Базовими поняттями компетентнісної освіти єДата конвертації26.06.2017
Розмір445 b.


Головний науковий співробітник лабораторії

 • Головний науковий співробітник лабораторії

 • початкової освіти

 • Інституту педагогіки

 • Національної академії педагогічних наук

 • України,

 • доктор педагогічних наук, професор,

 • академік Національної академії педагогічних

 • наук України


Компетентнісний підхід як чинник модернізації

 • Компетентнісний підхід як чинник модернізації

 • змісту і методики

 • початкової освітиБазовими поняттями компетентнісної освіти є:

 • Базовими поняттями компетентнісної освіти є:

 • компетентнісний підхід;

 • компетентність і компетенція;

 • ключові та предметні компетентності.Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання. Вона охоплює:

 • Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання. Вона охоплює:

 • знання, уміння, навички, досвід, цінності та ставлення,

 • які можуть цілісно реалізуватися на практиці, тому компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань.Компетенція розуміється

 • Компетенція розуміється

 • як коло питань, щодо яких особистість має бути обізнана

 • або певну сферу діяльності, в якій людина повинна володіти компетентністю.

 • Компетенція – об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.

 • Вона відчужена від людини, є наперед заданою соціальною нормою.Радою Європи запропоновано формувати в учнів середньої школи сім груп ключових компетентностей:

 • Радою Європи запропоновано формувати в учнів середньої школи сім груп ключових компетентностей:

 • грамотність (читання, письмо, арифметика)

 • загальні навички (комунікація, уміння навчатися, лідерство);Особистісні компетентності

 • Особистісні компетентності

 • (вмотивованість, цікавість, креативність, чесність, наполегливість тощо);

 • Інформаційно-комунікаційні компетентності;

 • володіння іноземними мовами;соціальні компетентності як інструмент підтримання стосунків для економічної і соціальної інтеграції в багатонаціональному та багатокультурному суспільстві;

 • соціальні компетентності як інструмент підтримання стосунків для економічної і соціальної інтеграції в багатонаціональному та багатокультурному суспільстві;

 • компетентності з науки і технологій, які передбачають володіння науковою грамотністю.Ключові компетентності в українській школі:

 • Ключові компетентності в українській школі:

 • уміння вчитися (навчальна);

 • громадянська;

 • загальнокультурна;

 • компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій;соціальна;

 • соціальна;

 • підприємницька;

 • здоров’язбережу-вальна.Предметна компетентність – сукупність знань, умінь та характерних якостей,

 • Предметна компетентність – сукупність знань, умінь та характерних якостей,

 • що дають змогу учневі автономно виконувати певні дії у межах конкретного предмета

 • для розв’язання навчальної проблеми (завдання, ситуації).Загальнонавчальні уміння і навички.

 • Загальнонавчальні уміння і навички.

 • навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання);

 • загальномовленнєві (формування умінь висловлюватися, спілкуватися працювати з текстовою інформацією);загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний матеріал, прогнозувати);

 • загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний матеріал, прогнозувати);

 • контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).

 • рефлексивні (висловлювати емоційні, інтелектуальні, оцінювальні, рефлексивні судження).Українська мова

 • Українська мова

 • Для реалізації діяльнісної лінії передбачено формування умінь:

 • Навчально-організаційних;

 • навчально-інформаційних;

 • навчально-інтелектуальних і творчих;

 • контрольно-оцінних.Російська мова

 • Російська мова

 • В учнів формуються уміння вчитися:

 • визначати мету діяльності;

 • планувати, складати алгоритм виконання дій;

 • прогнозувати результати;

 • диференціювати нові і відомі знання;

 • аналізувати причину успіхів і невдач у своїй діяльностісприймати та визначати мету навчальної діяльності;

 • сприймати та визначати мету навчальної діяльності;

 • зосереджуватися на предметі діяльності;

 • організовувати свою діяльність для досягнення суб’єктно чи суспільно значущого результату;добирати й застосовувати потрібні знання для розв’язування навчальної задачі;

 • добирати й застосовувати потрібні знання для розв’язування навчальної задачі;

 • використовувати здобутий досвід у конкретній навчальній або життєвій ситуації;

 • висловлювати ціннісні ставлення щодо результату і процесу власної діяльності;

 • усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.«Сходинки до інформатики»

 • «Сходинки до інформатики»

 • Формуються такі вміння вчитися:

 • розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;

 • добирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних навчальних і життєвих задач ( як типових, так і нестандартних, творчих);генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми;

 • генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми;

 • актуалізувати й відтворювати потрібні відомості, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати їх;аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати і класифікувати об’єкти;

 • аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати і класифікувати об’єкти;

 • співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які потребують застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.«Я у світі»

 • «Я у світі»

 • Формується досвід творчої діяльності учнів;

 • розвиваються загальнонавчальні уміння і навички;

 • учні оволодівають узагальненими способами дій;моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях;

 • моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях;

 • розвиткові активного пізнавального ставлення до природного та соціального середовища;

 • пізнанні своїх можливостей.В учнів формуються:

 • В учнів формуються:

 • дослідницькі уміння і здатності спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи;

 • досвід навчально-пізнавальної і практичної природоохоронної діяльності;способи навчально-пізнавальної діяльності; мисленнєві дії та операції шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів;

 • способи навчально-пізнавальної діяльності; мисленнєві дії та операції шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів;

 • уміння розкривати причиново-наслідкові зв’язки у природі;

 • навички самостійної роботи з інформацією.Взаємозв'язок ключових і предметних компетнтностей

 • Взаємозв'язок ключових і предметних компетнтностей

Всебічне вивчення особистісних і навчальних особливостей дитини;

 • Всебічне вивчення особистісних і навчальних особливостей дитини;

 • поєднання ситуативної і перспективної мотивації учіння;

 • залучення життєвого досвіду дітей;оновлення навчального середовища класу;

 • оновлення навчального середовища класу;

 • оптимізація у межах системи і окремого уроку кількості і тривалості вправ для індивідуальної роботи учнів;забезпечення суб'єктності учіння: залучення учнів до визначення мети роботи, діалогу, ігрових ситуацій, драматизації й імпровізації, парної та групової роботи,рефлексивних суджень тощо;

 • забезпечення суб'єктності учіння: залучення учнів до визначення мети роботи, діалогу, ігрових ситуацій, драматизації й імпровізації, парної та групової роботи,рефлексивних суджень тощо;

 • зменшення ролі вчителя у контролювальній діяльності, перевага позитивного змістового оцінювання;систематичне залучення дітей до самоконтролю та самооцінюванняКаталог: files -> новини -> ОСТАННІ НОВИНИ 2012 -> 0422
ОСТАННІ НОВИНИ 2012 -> Урок позакласного читання для учнів 6-8 класів на тему: «Магічний двобій Санька-характерника І Гаррі Поттера»
ОСТАННІ НОВИНИ 2012 -> Народився лютого 1897 року в Архангороді. Народився лютого 1897 року в Архангороді
ОСТАННІ НОВИНИ 2012 -> Міська науково-практична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка для вчителів української мови та літератури
ОСТАННІ НОВИНИ 2012 -> Є. Маланюк у контексті української культури ХХ століття м. Київ, 15 березня 2012 року С. В. Гуменюк, учитель української мови І літератури гімназії
0422 -> Сократу (469 – 399 рр до Н. Х.). Свій метод Сократ назвав майєвтикою
ОСТАННІ НОВИНИ 2012 -> Міська науково-практична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка для вчителів української мови та літератури
ОСТАННІ НОВИНИ 2012 -> Людмила Олександрівна Базиль
ОСТАННІ НОВИНИ 2012 -> Тримати фокус уваги на проблемі, або ще раз про готовність учнів до написання академічного есе
ОСТАННІ НОВИНИ 2012 -> Конспект уроку світової літератури в 11 класі Життєвий І творчий шлях Ернеста Міллера Хемінгуея


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Базовими поняттями компетентнісної освіти є iconЛицарський кодекс честі. Романський стиль. Урок узагальнення та систематизації знань
Навчальна: розширити загально-естетичний кругозір учнів, ознайомити їх із стилями часу, поняттями, з життям І творчістю композиторів,...
Базовими поняттями компетентнісної освіти є iconМикола Вороний. «Євшан-зілля»
Мета: ознайомити учнів із життєвим шляхом Миколи Вороного, змістом твору «Євшан-зілля» та його історичною основою, літературознавчим...
Базовими поняттями компетентнісної освіти є iconЧастина перша 6 розділ перший 6
Моє село, моя країна, мій світ, моя батьківщина – скільки нез’ясованих понять І які почуття огортають людину, коли на самоті роздумує...
Базовими поняттями компетентнісної освіти є icon«віл/снід. Ти повинен це знати!»
Мета: ознайомити учнів з поняттями «віл-інфекція», «снід», шляхами їх поширення, способів І засобів профілактики; формування в учнів...
Базовими поняттями компетентнісної освіти є iconТема. Повні І неповні речення. Тире в неповних реченнях
Ознайомити учнів з поняттями про повне І неповне речення, з’ясувати, коли в неповних реченнях ставиться тире. Розвивати навички аналізу...
Базовими поняттями компетентнісної освіти є iconМережева взаємодія методичних служб І педагогічних працівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти
Веліховська Алла Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти та іт миколаївського оіппо
Базовими поняттями компетентнісної освіти є iconМаловисківська районна державна адміністрація відділ освіти
Про підсумки розвитку освіти Маловисківського району у 2011-2012 навчальному році, перспективи на 2012-2013 навчальний рік та готовність...
Базовими поняттями компетентнісної освіти є iconСтандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти
Стандарт вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота»
Базовими поняттями компетентнісної освіти є iconКандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету
Стандарт вищої освіти україни першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр галузі знань – 20 Аграрні науки...
Базовими поняттями компетентнісної освіти є iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка