Бакуменко в. ДСторінка13/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2,79 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 • Браун, М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / М. Пол. Браун // Пер. з англ. - К.: Основи, 2000.

 • Волкова В. Н. Теория систем и методы ана­ли­за в управлении и связи / Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М.: Радио и связь, 1983. - 248 с.

 • Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в США / Воронков А. А. - М.: Наука, 1986. - 190 с.

 • Гвишиани Д. М. Организация и управление: Социологический анализ буржуазных теорий / Д. М. Гвишиани. - М.: Наука, 1970. - 383 с.

 • Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне // Пер. з франц. В.Шовкуна. - К. : Осно­ви, 1993. - 165 с.

 • Державне управління: Словн.-довід. / Укладачі: В.Д.Бакуменко (кер. творчого кол.), Д.О.Безносенко, С.М.Вазар, В.М.Князєв, С.О.Кравченко, Л.Г.Штика; За заг. ред.. В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.

 • Дункан Джек У. Основопологающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Джек У. Дункан; пер. с англ. - М.: Дело, 1996.

 • Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

 • Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений. Учеб. посо­бие / Н. Л. Карданская. - М.: Рус. Деловая Лит-ра, 1998. - 288 с.

 • Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). Державний кла­си­фі­катор України. ДК 009-2005. - К.: Держстандарт України, 2005.

 • Кунц Г. Управление: системный ситуационный анализ управленческих функций / Кунц Г., О'Доннел // В 2 т. Пер. с англ., общ. ред. акад. Д.М. Гвишиани.- М.: Прогресс, 1981. - Т. 2. - С.500-506.

 • Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. - М.: Юрид. лит., 1988. - 320 с.

 • Литвак Б.Г. Управленческие решения. - М.: Ассоциация авторов и из­да­телей "Тандем", Изд-во ЭКМОС, 1998. - 248 с.

 • Луговий В. М.,. Державне управління як галузь профе­сій­ної діяльності, академіч­ної підготовки, наукових досліджень / В. М. Луговий, В. М. Князєв // Вісн. УАДУ. - 1997. - № 3-4. - С. 9-12.

 • Малиновський В. Зовнішній контроль у державному управлінні // Вісник УАДУ, 2000. №1. – С.46-57.

 • Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

 • Методологія державного управління: Словник-довідник / Уклад.: В.Д.Бакуменко (кер. автор. кол), Д.О.Безносенко, С.В.Бутівщенко та ін. – За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 196 с.

 • Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильнер. - М.: ИНФРА, 1998.

 • Нижник Н. Р. Контроль у сфері державного управління / Нижник Н. Р., Машков О. А., Мосов С. П. // Вісник УАДУ, 1998. № 2. – С.23-31.

 • Нижник Н.Р., Мосов С.П. Про державне управління, об’єкт і предмет його теорії // Вісн. УАДУ. - 2000. - № 3. - С. 56-61.

 • Одинцова Г. С. Державне управління і менеджмент : Навч. посібник у таблицях і схемах / Г. С. Одінцова, Г. І. Мостовий, О. Ю. Амосов та ін. ; За. заг. ред. Г. С. Одінцової. – Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. – С. 455 - 475.

 • Організаційна поведінка /Д.Гелрігел, Дж.В.Слокум-молодший, Р.В.Вудмен, Н.С.Бренінг; пер. з англ. – К.: Основи, 2001. – 726 с.

 • Пал Леслі А. Аналіз державної політики / Леслі А. Пал // Пер. з англ. - К.: Основи, 1999.

 • Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. – К: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 211 с.

 • Полінець О. Контроль в державному управлінні: сутність, види та форми його здійснення / О. Полінець //Вісник УАДУ, 2000. № 2. – С.71-76.

 • Пригожин А. И. Организационные управленческие паталогии / А. И. Пригожин // Об­ще­ст­венные науки и современность. - 1998. - № 3. - С. 16-23.

 • Райт Г. Державне управління / Г. Райт // Пер. з англ. - К. : Основи, 1994. - 191 с.

 • Реформування державного управління в Україні : проблеми і перспек­тиви / Кол. авт.; наук. керів. В. В. Цвєтков - К.: Оріяни, 1998. - 364 с.

 • Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймона // Пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001.

 • Саймон Г. Менеджмент в органи­зациях / Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. // Пер. с англ. 15-го изд. - М. : Экономика, 1995.

 • Смирнов Э. А. Управленческие технологии как объект функ­цио­наль­ного аудита / Э. А. Смирнов // Ме­нед­­жмент в России и за рубежем. - 1998. - № 6.

 • Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998. - 272 с.

 • Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (по­лі­ти­ко-правовий аспект). - X.: Право, 1996. - 164 с.

 • Шевченко В. Н. Философские предпосылки комплексного анализа научно-техни­чес­кой революции / В. Н. Шевченко // НТР. Общетеоретические проблемы. - М.: Наука, 1976. - С.117-123.

 • Duncan W. When Necessity Becomes a Virtue: The Case for Taking Stra­te­gy Seriously // Journal of General Management. - 1987. - Winter. - № 13. - Р. 28-42.

 • Lan Z., Anders K.. A Paradigmatic View of contemporary Public Administration Reserch: An Empirical Test // Administration & society. - 2000. - May. - Vol. 32. - № 2. - Р. 138 - 165.

 • Schuman D., Olufs D. Public Administration in the United States. - Se­cond Edition. - D.C. Heath and company. - Lexington, Massachusetts, Toronto, 1993. - 533 p.

  Бакуменко Валерій Данилович, відомий український вчений, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний доктор Національної академії державного управління при Президентові України, член експертної ради МОН України з державного управління, кількох міжнародних академій наук, низки редколегій вітчизняних та міжнародних фахових видань з державного та публічного управління.

  Зробив вагомий внесок у розвиток теорії та методології державного управління. Заснував українську наукову школу креативного державного управління, що поєднала під його науковим консультуванням та керівництвом багатьох знаних та молодих вітчизняних вчених, зокрема докторів наук з державного управління: Грицяк Н.В., Кравченка С.О., Руденко О.М., Іванову Т. В., Шпачука В.В., Козюру І.В., Чалу Н.Д., Єлагіна В.П., Попова С.А., кандидатів наук з державного управління: Губу О.П., Кушнір М..О., Краснейчук А.О., Зайцева В.М., Стригуна В.О., Рибчинську Л.В., Башкатова В.М., Кормілецького О. М., Козака В.М., Власенко О.С., Михайлова А.О., О.Бєлоусову, Червякову О.В., С.В. Штурхецького, М.Г. Цедік.
  Каталог: app -> uploads
  app -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
  uploads -> Програма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
  app -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
  app -> Робоча програма навчальної дисципліни практика pr-діяльності
  uploads -> Програма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
  uploads -> Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка