База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назвСторінка3/25
Дата конвертації10.02.2020
Розмір4,32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

81’25 Теорія перекладу


81'25

А47


Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст] : учеб. пособие / И. С. Алексеева. – СПб. : Союз, 2004. – 288с. – (Изучаем иностранные языки). – 14грн.80коп.

(5 прим.)81'25

А50


Алимов, В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации [Текст] : учебное пособие / В. В. Алимов. – 3-е изд., стереотип. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 160с. – 27грн.20коп.

(5 прим.)81'25

Б61


Білозерська, Л. П. Термінологія та переклад [Текст] : навч. посібник для вузів / Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, С. В. Радецька. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 232с. – реком МОН України. – 48грн.00коп.

(27 прим.)81'25

Г20


Гарбовский, Н. К. Теория перевода [Текст] : учебник для вузов / Н. К. Гарбовский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544с. – реком. МОН України. – 58грн.21коп.

(7 прим.)81'25

К63


Комиссаров, В. Н. Общая теория перевода [Текст] : науч. пособие / В. Н. Комиссаров. – М. : ЧеРо, 1999. – 136с. – 9грн.30коп.

(2 прим.)81'25

К69


Корунець, І. В. Вступ до перекладознавства [Текст] : навч. посібник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 512с. – реком. МОН України. – 55грн.00коп.

(40 прим.)81'25

Л22


Ланчиков, В. К. Мир перевода - 6: Трудности перевода в примерах [Текст] : практическое пособие для вузов / В. К. Ланчиков, А. П. Чужакин. – 2-е изд. – М. : Р.Валент, 2004. – 64с. – (WIT). – 16грн.20коп.

(2 прим.)81'25

Л27


Латышев, Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания [Текст] : учеб. пособие / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192с. – 33грн.06коп.

(1 прим.)81'25

М63


Мирам, Г. Э. Профессия: переводчик [Текст] / Г. Э. Мирам. – 4-е изд. – К. : Ника-Центр, 2006. – 160с. – 10грн.00коп.

(5 прим.)


81'25

О-75


Основи перекладу [Текст] = Basic translation : курс лекцій з теорії та практики перекладу : навч. посібник для вузів / Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха та ін. – К. : Ельга: Ніка-Центр, 2003. – 240с. – Реком. МОН України. – 13грн.30коп.

(2 прим.)81'25

Р31


Ребрій, О. В. Основи перекладацького скоропису [Текст] : навч. посібник для вузів. / О. В. Ребрій ; за ред.: Л.М.Черноватого, В.І.Карабана. – 3-є вид., виправ. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 152с. – (Dictum. Factum). – Реком МОН України. – 35рн.00коп.

(37 прим.)81'25

Р45


Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика: очерки лингвистической теории перевода [Текст] / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974. – 216с. – 10грн.00коп.

(3 прим.)81'25

С60


Солодуб, Ю. П. Теория и практика художественного перевода [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Солодуб. – М. : Академия, 2005. – 304с. – 32грн.50коп.

(5 прим.)81'25

Т98


Тюленев, С. В. Теория перевода [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. В. Тюленев. – М. : Гардарики, 2004. – 336с. – 36грн.70коп.

(5 прим.)81'25

Ф75


Фока, М. В. Стратегії перекладу синтетичних образів Павла Тичини англійською мовою [Текст] : [монографія] / М. В. Фока. – Кіровоград : Антураж-А, 2013. – 240с. : іл. – 50грн.00коп.

(7 прим.)81'25

Ч-86


Чужакин, А. П. Мир перевода - 1: Introduction to interpreting XXI [Текст] / А. П. Чужакин, П. Р. Палажченко. – 6-е изд. – М. : Р.Валент, 2004. – 224с. – (WIT). – 32грн.50коп.

(2 прим.)

81'25

Ч-86


Чужакин, А. П. Мир перевода - 2: Practicum Update [Текст] : пособие для вузов / А. П. Чужакин. – М. : Р.Валент, 2003. – 168с. – (WIT). – 32грн.50коп.

(2 прим.)81'25

Ч-86


Чужакин, А. П. Мир перевода - 3: Practicum plus in general politics and macroeconomics [Текст] / А. П. Чужакин. – 5-е изд., доп. с метод. приложением. – М. : Р.Валент, 2003. – 200с. – (WIT). – 33грн.00коп.

(2 прим.)81'25

Ч-86


Чужакин, А. П. Мир перевода - 5: Ac - XXI [Текст] : практическое пособие по устному переводу / А. П. Чужакин. – 3-е изд., расширенное и доп. – М. : Р.Валент, 2003. – 232с. – (WIT). – 32грн.50коп.

(2 прим.)81'25

Ч-86


Чужакин, А. П. Мир перевода - 7: Прикладная теория устного перевода и переводческой скорописи [Текст] : курс лекций: учеб. пособие для вузов / А. П. Чужакин. – 2-е изд., расширенное и доп. – М. : Р.Валент, 2003. – 232с. – 40грн.00коп.

(2 прим.)81'25

Ш34


Швейцер, А. Д. Перевод и лингвистика: о газетно-информационном и военно-публицистическом переводе [Текст] / А. Д. Швейцер. – М. : Воениздат, 1973. – 280с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)81’27 Соціолінгвістика. Вживання мови
81'27

Б77


Бондаренко, К. Л. Зіставна лексикологія (гендерний та соціолінгвістичний аспекти) [Текст] : навч. посібник / К. Л. Бондаренко, О. С. Бондаренко. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 168с. – Реком. МОН України. – 21грн 70коп.

(1 прим.)81'27

М31


Масенко, Л. Т. Нариси з соціолінгвістики [Текст] : посібник / Л. Т. Масенко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 243с. – 20грн.64коп.

(5 прим.)81'27

П19


Пасинок, В. Г. Основи культури мовлення [Текст] : навч. посібник / В. Г. Пасинок. – К. : ЦУЛ, 2012. – 184с. – Реком. МОН України. – 50грн.00коп.

(10 прим.)
81’276.6 Професійні та технічні мови

або розмовна мова. Технолекти


81'276.6

Г12


Гавура, О. М. Ділова українська мова [Текст] : [навч. посібник ] / О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 198с. – (Державна служба) (Документознавство та інформаційна діяльність). – 53грн.00коп.

(30 прим.)81'276.6

Г55


Глущик, С. В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч. посібник для вузів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 7-е вид., виправл. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 416с. – реком. МОН України. – 60грн.00коп.

(1 прим.)81'276.6

Г55


Глущик, С. В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч. посібник / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : А.С.К., 2000. – 400с. – Реком. МОН України. – 6грн 00коп.

(6 прим.)81'276.6

Г55


Глущик, С. В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 2-ге вид. – К. : А,С,К,, 2000. – 174с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)81'276.6

Г55


Глущик, С. В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч. посібник для вузів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : А.С.К., 2001. – 400с. – 9грн.00коп.

(1 прим.)81'276.6

Г55


Глущик, С. В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч. посібник для вузів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : А.С.К., 2002. – 398с. – Реком. МОН України. – 8грн.00коп.

(2 прим.)81'276.6

Д46


Ділова українська мова [Текст] : навч. посібник для вузів / за ред. О.Д. Горбула. – К. : Знання, 2004. – 222с. – 30грн.

(1 прим.)81'276.6

Д46


Ділова українська мова: програма курсу для студентів усіх спеціальностей технічних вузів України [Текст] / авт.-укл. О.П. Блик. – К. : ІСДО, 1996. – 36с.

(1 прим.)81'276.6

З-14


Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування [Текст] : [посібник] / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2011. – 480с. – 42грн 00коп.

(1 прим.)81'276.6

З-14


Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення [Текст] : професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2006. – 480с. – 22грн.00коп.

(1 прим.)


81'276.6

З-81


Золотухін, Г. О. Фахова мова для студентів-медиків [Текст] : Підручник для вузів / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, І. В. Місник. – К. : Здоров'я, 2002. – 392с. – 11грн.60коп.

(1 прим.)81'276.6

З-91


Зубков, М. Г. Сучасна українська ділова мова [Текст] : Підручник / М. Г. Зубков. – Харьков : Торсінг, 2004. – 448с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)81'276.6

З-91


Зубков, М. Г. Сучасна українська ділова мова [Текст] : Підручник для вузів / М. Г. Зубков. – Харків : Торсінг, 2005. – 447с. – Реком. МОН України. – 14грн.80коп.

(14 прим.)81'276.6

З-91


Зубков, М. Г. Сучасна українська ділова мова [Текст] : підручник для вузів / М. Г. Зубков. – Харків : ФОП Співак Т.К., 2006. – 448с. – 20грн.00коп.

(3 прим.)81'276.6

З-91


Зубков, М. Г. Сучасна українська ділова мова [Текст] : підручник для вузів / М. Г. Зубков. – 9-те вид. – Харків : ФОП Співак Т.К., 2009. – 400с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)81'276.6

З-91


Зубков, М. Г. Сучасна українська ділова мова [Текст] : підручник / М. Г. Зубков. – Харків : СПД ФО Співак Т., 2007. – 448с. – 21грн.00коп.

(1 прим.)81'276.6

К30


Кацавець, Р. С. Мова у професії юриста [Текст] : Підручник для вузів / Р. С. Кацавець, Г. М. Кацавець. – К. : Алерта, 2005. – 284с. – Затв. МОН України. – 20грн.00коп.

(10 прим.)81'276.6

К30


Кацавець, Г. М. Мова ділових паперів [Текст] : підручник для вузів / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – К. : Алерта, 2004. – 320с. – 15грн.50коп.

(1 прим.)81'276.6

К30


Кацавець, Р. Ділова мова: сучасний вимір [Текст] : підручник для вузів / Р. Кацавець. – К. : ЦУЛ, 2008. – 196с. – 51грн.00коп.

(1 прим.)81'276.6

К43


Кирсанов, М. В. Деловая переписка [Текст] : учеб.-практ. пособие / М. В. Кирсанов, Н. Н. Анодина, Ю. М. Аксенов. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 136с. – (Высшее образование). – 38грн.20коп.

(5 прим.)81'276.6

К56


Коваль, А. П. Культура ділового мовлення: писемне та усне ділове спілкування [Текст] / А. П. Коваль. – К. : Вища школа, 1982. – 288с.

(1 прим.)81'276.6

К60


Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации [Текст] : Учеб. пособие по развитию навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. – 2-е изд. – М. : Флинта: Наука, 2003. – 288с. – 19грн.10коп.

(1 прим.)81'276.6

К90


Культура фахового мовлення [Текст] : Навч. посібник для вузів / За ред. Н.Д. Бабач. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. – 572с. – Реком. МОН України. – 48грн.00коп.

(5 прим.)81'276.6

К90


Культура фахового мовлення [Текст] : За ред. Н.Д. Бабич. – вид. перероб. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 496с. – 35грн.00коп.

(15 прим.)


81'276.6

М17


Максименко, В. Ф. Сучасна ділова українська мова [Текст] : підручник для вузів / В. Ф. Максименко. – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 448с. – 16грн.00коп.

(2 прим.)81'276.6

М17


Максименко, В. Ф. Сучасна ділова українська мова [Текст] : Підручник для вузів / В. Ф. Максименко. – Харків : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – 448с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)81'276.6

М22


Мамрак, А. В. Українська ділова мова: комп'ютерна версія [Текст] : Навч. посібник для вузів / А. В. Мамрак, О. І. Шаров. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 232с. – Реком. МОН України. – 20грн.00коп.

(14 прим.)81'276.6

Н16


Нагорна, Л. П. Політична мова і мовна політика: Діапазон можливостей політичної лінгвістики [Текст] / Л. П. Нагорна. – К. : Світогляд, 2005. – 316с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)81'276.6

П14


Паламар, Л. М. Мова ділових паперів [Текст] : практ. посібник / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К. : Либідь, 1995. – 208с. – 8грн.00коп.

(1 прим.)81'276.6

П14


Паламар, Л. М. Мова ділових паперів [Текст] : практ. посібник / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – 4-е вид. – К. : Либідь, 2000. – 296с. – 14грн.50коп.

(1 прим.)81'276.6

П14


Паламар, Л. М. Мова ділових паперів [Текст] : практичний посібник / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К. : Либідь, 1996. – 208с. – 2грн.80коп.

(5 прим.)81'276.6

П14


Паламар, Л. М. Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посібник / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К. : Либідь, 1997. – 296с. – Реком. МОН України. – 3грн.40коп.

(10 прим.)81'276.6

П32


Пивоваров, В. М. Ділова українська мова [Текст] : навч.. посібник / В. М. Пивоваров, Л. Г. Савченко, Ю. І. Калашник. – Харків : Право, 2008. – 120с. – 14грн.50коп.

(2 прим.)81'276.6

П39


Плотницька, І. М. Ділова українська мова [Текст] : Навч. посібник для вузів / І. М. Плотницька. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256с. – Реком. МОН України. – 14грн.00коп.

(1 прим.)81'276.6

Т51


Токарська, А. С. Культура фахового мовлення правника [Текст] : Навч. посібник для вузів / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Світ, 2003. – 312с. – Реком. МОН України. – 19грн.20коп.

(10 прим.)81'276.6

У-45


Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень [Текст] : Навч. посібник для вузів / За ред. М.Д.Гінзбурга. – К. : ІНКОС; Центр навчальної літератури, 2007. – 672с. – Реком. МОН України. – 48грн.00коп.

(15 прим.)81'276.6

Ш37


Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців [Текст] / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2004. – 400с. – 22грн.50коп.

(9 прим.)81'276.6

Ш37


Шевчук, С. В. Ділове мовлення: Модульний курс [Текст] : Підручник для професійно-технічних закладів освіти / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2003. – 446с. – 22грн.50коп.

(1 прим.)

81'276.6

Ш37


Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення [Текст] : Навч. посібник для вузів / С. В. Шевчук. – 4-е вид., виправ. – К. : Вища школа, 2005. – 302с. – Реком. МОН України. – 25грн.50коп.

(2 прим.)81'276.6

Ш37


Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посібник для вузів / С. В. Шевчук. – 5-те вид., перероб. – К. : Вища школа, 2006. – 302с. – 31грн.50коп.

(2 прим.)81'276.6

Ш37


Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення [Текст] : підручник / С. В. Шевчук. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2004. – 592с. – Реком. МОН України. – 25грн.50коп.

(1 прим.)81'276.6

Ш37


Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посібник / С. В. Шевчук. – 2-е вид., випр. – К. : Вища шк., 2000. – 271с. – 8грн.00коп.

(17 прим.)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210
Текст] / ed by M. W. Delancey. – Washington : U. S. Government Printing Office, 1969. – 165p
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних "Книги"; база даних "Книги"
України, зокрема днпб, бібліотеки установ напн україни та внз III-IV р а пед профілю
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconПроект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"
Цифрова візуалізація цієї бази даних у межах проекту Центру міської історії «Львів інтерактивний» дасть змогу показати не лише біографії...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБази даних. Системи управління базами даних. Microsoft Acces. База даних
Очевидно, що атрибути та їх значення пов'язані між собою. Крім того, сутності предметної області перебувають у певних відношеннях...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв icon20 грудня 2017 року
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної Інтернет-конференції...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconДвадцять сьома сесія Знам`янської міської ради сьомого скликання рішенн я від 17 лютого 2017 року №718
Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н. Клименко про стан виконання рішень міської ради станом на 01. 01. 2017 року, аналізуючи...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconКушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма
Робоча програма Практика усного та писемного мовлення для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія. Мова І література (англійська),...
База даних науково-навчальної літератури Інституту філології станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2520 назв iconБаза даних — сукупність даних, організованих відповідно до концептуальної структури, що подає їхні характеристики І взаємодію між ними
Бд й оновлювати інформацію, яка зберігається в ній. Субд забезпечує зручний доступ до інформації з метою перегляду, пошуку, аналізу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка