Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти


Способи творення денумеративів-прикметниківСторінка7/12
Дата конвертації09.03.2018
Розмір1,72 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Способи творення денумеративів-прикметників
Непроцесуальну ознаку предмета, події або іншої ознаки, вираженою іменною частиною мови, позначають денумеративи-прикметники, з огляду на якісну ознаку предмета, подій, ознак або відносну ознаку. Прикметник – це частина мови з атрибутивною та предикативною функціями, яка має категоріальне значення непроцесуальної ознаки предмета. Семантично прикметники тяжіють до іменників. Прикметник функціонує як означення іменника, утворюючи атрибутивну конструкцію, або як предикат чи частина предиката, поєднуючись із підметом через дієслово-зв’язку. Класифікація прикметників різнорідна з огляду на їх онтологію та значення референтів. На відміну від прикметників числівники виражають квантитативну представленість референтів, позначаючи результати когнітивної діяльності. Денумеративи-прикметники семантично завжди пов’язані з іменниками. Цей зв’язок реалізується атрибутивною конструкцією. Денумеративи-прикметники у реченні виконують атрибутивну синтаксичну функцію на позначення ознак означуваного. В англійській мові вони синтаксично прилягають до іменника, напр.: англ. – the three-storeyed building, five-year-old boy, four-legged stool.

У словнику денумеративи-прикметники англійської мови представлені поодиноко. Денумеративи-прикметники – це секондарне прикметникове утворення, яке має у своєму складі компонент числівникової морфеми. Денумеративи-прикметники характеризуються притаманними їм структурними, семантичними та граматичними показниками. У цих словах нумеральна морфема займає препозитивне місце по відношенню до другого компонента, що обумовлюється премодифікацією нумеральної вихідної одиниці.

Структурні та семантичні зв’язки усіх компонентів денумеративів-прикметників характеризуються спаяністю, семантичною компресією та узагальненістю. Семантична єдність композитів випливає із взаємодії значень компонентів-основ, тобто з кількісного значення визначника та субстантивованого значення позначуваного.

Денумеральні прикметники утворюються двома способами, а саме словоскладанням – композицією (а second-rate lawyer, a four-poster bed) та афіксацією (lonely house), напр.: англ. – During that three-day journey he thought a lot about his future (Hugh Laurie). Being a writer wasn’t the only thing I found out about her (Jill Mansell).

Денумеративи-прикметники творяться шляхом словоскладання, тобто за композицією, яка відіграє важливу роль у лексико-семантичній системі сучасної англійської мови. Композиція є одним із потужних джерел розвитку та поповнення словникового складу за рахунок наявного в його розпорядженні арсеналу функціонально-структурних одиниць. Словоскладання є своєрідним комбінованим типом словотворення, синтаксично-морфологічним. Композиція – це особливий не лише за структурою, а й за змістом спосіб номінації, що зберігає свою специфіку, яка обумовлюється особливостями граматичної будови конкретної мови. За актом складання завжди стоїть процес універбалізації, але афіксація майже не пов’язана з нею.

Семантичні процеси у композиті мають багатоаспектний характер, у ній відображаються явища словникового корпусу мови, самоорганізація вдосконалення та розвитку як поліфункціональної ендосистеми. До семантичної структури композити, в нашому випадку – денумератива, входить сема кількості.

Семантика похідних слів відображає універсальну тенденцію до економії мовного матеріалу. Лексичні одиниці, утворені з двох або більше основ, є зручним засобом передачі складних понять у стислій формі, що є універсальним явищем і простежується в багатьох мовах, а також у випадку із семантичною ємністю композитів.

В англійській мові спостерігається активний процес утворення денумеративів-прикметників, що виступають в атрибутивній функції за моделями: 1) Num + N (+ed); 2) Num + N; 3) Num + N + N, напр.: англ. 1) two-storeyed building, one-eyed daughter, three-legged stool; 2) seven-year battle, ten-shilling note, twenty-mile walk; 3) seven-year-old son, nine-year-old-friend.

Структурні одиниці з формантом -ed виокремлюються у моделі типу основа числівника + основа іменника з афіксом. Значення денумератива типу one-eyed або two-storeyed асоціює з вихідними одиницями one eye або two storey і значенням афікса -ed – ‘мати те, на що вказує основа’. Значення денумератива складається із значення словосполучення, від якого воно утворюється, та значення суфікса, який бере участь у самодобудові похідного слова.

За структурою компонентів композити поділяються на такі групи:  • складні слова, утворені з простих основ (twenty-fifth rate, one-seсond delay)

  • складнопохідні слова (third-to-last car, twenty-and-thirtysomething group)

  • лексикалізовані синтаксичні утворення (third-hand gossip, nine-to-five job).

Денумеративи-прикметники входять до словникового складу мови, але в словнику представлені поодиноко. Семантика цих слів утворюється на основі значень його компонентів, проте вона є якісно новою, ширшою за їх вихідну сему. Денумеративи-прикметники формуються на базі вільних і стійких словосполучень, які, будучи еквівалентами слів, мають єдину семантику і прагнуть до єдиної форми, напр.: англ. – two pence → twopence coin, five arms → five-armed monster.

Частиномовне навантаження прикметників несуть ад’єктивно-нумеральні композити, у яких твірними є повні основи слів, що співвідносяться зі сполученнями, побудованими за типами підрядного зв’язку. Такий композит має щонайменш два компоненти, останній з яких іменникова основа, а перший компонент може бути представлений:  • кількісним числівником або нумеральним словосполученням, напр.: англ. – The Flynns just moved in a new two-family house. Shall we book a five-star hotel? (Alice Munro).

  • порядковим ад’єктивом, напр.: англ. – Rich went into room, there was a huge sixteenth-century picture on the opposite wall (Vanessa Steel). She might only have heard the third-hand gossip (Jill Mansell).

У реченні денумеративи із частиномовним навантаженням прикметника виступають означенням, напр.: англ. – I’m gonna need a three-armed robot to get all the cleaning done (Marianne Fredriksson). She bought a one-way ticket hoping not to come here again (Donald E. Westlake).

В англійській мові на позначення року, розділу книги, сторінки тощо вживаються кількісні числівники, а не порядкові слова, напр.: англ. – in the year nineteen seventy one, part three, page two, lesson five; укр. – у 1971 році, розділ третій, друга сторінка, п’ятий урок; англ. – Hobbled by the restrictions placed on its military by Article Nine of the postwar constitution and unable to do more than send a few people on a basis (Andrews Lyn, p. 301). When I got to the Floor One I cut across the lobby and stopping behind a pillar (Coleman Rowan). He was graduated from the University of Tokyo in 1960 (Barry Eisler). The next Friday I received another Page Two from Harry telling me to check our bulletin board … (ibid); укр. – І восьму заповідь забувши, чужим пустився промишлять (І. Котляревський). Третя революція підходила до свого логічного кінця (В. С. Підмогильний).

У лінгвістичній літературі порядкові одиниці трактуються по-різному: як ад’єктивні або як нумеральні слова. Віднесення названих слів до розряду числівників є традиційним і об’єктивується тісним словотворчим та семантичним зв’язком порядкових числівників із кількісними, напр.: англ. – nine – the ninth, million – the millionth. Кожному кількісному числівнику відповідає порядковий ад’єктив.

Порядкові ад’єктиви знаходяться на межі функціонально-семантичних полів квантитативності та квалітативності.

Кореляція із загальнокатегоріальними характеристиками словотвірних баз (кількісних числівників) призводить до наявності в семантиці порядкових денумеративів сем кількості. Порядкові одиниці є відносними прикметниками, оскільки вербалізують ознаку предмета за числом, виражають її за допомогою афікса -th, який у комплексі з конституентами лічильного ряду іменує регулярний факт, який може стати статичною ознакою предмета. В нашому випадку – це ознака специфічного розміщення одиничних об’єктів у часі та просторі.

Похідність порядкових слів від кількісних числівників є прозорою. Обидві групи слів співвідносяться з натуральним рядом чисел, за допомогою обох відбувається лічба, результат якої позначається як кількісними числівниками, так і порядковими одиницями. Для обох груп слів показовою є селективна сполучуваність з назвами дискретних одиниць та явищ. Пор.: англ. – tree pages – third page, five windows – fifth window. У синтаксичному плані обидві групи реалізують функцію означення в реченні.

Порядкові слова мають схожість із нумеральними словами, що проявляється у структурній представленості. Сукцесивність компонентів зберігається як у одних, так і в інших. Пор.: англ. – fifty three → fifty thirds, sixty two → sixty second. Нумеральність порядкових одиниць підтверджується їх взаємозамінюваністю з кількісними числівниками. Нумеральність порядкових слів детермінується чинниками їх утворення від кількісних числівників, тому що вони мають спільні основи, співвідносяться з натуральним рядом чисел, мають синтаксичну функцію означення.

Те, що порядкові слова походять від кількісних числівників, є очевидним. Усі порядкові одиниці мають сему кількості, але вони реалізують значення одиничності, вказують на місце, що дорівнює одиниці та імплікують порядкову представленість. Так, наприклад, словосполучення the fifth house вказує на один будинок, що займає п’яте місце серед інших. Порядкові слова реалізують значення одиничності, називають одиничні предмети, які займають особливе місце серед собі подібних. Спільною ознакою для порядкових одиниць та кількісних числівників є сема квантитативності. Проте порядкові слова мають ускладнену форму, вони вказують, від чого утворились і що вони позначають, тобто мають подвійну референцію.

В умовах контексту збільшується семантична різниця між ними. Кількісні числівники реалізують числові значення, а їх порядкові денумеративи є носіями кількісно-якісних значень, що простежується в асоціативних рядках. Так, наприклад, first teeth позначає молочні зуби, second teeth – постійні зуби, а third teeth – вставні зуби.

Зв’язок порядкових слів із поняттям числа не має системного характеру і не є базовим при розгляданні питання про нумеральність порядкових слів. Так, до несистемних вторинних конструкцій належать денумеративи first та second, які лексично не пов’язані з кількісними числівниками. Порядкове слово first є найвищим ступенем прикметника fore. Англійське слово second корелює із французькими запозиченнями. Як ми зазначали вище, ці слова позначають кількісно-якісні значення, напр.: англ. – first aid – швидка допомога, first shop – першосортний, first cousin – двоюрідний брат, second cousin – троюрідний брат, second teeth – постійні зуби. У наведених прикладах порядкові слова реалізують якісне значення. Денумератив first асоціює із прикметниками вищий, перший, найкращий (перший сорт) та прикметником швидкий, необхідний (перша допомога).

Існують і граматичні розбіжності між кількісними числівниками та порядковими словами. Кількісні числівники впливають на морфологічну оформленість іменників. Усі ці слова в англійській мові, крім one, потребують вживання з іменниками у множині, на відміну від порядкових слів. У нумеральних сполученнях реалізується семантико-граматична інтеграція означення та означуваного. Слова порядкової семантики не мають такого диференціювального впливу на іменники, напр.: англ. – first pair, first two or three pairs.

Порядкові слова повторюють структуру кількісних числівників. Як секондарні утворення кількісних числівників ад’єктивні слова виступають вихідними для творення прислівників, напр.: англ. – sixth-sixthly, seventh-seventhly.

Кількісні числівники та порядкові одиниці характеризуються диференційними ознаками. Порядкові слова є похідними від кількісних числівників, мають опосередковану співвіднесеність із натуральним рядом чисел, реалізуючи сему одиничності, виконують функцію порядкової сукцесії. Відмітною ознакою порядкових слів є їх вживання у ролі означення іменника або цілого нумерального словосполучення. Ускладнена форма та зміст порядкових слів відрізняють їх від вихідних одиниць, якими є кількісні числівники. Похідні порядкові слова повторюють значення кількісних числівників особливим чином. Вони мають подвійну референцію – вказують, від чого утворились і що позначають. Загальнокатегоріальні значення вихідної і похідної одиниць реалізуються симультанно. Ієрархія значень визначається домінантним значенням новоутвореного похідного слова і підпорядкованим – вихідного.

Реалізується синтаксичний зв’язок порядкових та кількісних слів із позначуваними словами. Дієвим є для них зв’язок прилягання, напр.:  англ. – two boys, the second boy, five students, the first kiss та ін. Прилеглі слова можуть знаходитись у контактних та дистантних зв’язках з іменниками, напр.: англ. – two next boys, five clever boys, first nice kiss. Кількісні числівники, на відміну від порядкових, мають з іменниками зв’язок управління у структурах типу a man or two.

В умовах контексту семантична різниця між зазначеними одиницями значно розширюється. Кількісні числівики реалізують числові значення (about two hours, round three o’clock), а порядкові слова є носіями кількіcно-якісних значень (third teeth – ‘вставні зуби’).

Порядкові слова походять від кількісних числівників, але характеризуються специфічною глибинною структурою. Порядкові одиниці є носіями кількісно-якісного значення та уподібнюються до відносних прикметників, номінуючи якісну характеристику предмета через відношення до числа. Відповідно до лінгвістичної традиції тлумачення мовного поля, яка полягає в тому, що різні поля нашаровуються одне на одне, утворюючи зони поступових переходів, порядкові слова знаходяться на одній з ділянок функціонально-семантичних полів квантитативності та квалітативності.

Кількісні числівники і порядкові слова реалізують свої синтаксичні функції неоднаково. Дослідження функціонального навантаження кількісних числівників на матеріалі 1000 прикладів, узятих із англомовних художніх текстів, показало, що вказані слова з відповідними субстантивами реалізують такі функції (див. табл. 6).
Таблиця 6 Реалізація синтаксичних функцій кількісними числівниками у реченні


Синтаксична функція

у реченні

Кількість

од.

%

Обставина

357

35.7

Додаток

295

29.5

Підмет

185

18.5

Предикатив

108

10.8

Означення

55

5.5

Разом

1000

100

Визначальною ознакою порядкових денумеративів є їх вживання у ролі означення іменника або нумерального сполучення. Кількісні числівники не є означенням нумеральних словосполучень.

Як відомо, структура порядкових слів повторює послідовність компонентів кількісних числівників. Проте збереження послідовності компонентів нумеральної основи притаманне не лише порядковим словам, а й іншим дериватам, напр.: англ. – seventy-five-year-old, twenty-two-strong-group, fifty-five-country-march, nine-match-tour. Таким чином, послідовність морфем є показником витоків порядкових слів. Ад’єктивність порядкових числівників проявляється також у словотворенні. Ці слова, як і прикметники, можуть утворювати прислівники на -ly, напр.: англ. – bad-badly, happy-happily, sixth-sixthly, third-thirdly.Інтегральні та диференційні ознаки кількісних числівників та порядкових одиниць можна унаочнити таким чином (див. табл. 7).

Таблиця 7 Диференційні ознаки кількісних числівників та порядкових ад’єктивів

Інтегральні ознаки

Диференційні ознаки

Кількісні числівники

Порядкові ад’єктиви

1

2

3

1. Спільність кореневої морфеми

Вихідна коренева морфема

Похідна основа

2. Співвіднесеність з натуральним рядом чисел

Пряма, ригористична

Опосередкована

3. Дискретність

Сумарна

Одинична

4. Числове навантаження

Стабільне (числові множини)

Сема одиничності

5. Взаємозаміню-ваність

За умови пост- позиційного вжи-вання числівників типу chapter five → the fifth chapter

Недіюча модель при прямому порядку компонентів типу three books the third book

Продовження табл. 7

1

2

3

6. Ідентична послідовність компонентів

Можливі варіанти

Ригористична послідовність типу twenty four → twenty fourth

7. Категоризація

Належність до поля кількості з огляду на наявність семи числа

Належність до поля кількості з огляду на наявність семи одиничності

8. Стартові можливості денумеративів

Домінантні, базові елементи four – fourth – fourthly, four- flush

Як похідні одиниці, маргінальні (fourth)

9. Функції

1) квантитативна (позначення числових характер-ристик об’єктів);

2) нумеративна (позначення числових відношень)Позначення місця у порядковій сукцесії

10. Синтаксична незалежність

1) нумеративна, функція позначення чисел;

2) еліптичні конструкціїЕліптичні конструкції

11. Словотворча активність

Представлена у моделях three – third – thirdly; thrice – threefold

Представлена на векторі типу fourth →fourthly


Способи творення денумеративів-займенників
Особливу групу становлять денумеративи-займенники. Займенник – це частина мови, що вказує на предмети, ознаки або кількість, не називаючи їх і виконуючи функцію заміщення при повторному позначенні референтів. Автономність числівника полягає в актуалізації притаманного тільки йому числового змісту, в той час коли значення займенника контекстуально орієнтовані й залежать від семантики замінюваних слів: субстантивність виражають замінники іменників,  ознаку – субститути прикметників, напр.: англ. She looked around and tried to spot someone looked like a record company guy (Cecilia Ahern). Наявність постійної опорної семи числа відрізняє числівник від займенників та від інших слів. Числівники англійської мови семантизують нумеральність – їх диференційну ознаку, яка регулярно та стабільно реалізується у сполученні з іменником або без них – в еліптованих конструкціях, Способами творення денумеративів-займенників виступає композиція, напр.: англ. – Of course, none else thought it was hilarious (Vanessa Steel). They offer help and advice to anyone interested in becoming a teacher (Lyn Andrews).

Денумеративи-займенники поділяються на:  • взаємні займенники, напр.: англ. – Speaking of drink would anyone like one another? (Cecilia Ahern);

  • неозначені займенники, такі як anyone, one та someone, напр.: англ. – I have no intentions of seeing anyone for at least another twenty years. Loosing someone you love is always hard, no matter if they’re alive or dead (Cecilia Ahern). There was a lot of screams, and the best one of all: “I look like a whale” (ibid);

  • заперечні займенники, а саме none та no one, напр.: англ. – No one would know and none would care (Cecilia Ahern);

  • денумератив everyone функціонує як узагальнений займенник в англомовному дискурсі, напр.: англ. – Send my best wishes to everyone in the family (Catty Kally). Everyone of those boys had done the home task (Cecilia Ahern).

Денумеративи-займенники в реченні виконують функцію підмета або додатка, напр.: англ. – Then eventually someone spoke and Holly wished it hadn’t been that particular person. Holly heard someone gasp (Cecilia Ahern).

Денумеративи-займенники є синкретичними одиницями, що поєднують у собі сему числа та категоріальні ознаки займенникової природи.


Способи творення денумеративів-прислівників
Денумеративи-прислівники – ще одна специфічна група, що поєднує риси числівника і прислівника. Прислівник – це лексико-граматичний клас зазвичай невідмінюваних слів із категоріальним значенням ознаки дії, якості предмета або ознаки ознак. Прислівники виконують синтаксичну функцію обставини або означення, рідко – предикатива. Властивість, яку виражає прислівник, співвідноситься з ознакою дії, а ознака, яку передає числівник, корелює з конкретним об’єктом. Прислівник може модифікувати квантитативну ознаку. Семантизація кількісних значень числівниками та окремими прислівниками свідчить про спільні функції.

Прислівники утворюються від прикметників, а порядкові ад’єктиви (похідні від числівників) служать базою для утворення денумеративів-прислівників.

Денумеративи-прислівники визначаються сукупністю семантичних, морфологічних та синтаксичних особливостей. Морфологічні риси полягають у їх незмінюваності. Семантичні риси денумеративів-прислівників детермінуються вихідними формами числівників та суміжних адвербів. За функцією у реченні (синтаксичні риси) денумеративи із частиномовним семантичним навантаженням прислівника виступають обставиною, напр.: англ. – Once bit, twice shy (Elmore Leonard). The unemployment rate rose almost fivefold (Robb Forman Dew).

До продуктивних моделей денумеративів-прислівників належить модель Num+-th+-ly та Num+-ce. Числівник, як і прикметник, утворює прислівник за допомогою суфікса –ly, напр.: англ. – beautiful – beautifully, happy – happily, third – thirdly, fifth – fifthly. Вектор словотворення у відкритій системі англійської мови спрацьовує на прикладах вербокреації прислівника three – third – thirdly, що має два словотвірні кроки та є закритою парадигмою. Суфікс -ce означає “раз”, “times” та зберігає сему нумеральності, дискретності. Парадигма цих прислівників складається лише з трьох слів – once, twice, thrice. Суфікс -fold вживається з усіма основами числівників, утворення на -fold майже не обмежені. Алогічним є утворення onefold.

До денумеративів-прислівників також належать лексеми only та alone.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32630
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКурс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБердянськ 2012 [51+53+62](045) ббк 74. 58 Рецензенти
Олександр Іванович – д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКонспекти уроків, художні тексти, тестові завдання клас Донецьк 2006 ббк 83. (2=Укр) Рецензенти
Оліфіренко В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент Донецького національного університету, член Національної Спілки письменників...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБбк 83. 30 І-19 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Войтюк А. Ю
Робота безпосередньо адресована фахівцям-філологам (викладачам, вчителям, аспірантам, магістрам, студентам тощо), а також усім тим,...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon+ 159. 019: 159. 923 Кондратенко Лариса Олександрівна
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconМ 74 том 163 м 74 мова І культура
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка