Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференціїСторінка14/15
Дата конвертації22.05.2017
Розмір2.96 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Литература
1. Букорещлиев, М. Българската народна музика и радиото: Българска музика, 1980 N 1, c. 46 - 50

2. Дафов, А. Характерни особености на народнапесенния изпълнителски стил: Българска музика, 1976 N 3, c. 42 - 44

3. Силяновски, Т. Проблеми на бароковата музика: Музикални хоризонти, 1980 N 5, с. 82 - 91

4. Стоянов, П. Аспекти на стила в музиката. Изд. Хайни, 2010, 228 с.


УДК 373.5.16:53НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З ФІЗИКИ У СУЧАСНІЙ ПРОФТЕХОСВІТІ
Ольга Яковлєва, аспірант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

м. Кіровоград (Україна)
У статті проаналізовано сучасний стан забезпечення підручниками та посібниками з фізики професійно-технічні навчальні заклади, проведений моніторинг якості навчальних досягнень з фізики на основі атестатів про базову загальну середню освіту, за результатами проведених досліджень запропоновано основні критерії до навчальної літератури для ПТНЗ.

Ключові слова: підручник, критерії, принцип доступності, електронний посібник, моніторинг
EDUCATIONAL LITERATURE IS FROM PHYSICS IN MODERN VOCATIONAL SCHOOL

In the article the modern state of providing textbooks and manuals of physics is analysed on vocational school, conducted monitoring of quality of educational achievements from physics on the basis of certificates about base education, as a result of the conducted researches basic criteria are offered to educational literature for vocational schoolKeywords: textbook, criteria, principle of availability, electronic manual, monitoring
Постановка проблеми. Відповідно до наказу МОН №1257 від 31.12.09 року затверджено Галузеву цільову програму "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів". Мета програми: забезпечення професійно-технічних начальних закладів навчальною літературою нового покоління згідно вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. У наказі зазначено, що система навчального книговидання на сьогодні залишається однією з найбільш актуальних проблем у сфері освіти і вказує на дефіцит сучасних україномовних підручників та навчальних посібників для професійно-технічних навчальних закладів [5].

Однак, за результатами моніторингового дослідження щодо виконання Галузевої цільової програми "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів" визначено, що протягом 2010-2011 років у регіонах України з фізики надруковано «Задачі з фізики з професійним спрямуванням та сільськогосподарським змістом» - узагальнений збірник матеріалів з досвіду роботи викладача фізики та астрономії В.М.Христенка та «Збірник кросвордів з фізики» С.С.Степанчука [9].

Питання забезпечення учнів підручниками обговорювалося у Міністерстві освіти і науки України 24 листопада 2011 року під головуванням першого заступника директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Святослава Серебрянського. Серед питань, які обговорювалися, стали особливості конкурсного відбору підручників, виконання державного замовлення з видання підручників, формування потреби у підручниках залежно від контингенту учнів [8].

29 лютого 2012 року у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту під головуванням директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, О.А.Удода було проведено Всеукраїнський семінар-практикум для відповідальних фахівців за розподіл та доставку підручників до навчальних закладів на тему: «Комплектування бібліотечних фондів шкільних підручників: порядок та перспективи оновлення». На семінарі розглядалися питання удосконалення нормативно-правового забезпечення видання навчальної літератури (О.В.Николюк), перерозподілу навчальної літератури між регіонами (К.Е.Рисєва) та доцільності впровадження єдиної системи централізованого електронного обліку підручників (Н.В.Атахаджаєва) [6].

Отже, ми вважаємо, що залишається гострою проблема забезпечення професійно-технічних навчальних закладів підручниками і навчальними посібниками з фізики. На нашу думку, актуальним є питання розробки навчальної літератури з фізики для ПТНЗ, яка б характеризувалася доступністю, логічністю, послідовністю змісту підручників, їх відповідністю принципам дидактики, психолого-педагогічним і методичним вимогам.

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану забезпечення підручниками та посібниками з фізики професійно-технічні навчальні заклади, дослідженні якості навчальних досягнень учнів з фізики на основі атестатів про базову загальну середню освіту та пропозиції основних критеріїв до навчальної літератури з фізики для ПТНЗ за результатами проведених досліджень.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році до основних підручників та навчальних посібників відносяться видання, вказані у таблиці 1 [7].

Таблиця 1


Перелік основних підручників та навчальних посібників
п/п

Назва

Автор

Клас

Рік виданняФізика (рівень стандарту)

В.Д.Сиротюк, В.І.Баштовий

10

2010Фізика. (рівень стандарту)

Л.Е.Генденштейн, І.Ю.Ненашев

10

2010Фізика (рівень стандарту)

Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко

10

2010
Фізика (академічний рівень)

В.Г.Бар’яхтар, Ф.Я.Божинова

10

2010Фізика (профільний рівень)

Т.М.Засєкіна, М.В.Головко

10

2010Фізика (рівень стандарту)

В.Д.Сиротюк, В.І.Баштовий

11

2011Фізика (рівень стандарту)

Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко

11

2011Фізика (академічний рівень, профільний рівень)

Т.М.Засєкіна, Д.О.Засєкін

11

2011Фізика (академічний рівень, профільний рівень)

В.Г.Бар’яхтар,Ф.Я.Божинова, О.О.Кирюхіна, М.М.Кірюхін

11

2011

Серед перелічених підручників Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти для використання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти на 2012/2013 навчальний рік рекомендує підручник Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 кл. авторів Т.М.Засєкіна, Д.О.Засєкін.

Проте, ці підручники не враховують специфіки навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів: рівня навчальних досягнень, з яким учні проходять навчатися та професійного спрямування. Розглянемо ці питання докладніше.

Проведений нами моніторинг знань учнів з фізики у державному навчальному закладі «Вище професійне училище № 9 м. Кіровограда» на основі базової загальної середньої освіти (див. рис. 1-2) показав низький рівень оволодіння навчальним матеріалом. Середній бал навчальних досягнень складає приблизно 6 балів.Рис. 1. Моніторинг знань учнів за результатами документів про освіту (фізика) у 2012-2013 н.р.
Рис. 2. Порівняльна зведена таблиця навчальних досягнень учнів з фізики за результатами документів про освіту


На нашу думку, цей факт вказує на важливу роль принципу доступності при складанні підручників та навчальних посібників з фізики для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Принцип доступності, або як його ще інколи називають – принцип дохідливості викладання - сформулював ще Я.А.Коменський у «Великій дидактиці» [11]. Цей принцип ґрунтується на поступовому збільшенні труднощів. Основна вимога цього принципу – не допустити непосильного навчання для даної категорії учнів, проводити його таким чином, щоб учні могли свідомо засвоювати загальнонаукові та професійні знання, практичні навички й уміння, повністю використовуючи свої інтелектуальні й фізичні можливості. В іншому разі дидактичний процес матиме тільки формальний характер, може призвести до втрати віри у свої здібності і, відповідно, формувати пасивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності [11].

При написанні підручників і навчальних посібників для учнів професійно-технічних навчальних закладів з врахуванням принципу доступності, необхідно дотримуватись наступних вимог:

- забезпечувати добір та групування навчального матеріалу з урахуванням вимог навчальної програми та специфіки майбутнього фаху;

- враховувати розумові, емоційно-вольові і фізичні можливостей учнів;

- дотримуватись наукових вимог до організації навчального процесу;

- будувати зміст посібника відповідно до наступних правил: від простого до складного, від відомого до невідомого, від легкого до важкого;

- враховувати виділений на вивчення фізики час відповідно до навчальної програми;

- поступово нарощувати складність теоретичного і практичного матеріалу з фізики;

- формувати різнорівневі завдання [11].

На основі вище перелічених пунктів ми пропонуємо окремо зазначити, що для учнів професій технічного напряму особливого значення набуває така реалізація принципу доступності у підручниках та посібниках з фізики, як врахування професійних знань, практичних навичок і вмінь учнів. Наприклад, при вивченні електродинаміки на другому курсі на основі базової загальної середньої освіти, учні спеціальностей «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» та «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; кабельник-спаювальник» мають побачити у підручнику зв'язок із тим матеріалом, який вони засвоїли на першому курсі з спецдисциплін, див. табл.2. Крім цього вони мають містити частину інформації, або посилання на неї, що міститься у відповідних підручниках з фахових дисциплін, які містять знання з фізики, див. табл. 3.


Таблиця 2
Місце електродинаміки у спецдисциплінах


Предмет

Теми

Електрорадіо-вимірювання

Електронні вольтметри. Вимірювальні генератори. Електронні осцилографи

Електричні вимірювання

Основні метрологічні поняття, терміни та визначення. Комбіновані вимірювальні прилади. Вимірювання напруги, струму, опору комбінованими приладами

Електрорадіо-матеріали

Основні характеристики та властивості радіоматеріалів. Провідникові матеріали. Діелектричні матеріали. Напівпровідникові матеріали. Магнітні матеріали

Радіотроелектроніка

Радіохвилі. Електронні та іонні прилади. Напівпровідникові прилади. Коливальні системи. Підсилювачі. Електронні випрямлячі і стабілізатори. Електронні генератори. Імпульсні генератори. Радіопередавачі. Радіоприймачі

Пристрої телебачення

Сигнали телебачення. Системи кольорового телебачення. Передавальні телевізійні трубки. Телевізійний центр

Таблиця 3


Підручники з фахових дисциплін

п/п


Назва

АвторІмпульсна та цифрова техніка: Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів

А.М. Гуржій, В.В.Самсонов, Н.І.ПоворознюкРадіоелектроніка

Ю.Ф.КолонтаєвськийАвтоматичні системи комутації

О.М.Іванова, М.Ф.Копп, З.С.Коханова, Г.Б.МетельськийЕлектричні і радіотехнічні вимірювання

А.М.Гуржій, Н.І.ПоворознюкТелебачення

Л.Р.Кирилло, М.А.БродськийДовідник з радіоелектроніки

О.В.ДоброневськийМатеріали в приладобудуванні та автоматиці

Ю.М.Пятін

Для учнів нетехнічних спеціальностей, які здобувають подвійну професію, що включає напрямок оператора комп’ютерного набору (наприклад, секретар-керівника, оператор комп’ютерного набору; конторський службовець, оператор комп'ютерного набору; контролер Ощадного банку, оператор комп'ютерного набору) ми пропонуємо окремо виділити уточнення принципу доступності, як застосування сучасної комп'ютерної та іншої тренувальної техніки для поглиблення розумових і фізичних здатностей учнів. Такі учні володіють навичками роботи з текстовим та табличним процесорами, графічними редакторами, засобами для розробки мультимедійних презентацій та комп’ютерних публікацій, роботою в Інтернеті. Тому, для учнів таких спеціальностей актуально створити посібник з фізики із завданнями, що мають бути виконані в пакеті офісних програм або за допомогою графічних редакторів. Деякі завдання такого роду запропоновані у схемі 1.
Схема 1. Посібники з фізики для ПТНЗ


Вони можуть бути як у паперовому варіанті посібників, так і електронні. Проте виділяють наступні переваги електронних підручників та посібників: • надання можливості продемонструвати фізичні процеси, явища, події про які на традиційних уроках згадуються, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їх абстрактне мислення;

 • електронні засоби на будь якому етапі уроку можуть легко повернути учня до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод;

 • більшість електронних посібників містять іменні покажчики та словники, що дає змогу за необхідності швидко повторити фізичні поняття, принципи, процеси, провідні ідеї що вивчалися раніше;

 • показувати наочні яскраві фізичні демонстрації, які без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються;

 • використання електронних посібників з фізики дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу [2];

 • вивчення матеріалу може бути не пов’язано з часовими межами;

 • дозволяє розвивати навички самостійної роботи учнів;

 • структура посібника дозволяє встановлювати контроль над вивченням відповідних блоків тем [10].

Відомі два види електронних підручників та посібників з фізики. Перший тип включає електронні навчальні видання, які є електронними копіями друкованих видань з фізики. Найчастіше такий варіант не враховує комп’ютерних можливостей подачі матеріалу. Міністерство освіти і науки надає електронні версії рекомендованих підручників з фізики і їх легко можна знайти за допомогою Інтернету.

Другий тип електронних підручників та посібників з фізики включає мультимедійні та гіпертекстові технології, має можливість здійснювати інтеграцію великих обсягів різної за природою інформації.

Електронні посібники з фізики, які можуть бути використанні у ПТНЗ, пропонує, наприклад, Науково-методичний центр дистанційного навчання Національної Академії Педагогічних Наук України при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Підручник включає в себе теми програми другого курсу на основі базової загальної середньої освіти. Кожна тема містить презентацію, в якій надаються визначення основних понять цієї теми, формули, графіки, схеми, анімації фізичних процесів. Також підручник містить цікаві факти з історії фізичних досліджень, перспективні напрями розвитку фізики за відповідними темами. Кожна тема завершується тестами для самоперевірки знань, засвоєних при її вивченні [4].

Цікаві електронні посібники "Молекулярна фізика. Властивості речовини. Основи термодинаміки" та "Електромагнітна індукція" пропонує Головний центр довузівської підготовки Вінницького національного технічного університету [4]. Ці посібники містять: понятійний апарат, історичні відомості, відео, анімації, презентації, тренувальні вправи, перевірку знань, джерела та посилання для додаткового вивчення. Вказані посібники можуть бути використані під час вивчення загального курсу фізики на першому і другому курсах на основі базової загальної середньої освіти, або при вивченні спецкурсів учнями технічних спеціальностей на основі повної загальної середньої освіти. Наприклад, посібник "Електромагнітна індукція" доречно використати при вивченні спецкурсу фізики учнями професії «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; кабельник-спаювальник» на базі повної загальної середньої освіти та молодшими спеціалістами за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки» на II курсі.Висновки. Традиційно, підвищення якості навчання фізики вирішується лише шляхом передачі знань від викладача до учня або студента. Акцентування уваги на роботі учня із підручником принципово підвищує організацію навчально-виховного процесу. Це сприятиме формуванню в учня здібностей до саморозвитку, збільшує об’єм професійних знань, розвиває вміння вчитися і сприяє адаптації до професійної діяльності у сучасному світі.

Створення електронного підручника – окрема нова галузь педагогіки. Розмаїття моделей "ідеального підручника" спричиняє постійні дебати довкола цього процесу. Різні фахівці по-різному уявляють собі якісний підручник [1]. Ми вважаємо, що проведений нами аналіз та доповнення, запропоновані до критеріїв побудови навчальної літератури з фізики для ПТНЗ та запровадження електронного підручника сприятиме підвищенню ефективності та якості освіти у навчальних закладах I-II рівня акредитації. Подальші дослідження плануємо проводити в напрямі розробки навчальних посібників з фізики для учнів професійних училищ зв’язку.


Література

 1. Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл (реферат з педагогіки) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid-5757-3.html

 2. Впровадження ІКТ в сучасний освітній процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fizika67.blogspot.com/2010/10/blog-post_28.html

 3. Електронні посібники з курсу фізики для учнів 9 та 11 класів (новини) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://distance.dnu.edu.ua/ukr/news/news_18oct2012_physics.html

 4. Загальна фізика. Самоосвіта (Головний центр довузівської підготовки Вінницького національного технічного університету) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://fiz.cloudportal.biz/

 5. Наказ міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2009 року N 1257 Про затвердження Галузевої цільової програми "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів"[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-galuzevoyi-cilovoyi-programi-pidruchnik-d-doc9766.html

 6. Всеукраїнський семінар-практикум на тему: «Комплектування бібліотечних фондів шкільних підручників: порядок та перспективи оновлення» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://govuadocs.com.ua/docs/4/index-23959.html

 7. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році (Офіційний веб-сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iitzo.gov.ua/serednya_osvita.html

 8. Питання забезпечення учнів підручниками обговорювалося у Міністерстві (Архів новин офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/news/archive-news/88/pitannya-zabezpechennya-uchniv-pidruchnikami-obgovoryuvalosya-u-ministerstvi/

 9. Результати моніторингового дослідження щодо виконання Галузевої цільової програми «Підручник для професійно-технічних навчальних закладів» на 2010-2012 роки (Офіційний веб-сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iitzo.gov.ua/inform_povidomlena.html

 10. Ткаченко С.П. Електронний посібник зі шкільного курсу фізики як засіб навчання // Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Випуск № 7, 2011. – С.81-83

 11. Ягупов В.В. Педагогіка : Навч. посіб. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

УДК 371.671: 94
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО

ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Володимир Яценко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник м. Київ (Україна)
Постановка проблеми. Наукові дослідження вчених Інституту педагогіки НАПН України, Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України, Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського та багатьох інших установ свідчать про постійний інтерес до актуальної проблеми сучасного підручникотворення. Зокрема, створення підручників з географії основної школи, які залишаються без ґрунтовної теоретичної основи на час свого випуску і використання у навчально-виховному процесі.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconНаукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни
Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Дру-\437 тої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconМатеріал и міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини»
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції icon20 грудня 2017 року
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної Інтернет-конференції...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка