Ббк 74. 104(4Укр-4Зап)Сторінка1/11
Дата конвертації25.07.2017
Розмір2,42 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Запорізької обласної державної адміністрації
Комунальний заклад

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ”

Запорізької обласної ради


Основні орієнтири

розвитку системи освіти
Запорізької області
у 2013–2014 навчальному році

Методичні рекомендації

ЧАСТИНА ІІІ

(дошкільна освіта)Запоріжжя

2013

УДК 373.21(477.64)

ББК 74.104(4Укр-4Зап)

О-75
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Кому­нального закладу “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради (протокол № 4 від 27.06.2013 року).

Упорядник:

Батліна Л.В. –  завідувач кафедри дошкільної освіти Комунального закладу “Запорізький обласний інститут післядип­ломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент


5

О-75 Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької

області у 2013–2014 навчальному році (дошкільна освіта):

метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. Батліна Л.В.   –

Частина ІІІ.  – Запоріжжя : –  с. – Біб­ліогр. в кінці ст.


ISBN 978-966-191-061-3 (ч. ІІІ, 2013–2014)

ISBN 978-966-191-064-4

Методичні рекомендації вітзизняних і зарубіжних науковців, провідних спеціалістів кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР ви­світлюють актуальні проблеми педагогічної діяльності фахівців дошкільної галузі освіти.

Рекомендації розраховано на працівників відділів освіти, методичних служб, керівників ДНЗ, педагогічних працівників з дошкільної галузі освіти.

УДК 373.21(477.64)

ББК 74.104(4Укр-4Зап)

ISBN 978-966-191-061-3 (ч. ІІІ, 2013–2014)

ISBN 978-966-191-064-4

© Батліна Л.В., 2013ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………….

5

Науково-методичне забезпечення дошкільної освіти…………………..

19

I. Офіційний відділ…………………………………………………………..

19

Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році. Інструктивно-методичні рекомендації ...........................

19


Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів. Наказ…………………………………………………………………

24


II. Для керівників ДНЗ………………………………………………………

48

Омельяненко Н.В. Наказ як один із видів розпорядчих документів...............

48

Казанцева Л.І. Актуальні питання формування двомовності у дошкільників в сучасних дошкільних закладах південно-східного регіону України....................................................................................................................

68


Дорошенко З.П. Інформаційна компетентність педагога ДНЗ: науково-методичний аспект.............................................................................................

79


III. Для практичних психологів/соціальних педагогів ДНЗ……………

90

Байєр О.М. Психолого-педагогічна просвіта дорослих суб’єктів освітнього простору дошкільного навчального закладу: сучасний аспект..

90


Байєр О.М., Матвєєва О.І. Система правоосвітньої та правовиховної роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі...................................

99


IV. Для вихователів ДНЗ…………………………………………………...

117

Зрожевська А.Я. Організація процесу засвоєння старшими дошкільниками складової структури слова і наголосу..................................

117


Григоренко Г.І. Іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку......................................................................................................................

126


Тельчарова О.О. Сучасні технології керівництва сюжетними іграми дітей дошкільного віку......................................................................................

135


Порібняк Н.В. Ознайомлення дітей дошкільного віку з мистецтвом скульптури: методичний аспект.......................................................................

141


Каплуновська О.М. Організація проектної діяльності дітей старшого дошкільного віку ...............................................................................................

150


V. Для самоосвіти…………………………………………………………………......

156


Батліна Л.В. Природа людини: енергетичний аспект..................................

156

Самсонова О.О. Етнопедагогіка як складова виховання дітей дошкільного віку................................................................................................

178


Ювілейні дати .................................................................................................

185


ПЕРЕДМОВА – 2013
Завідувач кафедри дошкільної освіти

КЗ «ЗОІППО» ЗОР, кандидат педагогічних наук,

доцент Л.В. Батліна

тел.: 061-236-30-93;

e-mail: lbatlina@yandex.ru

У цьому навчальному році колектив Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради відмічає свій ювілей – в квітні 2014 року йому виповнюється 75 років. Невеличкий, але згуртований колектив кафедри дошкільної освіти відзначає ще два ювілеї: по-перше, − кафедрі виповнилося 15 років; по-друге, − вже стало традицією – щорічна підготовка до випуску збірника, присвяченого визначенню основних орієнтирів розвитку системи дошкільної освіти в Запорізькій області, і в цьому році він вже 10-й. Мета підготовки збірника полягає в намаганні допомогти педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів Запорізької області організувати освітню роботу з дітьми дошкільного віку із урахуванням вимог чинного законодавства, наукових досягнень в галузі розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку та передового досвіду роботи, накопиченого в нашій країні та за кордоном.

У 2013-2014 році особливості роботи педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів Запорізької області, кафедри дошкільної освіти ЗОІППО, зокрема, залишаються тими ж, що були і в 2012-2013 навчальному році. Вони обумовлені впровадженням нової редакції Базового компонента як Державного стандарту дошкільної освіти в Україні, напрямками роботи, що зазначені в наказах Міністерства освіти і науки України та у Всеукраїнських освітніх заходах, проведених у 2012-2013 навчальному році за його ініціативою та ініціативою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, зокрема інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році» (від 20.06.2013 № 1/9-446).

Зазначене позначилося на структурі даного випуску збірника та його змісті. У Передмові звертаємо увагу читача на особливості сьогодення в галузі дошкільної освіти та актуальність матеріалів, що опубліковані в даному збірнику з точки зору нових вимог до спрямованості та визначення змісту розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

Дошкільна освіта, як сформульовано у Законі України “Про дошкільну освіту” (ст. 4), є обов’язковою первинною складовою системи безперервної освіти1, цілісним процесом, що спрямований на “забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду”. Актуальною проблемою на наступний рік залишається виконання ст. 3 чинного закону, що проголошує обов’язковість дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. Іноді місцеві керівники з метою забезпечення виконання цього пункту замість будівництва нових дитячих садків, створення додаткових місць через відновлення роботи груп (у першу чергу – дітей раннього і старшого дошкільного віку) у перепрофільованих і переобладнаних приміщеннях, йдуть шляхом найменшого опору – заплющують очі на переповненість груп в дошкільних навчальних закладах і продовжують надсилати розпорядження про необхідність прийняття до дитячого садка нових дітей. Хотілося б нагадати, що в зазначеному законі статтею про комплектування груп дошкільного навчального закладу (ст. 14) чітко закріплено нормативи наповнюваності груп у ДНЗ: для дітей віком до одного року − до 10 осіб; для дітей віком від одного до трьох років − до 15 осіб; для дітей віком від трьох до шести (семи) років − до 20 осіб; різновікові − до 15 осіб; з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей − до 10 осіб; в оздоровчий період − до 15 осіб2. Згідно вимог чинного українського законодавства порушення зазначених норм є підставою для притягнення керівних осіб до відповідальності.

На наступні роки, і на 2013-2014 навчальний рік, зокрема, залишається, проблема модернізації системи дошкільної освіти на засадах принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку. Основа модернізації полягає у визначенні дошкільної ланки як пріоритетної в єдиній національній системі неперервної освіти в Україні. При цьому, в якості основного завдання визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства. Реалізація цього завдання має нормативно-правове забезпечення, наукове обґрунтування й відповідає реаліям сьогодення.

Маючи постійний зворотній зв’язок з педагогами дошкільної ланки освіти, а їх в минулому навчальному році на курсах підвищення кваліфікації було понад 1000 осіб, можна дійти висновку, що більшість із них слабо орієнтуються в основних вимогах держави, щодо розвитку, навчання та виховання дітей в дошкільних навчальних закладах України, проголошених в новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти (2012). Отже, звертаємо увагу керівників дошкільної ланки різних рівнів про необхідність організації та проведення спеціальних семінарів щодо зазначеної проблеми. При цьому, бажано, виокремити наступні аспекти:

1) Доцільність зміни Базового компонента дошкільної освіти. Термін дії попереднього Базового компоненту вичерпаний. Крім того, як зазначає академік А.М. Богуш: “…Надзвичайної актуальності набуло завдання максимально наблизити навчання і виховання кожної дитини до її сутності, здібностей і особливостей не всупереч природі кожної дитини, а завдяки її пізнанню і розвитку, що забезпечується реалізацією принципу дитиноцентризму”. З метою реалізації зазначеного принципу необхідно:

● у загальних положеннях організації педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі:

●звернути увагу педагогів ДНЗ на необхідність переорієнтації “на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства”;

● усвідомити мету функціонування ДНЗ – “забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих”;

● вихователеві, гнучко реагуючи на сучасні соціокультурні запити, орієнтуючись на загальнолюдські й національні цінності, збагачуючи знання дитини, та враховуючи її вікові можливості, – допомагати дитині реалізувати свій природний потенціал та індивідуальність;

● навчально-виховний процес спрямувати на досягнення соціально закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості, навченості та вихованості дитини);

● діяльність ДНЗ спрямувати на виконання норм і положень, визначених державними вимогами до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи. “Підготовка дітей до школи має відповідати вимогам та критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини”. Дошкільна зрілість випускника ДНЗ характеризується сформованістю психологічної готовності дітей до школи, що включає такі складові: мотиваційну, соціально-етичну, особистісну, морально-вольову, мовленнєву та інтелектуальну готовність (А.М.Богуш). Зазначене забезпечується реалізацією нового Державного стандарту дошкільної освіти;

● осягнути, що зміст і структура Базового компонента визначені в інваріантній та варіативній складових, які побудовано за певними освітніми лініями. Так, інваріантна частина містить в собі освітні лінії: “Особистість дитини”, “Дитина в соціумі”, “Дитина в природному довкіллі”, “Дитина у світі культури”, “Гра дитини”, “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”, “Мовлення дитини”. Виключення з педагогічного процесу будь-якої освітньої лінії є неможливим, бо порушується цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її навчання в початковій школі. Зміст варіативної складової визначається дошкільним навчальним закладом із урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів дітей та (або) побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Така побудова забезпечує неперервність змісту освіти дошкільної та початкової ланок і допомагає дитині адаптуватися до нових умов життя при переході з ДНЗ до школи.

2) Реалізація вимог Базового компоненту стає можливою при умові використання в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу комплексних та парціальних освітніх програм з розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку: • до комплексних освітніх програм для дошкільних навчальних закладів відносяться: “Впевнений старт”, “Дитина в дошкільні роки”, “Дитина”, “Українське дошкілля” 3;

● до парціальних освітніх програм – “Радість творчості”, “Англійська мова для дітей дошкільного віку”, “Граючись вчимося. Англійська мова”.

3) Ефективність професійної діяльності педагога з дітьми в ДНЗ багато в чому залежить від його відповідального ставлення до програмно-методичного забезпечення освітнього процесу. До нього відноситься методична література, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України4.

Особливості українських реалій сьогодення, наукові досягнення в галузі пізнання природи людини, особливостей її розвитку, виховання та навчання в дитячому віці, наявність дітей з особливими потребами тощо вимагають від фахівців дошкільної ланки звернути увагу на наявність певних проблем та необхідність їх вирішення. На це звертається увага на Всеукраїнських заходах (конференції, семінари) з проблем дошкільної освіти, проведених за ініціативи Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНУ.

10 квітня 2013 року у конференц-залі МОН України (м. Київ) відбулася Всеукраїнська нарада спеціалістів з питань дошкільної освіти та методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти з теми: “Дошкільна освіта в Україні: стан та перспективи розвитку”5. На нараді заступник Міністра освіти і науки Б. Жебровський: • поінформував присутніх про роботу, яку здійснює Міністерство освіти і науки України у сфері розширення охоплення дошкільною освітою протягом останніх трьох років. «На сьогодні ми вже маємо досить непогані результати: за останніх три роки нам вдалося збільшити відсоток охоплення дошкільною освітою більше, ніж на 20%». На даний час в Україні вже функціонують близько 16,5 тис. ДНЗ;

 • наголосив на важливості організаційної роботи щодо забезпечення якісною початковою освітою дітей з особливими потребами. За його словами, необхідно активізувати роботу щодо організації інклюзивних груп у ДНЗ та налагоджувати контакти з батьками, які мають дітей з особливими потребами;

 • рекомендував керівникам обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти внести зміни до навчальних планів та включити питання для слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо особливостей роботи з батьками, які мають дітей з особливими потребами. “Питання інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах має стати одним із пріоритетів нашої роботи” (Б. Жебровський).

14 квітня 2013 року в м.Київ відбулася науково-практична конференція з проблеми “Психолого-педагогічні аспекти пренатальної педагогіки”. Статус конференції – міжнародний. На конференції:

 • заступник Міністра освіти і науки України Б. Жебровський зазначив новизну теми, її проблемність та актуальність; на його думку, дошкільна освіта це фундамент виховання, а її підґрунтям є дородова педагогіка;

 • заступник начальника управління дошкільної освіти Міністерства освіти Республіки Білорусь А. Давидович зауважила, що в Білорусі тема пренатальної педагогіки останнім часом викликає неабиякий інтерес у науково-освітніх колах. У своїй доповіді вона наголосила на важливості та незамінності повноцінного сімейного виховання, зокрема, необхідності формування усвідомленого батьківства;

 • доктор медичних наук, професор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика А. Чуприков підкреслив, що  “мати і дитина в ідеалі – це єдина свідомість, єдина енергетична система, яка формується під час вагітності, а пологи – це завершення процесу взаємного розвитку матері та дитини”. Окрім того, професор акцентував увагу на необхідності формувати відповідальність і почуття усвідомленого батьківства у молодого подружжя;

 • кандидат педагогічних наук, професор, доцент, заступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Б. Грінченка Марина Машовець: розповіла про українські традиції пренатальної педагогіки; підкреслила необхідність виховання дитини крізь призму народної педагогіки; переконана, що завдяки вивченню досвіду минулого дородового виховання дитини, по-новому осмислюються проблеми сучасної пренатальної педагогіки;

 • практичні психологи ЦРД «Надія» (м.Запоріжжя) Л. Бобкова та О. Єлістархова презентували власну програму “Психологічний супровід сім’ї в період очікування дитини” 6;

 • у багатьох виступах лунали заклики про необхідність вивчення проблем пренатальної педагогіки шляхом активної співпраці педагогів, медиків та психологів.

Підсумував роботу конференції Б. Жебровський: “Пам’ятаймо, що діти – це очі Бога і саме вони є мірилом нашої моралі, духовності”.

14 квітня 2013 року відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар “Інноваційні технології в дошкільній освіті України: дитина в комп’ютерно-ігровому середовищі” (м. Київ). До участі були запрошені провідні науковці, викладачі педагогічних ВНЗ, методисти управлінь освіти, шкільні педагоги і психологи. Метою його проведення було обговорення варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти (2012), що включає освітню лінію “Комп’ютерна грамота”, та визначення пріоритетних напрямів використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку.

Науковці торкнулися стратегії розвитку освіти України в контексті сучасних державотворчих процесів та місця в ньому дошкільної освіти як фактора формування особистості дитини, зокрема, засобами сучасних комп’ютерних технологій. Власне судження висловив запрошений до обговорення радник, повноважний представник Прем’єр-міністра України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор та співголова Наглядової Ради НПУ Анатолій Толстоухов: “Сьогодні ми живемо в той час, коли людина без комп’ютерної грамотності сучасною бути не може. Це її своєрідна реалізація і свобода для пошуку самої себе й свого місця в суспільстві. Відповідно ми мусимо знайти й запропонувати таку формулу, аби особистість відчула власну свободу і при цьому не стала придатком технічного світу, щоб вона повернулася до тих цінностей, які власне були закладені в цей світ тим великим комп’ютером, який називається Природою”.

На семінарі було розглянуто проблеми: застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ДНЗ; реалізація диференційованого підходу до використання комп’ютерно-орієнтованих програмних засобів в роботі з дітьми; формування елементів комп’ютерної грамотності старших дошкільників; розвиток логіко-пізнавальних здібностей дитини засобами інтерактивної дошки та інші.

29-30 травня 2013 року в м. Чернігів відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар з питань формування навичок і вмінь із безпеки життєдіяльності дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти. Увага учасників семінару була акцентована на необхідності:


 • розробки методичних рекомендації щодо організації роботи: “Із безпеки життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних закладах”, “Із цивільного захисту у ДНЗ”, “Із створення опорних ДНЗ із БЖД”;

 • територіальним органам управління освітою, державним службам із надзвичайних ситуацій, навчально-методичним центрам безпеки життєдіяльності та цивільного захисту налагодити співпрацю, використовуючи різні форми взаємодії (спільні круглі столи, показові навчальні заняття, проведення “Тижня безпеки” в ДНЗ тощо);

 • Інституту інноваційних технологій, Інститутам післядипломної освіти залучати науково-педагогічний потенціал України до розроблення програмно-методичного супроводу формування безпечної поведінки дітей дошкільного віку в природному, предметному та соціальному довкіллі (парціальні програми, посібники, методичні рекомендації тощо);

 • Інститутам післядипломної освіти у програму курсів включити навчальний матеріал із питань безпеки життєдіяльності, передбачити при цьому різні форми практичної роботи зі слухачами (інтерактивні лекції, практичні тренінги, відпрацювання навчальних проектів із питань безпеки життєдіяльності дитини, перегляди фрагментів освітньої роботи з дітьми);

4 червня 2013 відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні п’ятирічні діти: проблеми, особливості розвитку”. У відповідності з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти, комплексних освітніх програм, зокрема програми “Впевнений старт”, особлива увага була приділена обговоренню питань: “Фізичний розвиток п’ятирічної дитини в умовах створення здоров’язберігаючого середовища”, “Пізнавальний розвиток п’ятирічної дитини”, “Особливості розвитку мовлення п’ятирічної дитини”, “Художньо-естетичний розвиток п’ятирічної дитини”, ”“Ігрова діяльність в житті п’ятирічної дитини”, “Трудова діяльність п’ятирічної дитини”, “Виявлення, розвиток нахилів та задатків п’ятирічної дитини (обдаровані діти)”, “Веселе навчання: роль комп’ютерних ігор у формуванні пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку”. Власним досвідом роботи поділилися Л. Шульга, заступник директора Запорізького НВК “Основа” (тема: “Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчої діяльності”) та С.Якуба, вихователь ДНЗ № 290 м.Запоріжжя (тема: “Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з мистецтвом архітектури”).

Отже, при визначенні завдань, змісту, форм, методів та прийомів педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку у 2012-2013 навчальному році педагогічним працівникам доцільно звернути увагу на: • максимальне охоплення дітей дошкільною освітою (створення додаткових місць через відновлення роботи груп у перепрофільованих і переобладнаних приміщеннях; оптимізація впровадження перевірених практикою форм здобуття дошкільної освіти на базі дошкільних навчальних закладів) та надання їм якісних освітніх послуг (дотримання державного освітнього стандарту; надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, зокрема з особливими потребами; забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами);

 • охорону життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, зокрема, з особливими потребами7; актуалізацію питань безпеки життєдіяльності (створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини; формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти; виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят; підготовка дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо);

 • налагодження тісної співпраці ДНЗ з батьківською громадою з метою підвищення психолого-педагогічної культури родин (бесіди, консультації, пам’ятки, методичні розробки, практичні семінари-тренінги, родинні клуби за інтересами, спільні проекти, виставки, розваги, свята тощо);

 • створення сайтів ДНЗ та своєчасне їх оновлення;

 • організацію вивчення та поширення кращого перспективного досвіду роботи з дітьми тощо.

У реалізації зазначених напрямів роботи доцільно керуватися:

 • Конституцією України, Законами України “Про освіту“, “Про дошкільну освіту”, “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”, “Про охорону дитинства”;

 • Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 629), новими соціальними ініціативами Президента України Віктора Януковича “Діти – майбутнє України”, Національним планом дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, Планом заходів на її виконання (затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 липня 2011 р. № 905);

 • Базовим компонентом дошкільної освіти (2012), комплексними та парціальними освітніми програмами для дошкільних навчальних закладів;

 • Інструктивно-методичними листами МОН України “Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку” (від 27.09.2010 № 1/9-666) та “Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році” (від 20.06.2013 № 1/9-446) тощо;

 • Навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

 • Настановою про гру як провідний вид діяльності дітей дошкільного віку. Саме гра як форма організації життя дитини сприяє її всебічному розвитку.

З метою ефективної організації педагогічного процесу в ДНЗ з урахуванням нових вимог інспекторам, методистам РВО, керівникам ДНЗ у роботі з педагогічними кадрами пропонуємо приділити більше уваги Базовому компоненту дошкільної освіти та особливостям його реалізації в ДНЗ Запорізької області у 2013-2014 навчальному році. На допомогу фахівцям ДНЗ пропонуємо публікації:

Для керівників дошкільної ланки:

 • Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів… (затверджені наказом МОН України від 17.06.2013 № 772). Вони розроблені у відповідності з вимогами чинного законодавства з метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення оцінювання результатів діяльності освітніх закладів, зокрема, закладів дошкільної ланки освіти, та організації проведення атестаційної експертизи.

 • Інструктивно-методичні рекомендації “Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році” (затверджені наказом МОН України від20.06.2013 № 1/9-446).

 • Наказ як один із видів розпорядчих документів”. Матеріали та зразки оформленння кількох документів підготовлено за вебінаром, що був присвячений окремим питанням нормативно-правового регулювання діяльності дошкільного навчального закладу та проведений у червні 2013 року Ніною Володимирівною Омельяненко, головою правління ВГО “Асоціація працівників дошкільної освіти”, головним редактором журналів “Практика управління закладом освіти”, “Практика управління дошкільним закладом”.

 • Актуальні питання формування двомовності у дошкільників в сучасних дошкільних закладах південно-східного регіону України”, автором якої є Лариса Іванівна Казанцева, директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти БДПУ, кандидат педагогічних наук, доцент. У статті розкриваються особливості південно-східного регіону, що обумовлюють необхідність проведення освітньої роботи з питання формування двомовності у дошкільників в умовах ДНЗ.

 • Інформаційна компетентність педагога ДНЗ: науково-методичний аспект”. Автор - Зеля Павлівна Дорошенко, магістр, старший викладач кафедри дошкільної освіти ЗОІППО. В статті автор: виділяє основні підходи оновлення змісту роботи з кадрами щодо формування інформаційної компетентності та грамотності (навичок третього тисячоліття) педагогів ДНЗ; пропонує орієнтовний перелік річних завдань та тематику теоретичних і практичних семінарів з означеної проблеми.

Для практичних психологів/соціальних педагогів ДНЗ

 • Психолого-педагогічна просвіта дорослих суб’єктів освітнього простору дошкільного навчального закладу: сучасний аспект”. Автором статті є Ольга Миколаївна Байєр, кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти ЗОІППО. Її матеріали присвячені проблемі оптимізації форм психолого-педагогічної просвіти дорослих (батьків, педагогів) в діяльності психологічної служби в системі дошкільної освіти. Автором: проаналізовано причини зниження ефективності в організації та результатах здійснення психолого-педагогічної просвіти для дорослих в ДНЗ; визначено шляхи вирішення проблем в діяльності психологічної служби з урахуванням сучасних тенденцій розвитку інформаційного простору з використанням Інтернет- та мультімедіа- технологій; розкрите поняття «відео-семінар»; пропонуються методичні рекомендації, щодо проведення просвітницьких заходів у формі «відео-семінарів» та орієнтовні плани їх проведення; надається перелік необхідних матеріалів, додатків, Інтернет-посилань на відеоролики до зазначених тем тощо.

●“Система правоосвітньої та правовиховної роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі”. Авторами статті є Ольга Миколаївна Байєр, кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти ЗОІППО та Матвєєва Ольга Іванівна, соціальний педагог ЦРД “Надія” м. Запоріжжя. Матеріали присвячені організації ефективного правового виховання дітей у дошкільному навчальному закладі, ролі вихователів і батьків у цьому процесі та наведено парціальну програму спецкурсу з правової освіти та правового виховання дітей старшого дошкільного віку.

Для вихователів ДНЗ

 • Організація процесу засвоєння старшими дошкільниками складової структури слова і наголосу. Автором статті є Алла Якимівна Зрожевська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти ІСПКО БДПУ. На наукових засадах із урахуванням передового педагогічного досвіду вона показує актуальність зазначеної теми та розкриває методику організації процесу засвоєння старшими дошкільниками складової структури слова і наголосу.

 • Іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку. Статтю підготувала Галина Іванівна Григоренко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти ЗОІППО. У статті: розкриваються педагогічні вимоги до іграшки для дітей дошкільного віку; визначена необхідність врахування при відборі іграшок для дітей різних вікових груп усіх її якостей (функціональність, безпека, привабливість, естетичність тощо); зазначена класифікація іграшок, яка найбільш повно відображає реальну ситуацію щодо іграшок нового покоління, що сприяють розвитку дитини.

 • Сучасні технології керівництва сюжетними іграми дітей дошкільного віку. Автором статті є Олена Опанасівна Тельчарова, старший викладач кафедри дошкільної освіти ІСПКО БДПУ. В статті підкреслюється, що гра є провідним видом діяльності дітей дошкільного віку та розкриваються особливості сучасних технологій керівництва іграми дітей дошкільного віку.

 • Ознайомлення дітей дошкільного віку з мистецтвом скульптури: методичний аспект”. Статтю підготувала Ніна Василівна Погрібняк, магістр, старший викладач кафедри дошкільної освіти ЗОІППО. У статті: обґрунтовується актуальність означеної проблеми; звертається увага на вплив мистецтва на становлення і розвиток дитини дошкільного віку, на своєрідність скульптури як виду образотворчого мистецтва; розкриваються особливості методики ознайомлення дітей дошкільного віку з мистецтвом скульптури в різних вікових групах.

 • Організація проектної діяльності дітей старшого дошкільного віку”. Автором статті є Олена Миколаївна Каплуновська, магістр, старший викладач кафедри дошкільної освіти ЗОІППО. Вона присвятила її розкриттю актуальності проблеми, визначенню поняття “проектна діяльність”та деяким аспектам організації проектної діяльності дошкільників тощо.

Для самоосвіти педагогів

 • Природа людини: енергетичний аспект”. Статтю підготувала Батліна Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти ЗОІППО. Автор звертає увагу читача на те, що діяльність педагога в надзвичайно складній системі професійної взаємодії «людина-людина», вимагає від нього певного уявлення щодо нових досягнень сучасної науки з проблеми природи людини, функціонування її організму як гармонійної цілісності. Зазначене дозволить: по-іншому подивитися на себе та на іншу людину, з якою педагог перебуває у взаємодії (вихованці, їх батьки, колеги); піднести розуміння цінності людського життя; усвідомити необхідність дбайливого ставлення до кожного; підвищити ефективність педагогічної діяльності та полегшити розуміння змін, які відбуваються в його професійному, громадському та буденному житті.

 • Етнопедагогіка як складова виховання дітей дошкільного віку”. Автором статті є Олена Олександрівна Самсонова, магістр, старший викладач кафедри дошкільної освіти ЗОІППО. У статті: розкрито сутність поняття “етнопедагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогічні знання”, особливості етнопедагогіки, предмет етнопедагогіки; розглянуті різні погляди українських вчених на цю проблему.

Спеціальний розділ Ювілейні дати, підготовлено старшим викладачем кафедри дошкільної освіти Оленою Олександрівною Самсоновою. Його зміст присвячено видатним подіям в галузі дошкільної освіти та особистостям, які зробили велетенський внесок у науку, присвячену розвитку, вихованню та навчанню дітей дошкільного віку.

Публікації, зазначені в даному збірнику: по-перше, – свідчать про увагу, яку приділяє держава, визначаючи дошкільну ланку як пріоритетну в єдиній національній системі неперервної освіти в Україні; по-друге, – демонструють досягнення сучасної науки і практики в галузі розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку; по-третє, – допомагають зрозуміти тенденції розвитку дошкільної освіти в українській державі в цілому, і в Запорізькій області зокрема; по-четверте, – привертають увагу на наявність великої кількості проблем в галузі дошкільної освіти, вирішення яких залежить від співпраці науковців і практиків. Саме до співпраці у вирішенні проблем модернізації системи дошкільної освіти колектив кафедри дошкільної освіти ЗОІППО закликає дошкільних працівників Запорізької області.Офіційний відділ
Додаток

до листа МОН України

від_20.06.13_№_1/9-446_
Інструктивно-методичні рекомендації


Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Ббк 74. 104(4Укр-4Зап) iconЯрославвеприня к ворожбавітр у поезії Київ 2009 ббк ш6(4Укр)6-5 в 306

Ббк 74. 104(4Укр-4Зап) icon“хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари

Ббк 74. 104(4Укр-4Зап) iconБбк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д
Вілкул В. Д. – зав сектору науково-інформаційної роботи Наукової бібліотеки мну імені В. О. Сухомлинського
Ббк 74. 104(4Укр-4Зап) iconДавня архітектура українського села. Етнографічний нарис ббк 3. (4Укр) Д18
Випущено на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України за програмою “Українська книга”
Ббк 74. 104(4Укр-4Зап) iconБбк 63. 3(4Укр)52 Юрій Яковлєв роман яросевич – провідний діяч рурп у першій половині 1890-х рр
Русько-української радикальної партії у Галичині. Проаналізовано особливості формування світогляду та становлення суспільно-політичних...
Ббк 74. 104(4Укр-4Зап) iconХарків-2016 ббк 28. 088л6(4укр-4хар)
Неповторна краса природи Харківщини : методико-бібліографічні матеріали / уклад. С. О. Андрус; ред. Т. В. Смєкалова; Департамент...
Ббк 74. 104(4Укр-4Зап) icon«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П
М69 Психопоетика українського модерну : Проблема реконструкції особистості письменника : [монографія] / Сергій Михида. – Кіровоград...
Ббк 74. 104(4Укр-4Зап) iconІнформаційний вісник 4 (32) 2009 Київ 2009 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (32) 2009 / [редкол. Г. Саприкін (голов ред.), Т. Сопова (відп ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; дз...
Ббк 74. 104(4Укр-4Зап) iconІнформаційний вісник 4 (44) 2012 Київ 2012 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (44) 2012 / [редкол. Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп ред.), О. Виноградова, Т. Якушко];...
Ббк 74. 104(4Укр-4Зап) iconКнига-вега 2005 Олійник ббк 83. 3(4Укр)6-8 Олійник Р79 Речмедін А. П
Р79 «Чарівний лірик із Борзни». Життя І поетика Анатоля Олійника. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 168 с: іл


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка