Бібліографічний покажчикСторінка13/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41

Шевчук С. В. Російсько—український словник ділового мовлення : словарь / С. В. Шевчук. — 2—ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 2008. — 487 с.


Кафедра української літератури


 1. :

 1. Бикова Т. В. Тема зрадництва в українській літературі кінця XIX — початку XX століття (О. Кобилянська, М. Кононенко, К. Малицька) /Т. В. Бикова //Літературознавчі обрії. – К., 2004. — Вип. 9. — С. 13 — 20.
 1. Бикова Т. В. Трагізм долі Мусія Кононенка: сторінками життєвого шляху письменника /Т. В. Бикова // Вісник Університету "Україна". — 2004. — № 4. — С. 106 — 110.
 1. Бикова Т. В. Невідомий Мусій Кононенко (з архівної спадщини письменника) /Т.В. Бикова //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 8. — К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. — С. 138— 142.
 1. Бикова Т.В. Концепція образу України в поезії Мусія Кононенка /Т.В. Бикова //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. – Т.54. — С. І45— 151.
 1. Бикова Т. В. Трагізм долі Мусія Кононенка: сторінками життєвого шляху письменника /Т. В. Бикова // Сучасний погляд на літературу: з6. наук. пр. — К.: ІВЦ Дєржкомстату України, 2006. — Вип. 10. — С. 191 — 201.
 1. Бикова Т.В. Історія української літератури XX століття: метод. рекомендації до курсу /Т. В. Бикова. — К., 2007. — 108 с.
 1. Блєдних Т. Еклектизм бароко та романтизму в прозі Валерія Шевчука / Т. Блєдних // Сучасний погляд на літературу: зб. наук. пр. /редкол.: П. П.Хропко (відп. ред.) [та ін.] — К., 2001. — Вип. 6. — C. 193—199.
 1. Блєдних Т. Образи — символи в романі „Око прірви” Валерія Шевчука /Т. Блєдних //Вісник: зб. наук. ст. НПУ ім. М. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип.1. – С. 58—60.
 1. Блєдних Т.Ю. Історичний дискурс Валерія Шевчука – повістяра і романіста: автореф. дис. …канд. філол. наук //Т. Ю. Блєдних; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 18 с.

 2. Блєдних Т.Ю. Про статус письменника як історіографа в постмодерністичному просторі / Т.Ю. Блєдних // Наука і сучасність. Сер. Педагогіка, філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 189—193.
 1. Блєдних Т. В пошуках сенсу і цілісності // Волинь – Житомирщина: іст.—філол. зб. з регіональних проблем /Т. Блєдних / Житом. держ. пед. ін—т ім. І.Франка. — Ж. , 2003. — № 11. – С. 4—13.
 1. Блєдних Т. Неоміфологізм прози Валерія Шевчука /Т. Блєдних //Визвольний шлях. — 2005. – Кн. 9—10 (690—691), вересень—жовтень. – С. 112—120.
 1. Галак І. П. Алегорично—символічна знаковість п'єси Л. Старицької—Черняхівської «Милость Божа» в контексті визвольних змагань українців на початку XX століття //Матеріали II наукового семінару «Роль визначних особистостей — митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX —початку XX століття”: до дня народження М.П. Драгоманова (14 грудня 2006 р., Київ). – К.: НПУ, 2006. — С. З — 6.

 2. Галак І. П. Відображення соціально—філософських ідей початку XX століття в драматургії Л. Старицької—Черняхівської (на матеріалі п'єс «Аппій Клавдій» та «Домінанта» // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. / ред. кол.: В.В. Левицький, Л. І. Бєлова та ін. — Хмельницький: ХНУ, 2007. — Ч. І, вип. З. — С. 105 – 109.

 3. Голубенко І. Відкрити світ гри / Голубенко І. // Визвольний шлях. — 2000. — N2. — С.111—112. — [ Рец. на кн.: "Дзига"(Українські дитячі й молодечі ігри та розваги. — К., 1999.)].
 1. Відлуння лісу: українська народна пісня – про національно—визвольні змагання в Україні 40—50—х рр. ХХ ст.: за матеріалами етнографічних експедицій студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова / Інститут громадянського суспільства; упоряд. І.О. Голубенко. – К., 2000. — 194 с.
 1. Голубенко І.О. Народна дума в системі інших жанрів українського фольклору / І. О. Голубенко // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 40. — C. 131—132.
 1. Голубенко І. О. Може вміститися сльоза…: Мати й Україна : з народних джерел, з української поезії / Інститут громадянського суспільства. — К., 2002. — 168 с.
 1. Голубенко І. Не погрішив проти правди / Голубенко І.( Деякі історичні матеріали та народні перекази в трансформації літературної гайдамаччини ) //Дніпро. – 2002 . — N11—12. — С.105—111.

 2. Голубенко І. О. Немеркнуче світло юності : фольклорний збірник: посвячується пам’яті Івана Олексійовича Голубенка /І. О. Голубенко; Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 218 с.
 1. Вступ до літературознавства /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. : А. Б. Гуляк, Н. Д. Осьмак, Н. М. Скоробагатько. – К., 2000. – 30 с.

 2. Історія української літератури кінця ХІХ—початку ХХ століття: навч.—метод. рекомендації до вивчення курсу /Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. А. Гуляк, В. Стеценко, І.Цуркан. — К., 2002 . — 49 с.

 3. Гуляк А. Б. Історіософська концепція "України" П. Куліша / А. Б. Гуляк //Наука і сучасність: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос, 2002. — Т. 35. — C. 209—216 .

 4. Історія української літератури ХІХ ст. (70—90—ті роки). У 2—х кн. : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / авт. : О. Д. Гнідан, …А. Б. Гуляк, …М. В. Кучинський,…Н. Д. Осьмак, Н. М. Скоробагатько та ін.; за ред. О.Д.Гнідан [та ін.] — К.: Вища шк., 2002. — Кн.1. — 575 с.
 1. Історія української літератури ХІХ ст. (70—90—ті роки) : у 2—х кн. : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / авт. : О. Д. Гнідан, …А. Б. Гуляк,…М. В. Кучинський,…Н. Д. Осьмак, В. Ф. Погребенник, Н. М. Скоробагатько [та ін.]; за ред. О. Д. Гнідан [та ін.] — К.: Вища шк., 2003. — Кн. 2. — 439 с.
 1. Історія української літератури ХІХ ст. (70—90—ті роки) : у 2—х кн. : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / авт. : О. Д. Гнідан, …А. Б. Гуляк,…М. В. Кучинський,…Н. Д. Осьмак, Н. М. Скоробагатько [та ін.]; за ред. О. Д. Гнідан [та ін.] — К.: Вища шк., 2003. — Кн. 1. — 575 с.
 1. Гуляк А. Б. "Благословляю біль твоїх тенет, цю грудочку землі, у всесвіті людину..." (концепція особистості у прозі Олеся Гончара)/ А. Б. Гуляк, Н. М. Скоробагатько // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. /НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: Логос, 2004. — Т. 44. — C. 222—231.
 1. Гуляк А. Б. Концепція особистості в творчості Олеся Гончара: сборник / А. Б. Гуляк, Н. М. Скоробагатько // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. /НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Т. 43. — C. 215—223.
 1. Гуляк А. Б. Полістилізм (жанрова дифузійність) малої прози Юрія Яновського: проблеми традицій і новаторства / А. Б. Гуляк, Н. М. Скоробогатько // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Т. 45. — C. 169—174.
 1. Історія української літератури. Кінець ХІХ—початок ХХ ст. У двох кн. : підручник для студ. вищих навч. закладів / авт. : О. Д. Гнідан, …А.Б. Гуляк, В.В. Коляда, …Н.Д.Осьмак, Н.М. Скоробагатько [та ін.]; за ред. О. Д. Гнідан. — К.: Либідь, 2005. — Кн. 1.— 623 с.
 1. Історія української літератури ХІХ ст. (70—90—ті роки) : у 2—х кн. : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / авт. : О.Д.Гнідан, …А. Б. Гуляк, …Н. Д. Осьмак, А. І. Плахова, Н. М. Скоробагатько [та ін.]; за ред. О. Д. Гнідан [та ін.].— К.: Вища шк., 2005.— Кн.1.— 575 с.
 1. Історія української літератури. Кінець ХІХ—початок ХХ ст. : у 2—х кн. : підручник для студ. вищих навч. закладів / авт. : О.Д. Гнідан, …А. Б. Гуляк, В. В. Коляда, …Н. Д. Осьмак, В. Ф. Погребенник, Н. М. Скоробагатько[та ін.]; за ред. О. Д. Гнідан. — К.: Либідь, 2006. — Кн. 2. — 496 с.
 1. Вступ до літературознавства : методичний посібник для студ.— філол. /А. Б. Гуляк, Л. В. Йолкіна, Н. Д. Осьмак. Міністерство освіти і науки України. — К.: Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2007. — 82 с.
 1. Данькевич Ю. В. Ґео Шкурупій: художня творчість і константи образного мислення (20—ті роки XX століття) /Ю. Данькевич //Рідна школа. — 2004. — № 12. — С. 26—29.

 2. Данькевич Ю.В. Поетика роману Ґео Шкурупія "Жанна батальйонерка" /Ю.В.Данькевич //Вісник Київського міжнародного університету (Літературознавчі студії). — 2004. — Вип. 6. — С. 196—204.

 3. Данькевич Ю. В. Літературний процес 1920—х років XX століття.
  Співіснування різних течій та стилів. Футуризм /Ю. В. Данькевич //Українська мова та література. — 2005. — № 15. — С. 24 — 25.
 1. Данькевич Ю. В. Творча індивідуальність Ґео Шкурупія—епіка /Ю. В. Данькевич //Рідна школа. — 2005. — № 1. — С. 41—44.
 1. Данькевич Ю. В. Динаміка композиційно— сюжетної побудови роману Ґео Шкурупія "Міс Адрієна"/Ю. В. Данькевич // Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвузівський зб. наук. ст. Сер. Лінгвістика і літературознавство. – К.—Ніжин: Т—во Вид—во „Аспект—Поліграф”, 2006. – Вип. XI, ч.2. — С. 215—224. — Літ.: 14 н.
 1. Данькевич Ю. В. Специфіка романної структури: "Двері в день" Ґео Шкурупія /Ю. В. Данькевич // Українська мова та література. — 2006. — № 9. — С. 15—17; 9.
 1. Данькевич Ю. В. Тарас Шевченко крізь футуристичну призму творів Ґео Шкурупія /Ю. В. Данькевич // Шевченкознавчі студії. — 2006. – Вип. 8. — С. 51—56.

 2. Данькевич Ю. В. Портрет долі/Ю. В. Данькевич // Українська мова та література. — 2007. — №19—20. — С.40.

 3. Данькевич Ю. В. Художня проза Гео Шкурупія : проблеми поетики : автореф. дис. …канд. філол. наук /Ю. В. Данькевич; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с.

 4. Йолкіна Л. „Не вчіть яблуню родити яблука”…: Ш Всесвіт. форум українців, (18—20 серп. 2001 р.) / Л. Йолкіна //Визвольний шлях. — 2001. — №8.— С. 20—25.

 5. Йолкіна Л. „Визвольний шлях” – журнал української діаспори / Л. Йолкіна //Наука і сучасність.Сер. Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ, 2006. — Т.54. — С.151—158.
 1. Йолкіна Л. В. Ментальність письменника і націоцентризм художнього тексту (реінтерпретація історії у творчості Леоніда Полтави)/ Л.В.Йолкіна //Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 24. – Ч.2. – С. 27—29.*
 1. Кобелецька О. "Без нього космос тісним здається...": Андрій Малишко / О. Кобелецька // Пам'ять століть. — 2005. — N2. — C. 91—95 .
 1. Кобелецька О. І. Вишниха/ О. Кобелецька // Our life (Нью—Йорк)—Наше життя /Союз українок Америки. – 2006. — № 10, 11, 12.
 1. Курило Л. М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника: автореф. дис. … канд. філол. наук / Л. О. Курило; Київ. нац. університет ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с.
 1. Курило Л. М. Перші повоєнні твори Олеся Гончара в епістолярному дискурсі / Л. М. Курило // Вісник ЛНПУ ім. Т. Шевченка. Сер. Філологічні науки. — Луганськ: „Альма — Матер”. – 2006. — № 15. – С.190—196. – Літ.: 23 н.
 1. Курило Л. М. Творча індивідуальність О. Гончара в епістолярному дискурсі / Л. О. Курило; Міністерство освіти і науки України. Луганський нац. пед. ун—т ім. Т.Шевченка. – Луганськ: Альма— Матер, 2007. — 199 с.
 1. Ліпницька І. М. Особливості творчої манери в малій прозі Модеста Левицького / І. М. Ліпницька // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П .Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 222—228.
 1. Ліпницька І. Мала проза Модеста Левицького: до проблеми художньої еволюції української літератури / І. Ліпницька // Дивослово. — 2004. — N4. — C. 13—18.
 1. Ліпницька І. М. Творчість Модеста Левицького в контексті української прози кінця ХІХ—поч. ХХ ст.: автореф. дис. …канд. філол. наук /І. М. Ліпницька. НПУ ім. М. П .Драгоманова. — К. , 2004. — 20 с.
 1. Ліпницька І. М. Поетика художньої деталі в малій прозі Модеста Левицького /І. М. Ліпницька // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 8: Філологічні науки (Мовознавство і літературознавство). — К., 2005. — №1. — С.164—169.

 2. Ліпницька І. М. Художня інтерпретація гайдамаччини в оповіданні М. Левицького „За Коліївщини” / І. М. Ліпницька // Вісник Київського славістичного університету.Сер. Філологія. – К.: КСУ, 2005. — № 25. — С.47—53. — Літ.: 4 н.

 3. Ліпницька І. М. Жанр сатирично—гумористичного оповідання у творчості Модеста Левицького /І.М.Ліпницька // Визвольний шлях. – 2006. — № 6.— С.50—59. — Літ.: 6 н.

 4. Ліпницька І. М. Панорама літературно—мистецького життя України початку ХХ ст. в газеті „Рада” (До 100—річчя всеукраїнської газети) /І. М.Ліпницька //Визвольний шлях. – 2006. — № 10. — С.40—49.

 5. Лисак (Поліщук) Ю. В. Екзистенцій на проблематика повісті Михайла Коцюбинського „Тіні забутих предків” / Ю. В. Лисак (Поліщук ) // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 41. — С.103—105.

 6. Лисак (Поліщук) Ю.В. Історіософська концепція роману Юрія Липи „Козаки в Московії” / Ю.В. Лисак (Поліщук ) // Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – С.197—199.
 1. Мовчан Р. "Естетичне людинознавство" ранньої прози Ірини Вільде /Р. Мовчан //газ. Українська мова та література. — 2000. — N17. — С.4. 1. Мовчан Р. Позбутися рабського комплексу / Мовчан Р.: ("Берестечко" Ліни Костенко) /Р. Мовчан // Слово і час. — 2000. — N1. — С.47—48.

 2. Мовчан Р. Проза Валер'яна Підмогильного. Доля. Людина. Стиль / Р. Мовчан //Дивослово. — 2000. — N1. — С.52—56.

 3. Українська література. 11 клас : підручник для середньої загальноосвітньої школи / Р. В. Мовчан, Ю. І. Ковалів, В. Ф. Погребенник, В. Є. Панченко. – К.— Ірпінь: Перун, 2000. — 492 с.
 1. Мовчан Р. Українська література в сучасній середній школі — якою їй бути? / Р.Мовчан // газ. Укр. мова та література. — 2000. — N10. — С.1—3.

 2. Мовчан Р. З моїх мандрів по Європі : 80 років Українському Вільному університетові у Мюнхені /Р. Мовчан //газ. Українська мова та література. — 2001. — N3. — С.1—2.

 3. Мовчан Р. Неоромантична проза Юрія Яновського ("Майстер корабля", "Чотири шаблі") /Р. Мовчан //Дивослово. — 2001. — N7. — С.59—65.

 4. Мовчан Р. Підмогильний — перекладач/ Мовчан Р. // газ.Українська мова та література. — 2001. — N5. — С.1—2.

 5. Мовчан Р. Стильові тенденції творчої манери Григора Тютюнника / Мовчан Р.: До 70—річчя письменника //газ. Українська мова та література. — 2001. — N45. — С.1—3.

 6. Українська література. 11 клас : підручник для середньої загальноосвітньої школи /Р. В. Мовчан, Ю. І. Ковалів, В. Ф. Погребенник, В. Є. Панченко.– К.—Ірпінь: Перун, 2001. — 496 с. 1. Мовчан Р. Український модерністичний роман: "Місто", "Невеличка драма" В.Підмогильного/ Мовчан Р. //Дивослово. — 2001.— N2. — С.11—15. 1. Мовчан Р. "Жовтий князь" Василя Барки/ Мовчан Р. //Дивослово. — 2002. — N3. — С.44—49, № 4. — С.21—25.
 1. Українська література. 11 клас : підручник для середньої загальноосвітньої школи /Р. В. Мовчан, Ю. І. Ковалів, В. Ф. Погребенник, В. Є. Панченко.– К. — Ірпінь: Перун, 2003.— 496 с. 1. Мовчан Р. Ще раз про Миколу Хвильового, або Homo Ludens в українській прозі 20—х років / Р. Мовчан //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2003. — N3. — C. 39—55
 1. Українська література. 11 клас : підручник для середньої загальноосвітньої школи /Р. В. Мовчан, Ю. І. Ковалів, В. Ф. Погребенник, В. Є. Панченко. – К.—Ірпінь: Перун, 2005. — 496 с.
 1. Осьмак Н. Д. Наративно – композиційні форми оповідань Володимира Винниченка /Н. Д. Осьмак // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2000. — Вип. 3. – С. 68—74.
 1. Осьмак Н. Д. Вступ до літературознавства: навч.—метод. посібник. — К.: Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2007. —112 с.
 1. Осьмак Н. Д. „Я маю надію прислужитися своєму народові” (О. Маковей) //Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2006. — Вип. Х. – С. 41—43.*
 1. Погребенник Я.В. Буряне поліття 1914—1920 років: Ліро—трагедійне двоголосся /В. Ф. Погребенник. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2000. – 49 с.

 2. Погребенник В.Ф. Видання, присвячені Ярові Славутичу /з нагоди 80—ліття) /В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2000. — Кн.9 (630). — С.117—121.
 1. Погребенник В.Ф. Дослідницький набуток поета /В. Ф. Погребенник //Слово і час. — 2000. — №12. — С.77—79.
 1. Погребенник В.Ф. Дослідницький набуток поета //Західньоканадський збірник. — Едмонтон, 2000. — № 4. — С.255—263.
 1. Погребенник В.Ф. “Запалюймо вогнище надій у серцях наших...”: нова збірка Дарії Мельникович—Рихтицької /В.Ф. Погребенник // Мельникович—Рихтицька Д. Магія вогню. – Дітройт (США), 2000. — С.1—22.
 1. Кобилянська О.Ю. Людина: повісті, оповідання : для старшого шкільного віку /В. Погребенник (упоряд.), передмова: „Золоте пасмо прози Ольги Кобилянської”, с. 5—14, примітки, с. 342—349. — К.: Веселка, 2000. — 350 с.
 1. Погребенник В.Ф. Мотив державної волі та боротьби за неї в поезії Євгена Маланюка /В. Ф. Погребенник //Сучасний погляд на літературу: наук. зб. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. — К., 2000. — Вип. 4. — С.87—91.

 2. Погребенник В.Ф. Нове слово про Оксану Іваненко /В. Ф. Погребенник // Освіта. — 2000. — № 40. – С.4.
 1. Погребенник В.Ф. Образ України в поезії П.Куліша /В. Ф. Погребенник // Творчі та ідейні шукання П.О.Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180—річчя П.Куліша. — К.:”МП Леся”, 2000. — С.41—45.
 1. Погребенник В.Ф. Святії зерна : Т.Г.Шевченко /В. Ф. Погребенник //Педагогічні кадри. — 2000. — №3. — С.4.
 1. Погребенник В.Ф. Стрункі білі вірші Дарії Рихтицької /В. Ф. Погребенник //Кур’єр Кривбасу. — 2000. — №4—5. — С. 130—136.
 1. Погребенник В. Ф. У кращих наукових традиціях /В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2000 — Кн. 6 (627). — С. 123—128. — Рец. на кн.: Олійник—Рахманний Р. Літературно—ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919—1939 роки). — К.: Четверта хвиля, 1999. — 229 с. 1. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. : довідник /Ред. кол.: С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, …Р. В. Мовчан, В. Ф. Погребенник, П. П. Хропко та ін. – К.: Либідь, 2000. – 360 с. [Із змісту: статті В. Ф. Погребенника: Бачинський Юліан, с.22. — Бобенко Андрій, с.26—27. — Будзиновський В'ячеслав, с.32—33. — Валуєвський циркуляр, с.37—38. — Вахнянин Наталь, с.38. — Воробкевич Сидір, с.53—55. — Гоголь Микола /В. Бичко, В. Погребенник, с.61—63. — Грабовський Павло, с.66—68. — Емський акт 1876 р. , с.98. — „Зерна”, с. 113. — Кобринська Наталя, с.150—151. — Корсун Олександр, с. 159—160. — Кузьменко Петро, с.170—171. — Кулик Василь, с. 171. — Леонтович Володимир, с.177—178. — Маковей Осип, c.185—187. — Масляк Володимир, с.195—196. — Мова Василь, с.203—204. — Могила Петро, с.204—205. — Ніщинський Петро, с. 225—226. — Огієвський—Охотський Петро, с.229. — Павлович Олександр, с.237. — Падура Тимко, с. 237—238. — Попович—Боярська Клементина, с. 248. — Руданський Степан /Н.Гаєвська, В.Погребенник, с. 275—278. — Устиянович Корнило, с. 319. — Устиянович Микола, с.319. –Федькович Юрій, с. 321—333. — Чубинський Павло, с. 335—336. — Шпигоцький Опанас, с. 343. — Ярошинська Євгенія, с. 351—352].
 1. Погребенник В. Українська поезія середини XIX—початку XX ст.: саморух від національно—патріотичних обертонів до державницьких та соборницьких інтенцій / В. Погребенник // Публіцист мислі й серця: збірник праць на пошану 80—річчя Романа Олійника—Рахманного. — К.: Четверта хвиля, 2000. — C. 229—243.
 1. Погребенник В. Українська поезія на історичних шляхах (XI—XIX ст.) / В. Погребенник //Визвольний шлях. — 2000.— N10. — С.60—65.

 2. Погребенник В. Українська поезія середини ХІХ – поч.ХХ ст.: саморух від національно—патріотичних обертонів до державницьких та соборницьких інтенцій /В. Ф. Погребенник // Публіцист мислі й серця : збірник на пошану 80—річчя Р.Олійника—Рахманного. – К.: Четверта хвиля, 2000. — С. 229—243.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка