Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти


Словосполучувальність денумеральних утворень англійської мовиСторінка6/12
Дата конвертації09.03.2018
Розмір1,72 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Словосполучувальність денумеральних утворень англійської мови
Словосполучення служать базою для формування інновацій, при стягненні яких утворюються композити, напр.: англ. – a four-mile round trip, the top-ten clothes, a four-poster bed, a five-minute walk, ten-year-old Michael, fourteen-minute drive, the fifty-eight-year-old Phillip. The two four-foot dinosaurs she’d put on the wall. The fellow was about thirty-year-old (Rowan Coleman). In his fifty-five-years-of-age he still looked rather handsome (Catty Kelly). But one that occasion she felt certain the three-year-old had said exactly what she meant (Steel Vanessa). The man was speaking as if this was a tutorial at Balliol College, a one-to-one class with Nill as his pupil (Sam Bourne). For an eighteen-year-old living at home the money was good (ibid). A six-foot-two Upper East side guy in shirt and blue linen jacket with an English accent (Tine Robert). Of course, Carl from NY1, New-York’s twenty-four-hour cable new station (Adele Parks).

Своєрідністю словотвору певної мови виступають особливості будови слова. Якщо в мові переважає одноморфемна структура слова, то продуктивним буде безафіксне словотворення, а якщо структура слів є двоморфемною, то переважатимуть афіксальні способи вербокреації.

В англійській мові існує чимало афіксів для утворення відчислівникових інновацій, які належать до словотворчих морфем, залишаються базовими одиницями морфемного рівня мови. Здатність морфем брати участь у творенні інновацій є одним із чинників морфемного рівня мови. В афіксації виокремлюються такі моделі: Num + fold, Num + some, Num + something (twofold, threefold, twentyfold; thirtysome, fifteensome; ninetysomething, eightysomething). У цих моделях спрацьовує словотворення за аналогією, у процесі якого відбувається свого роду моделювання: відтворюється модель слова-зразка, його морфологічна структура, яка заповнюється новим лексичним матеріалом шляхом зміни одного з компонентів. Словотворення за аналогією сприяє збагаченню словникового складу мови та створює умови для формування нових словотвірних засобів. У словотворчому процесі подібні елементи набувають характеристики лексичних одиниць, напр.: англ. – twenty + something twentysomething; three + fold threefold; five fifth fifths.

Серед денумеральних дериватів розрізняють прості та складні утворення, що виникли на основі а) окремого компонента словосполучення або б) усього словосполучення, напр.: англ. – а) one → oneness, fiver ← five dollars, tenner ← ten dollars; б) thirty-year-old ← thirty years old man, four-wheeler ← car with four wheels.

У процесі дослідження складних денумеративів-композитів труднощі викликає проблема їх ідентифікації, відмежування від вихідних словосполучень, а точніше сталих словосполучень нефразеологічного характеру від фразеологічних одиниць. Виокремлюються різні критерії розрізнення складного слова і словосполучення – структурний, графічний, фонетичний та семантичний, пор.: англ. – two pence → twopence,, three pence → treepence.. Ці складні слова та їх вихідні форми різняться між собою не лише фонетичним та графічним критерієм, а також семантичним і структурним. Для денумеральних композитів притаманною є риса суцільнооформленості та неподільності. В. Адамс вважає неподільність слова (тобто неможливість вставки яких-небудь інших компонентів між його складовими) головним критерієм розмежування слова та словосполучення.

У структурному відношенні слова, що утворилися від словосполучень, можна поділити на прості (афіксовані) та складні (двокомпонентні або більше), напр.: англ. – mid-fifties, millioner, teenager; once-over, six-packs, seventy-odd-year-old.

Усім денумеративам властиві такі формальні та семантичні ознаки:


 • нове похідне слово, як нова номінація, створюється на базі вже існуючого у мові;

 • денумератив може мати нову морфологічну структуру;

 • структура денумератива завжди має знак, що міститься у вихідній одиниці.

Семантична структура денумератива кваліфікується при порівнянні значення твірного словосполучення і похідної лексеми. У лінгвістиці існує декілька типів семантичної співвіднесеності твірних словосполучень та денумеративів:

 • семантико-граматична єдність словосполучення та денумератива;

 • семантична інваріантність;

 • граматична тотожність.

Семантичний аналіз компонентів денумеральних утворень показує, що першим компонентом виступають числівникові основи (two-seater), які семантизують кількісні ознаки денотата. Наступну групу становлять або афікс, або ядро вихідної семантичної структури (fiver, tenner, two-headed). До третьої групи належать денумеральні утворення з обома афіксами (mid-fifties). Вибір другого компонента залежить від словотвірного форманту денумерального утворення, в якому перша основа вказує на кількісні ознаки референта (two-year-old person). Перший компонент може бути і недомінантним у денумеративі, з огляду на наявність означуваного, наприклад основи іменника (two-seater) або його замінника (a car with two seats).
Денумеральна деривація
На перший погляд, одиниці синтаксичного типу, набравши нової форми, не залучаються до подальших епідигматичних процесів. Проте узуалізація нової форми, поєднуючись із старою, фактично призводить до лексикалізації нової форми. Як наслідок, відбувається її семантичне відокремлення і стале словосполучення починає функціонувати як лексична одиниця.

Словосполучення англійської мови є постійним джерелом поповнення інноваційного корпусу. Утворення слів від словосполучень реалізується на векторі інтеграції лексичного та синтаксичного рівнів. Діючими способами денумеральних дериватів є морфолого-синтаксичний та лексико-морфологічний. Необхідно зазначити, що багато вчених, які студіюють питання словотворення, розглядають обидва зазначені способи як один. Так, В. В. Виноградов та М. М. Шанський іменують його еліптичним стягненням, О. М. Бабкін вживає термін семантичне намагнічення, В. М. Мокієнко називає цей процес імплікування стійкого словосполучення у слово. О. В. Петров виокремлює й оказіональні способи утворення, до яких належать замінне словотворення, словотвірна контамінація.

Похідні лексичні одиниці утворюються у межах таких частин мови, як іменник, прикметник, займенник, прислівник, дієслово та службові слова. Денумеральні деривати семантично корелюють із номінативними одиницями – словами та словосполученнями. У сучасному мовознавстві словосполучення розглядають як номінативні одиниці, що існують на позначення відповідних явищ об’єктивної дійсності. Словосполучувальна номінація вторинна за своїм характером, оскільки слова, що входять до складу словосполучення, мають у мові статус засобів номінації, але зазнають переосмислення і використовуються в новій для них функції – самоорганізації. Формування смислу нового найменування відбувається під безпосереднім впливом змісту вихідного найменування, що детермінує характер відображення дійсності у похідній номінації, задаючи той чи інший ракурс її розгляду і тим самим опосередковуючи це зображення.

У процесі вторинної непрямої номінації відбувається взаємодія п’яти компонентів: дійсності; понятійно-мовної форми її відображення; сигніфіката вихідного найменування; віднесеності нового смислу до дійсності; мовної форми в її вторинній функції номінації.

Поряд із первинним (для непохідних знаків) і вторинним (для знаків, що мотивовані будь-якими іншими мовними одиницями) способами номінації існує ще один тип номінації − третинна номінація − для характеристики способу відображення дійсності денумеративами, що утворені в результаті вторинної номінації, напр.: англ. – oncer, four-th-ly.

Семантика вихідних словосполучень опосередкована значенням наявних у її складі морфем, що свідчить про те, що вони є вторинними утвореннями. Основа слів, що утворилася внаслідок денумеральної деривації, відсилає до твірних словосполучень, що є знаками вторинної номінації, а отже, як однослівні, так і багатослівні номінативні одиниці належать до знаків третинної номінації.

Головними рушійними чинниками, які постійно впливають на розвиток мови, її еволюцію, є як позамовні, або зовнішні, так і внутрішньомовні, або внутрішні, фактори. Серед зовнішніх чинників лінгвального розвитку виділяються передусім соціально-історичні, географічні, демографічні, соціолінгвістичні, культурні та естетичні аспекти.

До внутрішньомовних чинників впливу на розвиток мови більшість учених зараховує такі, що зумовлені властивостями певної мовної системи, серед яких виділяють: системну організацію мови, що ґрунтується на взаємозалежності її елементів; тенденції до ускладнення, збагачення мовної структури; прагнення до обмеження труднощів лінгвальної інформації; тенденцію до інтеграції, яка виявляється водночас із тенденцією до диференціації елементів мови; принцип економії мовної енергії, лінгвальних засобів; тенденцію до надання переваги більш експресивним мовним формам. Об’єктом лінгвальних змін виступають усі одиниці, їхні відношення, а також правила побудови і вживання.

Денумеральна деривація виступає як одне із джерел поповнення існуючого словника, що вказує на об’єктивні закони розвитку мови, без яких мова не могла б повною мірою виконувати свою комунікативну функцію. Мова не має у своєму розпорядженні значної кількості виражальних засобів, оскільки вони обмежені, неповні й недостатньо досконалі. А мислення, у свою чергу, рухливіше та багатше за своїм змістом.

Сферою виникнення денумеральних дериватів є переважно розмовне, діалектне, професійне мовлення, художня література та публіцистика, де постійно існує потреба висловитися стисло, дотепно, не забуваючи про емоції та експресію, напр.: англ. – I’m in the third-to-last car, leaving the station now. A teen-age motorcycle accident had almost cost him an eye. …, but Midori didn’t feel like a one-nighter (Samanta Quinn). Такі одиниці – засіб інформаційного впливу як на інтелектуальне сприйняття слухача, так і на його емоції, психіку, що покликані формувати його світоглядну позицію. Денумеральна деривація, як джерело поповнення словника, препарується дією інгерентних законів мови за існуючими моделями.

Лексичні одиниці, що становлять об’єкт нашого дослідження, як і всі інші мовні одиниці, завдячують своїм народженням і функціонуванням позамовним і внутрішньомовним чинникам.

Денумеральні деривати − специфічні лексичні одиниці. На відміну від регулярного словотвору відфраземне словотворення є своєрідним, що зумовлено особливостями структури й семантики твірних одиниць, вторинних за своєю природою стійких сполучень слів, семантика яких зазвичай не випливає зі значень окремих компонентів, а закріплена за всім висловом. Вивчення словотвору висуває багато нових аспектів розкриття природи похідного слова.

Семантична структура денумеральних дериватів відображає становлення нумерального корпусу лексики, образотворчу спроможність мови, адаптивні можливості квантитативних одиниць.

Поповнення словника є головним законом розвитку будь-якої мови, без якого вона не могла б виконувати свою комунікативну функцію. Денумеральна деривація виступає як одне із джерел його (словника) поповнення, створюючи нові словотвірні ланцюжки та гнізда. Денумеральний дериват повністю або частково зберігає семантику своєї твірної одиниці, вбираючи в себе квалітативні й оцінні характеристики, є ознакою словосполучення, напр.: англ. – two heads → two-headed dog; three corners → three-cornered room; five years old → five-year-old kid; seven storeys → seven-storeyed building.

Експресія, яскравість та семантична різноплановість успадковуються від вихідної одиниці й розвиваються у похідної одиниці.
Типи та способи творення денумеративів:

загальна характеристика
Структурні типи денумеральних утворень визначаються частиномовною належністю твірної основи, кількісним складом словотворчих формантів, якісним складом та семантичним наповненням компонентів. Способи словотворення залежать від дериваційної технології, що існує в тій чи іншій мові.

Аналіз емпіричного матеріалу показує, що на просторах числівників виокремлюються певні типи денумеративів. У корелюючих корпусах числівники є вихідними, в той час як денумеративи – похідними. Тип похідних денумеративів представлений гетерогенно в структурному та семантичному річищі. Структурними типами є частиномовні, продуктивні / непродуктивні, деквантифіковані / недеквантифіковані, частотні/ нечастотні, повнозначні та службові, композити, конверсиви, афіксоїди.

Види денумеративів представлені таким чином: денумеративи-іменники, денумеративи-прикметники, денумеративи-займенники, денумеративи-прислівники, денумеративи-дієслова та денумеративи-службові слова.

Денумеративи походять від числівників, коренева морфема яких може поєднуватися як із суфіксами, так і з іншими морфемами, або без них, напр.: англ. – once, twofold, fiftysome, thirtysomething, to ten, the two. Утворені від числівників слова зберігають вихідну сему числа, набувають самостійного лексичного значення, тобто стають семантично-похідними одиницями – денумеративами.

Вербокреація нових лексичних одиниць відбувається за певними словотворчими моделями, що історично склалися в мовній системі. Сучасна англійська мова має у своєму розпорядженні декілька способів утворення нових слів, до яких належать словоскладання, афіксація, конверсія, компресія. Однак питома вага кожного з них у словотворчому процесі представлена неоднаково.

В ілюстративному матеріалі з художньої літератури серед 5200 денумеративів різної частиномовної представленості не зустрілося жодного разу прикладів із чергуванням звуків або переносу наголосу, які (останні) трансформувалися в розряд історичних способів. На часі продуктивними способами денумеральних дериватів є словоскладання, афіксація, конверсія.

Семантична девіація денумеральних дериватів відбиває еволюцію нумеральних номінацій, їх перспективні вектори, буття.
Способи творення денумеративів-іменників
Провідне місце серед самостійних денумеральних частин мови належить іменнику, що забезпечує можливість мислити предметно та інтерпретує предметну частину мовної картини світу. Узагальнене значення предметності є релевантною семантичною ознакою іменників, які називають предмети і відповідають на питання хто? що? Але предмети – це не лише назви людей, тварин, конкретних речей, а й опредмечених дій, ознак та абстрактних понять. Як кожна частина мови, іменник має свої суфікси -er (five-er), -aire (million-aire), -ness (one-ness) та закінчення -s (hundred-s). Денумеративи-іменники відображають ретроспективне становлення числівників, їх предметне походження.

Кожен спосіб словотворення, крім загальних, має свої специфічні правила, засоби та моделі. Необхідно також звернути увагу на продуктивність кожного зі способів словотворення, тобто його здатність утворювати нові слова. Субстантивація денумеративів, тобто набуття ними предметного значення, вказує на семантичну близькість їх із лічильними словами. Денумеративи-іменники утворюються шляхом конверсії, афіксації та словоскладанням (див. табл. 5).

Найбільш активним словотворчим процесом утворення денумеративів-іменників є конверсія, композиція та афіксація, за рахунок яких поповнюється словниковий склад мови – шляхом творчої комбінації наявного матеріалу функціонально-структурних одиниць, дієвим засобом удосконалення її граматичного складу.

На думку вчених, останніми десятиліттями знижується активність конверсії, що свідчить про зміну приоритетів в словотворчих процесах сучасної англійської мови. Однак за нашими підрахунками, кількість конвертованих денумеративів становить майже 75%. Денумеративи-іменники, що утворені за допомогою конверсії, можна поділити на групи. Перша становить групу денумеративів, які є замінниками іменників і, як правило, виступають у реченні підметом та додатком, напр.: англ. – a) The one I did see a lot of (Purcell Deirdre). Miss McMillan is good enough to give me the time off today on one of our busiest days (Wood Valerie). Kate followed her and Melanie could hear the two of them laughing (Lyn Andrews).


Таблиця 5 – Способи творення денумеральних іменників


Способи творення

Приклади

Конверсія

a) the one, the two, one of;

b) hundreds of, hundreds and hundreds, thousands of, millions of, zillions, threes of them, fives;

с) early fifties;

d) to the nine;

e) in fives and tens


Афіксація

а) millioner, millionaire, billionaire;

b) the oneness;

c) her mid-fifties;

d) twinner, tennerКомпресія

a) а man of forty; а man of fifty

Композиція

а) sixteen-year-old, thirty-year-old, the three-year-old, fifty-five-quid;

b) fourth-grader, the twin-engines, six-packs, four-wheeler;

c) seventy-odd-year-old, his fifty-five-years-of-age, thirty-odd years of them;

d) once-over, go-betweenerКонверсія – це зміна функціональної парадигми, трансформація семантики вихідної лексеми. Конверсія спрямована на зміну частиномовних характеристик твірного слова. Такий вид творення різних слів від одного кореня, при якому словотворчим засобом служить тільки парадигма слова, притаманний різним мовам, включаючи англійську. Такі співвідносні, омонімічні утворення розглядаються як уживання одного й того самого слова у функції різних частин мови або як результати переходу однієї частини мови в іншу. Ці різні слова корелюють з ендозоною вербокреації інновацій. Такі слова, як five (числівник) та the fives (іменник), різняться не лише своїми значеннями й синтаксичними функціями, а й парадигмою граматичних форм. Числівник не має закінчення та артикля у своїй граматичній формі – це притаманне іменникам. Своєрідним для конверсії є використання форм парадигми слова як єдиного засобу творення слів, тобто без участі словотворних афіксів.

Як стає очевидним із прикладу, відбуваються певні семантичні модифікації вихідного слова. Наприклад, від числівника one утворився іменник the one, від числівника five утворився іменник the fives. Дериваційний афікс -es співвідноситься з поліфункціональними одиницями. Деривативи, співвіднесені з назвами десятків, виражають обмежений термін у житті людини, напр.: англ. – in her twenties, his early fifties, my forties. Часова співвіднесеність уточнюється дистрибуцією денумератива. Для позначення віку від 13 до 19 в англійській мові використовується лексикалізована денумеральна одиниця in one’s teens, що характеризується активною продуктивністю, напр.: англ. – post-teen – молодіжний, sub-teen – до 12 років, teenager – підліток, teeny – малеча, tenny-bopper – дівчинка-модниця, teeny-weeny – крихітка. Афікс –teen еволюціонує, сам продукує нові слова, із афікса переходить у слово (випадок лексикалізації).

Унаслідок конверсії утворюються нові функціонально-семантичні варіанти слів – похідні лексичні одиниці. Процес “внутрішньорівневої трансорієнтації” лексеми вважаємо, вслід за С. М. Єнікєєвою, актом вербокреативної деривації.

Найбільш продуктивною моделлю творення конверсійних одиниць є семантична трансформація типу Num→N, Num→V, напр.: англ. – one – the one, three – the three, hundred – hundreds of, five – fives; two – to two, ten – to ten, six – to dееp-six.

Група конвертивів в умовах фразеологічного контексту актуалізують невизначену (розмиту) кількість – багато (денумеративи типу hundreds (of), thousands (of), напр.: англ. – The church was packed with hundreds of people. Forty feet overhead, a circulatory system of orange ductwork throbbed with the heartbeat of the building – the pulsing sounds of thousands of cubic feet of filtered air being circulated. “Did you have lots of presents?” -“Zillions (Lyn Andrews); Hundreds were waiting for election results (Adelle Parks). Thousands of people came to the meeting in order to protect their right for normal leaving (ibid).

Наступна група відображає часовий відрізок у житті людини, напр.: англ. – His reason dated back to the early twenties. She is probably in her mid-thirties. But it had been in the middle fifties, and now he was in his middle fifties – it made all the difference in the world (Lyn Andrews).

У метафоричних висловлюваннях типу to the nines спостерігається процес деквантифікації, що виявляється при появі конотативних значень, це – наступна група денумеративів-іменників, утворених за конверсією. Числівник nine втрачає своє словникове значення та, лексикалізуючись, набуває якісного значення. Лексикалізація словосполучень відбувається внаслідок вживання синтаксичних конструкцій атрибутивного типу, що дає можливість економно та містко виразити складні поняття в межах одного слова, напр.: англ. once-over – швидкий, але пильний огляд; one-horse – невеликий, незначний, напр.: англ. – Behind them came these cowboys, all dressed up to the nines in fancy near gear. “Fifty-fifty”, – he said. It’s nothing but a lucky chance for the horse (Lisa Gardner). Лексикалізація синтаксичної структури в сучасній англійській мові – це засіб функціонального переходу мовної одиниці, що свідчить про гнучкість структури мови при заповненні номінативних лакун.

Складне за структурою слово зберігає характеристики способів словоутворення, воно міняє не лише парадигми, а й дистрибуцію, а також – семіотичний статус денумеральних утворень. Термін лексикалізація словосполучень вживається у працях у О. І. Смирницького, О. С. Ахманової, Е. Бенвеніста, які відповідно вбачають у дериватах суму значень компонентів, напр.: англ. – one-eyed person – a person with one eye, лексикалізована одиниця ототожнюється із фразеологізмом; кожний тип складних слів є результатом трансформації синтаксичного вільного словосполучення. Ознакою складного слова є його суцільнооформленість.

Поряд із лексикалізацією фразеологізмів або вільних словосполучень спостерігається і оказіональна лексикалізація, яка експліцитно виражена номінаціями, структурно-семантичні особливості яких утворюють смисл денумеральних утворень – give-me-my-two-million-baсk-I-kill-you-expression.

Наступна група представлена моделлю pr1Num1pr2Num2 (in fives and tens), де Num може мати різне наповнення, напр.: англ. – About fifteen hundred of people in fives and tens, would stay with me (Lisa Gardner).

Явище конверсії в сучасній англійській мові одержало особливо велике поширення. Найбільш важливою причиною цього можна вважати ту особливість англійської мови, що полягає у майже повній відсутності в ній морфологічних показників частин мови, які або не розрізняються зовсім, або можуть розрізнятися за словотворчими афіксами. Конверсія як словотвір тісно пов’язана з особливостями будови англійської мови та її історією. З плином часу ранні англійські слова нівелювали парадигму закінчень та генерували різночастиномовну омонімію (історичну конверсію), яка з часом поступилася місцем конверсії за патерном.

Афіксація є одним із продуктивних способів словотвору і посідає друге місце за наявністю інновацій – після словоскладання. Афіксація як спосіб словотвору діє шляхом додавання до твірної основи префікса або суфікса, за допомогою яких утворюються нові слова з новим лексичним значенням або з новим відтінком у значенні. Афіксація має різну продуктивність у вербокреації нових одиниць, напр.: англ. – mid-fifties (префіксація), fifty-fold (суфіксація), суфіксально-префіксальний спосіб у системі англійського словотвору не поширений, напр.: англ. – Somehow, the oneness of this shared experience, the coalescing of millions of minds, had affected the function of these machines (Sophie Kinsella). The twins seemed to understand each other without words (Virginia Andrews). It’s his twinner, Jack thought with rather calm certainly (ibid). Not even two gold watches, but three gold watches for the tenner (ibid). While the present century was in its teens. In her mid-fifties her name was Rosa (Lyn Andrews) .

Афіксальні одиниці утворюються як за допомогою афіксального способу, так і комбінованих способів, що поєднують афіксацію та словоскладання, напр.: англ. – fourth, fifty-fifty. But you aren’t the hundredth either (Jill Mansell). Forty cents a pound they demanded for the twenty-eight-mile portage, and while he cought his breath and swallowed, the price went up to forty-three (Adelle Parks).

Афіксалізація лексичних одиниць це складний процес перетворення самостійної лексеми на несамостійний словотворчий формант. Аналіз афіксальних одиниць дає можливість виділити групи суфіксів. Серед іменникових утворень словотворчу продуктивність виявляє суфікс -er, який служить для утворення назв людей, що мають певні грошові заощадження, напр.: англ. – millioner, billioner, milliarder. Each of her husbands had been a millionaire – heavens, Asil had practically a trillionaire (Jill Mansell). He would have made a good work and became a millionaire. The man talks to twenty millioner people a week and he can’t even get in here. You should be an international stage or screen star, presiding over a Parisian salon, or married to an American oil millionaire-billionaire, if you like or belted English earl (Marianne Fridriksson).

Наступний афікс -ies служить для утворення денумеративів, що співвідносяться з певним терміном у житті людини, напр.: англ. – twenties, fifties, sixties. An anonymous woman in her mid-forties stared back at her (Jill Mansell). At that time she thought that in her sixties she wasn’t old (Lyn Andrews).

Важливу роль у процесі афіксалізації відіграє словотворення за аналогією. У результаті утворення цілої низки нових слів незмінний компонент цього слова набуває статусу високочастотного й переходить у ранг афікса. При утворенні афіксальних похідних афікс модифікує вихідну основу, а основа при цьому конкретизує афікс, що свідчить про дію законів самоконтролю, самодобудови та самоорганізації в іманентних системах мови. У процесі формування нових лексичних одиниць використовуються не лише відомі афікси, а й слова, які також є результатом словотвору, напр.: англ. – seventysomething. Слово something може приєднуватися, вживатися практично з усіма числівниками та набувати статусу афікса. Усі денумеративи із цим афіксом утворюються за аналогією. Подібна тенденція простежується зі словом some, що також стає суфіксом для утворення денумеративів-іменників, напр.: англ. – After the remark they both were silent for tensome minutes (Lawrence D. U.).

Одним із продуктивних способів утворення дериватів англійскої мови є композиція (словоскладання), що є вагомим джерелом поповнення мови. Лексичні одиниці, утворені з двох або більше основ, виступають зручним засобом передачі складних понять.

Механізмом творення композитних одиниць є універбалізація, тобто об’єднання компонентів у складне слово, напр.: англ. – sixteen-year-old, four-wheeler. Hell, she felt like a fourteen-year-old (Jill Mansell). Sorry, it’s only a two-seater (ibid).

Типологічні особливості англійської мови дають необмежені можливості для словотворення, які пояснюють валоративну роль композиції, коли шляхом об’єднання двох чи більше основ формується нове за формою та змістом слово. Компоненти композитів є конституентами складних слів, які корелюють із вільними лексемами, фактично виконують функцію вербоформантів, утворюючи нові номінативні одиниці типу once-over, six-packs, go-betweener, teenagers, напр.: англ. – Now suddenly we are all supposed to snap into self-discipline like lean teenage greyhounds (Rowan Coleman). I got six-packs from the town shop (ibid). His attention seemed to fixate on one particular boy – a fourth-grader maybe, a sweet-looking (Nicolas Evans). The twin-engines turned over, the floor vibrating beneath her (ibid). A red four-wheeler had just pulled up (ibid).

Унаслідок зрощення синтаксичних конструкцій в єдину лексему утворюються слова-фрази типу sixteen-year-old, fifteen-year-old, one-size-fits-all, fourth-grader, the tween-engines. Словостягнення (зрощення) є складним комплексом, але завдяки компактності більшість денумеративів-іменників зберігає усю інформацію, напр.: англ. – They’ve sacked her and taken on a fourteen-year-old to replace her (Dan Brown). No more than was expected of any sixteen-year-old of a working family (Fiona O’Brien). I had a problem with boundaries and charged my fifty-five-quid (ibid). In his fifty-five-years-of-age he still looked rather handsome (ibid). He gave the G.P. the once-over (ibid).

Денумеративи-іменники англійської мови походять від числівників і є секондарними конструюваннями, утвореними морфологічним та синтаксичним способами. До морфологічного способу творення належать афіксація та словоскладання, до синтаксичного – конверсія (трансформація). Власне числівники англійської мови мають нульове закінчення, тобто деморфологізовані, а денумеративи-іменники мають закінчення, як і всі іменники : закінчення є маркерами денумеративів-іменників.

Субстантивація числівників та набуття ними предметного значення, вказує на їх семантичну близькість із лічильними словами, напр.: англ. – in her twenties, threes, fives. Розвиток предметних значень спостерігається в абстрактних номінаціях кількості, що свідчить про синкретизм категорії кількості, її тяжіння до сфери предметності. З іншого боку, розвиток мовної категорії квантитативності – це не прямолінійний рух, а надзвичайно складний спіралеподібний процес із певним повторенням ступенів з деяким поверненням до минулого, з повторенням на вищих щаблях. Тяжіння до сфери предметності виявляється і в синтагматичних особливостях одиниць, що позначають кількість, у їх вживанні у складі субстантивних словосполучень. Діалектика предметного світу і людського мислення не допускає повної абсолютизації ознак від предмета, якому вони належать. Єдність предмета, особи та атрибутивної властивості відновлюється в ознакових одиницях зовнішніми щодо слова ресурсами – сполученням ад’єктивних та субстантивних.

За семантичним навантаженням виокремлюються основні види денумеративів-іменників:


 • одиниці на позначення людей, груп людей або речей, напр.: англ. – The two were runing in opposite direction hoping to foul the trial (Elmore Leonard). A hundred of cops ran on the gates (Geoffrey Household). All five of them turned round having heard a splash (Donald E. Westlake);

 • відчислівникові утворення, що позначають різні феномени (найменування грошей, напоїв та ін.), напр.: англ. – Can you spare me a fiver? Chester grinned at Mike drinking his almost frozen Seven Up (Geoffrey Household);

 • денумеративи, що номінують темпоральні періоди, напр.: англ. – He is in his late twenties (Marriane Fredriksson);

 • деривати на позначення оцінок, транспорту, напр.: англ. – Jimmy was very glad to get first five in his class (Geoffrey Household). Seven-eleven is giving free Monday to celebrate the company’s birthday (Alice Munro);

 • лексикалізовані одиниці з конвертованим числівником, напр.: англ. – He gave all your plans the deep-six (Sophie Kinsella). It is probably nothing, a one-off (Jill Mansell).

Денумеративи-іменники виконують синтаксичну функцію підмета та додатка, напр.: англ. – The three came last to the finish (Geoffrey Household). The three of us always stayed together whatever might happen (Elmore Leonard). I got six-packs from the town-shop (Rowan Coleman).

Похідні денумеративи – це інновації за формою та змістом. Денумеративні абревіатури в інтернет-ендосистемі набувають статусу фонетичних омонімів та є замінниками одиниць нечислового значення, напр.: англ. – to you – 2you, for you – 4you. До акронімів тяжіють денумеративні словосполученя із номінаціями числа. Приклади типу Henry the Eighth, Agent 007, Generation 9-11, 13th generation демонструють субстантивацію числового елемента. Числівники активно беруть участь у формотворенні інновацій. Зустрічаються графічні способи трансформації, одним із яких є креолізація, при якій лексична одиниця набирає нової форми шляхом заміни своєї частини (в окремих випадках повної форми), що фонетично збігається із назвами цифр або літер, наприклад 4 – For, Any1 – Anyone, Xtra, X-press і т.ін. С. М. Єнікєєва пропонує називати такі одиниці “омофоно-графо-акронімами”.

На відміну від попереднього акрокреолізація є способом, що фактично поєднує в собі риси як креолізації, так і акронімії, тобто творення нової форми існуючої в мові лексичної одиниці відбувається шляхом літерно-цифрових комбінацій. Цьому графічному способу формотворення притаманне трансформування одиниць лексичного або синтаксичного рівня мовної системи в одиниці, які знаходяться в опозиції з первинними, наслідком чого є створення бінарного ряду. Фактично це може іменуватися новою формою, оскільки значення вихідної одиниці продукувальної бази не зазнає жодних змін. Прикладами виникнення форматичних інновацій за допомогою акрокреолізації можуть бути: 4WD – four-wheel drive, 2L8 – Too Late, B4N – Bye For Now, BBL8R –  Be Back Later, NE1 – Anyone, W8 – Wait, W8N – Waiting.

Найчастіше в подібних новоутвореннях зустрічаються цифри 2, 8 і 4, фонемний склад яких [tu:] ['eit] і [fo:] використовуються в різних варіаціях m[eit], l[eit]r, b[fo:], w[eit], ['fo:]get тощо. Необхідно зазначити, що акрокреолізація може мати, крім “чистих” форм, ще й “змішані”, подвійні. Так, у новоутворенні BBL8R – Be Back Later разом із креолізацією діє акронімія (скорочення словосполучення, фрази або виразу шляхом відокремлення перших літер кожного слова та їх подальшого злиття). У цьому разі перша частина BBL8R – Be Back є наслідком акронімії, друга BBL8R – Later – наслідком креолізації.

За допомогою таких літерно-цифрових абревіатур, де числівники замінюють цілі слова, виникає цілий ряд найменувань електронної торгівлі, напр.: англ. – B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), B2B2C (business-to-business-to-consumer), C2C (consumer-to-consumer), C2B2C (consumer-to-business-to-consumer), B2E (business-to-employee), P2P (producer-to-producer, person- to person). Another general message to the believers was: B2B (business-to-business marketing) and B2C (business to consumer) are so five minutes ago; from now on it's all about B2B2C (The New York Times, April 23, 2000). Перелічені інновації є специфічним типом абревіатур із використанням числівника two завдяки його омофонічності з прийменником “to”, числівника four – із прийменником “for”. Однак потрібно відмітити, що ці літерно-цифрові абревіатури у художньому дискурсі трапляються раритетно, ілюзорно.

Вагома глобалізація світу, система Інтернет сприяють виникненню немодельованих патернів денумеративів, у яких серед стягнутих елементів є або назви чисел, або їх омографи. Це є ще одним прикладом того, що мова володіє значною кількістю активних засобів словотвору. Багатий арсенал словотворчих засобів і механізмів створює підґрунтя для саморегуляції та самовдосконалення словотвірної системи.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32630
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКурс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБердянськ 2012 [51+53+62](045) ббк 74. 58 Рецензенти
Олександр Іванович – д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКонспекти уроків, художні тексти, тестові завдання клас Донецьк 2006 ббк 83. (2=Укр) Рецензенти
Оліфіренко В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент Донецького національного університету, член Національної Спілки письменників...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБбк 83. 30 І-19 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Войтюк А. Ю
Робота безпосередньо адресована фахівцям-філологам (викладачам, вчителям, аспірантам, магістрам, студентам тощо), а також усім тим,...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon+ 159. 019: 159. 923 Кондратенко Лариса Олександрівна
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconМ 74 том 163 м 74 мова І культура
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка