Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти


Таблиця 1 – Метазнаки на позначення числівників у зарубіжній англістиціСторінка2/12
Дата конвертації09.03.2018
Розмір1,72 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Таблиця 1 – Метазнаки на позначення числівників у зарубіжній англістиці


Однокомпонентні позначення числівників

Полікомпонентні позначення числівників

Adjectives (L. Soudek, H. Palmer, C. T. Onions),

Cardinals (R. J. Kispert);

Numerals (W. R. Lee, O. A. Hill, S. Potter);

Modifiers (C. Bache, Quirk, O. A. Hill);

Pronouns (S. Ramsey)

Words of number (O. Jespersen);

Limiting adjectives (W. G. Crouch);

Cardinal adjectives (C. P. Mason);

Adjectives of quantity (C. Daniel);

Cardinal numeral adjectives (G. O. Curme);

Cardinal number (Quirk, P. Roberts);

Number adjectives (A. C. Baugh);

Adjectival words, expressions

of substance (C. P. Mason)

Російським та українським науковцям належить пріоритет у виділенні числівників як спеціального об’єкта дослідження. Починаючи з М. В. Ломоносова вчені розглядають числівники як окрему парадигму. А. Х. Востоков поділяв числівники на кількісні та порядкові прикметники. Н. І. Греч визнавав специфіку числівників, але вважав, що числівники не є автономною частиною мови та відносив кількісні числівники до іменників, порядкові, збірні, а також слова один, два, три, чотири, обоє та півтора – до прикметників. Г. П. Павський визнав статус числівників, вивчав їх похідні слова, особливо відчислівникові іменники.

Значна увага у науковому дискурсі фокусується на питанні автономності числівників, їх самостійності як частини мови. Особливу думку про природу числівників висловив О. М. Пєшковський, який до “лічильних слів” відніс й іменники, і числівники, називаючи останні “дефектними іменниками”, які втратили субстантивність. Для вивчення лінгвістичної природи числівників ідентифікація їх диференційних та інтегральних рис із іншими словами має велике значення для порівняння числівників з тими словами, ознаки яких зробили це порівняння можливим.

Займенники, серед яких “розташовуються” числівники, істотно відрізняються від останніх. Як семіотичні дейктичні знаки займенники виконують функцію заміщення при повторному зазначенні референтів. Числівники, на відміну від займенників, є основними знаками позначення числових понять, мають приватну групу замінників, серед яких – лічильні слова. Автономність числівника проявляється в актуалізації тільки числового змісту, за межами контексту, і як займенники конституативно орієнтовані, залежать від семантики оточуючих слів: субстантивність виражають іменники, ознаку – замінники прикметників. Наявність постійної опорної семи числа відрізняє числівники як від займенників, так і від інших слів. Числівники семантизують нумеральність – диференційну ознаку, яка регулярно та стабільно реалізується у словосполученнях з іменниками або без них – в еліптованих конструюваннях. Числівники, на відміну від займенників, характеризуються наскрізною квантитативною семантикою, мають широке представлення у сфері нумерального та денумерального словотворення (за винятком службових слів).

Числівники належать до одиниць високої абстракції. Вони не виражають якісної сутності об’єктів на парадигматичному рівні, але, як і прикметники, на синтагматичному рівні семантизують якість. Спільним для числівників та прикметників є відіменникове походження. Вихідні зв’язки прикметників мотивуються вихідним значенням іменникових номінацій. Прикметники ословлюють ознаки денотатів, до номінації яких прилягає ад’єктив. Позначаючи якість, ознаку або відношення до ознаки об’єкта, прикметники реалізують семантичне прирощення до іменника та виконують функцію характеризації. На відміну від прикметників досліджувані числівники виражають квантитативну представленість реального світу, позначають результати когнітивної діяльності. Їм (числівникам), на відміну від прикметників, притаманна атракція до одиничних предметів, їх квалітативних ознак, маркером яких є їх дискретність. Числова репрезентація об’єктів, їх частин та співвідношень – функція числівників. Значення прикметників – якість, ознака; значення числівників – кількість, нумеральність. Прикметники, маючи розмиту сферу значень, вступають у гетерогенні зв’язки і є конституентами різних семантичних полів. Числівники – носії семи нумеральності – займають центральне місце у мовному полі кількості. Спільність квантитативної функції числівників та окремих прикметників вказує на їх адгерентність до мовного поля кількості, але не до однієї частини мови.

“Розташування” числівників серед лічильних іменників потребує окремого коментування. На відміну від іменників із числовою семантикою числівники характеризуються ригористичним співвідношенням із натуральним рядом чисел. Лічильні іменники типу англ. brace, pair, couple є лексичними паралелями числівників, проте вживання лічильних слів обмежене, вони належать до сфери загальновживаної лексики. Субстантивовані числівники типу англ. thousands, hundreds мають формальні показники іменників, що відбивають епідигматичну силу числівників, їх предметні витоки, що повторюються у денумеративах. В англійській мові поширеним є перехід слів із однієї частини мови в іншу – явище конверсії, що потребує особливої уваги. Однак визначити частину мови певного слова можна лише у словосполученні чи реченні.

Автономність числівників стає очевидною при порівнянні їх із прислівниками, в основі порівняння яких є спільна функція означення: прислівник реалізує ознаку ознаки дії або стану, числівник – квантитативну ознаку референта. Ознака, яку виражає прислівник, співвідноситься з ознакою дії, а ознака, яку виражає числівник, – співвіднесеність із конкретним денотатом. Крім того, прислівник може модифікувати ознаку, яку виражає числівник. Семантизація кількісних значень числівниками та окремими прислівниками свідчить про спільність функцій, а не про єдину частиномовну категорію.

“Розміщення” числівників серед різних класів слів призводить до розмивання формально-структурних меж лексико-граматичних категорій різних частин мови.


Числівники англійської мови у статусі вихідних одиниць денумеральних утворень
Числівникам англійської мови притаманна синкретсемія (термін М. В. Пімєнової), що охоплює нерозчленовану мовну одиницю, номінацію позначуваного та позначувального. За змістом одна лексема (синкрета) вживається для семантизації двох або більше значень одночасно, які актуалізуються у мовленні. Історично числівники належали до групи синкретів, оскільки вони мали і предметне, і кількісне значення в етимологічних витоках. Синкретизм притаманний також метафоричним утворенням у корпусі номінативних та комунікативних одиниць. Деякі з них сприймаються як сталі. Дозволеність або недозволеність синкретизму – головна мотивація мовної емпірії, і вивчення цього явища пов’язане з вивченням польової (ЛСПК) та функціональної (текст) актуалізації досліджуваного феномену.
Граматичні характеристики числівників
До складу граматики належать морфологія – вчення про будову слів та їх парадигми і синтаксис – вчення про будову словосполучень і речень. Кожна мова має свою граматичну будову, свою систему граматичних форм, свою систему граматичних категорій, свою систему граматичних значень. Граматична наука становить систему знань, практичне та теоретичне усвідомлення яких необхідне для мовної картини світу.

Граматика як наука про морфологічну і синтаксичну будову мови займає одне із центральних місць у системі мовознавства. На рівні морфології граматично оформляються слова як номінативні одиниці мови, на рівні синтаксису будуються словосполучення та речення як комунікативні одиниці мови, що служать засобом мислення та спілкування. Система морфем – нижчих мовних величин – виявляється у мові в словах та словоформах.

Морфологія – це наука про словотвірну будову слова, парадигматичну систему мови і граматичні (морфологічні) категорії, які характерні для змінних частин мови – іменника, прикметника, займенника, числівника та дієслова.

Числівники англійської мови – самостійний незамкнений ряд повнозначних нумеральних слів, яким притаманні специфічні 1) морфологічні, 2) семантичні, 3) синтаксичні та 4) словотворчі особливості. Числівники позначені сигнікативною ознакою та нульовим денотатом. Від інших частин мови числівник відрізняється наявністю семи нумеральності, що є його ідентифікуючою ознакою. Англійські числівники є носіями загальнотипологічних тенденцій. Ці слова співвідносяться з поняттям числа, яке вони уточнюють, ідентифікують.

У цілому в англійській мові числівники на морфологічному рівні більш уніфіковані порівняно з українською мовою. У процесі становлення числівників як особливого класу слів на позначення кількості сформувалася їх морфологічна специфіка, що виявляється у відсутності в них граматичних категорій, притаманних іншим іменним частинам мови. Числівники англійської мови не мають категорії роду. Не властива числівникам також категорія числа (своїм лексичним значенням вони виражають кількість) і тому спеціальні граматичні форми, що вказують на одиничність та множинність предметів, є зайвими. Числівники не мають співвідносних форм однини та множини. В. В. Виноградов зазначає, що граматична категорія числа в структурі числівників є лише фікцією, пережитком. Ці слова є незмінною частиною в англійській мові та позначені відсутністю морфологічної оформленості.

У науковій літературі числівники, за традицією, тлумачаться за структурно-семантичними ознаками, а словотворча активність залишається лакунарною. Осмислення словотворчої функції є значущим для розпізнання лінгвістичних характеристик числівників як первинних одиниць денумеральних утворень – їх похідних одиниць для визначення частиномовного статусу на векторах структури, семантики та сполучуваності. Синтаксичні характеристики числівників проявляються у їх кореляції з іншими словами, що спостерігається на синтагматичному рівні.

Числівники англійської мови вживаються з дискретними іменниками або їх замінниками. Виокремлюються чотири групи іменників, з якими сполучається числівник. До першої групи належать іменники, що співвідносяться з назвами живих істот, – NumN1, до другої групи належать іменники, пов’язані з назвами природних об’єктів та артефактів, – NumN2, третя група числівників вживається з іменниками, що називають дії, процеси, поняття та явища, – NumN3, до наступної групи належать іменники, що позначають числові та димензіональні величини, – NumN4, напр.: NumN1three men, four cats, five children; NumN2, – two tomatoes, six pencils, seven medals; NumN3 four revolutions, two ways, three questions; NumN4. – two pairs, five scores, three tons. Числівники англійської мови в умовах контексту реалізують квантитативну функцію, виступають означеннями дискретних одиниць. Нумеральна функція числівників притаманна математичним текстам, позбавленим денотатів, типу англ. two times two is four.

Числівники англійської мови, виступаючи в квантитативній функції, є кількісними ознаками. Ці слова уточнюють предмет у його кількості, виступають як характеристика імені в числі, тобто в атрибутивному значенні (див. табл. 2).Таблиця 2 Сполучуваність числівників англійської мови

Моделі сполучу-ваності

числівників

Приклади

1

2

NumN

Another five seconds went by. Americans believe in two things (Barry Eisler). I used toilet paper to wipe the two spots that I had touched (Barry Eisler). She burst into tears as she alluded to it, and for two minutes could not speak another word (Jane Austen). We have dined nine times at Rosings, besides drinking tea there twice (Peters Ellis)

AdjNumN

I spent nice ten years here always thinking I would stay just one more and then go back (Leonard Elmore). Young three women who looked like office ladies on a night out (Barry Eisler). He took out immaculate two tumblers and placed them before us (Barry Eisler). And maybe there would be aggressive four guys with guns standing ten feet away (Barry Eisler). After next four years, it was time for me to come home (Koontz Dean).

АdvNumN

Over five thousand pounds was settled by marriage articles on her and children (Wood Valerie). In about five minutes, for example, to make sure there’s no one waiting for you in your apartment (Barry Eisler). In a few days Mr Bingley returned Mr Gardiner’s visit and sat about ten minutes with him in his library (Grisham John). I knew it would take under thirty seconds for him to asphyxiate. I had over twenty missions in Indian country (Barry Eisler)

Продовження табл. 2

1

2

PrNumN

... that he’d broken one of my three rules by putting a B-team on Kawamura (Barry Eisler). Her father had been an attorney in Meryton, and had left her four thousand pounds (Jane Austen). Yes, these our four evenings have enabled them to ascertain that they both like Vingt-un better than Commerce (Brown Dan). ‘So, your four years in New York,’ I said. ‘That’s a long time’ (Barry Eisler). Don’t kill my two children and my wife (Evans Nicolas).

Як показує аналіз художнього дискурсу, стабільними компонентами є числівники – Num. Модель NumN може модифікуватися в модель Num of N, у якій спостерігається субстантивація нумерального елемента, напр.: англ. – I decided to head over to the Kodokan, one of the places where I practice judo (Barry Eisler). The three of them stood up, and we headed toward the cashier and the exit. She smiled and gave me one of her shoulder checks. I had a nice rapport with one of the recipients of Uncle Sam’s largesse. I showered and dressed in one of the suits I keep at the Imperial (Christine Flynn).

Зазначені моделі можуть розширюватися за рахунок специфікаторів (Sp), розширювачів конструкцій, які ословлюються різними частинами мови, напр.: англ. – only three boys, my three boys, additional three books. Виокремлюються моделі – AdvNumN, PrNumN, AdjNumN.

Розглянуті вище моделі корелюють із вільними нумеральними словосполученнями, стабільним елементом яких є Num, характеристики якого детермінуються іманентними законами англійської мови, її структурною архітектонікою та семантичним дизайном.

Семантика специфікатора-прислівника впливає на характер вираженого кількісного значення NumN. На синтагматичному рівні числівники та суміжні з ними прислівники реалізують значення як точного, так і неточного числа. Можливі модифікації AdvNumN, які представлені варіантами AdvNumprN та AdvNumN4. Компонент Adv корелює з нумеральним означенням референтів, напр.: англ. – (only ten) metres, (over twenty) years, (about two) points of egress. У варіанті AdvNumN4 прислівник вказує на межі нумерального представлення референтів, а іменник представлений димензіональними словами на позначення міри та ваги. Ословлення зазначених моделей свідчить про наявність атракції числових та димензіональних компонентів. Прислівники виступають уточненням ознак квантитативності, точної або приблизної кількості. Сполучення типу about twenty meters, over four years є сукцесивними структурами, в яких кожний наступний компонент підлягає попередньому. Специфікатори апроксимації мають другий ступінь підлеглості. Прислівник-специфікатор вказує на послаблення або посилення вербалізованої кількісної ознаки, на її зменшення або збільшення, напр.: англ. – The fruit store was only ten meters ahead (Barry Eisler). Over three hundred people step off the curb at the same instant (ibid). He would stop about twenty meters ahead. But wallpaper patterns are simple – only one image in two dimensions (ibid). I had met Harry about five years earlier in Roppongi (ibid). The stranger emerged after about fifteen minutes and made a right on Roppongi-dori (ibid). Then I spend over four years in New York, studying at Julliard (ibid). I knew that we had about two more millimeters before his elbow hyperextended (ibid). Jimmy and I joined the Army together when we were barely seventeen years old (ibid). I hadn’t been back in almost twenty years, and some part of me wanted to connect again (ibid).

Прислівники співвідносяться з різними частинами мови, але не кожен прислівник може корелювати із числівником. Синтаксична кореляція числівника детермінується його граматичною характеристикою, лексична кореляція – його індивідуальним значенням. Лексична наповненість AdvNumN залежить від семантики компонентів. Специфікатор-прислівник модифікує, уточнює кількісні ознаки, що позначають як точну, так і неточну кількість. Серед прислівників виокремлюються одиниці, що реалізують міру більшого (more than, above), меншого (less than, under) або невизначеного (about, around) числа, напр.: англ. – Then the sound of more footsteps, more than one person (Daniella Steel). If there’s more than one and they’re using film, you could get your picture taken (ibid). The stroll over to Tsuta took less than five minutes, during which we made small talk (ibid). They turned right onto G-dori in front of the Almond Café, Telephone Man following by less than ten paces (ibid). I watched them for about ten minutes. I had met Harry about five years earlier in Roppongi (Barry Eisler).

Лексична представленість ад’єктивних елементів нумеральних сполучень англійської мови має ілюстративний характер. Ад’єктивні специфікатори є носіями кількісного плану. У словосполученнях AdjNumN прикметник виступає означенням усього нумерального словосполучення, тобто не корелює прямо з Num. Пор.: англ. – good (two miles), additional (three voices), напр.: англ. – … then let them pull a good (twenty meters) ahead before emerging from the station entrance to follow (Barry Eisler). He rolled in a good (ten minutes), led by the same waitress who had seated me. I would be able to spend an additional (two hours) watching the street from various establishments without attracting attention (ibid). Особливий інтерес викликає специфікатор good, який тут втрачає ознаки якості та переходить у розряд відносних прикметників. В умовах AdjNumN good реалізує значення повної міри.

Ідентифікація SpNumN є вельми актуальною для осмислення системних відношень компонентів лексико-семантичного поля кількості, для з’ясування функціональних потенцій квантитативних одиниць. Семантична наповненість специфікатора впливає на характер позначення кількості нумеральними словосполученнями. Дослідження емпіричного матеріалу показує, що в моделі SpNumN специфікатор, займаючи різні позиції стосовно числівника, детермінується частиномовною належністю до адвербіальних, прономінальних, ад’єктивних одиниць та їх синтаксичною природою.

У функції принумерального специфікатора вживаються вказівні та невизначені займенники. Вказівні займенники this та that маркують одиничність – this man, а these та those – множинність – these two men, напр.: англ. – Not one of these seven cases resulted in so much as this homicide investigation. These two middle-aged men in black suits and ties, modern Japanese funeral attire, left the coffee shop… . … I knew that these two were dancing steps they knew well, … . Специфікатор може займати постпозицію по відношенню до Num, у варіантах типу NumAdjN (two middle-aged men), NumAdj1Adj2N (two best real friends), та NumPrN (two my friends), напр.: англ. – These two middle-aged men in black suits and ties left the coffee shop (Barry Eisler). I received my first practical lessons (Geoffrey Household). Two his partners patted me down (Laurence D. U.). Модель NumNSp представлена в компресованих словосполученнях типу two stations ahead, де прислівник тяжіє до іменника.

У групі невизначених займенників виокремлюються any, all, some, other. Якщо any, all та other разом із числівником спроможні виражати невизначену кількість (my six apples, any seven students, all five pictures), то числівники із займенником some у моделі PrNumN виражають ознаку приблизної кількості (some six apples), напр.: англ. – Please wait here – the second set will start in any fifteen minutes (Barry Eisler). For all six years, SOG’s operations in Laos, Cambodia, and North Vietnam were compromised by a mole (ibid). Then one of the other six guys yells … and shoulders his rifle, too (Vanessa Steel). Займенник із семою приблизності препарує однойменну сему нумерального словосполучення. Вживання займенників у нумеральних словосполученнях дає можливість називати їх прономінально-нумеральними. Модель PrNumN представлена варіантами типу PrNumN4 та PrAdj1(Adj2)N. Пор.: англ. – my two friends, my first real friend, напр.: A reminder of my three no’s: no women or children, no acts against nonprincipals, no other parties retained to solve the problem at hand (Barry Eisler). He spoke little of his family, of his two young daughters in Japan (ibid). After that, he respected me, and became my ally against the Dryden bullies, my first real friends (ibid). I received my first practical lessons. I paid for our two espressos and walked out (ibid). … he had brought only six with them from London, his five sisters and a cousin. My mother took me there after my second father died so she could be close to her parents (ibid).


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32630
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКурс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБердянськ 2012 [51+53+62](045) ббк 74. 58 Рецензенти
Олександр Іванович – д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКонспекти уроків, художні тексти, тестові завдання клас Донецьк 2006 ббк 83. (2=Укр) Рецензенти
Оліфіренко В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент Донецького національного університету, член Національної Спілки письменників...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБбк 83. 30 І-19 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Войтюк А. Ю
Робота безпосередньо адресована фахівцям-філологам (викладачам, вчителям, аспірантам, магістрам, студентам тощо), а також усім тим,...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon+ 159. 019: 159. 923 Кондратенко Лариса Олександрівна
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconМ 74 том 163 м 74 мова І культура
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка