Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія»Сторінка1/5
Дата конвертації26.05.2017
Розмір1,44 Mb.
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТБАЗОВІ навчальнО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з дисципліни

«Всесвітня історія»
для студентів І курсу
Напрям підготовки 6.140103 Туризм

Факультет перекладачів

Київ – 2015 рік

І. вИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна «Всесвітня історія» має за мету вивчення та інтерпретацію історичних фактів та суспільних явищ різних країн, регіонів та цивілізацій, аналіз спільних рис та відмінностей у їх історичному розвитку, з'ясування матеріальних та інтелектуальних досягнень та можливостей людства у минулому і сучасному.

Всесвітня історія – одна з базових історичних та суспільних дисциплін, що вивчає історію країн світу. Вона допомагає формувати світогляд студентів і орієнтуватися у великому розмаїтті історико-суспільних фактів і подій. Дисципліна має ґрунтовно ознайомити студентів з ходом історичного процесу, аналізом історичних подій минулого і сьогодення у контексті особливостей та характерних рис розвитку державно-політичних і конфесійно-культурних систем народів і країн. Запропонований курс висвітлює такі головні теми як соціально-економічний розвиток, політичний устрій, внутрішню і зовнішню політику, соціальні рухи і суспільну думку. Важливим аспектом курсу є відображення історичного досвіду державотворення, мислення і способу дій державних діячів, політиків.

Запропонований курс всесвітньої історії побудований за традиційною періодизацією, що включає стародавній світ, середні віки, новий та новітній часи. Програма побудована за проблемно-хронологічним принципом, що дає можливість висвітлювати комплекс економічних, політичних, соціокультурних, зовнішньополітичних та інших процесів в їх специфіці та взаємодії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: • визначальні методологічні принципи та методи наукових історичних досліджень;

 • загальну періодизацію курсу;

 • схожість та відмінність у історичному розвитку народів різних періодів та епох;

 • принципи історичної організації та функціонування суспільства у політичній, економічній, соціальній та культурно-конфесіональній сферах життя ;

 • понятійний апарат, принципи та методи дослідження історії, аналіз особливостей розвитку світового історичного процесу.

Студенти повинні вміти:

 • вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;

 • робити аргументовані висновки;

 • застосовувати методологічні принципи та методи наукового історичного дослідження;

 • класифікувати та аналізувати порівняльний аналіз щодо історичного розвитку держав, країн, етносів у політичній, економічній, соціокультурній сферах суспільного життя;

 • розрізняти різні політичні режими та їх конкретну політику;

 • визначати чинники суспільного реформування та пояснювати його необхідність і якісний стан;

 • орієнтуватися у тенденціях і особливостях сучасного, світового, історичного процесу. Проводити певні аналогії з історичним розвитком України;

Дисципліна “Всесвітня історія” викладається у І та ІІ семестрах. Загальний обсяг 162 години” (4,5 кредити). Аудиторна робота – 102 години: 48 годин – лекції, 54 години – семінари. Самостійна робота – 60 годин. Наприкінці І семестру – залік, наприкінці ІІ семестру – екзамен.

Весь навчальний матеріал викладається у двох модулях. У процесі навчання студенти працюють на лекціях і семінарах, виконують завдання позааудиторної самостійної роботи. Якість знань та вміння студентів перевіряються під час поточного (усного опитування, тестування, виконання письмових контрольних робіт, перевірки рефератів або конспектів відповідей з тем, винесених на самостійне опрацювання), рубіжного (написання модульної контрольної роботи) та підсумкового (залік, екзамен) контролю. Наприкінці кожного навчального модуля визначається рейтинг студента за вивчення навчального матеріалу дисципліни, який є сумою рейтингових балів за аудиторну, позааудиторну та модульну контрольну роботу студента. Семестровий рейтинговий бал є сумою модульних рейтингових балів.


ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль І: Історія стародавнього та середньовічного Сходу. Доба Античності

Тема 1. Первісна доба в історії людства

1. Поняття та особливості «первісного суспільства», його періодизація.

2. Доба каменю. Перехід від привласнювального господарства до відтворювального (неолітична революція).

3. Розклад первіснообщинного ладу. Зародження класового суспільства у добу металу.

4. Культура і вірування первісних людей.
Тема 2. Цивілізації Стародавнього Сходу. Стародавній Єгипет і Месопотамія

1. Поняття «Стародавнього Сходу» і особливості його розвитку.

2. Історико-цивілізаційний розвиток народів Месопотамії.

3. Зародження і розвиток цивілізації у Стародавньому Єгипті.

4. Культура Месопотамії та Стародавнього Єгипту.
Тема 3. Формування та розвиток цивілізації в Індії та Китаї у стародавню добу історії

1. Головні віхи політичної історії Стародавньої Індії.

2. Особливості суспільного розвитку Стародавньої Індії.

3. Індійські релігійні системи у стародавню добу.

4. Найдавніші китайські держави та їх суспільний розвиток.

5. Конфуціанські ідеї та філософські вчення у Китаї VІ–ІІІ ст. до н.е.


Тема 4. Зародження основ європейської цивілізації у Стародавній Греції

1. Періодизація історії Стародавньої Греції. Крито-Мікенська доба і Гомерівська Греція.

2. Зародження і розвиток полісного ладу. Соціально-політичний устрій Афін і Спарти.

3. Греко-перські війни та їх вплив на розвиток Греції.

4. Криза полісної системи. Доба еллінізму.
Тема 5. Царський період римської історії. Доба Республіки

1. Виникнення громадянської римської общини. Царський період в історії Риму.

2. Соціальна структура і державний устрій Римської республіки. Боротьба плебеїв і патриціїв.

3. Завоювання Римом Апеннінського півострова. Завойовницькі походи римлян на Схід.

4. Римська республіка доби громадянських війн (ІІ–І ст. до н.е.).
Тема 6. Римська імперія. Утворення Візантійської держави

1. Державний устрій Римської імперії доби принципату.

2. Домінат. Діяльність Константина Великого.

3. Криза Римські імперії у ІV–V ст.

4. Особливості державно-політичного устрою Візантії.
Тема 7. Ісламський світ у Середні віки

1. Виникнення ісламу. Становлення арабської державності.

2. Завойовницькі походи арабів. Дамаський і Багдадський халіфати.

3. Криза арабської державності та розпад халіфату.

4. Утворення Османської імперії та її експансія в Європу.
Тема 8. Країни Центральної та Південно-Східної Азії у добу Середньовіччя

1. Періодизація індійського Середньовіччя. Делійський султанат, імперія Великих Моголів.

2. Розвиток Китаю у добу Середньовіччя.

3. Середньовічна державність Японії. Правління сьогунів.

4. Цивілізації кочового світу. Боротьба Східної та Центральної Європи з монголо-татарською навалою.

Змістовий модуль ІІ: Історія європейського Середньовіччя, Нового часу та Новітньої доби

Тема 9. Західна Європа у добу Раннього Середньовіччя (V–ІХ ст.)

1. Поняття «Європейське Середньовіччя». Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків.

2. Падіння Західної Римської імперії. Велике переселення народів і зародження ранньофеодальних держав в Європі.

3. Об’єднання романо-германського світу в імперії Карла Великого.

4. «Темні віки» і «Каролінгське відродження».
Тема 10. Становлення мононаціональних держав у Західній Європі (ІХ–ХІ ст.)

1. Розпад імперії Карла Великого. Проблема загального і відмінного у розвитку західноєвропейських країн.

2. Феодальна суспільна система та її особливості. Роль держави у феодалізації суспільства.

3. Особливості формування ранньосередньовічних держав (Франція, Німеччина, Італія, Англія).

4. Вплив норманських завоювань на становлення західноєвропейських держав.

5.  Зародження державності у західних і південних слов’ян.


Тема 11. Станово-представницькі монархії в європейських країнах. Зародження парламентаризму (ХІ–ХV ст.)

1. Середньовічні міста і бюргерство. Магдебурзьке право.

2. Середньовічна станова монархія як перша представницька політична система в історії.

3. Роль церкви у Середні віки. Боротьба папства з імперією.

4. Міжнародні відносини у добу Високого і Пізнього Середньовіччя.
Тема 12. Візантійське Середньовіччя

1. Зародження візантійської цивілізації та її особливості.

2. Основні періоди політичної та соціально-економічної історії Візантії.

3.Східне християнство. Влада і церква у Візантії.

4. Візантія у міжнародних відносинах Середньовіччя. Падіння Константинополя.

5. Культура Візантії. Вплив Візантійської цивілізації на розвиток східноєвропейських держав.


Тема 13. Західна Європа наприкінці Середньовіччя та у ранню Нову добу (ХV – перша половина ХVІІ ст.)

1. Європейське Відродження, поширення гуманістичних ідей.

2. Великі географічні відкриття та їх наслідки для розвитку європейської цивілізації.

3. Реформація і Контрреформація в Європі. Релігійні війни.

4. Західноєвропейські держави наприкінці ХV – у першій половині ХVІІ ст. Тридцятилітня війна.
Тема 14. Нідерландська (1566–1609) та Англійська (1640–1660) буржуазні революції

1. Формування буржуазних відносин і соціально-політичні процеси у країнах Західної Європи у другій половині ХVІ – на початку ХVІІ ст.

2. Причини, хід та наслідки Нідерландської буржуазної революції.

3. Англійська буржуазна революція 1640–1660 рр.: причини, розстановка сил, періодизація.

4. Політичні режими доби Англійської революції. Реставрація Стюартів.
Тема 15. Основні тенденції розвитку країн Європи у добу Просвітництва (друга половина XVІІ – XVIІI ст.)

1. Доба Просвітництва у Західній Європі. Формування і специфіка розвитку абсолютистських монархій.

2. «Славетна революція» 1688–1689 рр. и становлення конституційної монархії у Великій Британії.

3. Індустріальна революція та її соціальні наслідки.

4. Російська імперія у XVIІI ст.

5. Міжнародні відносини у другій половині XVІІ–XVIІI ст.


Тема 16. Становлення колоніальної системи. Війна за незалежність північноамериканських колоній і утворення США

1. Британська колоніальна політика у ХVІІ–ХVІІІ ст.

2. Соціально-економічний та політико-правовий стан північноамериканських колоній. Протиріччя між колоніями і метрополією.

3. Початок і хід війни. Утворення США.

4. Конституційний устрій США. Формування двопартійної системи.
Тема 17. Велика французька революція. Європа доби наполеонівських війн

1. Криза французького абсолютизму. Причини Великої французької революції.

2. Політичні течії і лідери у Великій французькій буржуазній революції.

3. Основні етапи революції та їх характеристика.

4. Франція у період Консульства та Імперії. Політика Наполеона.

5. Вплив наполеонівських війн на європейські країни.


Тема 18. Країни Сходу у ХVІ–ХVІІІ ст.

1. Особливості розвитку східних цивілізацій у період зародження індустріального суспільства.

2. Османська імперія у ХVІ–ХVІІІ ст.

3. Китай на порозі Нового часу.

4. Сьогунат Токугава в Японії.

Тема 19. Західна Європа і США у ХІХ ст. Розвиток індустріального суспільства

1. Революційний рух у європейських країнах у першій половині ХХ ст. Революції 1848–1849 рр.

2. Становлення ліберальної демократії у Великій Британії. Парламентські реформи.

3. Доба Рисорджименто. Об’єднання Італії.

4. Франко-прусська війна та утворення Германської імперії.

5. Громадянська війна у США (1861–1865) та її наслідки.


Тема 20. Країни Сходу у ХІХ – на початку ХХ ст.

1. Колоніальна політика провідних європейських країн у ХІХ ст.

2. Китай у ХІХ ст. Сіньхайська революція.

3. Розвиток Японії у ХІХ ст. Реставрація Мейдзі.

4. Суспільно-політичний і соціально-економічний розвиток Османської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.
Тема 21. Світ на початку ХХ ст. Перша світова війна та її наслідки

1. Західна Європа на шляху до Першої світової війни. Утворення військово-політичних блоків.

2. Воєнні дії 1914–1917 рр. Лютнева революція і Жовтневий переворот 1917 р. у Росії.

3. Кампанія 1918 р. Завершення війни та її наслідки.

4. Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин.
Тема 22. Країни Європи та США у міжвоєнний період

1. Революції 1917–1923 рр. в Європі та їх наслідки.

2. Криза демократії в Європі. Тоталітарні держави (Італія, Німеччина, СРСР).

3. Світова економічна криза у 1929–1933 рр. «Велика депресія» у США і «Новий курс» Ф.Рузвельта.

4. Європа напередодні Другої світової війни. Політика умиротворення Німеччини.
Тема 23. Друга світова війна та її підсумки

1. Крах Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин напередодні Другої світової війни.

2. Причини і початок війни. Утворення Антигітлерівської коаліції.

3. Хід Другої світової війни. Поразка Німеччини та її союзників.

4. Підсумки Другої світової війни. Післявоєнний устрій світу.
Тема 24. Країни Європи і США у повоєнний період. Кінець біполярного світу

1. Післявоєнний устрій світу. Утворення ООН.

2. Роль ідеології у міжнародних відносинах. Політика «холодної війни».

3. Особливості політичного і соціально-економічного розвитку країн Західної Європи і США після Другої світової війни. План Маршалла.

4. СРСР і країни Центральної і Південно-Східної Європи у другій половині ХХ ст.

5. Крах комуністичної системи і кінець «біполярного» світу.


Тема 25. Країни Азії та Африки у ХХ ст.

1. Основні тенденції розвитку країн Азії та Африки у першій половині ХХ ст.

2. Крах світової колоніальної системи після Другої світової війни.

3. Соціально-економічний і політичний розвиток країн «третього світу»: проблеми і здобутки.

4. Заснування держави Ізраїль. Близькосхідна проблема на сучасному етапі.

ІІІ. Розподіл навчального часу за модулями,

темами і видами занять


Назви змістових модулів і темКількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Змістовий модуль І: Історія стародавнього та середньовічного Сходу. Доба Античності

Тема 1. Первісна доба в історії людства

8

2

2

4

Тема 2. Цивілізації Стародавнього Сходу. Стародавній Єгипет і Месопотамія

12

2

2

8

Тема 3. Формування та розвиток цивілізації в Індії та Китаї у стародавню добу історії

8

2

2

4

Тема 4. Зародження основ європейської цивілізації у Стародавній Греції

8

2

2

4

Тема 5. Царський період римської історії. Доба Республіки

4

2

2Тема 6. Римська імперія. Утворення Візантійської держави

6

2

2

2

Тема 7. Ісламський світ у Середні віки

10

2

2

6

Тема 8. Країни Центральної та Південно-Східної Азії у добу Середньовіччя

4

22

Разом за змістовим модулем

60

16

14

30

ІНДЗ


Змістовий модуль ІІ: Історія європейського Середньовіччя, Нового часу та Новітньої доби

Тема 9. Західна Європа у добу Раннього Середньовіччя (V–ІХ ст.)

8

2

4

2

Тема 10. Становлення мононаціональних держав у Західній Європі (ІХ–ХІ ст.)

6

2

2

2

Тема 11. Станово-представницькі монархії в європейських країнах. Зародження парламентаризму (ХІ–ХV ст.)

20

2

414Тема 12. Візантійське Середньовіччя

6

2

22Тема 13. Західна Європа наприкінці Середньовіччя та у ранню Нову добу (ХV – перша половина ХVІІ ст.)

14

2

210Тема 14. Нідерландська (1566–1609) та Англійська (1640–1660) буржуазні революції

8

2

24Тема 15. Основні тенденції розвитку країн Європи у добу Просвітництва (друга половина XVІІ – XVIІI ст.)

6

2

22Тема 16. Становлення колоніальної системи. Війна за незалежність північноамериканських колоній і утворення США

4

2

2Тема 17. Велика французька революція. Європа доби наполеонівських війн

4

2

2Тема 18. Країни Сходу у ХVІ–ХVІІІ ст.

2

2

Тема 19. Західна Європа і США у ХІХ ст. Розвиток індустріального суспільства

8

2

6Тема 20. Країни Сходу у ХІХ – на початку ХХ ст.

2

2

Тема 21. Світ на початку ХХ ст. Перша світова війна та її наслідки

6

2

22Тема 22. Країни Європи та США у міжвоєнний період

10

2

8Тема 23. Друга світова війна та її підсумки

4

2

2Тема 24. Країни Європи і США у повоєнний період. Кінець біполярного світу

4

2

2Тема 25. Країни Азії та Африки у ХХ ст.

8

2

24Разом за змістовим модулем

120

34

34

52

ІНДЗ

Усього годин

180

50

48

82

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» iconБазові навчально-методичні матеріали
Мета курсу: забезпечити основи формування історичного мислення студентів та умінь
Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» iconНавчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни
Навчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія економіки та економічних вчень» англійською мовою для студентів напряму...
Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»

Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» iconАнглійська мова Вчитель Палінчак В. О. клас с. 110 вивчити таблицю впр. 18, с. 110 письмово; впр. 23 с. 113-115 читати клас
України § всесвітня історія § 8 клас. Історія України § Всесвітня історія § 8
Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» icon«Роки «застою» (1964 1985)»
Ппз «Всесвітня історія за програмою 11-х класів» видавництва «Дієз-продукт», атлас «Новітня історія (1939 – 2003 рр.) 11 клас., картки...
Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» iconМетодичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності
Навчально тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка