Бібліографічний покажчикСторінка10/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41

Гальона Н. П. Особливості граматичного зв’язку вставного компонента /Н. П. Гальона //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С.130—135.
 1. Вступ до мовознавства: навчальна програма для студентів філологічних факультетів / НПУ ім. М.П.Драгоманова; Н.П.Гальона, І.І.Овчиннікова. – К.: НПУ, 2003. – 22 с.
 1. Гальона Н. П. Питання про валентність як міжрівневу категорію /Н. П. Гальона //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2005. – Вип. 1.— С.21—30.

 2. Гальона Н. П. Професор Ганна Олександрівна Козачук: Нарис наукової і педагогічної діяльності, (с. 3—9) /Н. П. Гальона // Професор Ганна Олександрівна Козачук: біобібліографічний покажчик /Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; упоряд. Н. І. Тарасова. — К.: НПУ, 2005. — 26 с.

 3. Гальона Н. П. Вияв валентних властивостей предиката у сполуках з префіксально—прийменниковою кореляцією /Н. П. Гальона // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 2. – С. 43—54.
 1. Грищенко А. П. Проблеми викладання української мови як фахової дисципліни у вищій школі /А. П. Грищенко // Українська мова в освіті. – Івано—Франківськ: Плай, 2000. – С. 57—75.
 1. Грищенко А. П. Форма в синтаксисі /А. П. Грищенко //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. — Полтава, 2001. — Вип. 4(18). — С.3—16.
 1. Грищенко А. П. Безособове речення. — Генітивне речення. — Жовтобрюх М.А. — Знахідний з інфінітивом. — Неозначено—особове речення. — Неповне речення. — Непоширене речення. — Номінативне речення — Односкладне речення. — Означено—особове речення. — Окличне речення. — Оптативне речення. — Питальне речення. — Повне речення. — Повні і короткі прикметники.— Поширене речення. — Прикметник. — Розповідне речення. — Складне речення. — Складносурядне речення. — Слова—речення. — Спонукальне речення. — Стверджувальне речення. — Стягнені і нестягнені прикметники .— Узагальнено—особове речення / А. П. Грищенко // Українська мова: енциклопедія. – К.: Вид—во “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2000. – C. 43—44, 88—89, 170—171, 194, 376—377, 377—378, 379, 384—385, 395—397, 398—399,400,406, 442—443, 457, 457—458, 475—476, 488—490, 523, 527, 553—555, 557—559, 562, 587—588, 610—611, 643.
 1. Грищенко А. П. Форма в синтаксисі /А. П. Грищенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер. Філологічні науки. — Полтава, 2001. — Вип. 4(18). – С. 3—16.
 1. Грищенко А. П. Норма і граматична форма /А.П.Грищенко //Проблеми формування української мови: матеріали розширеного засідання Координаційної ради „Українська мова”. – Київ, Херсон, 2003. – С. 79—89.

 2. Грищенко А. П. Безособове речення. — Генітивне речення. — Жовтобрюх М.А. — Знахідний з інфінітивом. — Інфінітивне речення. — Неозначено—особове речення. — Неповне речення. — Непоширене речення. — Номінативне речення. — Односкладне речення. — Означено—особове речення.—Окличне речення. — Оптативне речення. — Питальне речення — Повне речення. — Повні і короткі прикметники. — Поширене речення. — Прикметник. — Розповідне речення. — Складне речення. — Складносурядне речення. — Слова—речення. — Спонукальне речення. — Стверджувальне речення. — Стягнені і нестягнені прикметники. — Узагальнено—особове речення // Українська мова: енциклопедія. — 2—е вид. – К.: Вид—во “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2004.— С. 44—45, 95, 185—186, 210, 229, 408, 409—410, 410—411, 416—417, 428—430, 439, 431, 433, 479—480, 494, 494—495, 526—527, 561, 600—602, 604—605, 609—610, 634—635, 645—646, 659—660, 697.

 3. Грищенко А. П. Проблема підмета /А. П. Грищенко //Українське мовознавство: міжвід. наук. зб. /Київ нац. ун—т ім. Т.Шевченка, 2004. — Вип. 31. — С.43—48.
 1. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П.Драгоманова /ред.: Грищенко А. П. — К.: НПУ, 2004. — 155 с.
 1. Степаненко М. І. Просторові поширювачі у структурі простого речення: монографія /ред.: Грищенко А. П. — Полтава: АСМІ, 2004. — 463 с.
 1. Вокальчук Г. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект): монографія /за ред. А. П. Грищенка. — Рівне: Наук.—вид. центр „Перспектива”, 2004. — 524 с.
 1. Грищенко А. П. Великий зодчий на ниві українського мовознавства (до 100—річчя від дня народження професора Михайла Жовтобрюха) /А. П. Грищенко, М. І.Степаненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. — № 7—8 (40—41). — С.156—163.

 2. Грищенко А. П. Люди і долі. Штрихи до портрета Олекси Синявського /А. П. Грищенко //Рідний край: науковий, публіцистичний, художньо—літературний альманах. — 2005. — №1 (12). — С. 37—65. — № 2 (13).—С.91—95.

 3. Грищенко А. П. Про одну традицію / новацію в українському правописі /А. П. Грищенко // Рідний край. — № 2 (14). – 2005. – С.91—95.

 4. Грищенко А. О. Н. Синявський: місце в історії українського мовознавства / А. Грищенко //Українська мова: наук.—теоретич. журн. /НАН України. Інститут української мови. — К., 2005. — N4. — C. 22—62.

 5. Грищенко А. П. Українська мова як фахова дисципліна у вищій школі /А. П. Грищенко //Наукові школи НПУ ім. М. П. Драгоманова /ред. В. П. Андрущенко, укл. В. П. Бех, Г. І. Волинка. – К.: Четверта хвиля, 2005. – С. 142—151.

 6. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Сер.10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. /ред.: Грищенко А. П. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 1. — 173 с.; 2006. — Вип. 2. — 320 с.
 1. Грищенко А. П. Михайло Жовтобрюх / А. П.Грищенко //Дивослово. – 2006. — № 6. – С. 37—39.

 2. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти: монографія /за ред. Грищенко А. П. – Ніжин: Тов.”Вид—во „Аспект—Поліграф”, 2006. — 552 с.
 1. Грищенко А. П. Безособове речення. — Генітивне речення. — Знахідний з інфінітивом. — Інфінітивне речення. — М.А.Жовтобрюх. — Неозначено—особове речення. — Неповне речення. — Непоширене речення. — Номінативне речення. — Односкладне речення. — Означено—особове речення. — Окличне речення.— Оптативне речення. — Питальне речення. — Повне речення. — Повні і короткі прикметники.— Поширене речення. — Прикметник. — Розповідне речення. — Складне речення. — Складносурядне речення. — Слова—речення. — Спонукальне речення. — Стверджувальне речення. — Стягнені і нестягнені форми прикменників. — Сурядність. — Узагальнено—особове речення //Українська мова: енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблик та ін. — 3—є вид. — К.: Укр. енциклопедія, 2007.
 1. Дудко І. В. Вираження неозначеності в українській мові неозначеними займенниками / Дудко І. В. //Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 5: Питання державного будівництва і вдосконалення суспільних відносин: матеріали міжнар. наук.—практ. конф. ( Київ, 14—15 квітня 2000 р.) / Міжнар. інститут лінгвістики і права. – К., 2000. – С. 121.
 1. Дудко І. В. До питання про основні напрямки функціонально—семантичних досліджень неозначених займенників / Дудко І. В.// Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: Логос, 2000. – Т. 22, вип. 2, ч.2. – С.252—262. – Літ.: 31 н.
 1. Дудко І. В. Контекстуально—синтаксичні умови функціонування неозначених займенників у сучасній українській мові / Дудко І. В. //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.—теорет. конф. до 80—річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова, (Київ, 18—19 жовтня 2000 р.). – К.: НПУ, 2000. – Вип. 2. – С.18—20.
 1. Дудко І. В. Семантико—функціональні особливості субстантивних неозначених займенників на –сь, де— та –небудь у сучасній українській літературній мові // Семантика мови і тексту: зб. ст. VI Міжнар. наук. конф. (Івано—Франківськ, (26—28 вересня 2000 р.) / Прикарпатський університет ім. В.Стефаника. – Івано—Франківськ: Плай, 2000. – С. 97.
 1. Дудко І. В. Семантичне поле і синтаксичні умови функціонування неозначених займенників на –сь в українській мові / І. В. Дудко //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова; відп. ред. М. Я. Плющ — К., 2001. — С. 52—59. — Літ.: 6 н.
 1. Дудко І. В. Функціональне призначення неозначених детермінативів як показників об’єктивно—прагматичної неозначеності / І. В. Дудко // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова; Укл. П. В. Дмитренко, О. М. Макаренко. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 40. — С.187—190.
 1. Дудко І. В. Неозначені займенники / І. В. Дудко //Дивослово. – 2002. — № 5. – С.16—18.
 1. Дудко І. В. Семантика і функціонування неозначених займенників у сучасній українській літературній мові: автореф. дис. …канд. філол. наук / І. В. Дудко НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 20 с.
 1. Дудко І. В. Функціонування безафіксних займенників який, котрий, чий, хто, що в значенні неозначених / І. В. Дудко // Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. – С. 96—101.
 1. Дудко І. В. Античні джерела ономасіологічних досліджень у граматиці / І. В. Дудко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 1. – С.63—70.
 1. Дудко І. В. Ономасіологічна сутність граматичної системи дієслова / І. В. Дудко //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 2. – С. 111—121.
 1. Дудко І. В. Особливості вивчення займенника як частини мови /І. В. Дудко //Українська мова і література в школі. – 2006. — № 4. – С.16—21.
 1. Дудко І. В. Лінгвофілософський аспект категорії означеності – неозначеності / І. В. Дудко // Слово і його системні зв’язки в мові та мовленні : зб. наук. пр. – Черкаси, 2006. – С. 78—81.
 1. Заскалета В. П. Історія формування складнопідрядних означальних речень з відносним словом який/ В. П. Заскалета // Наука і сучасність : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос, 2002. — Т. 31. — C. 187—197.
 1. Заскалета В. П. Структура складнопідрядних означальних речень з відносним словом к о т о р и й у текстах І. Галятовського / В. П. Заскалета //Наука і сучасність : зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П. Драгоманова — К., 2001. — Т.29: Педагогіка. Філологія. — C. 211—217.
 1. Козачук Г. О. Ареалогія сільськогосподарської лексики у західнополіських та надбузько—поліських говірках /Г.О. Козачук //Лінгвогеографія Черкащини. — Умань, 2000. — С. 19—23.
 1. Грибіниченко Т. О. Вчимося писати твір з української літератури: 8—11 класи: навч.—методичний посібник для вчителів—словесників /Т. О. Грибіниченко, Г. О. Козачук. — К.: Либідь, 2000. — 272 с.
 1. Козачук Г. О. Етнографічний аспект у вивченні діалектної лексики /Г. О.Козачук //Українське народознавство. Стан і перспективи розвитку на зламі віків. — К., 2000. — С. 329—330.
 1. Збірник диктантів з української мови: для початкових класів /Г. О. Козачук, Т. О. Грибіниченко, Т. О.Чорноус. — К.: Либідь, 2000. — 270 с.
 1. Козачук Г. О. Словосполучення у функції обставин /Г. О. Козачук //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. — К., 2001. — С. 125—128.
 1. Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів: навч. посібник для вступників до вузів. — 3—є вид., стереотип. /Г. О. Козачук . — К.: Вища школа, 2001. — 272 с.
 1. Козачук Г. О. Вторинні синтаксичні функції прикметника /Г. О. Козачук //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. — К., 2002. — С. 10—15.
 1. Козачук Г. О. Контактування літературно—нормативної і діалектної систем української мови /Г. О. Козачук //Мова у слов’янському культурному просторі. — Умань, 2002. — С. 16—18.
 1. Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів: навч. посібник для вступників до вузів /Г.О.Козачук — К.: Вища школа, 2003. — 287 с.
 1. Козачук Г. О. Обставина способу дій у семантико—граматичній структурі речення //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2004. — С. 91—95.
 1. Козачук Г. О. Місцевий відмінок з прийменником в у структурі речення /Г. О. Козачук //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 8—13.
 1. Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів: навч. посібник для вступників до вузів /Г. О. Козачук. — К.: Вища школа, 2005. — 274 с.
 1. Козачук Г. О. Дипломна робота з української мови: навч.—метод. посібник /Г. О. Козачук, І. В. Дудко. – К., 2006. – 85 с.
 1. Козачук Г. О. Марія Яківна Плющ. Нарис життя і науково—педагогічної діяльності /Г. О. Козачук //Професор Плющ Марія Яківна: біобібліографічний покажчик / НПУ ім. М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека; упоряд. Н. І. Тарасова. — К.: НПУ, 2006. — С. 4—9.
 1. Козачук Г. О. Лексика Волинського Полісся у "Лісовій пісні" та в оповіданнях Лесі Українки /Г. О. Козачук // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури: наук. зб. — Луцьк, 2006. — Вип. 3. — С. 7—9.
 1. Козачук Г. О. Семантико—граматичні функції місцевого відмінка з прийменником на у структурі речення /Г. О. Козачук // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 2. — С.24—31.
 1. Козачук Г. О. //Українська мова і література в навчальгних закладах. – 2007. — № 1. – С.64. — [Рец. на кн.: Янош Я.В. Сучасна українська мова : курс лекцій. – К., 2005. – 460 с.]
 1. Конєєва О. О. Лексико—семантична підгрупа дієслів із значенням емоційної взаємодії /О. О. Конєєва //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр./НПУ ім. М.П. Драгоманова. Відп. ред. М.Я.Плющ. – К.: НПУ, 2001. – С. 68—74.
 1. Конєєва О. О. Лексико—семантична група дієслів взаємодії, пов’язаної зі стосунками антагоністичного плану /О. О. Конєєва //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С. 92—98.
 1. Конєєва О. О. Лексико—семантична група дієслів відновлення соціальної та духовної взаємодії /О. О. Конєєва // Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2004.
 1. Конєєва О.О. Семантична характеристика дієслів на позначення взаємодії між предметами та явищами /О. О. Конєєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 2. – С. 238—245.
 1. Куц О. В. Безособові речення з предикативними формами на но, —то в українській мові /О. В. Куц // Наукові записки: зб. наук. пр. Сер.: Філологічні науки (мовознавство)/ відп. ред. В. М. Ожоган. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001.— Вип. 31.— С. 174—176.
 1. Куц О. В. Семантико—синтаксична структура двоскладних речень із чотиривалентними дієсловами руху, переміщення /О. В. Куц //Лінгвістичні студії: зб. наук. пр. / наук. ред. А.П.Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – Вип. 9.— С. 69 – 74.

 2. Куц О. В. Співвідношення облігаторних та факультативних субстанціальних компонентів чотиривалентних предикатів руху, переміщення /О. В. Куц //Наукові записки. Сер.: Філологія / відп. ред. Н.Л.Іваницька. – Вінниця: Вид—во Вінницького держ. пед. ун—ту ім. М. Коцюбинського, 2002. – Вип. 4. – С. 157 – 161.

 3. Куц О. В. Семантико—синтаксична структура речень із чотиривалентними предикатами на позначення конкретної фізичної дії /О. В. Куц // Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. Відп. ред. Грищенко А. П. — К.: НПУ, 2002. – С. 119—129.

 4. Куц О. В. Прислівні другорядні члени в структурі речень із чотиривалентними предикатами руху, переміщення /О. В. Куц / Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2002. – Т. 34.—С. 196 – 202.

 5. Куц О. В. Припредикатні другорядні члени в структурі речень із чотиривалентними предикатами конкретної фізичної дії /О. В. Куц //Гуманітарний вісник Переяслав—Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди: Спец. вип.: Філологія: наук.—теоретич. зб. – Переяслав—Хмельницький, 2003. – С. 193 – 197.

 6. Куц О. В. Семантико—синтаксична структура речень із чотиривалентними предикатами: автореф. дис. … канд. філол. наук /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.

 7. Куц О. В. Словотвірна структура чотиривалентних дієслів на позначення конкретної фізичної дії /О. В. Куц // Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 54 – 59.

 8. Куц О. В. Лексико—семантична характеристика чотиривалентних дієслів руху, переміщення /О. В. Куц // Проблеми граматики і лексикології української мови /НПУ ім. М.П.Драгоманова; відп. ред. Грищенко А. П. – К.: НПУ, 2005. — Вип. 1. — С. 75 – 80.

 9. Куц О. В. Між’ярусна кореляція в структурі односкладних речень із чотиривалентними дієсловами руху, переміщення /О. В. Куц //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. / відп. ред. Грищенко А.П. – К.: НПУ, 2006. — Вип. 2. – С. 133 – 141.

 10. Леута О. І. Валентність, дистрибуція, інтенція як лінгвістичні поняття /О. І. Леута // Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П.Драгоманова; відп. ред. М. Я. Плющ. — К., 2001. – С.8—18. — Літ.: 8 н.
 1. Леута О. І. Старослов’янська мова: підручник для студ. філол. спец. вузів /О. І. Леута. — Київ: Вища школа, 2001. — 255 с.
 1. Леута О. І. Сполучуваність лексичних одиниць у світлі сучасних наукових теорій /О. І. Леута //Науковий вісник Київського гуманітарного інституту. Сер. Філологічні науки. — 2001. — № 1. — С.6—11.
 1. Леута О. І. Проблемні питання кваліфікації структурних схем простого речення /О. І. Леута //Система і структура східнослов’янських мов. – К., 2002. – С. 83—84.
 1. Леута О. І. Моделі речень та особливості їх структурно—семантичної організації /О. І. Леута // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2002. – Вип. 4. — С. 114—120.
 1. Леута О. І. Старослов’янська мова : навчальна програма для студентів філологічних факультетів: програма курсу /О. І. Леута. НПУ ім. М.Драгоманова. – К., 2002. — 22 с.
 1. Леута О. І. Загальне мовознавство: навчальна програма для студентів філологічних спеціальностей: програма курсу /О. І. Леута. НПУ ім. М.Драгоманова. – К., 2003. — 21 с.
 1. Леута О. І. Модель речення : проблема виділення та кваліфікациї / О.І. Леута //Гуманітарні науки. — К., 2004. — N2. — C. 102—107
 1. Леута О. І. Проблема системного семасіологічного опису дієслівної лексики /О. І. Леута. // Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К., 2004.
 1. Леута О. І. Старослов’янська мова: збірник вправ і практичних завдань : навч. посібник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів /О. І. Леута, В. І. Гончаров. — К.: Вища школа, 2004. — 199 с.
 1. Леута О. І. Магістерське мовознавче наукове дослідження: Методика. Методи. Написання. Оформлення. Захист /М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова; О. І. Леута, В. І. Гончаров. – К.: НПУ, 2005. — 68 с.
 1. Леута О. І. Проблема кваліфікації та генезису дієслівного речення /О. І. Леута //Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2005. – С.42—50.
 1. Леута О. І. Проблема дієслівної зв’язки в науковій літературі //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. — К., 2005. – Вип. 1. – С.14—21.
 1. Леута О. І. Статус і ролі дієслова у формуванні речення /О.І.Леута //Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Сер. 9: Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – К., 2006. — № 2.– С.24—28.
 1. Леута О. І. Поле дієслівних речень як лінгвістичний конструкт /О. І. Леута //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. — К., 2006. — Вип. 2.— С. 31—43.
 1. Леута О. І. Принципи організації моделей речень у сучасних синтаксичних теоріях /О. І. Леута. //Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. пр. – К., 2006. – С.25—33.
 1. Леута О. І. Семантика релятивності у системі дієслівних значень сучасної української літературної мови /О. І. Леута, О. П. Дубчак //Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2006. – С.8—12 .
 1. Леута О. І. Семантико—синтаксичні параметри українського дієслова /О. І. Леута. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2007. — 404 с.
 1. Леута О. І. Старослов’янська мова: підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів /О. І. Леута. — Київ: ІНКОС, 2007. — 256 с.
 1. Лісничий Д. В. Дендроніми як елементи порівняльних структур у поетичних творах М.Рильського /Д. В. Лісничий // Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. відп. ред. М.Я.Плющ. – К.: НПУ, 2001. – С. 224—234. – Літ.: 15 н.
 1. Лісничий Д. В. Лексико—семантичні характеристики дендроніма дуб в українській поезії першої половини ХХ століття / Д. В. Лісничий //Система і структура східнослов’янських мов: до 200—річчя з дня народження В.І.Даля: зб. наук. пр. – К.: Т—во “Знання” України, 2001. – С. 161—176.
 1. Лісничий Д. В. Словотвірна структура віддендронімічних утворень у поетичних творах М.Рильського /Д. В. Лісничий //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського: зб. наук. пр. Сер.: Філологія. – Вінниця: ВДПУ, 2001.—Вип. 3.—С. 114—119.
 1. Лісничий Д. В. Флористична компонента у поетичних творах Лесі Українки ХХ століття (спроба мікротипології) /Д. В. Лісничий //Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – Вип 4. – Т. IV, ч. 1. – С. 168—177.
 1. Лісничий Д. В. Прикметникові метафоричні словосполучення з фітонімічним компонентом у поетичній мові українських “неокласиків” /Д. В. Лісничий //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С. 175—185.
 1. Лісничий Д. В. Іменні метафоричні словосполучення з фітонімічним компонентом у поетичних творах українських неокласиків /Д. В. Лісничий //Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Будаго, 2003. – С. 63—64.*

 2. Лісничий Д. В. Трав’янисті рослини як денотати перифрастичних найменувань: семантико—функціональний аспект /Д. В. Лісничий // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Т. 38. – С.228—234.

 3. Лісничий Д. В. Дендроніми як денотати перифрастичних найменувань: семантико—стилістичний аспект (На матеріалі поетичних творів першої половини ХХ століття) /Д. В. Лісничий //Гуманітарна освіта у вищих технічних навчальних закладах. – К.: НАУ, 2003. – С. 89—92.

 4. Лісничий Д.В. До питання про словотвірні варіанти дендронімів і віддендронімічних дериватів у сучасній українській літературній мові /Д. В. Лісничий //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К., 2004. – С.96—97.
 1. Лісничий Д. В. Родові варіанти дендронімів і віддендронімічних дериватів у сучасній українській літературній мові /Д.В. Лісничий //Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. пр. – К., 2004. – С.54—55.*
 1. Лісничий Д. В. Дендронімічні денотати у системі перифрастичних найменувань: семантико—функціональний аспект (на матеріалі поетичних творів першої половини XX століття) /Д. В. Лісничий //Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр. факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – Вип. 8. – С.61—77.
 1. Лісничий Д. В. Фітонімічні компоненти у складі перифрастичних найменувань: семантичний і функціональний аспекти (на матеріалі української поезії першої половини XX століття) //Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в Украине: зб. наук. пр. – К.: КНУ им.Т. Шевченко, 2005. – С.288—297.
 1. Лісничий Д. В. Мовна метафора як джерело формування похідних назв деревних рослин та їх частин в українській мові /Д. В. Лісничий //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / відп. ред. Грищенко А.П. – К., 2005. – Вип. 1. – С.139—155.
 1. Лісничий Д. В. Омонімічні відношення дендронімів з іншими словами лексико—семантичної та лексико—граматичної систем української мови /Д.В.Лісничий //Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2006. – С.110—123.
 1. Лісничий Д. В. Словникове тлумачення абсолютних синонімів до дендронімів та особливості їх функціонування у поетичних творах першої половини XX ст. /Д. В. Лісничий // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 2. – С. 245—264.
 1. Лісничий Д.В. Контекстуальні антонімічні відношення дендронімів у поетичних творах І половини XX ст. /Д.В. Лісничий //Система і структура східнослов’янських мов: пам’яті академіка Л.А.Булаховського: зб. наук. пр. / відп. ред.: В.І.Гончаров. – К.: Знання України, 2006. – С.159—172.
 1. Лісничий Д. В. Семантична структура лексичного значення дендронімів і моделі їх дефініцій (на матеріалі „Словника української мови” в 11—ти тт.) /Д. В. Лісничий //Лексикографічний бюлетень: зб. наук. пр. / відп. ред. В.В.Німчук. – К., 2006. – Вип.14. – С.69—78.
 1. Лісничий Д. В. Дендроніми у поетичних текстах першої половини ХХ століття (семантичні і функціональні аспекти): автореф. дис. … канд. філол. наук / Д. В. Лісничий ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 23 с.
 1. Марчило Л. М. До історії аналітичних форм майбутнього часу /Л. М. Марчило //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова; відп. ред. М.Я.Плющ. – К.: НПУ, 2001. – С. 74—79. — Літ.: 10 н.
 1. Марчило Л. М. Форми майбутнього часу в пам’ятках ХІV – ХV ст. /Л. М. Марчило //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова; відп. ред. М.Я.Плющ. – К.: НПУ, 2002. – С. 98—104.
 1. Марчило Л. М. Дієслово быти у грамотах XIV—XV ст. /Л. М. Марчило //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова; відп. ред. Грищенко А.П. – К., 2005. – Вип. 1.—С.81—86.
 1. Марчило Л. М. Зі спостережень над часовими формами дієслова у пам’ятках XVIII ст. /Л. М. Марчило // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — Вип. 2.— С. 147—157.
 1. Марчило Л.М. Аналітичні та синтетичні форми майбутнього часу недоконаного виду в діловій мові XVII ст. / Л. М. Марчило //Історія та сучасний стан функціонування граматичної системи української мови: зб. наук. пр. – Черкаси: Брама—Україна, 2006. – С.80—86.
 1. Марчишина А. А. Дискурсивні характеристики дієслів із модалізуючою семантикою / А.А. Марчишина // Наука і сучасність. Сер. Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 234—239.
 1. Овчиннікова І. І. Парадигматичні відношення у межах лексико—семантичної групи дієслів з семантикою “зводити будівлі або їх частини, будуючи, споруджуючи щось” /І. І. Овчиннікова // Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – С. 217—224.
 1. Овчиннікова І. І. Принципи та методика виділення ЛСГ дієслів конкретної фізичної дії /І. І. Овчиннікова //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002.— С. 42—49.
 1. Овчиннікова І. І. Лексеми з семантикою “створювати різноманітні типи записів” /І. І. Овчиннікова // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 275—279.
 1. Овчиннікова І. І. Склад лексико—семантичної групи дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об’єкта /І. І. Овчиннікова // Історія та сучасний стан функціонування граматичної системи української мови: зб. наук. пр. – Черкаси: Брама—Україна, 2006. – С. 70—79.
 1. Паршак К.Д. До історії лексеми срібло в українській мові /К. Д. Паршак //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К., 2004. – С.117—119.
 1. Паршак К. Д. До історії лексеми дукач в українській мові /К. Д. Паршак //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 279—283.
 1. Плющ М. Я. Біляєв О.М.— Бурячок А.А.—Велика літера.— Відокремлені члени речення.— Відокремлення. — Клименко Н.Ф.— Коломієць В.Т. — Коломієць Л.І. — Лінгвістичний аналіз тексту. — Орфограма. — Пунктограма. — Розбір. — Українська мова в школі //Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид—во “Українська енциклопедія ім. М. Бажана”, 2000. — С.49, 57, 62, 74—75, 75, 236—237, 241, 291, 409, 502, 519—520, 676—677.
 1. Плющ М. Я. Категорія числа в особових займенниках //Граматичні категорії української мови: тези Всеукр. наук. конф. – Вінниця, 2000. – С. 101—103.
 1. Сучасна українська літературна мова: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти /Міністерство освіти України; авт.: М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас, Г. О. Козачук, С. І. Леута, В. В. Лобода; за ред. Плющ М. Я. – К.: Вища школа, 2000. – 430 с.
 1. Сучасна українська літературна мова: підруч. для студ. Філол. Фак—тів. — 2—е вид. /Міністерство освіти України; авт.: М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас, Г. О. Козачук, С. І. Леута, В. В. Лобода; за ред. М. Я.Плющ. — К.: Вища школа, 2001. — 430 с.
 1. Плющ М. Я. Граматичний статус категорії числа особових та особово—вказівних займенників /М. Я. Плющ //Проблеми граматики і лексикології української мови. зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова; за ред. М.Я.Плющ. – К. : НПУ, 2001. – С.28—33. — Літ.: 13 н.
 1. Плющ М. Я. Граматичний зміст категорії числа іменників /М. Я. Плющ //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – С. 3—9.
 1. Плющ М.Я. Кличний відмінок у парадигмі іменника /М. Я. Плющ // Мова у слов’янському культурному просторі. – Умань, 2002. – С. 35—38.
 1. Сучасна українська літературна мова: підручник для студентів філологічних факультетів. – 3—є вид., допов. /Міністерство освіти України; авт.: М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас, Г. О. Козачук, С.І.Леута, В. В. Лобода; за ред. М. Я. Плющ. — К.: Вища школа, 2002. — 439 с.
 1. Рідна мова: підручник для 9 класу гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням української мови /М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. — К.: Освіта, 2002. – 287 с.
 1. Рідна мова: підручник для 10 класу гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням української мови /В. І. Тихоша, М. Я. Плющ, С. О. Караман. – К.: Освіта, 2002. – 351 с.
 1. Українська мова: довідник / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас. — 2—е вид. – К.: Освіта, 2002. – 255 с.
 1. Плющ М. Я. Політичний дискурс М.Каддафі у контексті альтернативної моделі розвитку суспільства – третьої світової теорії /М. Я. Плющ // ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: матеріали Міжнар наук. конф., (30—31 травня 2002 р., м. Київ). – К.,2002. – С. 109—112.
 1. Сучасна українська літературна мова: підручник для студентів філологічних факультетів. – 3—є вид., допов. /Міністерство освіти України; авт.: М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас, Г. О. Козачук, С. І. Леута, В. В. Лобода; за ред. М. Я. Плющ. — К.: Вища школа, 2003. — 439 с.
 1. Сучасна українська літературна мова: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. — 4—е вид., стереотип. /М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас, Г. О. Козачук, С. І. Леута, В. В. Лобода; за ред. М. Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2003. — 439 с.
 1. Сучасна українська літературна мова: зб. вправ: навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів.— 2—е вид., перероб. і допов. /НПУ ім. М.П.Драгоманова; авт.: М. Я. Плющ, О. І. Леута, Н. П. Гальона. — К.: Вища школа, 2003. — 287 с.
 1. Українська мова. Дидактичний матеріал з морфології: посібник для вчителя /Н. Я. Грипас, М. Я. Плющ. – К.: Ленвіт, 2003. – 184 с.
 1. Граматика української мови в таблицях : навч. посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ М. Я. Плющ, Н.Я.Грипас. – К.: Вища школа, 2004. –– 167 с. 1. Плющ М. Я. Семантика пасивно—якісних дієслів й утворюваних ними синтаксичних конструкцій /М. Я. Плющ // Проблеми граматики і лексикології української мови / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 13 – 17.
 1. Рідна мова: підручник для 9 класу гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням української мови /М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. – К.: Освіта, 2004. – 287 с.
 1. Рідна мова: підручник для 10 класу гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням української мови /В. І. Тихоша, М. Я. Плющ, С. О. Караман. – К.: Освіта, 2004. – 351 с.
 1. Плющ М. Я. Семантика пасивно—якісних дієслів й утворюваних ними синтаксичних конструкцій /М. Я. Плющ //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. – С.13—17.
 1. Плющ М. Я. Біляєв О.М. — Бурячок Л. А — Велика літера.— Відокремлені члени речення. — Відокремлення.— Клименко Н. Ф. — Коломієць В. Т.– Коломієць Л. І. — Лінгвістичний аналіз тексту. — Орфограма .— Пунктограма.— Розбір. — Українська мова в школі /М. Я. Плющ //Українська мова : енциклопедія. – К.: Вид—во “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2004. —С. 51—52, 60, 65, 78, 79, 254—255, 260, 260, 314, 442—443, 540, 557—558, 735—736.
 1. Сучасна українська літературна мова : підручник для студентів філологічних факультетів. — 5—е вид. /Міністерство освіти України; авт.: М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас, Г. О. Козачук, С. І. Леута, В. В. Лобода; за ред. М. Я. Плющ. — К.: Вища школа, 2005. — 439 с.
 1. Плющ М. Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія /М. Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2005. – 286 с.
 1. Плющ М. Я. Прикладковий компонент у структурі простого ускладненого речення /М. Я. Плющ //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / відп. ред. Грищенко А.П. – К., 2005. – Вип. 1. – С.3—8.
 1. Плющ М. Я. Функціональний і комунікативно—прагматичний аспекти дослідження питальних речень /М. Я. Плющ // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. – Рівне: РДГУ, 2005. – Вип. 13. – С.22—25.
 1. Плющ М. Я. Естетичний та емоційно—прагматичний аспект формування мовної особистості учнів на основі аналізу художніх текстів /М. Я. Плющ //Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів: зб. наук. пр. – Рівне, 2006. – С.20—25.
 1. Професор Плющ Марія Яківна: біобібліографічний покажчик /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; упоряд. Н.І.Тарасова. – К.: НПУ, 2006. — 30 с.
 1. Сучасна українська літературна мова : підручник для студентів філологічних факультетів. – 6—е вид., допов. /Міністерство освіти України; авт.: М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас, Г. О. Козачук, С. І. Леута, В. В. Лобода; за ред. М. Я. Плющ. — К.: Вища школа, 2006. — 439 с.
 1. Рідна мова : підручник для 9 класу гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням української мови /М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. — К.: Освіта, 2006. — 288 с.
 1. Рідна мова : підручник для 10 класу гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням української мови /В.І.Тихоша, М.Я.Плющ, С.О.Караман. – К.: Освіта, 2006. – 351 с.
 1. Плющ М. Я. Біляєв О. М. — Бурячок Л. А — Велика літера.— Відокремлені члени речення. — Відокремлення. — Клименко Н. Ф. — Коломієць В. Т.– Коломієць Л. І. — Лінгвістичний аналіз тексту. — Орфограма .— Пунктограма. — Розбір. — Українська мова в школі /М. Я. Плющ //Українська мова : енциклопедія. – 3—є вид. – К.: Вид—во “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2007.Кафедра стилістики української мови


 1. Денискіна Г. О. До питання про мовні жанри телеінтерв’ю /Г. О.Денискіна //Наука і сучасність : зб. наук. пр. /Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2001. – Т. XXVI. – С.203 –209.
 1. Денискіна Г. О. Мовний жанр телеінтерв’ю (на матеріалі передач 2000—2001 рр.) /Г. О.Денискіна //Проблеми граматики, фонетики, лінгводидактики: зб. ст. / за ред. М. І. Степаненка. – Полтава, 2001. – С. 65—73.
 1. Денискіна Г. О. Екстралінгвістичні та інтралінгвістичні чинники в спонтанних діалогічних текстах телевізійного дискурсу /Г. О.Денискіна //Система і структура східнослов’янських мов: до 70—річчя з дня народження М. М. Пилинського: зб. наук. пр. / редкол.: В.І.Гончаров (відп. ред.) [та ін.] – К.: ТОВ "Вид—во “Знання України”, 2002. – С.251—257.
 1. Денискіна Г. О. Телевізійне мовлення в світлі лінгвістики тексту і аналізу дискурсу /Г. О. Денискіна // Культура народов Причерноморья: зб. наук. пр. – Симферополь. – 2002. – № 31. – С.180—187.
 1. Денискіна Г. О. Стилістично знижена лексика у мовленні учасників телеінтерв’ю (на матеріалі передач 2000 –2001 рр.) / Г. О.Денискіна //Система і структура східнослов’янських мов: Сучасні тенденції розвитку слов’янських мов: зб. наук. пр. / НПУ ім.М.Драгоманова. – К.: ТОВ “Вид—во “Знання України”, 2003. – С.147—153.
 1. Денискіна Г. О. Репліка—стимул як елемент внутрішньої композиції вільного телеінтерв’ю / Г. О. Денискіна // Актуальні проблеми металінгвістики : зб. ст. за матеріалами ІІІ—ї міжнародної наук. конф.— Черкаси, 2003. — Ч. 2. — С.26—36.
 1. Денискіна Г. О. Композиційні особливості вільного телеінтерв’ю (на матеріалі передач 2000—2003 рр.) / Г. О. Денискіна // Укр. мова і літ. в школі. – 2004. — №5 (38). — С.62—64.
 1. Денискіна Г. О. Реактивні та реактивно—стимулюючі репліки у структурі вільного інтерв’ю (на матеріалі телепередач 2000—2004 рр.) / Г. О. Денискіна // Українська мова. ­— 2004. — №1.— С.68—91
 1. Денискіна Г. О. Стратегія позитивної самопрезентації інтерв’юера в жанрі вільного телеінтерв’ю (на матеріалі передач 2000—2004 рр.) /Г. О. Денискіна // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. — Х., 2004. — Вип. 42 (№ 632).— С.432—435.
 1. Денискіна Г. О. Стратегії респондента, реалізовані у жанрі вільного телеінтерв’ю (на матеріалі передач 2000—2004 рр.) /Г.О. Денискіна //Система і структура східнослов’янських мов: до 60—річчя наукової і педагогічної діяльності проф. М.Я.Брицина: зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2004. ­– С.292—299.
 1. Денискіна Г. О. Особливості лексичного наповнення репліки ведучого у жанрі вільного телеінтерв’ю (на матеріалі передач 2000—2004 рр.) /Г. О. Денискіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету: Сер.: Мовознавство. – 2004. – Вип. 1 (11) – С.141—145.
 1. Денискіна Г. О. Структурні і комунікативні параметри жанру вільного інтерн”ю (На матеріалі телереоедач 2000—2004 років: автореф. дис. … канд. філол. наук /Г. О. Денискіна ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с.
 1. Денискіна Г. О. Тактико—стратегічний комплекс жанру передвиборчих теледебатів (на матеріалі теледебатів за участі кандидатів на посаду Президента України В. Ф. Януковича та В. А. Ющенка) /Г.О.Денискіна //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: Сер.: 9: Актуальні проблеми сучасного мовознавства: зб. наук. пр. – 2006. – №1. — С.17—20.
 1. Денискіна Г. О. Лінгвостилістичний аспект дослідження іронічних висловлень у мові газети (на матеріалі випусків "Літературної України" у період з січня по грудень 2005 р) /Г.О.Денискіна // Українська мова і література в школі.– 2006. – №2 (51). – С.54—58.
 1. Денискіна Г. О. Структурно—функціональні різновиди афоризмів /Г.О.Денискіна // Дивослово. – 2006. — №.11.– С.46—49.
 1. Денискіна Г. О. Найболючіші теми 2005 . в епіграмах "Літературної України" /Г.О. Денискіна //Рідний край: науковий, публіцистичний, художньо—літературний альманах. – 2006. – №1(14). – С.53—57.
 1. Калита О. „Риторика” Феофана Прокоповича (в аспекті трансформації ідей античної риторики) /О. Калита // Наукові пошуки студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова: матеріали зв. наук.—практ. конф. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 2.– С. 35 – 36.
 1. Калита О. Вічна загадка людини /О. Калита, Г. Тимошенко //Всесвіт. – 2003. — № 5—6. – С. 88 – 89.
 1. Калита О. М. Ампліфікація в системі стилістичних фігур /О.М.Калита //Вісник: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 5. – С. 143 – 145. — [Рец.: Муліш Г. Процедура : роман / [ з нідерл. пер. Я. Довгополий]. – К.: Юніверс, 2002. – 224 с.]
 1. Калита О. М. До питання про національну форму сміхової культури О. М. Калита //Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2004. – С.323 – 327.
 1. Калита О. М. Іронія як субкатегорія комічного /О.М.Калита //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.Сер. 8. Філологія.– К.: НПУ, 2004. — Вип. 1. – С. 67 – 71.
 1. Калита О. М. Іронія як світоглядний принцип і стилістична категорія /О. М. Калита // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер.: Мовознавство. – Тернопіль, 2004. — Вип. 1 (11). – С. 104 – 107.
 1. Калита О. М. Способи вербальної репрезентації іронічної позиції автора в тексті /О. М. Калита // Українська філологія: Теоретичні та методичні аспекти вивчення: зб. пр. науково—практичних читань до 80—річчя Г.Р. Передрій. – Черкаси: Брама – Україна, 2005. – С. 375 – 381.
 1. Калита О. М. Лінгвістична сутність іронії та семантичні механізми формування іронічного смислу /О.М. Калита // Українська мова. – 2006. – № 2. – С. 76 – 83.
 1. Калита О. М. Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі : автореф. дис. …канд. філол. наук / Калита О. М. — К., 2006. — 20 с.
 1. Калита О. М. Лексико—стилістичні прийоми творення ситуативної іронії у прозовому тексті /О. М. Калита // Мовознавчі студії : зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – Ч. І. – С. 84 – 87.
 1. Калита О. М. Антифразис як основний прийом вираження іронії (на матеріалі сучасної української малої прози) /О. М. Калита //Лінгвалізація світу : теоретичний та методичний аспекти : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. – Черкаси: Брама—Україна, 2007. – С. 403 – 409.
 1. Калита О. М. Реалізація іронії через горизонтальний контекст /О. М. Калита //Дивослово. – 2007. – №1. – С. 35 – 39.
 1. Кравець Л. В. Метафора і метонімія – два центри тропеїчної системи /Л. В. Кравець // Культура слова : зб. наук. пр. – К., 2000. – №55 – 56. — С.30 – 36.
 1. Кравець Л. В. Риторика: від джерел до сучасності /Л. В. Кравець // Українська мова і література в школі. – 2000. – №5. — С.42 – 46.
 1. Кравець Л. В. Риторика як класична основа системи освіти європейських народів /Л. В. Кравець // Рідні джерела. – 2000. – №4. — С.12 – 18.
 1. Кравець Л. В. Образно—стильові особливості ранніх оповідань В. Винниченка / Л. В. Кравець // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім.М.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вып. 41. — C. 75—77
 1. Кравець Л. В. Навчальна програма курсу «Текстознавство» для студентів спеціальності українська мова і література та редагування /Л. В. Кравець. – К.: НПУ, 2001. — 25 с.
 1. Кравець Л. В. Стилістика сучасної української мови (фоностилістика, стилі): зб. вправ /Л. В. Кравець. — К.: ЗАТ «НЕВТЕС», 2002. — 48 с.
 1. Кравець Л. В. Стилістика сучасної української мови (лексична й фразеологічна стилістика): зб. вправ /Л.В.Кравець. — К.: ЗАТ «НЕВТЕС», 2002. — 78 с.
 1. Кравець Л. В. Стилістика української мови: практикум: навч. посібник / за ред. Л. І. Мацько. — К.: Вища школа, 2004. — 199 с.
 1. Кравець Л. В. Явище підтексту та засоби його вираження в художньому творі /Л. В. Кравець // Українська мова і література в школі. – 2004. – №1. — С.58 – 61.

 2. Кравець Л. В. Антропоморфна метафора в поезії ХХ століття /Л. В. Кравець //Лінгвістика: зб. наук. пр. – Луганськ, “Альма—матер”, 2005. — №3 (6). – С. 213 – 220.

 3. Кравець Л. В. Генітивна метафора як елемент текстової структури /Л. В. Кравець //Українська мова. – 2005. – №1. – С. 60 – 71.

 4. Кравець Л. В. Метафора і інтелектуалізація поетичної мови /Л. В. Кравець //Наука і сучасність : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Т. 52. – С. 168 – 178.

 5. Кравець Л. В. Концепт “душа” в українській поезії ХХ століття: метафоричний компонент /Л. В. Кравець // Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття : матеріали міжнар. наук. конф., (19 квітня 2005 р.) / НПУ ім.М.П.Драгоманова.– Київ: НПУ, 2005. – С.140 – 143.

 6. Кравець Л. В. Концепт “душа” в українській поезії ХХ століття: метафоричний компонент /Л. В. Кравець // Рідний край. – 2005. – № 2 (13). – С. 56 – 59.

 7. Кравець Л. В. Метафора і інтелектуалізація поетичної мови/ Л. В. Кравець //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ, 2005. — Т. 52. — C. 168—178. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кравець Л. В. Поетичне бачення світу австрійським поетом Андреасом Окопенком (у перекладах на українську мову Анатолія Мойсієнка) /Л. В. Кравець // Австрія і Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва. — Osterreich und die Ukraine im Kontext der europaischen Verstandigung und Kooperation: матеріали міжнародної наук.—практ. конф. / відп. ред.: В. Андрущенко, М. Мозер. — Відень—Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, – 2005. – С. 77—81. — Літ.: 5 н.

 2. Кравець Л. В. Проблема метафори в лінгвістичній традиції /Л. В. Кравець //Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : зб. пр. наук.—практ. читань до 80—річчя Г. Р. Передрій. – Черкаси: Брама —Україна. – 2005. – С. 392 – 396.

 3. Кравець Л. В. Метафора і концепт : теоретичний аспект /Л. В. Кравець //Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2006. – С.104 – 106.

 4. Кравець Л. В. Метафора у лінгвофілософських теоріях ХХ століття /Л. В. Кравець //Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. — №6. – С.42 – 45.

 5. Кравець Л. В. Метафори міфологічного походження в українській поезії ХХ століття /Л. В. Кравець // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр. факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – Вип.12. – С.93 – 103.

 6. Кравець Л. В. Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст. /Л. В. Кравець // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав—Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди”: наук.—теорет. зб. – Тернопіль: В—во Астон, 2006. – С.371 – 377.

 7. Кравець Л. В. Художня метафора як засіб формування мовної картини світу /Л. В. Кравець // Мовознавчі студії: зб. наук. пр. / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – Ч. І. – С.87 – 91.

 8. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка