Бакуменко в. ДСторінка12/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2,79 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ


 1. В чому особливість технології прийняття рішень, запропонованої Н. Карданською?

 2. В чому проявляється закономірність ефективності управлінських рішень та дій?

 3. В чому складність вирішення проб­лем ціле­по­кладання в управлін­ській діяльності?

 4. В чому сутність загальної технології прий­нят­тя рішень, запропонованої Р. Фатхутдиновим?

 5. В чому сутність концепції вимушеної раціо­нальності рішень?

 6. В чому сутність концепції необхідного та достатнього складу проблемно-орієнтованих нор­ма­тивно-правових баз?

 7. В чому сутність методу "виявлення відхилень у правовому регулюванні"?

 8. В чому сутність прин­ципу "бритва Ок­кама"?

 9. В чому сутність трансформації цих понять?

 10. Визначте принципи, що стосуються функції контролю.

 11. Від чого залежить ефек­тивність управлінських рі­шень і дій залежить?

 12. Дайте визначення державного управління за Г. В. Атаманчуком.

 13. Дайте визначення поняття «закономірність».

 14. Дайте визначення функції контролю.

 15. З яких управлінських функцій складається цикл управління?

 16. Зазначте основні вихідні положення розроблення державних, галузевих, регіональних, територіальних цільових програм.

 17. Зазначте основні форми здійснення конституційного контролю.

 18. Зазначте та охарактеризуйте основні принципи нормотворчого процесу.

 19. Наведіть визначення державного управління, надані відомими вітчизняними вченими В. Цвєтковим, Н. Нижник, С. Мосовим.

 20. Наведіть класичне та сучасне визначення у менеджменті поняття "прийняття управлінських рішень".

 21. Наведіть основні напрями подальшого удосконалення та розвитку проблемно-орієнтованих нормативно-правових баз.

 22. Наведіть приклади закономірностей, притаманних державному управлінню, та охарактеризуйте їх.

 23. Наведіть приклади застосування технологій менеджменту у державному управління.

 24. Наведіть приклади таких патологій в державному управлінні.

 25. Наведіть труднощі цілепокладання в державному управлінні.

 26. Надайте визначення державного управління, виходячи з властивості ціле­спря­­мованості.

 27. Надайте відомі Вам визначення поняття «державне управління».

 28. Назвіть актуальні завдання підвищення ефективності контролю у сфері державного управління.

 29. Назвіть ак­ту­аль­ні напрями удо­ско­­налення управ­лін­ських техно­логій сучасного держав­но­го уп­рав­лін­ня.

 30. Назвіть етапи процесу раціонального прийняття управлінських рішень.

 31. Назвіть етапи технології прий­няття рішень за моделлю раціонального прийняття рішень.

 32. Назвіть найважливіші, на Вашу думку, напрями вдосконалення прийняття та реа­лізації управлінських рішень.

 33. Назвіть основні етапи і дії при застосуванні програмно-цільових технологій.

 34. Назвіть основні напрями та процеси державного управління як системи діяльності.

 35. Назвіть основні ознаки «нового державного менеджменту».

 36. Назвіть основні проблеми інформаційного забезпечення управ­лінсь­ких процесів в соціальних системах.

 37. Назвіть основні складові класичного процесу контролю.

 38. Назвіть основні та додаткові стандарти Директиви МОВАУ.

 39. Назвіть основні форми зовнішнього контролю.

 40. Назвіть особливості американської моделі державного управління.

 41. Назвіть поширені помилки у процесі прийняття рішень, що безпо­се­редньо пов’язані з людським фактором.

 42. Назвіть поширені труднощі в плануванні.

 43. Назвіть пріоритетні аспекти прийняття управлінських рішень на державному рівні?

 44. Назвіть риси і навички ефективно діючого дер­жав­ного керівника за Г.Чейзом.

 45. Назвіть складові взаємодії у системі державного управління.

 46. Назвіть спеціальності галузі наук “Державне управління” та на вирішення яких завдань вона спрямована.

 47. Назвіть та охарактеризуйте відомі Вам поширені підходи сучасної державно-управлінської діяльності, які складають осно­ву управ­лінського мислення.

 48. Назвіть та охарактеризуйте найбільш відомі загально-управлінські прин­ципи.

 49. Назвіть та охарактеризуйте найбільш відомі універсальні принципи управ­ління.

 50. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи державного управління.

 51. Назвіть та охарактеризуйте поширені форми планування нормотворчості на дер­жав­но­му рівні.

 52. Назвіть та охарактеризуйте прин­­ципи цілепокладання.

 53. Назвіть та охарактеризуйте структурні прин­ципи дер­жав­ного управ­ління.

 54. Назвіть та охарактеризуйте сучасні принципи управ­лінської діяль­ності.

 55. Назвіть та охарактеризуйте узагальнені чинники впливу на процеси самоорганізації.

 56. Назвіть та стисло охарактеризуйте основні функції держави.

 57. Назвіть та стисло охарактеризуйте специфічні функції держави.

 58. Охарактеризуйте американський та європейський підходи до розуміння державного управління. В чому їх принципова різниця?

 59. Охарактеризуйте державне управління з погляду системного підходу.

 60. Охарактеризуйте державне управління як економічну, освітню та наукову галузі.

 61. Охарактеризуйте меха­нізми забезпечення реалізації управлінських функцій держави.

 62. Охарактеризуйте міжрівневу взаємодію у системі державного управління.

 63. Охарактеризуйте міжрівневу взаємодію у системі державного управління.

 64. Охарактеризуйте місце і роль науки управління серед інших наук.

 65. Охарактеризуйте моделі циклу та процесу управління.

 66. Охарактеризуйте модель системної організації управління суспільством.

 67. Охарактеризуйте напрям адміністративного управління в моделі державного управління.

 68. Охарактеризуйте напрям державного будівництва (державотворення) в моделі державного управління.

 69. Охарактеризуйте напрям формування державних стратегій та державної політики в моделі державного управління.

 70. Охарактеризуйте основні інструменти впливу на економічні процеси.

 71. Охарактеризуйте основні різновиди контролю.

 72. Охарактеризуйте поняття «держава» та «державна влада».

 73. Охарактеризуйте роль керівника у процесі прийняття рішень.

 74. Охарактеризуйте стабілізаційні чинники взаємозв’язку рівнів суспільного управління.

 75. Охарактеризуйте сучасну українську парадигму наукових досліджень у галузі науки державного управління.

 76. Охарактеризуйте схему та окремі етапи формування та оновлення проблемно-орієнтованих нор­мативно-правових баз.

 77. Охарактеризуйте технології процесного управління та вкажіть особливості їх використання у державному управлінні.

 78. Охарактеризуйте технології цільо­во­го управління та вкажіть особливості їх використання у державному управлінні.

 79. Охарактеризуйте функціональний аспект прийняття управлінських рішень.

 80. Охарактеризуйте чинник участі людини в процесі уп­рав­ління?

 81. Перехід до якої моделі державного управління відбувається в Україні?

 82. Поетапно охарактеризуйте модель (паспорт, портрет) системи державного управління в Україні.

 83. Поясніть принцип паралельних повноважень та як він реалізується в державному управлінні України?

 84. Поясніть принцип пер­­вин­ності страте­гії перед струк­­турою, запропонований американським вченим О. Чандлером.

 85. Поясніть сутність чинників вибору, наведіть їх приклади.

 86. Поясніть схему методологічного супроводу циклу процесу управління в соціальній системі.

 87. Поясніть схему розробки концепцій за принципом досягнення самоорганізаційної спроможності розвитку.

 88. Поясніть, чим відрізняється державне управління від менед­­жменту.

 89. Розкрийте роль моніторингу в реалізації функції контролю.

 90. Розкрийте сутність американської парадигми досліджень державного управління.

 91. Розкрийте сутність методу управління по цілях та як в ньому функція планування координується з функцією контролю? Які труднощі впровадження цього методу?

 92. Розкрийте сутність поняття "наукове управ­ління".

 93. Розкрийте сутність поняття "управ­лінські патології" та як долати такі патології?

 94. Розкрийте сутність поняття «самоорганізаційна спроможність розвитку». Що дає введення цього поняття управлінцю: практику і досліднику?

 95. Стисло охарактеризуйте актуальні проблеми сві­то­­­вого розвитку.

 96. Стисло охарактеризуйте новітні моделі-підходи сучасного управління суспільним розвитком.

 97. Сформулюйте визначення поняття «принцип».

 98. Сформулюйте завдання науки державного управління у зв’язку з розвитком проблемних ситуацій у процесах державотворення, врахуванням різноманітних чинників впливу суспільних трансформацій на ефективність і результативність державного управління, розвитком сучасної державної кадрової політики.

 99. У чому полягають конт­роль­ні повноваження Президента України?

 100. У чому сутність мотиваційного аспекту прийняття управлінських рішень?

 101. У чому сутність свідомісного (ціннісного) аспекту прийняття управлінських рішень?

 102. Чи існують загаль­ноприйняті під­хо­ди та пра­вила стосовно систе­матизації прин­ципів дер­жав­ного управ­ління?

 103. Що Ви вкладаєте в зміст управ­лін­ських техно­логій держав­но­го уп­рав­лін­ня?

 104. Що є об’єктом та предметом дослідження теорії державного управління?

 105. Що розу­мі­ють під нормотворчістю та роль останньої у державному управлінні?

 106. Що таке проблемна ситуація?

 107. Що являє собою діяльністна модель державного управління?

 108. Що являють собою внутрішня та зовнішня взаємодії у системі державного управління?

 109. Що являють собою проблемно-орієнтовані нормативно-правові бази?

 110. Як Ви розумієте політичний аспект прийняття управлінських рішень?

 111. Як Ви розумієте поняття "модель державного управління"?

 112. Як виявити невідповідності та протиріччя між реальною практикою у певній діяльності та її чинним право­вим забезпеченням?

 113. Як виявити прогалини у чинному правовому полі певної діяльності та визначити, на якому рівні ієрархії правових актів вони мають місце?

 114. Як впливатиме трансформація моделі державного управління на прийняття управлінських рішень?

 115. Як можна характеризувати чинну модель державного управління в Україні?

 116. Як проявляється інноваційний аспект прийняття управлінських рішень у практиці управління?

 117. Як розуміють поняття "прийняття управлінських рішень" вчені-правознавці?

 118. Яка мета прогнозування та планування нормотворчості?

 119. Який державний орган здійснює від імені Верховної Ради України контроль за використанням коштів Державного бюджету України?

 120. Яким критеріям має відповідати внутрішній контроль для його ефективного функціонування?

 121. Яким чином державне управління представлено у сучасному Класифікаторі видів еконо­міч­­ної діяльності?

 122. Яким чином здійснюється гармонізація правового регу­лювання у даній сфері діяльності з правовим полем інших країн світу та України?

 123. Які базові положення покладені в основу європейської моделі державного управління?

 124. Які дії виконуються в технології прий­няття рішень за моделлю раціонального прийняття рішень на етапі «виявлення та діагностування проблеми»?

 125. Які дії виконуються в технології прий­няття рішень за моделлю раціонального прийняття рішень на етапі «визначення обме­жень та кри­те­ріїв прийняття рішень»?

 126. Які дії виконуються в технології прий­няття рішень за моделлю раціонального прийняття рішень на етапі «розроблення (формування) альтернатив рішень»?

 127. Які дії виконуються в технології прий­няття рішень за моделлю раціонального прийняття рішень на етапі «оцінювання альтернатив рішень»?

 128. Які дії виконуються в технології прий­няття рішень за моделлю раціонального прийняття рішень на етапі «вибір найкращої альтернативи»?

 129. Які дії необхідно здійснити для визначення необ­хідного рівня забез­пече­ності певної сфери діяльності нормативно-право­вими актами?

 130. Які завдання стоять перед наукою державного управління у зв’язку з трансформацією його моделі, досягненням необхідного рівня різноманіття системи державного управління, забезпеченням випереджаючого управління?

 131. Які кроки здійснюються при проведенні аудиторської оцінки?

 132. Які організаційні заходи мають супроводжувати планування нормотворчості?

 133. Які основні різновиди проблемних ситуацій?

 134. Які основні форми державного управління в Україні? Розкрийте їх призначення.

 135. Які під­ста­вою для державного втручання в ринкову економіку?

 136. Які поняття є ключовими для розуміння сутності та особливостей державного управління?

 137. Які управлінські недоліки проявляються в умовах кризи у процесах прийняття рішень?

 138. Які характерні ознаки переходу до постіндустріального (інформаційного) суспільства?

 139. Які чинники суттєво впливають на імовірність реалізації управлінських рішень в державному управлінні?.

 140. Яку роль відіграла Національна академія державного управління при Президентові України у становленні державного управління як освітньої галузі та галузі нау­ки?СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функ­ци­­о­нальные вопросы) : Учебное пособие. / Г. В. Атаманчук. – М. : ОАО "НПО "Экономика", 2000. - 302 с.

 2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид. лит., 1997;

 3. Бакуменко В. Д. Тенденції й чинники впливу суспільних трансформацій на постановку завдань науки державного управління / Проблеми і тенденції розвитку галузі науки “Державне управління” в Україні: від теорії до практики: (з нагоди 10-річчя галузі науки “Державне управління”). Зб. матеріалів симп. за міжнар. участю / За заг. ред. О. Оболенсь­кого, С. Сьоміна, С. Загород­нюка. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – С.50 -53.

 4. Бакуменко В. Д. Аналітичне забезпечення формування державно-управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Вісн. УАДУ. - 2000. - № 4. - С. 350-359.

 5. Бакуменко В. Д. Базові моделі дослідження проблем удосконалення діяльності керівника в органах державної влади / В. Д. Бакуменко, О. П. Губа // Акт. пробл. держ. управ. : Зб. наук. праць Нац. ака­демії держ. упр. при Пре­зидентові України: Дніпро­петровський регіон. ін-т держав. упр.- 2004. – Вип. 2 (16). - С. 163-171.

 6. Бакуменко В. Д. Базові моделі науково обґрунтованого управління в соціальних системах / В. Д. Бакуменко // Науковий інформаційний вісник з державного управління. - Вид-во НАДУ, № 1, 2010. С.2-6.

 7. Бакуменко В. Д. Виділення та характеристика загальних трансформаційних тенденції державного управління в умовах суспільних змін / В. Д. Бакуменко, О. В. Червякова // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – К.: ВПЦ АМУ, 2012.- вип. 2 (4). – С.5-12.

 8. Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

 9. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с.

 10. Бакуменко В. Д. Загальні моделі діяльністного підходу як інструмент дослідження суб’єкт-об’єктних відносин / В. Д. Бакуменко // Наук. вісник АМУ. Серія: Управління. – К.: ВПЦ АМУ, 2012.- вип. 2 (20). – С. 6 -18.

 11. Бакуменко В. Д. Загальні моделі уявлення суб’єкт-об’єктних відносин в со­ціаль­них системах // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. Укр. Ака­демії держ. упр. при Президентові України. - О.: Одеський філ., 2000. - № 4. - С. 73-80.

 12. Бакуменко В. Д. Загальні та проблемно-орієнтовані підходи до прогнозування і планування у нормотворчій діяльності / В. Д. Бакуменко // Вісн. Держ. служби України. - 1999. - № 3. - С. 82-92 .

 13. Бакуменко В. Д. Законо­мір­нос­ті, принципи та фактори вибору в науковому пізнанні процесів державотворення / В .І. Луговий, В. М. Князєв, В. Д. Бакуменко, Державне управління в Україні : реалії та перспективи : Збірник наук. праць /За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва, Вид. НАДУ, 2005. – С.7-21. ( 432 с.)

 14. Бакуменко В. Д. Збірка вибраних наукових праць / В. Д. Бакуменко. – К. : АМУ, 2015. – у 2 томах. – Том 1. Розвиток теорії та методології державного управління, 320 с., Том 2. Науково-прикладні аспекти державного управління, 328 с.

 15. Бакуменко В. Д. Класифікація напрямів державного управління та державно-управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Зб. наук. праць Укр. Ака­д. держ. упр. при Пре­зи­дентові України. - К.: УАДУ. - 2000. - Вип 2, ч.4. - С.188-193.

 16. Бакуменко В. Д. Концептуальне забезпечення проблеми виділення та подальшого розроблення теоретико-методологічних засад формування державно-управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Акт. пробл. держ. управ. : Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Президентові України : Одесь­кий філіал. - 2001. - Вип. 6. - С.28 - 37

 17. Бакуменко В. Д. Методологічна база державно-управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Вісн. УАДУ. - 2000. - № 1. - С. 5 - 19.

 18. Бакуменко В. Д. Методологічний аналіз проблем діяльності через системний взає­мо­­зв’язок теорії та практики // В. Д. Бакуменко // Вісн. УАДУ. - 1999. - № 2. - С. 256-268.

 19. Бакуменко В. Д. Методологічний підхід до аналізу процесів самоорганізації в соціальних системах / В. Д. Бакуменко, О. В. Червякова // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр. Серія: Управління / Акад. муніцип. упр. - К., 2012, N 3. С. 6-15

 20. Бакуменко В. Д. Методологічний підхід до аналізу розвитку соціальних систем з позицій дослідження сфери їх впливу / В. Д. Бакуменко // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. Укр. Академії держ. упр. при Президентові України. - О.: Одес. філ., 1999. - Вип. 2. - С. 72-82.

 21. Бакуменко В. Д. Методологічний підхід до оцінки розвитку соціальних систем / В. Д. Бакуменко // Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Пре­зи­дентові Ук­раїни. - К.: УАДУ. - 1999. - Вип 2, ч.1. - С. 89-95.

 22. Бакуменко В. Д. Методологічні "наголоси" прийняття сучасних управлінських рішень / В. Д. Бакуменко, Ю. П. Сурмін// Вісник НАДУ при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 14-24.

 23. Бакуменко В. Д. Напрями і підходи до розвитку теоретико-методологічних засад формування державно-управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Вісник Української Ака­демії державного управ­ління при Президентові України. - 2002. - № 1.- С. 5 - 14.

 24. Бакуменко В. Д. Підходи та моделі креативного державного управління / В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко, О. М. Руденко. – К. : АМУ, 2014. – 228 с.

 25. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010;

 26. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. – К. ; ВПЦ АМУ, 2010.

 27. Бакуменко В. Д. Принципи та завдання вдоско­налення функції контролю у системі державного управління в Україні / Н. Р. Нижник, В. Д. Бакуменко, Ю. Г. Кальниш // Президентський контроль. – 2004. - № 3. – С. 10-16.

 28. Бакуменко В. Д. Системно-ситуаційне зображення процесів управління в соціальних систе­мах // Вісн. УАДУ. - 1999. - № 3. - С. 312 - 324.

 29. Бакуменко В. Д. Сутність та складові міжрівневої взаємодії у системі державного управління / Бакуменко В. Д., Дончик Н. П. // Зб. наук. праць Одеського регіон. інституту державного управління “Актуальні проблеми державного управління”. – Одеса: ОРІДУ НАДУ. – 2009. – Вип. 4.

 30. Бакуменко В. Д. Сучасні моделі-підходи управління суспільним розвитком / В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко, С. О. Борисевич // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Сучасні проблеми та підходи у муніципальному управлінні // За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – К.: ВПЦ АМУ, 2007. – Вип. 1. – С.7-10.

 31. Бакуменко В. Д. Теоретичні основи дослідження державно-управлінських процесів / В. Д. Бакуменко // Акт. пробл. держ. управ.: Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Пре­зидентові України: Дніпро­петровський регіон. ін-т держав. упр.- 2002. - Вип. 2 (8). - С. 11 - 33.

 32. Бакуменко В. Д. Удосконалення прийняття державно-управлінських рішень як один з найважливіших чинників розвитку державного управління / В. Д. Бакуменко // Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Пре­зи­дентові Ук­раїни. - К.: УАДУ. - 2003. - № 1. - С. 72 - 86. (виданий спільно з РАДС при Президентові Російської Федерації).

 33. Бакуменко В. Д. Формування концептуальних засад розвитку методології державного управління / В.М. Князєв, В. Д. Бакуменко, Ю.П.Сурмін // Вісник Української Ака­демії державного управ­ління при Президентові України. - 2003. - № 2. - С. 11 - 27.

 34. Бакуменко В. Д. Функція контролю як важлива складова державного управління / В. Д. Бакуменко // Акт. пробл. держ. управ. : Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Пре­зидентові України : Одесь­­кий регіон. ін-т держ.упр. - 2002. - Вип. 11. - С. 8 - 31.

 35. Бакуменко В. Д. Характерні особливості та пріо­ри­тет­ні напрями удосконалення діяль­ності керівника в органах державної влади України / В. Д. Бакуменко, Ю. Г. Кальниш, О. П. Губа // Вісн. Держ. служби Укра­ї­ни. - 2004. - № 4. - С. 28 - 37.

 36. Бакуменко В. Д. Чинник самоорганізаційної спроможності розвитку соціальної системи та його врахування в процесах управління / В. Д. Бакуменко, О. В. Червякова // Науковий вісник АМУ. Серія: Управління. – К.: ВПЦ АМУ, 2013.- вип. 1. - С.15-24.

 37. Бакуменко В.Д. Впровадження сучасної методології державного управління в практичній діяльності державних службовців / В.Д. Бакуменко, С.О.Кравченко. - Акт. пробл. держ. управ.: Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Презид. України: Одесь­кий філіал. - 2002. - Вип. 10. - С. 10 - 18.

 38. Бакуменко В.Д. До методології формування словника-довідника з державного управління / В.Д. Бакуменко, Д.О.Безносенко, С.О.Кравченко, Л.Г.Штика. - Вісник Української Ака­демії державного управ­ління при Президентові України. - 2002. - № 3. - С. 5 – 16.

 39. Бакуменко В.Д. Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління / В.Д. Бакуменко. - Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління . - 2014. - Вип. 1. - С. 8-18.

 40. Бакуменко В.Д. Реформи державного управління : співвідношення понять /В.Д.Бакуменко, С.О.Кравченко. - Науковий вісник АМУ. Серія : Управління. – К.: ВПЦ АМУ, 2009.- вип. 2 (8) – С. 7-18.

 41. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проб­ле­ми теорії, методології, практики: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 320 с.

 42. Бакуменко В.Д., Сурмін Ю.П. Методологічні "наголоси" прийняття сучасних управлінських рішень // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 14-24.

  Каталог: app -> uploads
  app -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
  uploads -> Програма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
  app -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
  app -> Робоча програма навчальної дисципліни практика pr-діяльності
  uploads -> Програма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
  uploads -> Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка