Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти


Денумеративи – службові словаСторінка8/12
Дата конвертації09.03.2018
Розмір1,72 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Денумеративи – службові слова
Частини мови в англомовному дискурсі представлені самостійними і несамостійними словами мови, які протиставляються між собою. Істотні ознаки цього протиставлення в лінгвістиці на часі дискутуються, тому службові слова (functional words) тлумачаться по-різному в різних студіях. У науковій літературі стверджується, що зазначені слова з послабленим лексичним значенням є надзвичайно важливими на синтаксичному просторі. Незначний корпус службових слів на парадигматичному рівні не свідчить про відсутність їх актуальності у комунікативній зоні. Пор.: частки, прийменники, вигуки та сполучники.

Частки як службові слова вживаються для підсилення, уточнення, обмеження або заперечення інших слів або словосполучень у реченні. До часток відносять такі незмінні слова, які не мають самостійного матеріального значення, а лише надають різноманітних емоційно-експресивних та модальних відтінків іншим словам або групам слів. Поняття частки іноді сприймається як термін для позначення всіх службових частин мови, або, вживаючись із означенням “граматичні”, використовується для опису формо- та словотвірних афіксів. Частки не мають лексичного значення і не служать засобом вираження синтаксичних відношень, вони вживаються для підсилення значень корелюючих одиниць.

Вважаємо, що денумеральною часткою є лексема англ. – only, укр. – лише, яка вживається як інтенсифікатор при позначенні приблизних або точних вимірів кількості, напр.: англ. – only three books – only about three books. Як бачимо, ця часка є контекстуально детермінована. Інволюція частки позначена втратою лексичного значення та набиранням сили інтенсифікації, що подається сусідніми одиницями. Частка, як й інші службові слова, може служити витоком поповнення повнозначних слів, тобто початком нового циклу в еволюції вихідного службового слова, у даному випадку – денумеративів.

Частка only за своєю формою збігається з прислівником only та прикметником only, але частка відрізняється своїм значенням, синтаксичною функцією та способом творення. Частки не мають повного лексичного значення, вони лише надають різні змістовні відтінки тому чи іншому слову, до якого вони належать, підкреслюючи, виділяючи, уточнюючи чи посилюючи детерміноване значення. Частки виконують функцію засобів вираження емотивності та оцінки, тобто специфіка часток полягає в тому, що вони “діють” лише у річищі комунікативних одиниць. Частки, як і прислівники, виступають у реченні інтенсифікаторами, що затрудняє їх розмежування у парадигмі частин мови. Генетично це явище експлікується тим, що прислівники є вихідними формами частки, напр.: англ. – And only two months after your husband is cold in his grave (Cecilia Ahern). Thankfully she only took out her wallet (ibid). She considered him to be not only a brother, but a real friend (ibid). Це можна схематично зобразити сукцесивним вектором еволюції та інволюції лексеми only (one + like = only (Adj) → only (Adv) → only (Part)).

В англійській мові частки не є фреквентивними, вони вживаються з інфінітивом (to read), із розщепленим інфінітивом (to well read), з опущеним інфінітивом (I like to read – He doesn’t like to). Опущення частки є канонізованим із модальними дієсловами. Частки, які мають певне лексичне значення, діляться на обмежувальні (only, alone) та заперечні (none), напр.: англ. – The experience only strengthened her desire to cuddle up in front of the TV (Cecilia Ahern). Аналітичні, синтаксичні морфеми частки можуть вказувати на позицію реми і теми, напр.: англ. – Only I can read – I can only read.

У мовній системі вигуки посідають особливе місце. Вигуки – це специфічні службові слова на позначення емоцій, переживання, звертання. Це можуть бути слова етикету, ввічливості, тобто у звуковій словесній формі передавати реагування людини на навколишню дійсність, на мову і вчинки співбесідника. На відміну від повнозначних частин мови ця категорія слів не співвідноситься з поняттям, не вказує на відношення чи зв’язок між словами в реченні, як це властиво іншим службовим словам. Не мають вигуки і граматичних категорій. Серед вигуків виокремлюється денумеративи. Вони належать до розмовного етикету. Як й інші емоційні слова, вони мало інформативні, утворюють так звану групу кліше, канонізовану у розмовному дискурсі. Синтаксичні властивості вигуків виявляються у мові досить широко, вони можуть супроводити речення, вживатись як самостійне висловлювання та його еквівалент. У фразеологічному контексті на позначення емоцій вживаються як вільні, так і сталі словосполучення. Для цих слів характерна синтаксична відокремленість – вони можуть функціонувати як еквіваленти речень або вводитися в речення як свого роду сторонні вкраплення. Часто вигуки вживаються в ролі експресивно-емоційної підсилювальної частки. До похідних вигуків належать такі, що утворилися від інших частин мови, які втратили граматичні й лексичні властивості, тобто інтер’єктивувалися (від лат. Interjectio), напр.: англ. – thousands of pardons!; three cheers!; Five!; I haven’t seen your for thousands of years!В англійській мові виокремлюється група прийменників, які структурно представлені поодинокими та парними одиницями. Як й інші прийменники, денумеральні одиниці вказують на просторові та темпоральні зв’язки між номінативними одиницями. Ці зв’язки проявляються як у вільних так і у сталих словосполученнях (див. табл. 8).


Таблиця 8 Реалізація лексеми between у вільних та сталих словосполученнях


Вільні словосполучення

Сталі словосполучення

Hm! That fixes it at between midnight and 3 a. m. (John Grisham).

Between friends all is common ‘для милого друга і воля з плуга’.

Between hay and grass ‘ні те ні се’

You have spoken of the rimilarity between the two crimes (Valery Wood).
The word came faintly between her parted lips (ibid).Between the beetle and the block ‘між двох вогнів’.
Between the moon and the milk ‘вночі’.
Between this and that ‘між ділом, до речі’.
Between times ‘іноді, інколи’.

There was evidently going to be no love last between the examining magistrate and the detective in charge of the case (Shelagh Kelly)

Between two evils ‘tis not worth choosing ‘хрін від редьки не солодший’.
Between two stools one goes to the ground ‘двом хазяям не наслужиш’.
Between wind and water ‘ У найбільш небезпечному місці’.
Between you and me and the post ‘між нами’.
Betwixt and between ‘так собі; потрошку’; ‘ні те ні се’.

Серед денумеральних сполучників виокремлюються пари when only та if only, напр.: англ. – When only I come I do my bit. If only І come І do my bіt. У першому випадку лексема only є спустошеною, оскільки слово when семантизує значення коли, а only зберігає діахронічну пам’ять інтенсифікатора. У другому реченні only підсилює значення якби, тобто лексема only має інволюційну тенденцію, коли лексичне значення розмивається у синтаксичному функціонуванні – процес граматикалізації. Цей процес проходить поступово і має діасинхронічний характер. Етимологічні витоки службових слів є ілюзорними в новоутвореннях, пор. between та власне ім’я Twain, у яких прихованими є форми числівника two. Прийменник between зазнав процесу десемантизації за спостереженнями О. Єсперсена. Це службове слово може асоціюватися з предметами більше двох. Таким чином, граматикалізація – це форма появи функціональної зміни однієї частини мови на іншу (конверсія), переходу повнозначних слів у службові слова, що спостерігається не лише у групі іменників, прикметників та прислівників, а й у лексико-семантичній групі числівників. Використання неповнозначних граматикалізованих одиниць в англійській мові об’єктивується аналітичною структурою мови. Лексичні значення новоутворень службових слів зберігає семи простору та часу, напр.: англ. – between :: when (if) only. Граматикалізація стосується не лише синтаксичних характеристик, а й змін у галузі морфології, семантики та фонології. При цьому план вираження залишається стабільним. Граматикалізація позначена спіральним характером розвитку. Представлення граматикалізації в сучасній англійській мові свідчать, наприклад, про поліфункціональність традиційних прислівників only, alone, що перетворились у функціональні слова.

Дослідження фактичного матеріалу художніх текстів показує, що найбільшу групу серед денумеративів становлять прислівники та прикметники. Аналіз 5200 прикладів у англійській мові відмічається, що прислівники становлять 1452 одиниці (27,92%), прикметники – 1369 (26,33%), займенники – 1177 (22,63%), іменники – 460 (8,85%), службові слова – 702 (13,5%), та дієслова – 40 (0,77%), напр.: англ.:присл. – Its only a cough. She can’t stay with us once Jamie find out (Marina Fitch). And it was only now as she looked at Alice (ibid). Mellanie had never left Reo Santo not once in her 27 years (ibid). Once outside she bounded down the steps (Marina Fitch). This was approximately twice that for whites (ibid);

прикм. – It was the only his decision. I wanted to be alone to think (Valerie Wood). I wanted to get home after a two-and-a-half-year absence (Fiona O’Brien). It was a four-mile round trip. A client inspected a four- poster bed. When they get its, they had a five-minute walk. It was the only reason he passed the exams. So I came to London with ten-year-old Michael (Robert Tine);

займ. – Anyone could say that she was really happy. I’m not married in the eyes of anyone. There was no-one else in the world she’d sooner have with her at the moment. No-one dressed for dinner (Maureen Lee). Peggy focused on the stage and saw that someone had taken Finn’s place. Deeply ashamed, he told no one what he had done or where he was (Emillie Richards). She did need someone in her life. Anyone could tell he was in love with you. So everyone agreed it was better let him live here (Rowan Coleman);

імен. – His renown dated back to the early twenties. Caron talked for thousands of hours. The trouble is to be a go-betweener (Fiona O’Brien). African-American and her mid-fifties, her name was Rosa. Cluster of men in twos and threes. Now in his early fifties had entered middle age (Sam Bourne). The likely bill will probably be in excess of mine billion guilders. There must be tens of thousands of them. Book me in as fortnight ago. If you want to get at the private art collection of some billionaire. I should be back by ten-thirty (Alestair Maclean);

дієсл. – Don’t two me, please (Virginia Andrews). Greg wanted to five his file but she rejected it (Dan Brown);

сл. словаShe would have to imagine once again what their last moments had been like (Lisa Gardner). If a young man with an idea can once get Silly’s attention, I will be happy (Diane Pearson). But what happened between me and Carrie he didn’t know (Rowan Coleman). Sarah’s mother had jealously tried to drive between them. He stopped walking and turned to stare at her, a small frown settling between his eyes (Diane Pearson). Отже, серед денумеральних утворень англійської мови виокремлюються як повнозначні, так і службові частини мови (див. табл. 9).
Таблиця 9 Частиномовне представлення денумеративів англійської мови

Назва

(частини мови)

Кількість

од.

%

Денумеральні прислівники

1452

27,92

Денумеральні прикметники

1369

26,33

Денумеральні займенники

1177

22,63

Денумеральні службові слова

702

13,5

Денумеральні іменники

460

8,85

Денумеральні дієслова

40

0,77

Разом

5200

100

Денумеральні прикметники утворюються за моделями синтаксичного та синтаксично-морфологічного словоскладання. Денумеративи-іменники представлені у мовленні типами thousands, hundreds, twenties. Дієслова-денумеративи створюються за моделлю оказіональної конверсії, напр.: англ. – This is not well thought out Convers and you should deep-six it (Diane Pearson). We must two our аffords (Barry Eisler). Службові слова служать на синтаксичних просторах для позначення відношень між іменниками (прийменники), між блоками словосполучень та речень (сполучники), з дієсловами на позначення суб’єктивної оцінки (модальні слова) та для вираження емоційної оцінки у комунікативних одиницях (вигуки).

Осмислення словотворчої парадигми сучасної англійської мови передбачає аналіз поверхневих та глибинних структур похідних слів, тенденцій їх формального та семантичного становлення. У цьому руслі є валідним осмислення шляхів творення ДУ. До способів творення ДУ належать афіксація, конверсія, композиція та компресія (див. табл. 10).


Таблиця 10 Способи творення денумеративів англійської мови


Способи

творення
Частини

мови

Афіксація

Композиція

Конверсія

Компресія

од.

%

од.

%

од.

%

од.

%

Іменники

67

4,4

176

8,9

180

12,6

37

100

Прикметники

602

37,2

767

38,6

Прислівники

946

58,4

506

35,4

Займенники

1177

52,5

Дієслова

40

2,8

Службові. слова

702

49,2

Разом

1615

100

2120

100

1428

100

37

100

У корпусі афіксів виокремлюється група на утворення різних денумеральних частин мови, а саме – ДУ-іменників, ДУ-прикметників, ДУ-прислівників. Найбільш частотними за експериментом є афікси -fold, -ly, а раритетними є -ish та -ness (див. табл. 11).
Таблиця 11 Частотність афіксів денумеральних утворень


Афікси

Кількість

Приклади

од.

%

-fold

401

24,8

threefold

-ly

279

17,3

thirdly

-some

253

15,7

twentysome

-th

203

12,6

fifth

mid- (-ies)

121

7,5

midsixties

-er

119

7,4

tenner, fiver

-ce

115

7,1

twice

-ard

54

3,3

milliard

-ish

41

2,5

fortish

-ness

29

1,8

oneness

Разом

1615

100Дослідження емпіричного матеріалу показує, що 1) композиція є продуктивнішим способом словотворення – 2120 одиниць, що становить 40,8%; 2) афіксація як субструктура творення становить 1615 одиниць (31,1%); 3) конверсія – 1428 одиниці (27,4%) та 4) компресія – 37 (0,7%), напр.: англ. – Wayne finished his coffee and laid down a five-dollar bill (Meyer Stephanie). As he forked away from the interstate he flipped the four-wheel-drive switch (Gardner Lisa). And it was a call from someone in New York (Flynn Christin). Once Annie had tried talking to her about a house (Mansell Jill). The Macleans’ apartment was on the eighth floor of an elegant old building. He’d thrown himself into the work with threefold energy (Wood Valerie). It might be to do with her having only sons (Westlake Donald E.). The reason was that her excellent breakfast was only part of the routine (Meyer Stephanie). Grace’s silence made Annie feel terribly alone (Nicholas Evans). I would establish a trust between them. It’s really none of my business. It was better to leave Rachel alone (Robert Tine) (див. табл. 12).


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32630
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКурс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБердянськ 2012 [51+53+62](045) ббк 74. 58 Рецензенти
Олександр Іванович – д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКонспекти уроків, художні тексти, тестові завдання клас Донецьк 2006 ббк 83. (2=Укр) Рецензенти
Оліфіренко В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент Донецького національного університету, член Національної Спілки письменників...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБбк 83. 30 І-19 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Войтюк А. Ю
Робота безпосередньо адресована фахівцям-філологам (викладачам, вчителям, аспірантам, магістрам, студентам тощо), а також усім тим,...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon+ 159. 019: 159. 923 Кондратенко Лариса Олександрівна
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconМ 74 том 163 м 74 мова І культура
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка