Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації aСкачати 262,82 Kb.
Дата конвертації04.02.2018
Розмір262,82 Kb.

Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру»

ОПИС СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
A. Назва спеціалізації: Соціологія особистості та ґендеру

B. Кафедра, що готує спеціалізацію: Теорії та історії соціології

С. Кураторка: доц., д.соц.н. Людмила Малес

E. Опис спеціалізації

 1. Спеціалізація "Соціологія особистості та ґендеру" (бакалавр соціології, помічник соціолога) сприяє фаховому зростанню студентства у царині соціології через поглиблення їх теоретичних та практичних знань у проблематиці людини в суспільстві, водночас відповідає інтересам студентства у їх особистісному саморозвитку та формуванні громадянської ідентичності, забезпечує виконання гуманітарного аспекту університетської освіти.

 2. Мета навчання за спеціалізацією: сформувати необхідний корпус знань та навичок щодо основних соціально-демографічних процесів життєвого шляху особи, специфіки її ідентичності і самопрезентації, життєвого успіху, культурних моделей, явищ іншування та маргіналізації, ресурсів та соціальних відносин у контексті сучасних соціальних трансформацій та викликів українського суспільства і світу, методології та методів їх дослідження.

 3. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Ці знання та навички відповідають запитам на відповідних фахівчинь і фахівців з експертної, дослідницької, консультативної, прогностичної та діагностичної роботи у царині державного управління, організації продуктивних сил, національної безпеки, соціальної політики держави, а також в реалізації соціальних проектів НДО та комерційними структурами.

 4. Результати навчання

  • Знання основних досягнень ґендерних досліджень, психологічних досліджень, досліджень життєвого успіху, приватної сфери, маргінальності та девіації, соціального капіталу, що забезпечить теоретичними знаннями для аналізу взаємодії особи та суспільства на мікро- та макро- рівні.

  • Опанування методологією ґендерного, психологічного, соціокультурного, критичного аналізу, методологічною специфікою здобутою внаслідок антропологічного та лінгвістичного повороту в соціології.

  • Навички з методів соціально-демографічного, біографічного аналізу, дискурс-аналізу, конверсаційного аналізу у дослідженні особистості та ґендеру.

  • Навички роботи з демографічними, психологічними, статистичними, порівняльними даними, особистісними документами, тестами.

  • Вміння віднаходити та критично аналізувати джерела інформації з ще мало досліджуваних тем ситуації людини в сучасному суспільстві.

  • Вміння працювати з текстами, формулювати та аргументувати свою точку зору, дискутувати, працювати в групах, деконструювати маніпуляції з даними та судженнями.


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

Семестровий та підсумковий контроль

Кредити

Години

всього

Навчальні заняття

Самостійна робота

Навчальні та виробничі практики

Екзамени

Заліки

Проміжний контроль

Курсові проекти / роботи

Навчальні та виробничі практики

Державна атестація

всього навчальних

з них:

лекції

лабораторні

практичні

семінарські

індивідуальні заняття

консультації

Спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ґендерні дослідження

3

 

 

 

 

 

4

120

60

26

 

34

 

 

 

60

 

Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин

 

3

 

 

 

 

4

120

60

26

 

34

 

 

 

60

 

Психологія життєвого світу особистості

4

 

 

 

 

 

4

120

60

26

 

34

 

 

 

60

 

Біографічні методи

 

5

 

 

 

 

4

120

60

26

 

34

 

 

 

60

 

Соціологія життєвого успіху

5

 

 

 

 

 

4

120

60

26

 

34

 

 

 

60

 

Соціологія квір- та девіантної поведінки

 

5

 

 

 

 

4

120

60

26

 

34

 

 

 

60

 

Особистість у контексті сучасних соціальних трансформацій

6

 

 

 

 

 

4

120

60

26

 

34

 

 

 

60

 

Теорії соціального капіталу

 

7

 

 

 

 

4

120

60

27

 

33

 

 

 

60

 

Дослідження ідентичностей та самопрезентації особистості

 

7

 

 

 

 

4

120

60

27

 

33

 

 

 

60

 

Актуальні проблеми соціології особистості та ґендеру

8

 

 

 

 

 

4

120

60

27

 

33

 

 

 

60

 

Всього

5

5

0

0

0

0

40

1200

600

263

0

337

0

0

0

600

0


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

A. Назва дисципліни Ґендерні дослідження

B. Назва спеціалізації Соціологія особистості та ґендеру

С. Лекторка – доц., к.соц.н., Червінська Тетяна Григорівна

D. Семестр- 3

E. Кількість кредитів - 4

F. Опис дисципліни

 1. Дисципліна спрямована на ознайомлення студентства з понятійно-категоріальним апаратом ґендерної теорії як однієї з базових для соціологічного дослідження особи та основними тематичними напрямками з усього спектру актуальних і поширених ґендерних досліджень у соціогуманітарних науках.

 2. Мета вивчення дисципліни – формування поглибленого теоретичного і практично-орієнтованого уявлення про ґендерний підхід у дослідженні суспільства крізь призму життєвого шляху особистості.

 3. Завдання вивчення дисципліни

  • Засвоєння понятійно-категоріального апарату ґендерної теорії

  • Знайомство з особливостями ґендерного підходу до аналізу соціальних явищ, основними концепціями, розробленими в межах ґендерної теорії

  • Знання проблематики сучасних дискусій щодо ґендерних ідентичностей, соціалізації, упереджень, нерівностей, ґендерованості всіх суспільних відносин та структур, перспективи їх вивчення в соціології

  • Розвиток і закріплення навичок ґендерного аналізу.

 4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Аналіз сучасної особистості, інститутів та процесів суспільства, в категоріях ґендерного порядку; навички застосування потенціалу соціологічних теорій в фокусі ґендерного підходу.

 5. Результати навчання. Після опанування дисципліни студентки та студенти повинні:

  • Засвоїти понятійно-категоріальний апарат ґендерної теорії

  • Сформувати уявлення про сучасні концепції ґендеру та статі

  • Вміти використовувати методологію та понятійно-категоріальний апарат ґендерного аналізу

  • Вміти обґрунтовувати свою позицію в дискусії есенціалізму та соціального конструктивізму в питаннях статі і ґендеру

  • Вміти аналізувати становлення і розвиток власної ґендерної ідентичності, реконструювати індивідуальний соціальний досвід в аспекті ґендерної соціалізації

  • Сформувати ґендерну чутливість та критичне мислення

  • Вміти розпізнавати та критично реагувати на будь-які прояви сексизму, ґендерних стереотипів, ґендерної дискримінації

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

A. Назва дисципліни Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин

B. Назва спеціалізації Соціологія особистості та ґендеру

С. Лекторка – доц., д.соц.н., Людмила Малес

D. Семестр- 3

E. Кількість кредитів - 4

F. Опис дисципліни

Дисципліна “Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин” задає інституційний (шлюб) та соціогруповий (родина) виміри аналізу приватності, процесів життєвого циклу особи.Мета. Використовуючи евристичні можливості соціодемографічного аналізу розширити на сферу приватності та процесів життєвого циклу особи горизонт соціологічних компетенцій студентства.

Завдання. Опанувати понятійним апаратом, теоріями шлюбно-сімейних відносин.

Ознайомитися із основними процесами життєвого циклу особи, їх характеристиками, динамікою та специфікою в посткомуністичному суспільстві.

Навчитися критично аналізувати соціодемографічну ситуацію, інтерпретувати соціологічні та статистичні дані, використовувати результати застосування якісних методик.

Можливості застосування. Знання соціологічних підходів та суміжних дисциплін до шлюбно-сімейних відносин поглиблює володіння базовими знаннями необхідними для соціологічного фаху, а розуміння специфіки приватного простору робить бачення суспільства комплекснішим. Навички застосування як загальних, так і специфічних прийомів соціодемографічного аналізу застосовне в експертній, управлінській, діагностичній, дослідницькій діяльності з метою оптимізації як окремих цільових програм, так і загалом державної соціальної політики, а також конкретних соціальних та комерційних проектів, вироблення громадської думки у громадянського суспільства щодо актуальних питань соціодемографічної ситуації в країні.

Результати навчання

Знання основних видів та характеристик шлюбно-сімейних відносин, процесів життєвого циклу їх динаміки та специфіки розвитку в сучасному суспільстві.

Уміння здійснювати соціодемографічний аналіз, застосовувати статистичні, соціологічні, антропологічні, дані суміжних дисциплін до дослідження проблем шлюбно-сімейних відносин.

Орієнтуватися в актуальних проблемах пов’язаних із функціонуванням приватного простору. Вміння виявляти ґендерну, соціальну, вікову дискримінацію, інтерсекційність.

Вміння застосовувати теоретичні підходи та методологію ґендерного, соціокультурного, критичного аналізу до діагностики та вирішення соціодемографічних проблем українського суспільства.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ


 1. Назва дисципліни Психологія життєвого світу особистості

B. Назва спеціалізації Соціологія особистості та ґендеру

С. Лекторка к.психол.н., Юлія Олександрівна Масієнко

D. Семестр - 4

E. Кількість кредитів - 4

F. Опис дисципліни

Основний зміст дисципліни – сучасний досвід дослідження особливостей життєвого світу особистості з точки зору вітчизняної та зарубіжної психології. Дисципліна включає в себе як питання теоретичного характеру, так і ознайомлення із методами та інструментами емпіричного дослідження життєвого світу особистості в психології.Мета: сформувати у студентства уявлення про психологічну природу життєвого світу особистості як простору розгортання її життєвого шляху.

Завдання:

 1. Ознайомити із сучасними поглядами на природу життєвого світу особистості, що сформувалися в межах вітчизняної та зарубіжної психології

 2. Ознайомити із основними параметрами життєвого світу особистості (структурні та динамічні параметри, просторові та часові характеристики)

 3. Ознайомити із основними методами та методиками дослідження життєвого світу особистості

 4. Сформувати у студенток та студентів уявлення про можливості міждисциплінарного вивчення проблеми життєвого світу особистості (психологія, соціологія, антропологія тощо).

Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі: отримані знання якісно доповнюють спеціалізацію Соціологія особистості та ґендеру, оскільки розкривають психологічний вимір розгортання життєвого шляху особистості в залежності від особливостей її життєвого світу. Крім того, студентки та студенти отримають практичні навички дослідження життєвих світів, які можна застосовувати в емпіричному дослідженні особистості та ґендеру в соціологічній практиці чи реалізації соціальних проектів.

Результати навчання:

 1. Знання основних теоретичних положень концепцій, що стосуються життєвого світу особистості (Ф.Василюк, Т.Титаренко, П.Реггет та інші).

 2. Оперування основними поняттями, які описують життєвий світ особистості (психологічний простір, психологічний час, внутрішній світ, зовнішнй світ, інші виміри, полярність, автономність тощо).

 3. Орієнтування у загальних культурних моделях, які визначають оособливості змістового наповнення життєвого світу особистості (популярні наративи та інші “великі ідеї”).

 4. Досвід застосування інструментів емпіричного дослідження життєвого світу особистості (“Особистісний мережевий протокол” та інш)

 5. Уявлення про напрямки міждисциплінарного дослідження життєвих світу особистості, їх переваги та особливості.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

A. Назва дисципліни: Біографічні методи

B. Назва спеціалізації Соціологія особистості та ґендеру

С. Лекторка – доц., к.соц.н., Марченко Алла Михайлівна

D. Семестр – 5

E. Кількість кредитів – 4

F. Опис дисципліни

Дисципліна має спрямування на основні у вивченні проблем особистості у суспільстві методи та передбачає розгляд різноманітного кола проблем, пов’язаних із вивченням біографій мікро (індивідуальний) та мезо (груповий) рівнів. Вона орієнтована на оволодіння як теоретичних знань (концептуальних пояснень появи, вибору, пошуку нових, специфіки застосування методів та дослідницької позиції) і практичних вмінь, необхідних для реалізації соціологічного підходу до аналізу індивідуальних траєкторій життя в соціальному контексті.


Мета – отримання знань та навичок роботи з біографічними методами, а також вмінь контекстуалізації біографічного матеріалу.

Завдання вивчення дисципліни

 • з'ясування еволюції соціологічних підходів до вивчення біографій,

 • знання загальної характеристики методичного забезпечення біографічних досліджень у всіх їх різноманітті,

 • виявлення пізнавальних можливостей різних біографічних методів та авторських методик (наприклад, Шюце, Розенталь, тощо),

Результати навчання

Після засвоєння даної дисципліни студентки та студенти мають

Знати:

 • основні теоретико-методологічні засади використання біографічних методів,

 • різні підходи до аналізу біографій та їх соціальну значущість,

 • пізнавальні можливості різних біографічних методів,


Вміти:

 • використати теоретичні знання в практиці соціологічного дослідження із залученням біографічних джерел,

 • обирати максимально релевантний підхід до вирішення дослідницьких завдань, пов’язаних з біографіями,

 • аналізувати біографії в соціальному контексті, окреслюючи їх типовість, традиційність, історичність, стереотипність, тощо.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

A. Назва дисципліни: Соціологія життєвого успіху

B. Назва спеціалізації: Соціологія особистості та ґендеру

С. Лекторка – доц., к.соц.н., Світлана Бабенко

D. Семестр - 5

E. Кількість кредитів 4 кредити (1 семестр, 4 години на тиждень 2 лекц.+2 практ)

F. Опис дисципліни Дисципліна "Соціологія життєвого успіху" вводить студентство у тематику та стратегії досліджень життєвого успіху в сучасних суспільствах. На основі порівняльного аналізу соціокультурних контекстів опановуються сучасні методи соціологічного аналізу та досліджень життєвого успіху в різних типах суспільного порядку (модерного - американського, західноєвропейського, радянського; та перехідного – пострадянського, постмодерного), у різних професійних середовищах, скрізь призму ґендерного та особистісного виміру (вікового та поколінського).

Мета дисципліни: опанування сучасними теоретичними знаннями та вмінням оперувати результатами соціологічних досліджень життєвого успіху в різних соціокультурних контекстах

Завдання дисципліни:

 1. Встановити взаємозв’язок між теоретичними ідеями, інтерпретаціями, практиками реалізації та соціологічними дослідженнями феномену життєвого успіху в межах української, російської та західної шкіл соціології

 2. Стимулювати пошук адекватних публікацій та критичне осмислення текстів

 3. Опанування сучасних методів соціологічного дослідження проблематики життєвого успіху в сучасних суспільствах

 4. Опрацювати дослідження стратегій та повсякденних практик досягнення життєвого успіху за допомогою соціологічної теорії та методів

Можливості застосування: знання, вміння та навички роботи з теоретичним знанням, вторинного та первинного аналізу соціологічних даних щодо життєвого успіху, формулювання власних дослідницьких позицій та їх опрацювання в практичних завданнях сфокусовані на розвитку професійних навичок соціологічної роботи, професійної етики соціолога, ґендерної чутливості, розширення можливостей формулювання світоглядних перспектив із врахуванням різноманітних соціокультурних контекстів.

Результати навчання

 1. оперування соціологічним концептуальним апаратом у формулюванні та аналізі проблематики життєвого успіху

 2. знання про особливості соціологічного аналізу життєвого успіху у порівняння із іншими підходами

 3. знання щодо конкретики соціокультурних та професійних контекстів реалізації життєвого успіху

 4. розвиток навичок формулювати та аргументувати власні позиції щодо однієї з проблем курсу на матеріалі повсякденного життя

 5. розширення вмінь групової дослідницької роботи в межах опрацювання одної з проблем дослідження життєвого успіху в професійних середовищах сучасного українського суспільства

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

A. Назва дисципліни: Соціологія квір- та девіантної

B. Назва спеціалізації: Соціологія особистості та ґендеру

С. Лекторка – доц., к.соц.н., Тетяна Червінська

D. Семестр - 5

E. Кількість кредитів 4 кредити (1 семестр, 4 години на тиждень 2 лекц.+2 практ)

F. Опис дисципліни

 1. Короткий опис дисципліни – дисципліна спрямована на ознайомлення студентства з основними соціологічними підходами аналізу девіантної поведінки, а також специфіки квір-теорії в інтерпретації поняття "норми" та "відхилення".

 2. Мета вивчення дисципліни – сформувати і поглибити знання про основні соціологічні підходи до пояснення девіантної поведінки, обґрунтувати розширення меж застосування поняття "норми" в аналізі ґендерних ідентичностей та сексуальних орієнтацій, що здійснюється в квір-теорії.

 3. Завдання вивчення дисципліни

 • опанування понятійно-категоріальним апаратом та орієнтація у предметному полі дисципліни

 • знайомство з концептуальним баченням ґендерних та сексуальних ідентичностей в сучасній соціологічній та квір-теорії

 • розвиток навичок ґендерного аналізу суспільства

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Сприяння розумінню соціальної сконструйованості понять "норми" та "девіації", умовності і хиткості меж будь-яких чітких визначень ґендерних ідентичностей, формування навичок критичного аналізу ґендерних відносин в різних сферах суспільного життя.

5. Результати навчання.

Студентки і студенти знатимуть:


  • базові положення основних соціологічних підходів до аналізу девіантної поведінки

  • передумови виникнення та основні теоретичні засади концепцій квір-ідентичності, в яких проблематизується поняття "нормативної моделі" та обґрунтовується незафіксованість та множинність ґендерної й сексуальної ідентичностей

  • перспективи дослідження ґендерних ідентичностей в соціології

вмітимуть:

 • працювати з сучасною науковою літературою,

 • критично опрацьовувати першоджерела,

 • застосовувати понятійно-категоріальний апарат соціологічної та феміністської теорії для аналізу соціальної реальності

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

A. Назва дисципліни: Дослідження ідентичностей та самопрезентації особистості

B. Назва спеціалізації: Соціологія особистості та ґендеру

С.Лекторки к.соц.н. Людмила Юзва, Олена Мраморнова

D. Семестр: 6

E. Кредитів: 4

F. Опис дисципліни

У суспільних науках відбуваються трансформації традиційних підходів до дослідження ідентичності. Так званий "лінгвістичний поворот" у суспільних науках та криза опитувальних методів як таких призводять до актуалізації застосування дискурсивних та рефлексивних методів в емпіричній соціології. В курсі пропонується розглянути ідентичність в рамках соціального конструктивізму як феномен, що характеризується дискурсивністю, фрагментарністю та постійно відтворюється у соціальних практиках.Мета отримання студентами знань та навичок застосування пріоритетних для вивчення ідентичності методи соціологічного дослідження в межах дискурсивного (наративний, дискурс та фрейм аналіз) та рефлексивного підходу (асоціативні та проективні методи).

Завдання

 1. Ознайомити студентів із теоріями і моделями ідентичностей; методологічними підходами інтерпретативної парадигми та рефлексивного підходу до соціологічного дослідження, показати клас задач, які вирішуються із використанням даних підходів.

 2. Показати пізнавальні можливості наративного, дискурс та фрейм аналізу в соціологічному дослідженні ідентичностей.

 3. Показати пізнавальні можливості асоціативних і проективних методів в соціологічному дослідженні ідентичностей.

Можливості застосування Дана дисципліна є одночасно проблемно- і методо- орієтованою і покликана показати зв'язок теорій ідентичностей і можливості емпіричного дослідження цього явища. Здобуті навички роботи з дискурсивними методами, проективними і асоціативними методиками, актуальність яких постійно зростає, є конкурентною перевагою для соціолога в сфері етнічних, релігійних, ґендерних досліджень. Також студент зможе використати дані методи для написання емпіричної частини курсової або дипломної роботи.

Результати навчання:

Знання: 1.Теорії та моделі ідентичностей в соціології. Особливості інтерпретативної та рефлексивної соціології як теоретико-методологічних підходів; 2. Сутність, особливості, переваги та недоліки наративного, дискурс та фрейм аналізу у соціологічному дослідженні ідентичностей; 3. Сутність, особливості, переваги та недоліки рефлексивних та асоціативних методик у соціологічному дослідженні ідентичностей.

Вміння: 1. Обґрунтовувати вибір методу для соціологічного дослідження тих чи інших аспектів ідентичності; 2. Застосовувати дискурсивні, асоціативні та проективні методи, аналізувати дані за результатами застосування даних методів у соціологічних дослідженнях ідентичностей.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

A. Назва дисципліни: Теорії соціального капіталу

B. Назва спеціалізації: Соціологія особистості та ґендеру

С. Лекторка – к.соц.н., Євгенія Мороз

D. Семестр - 7

E. Кількість кредитів - 4

F. Опис дисципліни

1. Дисципліна спрямована на формування навичок соціологічного аналізу та поглиблення розуміння змісту новітніх соціальних змін як питань ресурсного розвитку соціальних систем індустріального та постіндустріального типу, встановлення ролі нематеріальних ресурсів різних типів при формуванні та інтенсифікації соціальних взаємодій між індивідами.

2. Мета з опорою на першоджерела та результати соціологічних досліджень забезпечення розуміння студентством теорій «соціального капіталу» як уособлення діяльнісного потенціалу сучасного індивіда і водночас новітнього ресурсу соціальної диференціації, вміння використовувати їх евристику у соціологічній практиці.

3. Завдання:

1) розвиток наукових уявлень про витоки, базові положення, понятійно-категоріальний апарат та основні пізнавальні суперечності теорій соціального капіталу;

2) опанування поглядів щодо причин включення економічної метафори «капітал» до соціологічного дискурсу, її типологізація в межах постструктуралістського підходу, а також виявлення логіко-символічних параметрів нематеріальних капіталів;

3) розширення професійних вмінь аналітично пов'язувати теоретичне уявлення щодо нематеріальних типів капіталів крізь призму соціоструктурних процесів сучасності – соціальної мобільності, класово-рольової диференціації, глобалізації, інтелектуалізації, індивідуалізації та віртуалізації суспільного життя тощо.

4. Можливості застосування: Знання та професійні вміння після завершення вивчення даної дисципліни сприятимуть розширенню професійних перспектив. Практична реалізація отриманих навичок може бути застосована при підготовці рекомендацій пов'язаних з ресурсним виміром сучасного суспільства, а також у сфері державного управління, приміром щодо підтримки молоді з низьким рівнем соціально-культурного походження. А навички критичного мислення, аргументації власних думок в межах групової дискусії, аналізу першоджерел корисні як у подальшому навчанні, так і в професійній самореалізації.

5. Результати навчання: 1) знання теоретичних основ та принципів теорій соціального капіталу; 2) знання щодо сутності нематеріальних капіталів у різних парадигмальних перспективах; 3) вміння аналізу змісту актуальних дискусій у сучасній соціології щодо джерел, факторів ефективного формування та конвертації капіталів; 4) практичні навики розробляти пропозиції та рекомендації щодо особливостей відтворення соціальних процесів, пов'язаних з відтворенням соціальних капіталів; 5) вміння аналізу та інтерпретації наукових текстів з даної тематики; 6) спроможність науково аргументувати власну позицію з огляду на погляди теоретиків соціального капіталу.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

A. Назва дисципліни Особистість у контексті сучасних соціальних трансформацій

B. Назва спеціалізації Соціологія особистості та ґендеру

С. Лекторка проф., д.соц.н., Олена Злобіна

D. Семестр – 7

E. Кількість кредитів - 4

F. Опис дисципліни


 1. Курс проблематизує класичне соціологічне уявлення про взаємодію суспільства і особистості, представляючи її як постійний взаємоспрямований вплив, в ході якого особистість виступає не лише як об’єкт, а й як суб’єкт соціальних змін.

 2. Мета – сформувати у студентів перспективу усвідомлення процесів (само)організації і структурації соціуму від мікро- до макрорівня через виявлення особливостей взаємодії особистості і суспільства

 3. Завдання:

 1. дати студентству знання про взаємодію особистості з соціальними групами та суспільством;

 2. розкрити методологічні аспекти дослідження процесу становлення, функціонування особистості як суб’єкта соціальної дії

 3. визначити специфіку процесів соціальної ідентифікації, соціальної адаптації, соціальної регуляції поведінки особистості в суспільстві, що трансформується.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Отримані знання про визначення сутності особистості, сутності та специфіки процесів соціалізації, особливостях формування соціальних типів особистості в різних суспільно-історичних умовах і т. є необхідним елементом опанування суміжних соціологічних дисциплін, в яких досліджується соціальна поведінка групових та індивідуальних суб’єктів. Отримані навички аналізу, оцінки та прогнозування тенденцій змін у поведінці людей в ситуаціях суспільної трансформації є невід’ємною складовою професійної підготовки до здійснення прикладних соціологічних досліджень в сучасному українському суспільстві.

5. Результати навчання. Після опанування курсу студентки та студенти повинні знати: • фундаментальні теоретичні підходи до розуміння дихотомії особистість-суспільство в соціологічній теорії;

 • особливості формування соціальних типів особистості в різних суспільно-історичних умовах;

 • специфіку соціальної регуляції та саморегуляції поведінки особистості.

повинні вміти:

 • застосовувати методологічні принципи аналізу дихотомії особистість-суспільство при аналізі суспільства на рівні теорій середнього радіусу дії;

 • застосовувати отримані знання для оцінки та прогнозування тенденцій змін у поведінці людей в ситуаціях суспільної трансформації.

 • операціоналізувати теоретичні поняття у дослідженнях різних типів поведінкових стратегій;

 • самостійно аналізувати практичні проблеми, що виникають у взаємодії особистість-група та особистість-суспільство.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

A. Назва дисципліни Актуальні проблеми соціології особистості та ґендеру

B. Назва спеціалізації Соціологія особистості та ґендеру

С. Лекторка – доц., д.соц.н., Людмила Малес

D. Семестр- 8

E. Кількість кредитів 4

F. Опис дисципліни

Це завершальна дисципліна у циклі дисциплін спеціалізації „Соціологія особистості та ґендеру”, зосереджується на найактуальніших питаннях сьогодення українського суспільства та світу (ресоціалізація переміщених осіб та біженців, оприявлення маргіналізованих груп, межі приватності і її контролю, нові форми шлюбу та стратегії репродукції тощо), відповідь на які можуть бути дані із застосуванням можливостей соціології особистості та ґендеру. З огляду на це в рамках курсу акцент робитиметься на активні методи викладання (лекції „в парі”, семінари-дискусії, практикуми з пошуку та критичного аналізу інформації).Мета. Дана дисципліна покликана узагальнити та розширити набуті в ході читання дисциплін спеціалізації „Соціологія особистості та ґендеру” знання, вдосконалити отримані дослідницькі навички на новітній проблематиці, доповнивши їх уміннями працювати ще з некодифікованими, дискусійними темами.

Завдання: дати уявлення про роль антропологічного повороту в соціології та узагальнити основні теоретико-методологічні засади дослідження конкретних проблем соціології особистості та ґендеру, опановані з попередніх дисциплін.

підсумувати отримані знання щодо особистості та ґендеру та доповнити їх актуальним станом речей.

розширити тематичний спектр досліджень, які стосуються проблематики особистості та ґендеру, з найдискусійніших питань українського суспільства і світу.

виробити та відпрацювати навички самостійного пошуку та критичного аналізу джерел інформації з академічно ще не достатньо усталених проблематикМожливості застосування. Знання сучасних досліджень та дискусій соціологічних та суміжних дисциплін з проблематики особистості та ґендеру, актуалізує і поглиблює отримані теоретичні та методичні знання як з даної спеціалізації, так і фахової підготовки вцілому. Навички застосування як загальних, так і специфічних прийомів аналізу актуальних питань особистості та ґендеру застосовне в експертній, управлінській, діагностичній, дослідницькій діяльності з метою оцінки й оптимізації конкретних соціальних та комерційних проектів з питань використання і прогнозування людського потенціалу, формування соціально відповідальної політики тощо.

Результати навчання: Знання основних теоретико-методологічних засад антропологічного повороту в соціології. Знання тематичних царин та актуальних проблем українського суспільства і світу, які стосуються проблематики особистості та ґендеру. Вміння застосовувати гуманістичну методологію, відповідні методи та видів аналізу до дослідження становища людини в сучасних суспільствах, знання її можливостей та обмеження. вміння самостійного пошуку та критичного аналізу джерел інформації щодо актуальних проблем соціології особистості та ґендеру. Вміння деконструювати моральні паніки та маніпулятивне використання питань життєвого шляху особи в публічному просторі.
Каталог: sites -> default -> files -> newsfiles
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
newsfiles -> Т. Г. Шевченка ненчук ольга миколаївнa
newsfiles -> Сергій Яремчук соціологія релігії в сучасній україні як науковий напрям І навчальна дисципліна
newsfiles -> Смисложиттєва диспозиція особистості: теоретична інтерпретація в межах постструктуралістського підходу в соціології
newsfiles -> Стрельник Олена Олександрівна материнство як соціальна практика: структурно-діяльнісна концепція
newsfiles -> Постанова Президії вак україни №1 05/8 від 22 грудня 2010 року


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації a iconРобоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія
«соціологія», спеціальністю 030101 –«соціологія», 030102 «соціальна робота»
Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації a iconПрограма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія»

Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації a iconРобоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія

Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації a iconАпробовано в навчально-виховному просторі школи щодо розвитку творчої особистості. Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя»
Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя» Тернопільської спеціалізованої...
Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації a iconОпис досвіду роботи учителя української мови та літератури
Тема досвіду. Використання інформаційних технологій як засобу активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчої особистості...
Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації a iconОпорний конспект лекцій з дисципліни „ соціологія" м. Кременчук 2008 Тема соціологія як наука об’єкт І предмет соціології. Поняття „соціального"
В соціологічній літературі назва цієї науки конструюється з латинського слова societas (суспільство) та грецького слова „lodos”
Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації a iconСоціологія – Городяненко
Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії....
Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації a iconСемінарське заняття №4 соціологія книги І соціологія читання
Методологічні та соціально-історичні аспекти становлення предмета соціології книги І соціології читання
Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації a iconОпис досвіду роботи класного керівника
Проблема, над якою працює класний керівник в системі виховної роботи класного колективу: «Всебічне забезпечення соціального розвитку...
Бакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації a iconОпис досвіду «формування естетичної компетентності учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах»
Тема досвіду «Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови І літератури шляхом використання елементів інноваційних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка