Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україниСкачати 393.75 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.04.2018
Розмір393.75 Kb.
  1   2

БІОЛОГІЯ


 1. Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг. ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України/. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 136 с. (Ум. друк. арк. 8,9). – Тираж 500 прим. – ISBN 966-306-082-X.

Охарактеризовано різноманіття рослинного та тваринного світу Цуманської пущі у Волинській області на півдні Західного Полісся. Наведено дані про флору, рослинність, фауну Цуманської пущі, виділено їх раритетну компоненту. Охарактеризовано природно-заповідний фонд, обґрунтовано створення тут регіонального ландшафтного парку, а в перспективі – національного природного парку. Висвітлено значення екологічної просвіти для збереження біорізноманіття Цуманської пущі.


 1. Афанасьев С. А., Гродзинский М. Д. Методика оценки экологических рисков, возникающих при воздействии источников загрязнения на водные объекты. – /Ін-т гідробіології НАН України/. – Київ: Ай-Би, 2004. – 62 с. – ISBN 966-95538-5-7.

Представлена робота є першим кроком до розробки національних нормативних документів з оцінки екологічних ризиків в країнах басейну Дніпра на єдиній методологічній основі і з врахуванням вимог Рамкової директиви ЄС [Directive 2000/60/EC]. «Методика …» може слугувати діяль­ним інструментом для визначення імовірності виникнення несприятливих змін у водних екосистемах при впливі забруднення. Апробація методики проведена в рамках виконання програми ПРООН-ГЭФ Екологічного оздоровлення басейну Дніпра при фінансовій підтримці IDRC.


 1. Башкатов В. Г. Эколого-философские аспекты созда­ния растительных сообществ. – /Донецький ботанічний сад НАН України/. – Донецк: ТОВ “Лебідь”, 2004. – 140 с. – Ум. друк. арк 8,14. – Тираж 300 прим. – ISBN 966-508-241-8.

В монографії викладено екофізіологічний підхід щодо створення рослинних угруповань, що ґрунтується на пізнанні, з одного боку, вимог окремих видів рослин, щодо екологічних умов існування, з іншого – можливості середовища задовольняти їх вимоги.

Розкриваються зміст гіперциклічної концепції рослинного організму, що дозволяє простіше розв’язувати завдання оптимізації умов культиву­вання рослин порівняно з планами багатофакторних експериментів. Надається філософське обґрунтування необхідності виходу за межі догматизованого системного підходу до процесу пізнання природи взагалі і фітоценозів, зокрема. Обґрунтування створюється на запропонованій еволюційній концепції світогляду.

Робота може мати інтерес як для студентів, так і для фахівців в галузі фітоценології, біотехнології, філософії і соціології.


 1. Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин / За ред. О. О. Кагала, М. В. Шевери, А. А. Леванця. – /Ін-т екології Карпат НАН України/.Львів: Ліга-Прес, 2004. – Ум. друк. арк 27,5. – Тираж 500 прим. – ISBN 966-8293-80-0.

Монографія присвячена результатам комплексного експедиційного дослідження видової різноманітності фіто-, міко- та зообіоти міста Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл., Україна).

Для ботаніків, зоологів, мікологів, викладачів, аспірантів і студентів біологічних спеціальностей, працівників природоохоронних організацій.
 1. Бухало А. С., Бисько Н. А., Соломко Э. Ф. и др. Культивирование съедобных и лекарственных грибов. Практические рекомендации / Под ред. А. С. Бухало. – /Ін-т ботаніки ім. М. Г. Хо­лодного НАН України/. – Київ: Чернобыльинтеринформ, 2004. – 128 с. (Ум. друк. арк. 8). – Тираж 300 прим. – ISBN 996-7600-06-8.

Книга містить практичні рекомендації по культивуванню в умовах промислових комплексів, приватних підприємств і присадибних ділянок цінних їстівних і лікарських грибів: шампіньйона, гливи, сіїтаке, кільцеви­ка, опенька літнього, зимового гриба, гериція, трутовика лакованого і змор­шка їстівного. Для кожного виду гриба приведені латинська назва, морфо­логічні ознаки, екологія, лікарські властивості і харчова цінність, зазначені параметри росту міцелію і плодоношення, рекомендовані компонентний склад і засоби підготування культиваційних субстратів, освітлюється сучас­ний стан світового виробництва грибів. Книга розрахована на широке коло читачів: спеціалістів в області біології і сільського господарства, підприєм­ців і грибоводів-аматорів, науковців, студентів ВУЗів, викладачів біології середніх шкіл, коледжів. Рекомендації складені за матеріалами досліджень Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, а також новітніх даних вітчизняної і закордонної літератури по грибівництву.


 1. Ветрова З. И. Флора водорослей континентальных водоемов Украины: Эвгленофитовые водоросли. – /Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України/. – Київ–Тернопіль: Лілея, 2004. – Вип. 2. – 272 с. (Ум. друк. арк. 23,8). – Тираж 300 прим. – ISBN 966-656-061-5.

В настоящем выпуске «Флоры» обобщены оригинальные и литературные сведения об эвгленофитовых водорослях Украины, относя­щихся к родам Lepocinclis Perty, Phacus Duj., Cryptoglena Ehr., Ascoglena Stein, Colacium Ehr., Khawkinea Jahn et McKibben, Euglenopsis Klebs, Astasia Ehr., emend. Duj., Cyclidiopsis Korsch. (семейство Euglenaceae). Приведены таблицы для определения и диагнозы родов, видов, разновидностей и форм. Для каждого таксона указаны библиографические справки и синонимы, описания и рисунки, экологические данные, распространение в Украине, общее распространение и критические примечания. Включены также виды, которые еще не найдены, но могут быть еще обнаружены при дальнейших исследованиях альгофлоры страны или представляют определенный интерес для таксономии. Всего описано 136 видов (182 видовых и внутривидовых таксона).

Для ботаников-альгологов, гидробиологов, специалистов рыбного, коммунального и водопроводного хозяйств, работников природоохранных организаций, преподавателей и студентов биологических факультетов вузов.
 1. Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат / За ред. М. Голубця та К. Малиновського. – /Ін-т екології Карпат НАН України/. – Львів: Поллі, 2004 – Ум. друк. арк. 12,25. – Тираж 500 прим. – ISBN 966-7307-14-Х.

Наведено результати досліджень внутрішньо- та міжпопуляційного різноманіття рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин, які ростуть у різних природних еколого-ценотичних умовах, і зазнають впливу антропогенних чинників. Розглядається значення внутрішньопопуляційного різноманіття для забезпечення адаптаційних потенцій популяцій, їхньої життєздатності та еволюції. На основі даних про внутрішньопопуляційне різноманіття виділені популяції видів, які потребують охорони, або такі, для забезпечення життєздатності яких необхідно застосувати комплекс заходів, спрямованих на відновлення їхнього базового стану.


 1. Гаевская А. В. Паразитология и патология рыб: Эн­циклопедический словарь-справочник. – /Ін-т біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України/. – М.: ВНИРО, 2003. – 231 с. – Тираж 300 экз. – ISBN 5-85382-286-1.

Універсальне довідкове видання включає 2400 статей з різних аспектів паразитології і патології риб, інфекційних, інвазійних і алимен­тарних захворювань вирощуваних і акваріумних риб, заходів їх профілак­тики і терапії, а також захворювань риб в природному середовищі. Наведені стислі відомості про збудників хвороб, морфологію, анатомію і фізіологію риб, про найбільш поширені родини промислових морських і прісноводних риб, з проблем забруднення водойм та впливу факторів середовища на розвиток тих або інших захворювань.

Для іхтіопатологів, ветеринарних лікарів, іхтіологів, рибоводів, акваріумістів, працівників рибодобувних і рибообробних галузей, екологів, студентів рибогосподарських і ветеринарних навчальних закладів, а також біологічних факультетів університетів і інститутів.
 1. Гаєвська А. В. Паразити і хвороби морських і океані­чних риб у природних і штучних умовах. – /Ін-т біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України/. – Севастополь: ЕКОСІ-Гідрофізика, 2004. – 237 с. – Тираж 250 прим. – ISBN 966-02-3282-9.

Наведено інформацію про основні інфекційні, інвазійні і незаразні захворювання і паразитів морських і океанічних риб у природних і штучних умовах, про патогенність різних збудників хвороб, їхнє поширенні, запропоновані короткі рекомендації щодо можливого використання уражений риб і боротьби з окремими видами захворювань, а також техніки паразитологічного обстеження риб, методики відбору проб і визначення життєздатності патогенних для людини гельмінтів. Завершує книгу предметний покажчик промислових назв риб (450 видів), наукових назв (470) і назв російською мовою (540) паразитів і хвороб.

Для працівників рибної промисловості, ветеринарної медицини, іхтіологів, паразитологів, аспірантів, студентів ветеринарних і рибогоспо­дарських вузів, біологічних факультетів вищих навчальних закладів.
 1. Гаєвська А. В. Паразитологія та патологія риб: Енциклопедичний словник-довідник. – /Ін-т біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України./ – Київ: Наук. думка, 2004. – 360 с. – Тираж 500 прим. – ISBN 966-00-0139-8.

Енциклопедичний словник-довідник “Паразитологія та патологія риб” є універсальним довідковим виданням, що містить понад 2600 статей із різних аспектів паразитології та патології риб, інфекційних, інвазійних і аліментарних захворювань вирощуваних і акваріумних риб, заходів профілактики і терапії, а також хвороб риб у природному середовищі. Наведено короткі відомості про збудників хвороб, морфологію, анатомію риб, найпоширеніші родини промислових морських і прісноводних риб, проблеми забруднення водойм і вплив чинників навколишнього середовища на розвиток тих чи інших захворювань.

Для іхтіопатологів, ветеринарних лікарів, іхтіологів, рибівників, акваріумістів, працівників рибодобувних і рибообробних галузей, екологів, студентів рибогосподарських і ветеринарних навчальних закладів, а також біологічних факультетів університетів і інститутів.
 1. Гидроэнергетика и окружающая среда / Под ред. Ю. Ландау, Л. Сиренко. – /Ін-т гідробіології НАН України/. Київ: Либра, 2004.– 484 с. – ISBN 996-7035-56-5.

Розглядаються проблеми взаємодії гідроенергетичних об'єктів з навколишнім середовищем в умовах комплексного використання водо­сховищ, особливості і значення гідроенергетики для соціально-економіч­ного розвитку суспільства. Представлені результати аналізу основних факторів впливу гідроенергетичних об'єктів на оточуюче середовище в різних природних умовах. Викладаються принципи прогнозування і оцінки їх впливу на оточуюче середовище, заходи з її охорони.


 1. Григора І. М., Якубенко Б. Є., Алейніков І. М. та ін. Ботаніка: Практикум. – Вид. 3-е, переробл. та доповн. / За ред. Б. Є. Якубенка. – /Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України/. – Київ: Арістей, 2004. – 340 с. (Ум. друк. арк. 19,76). – Тираж 500 прим. – ISBN 966-8458-16-8.

Викладено методичні вказівки щодо виконання 54 лабораторно-практичних робіт із цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних органів, а також систематики рослин. Коротко висвітлено теоретичні відомості щодо будови рослин, їх клітин, тканин, органів та різноманітності рослинного світу.

Для студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю.
 1. Григорюк І. П., Машковська С. П., Яворовський П. П., Колесніченко О. В. Біологія каштанів. – /Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України/. – Київ: Логос, 2004. – Обл. друк. арк. 25,2. – ISBN 966-581-494-Х.

У монографії з позицій системного підходу вперше узагальнено літературні і власні експериментальні дані стосовно біологічних особливостей видів та форм каштанів, які зростають у різних регіонах світу. Наведено історичні відомості, походження, введення в культуру, класифікацію, ареали поширення і вирощування, морфологічні, фізіологічні й екологічні ознаки та практичне використання. Описано найпоширеніші хвороби і шкідники, механізми стійкості і адаптації каштанів до стресових факторів навколишнього середовища. Розроблено методи візуальної і спектральної оцінки стану й ступеня пошкодження, агротехнічні рекомендації щодо підвищення приживлюваності кінського каштану звичайного до водного і мінерального дефіциту. Представлено технологію приготування органомінеральних компостів та плівкоутворюючих сумішей для обробки кореневих систем каштанів під час їх пересаджування.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів біологічних й сільськогосподарських вузів, спеціалістів зеленого господарства та розсадництва, широкого кола читачів. 1. Григорюк І. П., Ткачов І. В., Михальський М. Ф., Серга О. І. Біоенергетичні основи стійкості озимої пшениці до посухи. – /Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України/. – Київ: Науковий світ, 2004. – Обл. друк. арк. 12,6. – ISBN 966-675-282-4.

У монографії узагальнені власні і літературні дані стосовно енергетичного забезпечення адаптаційних реакцій, які обумовлюють формування механізмів стійкості рослин озимої пшениці до посухи і високих температур. Представлені системні дослідження енергообміну, перетворення світлової енергії на біохімічну і теплову складові, зв’язки між енергетичними потоками та фізіологічними параметрами рослинного організму. Описано первинні процеси відбиття і поглинання фотосин­тетично активної радіації, акумуляцію аденозинфосфатів, пігментів й полярних ліпідів мембран хлоропластів та витрачання енергії рослинами за дії факторів посухи. Наведено енерговитратні процеси поглинання, транспорту і транспірації води, шляхи регуляції енергообміну сортів пшениці за рахунок використання полімерних регуляторів росту з цитокініновою та ауксиновою активністю за різного водозабезпечення.

Для фізіологів і біохіміків рослин, викладачів й аспірантів біологічних та аграрних вузів.
 1. Давидов О. М., Темніханов Ю. Д. Основи ветеринарно-санітарного контролю у рибництві. – /Ін-т зоології ім. І. І. Шмальга­узена НАН України/. – Київ: ІНКОС, 2004. – 144 c. – ISBN 966-8347-02-1.

Приведено дані відносно забезпечення у рибництві оптимальних ветеринарно-санітарних умов для вирощування риб та відображені сучасні лікувально-профілактичні заходи. Пропонуються методики оцінки збитків від хвороб риб та визначення економічної ефективності при проведенні протиепізоотичних заходів.


 1. Давыдов О. Н., Темниханов Ю. Д. Болезни пресноводных рыб. – /Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України/. – Київ: Ветинформ, 2004. – Ум. друк. арк. 57,12. – Тираж 5000 прим. – ISBN 966-7063-11-9.

В книзі дається характеристика основних заразних і незаразних хвороб прісноводних риб, що водяться у природних водоймищах та яких розводять в штучних ємкостях (ставки, садки, басейни, лотки та ін.). За уніфікованою схемою описано більше 150 заразних і незаразних хвороб риб та профілактичні і лікувальні заходи, які проводяться при кожному з захворювань. Подані сучасні погляди на клініку, патогенез та епізоотологію нових хвороб риб. Наведено узагальнений список паразитів диких і культивованих видів риб та хвороб, які збуджуються ними в аквагосподарствах. Розглянуто методи діагностики, що дозволяють в польових і лабораторних умовах контролювати функціональний стан риб у нормі та під впливом несприятливих факторів (збудники хвороб, отруєння, забруднення тощо). Викладено наукові та організаційні основи експертизи риб та рибо- продуктів, ветеринарного і санітарного нагляду за рибницькими господарствами. В доповненнях до книги подано основні показники об’єктів вирощування і середовища перебування риб, морфолого-фізіологічна і біохімічна характеристики здорових і хворих риб, а також перелік сучасних препаратів, які застосовуються в аквакультурі.

Книга розрахована на іхтіологів, лікарів ветеринарної медицини, менеджерів, біологів та студентів.

Табл. 28, іл. 249, бібл. 91.


 1. Дідух Я. П., Бурда Р. І., Зиман С. М. та ін. Екофлора України. – Т. 2. / Відп. ред. Я. П. Дідух. – /Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України/. Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 480 с. (Ум. друк. арк. 26,1). – Тираж 300 прим. – ISBN 966-306-009-3.

В черговому томі оригінального видання дається характеристика видів родин Aristolochiaceae, Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranun­culaceae, Berberidaceae, Papaveraceae, Hypecoaceae, Fumariaceae, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae, Fagaceae, Betulaceae, та Corylaceae, що трапляються в природних умовах України. Описуються біоморфологічні ознаки, географічна та фітоценологічна характеристика, екологія, консор­тивні зв’язки, вплив антропогенного фактора, господарське, ландшафтне та індикаційне значення, відомості щодо охорони та відтворення 192 видів. Вміщено рисунки та карти поширення цих рослин по Україні, вказані основні літературні джерела.

Для біологів, екологів, викладачів та студентів, спеціалістів у галузі охорони природи.
 1. Дубина Д. В., Нойгойзлова З., Дзюба Т. П., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Продромус синтаксономічної різноманітності водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор’я. – /Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України/. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 200 с. (Ум. друк. арк. 8.3). – Тираж 300 прим. ISBN 966-306-061-8.

В книзі дається аналіз синтаксономічного вивчення водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор’я. Пред­ставлено продромус рослинності, який включає 24 класи, 37 порядків, 59 союзів і 274 асоціації. Наведено синонімічні назви, діагностичні види, коротка характеристика синекології та синхорології синтаксонів в межах регіону та фітоценотичні таблиці угруповань до кожного класу.

Для геоботаніків, флористів, викладачів і студентів біологічних факультетів університетів.
 1. Дудка І. О., Гелюта В. П., Тихоненко Ю. Я. та ін. Гриби природних зон Криму / За ред. І. О. Дудки. – /Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України/. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 454 с. (Ум. друк. арк. 21,5). – Тираж 300 прим.

Книга присвячена вивченню видової різноманітності мікобіоти Кримського півострова. В результаті проведених досліджень встановлено, що гриби дослідженої території представлені 2579 видами (пероноспо­ральні – 85, борошнисторосяні – 84, інші аскоміцети – 502 и, мітоспорові – 934 іржасті – 202, базидіоміцети – 772). Проведено аналіз розподілу виявлених видів за субстратами та таксонами асоційованих рослин та досліджено поширення основних груп грибів у природних зонах півострова.

Наведено список видів досліджених груп грибів та асоційованих з ними організмів.
 1. Збереження біорізноманітності на південному сході України.: Матеріали наук.-практ. конф. – /Донецький ботанічний сад НАН України/. – Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 2004. – 174 с. – Ум. друк. арк. 10,22. – Тираж 300 прим. – ISBN 966-508-401-1.

Висвітлено питання вивчення біорізноманітності рослинного та тваринного світу на південному сході України, охорони видової різноманітності на територіях природно-заповідного фонду, інтродукції рослин та тварин як шляху до збереження біорізноманітності, формування екомережі та відновлення природних екосистем.

Для спеціалістів у галузі ботаніки, екології, охорони навколишнього середовища.
 1. Зиман С. М., Мосякин С. Л., Булах О. В. та ін. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин: Навч.-методичн. посіб. / За ред. С. М. Зиман. – /Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України/. – Ужгород: Медіум, 2004. – 156 с. (Ум. друк. арк. 6.5). – Тираж 200 прим. – ISBN 966-7400-34-4.

У довіднику наведено близько 700 термінів й понять з морфології квіткових рослин по основних групах органів, українською та латинською мовами, разом з їх стислими характеристиками та схематичними рисунками (у кількості понад 400). Довідник включає також алфавітний українсько-латинський словник (понад 700 морфологічних термінів, переважно іменників й прикметників в однині й множині та з урахуванням родів та відмін). Подано також алфавітний покажчик латинських термінів та покажчик українських термінів (за групами органів та органами, а у межах груп в алфавітному порядку).

Розрахований на широке коло ботаніків – викладачів, студентів, науковців.
 1. Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин.– /Ін-т екології Карпат НАН України/.Київ: Наук. думка, 2004. – Ум. друк. арк. 65,0. – Тираж 500 прим. – ISBN 966-00-0355-2. – (Словники України).

Словник містить близько 40 тисяч українських назв судинних рослин. Подано числені народні назви, зібрані шляхом опрацювання публікацій та опитування населення. Вказано літературні джерела і регіони походження назв. На підставі їх вживаності сформовано систему українських наукових назв, що містить менше іншомовних запозичень і є дохідливішою, ніж попередній варіант ботанічної номенклатури. Латинські назви наведено з урахуванням як монотипної (традиційно вживаної в Україні), так і політипної (взятої з “Flora Europaea”) таксономічних систем, що ґрунтуються на різному розумінні обсягу виду. Видання складається з двох частин – латинсько-українського словника, де навпроти латинських назв таксонів подано відповідні українські наукові назви і низку народних синонімів, та українсько-латинського вказівника.

Розраховано на освітян і науковців – ботаніків, мовознавців та етнографів, а також на широке коло практичних працівників і аматорів, чия робота й уподобання пов’язані з рослинами.
 1. Костенко Н. С., Давидович Н. А., Силкин Ю. А. и др. Карадаг. Гидробиологические исследования: Сб. науч. тр., посвят­щенный 90-летию Карадагской научной станции им. Т. И. Вязем­ского и 25-летию Карадагского природного заповедника НАН Украи­ны. – Кн. 2. – /Под ред. А. Л. Морозовой, В. Ф. Гнюбкина, Карадаг­ский природный заповедник НАН Украины/. – Симферополь: СОНАТ, 2004. – Усл. печатн. л. 40,3. – Тираж 320 экз. – ISBN 966-8111-37-0.

До збірки вміщено ювілейні статті, присвячені 90-річчю Карадазької наукової станції ім. Т. І. В’яземського та 25-річчю Карадазького природно­го заповідника НАН України. У статтях узагальнено багаторічні дані щодо гідрології та гідрохімії району Карадага. Висвітлено стан альгофлори пріс­новодних джерел та акваторії Чорного моря у межах Карадазького природ­ного заповідника. Наведено результати експериментальних дослід­жень в галузі вивчення морських ссавців та діатомових водоростей. У збірці вмі­щено анотовані списки морської флори та фауни Карадазького заповідника.

Збірник розрахований на фахівців в галузі гідробіології, студентів і викладачів вузів.
 1. Кучеревський В. В. Конспект флори Правобережного степового Придніпровя. – /Криворізький ботанічний сад НАН України/. – Дніпропетровськ: Проспект, 2004. – Ум. друк. арк. 17+2,25. – Тираж 500 прим. – ISBN 966-8345-13-4.

Вперше складено повний перелік рослин флори Правобережного степового Придніпров’я, який є результатом багаторічних флористичних досліджень, критичного вивчення гербарних матеріалів та літературних джерел. Для 1434 видів наведені відомості про поширення, екологічну приуроченість, трапляння, господарське значення та созологічний статус. Для адвентивних видів вказаний первинний ареал, час та спосіб занесення, ступінь натуралізації.

Для ботаніків, екологів, природознавців, шанувальників природи, природоохоронців.
 1. Лебеда А. П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії іридоїдів). – /Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України/. – Київ: Академперіодика, 2004. – Ум. друк. арк. 6,28. – Тираж 200 прим. – ISBN 966-360-002-0.

Довідкове наукове видання містить опис 254 видів вищих рослин – носіїв іридоїдів, що належать до 26 родин і 66 родів. До опису рослин залучено: латинську (з синонімами), українську та російську назви; назви притаманних рослині іридоїдів із зазначенням місця їх локалізації (кора, стебло, трава, листки, коріння, квітки, плоди, насіння тощо); посилання на відповідні літературні джерела, вміщенні в кінці видання.

Розраховане на фітохіміків, фармацевтів, ботаніків-інтродукторів, викладачів вузів і студентів та для широкого кола фахівців, що цікавляться питаннями вивчення, використання і охорони рослинних ресурсів України.
 1. Лебеда А. Ф., Джуренко Н. И., Исайкина А. П., Собко В. Г. Лекарственные растения: Самая полная энциклопедия. – /Націо­нальний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України/. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – Ум. друк. арк. 57,0. – ISBN 5-462-00127-4.

Энциклопедия лекарственных растений является самым полным из­данием по этой тематике в нашей стране. Подробно описаны биологические и фармацевтические свойства более чем тысячи растений, указаны ареалы их произрастания, дается широкий перечень лекарственных форм и схемы их медицинского применения, включая случаи редких заболеваний. Книга интересна как специалистам так и широкому кругу читателей.


 1. Мельник В. І., Парубок М. І. Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) в Україні. – /Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України/. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – Ум. друк. арк. 9,0. – Тираж 300 прим. – ISBN 966-306-045-7.

В монографії висвітлені результати комплексного вивчення популя­цій рідкісного виду флори України горицвіту весняного (Adonis vernalis L.). Встановлено межі суцільного та острівного поширення виду в Україні, складена перша карта географічного поширення Adonis vernalis в межах всієї України. Встановлені типи місцезростань Adonis vernalis в Україні та генетичні взаємозв’язки між ними. Вперше в Україні проведено аналіз вікової та просторової структури ценопопуляцій Adonis vernalis і на основі цього встановлені сучасні фітоценотичні позиції виду. Виявлені причини скорочення чисельності популяцій Adonis vernalis в Україні і запропоновані рекомендації з охорони виду in situ. Розроблено перспективний напрямок охорони Adonis vernalis ex situ шляхом моделювання інтродукційних популяцій в штучно створених степових фітоценозах.


 1. Мінарченко В. М., Середа П. І. Ресурсознавство. Лікарські рослини: Навч.-метод. посібн. – /Ін-т ботаніки ім. М. Г. Хо­лодного НАН України/. Київ: Фітосоціоцентр, 2004.- 71 с. (Ум. друк. арк. 8). – Тираж 300 прим. – ISBN 966-306-080-3.

В посібнику вміщено інформаційні матеріали, які стосуються стану ресурсів дикорослих лікарських рослин, динаміки їх використання та нормативно-правового регулювання використання цих ресурсів в Україні. Основна увага приділена методам обліку ресурсів, наведені приклади розрахунку сировинних запасів. Значна кількість інформаційних матеріалів, в т.ч. розрахункові таблиці для визначення щільності запасу виділені в додаток.

Посібник створений для студентів фармацевтичного факультету у відповідності до робочої навчальної програми курсу “Ресурсознавство”. Може бути використаний: як науково-інформаційне видання, методичне видання для обліку рослинних ресурсів, а також як посібник при викладанні біологічних дисциплін ресурсознавчого спрямування у середній та вищій школі.
 1. Мхітарян Л. С., Кучменко О. Б. Окислювальний стрес: механізми розвитку і роль в патології. – /Ін-т біохімії ім. О. В. Пал­ладіна НАН України/. – Київ: Вид-во Національного педагогічного ун-ту ім. Н. П. Драгоманова, 2004. – 223 с. (17,05 Обл.-вид. арк..). – Тираж 400 прим. – ISBN 966-660-154-0.

В монографії зроблена спроба аналізу і узагальнення кількості мате­ріалу по вивченню про- і антиоксидантних систем організму у фізіологічних умовах і механізмів формування окислювального стресу як універсальної ланки розвитку різноманітних фізіологічних (адаптаційно-пристосувальних, процесів старіння) і патологічних станів: запальних захворювань, атеро­склерозу і ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби та ін. Книга призначена для біохіміків, фізіологів, фармакологів, студентів біологічних і медичних спеціальностей вузів, лікарів різних спеціальностей.


 1. Наукові записки Державного природознавчого музею. – /Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів)/. – Львів: Вид-во Державного природознавчого музею НАН України, 2004. – Ум. друк. арк. 19,4. – Тираж 300 прим. – ISBN 966-02-2806-6 (серія)., ISBN 966-02-3356-6 (Т. 19).

До збірника увійшли матеріали з природничої музеології (теорії музейної справи та музейного джерелознавства), ботанічних, зоологічних, екологічних та палеонтологічних досліджень, виконаних останнім часом на заході України.

Для ботаніків, зоологів, екологів, палеонтологів, працівників природничих музеїв, заповідників, національних парків та інших природоохоронних установ.
 1. Наукові записки Державного природознавчого музею. – /Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів)/. – Львів: Вид-во Державного природознавчого музею НАН України, 2004. – Ум. друк. арк. 19,4. – Тираж 300 прим. – .ISBN 966-02-2806-6 (серія), ISBN 966-02-3459-7 (Т. 20).

Cпеціальний випуск збірника присвячений проблемам діяльності запо­відників і національних природних парків України, створенню транскордон­них резерватів, формуванню національної екомережі, а також результатам наукових досліджень на територіях об'єктів природно-заповідного фонду.

Окремим блоком представлені доповіді міжнародної конференції „Оптимізація меж та поліпшення функціонування Карпатського біосфер­ного заповідника”, яка відбулася 10-12 травня 2004 р. у м. Рахів Закарпат­ської області за ініціативи та фінансової підтримки Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, організаційної підтримки Національної комісії Украї­ни у справах ЮНЕСКО, Національного комітету України із програми МАБ ЮНЕСКО, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та адміністрації Карпатського біосферного заповідника.

Для екологів, ботаніків, зоологів, працівників заповідників, національних парків та інших природоохоронних установ.


 1. Патика В. В., Коць С. Я., Волкогон В. В. та ін. Біологічний азот. – /Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України/. Київ: Cвіт, 2004. – Обл. друк. арк. 29,4. – ISBN 966-7683-35-4.

У монографії узагальнено результати досліджень процесу фіксації молекулярного азоту симбіотичними, вільноіснуючими і асоціативними мікроорганізмами та ціанобактеріями – природного процесу, необхідного для відновлення родючості ґрунту і забезпечення рослин екологічно безпечним біологічним азотом. Це перша в Україні книга, в якій викладено еволюцію вчення про біологічний азот, від перших емпіричних відомостей до аналізу сучасного стану проблеми і використання можливостей цього унікального явища у біології та агропромисловому комплексі. Значну увагу приділено створенню та практичному використанню біологічних препаратів на основі азотфіксуючих мікроорганізмів і розробці заходів із поліпшення ефективності фіксації молекулярного азоту.

Книга буде корисною для біологів, мікробіологів, селекціонерів, спеціалістів сільського господарства та студентів біологічних та агрономічних факультетів вищих навчальних закладів.
 1. Перспективы использования лекарственных грибов при решении медико-экологических проблем: Материалы Междуна­родной научно-практической конференции (Киев, 10–11 сентября 2004 г.). – /Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України/. – Київ: Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 2004. – 83 с. (Ум. друк. арк. 8). – Тираж 150 прим. – ISBN 996-7600-06-8.

В матеріалах міжнародної науково-практичної конференції „Перспективи використання лікарських грибів для вирішення медико-екологічних проблем” представлені результати дослідження впливу різних лікарських грибів на організми тварин та людини, клінічних досліджень, що проведені при використанні БАДів на основі лікарських грибів для підвищення імунітету, лікування хворих на бронхіальну астму, мастопатію, туберкульоз та інш.


 1. Поляков А. К., Суслова Е. П. Хвойные на юго-востоке Украины. – /Донецький ботанічний сад НАН України/. – Донецк: Норд-Пресс, 2004. – 197 с. – Усл. печ. л. 10,5. – Тираж 300 экз. – ISBN 966-8085-55-8.

В монографії узагальнено результати інтродукційного випробування більш ніж 100 видів, форм та сортів хвойних в Донецькому ботанічному саду НАН України. Наведено відомості щодо еколого-географічного походження, морфологічних особливостей інтродукованих видів, дані стосовно їх сезонного та генеративного розвитку та розмноження. Виділено перспективні види, форми і сорти для зеленого будівництва.

Для ботаніків, спеціалістів зеленого будівництва та лісового господарства, аматорів декоративного садівництва.
 1. Потопальський А. І., Юркевич Л. Н., Воробйова І. І. Кавбуз – найцілющіша в світі цілюща ягода. – /Ін-т молекулярної біології і генетики НАНУ, Ін-т ОВНУ Лтд./. – Вінниця: ПП Короновський І. А., 2004. – Ум друк арк. 9,0. – Тираж 10000 прим. – ISBN 966-95682-0-Х.

У книзі наведені дані про поширення, біологічні особливості, агротехніку вирощування, харчову і цілющу дію найбільшої ягоди світу – кавбуза, молекулярного гібриду кавуна і гарбуза. Додаються практичні поради про використання кавбуза в домашніх та промислових умовах, наводяться рецепти страв, рекомендації по оздоровленню людей, особливо дітей, постраждалих від чорнобильського лиха. Розрахована на любителів природи, широке коло читачів.


 1. Промышленная ботаника: Сб. науч. тр. – /Донецкий ботанический сад НАН Украины/. – Донецьк: Норд-комп’ютер, 2004. – Вип. 4. – 273 с. – Ум. друк. арк. 17,3. – Тираж 300 прим. – ISBN 1728-6204.

У збірнику розглядаються проблеми промислової ботаніки, інтродук­ції та акліматизації рослин, дослідження біологічної різноманітності фітобіоти. Приділено увагу вивченню структури, стану та мінливості популяцій рослин, особливостям морфогенезу інтродукованих рослин, адаптивних стратегій та стійкості рослин, фітопатології.

Для ботаніків, екологів, працівників зеленого будівництва, викладачів, аспірантів.
 1. Рахметов Д. Б., Стаднічук Н. О., Корабльова О. А. та ін. Нові кормові, пряносмакові та овочеві інтродуценти в Лісостепу і Поліссі України. – /Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України/. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – Ум. друк. арк. 9,9. – Тираж 300 прим. – ISBN 966-306-067-7.

Подано результати багаторічної інтродукційної роботи відділу нових культур Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України. Наведено характеристику 18 нових кормових, пряноароматичних та овочевих інтродуцентів родин Fabaceae, Malvaceae, Amaranthaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, Apiaceae та 20 високопродуктивних адаптованих сортів, створених у Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка, які занесені до Державного реєстру сортів рослин України та запропоновані для впровадження у виробництво в трьох агрокліматичних зонах України.

Для біологів, рослинників, спеціалістів сільського господарства, викладачів, аспірантів та студентів біологічного та сільськогосподарського профілю.
 1. Романенко В. Д. Основы гидроэкологии. – /Ін-т гідробіології НАН України/. Київ: Генеза, 2004. – 664 с. – ISBN 966-504-358-7.

Перероблена і доповнена новими матеріалами версія аналогічного українського видання (Київ: Обереги, 2001). Включає загальні і спеціальні питання гідроекології. Знайомить з гідросферою, особливостями функціонування водних екосистем різного типу (моря, лимани, річки, водосховища, озера, ставки, водойми-охолоджувачі енергетичних об'єктів, канали). Аналізуються процеси формування якості води і біопродуктивності в умовах зарегулювання річкових систем, антропогенного евтрофування, токсичного і радіонуклідного забруднення водних об'єктів.


 1. Романенко В. Д., Афанасьев С. А., Васенко А. Г. и др. Идентификация и оценка источников загрязнения водных объектов (горячих точек) в бассейне Днепра на территории Украины. – /Ін-т гідробіології НАН України/. – Київ: ПолиграфКонсалтинг, 2004. – 282 с. – ISBN 966-8440-16-1.

Дана робота по виявленню та аналізу джерел точкового забруднення в басейні р. Дніпро на території України є частиною регіонального проекту UNDP під назвою «Підготовка стратегічного плану дій (СПД) для басейну річки Дніпро і розробка механізмів реалізації СПД». Мета програми – підготовка стратегічного плану дій для зменшення транскордонного забруд­нення басейну р. Дніпро, а як наслідок – сприяння захисту внутрішніх та міжнародних вод. Основна мета монографії – виявлення і аналіз основних джерел забруднення, що надходять від підприємств – забруднювачів, що називаються “гарячими точками”, в українській частині басейну Дніпра.


 1. Романенко В. Д., Афанасьев С. А., Гродзинский М. Д. и др. Стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия бассейна Днепра. – /Ін-т гідробіології НАН України/. – К.: Ай Би, 2004. – 104 с. – ISBN 966-95538-6-5.

В основу підготовки даного видання були покладені результати проектів, що виконувались в рамках Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра, під координацією Центру Досліджень Міжнародного Розвитку (IDRC). Стратегія збереження біологічного і ландшафтного різноманіття басейну Дніпра направлена на консолідацію зусиль Республіки Білорусь, Російської Федерації та України в області збереження та відновлення різноманіття біологічних популяцій, угруповань, екосистем і ландшафтів басейну річки Дніпро.


 1. Рябушко Л. И. Потенциально опасные микроводоросли Азово-Черноморского бассейна. – /Ін-т біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України/ – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2003. – 288 с. – Тираж 300 экз. ISBN 966-02-3321-3.

У книзі даний історичний нарис про появу і розповсюдження шкід­ливих мікроводоростей у Світовому океані й Азово-Чорноморському басейні, порушені питання причин і умов виникнення “цвітінь” води і “червоних припливів” у морі, спричинених цими водоростями. Показано видову різноманітність і кількісний розподіл потенційно небезпечних мікроводоро­стей Азово-Чорноморського басейну. В атласі наведені ілюстрації 79 видів мікроводоростей, що належать до відділів Dinophyta (35 видів), Bacillariophyta (23 види), Chrysophyta (9 видів), Cyanophyta (5 видів), Chlorophyta (3 види), Euglenophyta (1 вид), Raphidophyta (3 види), для яких приведені анотації по морфології, екології і географії розповсюдження, про ефект впливу.

Для екологів, токсикологів, гідробіологів, працівників рибопромис­лових установ, морських фермерів, викладачів, аспірантів і студентів вузів, фахівців з охорони навколишнього середовища.

 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни iconАндрієнко С. В., учитель української мови та літератури гімназії «Ерудит» м. Києва Розвиток творчої особистості шляхом дослідження на уроках української літератури
Андрієнко С. В., учитель української мови та літератури гімназії «Ерудит» м. Києва
Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни iconНавчальний посібник / В. М. Петрик, С. В. Сьомін та ін. За заг ред. В. В. Остроухова К., 2003. 336 с. Рецензенти
Нетрадиційні релігійні та містичні культи України: Навчальний посібник / В. М. Петрик, С. В. Сьомін та ін. За заг ред. В. В. Остроухова...
Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни iconІм. М. С. Грушевського нан україни
Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського нан україни утворене розпорядженням...
Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни iconНавчальний посібник за загальною редакцією к. В. Заблоцької донецьк-2001 ббк 63(0)-7я7+63
Українська І зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під заг ред. Заблоцької К. В. Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. 372...
Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни iconГоловна астрономічна обсерваторія нан україни між двома ювілеями: 2004 — 2014 роки Вступ 2004 року до ювілею гао було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії нан україни»

Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /За заг ред. А. Колодій. К.: Ай-Бі, 2002. 684 с.; 2004. 667 с
України у контексті посткомуністичної трансформації та притаманних цьому періоду особливостей взаємовпливу формальних І неформальних...
Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни iconВище військове керівництво Холодного Яру в 1917 1922 роках чучупак олекса Степанович
Молодший брат Головного отамана Холодного Яру Василя Чучупака. До Першої світової війни вчителював у с. Рацевому на Чигиринщині....
Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни iconЗвіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків" при вфа нан україни
Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків” при вфа нан україни складається з 8 осіб, з секцій, у склад ради...
Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни iconІз заочною формою навчання
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання ( для 12-річної школи) під редакцією члена-кореспондента...
Андрієнко Т. Л., Клєстов М. Л., Химин М. В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження. – /Під заг ред. Т. Л. Андрієнко та М. Л. Клєстова, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни iconХрестоматі я з літературного читання для 2 класу 2013
Укл.: Білоус Г. В., Бодак І. М., Дацишин О.І., Климкович А. Я., Коваль І. Р., Колодницька О. М., Матулка О. П., Штереб С. С / За...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка