків, жовтень).

У звітному році активною була міжнародна наукова діяльність академіків та членів-кореспондентів відділення теорії та історії мистецтв АМУ. Академік-секретар відділення О.К. Федорук взяв участь у VІІ міжнародному засіданні українсько-німецьких переговорів з питань переміщення і реституції культурних цінностей під час і внаслідок Другої світової війни, декількох всеукраїнських і міжнародних конференціях, круглих столах.

Протягом 2008 року віце-президент АМУ, академік І.Д. Безгін брав участь у багатьох міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих столах. Серед них: повідомлення на Міжнародному симпозіумі в НАН України «Інтеграція наукових систем країн Європи до загальноєвропейського наукового простору: досвід і перспективи», виступ на ХІ щорічній Фулбрайтівській конференції Українського центру міжнародних науково-педагогічних обмінів ім. Дж. Фулбрайта та ін.

Академіки АМУ М.О. Криволапов, Л.С. Міляєва, Н.О. Герасимова-Персидська, Н.М. Корнієнко стали учасниками міжнародних наукових конференцій, симпозіумів з проблем мистецтвознавчої науки, зокрема «Традиція і культура. Моральна традиція: інваріантність і поліфонічність» (академік М.О. Криволапов); «Волинська ікона» (академік Л.С. Міляєва); симпозіум директорії Міжнародного музичного товариства; симпозіум, присвячений 80-річчю Штокгаузаузена (Н.О. Герасимова-Персидська); «Актуальні проблеми сучасного театру у східних регіонах України»; «Художня культура і політика. Актуальний діалог»; VІІ Міжнародний конгрес україністів (Н.М. Корнієнко) та ін.

Активною є науково-публіцистична діяльність академіків АМУ Н.О. Герасимової-Персидської, яка опублікувала низку статей за кордоном, зокрема в м. Москві (Росія); академіка АМУ Н.М. Корнієнко (публікації в «Записках Наукового товариства ім. Т. Шевченка», а також European Theatre Forum, Nicca; матеріал до «Большой российской энциклопедии»). Також Н.М. Корнієнко виступила головою журі Першого міжнародного чеховського театрального фестивалю (м. Ялта).

Член-кореспондент АМУ М.Р. Черкашина-Губаренко взяла участь у численних міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах. Серед них: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний оперний театр і проблеми оперознавства» (м. Київ), Перша міжнародна наукова конференція «Наследие: русская музыка – мировая культура» (м. Москва, Росія), Міжнародна науково-практична конференція «Серебряковские чтения» (м. Волгоград, Росія), Міжнародний симпозіум «Наука про музику сьогодні: проблеми та перспективи», конференція «Постать митця у культурному просторі міста» у рамках ХV міжнародного фестивалю класичної музики «Харківські асамблеї» (м. Харків) та ін.

Член-кореспондент АМУ В.М. Гайдабура здійснив низку наукових публікацій, присвячених творчості Й. Гірняка, за ексклюзивними матеріалами, наданими Українською Вільною Академією Наук (УВАН) у Нью-Йорку. Працюючи заступником генерального директора з творчих питань Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка, В.М. Гайдабура продовжував активну збиральницьку роботу в архівах НТШ та УВАН, інших зарубіжних установ, що висвітлюють історію театру української діаспори та постаті визначних діячів українського театрального мистецтва.

Участь у 10-х міжнародних конференціях узяв протягом року член-кореспондент АМУ І.М. Юдкін. Це, зокрема, ХІV Міжнародний конгрес славістів, ХVІІ Міжнародна конференція «Мова і культура» ім. С. Бураго, VІІ Міжнародний конгрес україністів, Міжнародна конференція «Мистецтво, фольклор, етнічні традиції у вирішенні актуальних завдань сучасної культури», Міжнародна конференція «Харків у контексті світової музичної культури: події та люди», «Читання пам’яті Марка Грушевського», «Мова та дискурс у статиці та динаміці» та ін.

Також учасниками міжнародних наукових заходів протягом року були член-кореспондент Т.В. Кара-Васильєва (Міжнародна конференція «Мистецтво ХХ століття», ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України); член-кореспондент АМУ О.С. Мусієнко (Міжнародна науково-практична конференція «Історичні метаморфози мистецтва як культурологічна проблема» (ІПСМ АМУ) та інші. Членом-кореспондентом відділення В.В. Рубан написано три статті до енциклопедичного видання «Allgemeines Rünsteer-lexikon» (Німеччина).

Як дійсний член, член Академічної ради Московського відділення Міжнародної академії архітектури, професор Міжнародної академії архітектури (Софія, Болгарія), дійсний член ІКОМОС, іноземний член російської Академії архітектури і будівельних наук, почесний член Російської академії художеств, член-кореспондент АМУ М.М. Дьомін здійснив вагомий науковий, творчий внесок у розвиток теорії й практики архітектури і містобудування.

Член-кореспондент АМУ О.В. Сокол у жовтні звітного року взяв участь в організації та проведенні в Одеській державній філармонії концертів серії «Музичні династії Одеси», а в листопаді виступив з доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Одеській державній музичній академії імені А.В. Нежданової – 95». Протягом року під керівництвом О.В. Сокола було проведено 10 концертів лауреатів міжнародних конкурсів та художніх колективів ОДМА, присвячених цій даті. Також О.В. Сокол виступив генеральним директором Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Е. Гілельса.

Академік-секретар відділення синтезу пластичних мистецтв АМУ А.А. Бокотей вів значну творчу, виставкову, педагогічну та громадську роботу як в Україні, так і за її межами, зокрема продовжував плідну роботу з налагодження міжнародних стосунків у галузі мистецтва і культури між академіями мистецтв Угорщини та України.

Член відділення синтезу пластичних мистецтв АМУ, віце-президент АМУ, директор Інституту культурології АМУ Ю.П. Богуцький став учасником багатьох міжнародних конференцій, як заступних Голови Секретаріату Президента України був організатором значних культурно-мистецьких та громадсько-політичних акцій (конференції, брифінги, творчі зустрічі, виступи на радіо і телебаченні) на теми культури і мистецтва, збереження культурної спадщини та формування принципів національної культурної політики відповідно до висновків міжнародних експертів Ради Європи щодо «Національного звіту про культурну політику в Україні».

Віце-президентом АМУ, академіком Ю.П. Богуцьким та членом-кореспондентом АМУ В.М. Шейком підготовлено монографію «Формирование основ культурологии в эпоху цивилизационной глобализации (вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.)» російською мовою для країн ближнього зарубіжжя.

Академік, головний учений секретар АМУ М.І. Яковлєв виступив з доповідями на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Архітектура, дизайн, археологія, мистецтво» на тему «Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти» у (м. Полтава) та Міжнародній науково-практичній конференції «Геометрія у явищах, подіях та процесах» (м. Львів).

За звітний період член-кореспондент В.Я. Даниленко виступив з доповідями на чотирьох міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, організував і провів на високому рівні Міжнародну виставку-конкурс дизайнерських робіт «Водопарад».

Важливим завданням відділу міжнародних наукових зв’язків АМУ стало здійснення системного пошуку інформації про діяльність міжнародних організацій, установ, інститутів, зокрема академій наук та мистецтв, що працюють на державному рівні і ставлять перед собою такі завдання, які можуть бути подібними (а відтак – взаємокорисними) до стратегічних напрямів діяльності Академії мистецтв України. Знайдено і попередньо опрацьовано інформацію про діяльність понад 45 різних за статусом та завданнями мистецьких наукових і творчих установ Європи та світу.

Окрім того, відділ було залучено до здійснення уточнюючого україно-англійського перекладу окремих даних щодо діяльності АМУ з метою внесення змін та доповнень на англійські сторінки веб-сайту АМУ; здійснено координацію щодо вирішення ряду питань роботи апарату Президії АМУ, якими передбачаються контакти АМУ за межами України.

Так, протягом року здійснювалася співпраця АМУ з МЗС України щодо розвитку зв’язків між Академією мистецтв України та Академією наук і мистецтв Республіки Хорватія. Спільно з МЗС розроблено проект Угоди щодо можливих шляхів та умов подальшого співробітництва, який дипломатичними каналами було направлено до Академії наук і мистецтв Республіки Хорватія. Згідно з даними, отриманими відділом, документ розглядається керівництвом Академії наук і мистецтв Республіки Хорватія.

Протягом року відділом поновлено і систематизовано інформацію щодо діяльності в Україні культурних центрів, представництв, посольств, консульств, інших закладів з питань міжнародних наукових зв’язків. Протягом року за дорученням керівництва відділ здійснював інформаційний супровід міжнародної діяльності окремих членів АМУ та відділень АМУ.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Академії мистецтв україни iconНаціональної академії мистецтв
Загальним зборам Академії 24 березня 2016 року
Академії мистецтв україни icon«Через очі фотографа теперішнє стає минулим…» /Береніс Ебот
Ф. Д. Араго, виступивши перед спільним засіданням Паризької Академії наук І академії Образотворчих Мистецтв, познайомив присутніх...
Академії мистецтв україни iconПоложення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1
Кабміну України від 14. 06. 2000 №960, від 27. 08. 2004 №1124, від 02. 03. 2010 №254, від 28. 07. 2010 №642, статтями 36 та 58 Закону...
Академії мистецтв україни iconГоловне управління культури київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи олійник Борис Ілліч
Бібліографічний список підготовлено до 77-ої річниці від дня народження Героя України, видатного українського поета, перекладача,...
Академії мистецтв україни iconРудольф герц
Народився 1954 року, живе й працює в Мюнхені. З 1974 до 1981 навчався в Академії образотворчих мистецтв Мюнхена, клас скульпторів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка