Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференціїСторінка5/15
Дата конвертації22.05.2017
Розмір2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Література

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997.– С. 289.

 2. Горяна Л.Г. Методика індивідуалізації роботи учнів із підручником на уроках біології. Посібник для практичних робіт для курсистів. – К. : Фенікс, 1999. – 56 с.

 3. Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі. – К. : Радянська школа, 1976. – С. 44.

4. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагогічних факультетів – К. : Абрис, 1997. – 416 с
УДК 372.862
ОЦЕНКА И ИЗБОР НА УЧЕБНИЦИ ПО БИТ И ТЕХНОЛОГИИ
Силвия Гърневска, доктор, главен асистент

гр. Пловдив (България)
У розробцi описуються функцiї, структура та значення пiдручникiв з навчальних дисциплiн КОО (культурно-освiтньої сфери) Побут i Технологiї. Даються вказiвки для вдалого вибору пiдручника серед розмаїття iснуючих. Вказанi критерiї оцiнки.

Ключовi слова: пiдручник, критерiї вибору пiдручника, культурно-освiтня сфера Побут i Технологiї, пiдручники з домашнього побуту i технiки, з домашньої технiки та економiки, пiдручник з технологiй.
Silvia Garnevska, Ph.D., assistant professor
Plovdiv, Bulgaria

The paper describes the functions, structure and importance of textbooks in the subjects of CEF (cultural educational field) Domestic Life and Technology. It provides guidelines for proper selection of a textbook in the variety of existing. Evaluation criteria are also specified.Keywords: textbook, textbook selection criteria, cultural and educational field Domestic life and technology, Domestic Life and Technology textbooks, Home appliances and Economics textbooks, Technology textbooks.
Постановка на проблема

Актуалността на темата се търси в следните посоки: • Учебниците и учебни материали са в центъра на образователния процес и образователните правоотношения [7], те играят основна роля в процеса на преподаване и учене.

 • Иновациите в техниката и технологиите съществено влияят на съдържанието на учебниците по бит и технологии. Трябва да подчертаем, че характерът и качеството на учебниците много точно отразяват творческото равнище на науката, техниката и културата на дадено общество и са индикатор за характера на съвкупния педагогически прогрес [1, 188]. Това води до създаване на все по-иновативни, разнообразни и модерни учебници за технологична подготовка.

 • Качеството на учебниците и учебните помагала влияе и на преподаването, и на ученето, а съвременният учител е не само ползвател на учебници, но и анализатор и оценител. Той трябва да направи мотивиран избор на подходящ учебник по бит и технологии.

Целта на разработката е да се дадат насоки за подходящ избор на учебниците по дисциплините от КОО Бит и технологии сред многообразието от съществуващи. Досега законът позволяваше разпространение на три учебника по дадена дисциплина за определен клас, одобрени от експерти и учители. При предстояща реформа на образованието се очаква на пазара да се появят множество учебници за общообразователна подготовка и в частност по бит и технологии. Учителите ще трябва самостоятелно да изберат учебника, с който да се работи. Как да се ориентират в многообразието, какви критерии да използват, какви са подходящите методики за оценка и сравнение? Учителите трябва да бъдат внимателни и прецизни при подбора на учебници и учебни помагала.Това поражда необходимостта от търсене на подходящи технологии за оценяване на учебниците, които да са оперативни, надеждни, обективни, а също и достъпни, разбираеми и приложими за масовия учител. Затова в тази статия ще насочим нашето внимание към проблемите, свързани със създаването, оценяването и избора и на учебници по дисциплините от КОО бит и технологии.

Изложение на основния материал

Функции, структура и значение на учебникът по бит и технологии

Учебникът подпомага цялостно обучението по определен учебен предмет в съответния клас за овладяване на знанията, уменията и формиране на отношенията или за придобиване на компетенции, определени с държавните образователни изисквания съобразно учебните програми. Учебникът се възприема като книга, в която последователно и достъпно се излагат основите на науката, съобразно с учебната програма и дидактическите изисквания [1, с. 188]. В Наредба за учебниците и учебните помагала е посочено, че учебник по смисъла на наредбата е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието и науката или от министъра на културата за осигуряване на училищното обучение. Едно обобщаващо определение сочи, че учебникът е една от формите и едно от средствата (информационноформиращ влиятел и инструмент) с определена структура за представяне, изразяване и конкретизиране на съдържанието на учебния предмет, традиционно като книжен, а сега и аудио-визуален, електронен или мултимедиен негов носител [5, с. 166].

Всеки учебник се изгражда върху основата на определена учебна програма по дадена дисциплина. За КОО Бит и технологии в настоящия момент съществуват учебни дисциплини с различни наименования в отделните класове като са разработени учебници за всички учебни дисциплини и за всеки клас: домашен бит и техника 1 – 4кл; домашна техника и икономика 5 - 6 кл; технологии 7 – 8 кл. Поради актуалността на предприемаческата дейност, тенденцията е за преименуване на дисциплината на “ технологии и предприемачество” и за въвеждането й освен в начален и прогимназиален етап, и в първи гимназиален етап на СОУ. Издаването и одобряването на учебници става след като учебните програми са приети от МОН. Учебният предмет домашен бит и техника се изучава в начален етап на СОУ. Основната роля на учебния предмет е изграждането на технологична грамотност. Учебният предмет домашна техника и икономика е в структурата на общообразователната подготовка в прогимназиалния етап. Обучението по дисципли ната за V и VІ кл е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с развиване на технологичната грамотност на учениците в посока на начално разбиране на връзките: култура на бита –техника и технологии; научни открития – техника и технологии; икономика – техника и технологии. Обучението по технологии 7 – 8 кл. има за цел: да се формира разбиране за същността на техниката и технологиите като базисни явления, очертаващи духа на съвременната цивилизация; да се формира знание за технически обекти, технически системи, технологичен и производствен процес и умения за употреба и контрол на широко разпространение технически средства; да се формират умения за планиране на собствена професионална кариера, като се съобразяват с индивидуалните си личностни качества и с перспективите на трудовия пазар. Учебниците по домашен бит и техника, домашна техника и икономика и по технологии трябва да отразяват целите на обучение по съответния учебен предмет, ядрата на учебно съдържание, очакваните резултати от обучението за съответния клас и очакваните резултати по теми, темите, понятията, междупредметните връзки. Както отбелязват Ив. Марев, П. Петров и Б. Лалов, „новият тип учебник следва да се разглежда като съществен компонент на единния комплекс от учебно-дидактически средста. Той с основание стои в центъра на системата от средства за обучение, тъй като в него в най-концентрирана форма са отразени целите и изискванията на учебната програма, общите методически идеи и отделните методически подходи, обемът и дълбочината на изучавания материал, предназначен за срого определена възрастова група ученици.” [2, с. 67] Затова важно изискване към учебниците по бит и технологии е съответсвие с учебната програма.

Когато анализираме и оценяваме учебниците по бит и технологии предявяваме изисквания към съдържанието и към графичния дизайн. Изискванията към съдържанието на учебника включват изисквания за съответствие с учебната програма и изисквания към текста и извънтекстовите компоненти, структурирането и езика [3].

В учебниците по бит и технологии се обединяват текстови и извънтекстови функционални компоненти. Можем да формулираме някои изисквания към тях. Учебниците трябва да съответства на съвременното развитие на науката, техниката и технологиите. Важно е да има съответствие с възрастовите особености на учениците, осигуряване на системност и яснота при въвеждането на понятията, теориите или елементи от тях в съответната културнообразователна област. Изискванията към езика на учебника са яснота, достъпност и точност на езика, съответствие с книжовноезиковите норми, с терминологията от областта на техниката и технологиите.

Графичния дизайн и полиграфическото изпълнение трябва да съответства на спецификата на учебния предмет, да отговаря на възрастовите особености за възприемане от учениците.Нужно е да се осигури единство и цялостност на графичната композиция и съставящите я елементи, проведени чрез съвременен визуален език, функционалност на графичната структура, съответстваща на съдържанието и систематизираща степенуването по важност на текстовете и изображенията. Необходимо е илюстрациите да притежават художествени качества, да съответстват на текста и да го допълва и обогатяват. Изискванията се отнасят до: графичния дизайн; илюстративния материал; хартията и подвързията; форматите; типографията; паспортната и библиографската информация [4].

Неоспоримо е, че учебниците играят основна роля в процеса на обучение. Учебниците имат важно значение и за осъществяване на дейността на учениците и при реализиране на дейността на учителите. Учебникът е предназначен за ученика и подпомага цялостно обучението му по бит и технологии в съответния клас за овладяване на знанията, уменията и формиране на отношенията и придобиване на компетенции, определени с държавните образователни изисквания. Той стимулира самостоятелното учене, активността и творческата дейност. Някои важни функции на учебника са: той е източник на информация; функция за структуриране и организация на ученето; ръководене на ученето [8, с. 23]

Учебниците в КОО Бит и технологии са важен дидактически и методически помощник на учителя в ежедневната му практика. Те го ориентират в подготовката и разработването на отделните теми, предлагат подходящ информационен материал, практически задачи, подходящи упражнения, „ неизбежно режисират някои важни моменти на процеса на обучението” [1, с. 190].Учебникът по бит и технологии – ефикасно средство за определяне, регулиране и управление на дейностите в дидактическия процес

Добрият учебник по бит и технологии е модел на трудово обучаващия процес. Характерно своеобразие на обучението по Бит и технологии е едновременното присъствие в него и на учебен и на трудов производствен процес. Присъствието на производството и труда е съществен фактор за осъществяване на обучение по дисциплините от тази КОО. Учениците осъществяват продуктивна дейност – във всеки учебен час се предвижда изработване на рално изделие или модел, или упражнения за работа с инструменти, или технологични обработки, или разработване на проекти и т.н. Това води до изискването всяка тема да включва някаква трудова задача, формулирана и описана в учебника. Трудовите задачи трябва да са подходящо подбрани – да са свързани със стандартите, да са актуални, да съответстват на нивото на развитие на техниката и технологиите, да са интересни, да стимулират любознание и творчество.

Една от водещите идеи при планирането на съвременната дидактическа система Бит и технологии е стремежът за съчетаване на изпълнителската и интелектуалната дейност на обучаемите. Това налага учениците да се поставят в такива дидактически условия, при които непосредственото практическо изработване на дадено изделие да се предшества от разработката на неговата конструкция, технология, организация на изпълнение. Така интелектуалните трудови дейности стават задължителен елемент от урока по Бит и технологии. Затова в учебниците трябва да се описват и теоретични и практически задачи. Учениците се обучават в интелектуални способи на труд чрез решаване на система от технически задачи. Те са насочени към различни страни и параметри на производствения процес. Разработват се конструкторски, технологични, графични, организационни задачи, задачи за контрол и диагностика. Правилно формулираните и подходящо илюстрираните технически задачи са признак на добрия учебник по бит и технологии.

Значима част от учебното съдържание по бит и техника е формирането на умения за работа с елементи на техническа и технологична документация – съвкупност от графични и текстови документи, определящи технологията на изработване, сглобяване и ремонт на изделията. В учебниците трябва да се представят технологични алгоритми. Това се прави най-често илюстративно с технологични табла. Освен конкретен алгоритъм, е добре с технологично табло да бъде представен и обобщеният технологичен способ, за постигане на обобщеност на представите. Технологичните табла, изобразени в учебника подпомагат формирането на оперативен образ на действията и служат като опора за самоконтрола. Технологичните карти, рисунките, фотоизображенията, схемите и чертежите трябва да са ясни, отчетливи, да притежават информационна стойност, да допълват и обогатяват текста.Както отбелязват някои автори, „съвременният учебник от нов тип е масово средство за ръководене, регулиране и управление на процесите на учене, на усвояване, както на равнищата на усвояване на знанията и прийомите за познавателна и практическа дейност, на механизмите и закономерностите на творчеството.” [2, с. 65] В този контекст учебникът по бит и технологии трябва да подпомага процеса на: придобиване на нови знания, умения, компетентности; затвърдяване на знания, умения, компетентности; оценка на знания, умения, компетентности; интегриране на знания, умения, компетентности. Базираме се и някои предложения в тази насока, описани от Ж.Савова [6, с. 72] .

 • Придобиване на нови знания, умения, компетентности – усвояването на нови знания по бит и технологии не е абстрактно-теоретично, а приложно и функционално, понятията се усвояват на практическа основа и затова въвеждането на новите знания трябва да се свързва с дейности, близки до ученика и на явления от всекидневния живот. За оптимизиране усвояването на нови знания в учебниците по бит и технологии се представят информационни табла, в които с текст и илюстрацчии са описани различни обекти. Ако във връзка с усвояване на нови знания и умения се напише текстово изложение, то трябва да е кратко, ясно, научно вярно. Използваните понятия да съответстват на включените в учебната програма. За улеснение на ученици и учители е подходящо разработване на специализиран речник.

 • Затвърдяване на знания, умения, компетентности – в тази насока е важно в учебника да се представят упражнения изискващи теоретични и практически знания, когнитивни и поведенчески умения. Упражненията се ориентират към достигане на стандартите от 80% от учениците. Необходимо е да се подберат упражнения за подпомагане и коригиране на изоставащите, както и допълнителни упражнения за учениците с най-високи резултати; при практическата работа да се установяват връзки и зависимости между нови и по-рано изучавани знания и умения; да се стимулира ученическото творчество.

 • Оценка на знания, умения, компетентности - осигуряване на възможност за оценка и самооценка на придобитите знания и умения. Препоръчваме учебникът да съдържа тестове или друг вид задачи и писмени упражнения за оценяване на входно ниво, текущо ниво, и на изходно ниво в края на учебната година, с налични отговори, за да се проверят познанията и да се проследят педагогическите резултати.

 • Интегриране на знания, умения, компетентности - поради интегралния характер на дисциплината качествата на учебника за подпомагане и осъществяване на интегративни функции са съществени. Всеки раздел да свършва с интегративна задача и задачи за работапо проект, като се изхожда от реални житейски явления. „В края на акта на обучение да се предложи на учениците да измислят интегративни ситуации и след това да ги разложат на по-прости елементи, свързани с по-рано изучавано учебно съдържание” [6, с. 75], да се формират трансверсални компетентности.

Добре написаният, правилностуктурираният учебник по бит и технологии е ефикасно средство за определяне, регулиране и управление на дейностите в дидактическия процес

Показатели за оценка на учебници по бит и технологии

За операционализиране на технологията за оценяване може да се разработи експертна карта, в която се описват показатели за оценка [8] на учебник по бит и технологии. Показателите са конкретни и измерими.

Като се вземе предвид всичко изложено до момента, предлагаме следните показател за оценяване на учебници от КОО Бит и технологии, отразени в таблица1.

За всеки показател се присъждат точки, за да бъде оценяването измеримо и сравнимо. При отговор”не” – 0точки; отговор „частично д/н” – 2точки; отговор” да” – 4 точки. Оценката е сума от точките по всеки отчетен показател. Максималният възможен брой точки е 60т.

Таблица1


показатели

да

не

д/н

точки

Съответствие с учебната програма

Съответствие с възрастовите особености на учениците

Разпределение на теми

Наличие на информационен блок

Подходящи практически задачи

Предвижда абота с разнообразни

производствени материалиПодходящи технологични табла

Наличие на интегративни теми и теми за

работа по проектПредвижда индивидуална и групова работа

Апарат за оценяване по теми и раздели

Осигуряване на методи стимулиращти

самостоятелното учене и творческата дейностТекстът е достъпен, коректен,с правилна терминология

Наличие на съпътстващи дид. средства – мето-дически указания, табла, помощни материали

Подходяща структурира на учебника – справочен апарат, апарат за ориентиране,за организиране на усвояването

Подходящ графичн дизайн – илюстрации,

шрифт, цвятСравняваме отделните учебници по изложените показатели. Проектът, събрал най-много точки в най-голяма степен съответства на изискванията за изготвяне на учебник по съответната дисциплина.


Изводи

В заключение трябва да подчертаем, че бързото развитие на науката, технологиите и обществото водят до сериозни промени в учебните планове и иновации в учебните програми. Това се отразява на учебните програми и учебниците в КОО Бит и технологии. Разработват се множество различни учебници по дисциплината. Пред учителите и преподавателите стои необходимостта да подберат подходвящ учебник. Изложените в разработката съвети, предложените оценъчни показатели, описаните съвети и инструкции оказват компетентна помощ на учителя, правят избора на учебник по бит и технологии оперативен и мотивиран.


Литература


 1. Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика. Университетско издателство”Св. Кл. Охридски”. С.,1996 ISBN 954-07-0861-3

 2. Марев, Ив., П. Петров, Б. Лалов. Теоретически и практически проблеми на учебника като дидактическа система. Сп. Народна просвета кн.8 1981.

 3. Наредба № 5 от 15 май 2003 година за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала. Обн. ДВ. бр. 49 от 27 Май 2003г., изм. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.46 от 28 Май 2004г.

 4. Наредба за учебниците и учебните помагала Приета с ПМС № 104 от 10.05.2003 г., обн., ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г., в сила от 20.05.2003 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005 г., в сила от 21.06.2005 г., бр. 14 от 14.02.2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. и доп., бр. 89 от 3.11.2006 г.

 5. Радев, Пл. Обща училищна дидактика. УИ”П.Хилендарски” П. 2005ISBN 954-423-336-9

 6. Савова Ж. Критерии за избор на учебници. СИЕЛА, С. 2003 ISBN 954-649-620-0

 7. Pingel Falk. Guide UNESCO pour l’analyse et la révision des manuels scolaires. UNESCO Imprime en France EB99tWSf27 Septembre 1999 http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188fo.pdf

 8. Seguin Roger L' elalaboration des manuels scolaires. Guide methodologique. décembre 1989 ED-90/WS-24.

УДК 376.744:376.63


Учебникът по четене и математика за неграмотни възрастни – перспективи
Пенка Димитрова, главен асистент,

Димитрина Капитанова, главен асистент,

Пловдив (България)
Початковий пункт для цiєï розробки – результати низки дослiджень, якi показують, що в останнi роки проблема неграмотностi (неписьменностi) стає все серйознішою. До неграмотних людей вiдносять: дорослих без середньоï освiти або з великими недолiками в освiтi, а також людей з групи ризику соціальної ізоляції, людей, якi передчасно залишили навчання, дiтей старше 16 рокiв з кримiнальним минулим або позбавлених волi, робiтників з низькою квалiфiкацiєю тощо.

Мета статті – дослiдження специфiчних характеристик пiдручника, який призначений для дорослих учнiв i пропозицiï технологiчних рiшень.Ключовi слова: мовленнєва грамотнiсть, математична грамотнiсть, дорослий, що навчається, пiдручник, технологiчнi рiшення.
Starting point for this paper are the results of several studies suggest that in recent years increasingly deepening the problem of illiteracy (and numeracy) of one of the adult population. These include: adults without basic education or more educational deficits, and those at risk of social exclusion, people, early school leavers, adults over 16 years with a criminal past or currently incarcerated, skilled workers and others.

The aim of the study is to examine the specific characteristics of textbooks designed for adult students, and offer technology solutions.Keywords: literacy, numeracy, adult learners, students, technology solutions

Изходен пункт за настоящата разработка са резултатите от редица изследвания, които сочат, че в последните години все по-задълбочаващ се е проблемът с неграмотността (езикова и математическа) на една част от възрастното население. Тук се включват: възрастни без основно образование или с повече образователни липси, както и тези с риск за социално изключване; хора, преждевременно напуснали училище; възрастни над 16 години с криминално минало или в момента лишени от свобода; ниско квалифицирани работници и др.

Макар да имат количествени измерения, очертаните дефицити са по-скоро качествени: традиционните образователни модели все по-малко съответстват на ролята, която глобализиращият се свят определя на образованието.

В съвременния свят възниква нова концепция за образованието, която дефинира нови образователни цели и политики - подобряване на качеството и ефективността на образованието, осигуряване на всеобщ достъп и отваряне на образователните системи към света [9]. Образованието се разглежда като ориентиран към практиката процес, продължаващ през целия живот, и обвързва неговата ефективност с качествата, които се формират у образоващия се индивид.

В материалите на ЮНЕСКО приоритетна задача е образованието на възрастни – „да се осигурят на човека комплекс от знания и умения, необходими за активна творческа дейност и носещи му удовлетворение в съвременното динамично развиващо се общество” [4]. Става дума за постоянно, непрекъснато развитие на човека като работник, гражданин, личност, индивидуалност през целия му живот. Написването и издаването на съвременните учебници за възрастни трябва да се съобразява с няколко общи условия: 1. Образователно ниво на обучаемите - начален курс; 2. Възрастта на обучаемите - над 16 годишна възраст; 3. Интелектуалните способности на обучаемите - за възрастни обучаеми с минимални знания за предмета на обучението; 4. Срокът на обучение - учебна година, ускорен курс и пр.; 5. Наличие на общодържавни изисквания - задължителни програми по отделните дисциплини; 6. Начинът на обучение - в група (клас); 7. Видът на учебника - учебна литература са и ръководствата за преподаватели и други помагала, включително и електронни.

За съжаление длъжни сме да отчетем факта, че проблемът за обучение на възрастни, под влияние на редица фактори, стои сравнително отскоро пред българската педагогическа наука. Нещо повече, обучението на такива лица, реализирано по различни програми и проекти, в повечето случаи се осъществява по учебни програми, учебници и учебни помагала за 7-10 годишни. Така се нарушава възрастовият принцип, основен за всяко обучение. Става дума както за функциониращото учебно съдържание, разбирано тук преди всичко като текстови компонент на учебниците и учебните помагала, така и за методическите процедури.

Нещо повече - не се отчита обективният социокултурен контекст и равнището на владеене на българския език. Обучаваните в повечето случаи са представители на най-бедните, много често маргинализирани прослойки на обществото. Майчиният език е ромски или турски, което безспорно влияе на обучението им. Голям процент не говорят на български език в домашна среда, което допълнително усложнява процеса на обучение.

Ето защо цел на настоящата разработка е да се изследват специфичните характеристики на учебника, предназначен за възрастни ученици, и да се предложат технологични решения.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconНаукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни
Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Дру-\437 тої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconМатеріал и міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини»
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції icon20 грудня 2017 року
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної Інтернет-конференції...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка