Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференціїСторінка15/15
Дата конвертації22.05.2017
Розмір2.96 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Метою статті є спроба визначити тенденції розвитку створення підручників для учнів 6 – 8 класів на основі сучасних наукових досліджень. Адже даною проблемою неодноразово займалися в різних аспектах: формування просторових уявлень О.В.Гармаш [1], краєзнавчих знань М.І.Костолович [6], О.Р.Лиховид [8], картографічною складовою підручників В.І.Кудирко [7], П.С.Скавронський [10], методика роботи з текстом підручника Г.М.Ісаєва [4] та інші.

Виклад основного матеріалу. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [2] визначає основні вимоги до сучасного підручникотворення, зокрема для основної школи. Адже метою географічної компоненти є створення умов для розвитку учня як суб’єкта географічного пізнання, дослідника і творця власної особистості, свідомого громадянина України і миротворче налаштованого жителя Землі на основі формування ключових і предметних географічних компетенцій.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: забезпечення засвоєння знань, умінь і навичок учня про географічну сферу Землі як єдиний інтегрований об’єкт дослідження географії та основу формування географічної картини світу; формування в учнів мотивації, пізнавального інтересу та емоційно-ціннісного ставлення до вивчення географії; сприяння розвитку самоосвіти учня та створення умов для самореалізації і розвитку їх творчого потенціалу; формування відповідних компетенцій та розвиток комунікативних здібностей; розвиток умінь користування географічною термінологією, знаковою, графічною, статистичною та картографічною інформацією; виховання соціально-активної особистості, патріота України, яка усвідомлює свою роль і місце у природному і соціальному середовищі.

У будові географічної компоненти виділяються дві взаємопов’язані складові – природничо-географічна і суспільно-географічна.

За основу будови географічної компоненти наукове уявлення про будову об’єкта дослідження географії – географічної сфери Землі, особливості географічного пізнання та практику розв’язання суспільноважливих і особисто значущих для індивіда географічних та міжгалузевих задач на різних регіональних рівнях.

Як ми бачимо основний акцент у побудові підручника для 6 – 8 класів слід робити на формуванні в учнів просторової моделі світу. Здійснюється це всією текстовою і орієнтовною частинами підручника. Дослідження О. В. Гармаш [1] свідчить, що слід розвивати насамперед інтелектуальні здібності учнів, їх уяву та мислення. В підручнику слід передбачати розвиток навичок самооцінювання і самоконтролю, весь навчально-методичний апарат підручника націлено на виконання практичних завдань, географічних задач, вправ, робота з таблицями і схемами, ілюстративним матеріалом на формування насамперед просторових уявлень. Про це свідчать і наші дослідження [11], в підручнику слід представляти різноманіття творчих завдань, а особливо ретельно слід показувати міжпредметні зв’язки. Це досягається вдосконаленням (на основі нового держстандарту) оновлених навчальних програм і підручників з географії.

Одним із перших про застосування знань з географічного краєзнавства у шкільних підручниках говорив В. П. Корнєєв [5]. Вчений ґрунтовно розкривав краєзнавчі принципи, які слід використовувати при побудові підручника. Це і вивчення фізичної географії своєї області, здійснення краєзнавчих досліджень, проведення краєзнавчих екскурсій, тощо. В. П. Корнєєв з М. І. Костолович та О. Р. Лиховид обґрунтовували використання краєзнавчих знань з метою громадянського виховання, як у роботі з учнями, так і в системі професійної підготовки вчителів географії. На цьому ґрунтувався їхній краєзнавчий підхід у написанні (створенні) підручника для учнів основної школи.

Важливим компонентом побудови підручника служить його картографічна складова. У роботах В. І. Кудирка, П. С. Скавронського приділяється значна увага картографічній підготовці учнів, формуванню їх картографічних знань і вмінь, вміння працювати з географічною картою. Як ми бачимо дані їхніх досліджень перекликаються з попередніми, що ґрунтуються на застосуванні знань про географічну карту на практиці – виявлення за допомогою географічної і топографічної карт причинно-наслідкових зв’язків між географічними об’єктами і процесами, використання учнями умовних позначень при побудові картосхем, планів місцевості, формування вміння орієнтуватися за допомогою картографічного матеріалу на місцевості, тощо.

Незважаючи на значну кількість публікацій з цього питання в методиці навчання географії немає цілісного бачення, як формувати картознавчу грамотність, розвивати картознавчі компетентності за допомогою навчального підручника або посібника.

Більш розроблена методика роботи з текстом підручника, зокрема, – роботи Г. М. Ісаєвої [4]. Автор зазначає, що читання книг та іншої додаткової літератури з географії, зміст яких виходить за рамки шкільних підручників, пов’язано з потребою у знаннях і є засобом задоволення інтересів учнів, розвитку їх здібностей та нахилів.

Як же читати книгу? Методика роботи з книгою визначається метою і завданнями, які стоять перед учнем у кожному конкретному випадку. Але незалежно від поставленої мети, учень користується загальними методами читання, які вироблені практикою У педагогічній літературі широко розкривається методика читання книг. Погляди багатьох авторів, зокрема А. А. Жуковського і А. Г. Малхасяна зводяться до чотирьох основних методів читання.

1. Читання-перегляд, коли книгу бігло перегортають, рідко зосереджуючи увагу на окремих сторінках. Мета такого перегляду – перше знайомство з книгою, отримання загального уявлення про її зміст.

2. Читання вибіркове, або неповне, коли читають ґрунтовно і зосереджено, але не весь текст, а тільки потрібні для відповідної мети місця.

3. Читання повне, коли уважно прочитують весь текст, але ніякої особливої роботи з ним не ведуть, не роблять і ґрунтовних записів, обмежуються лише короткими помітками у самому тексті (звичайно, у власній книзі).

4. Читання з опрацюванням матеріалу, тобто вивченням змісту книги і складання різних записів прочитаного [3].

Згадані методи читання дають вчителям географії уявлення про напрямки формування прийомів роботи з текстом підручника у 6 – 8 класах.

На, що слід звертати увагу авторам оновлених підручників під час написання:«Загальна географія» для учнів 6-тих класів

1. Дотримання основних положень Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (дане положення дійсне і для підручників 7 та 8 класів).

2. Ґрунтовно розкрити закономірності географічної оболонки на доступному для учнів науково-методичному рівні.

3. Відображати сучасний рівень розвитку географічної науки.

4. В навчально-методичному апараті підручника передбачити комплекс практичних завдань, вправ, які націлені переважно на розвиток самостійної діяльності учня.

5. Рекомендувати учням, як працювати з текстом, ілюстраціями, картами підручника. Зокрема, це слід робити в спеціальній системі аналізу тексту підручника, синтезу прочитаного, записування тез, робити необхідні висновки, тощо.

6. Розробляти багаторівневу методику оцінювання і самоконтролю знань та вмінь учнів, наприклад, як один з видів – тематичний контроль знань.

7. Уникати надмірного інформаційного перевантаження в підручнику.«Географія материків і океанів» для учнів 7-мих класів

1. Під час конструювання (побудові) оновленого змісту географічної освіти підручника для учнів 7-мих класів акцентувати увагу на дотриманні компетентнісного підходу у викладі.

2. Розкриття причинно-наслідкових зв’язків (механізмів) між материками і океанами, країнами та регіонами, суспільством й природою.

3. Структурування змісту підручника націлене насамперед на продовження формування наукового (географічного) світогляду учня.

4. Третину часу роботи з підручником приділяти самостійній роботі з текстом – читання і переказ, складання плану прочитаного і виділення головного, складання тез і конспектів, вивчення ілюстрацій та їх наліз, інші види робіт.

«Фізична географія України» для учнів 8-мих класів

1. На основі країнознавчих понять формуємо образ країни. Виділяємо терміни (власне визначення) та характеризуємо суттєві і несуттєві ознаки географічного об’єкту або процесу.

2. Комплекс практичних і дослідницьких вправ і завдань.

3. Робота з текстом підручника як учня, так і вчителя географії носить проблемно-пошуковий характер, – розв’язування творчих географічних задач, застосування проблемно-пошукового методу та методу прогнозування.

4. Підтримка підручника засобами інформаційно-комунікативних технологій: аудіо-, відео-, мультимедіа-, Інтернет-технологій та інших.

5. Моніторинг навчальних досягнень учнів, як обов’язків компонент, який закладаємо в побудову сучасного підручника.

Вивчення нормативно-правових документів, які пропонує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України для майбутніх авторів підручників свідчить про вдосконалення існуючої системи підручникотворення, підвищення вимог до написання. Наприклад, наказ № 876 від 02.08.2012 р. «Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» [9].

За даним положенням у стислі терміни слід подати документи: авторську концепцію рукописів підручника, рукопис підручника, фрагмент оригінал-макету (понад 25%) від обсягу, дані про учасників. Зрозуміло, що дані документи націлені на створення рівних умов для всіх потенційних авторів підручників, хоча до сьогодні залишаються розмити вимоги до самих авторських концепцій підручників, хто є авторами критеріїв до даних вимог, наскільки можна об’єктивно оцінити (визначити) переможців поданих концепцій. Мабуть слід передбачити в подібних наказах до визначення переможців практичну перевірку пропонованих варіантів рукописів, які опрацьовуються досвідченими науковцями, вчителями-методистами в експериментальному дослідженні і видачею експертних висновків щодо якості. Але для цього необхідний час і кошти, яких ми не маємо в достатній мірі, професійних експериментаторів та творчих особистостей, які неупереджено можуть прийти до об’єктивних висновків.Висновки. Метою статті ми ставили здійснення спроби визначити тенденції розвитку створення підручників для учнів 6 – 8 класів на основі сучасних наукових досліджень. Як ми побачили, основний акцент у побудові підручника для 6 – 8 класів слід робити на формуванні в учнів просторової моделі світу, застосування знань з географічного краєзнавства, використання його картографічної складової і методики роботи з текстом підручника.

На основі аналізу сучасних наукових досліджень було вироблено методичні рекомендації на, що слід звертати увагу авторам оновлених підручників під час написання: «Загальної географії» для учнів 6-тих класів, «Географії материків і океанів» для учнів 7-мих класів та «Фізичної географії України» для учнів 8-мих класів.


Література


 1. Гармаш О. В. Дидактичні умови формування просторових уявлень в учнів початкової школи: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Гармаш Олена Василівна; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2011. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18.

 2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 // http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-education/state_standards/

 3. Жуковский А. А. Как самостоятельно учиться: пособие для учащихся вечерних и заоч. школ / А. А. Жуковский, А. Г. Малхасян. – М.: Просвещение, 1974. – 112 с.

 4. Ісаєва Г. М. Формування умінь і навичок роботи з текстом підручника географії // Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць. Вип. 8 / Інститут педагогіки АПН України. – К.: Педагогічна думка, 2008. – С. 130-137.

 5. Корнєєв В. П. Методика вивчення географії материків і океанів: Навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – 307 с.: табл. – Бібліогр.: с. 304-305.

 6. Костолович М. І. Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Костолович Марія Ігорівна; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2010. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17.

 7. Кудирко В. І. Методика вивчення географічної карти в шкільних курсах фізичної географії: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Кудирко Василь Іванович; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2012. – 20 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18.

 8. Лиховид О. Р. Формування краєзнавчих знань в учнів основної школи у процесі навчання предметів природничого циклу: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 / Лиховид Олена Романівна; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17.

 9. «Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Наказ МОНмолодьспорту України № 876 від 02.08.2012 р. // http://www.mon.gov.ua/ua/news/archive-news/90/trivae-vseukrajinski-konkurs-rukopisiv-pidruchnikiv-dlya-uchniv-5-9-klasiv-znz/

 10. Скавронський П. С. Шкільний підручник з географії – один з основних засобів формування картознавчої компетенції учнів основної школи // Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць. Вип. 8 / Інститут педагогіки АПН України. – К. : Пед. думка, 2008. – С. 188-198.

 11. Яценко В.С. Основи формування географічних уявлень (образів) учнів у профільній школі // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / За наук. ред. акад. В. М. Мадзігона. – К.: Ін-т пед. НАПН України, 2010. – Вип. 10. – С. 215-220.


ЗМІСТ


Беркита З. Шкільний підручник як об’єкт теоретичного аналізу у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського…………………………………3
Бойченко Т. Конструювання підручників "Основи здоров'я" для учнів початкових класів загальноосвітньої школи з урахуванням компетентнісного підходу………………………………………………………………………….10
Болсун С., Дзевицька Л. Особливості змісту навчальної літератури Австрії…………………………………………………………………………..17
Василенко Н. Методика підготовки та створення електронного посібника як засіб перманентного навчання керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти………………………24
Горяна Л. Роль педагогічних працівників у застосуванні шкільного підручника як засобу формування в учнів прийомів логічного мислення…33
Гърневска С. Оценка и избор на учебници по бит и технологии………….44
Димитрова П., Капитанова Д. Учебникът по четене и математика за неграмотни възрастни – перспективи…………………………………………52
Жосан А. "Теория учебной литературы": подходы к определению понятия…………………………………………………………………………..60
Йотова С. Типографска критика към методиките за оценяване на учебници…………………………………………………………………………66
Кашуба Л. Економічне навчання молодших школярів за посібником "Цікава економіка"……………………………………………………………………….75
Кирлан О. Тенденції створення підручників з навчання грамоти (2001-2004 рр.)………………………………………………………………………………..81
Корнієнко C. Використання компетентнісного підходу під час створення адаптованих підручників із болгарської мови………………………………...89

Кравчук Л. Практика шкільного підручникотворення з іноземної мови другої половини ХХ ст. …………………………………………………………97
Круть І. Підручник з української мови: здобутки і перспективи, або Крізь тернії сухої теорії……………………………………………………………….103
Минчева П., Филева К. Система начального осознания высотных и временных отношений тонов мелодии………………………………………..109
Ніколенко Л. Андрагогічні засади підготовки вчителів до експертизи навчальної літератури………………………………………………………….116
Пахолівецька М., Шутурмінська В. Роль міської методичної служби у процесі апробації навчальної літератури……………………………………..121
Петрова Н., Соловьева Ю. Особенности учебников, используемых в практике преподавания географии, как учебного предмета, в России с XVIII до начала ХХ вв. .................................................................................................126
Сусь Б., Міночкін А., Кравченко О. Сучасний електронний навчальний посібник з фізики………………………………………………………………134
Терлемезян Х. Роль учебного комплекса по иностранному языку в определении взаимоотношений в учебном процессе……………………..…141
Федірко Ж. Підготовка вчителів до апробації підручників у міжкурсовий період: сучасні підходи………………………………………………………..147
Филева К. Новая магистерская программа "Музыкальная критика" и возможность окончившего её оценивать учебники по музыкально-теоретическим дисциплинам …………………………………………………154
Яковлєва О. Навчальна література з фізики у сучасній профтехосвіті…...161

Яценко В. Теоретичні засади сучасного підручникотворення в основній школі……………………………………………………………………………171

      


Актуальні проблеми сучасного підручникознавства
Матеріали Міжнародної

науково-методичної інтернет-конференції12 – 14 грудня 2012 року

Актуални проблеми на съвременното учебникознание
Материали на Международната

научно-методическа интернет конференция12 – 14 декември 2012 година

Підписано до друку 28.01.2013 р. Формат 64x80/16.

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.

Умов.-друк. арк. 11. Обл.-вид. арк. 9,5.

Наклад 100 прим. Зам. № 0003.
ПП «Ексклюзив-систем»

(вул. Шевченка, 25 кв. 30, м. Кіровоград, 25006).

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачіввидавничої продукції ДК № 4470 від 17.01.2013 р.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconНаукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни
Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Дру-\437 тої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconМатеріал и міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини»
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції icon20 грудня 2017 року
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної Інтернет-конференції...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка