Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти


Таблиця 12 – Відсоткове співвідношення способів творення денумеративів англійської мовиСторінка9/12
Дата конвертації09.03.2018
Розмір1,72 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Таблиця 12 Відсоткове співвідношення способів творення денумеративів англійської мови


Способи творення

Кількість

од.

%

Композиція

2120

40,8

Афіксація

1615

31,1

Конверсія

1428

27,4

Компресія

37

0,7

Разом

5200

100

Відчислівникові утворення розростаються за рахунок деривативів, які відкриті формальній та семантичній девіаціям. Особливий інтерес становлять деривативні потенції нумеральних слів, їх епідигматична природа.СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕНУМЕРАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ
Вербокреативні вектори відчислівникових утворень
Морфема one-
Вивчення текстових характеристик денумеративів є актуальним з огляду на тенденції сьогоденного осмислення функціонально-системного буття одиниць мови, з одного боку, та на малодослідженість числівникових морфем, з іншого. Лексема one та її похідні денумеральні конструювання, синергетичні характеристики лексеми one, статус її деривативів у процесі вербокреації на діасинхронічному вимірі заслуговують особливої уваги.

Мова є знаковою системою, що служить для задоволення комунікаційних потреб людини, як така, що містить у своїй парадигмі корпус метазнаків на позначення понятійного апарату пізнавальної діяльності людини. Універсальна картина світу сприймається всіма представниками людського соціуму однаково, поряд із цим спостерігаються розбіжності в сприйнятті світу. При цьому найуживанішими одиницями є слова-примітиви, напр.: англ. mother, укр. мати, рос. мама, нім. тutter; англ. son, укр. син, рос. сын, нім. Sohn. Ці однойменні поняття були омовлені першими, вважаємо, що до цієї групи тяжіє і лексема one, яка у словниках семантизує ‘єдиний’, ‘одинокий’, ‘неподільний’, ‘саме той, тільки той’, на противагу до ‘обидва’, ‘всі троє’. Значення one генетично корелює з невербальним знаком (жестом руки). Поняття one вказує на поступове формування у когнітивній діяльності людини виокремлення та омовлення усвідомлюваного нею досвіду. Філософи античності по-різному ставилися до понять: не фокусували увагу на цьому феномені; ідентифікували як небазове; віддавали перевагу поняттю два.

Мова – це “живий організм”, який постійно видозмінюється, розвивається. Кожна “жива” мова підвладна дії “вічного двигуна”, яким є словотвір. Механізм словотвору діє безперервно, виготовляючи потрібні слова. Слова у своїй “біографії” забувають дещо зі свого минулого, з’являється феномен семантичного спустошення, виникають лакуни у семантичному об’ємі номінативних одиниць.

Роль мови в людському житті оцінюється дуже високо з огляду на те, що це надбання homo sapiens, умова і засіб виділення людини зі світу природи, це формування свідомості з опертям на слово та мову в цілому, які є підвалиною мислення, засобом соціалізації, спілкування, відбудови міжлюдських стосунків, це – оселя людського буття і духу. Ні одна фундаментальна проблема людського буття не може бути ані поставлена, ані вирішена без мови, без урахування її ролі в житті людини і суспільства. Труднощі вербалізації результатів пізнавальної людської діяльності (багатозначність слів, невідповідність граматичних та логічних структур, тісний зв’язок із психологічними асоціаціями) зумовлюють пошуки шляхів відображення та вибору мовних одиниць на інтралінгвальних та інтерлінгвальних векторах.

Осмислення ендозони денумеративів є вельми валоративним для оновлення діахронічної пам’яті. Слова переосмислюються, набувають нових значень, змінюють свої поверхневу та глибинну структури, поповнюють собою корпус інновацій. Денумеративи свідчать про процеси самоорганізації та самодобудови одиниць із семою числа. Денумеративні конструкції походять від числівників, останні в родині квантитативних одиниць пізнали долю “семи чудес”: 1) генерували в оселі предметності; 2) зазнали термінологізації та 3) детермінологізації; 4) вийшли на простори фразеології; 5) дискурсивно номінують точну, приблизну та невизначену кількість; 6) пройшли семантичний колообіг від предметного до спустошеного значення; 7) мають рушійну словотвірну силу.

Лексема one посідає специфічне місце в мовній системі. За тлумачним словником лексема one експлікується алонімами англ.: – only, individual, unique, united, specified, сertain, indefinite, identical, equal. Вихідною у лексемі one була сема окремості одного предмета від іншого, яка необхідна для лічби предметів та виміру денотатів.

Конструкція “one of...” реалізує виокремлювальну функцію, протиставляючи один референт із групи йому подібних, напр.: англ. – Who'd just entered through one of the arches. He is an enforcer, and one of those who works for Abdul Ghani, who, in his turn, works for one of the great crimes lords of the city, Abdel Khader Khan (Adele Parks). Ця конструкція входить до маргінальної групи неозначеного займенника, напр.: англ. – One of their companions at the table leaned close, and spoke to them (Hugh Laurie). У цьому разі лексема one не позначає певну особу чи групу осіб, але правосторонньою означуваною групою обмежує коло вибору можливих варіантів, тобто one втрачає частково неозначеність.

Паралельною є конструкція as one, що позначає невизначену одиничність, напр.: англ. – The crowd reacted as one. Конструкція з лексемою one, в основному, вказує на кількісний аспект референтів (основна функція всіх числівників), напр.: англ. – As one turn in the puzzle alleyways we passed a long metal rack where bicycles were parked (Hugh Laurie).

Надлишкова одиничність виражається словосполученнями типу one and all. В емпіричному матеріалі ілюзорними є використання лексеми one у функції інтенсифікатора, що метафорично позначає гіперболізовану міру ірреального буття, напр.: англ. – This vast tapestry of tales is sewn together with the skill of a master storyteller… Roberts has one hell of an imaginative gift (Lyn Andrews).

Числівник one та неозначений артикль a (an) є етимологічними дублетами. Обидві лексеми співвідносяться з дискретними референтами на позначення одиничності, виключності та опозиції з предметами у множині. Генетичні образи лексеми one простежуються у давніх формах мов індоєвропейської сім’ї. У грецькій мові oinos етимологізує значення ‘одне очко’. Ця форма має свої паралелі у лат. unus, гот. аins, нім. ein, слав. инь ‘єдинорог’. У санскр. еna семантизує займенникове значення вона. Дослідники етимологічних витоків зазначеного слова співвідносять одиницю із соматичними витоками вихідних форм. В. Г. Таранець зазначає у своїх працях, що двоїна та її маркери були передвісниками одиничності : двоїна генерувала одиничність. Релевантними та прозорими є нагадування про діади номінацій типу: укр. – день :: ніч, брат :: сестра, мати :: батько. Незважаючи на те, що двоїна препарувала однину, фактичний матеріал свідчить про високу частотність лексеми one як у вільних, так і у стабільних словосполученнях, напр.: one student, one revolution; one and all, one-horse (carriage), once-removed (brother). Вільні словосполучення абсорбують числівник one у стабільних патернах на синтагматичному рівні при позначенні: а) живих та неживих істот; б) артефактів; в) подій та явищ; г) димензіональних одиниць, напр.: англ. – а) But there is one sister sitting down just behind you, who is very pretty and I dare say very agreeable; б) Elizabeth looked archly, and turned away saying only one word; в) But that is one great difference between us; г) She wished she could do what one-year-old will dо (Jane Austen).

У фразеологічних словосполученнях лексема оne вживається на віртуальних просторах. Семантичне наповнення зазначеної лексеми детермінується фразеологічним оточенням, напр.: англ. – one too many ‘зайвий’, one of these days ‘незабаром’, one and all ‘всі разом і кожен зокрема’, one-horse ‘невеличкий, незначний, невеликий’. Похідні від числівника one зберігають квантитативний шарм та отримують нові квалітативні ознаки. Існують випадки повної втрати первинного квантитативного значення (деквантифікація), появи семантичного спустошення (десемантизація), що притаманне стабільним фразеологічним одиницям.

Лексема one займає постпозицію при утворенні денумеративів-займенників типу англ. – someone, anyone, no one, none, everyone, які матеріалізують синкретично семи нумеральності та предметності. При цьому виокремлюється займенник у графічному образі no-one, напр.:  англ. – Listen… take it easy on the street, huh?” I mean, you can trust no-one (Alice Munro); No-one drove the beggars from the streets. No-one banished the slum-dwellers (Judy Astley). Канонізованими паралелями є також no one, none, напр.: англ. – ‘They have none of them much to recommend them’, he replied … (Jane Austen). No one on the plane was more relieved than Denise (Cecilia Ahern). One як суфікс використовується у назвах хімічних сполук, напр.: англ. – lactone, quinone. Паралельними одиницями one на позначення виокремлення, уніфікації є морфеми mono-, uni-, single.

Аналіз етимологічних витоків лексеми one свідчить про стабільність еволюційних модифікацій числівникової родини, їх самореалізацію, самодобудову у структурно-семантичній девіації від повнозначних до службових слів. Бівекторне дослідження (системно-функціональне) об’єктивує осмислення, ідентифікацію лінгвістичних феноменів на діасинхронічному рівні, їх процесів та результатів. Фокусування уваги на мовленнєвому бутті слів, їх реалізації у текстах спростовує канонізовані положення про закритість числівникової системи, генерує думку про інволюційні процеси, про типологічні зрушення на матеріалі числівникового кластера.

Похідним конструюванням від нумеральної одиниці one є лексема оnce, яка утворилась за допомогою словотвірного суфікса -ce, що семантизує значення ‘time’. У реченні лексема оnce виступає як субститут, ад’єктив, адверб та сполучник, напр.: англ. – оnce is enough; the once and future king; a once powerful nation; we go to a movie once a week; оnce you're finished, you can leave. Досліджувана лексема входить до складу фразеологічних словосполучень, напр.: англ. – once at a time, once and for all, once and again, що свідчить про стабільні тенденції денумеративів стосовно їх самоорганізації. Лексема once семантизує виокремлення типу англ. – That used to suit me once; Once again she’s refusing to help (Lyn Andrews); I never once saw her him get angry or upset (Catty Kelly). Діахронічна пам’ять про темпоральність, послідовність та минулість зберігається у реченнях типу англ. – Mrs Peterson came to see Ruth just once (Lyn Andrews); I wrote him once or twice but he never answered; I do get a toffle anxious once in a while (Vanessa Steel); We go upstairs at once and clean your room (Catty Kelly); He hasn’t prepared it at once; Once in a while he could forgive this child; Once again it must be surprisingly. It will be opened to the public in the next few years, once essential maintenance is complete (Adelle Parks). He never once saw her so sad (Sophie Kinsella). Частотна повторюваність актуалізується у реченнях типу англ. – We met, once, at a party (Catty Kelly); Do you know a place called Leopold's?" asked Prabaker as he joined me, and we started to walk once more; She believed that there wasn't enough niceness in the world, and she said so, in exactly those words, more than once (Deirdre Purcell). I tried once more to find the words for the foliant blaze of her green eyes; He turned at once, and threw himself again at the door on his side (Sophie Kinsella).

Лексема one у своїй семантичній еволюції позначена синкретизмом, реалізацією сем кількості + предметності / квалітативності.

Значний інтерес викликає структурно-семантичне буття денумеральних слів only та alone. Only – це вторинне, секондарне відчислівникове конструювання від one- + -like, що компресувалося у композит. Це слово утворене від числівника one шляхом словоскладання та стягнення. Слово походить від староанглійського варіанта anlic, від an ONE+-lic – LY. У слов’янських мовах лексема один є також стягненою формою на позначення тільки один. Сема один відлунюється в ад’єктивах із семантикою ‘єдиний’, ‘виключний’, напр.: англ. – an only child, the only answer, my one and only way. В останньому прикладі значення одиничності омовлюється словами one та only надлишково: one семантизує ‘один’, а слово only, зберігаючи цю сему, адитивно актуалізує значення виключності, ексклюзивності. Лексема only (adj) є дериватом числівника one, утвореного шляхом основоскладання, в якому друга основа перетворилася у суфікс -ly за аналогією зі словами англ. friendlike → friendly (N-Adj.). Числівникова основа є вихідною для денумеративів. Пор.: англ. – four – fourth, one – only. Похідні одиниці зазнають десемантизації. Вихідна нумеральна основа у секондарних утворюваннях змінюється формально та модифікує семантичне буття. Так, fourth вказує на порядок розташування, розміщення, а only – на винятковість. У художньому дискурсі only може виступати у функціях таких частин мови, як прикметник, прислівник та частка. Як прикметник only утворюється шляхом афіксації. Пор.: англ. – The only surprise she got was then she went to the doctor (Andrews Lyn). The only time she noticed his life was when in enraged her (ibid). My six-year-old granddaughter is the only person I know who looks comfortable here (Robb Forman Dew). The only thing in his whole life he’d ever really wanted (James Patterson). It seemed the beasts were not the only ones infected on the island (ibid, p. 99). The economist from the University of London grinned pointedly the only American in their group (Warren Linda). The only sound was the ticking of the wall clock (ibid). You’re the only one who knows Sam (ibid). She could go with the only lead she had – the place in the mountains (Leonard Elmore). The only good thing about what you do is you make sure those nutcases don’t breed (Household Geoffrey). It was a golden life, the only one Alexandra had ever know (Alice Munro).

Денумеративу only притаманна у сучасній англійській мові поліфункціональність, яка актуалізується у конверсивних транспозиціях: Adj. → Adv. → Particle. Частиномовна представленість лексеми only контекстуально детермінована. Only (Adv.) є секондарним утворенням по відношенню до only (Adj.). Only (Adv.) уточнює, інтенсифікує ознаку предметів, дій або ознаку ознак. Семантична девіація лексеми only є очевидною зі сполучуваності з корелюючими словами. Її омонімічність знімається віднесеністю до ад’єктивних або адвербіальних одиниць. Службовий характер цього слова об’єктивується можливістю його пропуску та при реалізації у статусі сполучника. Як і прислівник only, так і частка only утворюється шляхом конверсії, напр.: англ. – There was only one solution to the problem (Barry Eisler). And he only nodded in answer (Laurie Hugh). She was left only with her own guilt and confusion and panic Sunny’s friend had managed to escape with only ten missing teeth (James Patterson). The evocation wasn’t for residents – only visitors (ibid). It was only when the boy broke away, when he turned and ran (Richards Emillie). There was only a tiny whirring cough (ibid). Only you celebrate Mass on Holy Days (Andrews Virginia). I think only of the family from which I came (ibid). His apartment was only minutes away (Laurie Hugh). There were only the sounds of two people struggling for breath (MacLean Alistair). The Hide Away was only four inches long (O’Brien Fiona). The side wall was broken by only another high wooden gate (ibid). Only fifteen minutes ago he had cheeked the colonel out (Barry Eisler).

Для сучасної англійської мови характерна поліфункціональність мовних одиниць, які без морфологічної модифікації або при частковій зміні реалізуються у різних парадигматичних групах. Категоріальна омонімія одиниць only1 (Аdj.) та only2 (Аdv.) делакунізується (знімається, нівелюється) в умовах контексту (на синтагматичному рівні, валентнісному рівні). Оnly (Аdj.) та only (Аdv.) притаманні різні синтаксичні ознаки, різні синтаксичні парадигми у річищі семантичних, словотворчих, морфологічних та валентнісних аспектів. Денумеративи об’єктивують своє вторинне конструювання у поверхневій структурі, яка стабільно містить числівникову морфему. На семантичному рівні денумеративи повторюють долю своїх вихідних форм. Денумеральні утворення етимологізують явище синкретизму, маніпулюючи представленістю сем предметності та нумеральності, проходять процеси еволюції та інволюції.

Серед денумеративів із лексемою one виокремлюється лексема alone, яка етимологізується у вихідній полілексемній одиниці all but one. Alone як прикметник вказує на ознаку, а як конвертована омонімічна форма (прислівник) – на ознаку ознаки. Лексема alone семантизує відповідно ад’єктивні та адвербіальні значення: а) ‘одинокий’, ‘єдиний’, ‘один’, ‘одиничний, б) ‘одиноко’, ‘єдино’, напр.: англ. – а) He didn’t want to be alone forever (James Patterson). It was terrible to think about her angry and alone, and then he realized that there might be a lot more to her current life than he knew (ibid); б) Why does Daddy go out alone? Their long conversations as they sat cosily alone to drink tea (ibid). У конструкціях типу Let me alone та He alone can do it лексема alone не реалізує числівникове значення, а корелює із маркерами ексклюзивності, винятковості, семантизує значення спустошеного числа. Гіпостатична функція лексеми alone обмежується послідовністю alone (Adj.) → alone (Adv.) alone (Part.). Як частка ця лексема виокремлює референт та може замінюватись іншими словами або конструюваннями, напр.: англ. He alone can do it :: It’s he who can do it. У комунікативних одиницях alone (Part.) корелює з різними блоками, членами речень, при цьому його позиція детермінується частиномовним статусом досліджуваних одиниць. Розбіжності корелюючих слів (числівників та денумеративів) об’єктивуються їх функціонуванням та семантизацією референтів, що породжує граматичну омонімію. Остання делакунізується в умовах мікро- та макроконтекстів.

Поліфункціональність досліджуваних денумеральних одиниць знімається аналізом сусідніх одиниць, делакунізацією омонімічних пустот. Функціональний підхід є вельми валоративним та релевантним для частиномовної характеристики досліджуваних одиниць типу англ. He was quite alone і He belonged to her alone.

Як показує аналіз емпіричного матеріалу, у радіальній вербокреації особливе місце посідає числівник one. Зберігаючи квантитативну сему, one підвладний семантичним зрушенням, у процесі еволюції (збагачення слова повнозначними семами) та інволюції (семантичного спустошення, граматикалізації, появі службових слів).

Стартовим корпусом для денумеративів є числівники, поверхнева та глибинна структури яких відкриті модифікаціям на епідигматичному рівні, як таких, що сприяють дієвості словотвору у мовній картині світу, появі нових лексико-граматичних парадигм та службових слів. Денумеративи англійської мови підвладні процесам деквантифікації та десемантизації. Десемантизацію вбачаємо в появі новоявлених адитивних неквантитативних сем : у денумеральних іменниках – сем субстантивності, у денумеральних прикметниках – якісних ознак, ознак дискретних предметів, у денумеральних прислівників – ознак ознак або дій. Квантитативні семи у денумеральних конструюваннях реалізуються синкретично із семами новоутворенних іменників / прикметників / прислівників. Семантична девіація денумеративів закінчується процесом інволюції, появою похідних інновацій іншого, неповнозначного буття на синтаксичних просторах реченнєкреації.

Єнікєєва С. М. у своїх дослідженнях емпатує увагу на метазнаках вербокреації, яку в денумеративах схематично можна подати таким чином:
Once Oncer

ONE Alone(adj) lone(adj) lonely(adv) → → loneliness(n)unloneliness(n)

Alone (adv) lone (adv) lonely (adv)
Лінійний ряд числівника one має такий вигляд: гніздо складається із кроків та лінійних представлень новоутворень, наскрізна представленість частиномовних одиниць корелює з мовною сукцесивністю лексико-семантичних груп.
Морфема two-
Певний інтерес становить числівник two, який у словнику семантизує “один та один”. Основа two- зустрічається як у монолексемних одиницях, так і у полілексемних. У денумеральних конструюваннях лексема two, в основному, займає препозицію та утворює іменники, прикметники та дієслова, напр.: англ. – two-by-four, two-hаnder, two-dimensionality, twoness, twopence, twopenn’orth, two-seater, twosome, two-step, two-up, two-down, two-wheeler; two-bit, two-cycle, two-dimensional, two-edged, two-faced, two-fisted, twofold, two-handed, two-horse, twopenny, two-piece, two-sided, two-star, two-state, two-tailed, two-tone, two-toned, two-way. Денумеративи-дієслова з лексемою two представлені у словнику та художньому дискурсі ілюзорно, напр.: англ. – to twoc, to two-time. We must two our efforst (Barry Eisler). За способом творення денумеративи з морфемою two- утворюються морфологічним (афіксація) та синтаксичним (конверсія) способами, напр.: англ. – twoness, twopence, two-tone; to two.

Певний інтерес становить семантичне буття денумерального слова з морфемою twotwice, що є вторинним секондарним відчислівниковим утворенням і походить від староанглійського twiges. Згодом афікс -ges змінив свою форму на -ce, який позначає ‘раз’, ‘time’. У художньому дискурсі twice функціонує у статусі прислівника та прикметника, напр.: англ. – The tablets must be taken twice a day (Stephanie Meyer). She has a twice-born life (Ellis Peters). Лексема twice позначена поліфункціональністю та різночастиномовною представленістю. Семантичне наповнення лексеми залежить від контексту. У фразеологічних словосполученнях лексема twice позбавлена семи кількості й має тенденції до деквантифікації та десемантизації, напр.: англ. – Twice removed ‘троюрідний брат’; Twice told tale ‘дуже стара історія’. У цих прикладах основні процеси представлені релевантно: у першому випадку спостерігається дія процесу деквантифікації; у другому випадку – дія процесу десемантизації, що породжують появу квалітативних ознак.

Денумеративи англійської мови у своїй еволюції проходять шлях від повнозначних слів. Спостерігається притаманний денумеральній парадигмі шлях від еволюції до інволюції – переходу від повнозначних до службових слів. У статусі останніх досліджувані одиниці відкриті процесам повної деквантифікації та десемантизації, з огляду на це вони семантизують синтаксичні відношення. Прикладом службового слова кількісної наповненості є слово between, яке етимологічно співвідноситься із двома актантами. Лексема походить від числівника two та підвладна семантичній модифікації, спустошеності вихідної семи, напр.: англ. – between the beetle and the block ‘між двох вогнів’; between the moon and milkman ‘вночі’; between me and you and the door ‘між нами’. В останньому прикладі реалізується значення більше ніж два. Подібна тенденція до спустошеності простежується також у нім. zwischen.

Сучасна англійська мова позначена відсутністю категорії двоїни на позначення парності. Слова, що виражають двоїну, належать до різних частин мови, напр.: double (Adj.), between (Conj.), pair, couple, brace (Noun), to double (Verb). Носіями семи двоїни є префікси bi- (combining form, two), di-(combining form, twice), напр.: англ. – bicentennial, biconcave, bicarbonate, dioxide, dichromatic, diphthong.

Семантизація двоїни, повторюваності в англійській мові актуалізується за допомогою префікса re-, що походить від латинської форми та позначає ‘знову’, ‘ще раз’, напр.: англ. – reactivate, restore, react, recant, remain, revert.

Кожна частина мови знаходить у своєму резерві слова, що позначають кількісні оцінки. Так, серед займенників у англійській мові виокремлюється лексема both, що походить від староанглійського bathir, та використовується на позначення співвіднесеності між людьми або предметами і перекладається як ‘все’, ‘обоє’, напр.: англ. – Both started to suspect they’d found something that could last a life time (Dan Brown).

Найбільш уніфіковано двоїна виражається за допомогою числівника two та його денумеративів, напр.: англ. – twice, twin, between, twofold.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32630
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКурс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБердянськ 2012 [51+53+62](045) ббк 74. 58 Рецензенти
Олександр Іванович – д пед н., проф., зав каф фізики й методики викладання фізики зну
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconКонспекти уроків, художні тексти, тестові завдання клас Донецьк 2006 ббк 83. (2=Укр) Рецензенти
Оліфіренко В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент Донецького національного університету, член Національної Спілки письменників...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconБбк 83. 30 І-19 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Войтюк А. Ю
Робота безпосередньо адресована фахівцям-філологам (викладачам, вчителям, аспірантам, магістрам, студентам тощо), а також усім тим,...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти icon+ 159. 019: 159. 923 Кондратенко Лариса Олександрівна
...
Ббк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти iconМ 74 том 163 м 74 мова І культура
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка