База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція»Сторінка1/6
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,28 Mb.
  1   2   3   4   5   6

БАЗА ТЕСТІВ з курсу «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
Взірці тестових завдань до теми 1.
1. Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» :

1. створення засобів полювання

2. перехід до відтворюючого типу господарства:

землеробства і тваринництва

3. використання перших залізних знарядь праці

4. перехід до чіткої системи розподілу влади між

окремими установами або верствами населення

2. Оберіть теорію, що пояснює походження слов’ян: 1. Київська

 2. Автохтонна

 3. Панславізму

 4. Норманська

3. Предметом вивчення історії України є :

1. історія нашого народу від найдавнішого часу

до сьогодення

2. історія державності України

3. археологічні пам’ятки, виявлені на українських

землях


4. процес становлення української нації

4. Назвіть перший народ Східної Європи, справжнє

ім’я якого зафіксоване в писемних джерелах і

дійшло до нашого часу :

1. Кіммерійці

2. Скіфи


3. Сармати

4. Греки


5. Готи

 1. Основні джерела для вивчення стародавньої

української історії дає наука :

 1. соціологія

 2. культурологія

 3. археологія

 4. історія

6. Вкажіть, коли на території України з’явилися

первісні люди :

1. 2 млн. років тому

2. 1 млн. років тому

3. 150 тис років тому

4. 35 тис. років тому

7. Позначте суспільні та господарські зміни, які

відбулися в житті слов’ян впродовж 6 – поч. 9 ст.:

1. удосконалення техніки землеробства

2. перехід до відтворювального господарства

3. пожвавлення торгівлі

4. перехід від матріархату до патріархату

5. піднесення ремесла, розширення спеціалізації

6. поява перших протодержав

8. Кого з князів вітчизняні історики вважають творцем

першої національної Української держави ?

1. Володимира Великого

2. Ярослава Мудрого

3. Романа Мстиславича

4. Данила Галицького

9. Оберіть грецькі міста-держави, які існували у

Північному Причорномор’ї :

1. Ольвія, Тіра, Троя

2. Ольвія, Феодосія, Коринф

3. Ольвія, Пантікапей, Херсонес

4. Феодосія, Пантікапей, Мікени

5. Одеса, Херсонес, Ольвія

10. Коли грецькі міста-держави були об’єднані

в Боспорське царство?

1. 1 – 2 ст. до н.е.

2. 3 – 4 ст. до н.е.

3. 5 тис. до н.е.

4. 5 ст. до н.е.

11. Установіть послідовність :

1. бронзовий вік

2. мезоліт

3. мідний вік

4. неоліт

5. палеоліт


 1. Вкажіть, хто з вчених досліджував Трипільську культуру ?

 1. М.Грушевський

 2. В.Хвойка

 3. К.Брайчевський

 4. І. Крип’якевич

 1. Які з цих міст належали до античних міст-держав Північного Причорномор’я ?

 1. Запоріжжя

 2. Пантікапей

 3. Мелітополь

 4. Херсонес

 5. Ольвія

 6. Мікени

 7. Тіра

 8. Афіни

14. Розташуйте речові пам’ятки, які могли бути

виявлені археологами на території України за

часом їх створення :

1. золоті прикраси зі скіфських курганів

2. глиняні жіночі статуетки із трипільських

поселень


3. залізні сарматські ножі

4. пам’ятки слов’янського ковальського

ремесла

15. Термін «Україна» в Іпатіївському літописівперше було вжито :

1. 555 р.

2. 882 р.

3. 1187 р.

4. 1199 р.

16. Назвіть основні функції історії :

1. ..., 2. ..., 3. ....

17. Стоянку неандертальців в Україні знайдено в:

1. печері Каїк-Коба в Криму

2. с. Королевому на Закарпатті

3. стоянці Мізин на Чернігівщині

4. Кам’яній Могилі на Запоріжжі

18. Перше поселення греків-колоністів у Північному

Причорномор’ї розташовувалося на території :

1. сучасного міста Феодосії

2. Керченського півострова

3. острова Березань

4. Таманського півострова

19. За даними давньогрецького історика Геродота у

7 ст. до н.е. панівне становище серед скіфів займали:

1. царські скіфи та скіфи-землероби

2. скіфи-орачі та скіфи-землероби

3. скіфи-кочівники та царські скіфи

4. скіфи-орачі та скіфи-кочівники

20. Поясніть поняття «український народ» -

1. етнічні українці

2. усі, хто розмовляє українською мовою

3. представники різних національностей, які

постійно проживають в Україні

4. громадяни України

5. ті, які вважають себе українцями

21. Найважливішою ознакою нації є :

1. мова

2. держава3. релігія

4. історія

5. культура

22. Розташуйте народи, що панували у Північному

Причорномор’ї у хронологічній послідовності :

1. скіфи


2. готи

3. кіммерійці

4. сармати

23. Перші письмові згадки про давніх слов’ян у

1 ст. н.е. містяться у джерелах :


 1. грецьких

 2. германських

 3. гунських

 4. римських

24. Яку концепцію походження українського етносу

висунули історики В.Хвойка, М.Грушевський,

Я.Пастернак ?

1. норманську

2. автохтонну

3. «колиски трьох братніх народів»

4. «єдиної давньоруської народності»

25. Установіть відповідність між язичницькими

божествами та культами, що вони уособлювали :

1. Перун а. бог худоби та багатства

2. Велес б. бог небесних світил

3. Сварог в. богиня краси та

домашнього затишку

4. Берегиня г. бог блискавки та грому

26. Головне завдання вивчення історії України у Вищій

школі полягає у:

1. вихованні студентів у національному дусі

2. ознайомленні з історичним минулим нашого

народу

3. формуванні активної громадянської позиції4. всебічному розвитку молодого спеціаліста

27. На думку українських істориків, зокрема Л.Залізняка,

говорити про український народ можна від :

1. 3 тис. до н.е.

2. 1 ст. н.е.

3. 4 ст. н.е.

4. 9 ст. н.е.

28. Неолітична революція - це 1. винайдення людиною нових способів обробки каменю

 2. приручення деяких видів тварин

 3. перехід людини від привласнювальних до відтворювальних форм господарства

 4. перехід від родової до сусідської общини

29. Позначте риси , що розкривають особливості

суспільного та господарського життя кіммерійців :

1. започаткування виплавляння заліза

2. поєднання землеробства, скотарства та

воєнного ремесла

3. перехід від осілого до кочового скотарства

4. здійснення широкомасштабних воєнних

операцій


 1. Вкажіть межі тривалості кам’яного віку на території України :

  1. 2 млн. років тому – 2 тис. р. до н.е.

  2. 1 млн. років тому - 8 тис. р. до н.е.

  3. 1 млн. років тому - 35 тис. р. до н.е.

  4. 1 млн. років тому - 4 тис. до н.е.

 1. Позначте загальновживану назву людини сучасного типу :

  1. архантроп

  2. пітекантроп

  3. кроманьйонець

  4. неандерталець

32. Визначте географічні межі поширення

трипільської культури : 1. Середнє Подніпров’я, Приазов’я,

береги Південного Бугу і Дністра

2. Басейн Дніпра, Приазов’я, Крим

3. Межиріччя Дністра, Дону, Крим

4. Середня Наддніпрянщина, Побужжя,

Наддністрянщина

33. «Звіриний стиль» у мистецтві створили племена :

1. слов’ян

2. скіфів

3. кіммерійців

4. сарматів

34. Підкресліть термін, що в перекладі з грецької

означає «походження, формування людини» :

1. антропогенез

2. етногенез

3. геноцид

4. етноцид

5. автохтон

34. Назвіть види господарських занять скіфів,

що склали основу їх життєдіяльності :


  1. розведення коней, великої і дрібної худоби

2. вирощування зерна, городини

3. торгівля з античними містами

4. пограбування і збирання данини з

сусідніх племен  1. рибальство і переробка морепродуктів

 1. Велике розселення слов’ян тривало протягом :

  1. 1 – 2 ст. 3. 6 – 7 ст.

  2. 3 – 4 ст. 4. 8 – 9 ст.

 2. Підкресліть "традиційні" товари, що становили основу давньослов’янського експорту :

  1. скляні вироби

  2. хутра

  3. мед і віск

  4. срібло і золото

  5. шкури

  6. вино

  7. зерно

 3. Назвіть місто-державу, що не входило до Боспорського царства :

  1. Пантікапей

  2. Тіра

  3. Кіммерія

  4. Ольвія

 4. Скіфську золоту пектораль виявлено у кургані:

  1. Чортомлик

  2. Гайманова Могила

  3. Солоха

  4. Товста Могила

 5. Позначте назви народів, які з’явилися на території України до нашої ери :

1. авари

2. готи


3. гуни

4. кіммерійці

5. сармати

6. скіфи


 1. Грецька колонізація півдня України розпочалася в :

  1. 7 ст. до н.е.

  2. 4 ст. до н.е.

  3. 1 ст. до н.е.

  4. 1 ст. н.е.

 2. На думку М.Грушевського, корені українського етносу слід шукати в племенах :

  1. трипільців

  2. кіммерійців

  3. антів

  4. скіфів

42. Відомий мовознавець, академік А.Кримський

вважав, що українська мова сформувалася в :

1. 5 ст.

2. 9 ст.


3. 11 ст.

4. 14 ст. 1. Позначте суспільні та господарські зміни, які відбулися в житті слов’ян у 6 – поч. 9 ст. :

 1. удосконалення техніки землеробства

 2. перехід до відтворювального господарства

 3. пожвавлення торгівлі

 4. перехід від матріархату до патріархату

 5. піднесення ремесла, розширення спеціалізації

 6. поява перших державних утворень

 7. проголошення християнства

44. Про розселення давніх слов’ян у 8 – 9 ст.

містяться відомості у : 1. «Слові о полку Ігоревім»

 2. «Повісті Минулих Літ»

 3. «Києво-Печерському Патерику»

 4. Київському літописі

 1. Назвіть ім’я хроніста, який у своїй праці «Про походження та діяння готів» подав найповнішу інформацію про ранньослов’янські племінні об’єднання :

  1. Клавдій Птоломей

  2. Тацит

  3. Йордан

  4. Прокопій Кесарійський

46. Позначте назви племен, які мешкали на

території України :

1. волиняни

2. деревляни

3. поляни

4. сіверяни

5. тиверці

6. уличі


7. хорвати

8. в’ятичі

9. кривичі

10. полочани

47. Значення античного впливу на українську культури

полягає у :

1. залученні до досягнень античної цивілізації

2. ознайомленні з демократичним устроєм

3. поширенні рабовласництва

4. асиміляції місцевого населення

5. сприянні поширення християнства

Взірці тестових завдань до теми 2(1)КИЇВСЬКА РУСЬ

 1. Вислів «Літописи – це архіви нашої історіографії» належить :

 1. В.Антоновичу

 2. М.Грушевському

 3. Н.Яковенко

 4. Ярославу Мудрому

 5. М.Костомарову

2. Порядок збору данини на Русі мав назву:

1. полюддя

2. погост

3. устав


4. «Руська правда»

5. чинш


3. Розташуйте у хронологічній послідовності події:

1. смерть Ярослава Мудрого

2. захоплення Києва монголами

3. Устав Володимира Мономаха

4. запровадження християнства

5. пограбування Києва Андрієм Боголюбським

4. Вкажіть реформу,що найбільше сприяла

укріпленню князівської влади і зміцненню

міжнародного авторитету Київської Русі:

1. адміністративна

2. фінансова

3. релігійна

4. військова

5. освітня

5. Протягом 1019 – 1054 рр. у Києві князював:

1. Олег


2. Мстислав Удатний

3. Ярослав Мудрий

4. Ярослав Осмомисл

5. Володимир Великий

6. Позначте термін, яким називали вільних членів суспільства

Київської Русі :

1. кмети

2. лихварі

3. бояри

4. челядь

5. ізгої

7. Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке відповідає

його змісту :

«геральдичний знак київських князів династії Рюриковичів.

З 1992 р. – малий Державний герб України» -

_________________ 1. Вкажіть значення прийняття християнства :

1. зміцнило міжнародне становище Русі

2. посилило князівські міжусобиці

3. сприяло створенню єдиного народу

4. дало поштовх розвитку ремесел

5. привело до об’єднання Русі з Візантією

в одну державу

9. Християнство було запроваджено :

1. 860 р.

2. 945 р.

3. 980 р.

4. 988 р.

5. 911 р.

10. Автором словосполучення «монголо-татари» є :

1. П.Наумов

2. М.Ломоносов

3. літописець Нестор

4. М.Грушевський

5. М.Костомаров

11. Позначте риси діяльності князя

Володимира Великого :

1. почав карбувати власні монети

2. сприяв розвитку освіти

3. послабив князівську владу

4. був убитий древлянами під час

повторного збору данини

5. запровадив принцип сюзеренітету

12. У якому році був укладений перший літописний звід ?

1. 882 р.

2. 988 р.

3. 1019 р.

4. 1037 р.

5. 1132 р.

13. Династію Рюриковичів на київському престолі

започаткував князь : 1. Кий

 2. Аскольд

 3. Олег

 4. Ігор

 5. Володимир Великий

14. Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке відповідає

його змісту :

«представники привілейованого стану землевласників у

Київської Русі, які разом з князем брали участь в

управлінні державою» -

_________________ 1. Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке відповідає його змісту :

«Щорічний об`їзд князем підвладних йому

територій для збору данини» -

------------------------

16. Адміністративну реформу провів :

1. Володимир Великий

2. Володимир Мономах

3. Ярослав Мудрий

4. Олег


5. Ігор

17. Вкажіть причини занепаду Київської Русі :

1. посилення бояр та удільних князів

2. поява нових міст як економічних і

політичних центрів

3. активна зовнішня політика

4. різний етнічний склад територій

5. розвиток освіти

18. Позначте заходи діяльності Володимира

Мономаха:

1. відновив централізовану одноосібну владу

2. запровадив християнство

3. знизив податки залежних верств суспільства

4. збудував храм св. Софії

5. уклав перший збірник законів

19. Об’єднання яких князівств започаткувало

Київську Русь?

1. Київського і Новгородського

2. Київського і Переяславського

3. Волинського,Галицького,Київського

4. Київського,Переяславського,Чернігівського

5. Чернігівського і Київського

20. Перший літописний звід на Русі з’явився за часів

князювання :

1. Ольги

2. Володимира Великого

3. Ярослава Мудрого

4. Данила Галицького

5. Володимира Мономаха

21. Назвіть одного з авторів норманської теорії :

1. Нестор

2. М.Ломоносов

3. Г.Байєр

4. М.Грушевський

5. О.Пріцак


 1. Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління :

   1. Володимир а. 912 – 945 рр.

   2. Ігор б. 945 – 964 рр.

   3. Ольга в. 964 – 972 рр.

   4. Святослав г. 980 – 1015 рр.

   5. Ярослав ґ. 1019 – 1054 рр.

23. Київська Русь досягає культурного розквіту

за часів князювання :

1. Володимира Великого

2. Володимира Мономаха

3. Ярослава Мудрого

4. Мстислава Удатного

5. Ольги

24. На з’їзді князів у Любечі у 1097 р. було ухвалено

рішення про:

1. уніфікацію правових норм

2. спів-правління (тріумвірат) князів у Києві

3. наслідування князями своїх вотчин

4. оголошення війни Візантії

5. виборність київського князя

25. Розташуйте у хронологічній послідовності :

1. захоплення Києва Олегом

2. вбивство Ігоря древлянами

3. правління Святослава Хороброго

4. проведення адміністративної реформи

5. започаткування шкільництва у Києві

26. Прочитайте визначення і напишіть поняття,

яке відповідає його змісту :

«Дерев'яне або кам'яне зображення божества» -

---------------------------

27. Позначте заходи правління Ярослава Мудрого:

1. сприяв обранню першого руського митрополита

Іларіона

2. розбив печенігів,які відтоді припинили нападати

на Русь

3. склав перше рукописне зведення законів –«Руську правду»

4. запровадив християнство

5. об’єднав Галицьке і Волинське князівства


 1. Поява нових міст як економічних і військово-політичних центрів є однією з причин:

 1. проведення релігійної реформи

 2. нападів монголів

 3. феодального роздроблення Русі

 4. укладення «Руської правди»

 5. активізації зовнішньої політики

 1. Датою заснування Києва вважаємо:

  1. 882 р.

  2. 482 р.

  3. 988 р.

  4. 911 р.

  5. 860 р.

 1. Автором Автохтонної теорії утворення Київської Русі є:

  1. В.Антонович

  2. М.Грушевський

  3. М.Ломоносов

  4. Н.Яковенко

  5. Г.Байєр

 2. Розташуйте у хронологічній послідовності:

1. зруйнування Києва монголами

2. Любецький з’їзд князів

3. проголошення християнства

4. правління княгині Ольги

5. пограбування Києва Андрієм Боголюбським


 1. Вкажіть період існування Київської Русі:

  1. 860 – 1123 рр.

  2. 882 – 1240 рр.

  3. 988 – 1240 рр.

  4. 882 – 1340 рр.

  5. 882 – 1245 рр.

 2. Вотчинна система у Київській державі була

узаконена відповідно до:

  1. положень «Руської правди»

  2. рішення Любецького з`їзду

  3. «Уставу» Володимира Мономаха

  4. адміністративної реформи Володимира Великого

  5. домовленостей Київської Русі з Візантією

 1. Розташуйте у хронологічній послідовності:

  1. початок правління Володимира Великого у Києві

  2. спорудження собору св. Софії

  3. поява назви «Україна» у літописі

  4. проведення релігійної реформи

  5. зруйнування Києва Андрієм Боголюбським

 2. Сутність роздробленості полягає у :

  1. зміцненні влади київського князя

  2. зміцненні самостійності удільних князівств

  3. посиленні іноземних впливів

  4. занепаді ремесел та торгівлі

  5. активізації дипломатичних контактів

 3. Заміна родоплемінного поділу Київської Русі на територіальний відбулася за правління :

1. Олега

2. Ольги


3. Святослава

4. Володимира Великого

5. Ярослава Мудрого


 1. Пам’ятник княгині Ользі у Києві (1911 р.) встановлено за проектом скульптора :

  1. І.Кавалерідзе

  2. Л.Карпушенка

  3. Ф.Кричевського

  4. О.Архипенка

  5. І.Гончара

 2. Укріплена центральна частина міста на Русі, обнесена стінами, називалася :

  1. фортеця

  2. вежа

  3. арсенал

  4. детинець

  5. вал

 3. Київська Русь оформилася у феодальну монархію у:

  1. 10 ст. 3. 12 ст.

  2. 11 ст. 4. 13 ст. 5. 9 ст.

40. Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке

відповідає його змісту :

«у часи Київської Русі вища рада при князеві, яка

розглядала питання законодавства, внутрішньої і зовнішньої

політики, релігії тощо і рішення якої мали дорадчийхарактер» - ------------------------

 1. Позначте заходи правління Володимира Великого:

  1. провів адміністративну реформу,запровадивши територіальний поділ суспільства

  2. уклав «Слово о полку Ігоревім»

  3. запровадив на Русі християнство

  4. першим почав карбувати золоті та срібні монети (срібники і златники)

  5. уклав писаний збірник руських законів

 1. Про якого князя іде мова ?

Керував державою майже протягом 40 років, здійснив блискучі походи проти печенігів, завершив процес формування кордонів Русі. Відомий як князь – будівник і меценат культури і науки –

  1. Олег

  2. Володимир Великий

  3. Ярослав Мудрий

  4. Володимир Мономах

  5. Роман Мстиславич

 1. Перші школи у Києві були засновані при князюванні :

  1. Володимира Великого

  2. Ярослава Мудрого

  3. Ольги

  4. Анни Мстиславівни

  5. Володимира Мономаха

 2. Оберіть правильне твердження:

  1. норманську теорію утворення Русі обґрунтував М.Грушевський

  2. запровадження християнства посилило залежність Русі від Візантії

  3. Київська Русь утворилася на основі східнослов’янських племінних союзів

  4. перша бібліотека була заснована при Десятинній церкві

  5. Володимир Великий заснував Київську митрополію

 3. Протягом 911-945 рр. у Києві правив князь:

  1. Олег

  2. Ігор

  3. Святослав

  4. Аскольд

  5. Кий

 4. Найбільшим реформатором Руської держави був князь :

  1. Володимир Великий

  2. Олег

  3. Ярослав Мудрий

  4. Володимир Мономах

  5. Всеволод Ярославич

 5. Оберіть правильне твердження :

  1. Київська Русь була республікою

  2. до привілейованих верств належали князі, лихварі, холопи

  3. релігійна реформа у Київській Русі була проведена у 860 р.

  4. князь уособлював законодавчу,виконавчу,судову та військову владу

  5. перша школа в Україні діяла при соборі св. Софії

 6. Принцип старшинства в межах сім’ї з метою припинення міжусобної боротьби, визначив князь :

  1. Ігор

  2. Володимир Великий

  3. Ярослав Мудрий

  4. Роман Мстиславич

  5. Володимир Мономах

 7. Протягом 1019-1054 рр. у Києві правив :

  1. Володимир Великий

  2. Ярослав Мудрий

  3. тріумвірат князів – Ізяслава,Святослава,Всеволода

  4. Володимир Мономах

  5. Ігор

 8. Суздальський князь Андрій Боголюбський

пограбував і зруйнував Київ :

  1. 1137 р.

  2. 1169 р.

  3. 1068 р.

  4. 1097 р.

  5. 1240 р.

 1. Позначте заходи правління Ярослава Мудрого:

  1. уклав перше рукописне зведення законів

  2. проводив загарбницькі походи

  3. вів активну зовнішню політику, укладав династичні шлюби з європейськими монархами

  4. був останнім одноосібним правителем

  5. сприяв відлученню Русі від європейського політичного і культурного життя

 2. Назвіть документ, про який іде мова :

«Збірник засад і настанов давньоруського права, який унормовував і пристосовував до нових реалій існуючі на той час закони і звичаї» -

________________ 1. Назвіть першого Київського митрополита, обраного

з-поміж русинів :

1. Климент Смолятич

2. Іларіон

3. Теодозій Печерський

4. Матвій

5. Рафаїл Заборовський 1. Про якого князя іде мова ?

Керував державою протягом 35 років, здійснив ефективну адміністративно-територіальну та військову реформи. Великий просвітитель Русі, перший серед національних святих, канонізований ще в 11 ст. –

  1. Володимир Мономах

  2. Володимир Великий

  3. Борис

  4. Ярослав Мудрий

  5. Аскольд

 1. Володимир Мономах правив протягом :

  1. 1019 – 1054 рр.

  2. 1054 – 1113 рр.

  3. 1113 – 1123 рр.

  4. 1123 – 1132 рр.

  5. 1015 – 1019 рр.

 2. Політичну систему Київської Русі 9-10 ст. характеризуємо як :

  1. феодальна республіка

  2. федерація

  3. феодальна монархія

  4. співдружність племінних союзів

  5. парламентська республіка

 3. Думка про хозарське походження полян належить :

  1. Л.Залізняку

  2. О.Пріцаку

  3. Я.Грицаку

  4. Н.Яковенко

  5. Г.Байєру

 4. Позначте риси правління княгині Ольги:

  1. відновила привілеї для руських купців у Візантії

  2. заснувала першу школу для дівчат

  3. віддавала перевагу дипломатії перед військовою силою

  4. провела адміністративну реформу

5. заснувала першу бібліотеку у Києві

 1. Оберіть правильне твердження :

  1. Київська Русь була феодальною монархією

  2. перший літописний звід Київської Русі – це «Руська правда»

  3. порядок і норму збору данини встановив князь Ігор

  4. Автором «Ізборника» є князь Володимир Мономах

  5. Руська держава була утворена у 6 ст.

 2. Вкажіть привілейовані верстви суспільства

Київської Русі:

  1. дружинники,бояри

  2. князь,бояри,духівництво

  3. князь,бояри,дружинники,духівництво

  4. князь,духівництво,челядь

  5. князь, бояри

 1. Прихильником концепції норманізму був :

 1. М.Костомаров

 2. М.Грушевський

 3. Г.Міллер

 4. М.Ломоносов

 5. О.Пріцак

62. Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке

відповідає його змісту :

«опис історичних подій за роками, у хронологічній

послідовності» -

___________________
Взірці тестових завдань до теми 2 (2)

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО


 1. ро якого князя іде мова ?

Правив на Волині, у Галичині, на поч. 13 ст. оволодів столицею Руської держави. Ініціатор об’єднання усіх князівств навколо Києва –

  1. Ярослав Осмомисл

  2. Володимир Василькович

  3. Роман Мстиславич

  4. Данило Галицький

  5. Ярослав Мудрий

 1. Першою столицею Галицько-Волинського князівства було місто:

  1. Львів 4. Холм

  2. Галич 5. Луцьк

3. Володимир

 1. Вкажіть роки правління князя

Ярослава Осмомисла:

  1. 1187 – 1189 рр.

  2. 1189 – 1199 рр.

  3. 1153 – 1187 рр.

  4. 1170 – 1205 рр.

  5. 1205 – 1238 рр.

 1. Установіть послідовність подій:

  1. коронування Данила Галицького

  2. битва під Дорогочином

  3. правління Юрія ІІ Тройденовича

  4. похід Батия на Київ

  5. заснування Галицької митрополії

 2. На думку більшості дослідників Галицько-Волинське князівство у 14 ст. перетворилося на :

  1. конфедерацію

  2. олігархічну боярську республіку

  3. абсолютистську монархію

  4. васала Польщі

  5. федеративну монархію

 3. У 1387 р. Польща завоювала:

  1. Галичину і Волинь

  2. Буковину і Закарпаття

  3. Галичину

  4. Київщину і частину Волині

  5. Галичину і Київщину

 4. Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке відповідає його змісту :

«частина війська Руської держави, сформована

з професійних найманців» - ------------------ 1. Оберіть правильне твердження:

  1. перша спроба об’єднання Галичини і Волині була зроблена у 1199 р.

  2. місто Холм заснував князь Лев І

  3. Ярослав Осмомисл був отруєний боярами

  4. у 1340 р. усі землі князівства захопила Польща

  5. Данило Галицький був першим українським королем

 2. Вкажіть місто, засноване у 1256 р.:

  1. Володимир 4. Галич

  2. Львів 5. Холм

10. Назвіть князя, що виступив із планом

«дотримання доброго порядку на Русі» :

1. Ярослав Осмомисл

2. Володимир Мономах

3. Роман Мстиславич


  1. Лев Данилович

  2. Ярослав Мудрий

11. Вкажіть значення діяльності князя

Данила Галицького:

1. відновив єдність князівства в умовах боротьби з

боярами та зовнішніми ворогами

2. відмовився визнати залежність від Золотої Орди

3. показав можливість успішної боротьби проти

монголів

4. заснував Галицько-Волинське князівство5. є автором «Галицько-Волинського літопису»

 1. Розташуйте у хронологічній послідовності:

  1. коронація Данила Галицького

  2. битва під Ярославом

  3. об’єднання Галичини і Волині

  4. загибель Романа Мстиславича

5. заснування Львова

 1. Розташуйте у хронологічній послідовності:

  1. битва на річці Калка

  2. заснування Львова

  3. захоплення Києва монголами

  4. правління Лева Даниловича

  5. отруєння боярами Юрія ІІ

 1. Творцем першої національної української держави вітчизняні історики вважають князя :

  1. Олега

  2. Володимира Великого

  3. Романа Мстиславича

  4. Данила Романовича

  5. Ярослава Мудрого

 2. Оберіть правильне твердження:

  1. залежність від Золотої Орди визнав князь Роман у 1203 р.

  2. Данило Галицький був коронований у

1264 р.

  1. у 1340 р. Волинь була захоплена Польщею

  2. місцеве боярство було в опозиції до князя, обмежувало його владу

  3. Галицько-Волинське князівство утворив Ярослав Осмомисл

 1. Львів отримав Магдебурзьке право:

  1. 1356 р. 4. 1387 р.

  2. 1340 р. 5. 1256 р.

  3. 1387 р.

 2. Позначте заходи правління князя

Романа Мстиславича :

  1. завоював Київ і до смерті був великим князем київським

  2. у 1203 р. уклав унію з Римом

  3. був слабким політиком,

підпорядкованим боярам

  1. переніс столицю з Галича до Львова

  2. заснував Галицьку митрополію

 1. Під владу якої держави перейшла Галичина

у с. 14 ст. ?

  1. Польщі 4. Литви

  2. Австрії 5. Туреччини

3. Угорщини


 1. Позначте заходи правління князя

Юрія ІІ Тройденовича:

  1. сприяв переселенню німців і поляків на українські землі

  2. намагався вийти з-під боярського впливу

  3. проводив мирну зовнішню політику

  4. з 1323 р. був київським князем

 1. Назвіть князя, що у 1203 р. відновив єдність українських земель:

  1. Роман Мстиславич

  2. Данило Романович

  3. Ярослав Осмомисл

  4. Лев Данилович

  5. Володимир Великий 1. Протягом 1238– 1264 рр. правив князь:

  1. Ярослав Осмомисл

  2. Володимир Ярославович

  3. Роман Мстиславич

  4. Данило Романович

  5. Ярослав Мудрий

 2. Галицько-Волинське князівство зазнало впливів:

  1. Західної Європи

  2. Київської Русі

  3. Польщі

  4. Золотої Орди

  5. Візантії

 3. Ідею хрестового походу проти Золотої Орди висловив князь:

1. Роман 3. Лев

2. Данило 4. Юрій ІІ 1. Установіть відповідність :

  1. 1325-1340 рр. а. Юрій ІІ

  2. 1238-1264 рр. б. Ярослав Осмомисл

  3. 1153-1187 рр. в. Роман

  4. 1173-1205 рр. г. Данило

 2. Розташуйте у хронологічній послідовності:

  1. перша літописна згадка назви «Україна»

  2. захоплення Києва монголами

  3. проголошення християнства

  4. захоплення Галичини Польщею

  5. заснування Київської митрополії

 3. Позначте причини занепаду Галицько-Волинського князівства:

1) … 2) … 3) …

 1. Характерним для Галицько-Волинської держави є:

  1. міжусобні війни

  2. сильне боярство

  3. візантійські впливи

  4. відсутність контактів з Європою

  5. релігійні конфлікти

 2. Підкресліть факти, що стосуються

діяльності князя Лева Даниловича:

  1. приєднав до своєї держави

Закарпатську Русь і Люблінські землі

  1. переніс столицю зі Львова до Галича

  2. зберігав залежність від Орди

  3. підтримував дипломатичні відносини з Угорщиною,Чехією,

Польщею,Литвою

 1. Назвіть причини запровадження християнства:

  1. підносило міжнародний авторитет

  2. посилювало удільні князівства

  3. послаблювало боярські впливи

  4. зміцнювало централізацію держави

  5. сприяло культурному розквіту

 2. Подайте особливості монгольського панування у Галицько-Волинській державі:

1) … 2) … 3) …

 1. Антитатарську коаліцію держав намагався утворити князь:

  1. Роман Мстиславич

  2. Володимир Мономах

  3. Данило Галицький

  4. Ярослав Осмомисл

  5. Лев Данилович

 2. Позначте назви князівств, що розташовувалися на території сучасної України:

  1. Галицько-Волинське

  2. Переяславське

  3. Київське

  4. Рязанське

  5. Чернігово-Сіверське

  6. Полоцьке

  7. Суздальське

 3. На думку більшості дослідників, у 14 ст. Галицько-Волинське князівство перетворилося на :

1. федеративну монархію

2. олігархічну боярську республіку

3. васала Литви і Польщі

4. конфедерацію5. абсолютну монархію

 1. Закарпаття у 14 ст. відійшло до складу:

  1. Австрії 3. Молдавії

  2. Угорщини 4. Туреччини 5. Польщі

 2. Для Галицько-Волинського князівства

були характерні :

  1. сильна боярська опозиція

  2. єдність князя і бояр

  3. боротьба за владу між князями

  4. релігійні конфлікти

  5. західноєвропейські культурні впливи

 1. Вкажіть дату заснування Львова:

  1. 1253 р. 3. 1264 р.

  2. 1256 р. 4. 1245 р.

 2. Розташуйте у хронологічній послідовності:

  1. утвердження Романа Мстиславича на київському престолі

  2. битва під Дорогичином

  3. коронація Данила Галицького

  4. утворення Галицько-Волинського князівства

  5. заснування Галицької митрополії

 3. Оберіть правильні твердження:

  1. Галицько-Волинське князівство утворив Данило Галицький

  2. князівство сплачувало данину Орді

  3. Данило Галицький був першим українським королем

  4. Галицько-Волинське князівство проіснувало до 1452 р.

  5. король Данило похований у м. Холм

 4. Позначте заходи правління князя

Ярослава Осмомисла:

  1. боротьба проти боярської опозиції

  2. приєднання земель між Карпатами і Дністром, пониззя Дунаю

  3. союз з монголами

  4. розширення боярських привілеїв

  5. утворення Галицького князязівства

 1. Розташуйте у хронологічній послідовності:

  1. заснування Львова

  2. перша літописна згадка назви «Україна»

  3. захоплення Галичини Польщею

  4. утвердження Романа Мстиславича на київському престолі

  5. зруйнування Києва монголами

 2. Вислів «Галицько-Волинське князівство було найсхіднішим форпостом католицького Заходу або найзахіднішим – православного Сходу» належить :

  1. О.Субтельному

  2. Ю.Мицику

  3. М.Грушевському

  4. В.Білоцерківському

  5. Ю.Кульчицькому

 3. Анти-монгольську коаліцію держав намагався створити князь:

  1. Роман Мстиславич

  2. Ярослав Осмомисл

  3. Ярослав Мудрий

  4. Данило Галицький

  5. Юрій ІІ

 4. Галицько-Волинське князівство утворене :

  1. 1189 р. 3. 1205 р.

  2. 1199 р. 4. 1238 р. 5. 1245 р. 1. Позначте факти з життя і діяльності князя Юрія ІІ Тройденовича:

  1. був наступником Данила Галицького

  2. намагався вийти з-під боярського впливу

  3. проводив мирну зовнішню політику

  4. був отруєний боярами у 1325р.

  5. передав Галичину під владу Польщі

 2. Оберіть правильні твердження:

  1. Львів був заснований у 1256 р.

  2. князівство не сплачувало данину Золотій Орді

  3. Ярослав Осмомисл був київським князем

  4. князівство є правонаступником Київської Русі

 3. Протягом 1238-1264 рр. Галицько-Волинським князівством правив:

  1. Роман Мстиславич

  2. Данило Галицький

  3. Ярослав Осмомисл

  4. Мстислав Удатний

  5. Лев Данилович

 4. Позначте заходи правління князя

Данила Галицького:

  1. відновив єдність князівства

  2. воював проти монголів

  3. з метою протистояння монголам погодився на церковну унію з Римом

  4. заснував м. Галич

  5. сприяв розширенню боярських привілеїв та володінь

 1. Розташуйте у хронологічній послідовності:

  1. загибель Романа Мстиславича

  2. об’єднання Галичини і Волині

  3. зруйнування Києва монголами

  4. битва на р. Калці

  5. заснування Львова

 2. Історичне значення існування Галицько-Волинського князівства полягає у :

1. ..., 2. ...., 3. ....

Взірці тестових завдань до теми 3

Литовсько-польська доба

1. Назвіть містечко, що у 1578 р. польський король віддав

у повне розпорядження козаків :

1. Хортиця

2. Київ


  1. Трахтемирів

  2. Немирів

  3. Черкаси

3. Польсько-литовське зближення зі збереженням

Великокнязівського престолу у Литві

передбачала унія:


 1. Кревська

 2. Городельська

 3. Люблінська

 4. Берестейська

 5. Флорентійська

4. Оберіть правильне твердження :

 1. наслідком козацьких повстань другої пол..16 ст. стало збільшення козацького реєстру до 50 тисяч

 2. утворення Речі Посполитої сприяло національно-культурному розвитку українців

 3. провідною галуззю української економіки у Речі Посполитій стала торгівля

 4. Литовський статут 1588 р. закріпачував селян і встановлював 20-річний термін розшуку утікачів

5. Першим українським містом, що отримало

Магдебурзьке право був : 1. Львів 3. Київ

 2. Хуст 4. Ужгород 5. Луцьк

6. Назвіть найвищий орган влади на

Запорізькій Січі:  1. козацька рада

  2. кошовий отаман

  3. гетьман

  4. генеральний суддя

  5. курінний отаман

7. Позначте терміни, які стосуються управління

містом згідно з магдебурзьким правом: 1. бурмістр

 2. війт

 3. воєводство

 4. гуманізм

 5. магістрат

 6. яничари

 7. ясир

8. Прочитайте факти біографії історичного

діяча і напишіть його прізвище: 1. «Роки життя – близько 1460-1530. Один із найталановитіших представників могутньої князівської родини, «некоронований король Русі». Найбільше уславився як полководець, розгромив татар під Вишневцем і на р. Ольшаниці, переміг московське військо під Оршею у 1514 р» -----------------------

9. Люблінська унія була укладена:

  1. 1569 р.

  2. 1596 р.

  3. 1590 р.

  4. 1588 р.

  5. 1566 р.

 1. Тезу про «рутенізацію» Литви висловив:

  1. О. Субтельний

  2. І. Крип’якевич

  3. М. Грушевський

  4. Дм. Яворницький

  5. В.Литвин

 2. Позначте форми антифеодального руху селян :

 1. втечі від поміщиків

 2. переговори з поміщиками

 3. підпал поміщицьких маєтків

 4. клопотання до короля з проханнями про волю

 5. убивство поміщицьких слуг або їх родин

 1. У 14 ст. Буковина потрапила під владу:

  1. Польщі

  2. Молдови

  3. Трансільванії

  4. Угорщини

  5. Литви

 2. Центрами української культури у 16-17 ст. були :

  1. академії

  2. братства

  3. громади

  4. партії

  5. монастирі

 3. Думку про те, що козаки – тюрки злилися зі слов’янськими козаками (уходниками, бродниками) відстоює :

  1. Н.Яковенко

  2. Ю.Мицик

  3. М.Котляр

  4. В.Сергійчук

  5. Ю.Кульчицький

 4. Берестейська унія проголошувала:

  1. утворення Речі Посполитої

  2. об’єднання православної церкви з Римом

  3. зрівняння прав української та польської шляхти

  4. закріпачення селян

  5. заборону діяльності братств

 5. Позначте основні причини козацько-селянських повстань:

1. поширення фільваркової системи

2. ігнорування польським урядом вимог щодо збільшення реєстру

3. захист прав уніатської церкви

4. обмеження прав і привілеїв козаків, перетворення їх на кріпаків

5. захоплення козаками феодальних маєтків

17. Розташуйте у хронологічній послідовності:  1. битва на Синіх Водах

  2. Львів отримує Магдебурзьке право

  3. Кревська унія

  4. остаточне захоплення Галичини Польщею

  5. отруєння боярами Юрія ІІ

18. Фундатором Острозької академії був:

   1. К. Острозький

   2. П. Сагайдачний

   3. П.Могила

4. Ф. Прокопович

5. І.Мазепа 1. Оберіть правильне твердження :

 1. влада кримського хана у 15 ст. поширювалася на Крим, пониззя Дніпра, Приазов’я, Прикубання

 2. у 12 ст. Буковина відійшла під владу Угорщини

 3. у результаті жорстоких боїв українські землі були приєднані до Великого князівства Литовського

 4. Городельська унія об’єднала православну і католицьку церкви

 5. Люблінська унія сприяла національно-культурному розвитку українського народу

 1. До позитивних для України наслідків Люблінської унії відносимо :

 1. майже всі українські землі об'єдналися в одній державі

 2. український народ втрачав політичну еліту, яка полонізувалася і перехолила в католицизм

 3. українські землі залучилися до міжнародної торгівлі, передусім через Балтійське море

 4. українці долучилися до західноєвропейської ренесансної культури

 5. наш народ зазнав закріпачення і тяжкого феодального гноблення

 1. Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке відповідає його змісту :

«багатогалузевий господарський комплекс, що грунтувався на постійній щотижневій панщині кріпаків і був орієнтований на товарно-грошові відносини

та ринок» -

------------------------------


 1. Назвіть книги, надруковані Ш.Фіолем 1491 р. у Кракові :

  1. «Апостол»

  2. «Часословець»

  3. «Євангеліє учительське»

  4. «Осьмиглавник»

  5. «Тренос»

 2. Яка подія в історії Львова відбулася у1356 р.?

  1. захоплення міста польськими військами

  2. здобуття Магдебурзького права

  3. заснування Галицької митрополії

  4. утворення першого братства

  5. утворення першого цеху

 3. Яку кількість козацького реєстру передбачала «Ординація Війська Запорізького Реєстрового…» ?

  1. 10 тис. 3 6 тис.

  2. 8 тис. 4. 1 тис. 5. 2 тис.

 4. Дискримінаційною за релігійною ознакою була унія :

  1. Кревська

  2. Городельська

  3. Люблінська

  4. Берестейська

  5. Флорентійська

 5. Польський уряд обмежив права козаків, видавши «Ординацію Війська Запорізького реєстрового…»

1. 1590 р. 3. 1633 р.

2. 1596 р. 4. 1638 р. 5. 1645 р. 1. Назвіть мету повстання князів під проводом М.Глинського у 1508 р.

  1. звільнити українські землі від Литви і Польщі

  2. зрівняти права української та польської шляхти

  3. збільшити власні землеволодіння

  4. приєднати усі українські землі до Польщі

  5. приєднати українські землі до Московії

 2. Установіть відповідність між козацькими посадовими особами та їх символами :

 1. булава а. довбиш

 2. каламар б. кошовий

 3. литаври в. курінний

 4. печатка г. писар

 5. пірнач ґ. суддя

 1. Адміністративні одиниці на Січі – це :

  1. полки і сотні

  2. курені і сотні

  3. курені і паланки

  4. воєводства і повіти

  5. полки і курені

 2. Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке

йому відповідає :

«Міське право, що виникло в 13 ст. і передбачало звільнення міста від управління, судової та адміністративної влади місцевих феодалів-власників

міст і створення міського самоврядування» -

…………………………. 1. Вкажіть причини виникнення запорізького козацтва:

 1. бажання українців розширити свої територіальні володіння

 2. запрошення Кримського ханства до залюднення дніпровського Понизз'я

 3. гоніння на православну церкву

 4. неодхідність захисту кордонів від Кримського ханства

 5. пошук золота та корисних копалин

 1. Козацьке військо у битві під Хотином очолював :

1. П. Сагайдачний

2. П. Скоропадський

3. Б. Хмельницький

4. Дм. Вишневецький

5. І.Сірко


 1. Позначте назву острова, де у 1556 р. була збудована перша відома Січ :

 1. Зміїний

 2. Тендра

 3. Мала Хортиця

 4. Велика Хортиця

 5. Березань

 1. Соратником П.К.-Сагайдачного у його намаганнях досягнути українсько – польського компромісу був :

  1. митрополит І.Борецький

  2. князь К.Осторзький

  3. князь М.Глинський

  4. султан Осман ІІ

  5. І.Мазепа

 2. Греко-католицька церква була утворена після :

  1. Берестейської унії

  2. виникнення українського козацтва

  3. клопотання українських міщан і шляхти

  4. Кревської унії

 3. Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке відповідає його змісту :

«Символи – відзнаки козацького війська» -

………………………. 1. Підкресліть рік, у якому польський король вперше спробував захопити Львів і погорабував місто :

  1. 1340 р.

  2. 1345 р.

  3. 1349 р.

  4. 1356р.

  5. 1387 р.

 2. Установіть відповідність :

 1. орган міського самоврядування, що виконував адміністративно-судові функції

 2. суд у кримінальних справах

 3. міське право, що передбачало звільнення міста від управління феодалів-власників міст і створення міського самоврядування

 4. заможна шляхта з давнього боярського роду, що мала землю у спадковій власності

 5. середня шляхта, що отримала землю за військову службу з власним загоном

а. Магдебурзьке право

б. магістрат

в. лава

г. зем'яни 1. Починаючи із сер. 14 ст. для Львова були характерні :

  1. міжетнічні конфлікти

  2. цехове виробництво

  3. поліетнічність

  4. занепад торгівлі

  5. домінування православних у магістраті та суді

 2. Оберіть правильні твердження :

 1. Запорізька Січ мала ознаки державності : територію, систему владних органів, військо і правові звичаї

 2. реєстрове козацтво – це козаки, що перебували на військовій службі в Кримському ханстві

 3. за підтримки П.Конашевича-Сагайдачного було висвячено київського митрополита Іова Борецького і збережено київську ієрархію

 4. польський уряд видав «Статті для заспокоєння руського народу» у 1638 р.

 5. першим козацьким гетьманом був І. Сірко

 1. Розташуйте у хронологічній послідовності :

 1. «Статті для заспокоєння руського народу»

 2. утворення Хортицької Січі

 3. ординація Війська Запорізького

 4. Хотинська битва

 5. заснування Київського братства

 1. Позначте назву міста, у якому в 1576-1578 рр. була сворена вища школа і яке стало центром українського культурно-освітнього життя :

 1. Крем'янець

 2. Луцьк

 3. Львів

 4. Острог

 5. Холм

 1. Прочитайте визначення і напишіть поняття, яке відповідає його змісту :

«Національно – релігійне громадське об'єднання міщан при православних храмах» -

…………………….. 1. Вкажіть період масових козацько-селянських повстань проти польського гніту :

  1. 1591-1638 рр.

  2. 1413-1590 рр.

  3. 1638-1648 рр.

  4. 1591-1648 рр.

 2. Позначте факти діяльності гетьмана

П.Конашевича-Сагайдачного:

1. співпрацював з нереєстровим козацтвом

2. разом з Військом Запорізьким вступив у

Київське братство

3. підтримував антипольські повстання і уніатську церкву


   1. організував успішні походи козаків проти Османської імперії та Кримського ханства

   2. у 1620 р. надіслав до Стамбула прохання прийняти козаків на військову службу

 1. Розташуйте у хронологічній послідовності :

  1. утворення першої Запорізької Січі

  2. Хотинська битва

  3. заснування Київського братства

  4. Берестейська унія

  5. Люблінська унія

 2. Вкажіть, коли поляки, щоб перешкодити козацьким повстанням, збудували фортецю Кодак :

 1. 1633 р. 3. 1637 р.

 2. 1635 р. 4. 1638 р. 5. 1645 р.

 1. Політика Польщі на українських землях полягала у:

 1. насадженні католицизму

 2. закритті православних церков і монастирів

 3. дозволі на вільний розвиток освіти та культури

 4. дотриманні рівних прав для української та польської шляхти

 5. обмеженні православних у праві обіймати державні посади

 1. Прочитайте факти біографії історичного діяча і напишіть його прізвище :

«Роки життя – бл. 1570 – 1622. Один з найвизначніших ватажків козацтва, організатор походів на Кафу, Ізмаїл, Акерман, допоміг польській армії у битві проти османів під Хотином. Прихильник польсько – українського порозуміння» - .................................

 1. Позначте назви книг, які видав І.Федоров :

 1. «Апостол»

 2. «Буквар»

 3. «Граматика словенська»

 4. «Лексикон словенороський»

 5. Острозька Біблія

 1. Вкажіть коли і де були надруковані перші книги кирилицею :

  1. 1483 р. у Римі 4. 1574 р. у Львові

  2. 1491 р. у Кракові 5. 1581 р. в Острозі

  3. 1615 р. у Києві

 2. Назвіть автора дослідження «Історії українського козацтва» :

1. В.Антонович

2. М.Грушевський

3. Д.Яворницький

4. О.Пріцак5. М.Костомаров

 1. Розташуйте у хронологічній послідовності :

 1. битва під Вількомиром

 2. приєднання Галичини до Польщі

 3. утворення Кримського ханства

 4. Кревська унія

 5. утворення Руського воєводства Польщі

 1. Вкажіть особливості статусу українських земель у складі Великого князівства Литовського :

 1. руська мова була державною

 2. установлене литовське законодавство

 3. приєднання відбувалося переважно мирним шляхом

 4. система управління залишалася незмінною

 5. руські князі не несли військової служби

 1. Із середини 14 ст. для Львова характерні :

  1. розвиток торгівлі

  2. цехове виробництво

  3. домінування православних

  4. міжетнічні конфлікти

  5. наступ на права українців

  6. поширення братств

 2. Київське братство перебувало під протекторатом :

  1. київського митрополита

  2. польського короля

  3. українських козаків

  4. князя К.Острозького

  5. сейму Речі ПосполитоїКаталог: files -> kafedry -> ukrainoz
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
ukrainoz -> М. Р. Гжегоцький 2014 р. Робоча навчальна програма
kafedry -> Фізичне виховання в здоровому способі життя
kafedry -> Схема історії хвороби хірургічного хворого титульна сторінка
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconПрограма І тестові завдання з курсу "історія україни"
Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду І загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст,...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка Навчання історії спрямоване на реалізацію
України в контексті історичного процесу. Ця мета має конкретизуватися в комплексі завдань, серед яких пріоритетними є
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconПрограма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області
Мета курсу. Ознайомити учнів з життєписом та діяльністю видатних особистостей України кінця XVI – XVIII століть; показати їх вплив...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconМетодичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
Програма курсу "Історія української культури" для студентів технічних напрямів підготовки
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconЖанрові особливості роману В. Лиса «Століття Якова» Актуальність теми
Актуальність теми дослідження полягає у зростанні наукового інтересу до жанру історичного роману та українського історичного роману...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconТема: Класицизм як художній напрям у літературі 17 століття. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму
Мета: розкрити характерні ознаки класицизму; визначити філософські та естетичні джерела класицизму; формувати сприйняття розвитку...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconМетодичні вказівки до вивчення теми «нова та новітня історія китаю»
Методичні вказівки до вивчення теми «Історія Китаю нового та новітнього часу» (у межах курсу «Історія країн Азії, Африки та Латинської...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconТема: Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі як майстер світової новели
Тема: Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі як майстер світової новели. Провідні проблеми новели...
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» iconУрок №12 Тема Люди в історії: історичні персонажі
Пояснювати: про кого розповідає історія як наука, хто є суб’єктами історичного процесу
База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція» icon6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника з предмету, додаткова навчальна література та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка